дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Укороченный текст:

В

В (во) в кого? во что? в ком,? в чём? — մեջ
ПОЛОЖИТЬ В конверт — ծրարի մեջ դնել
Играть во дворе — խաղալ բակում
ВАГОН — վագոն
ВА’ЖНО — կարևոր Է
Это очень важно — դա շատ կարևոր է
ВАЖНОСТЬ, -ТИ — կարևորություն
ВА’ЖНЫЙ, -ая, -ое — կարևոր, նշանակալից
Важные сведения — Կարևոր տեղեկություններ
ВА’ЗА, -ы — սկահակ
ВАКА’НТНЫЙ, -ая, ое — թափուր, աղատ
1. ВАЛ, -а — Հողապատնեշ
2. ВАЛ, -а — կոհակ
ВАЛИТЬ, валю, валишь, валят, несов. -1. кого? что? — տապալել
Одним ударом валить на землю — մեկ հարվածով գլորել գետին։
2. что? — լցնել (անկարգ կերպով), մի տեղ թափել
ВАЛИ’ТЬСЯ, валюсь, ՛ валишься, валятся, несов. — ընկնել, վայը ընկնել
Валиться от усталости հոգնածությունից ընկնել

ВАЛОВЫ’Й, -ая, -ое — համախառն
Валовая продукция համախառն արտադրանք
ВАЛЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов. кого? что? — թավալել։
Валять по снегу — ձյան վրա թավալել։
ВАЛЯ’ТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яются, несов. — 1. թավալ տալ, թավալվել
Валяться в постели — անկողնում թավալվել
2. ընկած լինել, թափված լինել
Игрушки валяются на полу — խաղալիքները թափված են հատակին
ВА’ННА, -Ы — 1. լոգարան, 2. լոգանք
Мыться в ванне լոգարանում լողանալ
Принять ванну -լոգանք ընդունել
ВАРВАР, -а — բարրարոս
ВАРВАРСТВО, -а — բարբարոսություն
ВАРЁНЫЙ, -ая, -ое — եփած, խաշած
Варёное МЯСО —  խաշած միս։
ВАРЕНЬЕ, -НЬЯ մուրաբա
ВАРИ’ТЬ, варю, варишь, варят, несов. что? — եփել, խաշել
ВАРИТЬСЯ, варится, варятся, несов. — եփվել, խաշվել
ВАТА, -Ы — բամբակ։

ВА’ХТА, -Ы (дежурство) — պահ, հերթապահություն
ВАШ, ваша, ваше —  ձեր։
Ваш город — ձեր քաղաքը
Ваша столица ձեր մայրաքաղաքը
Ваше село ձեր գյուղը։
ВБЕЖАТЬ, вбегу, вбежишь, вбегут, сов. — ներս վազել։
ВБИТЬ, вобью, вобьёшь, вобьют, сов. что? во что? — խփելով մտցնել, վարսել, խփեր
ВБЛИЗИ’ — մոտ, մոտերքում
Вблизи от  моря — ծովին մոտ
ВВЕДЕ’НИЕ, -ия (вступление) — ներածություն, ներածական
Введение к книге —  ԳՐՔԻ ներածություն։
ВВЕЗТИ’, гзу, -зёшь, -зут, сов. кого? что? куда? ներմուծել։
ВВЕРХ — վեր, դեպի վեր, Ի վեր
Плыть вверх по течению — հոսանքն ի վեր լողալ
ВВЕСТИ’, введу, введёшь, введут сов. кого? что? куда? — մտցնել, ներս մտցնել, ներս տանել, ներս բերել
ВВОДИ’ТЬ см. ввести.
ВВО’ДНЫЙ, -ая, -ое 1- (вступительный) — ներածական
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ — 1. ներածական մասը
2. միջանկյալ
ВВОДНОЕ СЛОВО -միջանկյալ բառ

ВВОЗ, -а ներմուծում
ВВОЗ ТОВАРОВ -ապրանքների ներմուծում
ВВОЗИ’ТЬ см. ввезти.
ВВЫСЬ (вверх) — դեպի վեր
ВГЛУБЬ — խորքը, դեպի խորքը
Вглубь Леса — անտառի խորքը, դեպի անտառի խորքը
ВДАЛЕКЕ’ — հեռվում
ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ — հայրենիքից հեռու
ВДАЛЬ — դեպի հեռուն, հեռուն
смотреть вдаль — հեռուն նայել
ВДВО’Е — կրկնակի, երկու անգամ, կրկնապատիկ
Вдвое больше — կրկնակի մեծ
ВДВОЁМ — երկուսով, երկու հոգով
ВДВОЙНЕ՛ կրկնակի, կրկնապատիկ։

ВДЕВА’ТЬ см. вдеть.
ВДЕТЬ, вдену, вденешь, вденут сов. что? во что? — ներս մտցնել
ВДОВА’, -Ы — այրի կին
ВДОВЕ’Ц, -вца — այրի տղամարդ
ВДО’ВОЛЬ — կուշտ, լիառատ, առատ
Вдоволь поспать — կուշտ քնել
ВДОГО’НКУ — ետևից
ВДОЛЬ вдоль чего? — երկարությամբ
Выстроиться ВДОЛЬ стены — պատի երկարությամբ շարվել
ВДОХ, -а ներշնչում, ներս շնչել
ВДОХ И ВЫДОХ ներշնչում և արտաշնչում
ВДОХНОВЕ’НИЕ, -ИЯ — ոգեշնչում
ВДОХНОВИТЬ, -ВЛЙ, -ВЙШЬ, -ВЯТ, Сов. кого? чем? (воодушевить) — ոգեշնչել, խանդավառել
ВДОХНОВЛЯТЬ см. вдохновить.
ВДОХНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. что? ներս շնչել, ներշնչել

ВДРЕ’БЕЗГИ ջարդուփշուր
Разбить -стакан вдребезги — բաժակը ջարդուփշուր անել
ВДРУГ (внезапно, неожиданно) — հանկարծ, հանկարծակի
ВДУ’МАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются, сов. во что? — մտասուզվել, խորամուխ լինել
ВДУ’МЧИВЫЙ, -ая, -ое — մտասույզ, խոհուն, լրջմիտ
ВДУМЫВАТЬСЯ см. вдуматься,
ВДЫХАТЬ см. вдохнуть.
ВЕДОМСТВО, -а  -գերատեսչություն
ВЕДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое -գերատեսչական
ВЕДРО’, -а դույլ
ВЕДУЩИЙ, -ая, -ее (передовой, главный) — առաջատար, գլխավոր
Ведущая роль партии — կուսակցության առաջատար դերը
ВЕДЬ — չէ որ
Ведь я говорил вам! — չէ’ որ ես ձեզ ասել էի
BE’ ЕР, ՝а -հովհար
ВЕЖЛИВОСТЬ, -ТИ — քաղաքավարություն
ВЕ’ЖЛИВЫЙ, -ая, -ое քաղաքավարի
Вежливый юноша քաղաքավարի պատանի

ВЕЗДЕ — ամենուրեք, ամենուր , ամեն տեղ
ВЕЗТИ՛, -зу, -зёшь, -зут, несов. кого? что? куда? — տանել, բերել, կրել (փոխադրամիջոցով)
ВЕК, -а — դար, դարաշրջան
В двадцатом Веке — քսաներորդ դարում
Век социализма սոցիալիզմի դարաշրջան
вековой, -ая, -ое դարավոր
ВЕЛЕ’ТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов. и несов. кому? (приказывать, приказать) — կարգադրել, հրամայել
ВЕЛИКАН, -а հսկա,
ВЕЛИ’КИЙ, -ая, -ое մեծ
Великий ВОЖДЬ — մեծ առաջնորդ
ВЕЛИКОДУШИЕ, -ИЯ — մեծահոգություն
ВЕЛИКОДУ’ШНЫЙ, -ая, -ое մեծա֊ հոգի
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое (прекрасный) — հոյակապ, հիանալի
Великолепиый’ город — հոյակապ քաղաք
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое վեհ, վսեմ, վեհա պանծ, վեհասքանչ
ВЕЛИЧИНА’, -ы (объём, размер) — 1. մեծություն, ծավալ
измерить величину комнаты — սենյակի ծավալը չափել
2. մեծություն։
Переменная величина — փոփոխական մեծություն
ВЕЛОСИПЕД, — հեծանիվ
ВЕЛОСИПЕДИСТ, -а — հեծանվորդ,
ВЕНА, -Ы — արյունադարձ երակ, վենա
BE’НИК, -а ավել
Подмести веником — ավելով ավլել

ВЕНО’К, -нка — պսակ
Лавровый венок — դափնե պսակ
ВЕНЧА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. кого?-  պսակել
ВЕНОК, -а ծաղկապսակ
ВЕРА, -Ы 1. հավատ, վստահություն
2. (религия) — հավատ, կրոն
ВЕРА’НДА, -ы (балкон) — պատշգամբ
ВЕРБА, -Ы — ուռի, ուռենի,
ВЕРБЛЮД, -а ուղտ
ВЕРБОВА’ТЬ, -бую, -буешь, -буют, несов. кого? во что? куда? — հավաքագրել
Вербовать рабочих — բանվորներ հավաքագրել
ВЕРЁВКА, -И — պարան, թոկ
ВЕРЕНИ’ЦА, -ы շարան
Вереница журавлей կռունկների շարան
ВЕРЕТЕНО’, -а իլիկ

ВЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов. кому? чему? в кого? во что? հավատալ
ВЕ’РНО 1. (точно) — ճիշտ
Часы идут верно ժամացույցը ճիշտ Է աշխատում
ВЕ’РНОСТЬ, -ТИ (преданность) -1. հավատարմություն
2. (правильность) — ճշտություն, ստույգություն
ВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. кого? что? кому? (возвратить) — վերադարձնել, ետ տալ, ետ բերել
Вернуть долг —  պարտքը վերադարձնել
Вернуть с полдороги ճանապարհի կեսից ետ դարձնել
ВЕРНУ’ТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутся, сов. куда? откуда? (возвратиться) -վերադառնալ
ВЕРНЫЙ, -ая, -oe 1. (преданный) — հավատարիմ
Верный соратник — հավատարիմ զինակից։
2. (правильный, точный) — ճիշտ, ստույգ,
Верное решение задачи — խնդրի ճիշտ լուծում

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика