дома » Рефераты » ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Կայքը համարու՞մ եք օգտակար:
Կիսվեք սոց. կայքերում այն էջով, որը Ձեզ դուր եկավ:

Рефераты. Редкие книги.

ուսումնական ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների
ուսանողների համար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Ձեռնարկը շարադրված է «Հաշվապահական հաշվառման տեսություն», «Ֆինանսական  հաշվառում» ե. «Կառավարչական հաշվառում» դասընթացների ծրագրերին համապատասխան, բաղկացած է 3 բաժիններից և 24 գլուխներից, որտեղ ներկայացված են հաշվապահական հաշվառման տեսության, ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման հիմնահարցերը:

Online բիզնես ուսանողների համար:

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԱՌԱՋԱԲԱՆ …… 3

ԲԱԺԻՆ I.  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ……………12

ԳԼՈՒԽ 1.  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ …………..12

1.1 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ……..12
1.2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ  …………. 15
1.3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ …… 16
1.4 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ …… 18
1.5 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  …. 19

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԸ 

2.1 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ …. 21
2.2 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ …..21
2.3 ԿԱԶՍԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԴ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ……… 22
2.4 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ, ԴՐԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ, ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ….. 24

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ……. 30

3.1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ……… 30
3.2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ……… 33
3.3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ……..  36
3.4 ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ ………………………  39
3.5. ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՒՄ ՏՆՏԵԱԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ….. 40
3.6. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ……. 42
3.7. ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ………  43
3.8. ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԵՎ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ….. 46
3.9 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ ……  52

ԳԼՈՒԽ 4. ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱ …….. 69

4.1. ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ………………………………………………… 69
4.2. ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱ  …………………………………….. 70

ԳԼՈՒԽ 5. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ……………………….. 72

5.1. ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ …….  72
5.2 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ …………………………… 74
5.3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՍԸ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՍԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ  …………………………… 76
5.4. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ….. 80

ԳԼՈՒԽ 6 ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ …. 85

6.1. ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ………………………. 85
6.2. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ……………………………………………….. 86
6.3. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ………….. 88
6.4. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԸ ………………… 89
6.5 ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ, ԴՐԱ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍԵՋ …. 90

ԳԼՈՒԽ 7.  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ …  92

Բ Ա Ժ Ի Ն II ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ:…………………….95

ԳԼՈՒԽ 8. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ……..95

8.1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ ……… 95
8.2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ………………………………………………… 96
8.3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ……………………………………………..97

Գ Լ Ո Ւ Խ 9.  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …… 98

9.1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԻՋՈ8ՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՄԿԶԲՆԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ (ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ) ԵՎ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ …… 98
9.2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՈՔԲԵՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  ……….100
9.3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………………………………………… 114
9.4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………………………………………………………. 123
9.5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ, ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………. 129
9.6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՈՒՐԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………….. 131
9.7 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ …….. 140
9.8 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………. 144
9.9 ՀՈՂԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵԱՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ……………. 148

ԳԼՈՒԽ 10. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………. 153

10.1 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ …… 153
10.2 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………………. 155
10.3 ՆԵՐՍՏԵՂԾՎԱԾ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ ……………………………………………………  157
10.4 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………….. 161
10.5 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………………………………………………. 164
10.6 ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ (ԲԻԶՆԵՍԻ) ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ……….. 165
ՁևԱՎՈՐՎՈՂ ԳՈՒԴՎԻԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 11. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

11.1 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱԱԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ ԵՎ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ………………………………………………. 170
11.2 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 172
11.3 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՃԱՆԱՉՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ) ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ  … 175

ԳԼՈՒԽ 12. ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

12.1 ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ …… 176
12.2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 178
12.3 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …..186
12.4 ՎԱՃԱՈՔ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  ……………………………………… 188

ԳԼՈՒԽ 13. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …… 194

13.1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՍԸ, ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ ԵՎ
ՃԱՆԱՆՉՈՒՄԸ  ……………………………………………… 194
13.2 ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  …. 196
13.3 ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 198
13.4 ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 200
13.5 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 204
13.6 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ … 207
13.7 ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՋԱՎՈՐՄՍՆ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ  ……………….. 209
13.8 ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՊԱՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………………. 212
13.9 ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ …………………………………… 213

ԳԼՈՒԽ 14. ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ …………………… 218 

14.1 ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ………………………………………… 218
14.2 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՈՔԲԵՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  …….. 220
14.3 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ……………………… 228
14.4 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵԼՔԱԳՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ  …………………. 230
14.5 ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ……………………. 236
14.6 ԱՆԱՎԱՐՏ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 241
14.7 ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 243
14.8 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ …. 246
14.9 ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՉԱՓՈՒՄԸ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻՑ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԶՈՒՏ ԱՐԺԵՔԻՑ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆՈՎ ….. 249

ԳԼՈՒԽ 15 ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

15.1 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  ……….. 253
15.2 ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ …. 257
15.3 ԱՌՀԱՇԻՎ ՏՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ….. 261

ԳԼՈՒԽ 16 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………….   263

16.1 ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  ….. 272
16.2 ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ….. 273
16.3 ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …… 278
16.4 ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ … 281
16.5 ԱՅԼ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ ….. 287

ԳԼՈՒԽ 17. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽԱԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  … 289

17.1 ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ …. 289
17.2 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՈԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՀԱՄՈՒՅԹԻ
ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ………………………………………………………….. 290
17.3 ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ … 295
17.4 ՈՉ ԳՈՐԾԱՈՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 298
17.5 ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………….. 303
17.6 ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՄԱՆ ԿԱՐԳԸ …. 303
17.7 ԳՈՐԾԱՈՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………………………….. 306
17.8 ՈՉ ԳՈՐԾԱՈՆԱԿԱՆ ԾԱԽՄԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ …. 313
17.9 ԱՐՏԱԱՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………… 317
17.10 ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՍԱՆ ԿԱՐԳԸ … 317
17.11 ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԻ (ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՍԱՆ) ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ …………………………………… 318

ԳԼՈՒԽ 18 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 320

18.1 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ …. 320
18.2 ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ (ԲԱԺՆԵՀԱՎԱՔ) ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ  … 320
18.3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 327
18.4 ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ   …… 335
18.5 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 339

ԳԼՈՒԽ 19 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 341

19. 1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱԱԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ … 341
19. 2 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 343
19 .3 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 351
19.4 ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………… 353

ԳԼՈՒԽ 20. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ
ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …. 358

20. 1 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………………………………… 358
20. 2 ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………… 360
20. 3 ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 377
20.4 ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆԴԵՊ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………………………………………………….. 383
20.5 ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………. 404
20.6 ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………………………………………………….. 407

Գ Լ Ո Ւ Խ 21. ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ …………. 410
21.1 ՀԵՏԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……… 410
21.2 ԱԿՏԻՎՆԵՐԻՆ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ………………. 420
21.3 ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………….. 424
21.4 ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԳՈՒԴՎԻԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……. 430

Գ Լ Ո Ւ Խ 22 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ………………. 431

22.1 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ …… 431
22.2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ….. 433
22.3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ …. 435
22.4 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ …………………………………………. 437
22.5 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ……………….. 449
22.6 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ …………….. 451
22.7 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄԸ …. 452

ԲԱԺԻՆ III ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 23 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՌՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ … 459

23.1 ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ … 459
23.2 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՄԵՋ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ………………… 461
23.3 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ………………… 464
23.4 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………….. 466
23.5 ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ……………………………………………….. 472
23.6 ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՄԱՆ ԱՈԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ … 476
23.7 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ …………………………………… 480

ԳԼՈՒԽ 24. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ …………………………………………………….. 481

24.1 ԼՐԻՎ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐՈՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՍԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ …………. 481
24.2 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ … 484
24.3 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ ……………….. 486
24.4 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ  ………………………. 488
24.5 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ ……………. 490

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1 ՆԵՐԿԱ ԱՐԺԵՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
շ ԱՆՈՒԻՏԵՏԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ
3 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Ձեռնարկի առաջին բաժնում ներկայացված են հաշվապահական հաշվառման
խնդիրները, առարկան, մեթոդը, կազմակերպումն ու տեխնիկան շուկայական
տնտեսավարման պայմաններում: Երկրորդ բաժնում մեկնաբանված է ոչ ընթացիկ և
ընթացիկ ակտիվների, սեփական կապիտալի, ոչ ընթացիկ և ընթացիկ
պարտավորությունների հաշվառման կարգը’ ըստ Հայաստանի Հանրապետության
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների: Երրորդ բաժնում շարադրված են
կառավարչական հաշվառման հիմնական սկզբունքները: Շարադրված հարցերը
լուսաբանված են պայմանական օրինակներով:

Ձեռնարկը նախատեսված է տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների,
ասպիրանտների, դասախոսների և ՀՀ կազմակերպությունների հաշվապահների,
ֆինանսիստների և հաշվապահական հաշվառման հարցերով հետաքրքրվողների
համար:

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Ընթերցողի սեղանին է դրվում ՀՊՏՀ-ի «Հաշվապահական հաշվառում և
աուդիտ» ամբիոնի կողմից հրատարակված «Հաշվապահական հաշվառում»
ուսումնական ձեռնարկի երկրորդ հրատարակությունը, որտեղ հաշվի են առնվել
2007 թ. նոյեմբերի դրությամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունած
համապատասխան օրենսդրական ակտերում տեղ գտած բոլոր փոփոխությունները,
ինչպես նաև նախորդ հրատարակությունում թույլ տրված բացթողումները:
Ձեռնարկում հաշվի են առնվել բուհական ուսումնական պլաններում և
հաշվապահական հաշվառման դասընթացի ծրագրերում տեղ են գտած
կառուցվածքայինևբովանդակայինփոփոխությունները: Հաշվապահական
հաշվառման ստանդարտներով պահանջվող հաշվառման առանձին հարցեր
մեկնաբանվել են ավելի պարզ և դյուրըմբռնելի: Առանձին բաժնով ներկայացվում
են կառավարչական հաշվառման (մասնավորապես արտադրության ծախսումների
կուտակման և ինքնարժեքի կալկուլացման) առանցքային հարցերը:
«Հաշվապահական հաշվառում» ձեռնարկի նոր հրատարակությունը
օգտակար կլինի տնտեսագիտական բուհերի ուսանողների, ասպիրանտների,
դասախոսների, ՀՀ կազմակերպությունների հաշվապահների, ֆինանսիստների և
այլ մասնագետների համար:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика