дома » Англо-русский и русско-английский словарь » ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ (стержневой) -ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ (первоклассный)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ (стержневой) -ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ (первоклассный)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՊՐՈՒՄ (переживание) -ԱՌԱՆՑՔ (стержень).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ — аранцкаин — прил стержневой,
1. ԱՌԱՋ — арач — нареч 1. прежде, сначала,
раньше. Ա

Առաջվա նման — арачва нман —  по  прёжнему, по-старому.
2. вперёд.
2. ԱՌԱՋ  — арач -поел 1. перед (передо).
Տան առաջ — тан арач — перед ДОМОМ.
2. перед, ДО.
Դասերից առաջ — дасериц арач -перед уроками, до уроков. 3.
за, назад.
Մի շաբաթ առաջ — ми шават арач —  за неделю,
неделю назад.
ԱՌԱՋԱՆԱՆ — арачабан — предисловие.
ԱՌԱՋԱԴԵՄ — арачадем -прил 1. передовой, прогрессивный.
Առաջադեմ հայացքներ — арачадем айацкнер — Перв-
довые ВЗГЛЯДЫ.
2. успевающий.
Առաջադեմ աշակերտ — ашакерт — успевающий ученйк.
1. ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ — арачидимакан — прогрессивный
дёятель, прогрессист.
2. ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ — арачадимакан —  прил прогрессивный.
Առաջադիմական շարժում — арачадимакан шаржум — прогресивной-
движёние.
ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼ- арачадимел- 1. прогрессировать
Գիտությունն օրեցօր առաջադիմում
է наука с каждым днём прогрессирует.
2. успевать, преуспевать
II преуспёть; продвигаться II продвй-
НуТЬСЯ.
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈԻԹՅՈԻՆ,-թյան I. про-
грёсс, преуспевание.
2. успеваемость Ж, успехи.
Սովորողների բարձր առաջադիմություն ВЫСОКаЯ уСПв~
ваемость учащихся.
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ — арачадранк -задание. Առաջադրանքը
կատարել выполнить задание.
Տնային առաջադրանք — тнаин арачадранк — домашнее задание.

2. предъявлять || предъявить.
Մեղադրանք ա ռաջադրել ПреДЪЯВИТЬ об-
винёние. 3. выдвигать || выдвинуть;
предлагать || предложить.
Մեկին նախագահ աոաջադրել ПрСДЛОЖИТЬ КОГО-Л И бо
в председатели.
Թեկնածո ւ ա ռաջաղրել — выдвинуть в кандидаты.

ԱՌԱՋԱԿԱԼ — арачакал — 1. воен заслон.
2. ширма.
ԱՌԱՋԱՆԱԼ — арачанал — продвигаться ||
продвинуться; подвигаться II подвинуться;
выдвигаться || выдвинуться. 2.
возникать || вознйкнуть; образовываться
II образоваться. Հարց առաջացավ ВОЗНИК
вопрос. 3. продвигаться JI продвинуться;
преуспевать || преуспёть.
ԱՌԱՋԱՊԱՀ — арачапа — авангард.
2. ԱՌԱՋԱՊԱՀ — арачапа — прил авангардный.
ԱՌԱՋԱՎՈՐ — арачавор -передовик.

2. ԱՌԱՋԱՎՈՐ прил 1. передовой.
առաջավոր բանվոր -Передовой рабОЧИЙ. 2.
0- ГОЛОВНОЙ, передовой. Առաջավոր ջոկատ
՝Ի- головной отряд. 3. передовой, прогрес-
Ку СИВНЫЙ. Առաջավոր գիտություն Пердо-
вая наука.
ԱՌԱՋԱՏԱՐ — арачадар — при п ведущий. Արդյունա-
բերո ւթյան առաջատար բնագավառ Веду—
щая отрасль промышленности.
Կուսակ֊ցության առաջատար դերը ведущая роль
партии.
ԱՌԱՋԱՐԿ — арачарк — предложение.
Պահան֊ջարկ և առաջարկ — паанджарк ев арачарк — СПрОС И ПреДЛОЖёНИе.
ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ — арачаркел -предлагать || пред-
Lt- ЛОЖИТЬ.
Հյուրերին սուրճ ա ռաջսյրկել — Предложить ГОСТЯМ кофе,
իր ծառայու թյուններն առաջարկել ПреДЛОЖИТЬ СВОИ
услуги.
ԱՌԱՋԱՐԿՈԻԹՅՈԻՆ — арачаркутюн — предложё-
с- ние.
Առաջարկություն մտցնել ВНЕСТИ
Предложёние. Առաջարկություն անել сделать предложение.

ԱՌԱՋԱՑՆԵԼ — арачацнел — образовывать Ц об֊
с- разовзть; вызывать || вызвать; возбуж-
гь дать || возбудить, наводить II навести.
и- Գետը նոր հուն է առաջացրելрека образовала  новое русло.
Ծիծաղ առաջացնել — вызвать смех.
Ձանձրույթ ա ռաջփցնել — наводить скуку.
ԱՌԱՋԱՑՈԻՄ, -ցման возникновение,
a. образование, происхождение. Կյանքի ш-
т ի ռաջա բումը երկրի վրա ВОЗНИКНОВёние
жизни на землё.
I. ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ — арачнтац — продвижение, про-
и- грёсс.
е. 2. ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ прил 1. поступатель-
е. НЫЙ.
Առաջընթաց շարք!ում поступательное  движение. 2. ведущий.
ԱՌԱՋԻԿԱ — арачика —  прил предстоящий.

ԱՌԱՋԻՆ — арачин — пёрвое (блюдо).
2. ԱՌԱՋԻՆ — арачин — 1. пёрВЫЙ.
Առաջին կուրս — пёрвый курс.
Աոաջին տեսակի пёрвого сорта.
Աոաջին ջութակ пёрвая скрипка.

ւ. наступление.
Զորքերի առաջխաղացում — продвижёиие войск.

ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ — арачнакарг — прил первоклассный,
ւ- первостепенный, перворазрядный, первосортный.
Առաջնակարգ մեքենաներ -перво-
воклассные машины
Առաջնակարգ դեր-первостепённая роль.
Առաջնակարգ ապրանք первосортный торар*

43  Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ (стержневой) -ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ (первоклассный)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика