дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Г.

Текст для быстрого ознакомления:

Г
ГА’ВАНЬ, -НИ նավահանգիստ։ Естест*
венная гавань բնական նավահանգիստ
։
ГАДА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
о ком? о чём? (делать догадки) գոլ֊
շակել, ենթադրություն անելէ |] СОв.
погадать, -аю, -аешь, -ают.
ГА’ДКИЙ, -ая, -ое (отвратительный,
мерзкий, противный) գարշելի, նող֊
կալի, զզվելի։ ГэДКЗЯ ПОГОДЭ գարշելի
եղանակ։
ГА’ДОСТЬ, -ти զզվելի բան, նողկալի
բան, գարշանք։
ГАДЮКА, -И իժ,
ГА’ЖА, -И դաշ։
ГАЗЕ ТА, -ы լրագիր, թերթ։ Ежедневная
газета օրաթերթ։ Стенная газета
պատի թերթt
ГАЗЕТНЫЙ, -ая, -ое լրագրային, լը.
րшգրի, թերթի։ Газетный работник
թերթի (լրագրի) աշխատողէ
ГАЗИРО’ВАННЫЙ, -ая, -ое գազավորած,
գազով։ Газированная вода
գազով շուրւ
ГА’ЗОВЫЙ, -ая, -ое գազային, գազի։
Газовое отопление գազային շեոու֊
ցում։
ГА300БРА՛ ЗНЫЙ, -ая, -Ое գազանման։
АЗОПРОВО’Д, -а գազամուղ։
А’ЙКА, И պնդօղակ, մանեկ։ ЗаТЯНуТЬ
гайку պնդօղակը ձգել։
ГАЛЕРЕ’Я, -ёи սրահ։ Картинная галерея
պատկերասրահ։
А’Л КА, -И արջնագռավ, սև ագոավէ
АЛО’ША, И կրկնակոշիկ։
А’ЛСТУК, -а փողկապ։ Красный
галстук կարմիր փողկապ։
ГА’ЛЬКА, -И կոպիճ, մանր գետաքար։
ГАРАНТИЙНЫЙ, -ая, ое եՐաշխի.
քային։ Гарантийный срок երաշխիքային
ժամկե տ։
ГАРАНТИ’РОВАТЬ, -рую, руешь,
-руют сов. и несов. что? երաշխավորել,
ապահովել։
ГАРА’НТйЯ, -ии երաշխիք։ Гарантия
успеха հաջողության երաշխիք։
РАРДЕРО’Б, -а /• (шкаф) զգե и տա պահարան
։ 2 (раздевальня) հանդեր-
ձարանt
ГАРДЕРОБЩИК, а հանդերձապահ։
ГАРДИНА, -Ы (занавеска) լուսամատի
վարագույրէ
ГАРМО’НИКА, -и (гармонь, гармошка)
հարմոն։ Играть НЭ ГЭрМО*
НИКе հարմոն նվագել։
ГАРМОНИ’СТ, -а հարմոնահար։
ГАРМОНИЧНЫЙ, -ая, -օտներդաշնակ,
ГАРМО’НИЯ, -ИИ ներդաշնակություն>
Гармония красок դույների ներ դաշ.
նակութ չուն։
ГАРНИЗО’Н, -а կայազոր։ Гарнизон
крепости բերդի կայազոր։
ГАСИ ТЬ, гашу, гасишь, гасят, несов.
Что? 1. (ТУШИТЬ) հանգցնել, մարել։
Гасить свет լույսը հանգցնել։ 2. մարել
։ Гасить ДОЛГ պարտքը մարելt
|| сов. погасить, -ашу, -асишь, -асят.
ГА’СНУТЬ, -нет, -нут, несов. հանգչել,
մարել։ Огонь гаснет կրակը մարում
է> || сов. погаснуть, -нет, -нут.
ГАСТРО’ЛИ, -лей հյուրախաղեր, գա սա-
րոլներ։
ГВАРДЕ’ЕЦ, -Дёйца գվարդիական (զին-
վոր)ւ
ГВАРДЕ’ЙСКИЙ, -ая, -ое գվարդիա,
կան։ Гвардейский батальон գվար.
դիական դոլմարտակ։
ГВОЗДИ’КА, -И մեխակ։
ГВО’ ЗДЬ, -ДЯ մեխ, գամ։ Забить ГВОЗДЬ
В стену մեխ խփել պատին։
ГДЕ որտեղ։ Где ВЫ учитесь? որտե՛՛ղ եք
դուք սովորումt
ГДЕ -ЛИБО \ որևէ տեղ, մի տեղ։
ГДЕ’-НИБУДЬ ) Необходимо где-
либо достать эту книгу անհրաժեշտ
է մի տեղից ձեռք բերել աչդ գիրքը*
ГДЁ’-ТО ինչ-п ր մի տ եղ, մի տեղ։ MbI
ГДе-ТО встречались մենք ինչ֊որ
մի տեղ հանդի պել ենք։
ГЕКТА’Р, -а հեկտար։
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (главный,
ОСНОВНОЙ, общий) ընդհանուր, գըլ.
Խավոր։ Генеральный план города
քաղաքի ընդհանուր հատակագիծը։ Генеральный
секретарь партии կու-
ցակցութչան գլխավոր քար տո ւղարէ
ГЕНИА^ЛЬНО հանճարեղորեն է հան*
ճարեղ կերպովէ
ГЕНИА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое հանճարեղ։
Гениальный поэт հանճարեղ բանա-
ստեղծ։
ГЕ’НИЙ, ИЯ հանճար։
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое աշխարհագրական
։ Географическая долгота
աշխար

——————

ГЕОГРА ФИЯ, -ИИ աշխարհագրություն։
Экономическая география տնտե-
и ական աշխարհագրություն։
ГЕОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое երկրա.
բան ակш ն։ Геологический факуль*
тет երկրաբանական ֆակուլտետ։
ГЕОЛОГИЯ» ‘ИИ երկրաբանություն։
ГЕОМЕТРИ ЧЕСКИЙ, ая, -ое երկրաչափական
, Геометрическая фигура
երկրաչափական պատկեր։
ГЕОМЕ’ТРИЯ, -ИИ երկրաչափություն։
ГЕРБ, -3 գերբ* զինանշան, զինանիշ։
Государственный герб СССР ՍՍՀՍ
պետական գերբը։
ГЕРБАРИЙ, -ИЯ հերբարիում։
ГЕРОИ’ ЗМ, -а հերոսություն։ ПрОЯВИТЬ
ГерОИЗМ հերո սություն ցուցաբերել։
ГЕРОИ’НЯ, -ни հերոսուհի։ Мать-геро-
ИНЯ հերո սուհի մայր։
ГЕРОИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое հերոսական,
Героическая оборона Ленинграда
Լենին գրագի հերո սակ ան պաշտպանությունը
։
ГЕРО’Й, -оя հերոս։ Герой Социалистического
Труда Սոցիալիստական աշ*
խտտանքի հերոս։
ГЕРОЙСКИ հերոսաբար։
ГЕРОЙСТВО, -3 հերոսություն։
ГИ’БЕЛЬ, -ли (уничтожение, разрушение,
смерть) կործանում, п չն չա֊
ցում, մահ։ ГибеЛЬ КОраблЯ նավի
կոր ծանո լմ։
ГИ БКИЙ, -ая, -ое (упругий) ճկուն։
Гибкий камыш ճկուն եղեգ։
ГИ’БНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов. от
Чего? կործանվեի ոչնչանալ, կորչել։
li сов. погибнуть, ну, -нешь, -нут.
ГИБРИ’Д, -а հիբրիդ։
ГИГА’НТ, -а (великан) հսկա,
ГИГА’НТСКИЙ, -ая, -ое (громадный,
огромный) հսկայական, վիթխարի։
Приложить гигантские усилия հըս֊
կայական ցանքեր դործագրել։
ГИГИЕНА, -Ы առողջապահություն,
առողջագիտություն, հիգիենա։ Ги-
гиена труда աշխատանքի առողջապահություն
։
ГИГИЕНИ’ ЧЕСКИЙ, -ая, ое առող-
ջա գիտական, առողջապահական։ ГИ-
гиенические условия труда աշխատանքի
առո ղջա պահ ական պայմաններ
։
ГИДРОСТАНЦИЯ, -ИИ հիդրոկայան։
ГИ МН, -а հիմն։ Гимн демократической
молодежи мира աշխարհի դե~
մ п կր ատ ական եր ի տա սար դո ւթ յան
հիմնը։
ГИМНАХТ, -а մարմնամարզիկ, մարզիկ։
ГИМНАХТИКА, -И մարմնամարզություն
։ Утренняя гимнастика առավոտյան
մարմնամարզություն։ ЗаНИ-
маться гимнастикой մարմնամարզությամբ
զբազլԼել։
ГИПЕРБОЛА, -ы (преувеличение) լա֊
վէաղանցութ յուն, հի պերրոլա։
ГИПНО’З, -а հիպնոս։ Лечить гипнозом
հիպնոսով բուժել։
ГИПНОТИЗИ РОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. кого? հիպնոսել, հիպնոսացնել
։ ||сов. загипнотизйровать,
-рую, -руешь, -руют.
ГИПО’ТЕЗА, -Ы վարկած, հիպոթեզ,
գիտական ենթադրությունէ
ГИПОТЕНУ’ЗА, -Ы ներքնաձիգ,
ГИПСОВЫЙ, -ая, -ое գիպսե։ Гипсовая
статуя գիպսե անդրի։
ГИРЯ, -рИ 1. կշռաքար։ 2. մարզաքար։
Спортивные гири մարզաքարեր։
ГИТАРА, -ы կիթառ։ Играть на гитаре
կիթառ նվագել։
1. ГЛАВА’ , -ы (руководитель, начальник)
գլուխ, պետ, գլխավոր։ Глава
учереждения հիմնարկի պետ։ Глава
семьи ընտանիքի գլխավոր։
2. ГЛАВА, -ы գրքի հատված, գլուխ։
Первая глава книги գրքի առածին
գլուխը,
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, -щего
գլխավոր հրամանատար։
ГЛАВНЫЙ, -ая, -ое (основной) գըլ-
խավոր, հիմնական. Главные члены
предложения նախադասության գըլ-
խավոր անդամներ է
ГЛАГОЛ, -а բայ,
ГЛА’ДИТЬ, глажу, гладишь, гладят,
несов. 1- что? чем? արգո լկել. Гладить
бельё սպիտակեղենը արդուկել։
2. кого? что? по чему? շոյել։ Гладить
ребёнка по голове երեխայի գլուխը
շոյել։ || сов. погладить, -ажу, -адишь,
-адят.
ГЛА’ДКИЙ, -ая, -ое 1. (ровный, не
шероховатый) հարթ, ողորկ։ Гладкая
поверхность հարթ մակերես։
2. (плавный) հարթ, սահուն։ ГлаД-
кая речь սահուն խոսք։
ГЛА’ДКО j. (ровно) հարթ կերպով,
հարթ, ողորկ։ 2. (ПЛЭВНО) սահուն
կերպով, սահուն, ГлаДКО ЧИТЗТЬ
սահուն կարդալ,
ГЛАЗ, -а աչք,
ГЛАЗНО’Й, -ая, -oe աչքի, ակնային,
Глазной врач աչքի բմիշկ, ակնա֊
բույժ,
ГЛАЗОМЕ’Р, -а աչքաչա փ, աչքաչա֊
փութ յուն։

—————-

ГЛАСНЫЙ, -ая, -ое ձայնավոր։ Гласные
и согласные звуки ձայնավոր և
բաղաձայն հն չյո ւնն եր։
ГЛИНА, -ы կավ։ Огнеупорная глина
հրակայուն կավ։
ГЛИНЯНЫЙ, -ая, -ое կավե, կավի։
ГЛОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
ЧШО? կուլ տալ, կլանել։
ГЛОТКА, -И (ГОРЛО) կոկորդ։
ГЛОТОК, -тка կում։ ВЫПИТЬ ГЛОТОК
ВОДЫ մի կում ջուր խմել։
ГЛО ХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
խլանալ։ || СОв. ОГЛОХНуТЬ, -Ну, -НвШЬ,
нут.
ГЛУБИНА, -Ы 1, խորություն։ ГлубиНЗ
реки ПЯТЬ метров գետի խորությունը
հինգ մետր է։ 2. խորք։ В ГЛубИНё
леса անտառի խորքում։
ГЛУБОКИЙ, -ая, -oe խոր։ Глубокое
озеро խոր լիճ։ Глубокая НОЧЬ խոր
գիշեր։ Глубокая скорбь խոր վիշտ։
ГЛУБОКО’ 1• խորը, խորապես։ Дышать
глубоко խորը շնչել։ Глубоко
уважать խորապես հարգեր 2, խորն
h Здесь глубоко այստեղ խորն է։
ГЛУБОКОМЫСЛЕННО խորամտորեն,
ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое
խորամիտ։
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое
մե ծարդո։
ГЛУ’ПО հիմար ш բար։ 3. հիմարություն
է։
ГЛУПОСТЬ, -ти հիմարություն։ Нв
делай глупости հիմարություն մի
արա։
ГЛУ’ПЫЙ, -ая, -ое հիմար, տխմար։
Л У ХО խուլ կերպով, խուլ։
ЛУХО’Й, -ая, -ое խուլ։ Глухой старик
խուլ ծերունի։ ГлуХИе И ЗВОНКИв
согласные fanLl և ձայնեղ բաղաձայն~
ներ։ Глухая деревня խոպ գյուղէ
1. ГЛУХОМ ЕМО’Й, -ая бе խուլու֊
համր։
2, ГЛУХОНЕМОЙ, -ОГО խուլուհամր
(մարգ),
ГЛУШИ’ТЬ, -шу, -шйшь, -шат 1• кого?
խլացնել, շշմեցնել։ 2. ЧГПО? խլացնել,
մեղմացնել։ ГлуШИТЬ ЗВуКИ ձայ.
ներր խլացնել։ || СОв. К 1 ЗНйЧ. ОГЛу-
шйть, -шу, -шйшь, -шат и ко 2
знач. заглушить, -шу -шйшь, -шат.
ГЛУШЬ, -ШЙ խուլ տեղ, խորք։ Лесная
глушь անտառի խորքը։ )1\И’ГЬ в
ГЛуШИ խուլ տեղում ապրել։
ГЛЫБА, -ы մեАшբեկոր։ Глыба льда
սառույցք,г մե ծա բեկոր։
ГЛЯДЕТЬ, гляжу, глядишь, глядят,
несов. на кого? на что? куда9 (смотреть)
նայել։ || СОв. ПОГЛЯДеТЬ, -ЯЖ^
-ядйшь, -ядят.
ГНАТЬ, гоню, гонишь, гонят, несов.
кого? что? (гонять) քշել։ Гнать стадо
на пастбище նախիրը արոտավայր
քշել։ 2. (прогонять) վռնդել, հեռացնել,
վանել։ ГнаТЬ ИЗ ДОМу տանից
վռնդել։ 3. (мчать) արադ քշել, արագ
վազեցնել, սլանար ГНЭТЬ МЗШИНу
մեքենան արագ քշեր Гнать лошадей
ձիերին արաղ վազեցներ
ГНАТЬСЯ, ГОНЮСЬ, гонишься, гонятся,
несов. за кем? за чем? (гоняться,
преследовать) հետապնդել, ետևից
ընկներ Охотник гнался за медведем
որսորդը հետապնդում Էր արշին։
ГНЕ В, -а զայրույթ, բարկություն, ցա֊
и ում։
ГНЕ’ВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. на кого? на что? (сердиться)
բարկանալ) զայրանալ։
ГНЕВНЫЙ, -ая, -ое (сердитый) բար-
կացած՜) զայրացած t բարկացկոտ ,
ցասկոտէ
ГНЕЗДО’, -а բույն։ Вить гнездо բույն
հյուսել։
ГНЁТ, -а (угнетение) ճնշում (բարոյական),
Колониальный гнёт գաղութային
ճնշում։
ГНИЛОЙ, -ая, -ое փտած, նեխած,
հոտած։ ГНИЛЬЮ ДОСКИ փտած տախ֊
տա կներ։ Гнилые яблоки նեխած
խնձորներ։
ГНИТЬ, гниёт, ГНИЮТ, несов. փտել,
նեխել, հոտեր || СОв. ПОГНИТЬ, -ЙОТ,
-иют и сгнить, сгниёт, сгнийт.
ГНОЙ, ГНОЯ թարախ։
ГНОЙНЫЙ, -ая, -ое թարախոտ, թա-
րախային։ Гнойная рЭНЭ թարախոտ
ГНУСНЫЙ, -ая, -ое (гадкии, низкии,
ПОДЛЫЙ) նողկալի, գարշելի, զզվելի։
ГНУТЬ, гну, гнёшь, гнут, несов. что?
(сгибать, наклонять) եռել, ճկել,
կռացներ Гнуть проволоку մե տա-
ղալարր ծռել։ || СОв. ПОГНуТЬ, *Ну,
-нёшь; -нут и согнуть, -ну, -нёшь,
-нут.
ГНУ’ТЬСЯ, гнусь, гнёшься, гнутся,
несов. (наклоняться, сгибаться)
ծռվել, ճկվել, կռանար || С03. ПОГНАТЬСЯ,
-нусь, -нёшься, -нутся и согнуться,
-нусь, -нёшься, -нутся.
ГО՛ ВОР, -а 1. խոսակցության ձայն։
За дверью слышен говор գռան
ետևից խոսակցության ձայն Է լսվում։
2. (диалект) խոսվածք։
ГОВОРИТЬ,; -рю, -рйшь, -рят, несов.
1. что? о ком? о чём? кому? (сооб-

——————-

щать) ասեր Говорить правду ճըշ-
[ մարտությունն ասելt 2. С К6М? О КОМ?
о чём? (разговаривать) խոսել։ Говорить
С товарищем ընկերոջ հետ խոսել
։ || сов. к 1 знач. сказать, скажу,
скажешь, скажут и ко г знач. пого-
ворйть, -рю, -рйшь, -рят.
ГОВЯ’ДИНА, -Ы տավարի միս։
ГОВЯЖИЙ, -жья, -жье, տավարի
մսից, տավարի։ ГОВЯЖИЙ ЖИр տա֊
վարի ճարպ։
ГОД, -а (-у) տարի։ В ЭТОМ ГОДУ այս
տարի։ На ГОД մի տարով։ За ГОД
մի տարում, մի տարվա ընթացքում։
ИЗ ГОДЭ В ГОД տարեցտարի։
ГОДИ’ТЬСЯ, гожусь, годйшься, годятся,
несов. кому? чему? на что? для
кого? для чего? в кого? во что? (быть
годным) պետք գալ, պետքական
լինել, պիտանի լինել։ ЗтИ ДОСКИ Не
годятся для строительства այս
տախտակները շինարարության հա-
մար պիտանի չեն։
ГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое (годовой) տա֊
րեկան, մի տարվա։ Годичный план
տարեկան պլան։ ГОДИЧНЬЮ КурСЫ
մի տարվա դասընթացներ։
ГО’ДНЫЙ, -ЗЯ, -06 պիտանի, պետքա֊
կան։ Годный к военной службе
զինվորական ծառայությանը պիտանիt
ГОДОВА’Л ЫЙ, -ая, -ое մի տարեկան,
միամյա։ Годовалый ребёнок մի
տարեկան երեխա։
ГО ДО ВО’ й, -ая, -ое (годйчный) տա֊
րեկան, տարվա։ ГОДОВОЙ Отчёт տա֊
րեկան հաշվետվություն։
ГОДОВЩИ НА, *Ы տարեդարձ, տարե֊
ժտ՛
ГО’ЛЕНЬ, -НИ սրունք։
ГОЛОВА’, -Ы գլուխ։ С непокрытой
ГОЛОВОЙ բաց գլխով։
ГОЛОВА’СТИК, -а շերեվաւկ։
ГОЛ О ВО КР УЖ Ег Н И Е, -ия Գլխա.
պտույտ։
ГО’ЛОД, -а I. քաղց, քաղցածություն։
Почувствовать ГОЛОД քաղց զգալ։
г. սով։ Книжный ГОЛОД գրքի սով։
ГОЛОДА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
քազցաձ՜ մնալ, սոված մնալ։
ГОЛОДНЫЙ, -ая, -ое քաղցած, սոված
։ Быть ГОЛОДНЫМ քաղցած
լինել,
ГОЛОДО’ВКА, -И հացադուլ, սննդադուլ։
Объявить ГОЛОДОВКУ հացադուլ հայ-
տար արել։
ГО’ЛОС, -а (-у) 1> ձայն։ Во весь ГОЛОС
ամբողչ ձայնով։ Узнать ПО ГОЛОСу
ձայնից ճանաչել։ 2, ձայն, քվե։ Право
4 671
голоса ձայնի իրավունք. Подсчитать
голоса քվեները համրել։
Г0Л0СЛ0′ ВНЫЙ, -ая, -ое անհիմն,
անապացույց։ ГоЛОСЛОВНОв обвИНв-
НИе անհիմն մեղադրանք։
ГОЛОСОВА’НИЕ, -ИЯ քվեարկություն,
քվեարկում։ ТаЙНОе ГОЛОСОВЭНИе
գաղտնի քվեարկություն։ Открытое
голосование բաց քվեարկությունt
ГОЛОСОВАТЬ, -сую, -суешь, -суют,
несов. за кого? за что? против кого?
против чего? քվեարկել։ || сов. проголосовать,
-сую, -суешь, -суют.
ГОЛУБО’Й, -ая, -ое բաց կապույտ,
երկնագույն։ Голубые ГЛЭЗЭ երկ.
նագույն ալքեր։
ГОЛУБЦЫ’, -OB տոլմա։
ГО’ЛУЕЬ, -бя աղավնի, Голубь мира
խաղաղության աղավնի։
ГО’ЛЫЙ, -ая, *ое մերկ, լերկ։ Голая
CTeilb մերկ տափաստան։ ГОЛЬЮ СКЗ-
ЛЫ լերկ ժայռեր։
ГОНЕНИЕ, -ия (преследование) հա֊
լա ծում, հալա ծանք։ Подвергнуться
ГОНеНИЯМ հալածանքի ենթարկվեր
ГО’НКА, -И 1* (спешка) չտա պո ղակա֊
նո ւթյո ւն, հապճեպություն։ 2, (СО-
стязание) Վազք (ավտոմոբիլայինդ
հեծանվային և այլն՝), մրցարշավդ
մրցավազք։ АвТ0М0бИЛЬНЬЮ ГОНКИ
ավտոմոբիլային մրցարշավ։
ГО^НОЧНЫЙ, -ая, -oe վազքի, վազ֊
քային, մրցալողիյ մրցարշավի։ ГО’
НОЧНЫЙ автомобиль մրցարշավի ավ֊
տոմո բիլ ։
ГОНЧАР, ՝а բրուտ։
ГОНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
кого? что? (гнать) քշեի վազեցնեի
թռցնել։ ГОНЯТЬ ГОЛубеЙ աղավնիներ
թռցնել։
гоняться, -яюсь, -яешься, -яются,
несов. за кем? за чем? (гнаться, преследовать)
հե տա պնդել, ետևից ընկ֊
նել։ ГОНЯТЬСЯ За ЗВервМ հետապըն —
դել գազանին։
ГОРА , -ы լեռ, սար. Мчаться под гору
սարն ի վայր սլանալ։
ГОРА’ЗДО (несравненно, значительно)
անհամեմատ, շատ ավելի։ ОкеЭН
гораздо больше моря օվկիանոսը
անհամեմաи7 մեծ Է ծովից։
ГОРБ, -а սապատ, կուղ։
ГОРБАТЫЙ, -ЭЯ, ՝0е սապատավոր^
կուզիկ։
ГОРБУН, -а սապատավոր, կուզիկ
(մարդ)։ i
ГОРДИ’ТЬСЯ, -ржусь, -рдйшься, -рдят-
ся, несов. кем? чем? հպարտանալ,

———————————

պ ար ծ են ալ։ ГОРДИТЬСЯ СВОСЙ рОДИ-
НОЙ իր հայրենիքով հպարտանալ։
ГО’РДО հպարտորեն, հպարտ։ 2. (надменно)
գոռոզաբար։
ГОРДОСТЬ, -ТИ հպարտություն։
վեհազգացություն։ ЧуВСТВО ГОрДОС-
ТИ հպարտության զգացում։ 2. պար֊
ծանք։ Гордость семьи ընտանիքի
պարծանք։ 3. (высокомерие) գ ոռո-
զություն, մեծամտություն, ամբար֊
տ ա վանո ւթյո ւն։
ГОРДЫЙ, -ЭЯ, -ое հպարտt 2. վեհա֊
պան ծ է սեգ։
ГО’РЕ, -рЯ 1. (CK0p6b) վիշտ։ ПрИЧИ-
НИТЬ горе վիշտ պատճառեր 2. (беДЭ,
несчастье) դժբախտություն։
ГОРЕВА’ТЬ, -рюю, -рюешь, -рюют,
несов. О КОМ? О чём? վշտանալ, վիշտ
ապրել։
ГОРЕТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов. U
այրվել, վառվել։ 2, վառվել, լույս
տալ։ В КОМНате ГОрИТ СВеТ սենյակում
լույս Է վառվում։ || СОв. К 1 ЗНОЯ.
сгореть, -рю, -рйшь, -рят.
ГО РЕЦ, -рца լեռնական, լեռնաբնակ
(մարդ),
ГОРЕЧЬ, -ЧИ դառնություն։ 2. գառը
կսկիծ, մորմոք, գառնություն։ ГорвЧЬ
раЗЛуКИ անշատման կսկիծ։
ГОРИ30’НТ, -а հորիզոն։ Показаться
на горизонте հորիզոնի վրա երևալ։
ГОРИЗОНТАЛЬНО հորիզոնական կեր֊
պով, հորիզոնական գիրքով։
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ая, -ое հորիզոնական
։ Горизонтальная пЫ
верхность հորիզոնական մակերես։
ГОРИ’СТЫЙ, -ая, -ое լեռնոտ,լեռնային։
ГОР КО’М, -а (городской комитет) քաղ֊
bn մ (ռա пшош ihh եոմետեՆ
Г0’РЛ0-а44,,
ГОРЛЫШКО, -а բերան (անոթի, շշի և
այլն)։ Горлышко бутылки շշի բե-
ր ան։
1. ГОРН, -а հ՛ևոց, քուրա։
2. ГОРН, -а շեփոր, փող։ Прозвучал
горн շեփորը հնչեցէ
ГОРНИСТ, -а շեփորահար, փողհար։
ГО’РНЫЙ, -ая, -ое լեռնային, լեոան,
սարի։ ГорНЫЙ ручей լեռնային վը.
տ ա կ։ Горная цепь լեռնաշղթա։
ГО’РОД, -а քաղաք։ За городом քաղա-
քից դուրսt
ГОИОДС КО’Й, -ЭЯ, -бе քաղաքային,
րազաքե։
Г0Г*0’Х? -а սիսեռ;
ГО^;) ХОВЫЙ, ая -ое սիսեռի։ Гороховый
суп սիսեռի ապուրг
ГОРСОВЕТ, -а (городской совет) քաղ֊
սովետ Լքա դաքսյ յիՆ սովետ}։
ГОРСТЬ, -ТИ բուռ, ափ, կուց։
FJPTAHb, -НИ խռչակ։
ГОРЧИЦА, -Ы մանանեխ։
ГОРШОК, -шка, կճուճ, թաղար։ ГЛИНЯ-
ный горшок կավե կճուճ։ Цветочный
горшок ծաղկաթաղար։
ГОРЬКИЙ, -ая, -ое դառը, դառն ահամէ
Горький миндаль դառը նուշ։
ГО’ РЬКО դառնորեն, դառն կեր պո վ, դառնապես
։
ГОРЮ’ЧЕЕ, -чего վառելանյութ (շարժիչների
համար)։
ГОРЮ ЧИЙ, -ая, -ее դյուրավառ։ Горючий
материал դյուրավառ նյութt
ГОРЯ ЧИЙ, -ая, -ее է- տաք, կիզիչ,
թեժ։ Горячий чай տաք թեյ, Горячие
Лучй կիզիչ ճառագայթներ։ 2r ջերմ,
ջերմագին։ Горячее желание ջերմ
ցանկություն։ ГорЯЧИЙ ПрИВвТ ջերմագին
ողջույն։
ГОРЯЧО’ ջերմորեն։ Г0рЯЧ0 ПОЗДрЭ-
ВИТЬ ջերմորեն շնորհավորել։
ГО’СПИТАЛЬ, -ЛЯ (больница) հիվան-
դանոց (զինվորական), հոսպիտալ։
ГОСПОДИ Н, -а պարոն։
ГОСПОДСТВО, -а (власть) տիրապետություն,
իշխանություն, իշխում,
գերիշխում։
ГОСПОДСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. 1- над кем? над чем?
(властвовать) Իշխել, տիրել, 2. (преобладать)
գերիշխել, իշխել։ ГОСПОД-
ствовать на море ծովում գերիշխել։
ГОСПО ДСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. իշխող,
տիրող։ ГОСПОДСТВУЮЩИЙ КЛЭСС
իշխող դասակարգ։ 2. գերիշխող։
Господствующее мнение գերիշխող
կար ծիք։
ГОСТЕПРИИ МНЫЙ, -ая, -ое հյուրա.
սեր, հյուրընկալ։ ГоСТвПрИИМНаЯ
ХОЗЯЙКа հյուրընկալ տանտիկինւ
ГОСТИ НАЯ, *ОЙ հյուրասենյակ։ СидеТЬ
В ГОСТИНОЙ նստել հյուրա սենյակում։
ГОСТИ НИЦА, -Ы հյուրանոց։ ОСТЭНО-
ВИТЬСЯ В гостинице հյուրանոցում
իջևաներ
ГОСТИ’ТЬ, гощу, гостишь, гостят,
несов. у кого? где? հյուրընկալվել։
ГОСТЬ, -ТЯ հյուր։ Идти SB ГОСТИ Հյու/յ
գնար Быть в гостях у кого-нибудь
մեկի մոտ հյուր Լինել (հյուրընկալվել),
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ая, ое <у4-
տ и;կա Ь/ Государственный строй
պետական կարգ։ ГоСуДЭрСТВеННЫЙ
ЯЗЫК պետական լեզու։ ГоСударСТВСН*
———————————————

гонациональное государство բազմազգ
պե տո ւթյունէ
ГОТОВА’ЛЬНЯ, -НИ գծագրատուփ։
ГОТО вить, -влю, -вишь, -вят, несов.
кого? что? պատրաստել։ ГОТОВИТЬ
ученика К экзамену աշակերտին
քննության պատրաստել։ ГОТОВИТЬ
Завтрак նախաճաշ պատրաստել։ Г0“
ТОВИТЬ урОКИ դասերը պատրաստել։
|| СОв. ПРИГОТОВИТЬ, -ВЛЮ» -ВИШЬ,
-ВЯТ.
ГОТО’ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
-ВЯТСЯ, НеСОв. К чему? պատրաստվել,
պատրաստություններ տեսնել։ ГОТОВИТЬСЯ
К экзамену պատրա ստվել
քննության։ Готовиться к отъезду
մեկնելու պատրա ստություն տես-
նել։ || СОв. ПРИГОТОВИТЬСЯ -ВЛЮСЬ,
-вишься, -вятся.
ГОТОВНОСТЬ, -ТИ 1* պատրա ստակա֊
նություն, պատրա ստություն։ 2է
պատրա иտակամություն , հոժարա-
կամություն։ ИЗЪЯВИТЬ ГОТОВНОСТЬ
պատրա и տակամություն հայտնել։
ГОТО’ ВЫЙ, -ая, -ое 1* պատրաստ։
Всегда ГОТОВ! մի՛շտ պատրաստ։
2. պատրաստի։ Готовое ПЛЗТЬе պատ*
րաստի հագուստ ։
ГРАБЁЖ» -беЖЗ կողոպուտ յ թալան։
ГРАБИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ կողոպտիչ։
ГРАБИ’ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое կողոպտ֊
չական, թալանչիական> ավազակային։
Грабительская война կողոպտչական
պատերազմ։
ГРА’БИТЬ, -блю, -бишь, -бят, несов.
кого? что? կողոպտել, թալան ել։
II сов. ограбить, -блю, -бишь, -бят.
ГРА’БЛИ, грабель (и граблей) փոցխ։
ГРА’ВИЙ, ия մանրախիճ,
ГРАД, -а կարկուտ։ Побитый ГрЭДОМ
կարկտահար։
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, -а թազա-
քա շինություն։
ГРА’ДУС, -а ш и ա ի ճան t Угол в 60
ГраДуСОВ в0 աստիճանի անկյուն։
15 Градусов холода 15 աստիճան
ցուրտ։
ГРА’ДУСНИК, -а (термометр) շերմա֊
չափ։
Граждани’н, -а ք աղա քացի։ ГраЖ-
данин Советского Союза Սովետական
Միության քաղաքացի։
ГРАЖДА’НКА, -И քաղաքացուհի։
ГРАЖДАНСКИЙ, -ЗЯ, -Ое քաղաքացիական
։ Гражданский ДОЛГ քաղաքացիական
պարտականություն։
Гражданское население քաղաքացիական
բնակչություն։ ГрЗЖДаНСКЗЯ
БОЙНЯ քաղաքացիական պատերազմ։
ГРАЖДАНСТВО, -а քաղաքացիություն
։ Принять советское гражданство
սովետական քաղաքացիություն
ընդունել։
ГРАММ, -а դրամ։
ГРАММА’ТИКА, -И քերականություն։
ГРАММАТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое քերականական
։ Грамматические правила
քերականական կանոններ։
ГРАМОТА, -Ы գրագիտությունէ գրաճանաչություն
։ Обучать грамоте գր֊
րադիտություն ուսուցանել։ 2, գիր,
հրովարտակ։ Почётная грамота պատ-
վոգիր է
ГРАМОТНО գրագետ կերպով, գրագետ։
ГРА’ MOTH ОСТЬ, -ТИ գրագիտություն։
Всеобщая грамотность населения
բնակչության ընդհանուր գրագիտություն
։
ГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое գրագետ։
1. ГРАНА’Т, -а 1. նուռ. 2. նռնենի, նռան
ծառ։
2. ГРАНА Т, -а նռնաքար։
ГРАНАТА, -Ы նռնակ։
ГРАНАТОВЫЙ, -ая, -ое 1. նռան,
Гранатовое дерево նռան ծառ։ 2. նըռ֊
նաքարե։ Гранатовый браслет նըռ-
նաքարե ապարանջան։
ГРАНДИО’ЗНЫЙ, -ая, -ое (огромный,
громадный, величественный) վիթխարի,
հսկայական։ Грандиозное
строительство վիթխարի չի նարա-
րո ւթյո ւն։
ГРАНИ’ЦА, -Ы սահման։ Охранять
границы родины հայրենիքի սահմանները
պաշտ պանել։
ГРАНИЧИТЬ, -ит, -ат, несов. с чем?
սահմանակից լինեի սահմանակցել։
ГРАНЬ, -НИ ?• (граница) սահման,
սահմանագիծ։ 2» կո ղ, նիստ։ ГрЗНИ
Куба խորանարդի նիստերը։
ГРАФА’, -Ы սյունակ։
ГРАФИКА, -И գծանկարչություն։
ГРАФ И’Н, -а, ջրաման, գրաֆին։
ГРАЧ, -а սերմնաքաղ (ագռավ)։
ГРЕБЁНКА, -и սանր,
ГРЕ’БЕНЬ, -бня 1. (гребешок) սանր,
2. կատար։ Петушиный ГребвНЬ աքլորի
կատար։ 3. (вершина) գագաթ,
կատար։ На гребне горы լեռան գագաթին
։
ГРЕБЕ’Ц, -бца թիավար։
fi>EBEU10’K, -шка սանր,
РЁ’БЛЯ, -ЛИ թիավարում, թիավարելը։
ГРЕБНО’Й, -ая, -ое 1. թիավարման,
թիավարելու։ ГребНОЙ СПОрт թիավարման
սպորտ։ 2. թիավոր, թիակավոր
։ Гребное судно թիանավ.

—————————

ГРЕ’ЗИТЬ, грежу, грёзишь, грезят,
несов. О чём? (мечтать) երազել, անըր-
ջել։
ГРЕК, -а հույն,
ГР Е’ Л КА, -И ջեռակ,
ГРЕМЕ’ТЬ, -МЙТ, -МЯТ, несов. որոտալ)
գռռալ, թնդալt
ГРЕСТИ’, гребу, гребёшь, гребут,
несов. 1. чем? թիավարեր 2. что?
чем? փոցխել։ ГрвСТИ сено խոտ
փոցխել։
ГРЕТЬ, грею, греешь, греют, несов.
кого? что? տաքացնել, ջերմացնելէ
Греть воду ջուր տաքացնել։ ГреТЬ
руКИ ձեռքերր տաքացնել։ || СОв.
согреть, ею, -ёешь, -ёют.
ГРЕ’ТЬСЯ, греюсь, греешься, греются,
НеСОв. տաքանալ, ջերմանալ։ ГрвТЬСЯ
на солнце արևի տակ տաքանալ։
II сов. согреться, -ёюсь, -ёешься,
-ёются.
ГРЕХ, -а մեղք,
ГРЕЧАНКА, -И հույնուհի,
ГРЕЧЕСКИЙ, -ая, -ое հունական։
Греческая мифология հունական
գիд ա բանп ւ թյո լն է
ГРЕЧИ’ХА -И հնդկացորեն,
ГРЕШИ’ТЬ, -шу, -шйшь, -шат, несов.
против чего? մեղան չել, սխալվել։
Грешить против ИСТИНЫ ճշմարտու-
թյան դեմ մեղան լել։ || СОв. ПОГрвШИТЬ,
-шу, -шйшь, -шат.
ГРИБ, -а սունկ։ Собирать грибы սունկ
հավաքել։
ГРИВА, -Ы բա? (ձիու, առյուծի)f
ГРОБ, -а դագաղ։
ГРОБНИ’ЦА, -Ы դամբարան, գերեզման։
ГРОЗА’, -Ы ամպրոպ։ ВеСВННЯЯ грОЗЭ
գարնանային ամպրոպ,
ГРОЗДЬ, -ДИ (КИСТЬ) ողկույզ, ճութ։
Гроздь винограда խաղողի ողկույզ։
ГРОЗИ’ТЬ, грожу, грозишь, грозят,
несов. чем? кому? чему? (угрожать)
սպառնալ, ГрОЗИТ ОПЗСНОСТЬ վտանգ ք
Ապառնում, || сов. Пригрозить, -ожу,
-ОЗЙШЬ, -03 ЯТ.
ГРО’ЗНЫЙ, -ая, -ое ահեղ, ահռելի,
ահարկու, ГрОЗНЫЙ рёв ահեղ մռըն-
ձյուն։ ГроЗНЭЯ СИЛЭ ահռելի ուժ։
ГРОЗОВО’Й, -ая, -ое ամպրոպային,
ամպրոպաբեր, մրրկաբեր։ ГрОЗОВЗЯ
Туча ամպրոպաբեր ամպ։
ГРОМ, -а որոտ, ամպի գոռոց,
ГРОМА’ДН Ы Й, вея, -ое (огромный,
гигантский) հսկայական, վիթխարի։
ГРОМИ’ТЬ, -млю, -мйшь, -мят, несов.
кого? что? (разбивать, сокрушать,
разрушать) կործանել, ջախջախելէ
Громить Противника հակառակորդին
ջախջախել։ || СОв. раЗГрОМЙТЬ,
-МЛЙ, -МЙШЬ, -Мят.
ГРОМКИЙ, -ЗЯ, -Об բարձրաձայն,
բարձր։ Громкий смех բարձր ծիծաղ։
ГРО МКО բարձրաձայն, բարձր ձայնով։
ГрОМКО ГОВОрИТЬ բարձրաձայն խո֊
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, -ля (репродуктор)
բարձր ա խո и։
ГРОМОЗДКИЙ, -ая, *ое ծանրաշարժ,
մեծածավալ։
ГРОМООТВО’Д, -а (молниеотвод) շանթ-
ար գել։
ГРОТ, -а (пещера) այր, քարանձավ։
ГРО ХОТ, -а դղրդյուն, որոտ։
ГРОХОТАТЬ, -хочет, -хбчут, несов.
դղրդալ, որոտալ։ || СОв. ПРОГРОХОТЭТЬ,
-очет, -очут.
ГРУБЕ’ТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют несов. от
Чего? կոպտանալ, կոշտանալ։ РуКИ
грубеют ձեռքերը կոշտանում են,
II сов. загрубеть, -ею, еешь, -ёют
и огрубеть, -ёю, -ёешь, -ёют.
ГРУБИ’ТЬ, -блю, -бйшь, -бят, несов.
кому? կոպտել։ НеЛЬЗЯ грубить չի
կարելի կոպտել, || сов. нагрубить,
-блю: -бйшь, -бят.
ГРУ’БО կոպտաբար, կոպիտ կերպով։ .
Грубо толкнуть կոպտաբար հրել։
ГРУ’БОСТЬ, -ТИ կոպտություն։
ГРУ’БЫЙ, -ая, -ое կոպիտ։ Грубая
ошибка կոպիտ սխալ։ Грубое CyKHO
կոպիտ մահուդ։ Грубый ГОЛОС կոպիտ
ձայն, Грубая работа կոպիտ աշխատանք
։
ГРУДА, -ы (куча) կույտ։ Груда камней
քարերի կույտ, քարակույտ։
ГРУДНО’Й, -ая, -бе 1. Կրծքի, Грудная
КЛеТКа կրծքավանդակ։ 2. ծծկեր։
Грудной ребёнок ծծկեր երեխա։
ГРУДЬ, -да, о груди, в груди, на
грудй կուրծք. Прижать к груди
կրծքին սեղմեր
ГРУЗ, -а 1. (тяжесть) ծանրություն։ 2,
բեռ։ Тяжелый Груз ծանր բեռ։
ГРУЗИ Н, -а վրացի,
ГРУЗИ’НКА, -И վրացուհի,
ГРУЗИ’ТЬ, гружу, грузишь, грузят,
несов. что? кем? чем? բեռնել, բարձեր
Грузить пароход каменным
уГЛеМ շոգենավը քարածուխ բարձելt jj
сов. загрузить, -ужу, -узишь, -узят
и нагрузить, -ужу, -узишь, -узят.
ГРУ ЗОВ И’К, -а բեռնատար ավտո։
ГРУЗОВО’Й, -ая, -ое բեռնատար, բեռնակիր
։ Грузовой самолёт րեռնա-
տար ինքնաթիռ։
ГРУ’34И К, -а բեռնակիր, բեռնորդf
բեռնիչ, բեռնող, բարձող (բանվոր)։

————————-

ГРУ’НТ, -а (почва) գետին, բնահող։
ГРУНТОВО’Й, -ая, -ое գետնի, բնահողային
։ Грунтовые ВОДЫ գետնի էրեր։
ГРУ’ППА, -ы խումբ։ Разделиться на
группы խմբերի բաժանվել։
ГРУПП ИРОВА’ТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. кого? что? խմբավորել<
Группировать товары по сортам ապ.
րանքները խմբավորել ըստ տեսակ֊
ներիt || сов. сгруппировать, -рую,
-руешь, ՝руют.
ГРУППИРОВКА, и խմբավորում,
խմբավորելը։
ГРУППОВО’Д, ՝а խմբավար։
ГРУППОВО’Й, -ая, -6е խմբական,
խմբայինյ խմբակային։
ГР УСТ И’ТЬ, грущу, грустишь, грустят,
несов. (тосковать) թախծել, տրտմել,
տխրել։
ГРУ’СТНО է* (печально) տխուր կերպով,
ախր ագինյ տխուր։ 2* տխուր
Էէ Мне грустно ես տխուր եմ, ես
տխրում եմ։ ЗдеСЬ ГруСТНО այստեղ
տխուր Է։
ГРУСТНЫЙ, -ая, -ое (печальный)
թախծալի, թախծոտ, տխուր։ ГруСТ-
ная песня թախծալի երգt
ГРУСТЬ, -ти (тоска, печаль) թախիծ,
տխրություն, տրտմություն։
ГРУ’ША, ШИ ?• տանձ, 2. տանձենի։
ГРЫЗТЬ, -зу, -зёшь, -зут, несов.
что? կրծել, կրծոտել։ ГрЫЗТЬ КОСТЬ
ոսկոր կրծել։
ГРЫ’ЗУН, -а կրծող (կենդանի)։
ГРЯ’ДКА, -И մարգ, ածու։
ГРЯЗНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
кого? что? (пачкать) կեղտոտել, աղտս
տել, ցեխո տել։ ГрЯЗНИТЬ ВОДу
չուրը կե ղտո տել։ [| СОЗ.ЗаГрЯЗНЙТЬ,
-ню, -нйшь, -нят.
ГРЯЗНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, -нятся,
НеСОв. (паЧКаТЬСЯ) կեղտոտվել, աղտոտվել,
ցեխոտվել։ |] СОв. ЗаГрЯЗ-
нйгься, -НЮСЬ, ‘НЙШЬСЯ, -нятся.
ГРЯ’ЗНО 1* կեղտոտ կերպով, կեղտոտ։
2, կեղտոտ Է, աղտոտ Է, ցեխոտ Է։
ЗдеСЬ ГрЯЗНО այստեղ կեղտոտ Է։
ГРЯЗНЫЙ, •ЭЯ, *0е կեղտոտ, աղտոտ,
ցեխոտ։ Грязное белье կեղտոտ ըս*
պի տա կեղեն։ Грязные руКИ կեղտոտ
ձեռքեր։ Грязная дорога ցեխոտ
ճան ա պարհ։
ГРЯЗЬ, ՝зи, о грязи, в грязи ցեխ,
կե ղտ։
ГУБА’, -Ы շրթունք, շուրթ։
ГУБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, *0е կորստաբեր,
կործանի չ, կործանարար, մահաբեր
։
ГУБИТЬ, гублю, губишь, губят, несов.
кого? ЧШО? խորտակ ել, կոր ծ անել։
|| сов. погубить, -ублю, -убишь,
-убят.
ГУБКА, -И սպունգ։
ГУДЕТЬ, гужу, гудйшь, гудят, несов.
1. գվվաի գռգռալ։ 2է շչալ։ ГуДКИ
ГуДЯТ շլակները շչում են։
ГУДО’К, -дка ւլակ։
ГУЛ, -а 1* բոմբյուն, թնդյուն, դղրդյուն։
Гул ГОЛОСОВ ձայների թնդյունէ 2, գըվ-
վ.ոց> բվվոց։ Гул ветра քամու գվվոց։
ГУЛЯНЬЕ, -НЬЯ 1* (прогулка) զբոսանք
։ 2, զբո սահանդե ս։ ПерВОМЗЙ-
ское гулянье մայիսմեկյան զ բո սահանդե
ս։
ГУЛЯТЬ, -яю, -яешь, яют, несов.
զբոսնել, զբոսանք կատարեր || СОв.
погулять, -яю, -яешь, -яю.
ГУМАНИ’ЗМ, -а հումանիզմ, մարդասիրություն
։
ГУМА’ННО մարդասիրաբարt
ГУМА’ННЫЙ, -ая, -ое (человечный)
մարդասեր, մարդասիրական, մարդ-
կային։ Гуманный поступок մարդկային
վարմունք։
ГУМНО’, -а կալ։
ГУ’СЕНИЦА, -Ы թրթուր։
ГУ’СЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое թրթուրավոր<
Гусеничный трактор թրթուրավոր
տրակտոր։
ГУСТО’Й, -ая -6е 1. (частый) խիտ,
թավ։ Густые ВОЛОСЫ խիտ մազերէ
2. թանձրI Густой мёд թանձր մեղր է
ГУСЬ, -СЯ սագt
ГУ’ЩА, -И 1- դիրտ, մրուր։ КофеЙНЗЯ
Гуща սուրճի մրուր։ 2. (чаща) թավուտ
։ Гуща леса անտառի թավուտ։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика