дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՊՐՈՒՄ (переживание) -ԱՌԱՆՑՔ (стержень)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՊՐՈՒՄ (переживание) -ԱՌԱՆՑՔ (стержень)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՊՐՈՒՄ (переживание) -ԱՌԱՆՑՔ (стержень).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՊՐՈՒՄ — апрум- переживание.
Ծանր ապրումներ — цанр апрумнер —
тяжёлые переживания.
ԱՊՐՈՒՍՏ — апруст — 1. содержание, пропитание,
Прокорм.
Ապրուստ հայթայթել — апруст айтайтел —
добывать пропитание. 2. житьё, уровень
ЖИЗНИ.
Ապրուստի մինիմում — апрусти минимум — ПРОЖИТОЧНЫЙ
мйнимум.
ԱՊՈՒՇ — апуш —  ИДИОТ.

Селфи приколы

ԱՊՈԻՇՈՒԹՅՈՒՆ — апушутюн — идиотизм,
идиотство.
ԱՊՈՒՐ — апур — суп, похлёбка.
Մսով ապուր -мсов апур —
мясной суп, суп с мясом.
ԱՊՕՐԻՆԱԲԱՐ — апоринабар —  нареч незаконно.
ԱՊՕՐԻՆԻ — апорини —  прил незаконный, беззаконный.
ԱՋ — адж -1. прил правый.
Աջ ձեռք — адж дзерк —  праваярука.
Աջ ափին — адж апин  на правом берегу.
Աջ կողմից — адж кохмиц-справа.
Աջ թեքում — адж текум — правый уклон.
2. нареч направо.
Աջ թեքվել — адж теквел повернуть направо.
ԱՋԱԿԻՑ — аджакиц — пособник.
ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ — аджакогмян -прил правосторонний,
правый.
ԱՋԱԿ8եԼ — аджакцел -оказывать (|| оказать)
содействие; содействовать || посодействовать;
поддерживать || поддержать;
способствовать II поспособствовать.
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ — аджакцутюн — 1. содействие*
поддержка.
Աջակցություն ցույց տալ — аджакцутюн цуйц тал —
оказать содействие.
Աջակցության դիմել — аджакцутян димел —
обращаться за содействием. 2. пособничество.

Ա ՌԱԳԱՍՏ — арагаст — парус.
ԱՌԱԳԱՍՏԱՆԱՎԱԿ — арагастанавак -парусная лодка,
парусник.
ԱՌԱԳԱՍՏԱՎՈՐ — арагаставор — прил парусный.
ԱՌԱԾ — арац- ПОСЛОВИЦА.
Առած դառնալ — арац дарнал —
войтй в пословицу.
ԱՌԱԾԱՆԻ — арацани -сборник пословиц,
сборник поговброк.
ԱՌԱԿ — арак — басня, прйтча.
ԱՌԱԿԱԳԻՐ — аракагир — мн ֊ներ баснописец.
ԱՌԱԿԱՅԻՆ — аракаин —  прил басенный.
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ — арадзгакан —  прил зластйчный, упругий;
растяжимый.

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — арадзгаканутюн — элас-
тйчность ж, упругость

ԱՌԱՅԺՄ — арайжм —  нареч пока,  пока
ЧТО.
Առայժմ այսքան — арайжм айскан — пока всё.
ԱՌԱՆՁԻՆ — арандзин — 1. прил отдельный, раздельный,
обособленный.
ԱՌԱՆՁԻՆ-ԱՌԱՆՁԻՆ  —  арандзин-арандзин — нареч порознь,
врозь, раздельно. —
ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ — арандзнаки — 1. прил особый, специальный.
2. прил изолированный.
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ — арандзнааткутюн — особенность
ж, специфика, своеобразие.
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ — арандзнаатук —  прил 1. особый,
специальный.
Առանձնահատուկ ուշադրություն — арандзнаатук ушадрутюн —
особое внимание. 2. особенный, своеобразный.
ԱՌԱՆՁՆԱՆԱԼ — арандзнанал — обособляться ||
обособиться; уединяться || уединйться;
отделяться || отделиться; выделяться
|| выделиться.
ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ — арандзнапес — нареч особенно, в особенности.
Առանձնապես ոչինչ  — арандзнапес вочинч — НИЧСГО
особенного.
ԱՌԱՆՁՆԱՍԵՆՅԱԿ — арандзнасеняк — кабинет.
Դիրեկտորի առանձնասենյակ — директори арандзнасеняк —  кабинет директора
Ա ՌԱՆՁՆԱՏՈԻՆ — арандзнатун — особняк.
ԱՌԱՆՁՆԱՑՆեԼ — арандзнацнел — выделять II выделить;
обособлять || обособить; уединять
|| уединйть; отделять ||-отделить.
ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄ — арандзнацум — обособление,
уединение, выделение.

ԱՌԱՆՑ  — аранц — пред Л 1. без (безо).
Առանց տատանվելու — аранц татанвелу —
без колебания.
Առանց ձևականությունների — аранц дзеваканутюннери —
без формальностей,
Առանց քաշվելու  — аранц кашвелу — не стесняясь, без стеснения.
Առանց շտապելու — аранц штапелу —
не спеша. —
ԱՌԱՆՑՔ — аранцк -ОСЬ
ԱՌԱՆՑՔԱԿԱԼ — аранцкакал — подшйпник.
Գնդիկավոր առանցքակալ — гндикавор аранцкакал- ШАРИКОВЫИ ПОДШИПНИК

42  Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՊՐՈՒՄ (переживание) -ԱՌԱՆՑՔ (стержень)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика