дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Текст для быстрого ознакомления:

 

В
В (во) в кого? во что? в ком,? в чём? մեջ։
ПОЛОЖИТЬ В конверт ծրարի մեջ
դնել։ Играть ВО ДВОрв բակում խա-
ղալ։
ВАГОНОВОЖАТЫЙ, -ТОГО վագոնավար
։
ВА’жНО (необходимо) կարևոր Է։ Это
очень важно դա շատ կարևոր է։
ВА ЖНОСТЬ, -ТИ կարևորություն։
ВА’ЖНЫЙ, -ая, -ое կարևոր, նշանա-
կալից։ Важные сведения Կ ար և որ
տ ե ղեկություններ։
ВА’ЗА, -ы սկ ահա կ։
ВАКА’НТНЫЙ, -ая, ое թափուր,
աղա տ։
1. ВАЛ, -а Հողապատնեշ։ На ЗЗЛу հողապատնեշի
վրա։
2. ВАЛ, -а կոհակ, բարձր ալիք։
ВАЛИТЬ, валю, валишь, валят, несов.
1■ кого? что? գլորել գետին, տապալել
։ Одним ударом валить на землю
մեկ հարվածով գլորել դետին։ 2. что?
լցնել (անկարգ կերպով), մի տեղ
թափ ել։ Все вещи без разбора залить
в угол բո քոր Իրերը անխտիր
թավւեւ անկյուն։ || COQ. ПОВЯЛИТЬ,
-валю, -валишь, -валят и свалить,
свалю, свалишь, свалят.
ВАЛИ’ТЬСЯ, валюсь, ՛ валишься, валятся,
несов. ընկնել, վայը ընկնելէ
Валиться ОТ усталости հոգնածությունից
ընկնել։ || СОв. ПОВЭЛИТЬСЯ,
-валюсь, -валишься, -валятся и
свалиться, свалюсь, свалишься, свалятся.
ВАЛ О ВО’Й, -ая, -бе համախառն։ Валовая
продукция համա խառն արտադրանք
։
ВАЛЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
кого? что? թավալել։ Валять по снегу
ձյան վրա թավալել։ || СОв. CBa-
лять, -яю, -яешь, -яют.
ВАЛЯ’ТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яются,
несов. 1■ թավալ տալ, թավալվել։
Валяться в постели անկողնում թավալվել
։ 2, ընկա ծ լինել, թ ափվա ծ
լիներ Игрушки валяются на полу
խաղալիքները թափված են հատա֊
կին։
ВА’ННА, -Ы վաննա f լոգարան է լոգանք։
Мыться В ванне լոգարանում լողանալ
։ Принять ванну Վ աննա ընդունել
։
ВАРВАР, -а բարրարոս։
ВАРВАРСТВО, -а բարբարո սություն։
ВАРЁНЫЙ, -ЗЯ, -Ое եփած, խաշածէ
Варёное МЯСО խաշած միս։
ВАРЕНЬЕ, -НЬЯ մուրաբա։ ВзреНЬв
из вишен բալի մուրա բա։
ВАРИ’ТЬ, варю, варишь, варят,
несов. что? եփել, խաշել։ || СОв.
сварить, сварю, сваришь, сварят.
ВАРИТЬСЯ, варится, варятся, несов.
եփվել, խաշվել։ || СОв. СВарИТЬСЯ,
сварится, сварятся-
ВАТА, -Ы բամբակ։ КУПИТЬ В аП-ТвКб
ВаТЫ դեղատնից բամբակ գնել։
ВАТЕРПА’С, -а հարթացույց, հարթա֊
չափ։

—————

ВА’ХТА, -Ы (дежурство) պահ, հերթապահություն
(նավի վրա)։ Стоять на
боевой вахте մարտական պահի կանգնել
։
ВАШ, ваша, ваше ձեր։ Ваш город ձեր
քաղաքը։ Ваша столица ձեր մայրաքաղաքը
։ Ваше село ձեր գյուղը։
ВБЕГА’ТЬ см. вбежать.
ВБЕЖАТЬ, вбегу, вбежишь, вбегут,
сов. ներս վազել։ || нвСОв. вбегать,
-аю, -аешь, -ают.
ВБИВА’ТЬ см. вбить.
ВБИТЬ, вобью, вобьёшь, вобьют, сов.
что? во что? խփելով մտցնել, վար֊
սել, խփեր || несов. вбивать, -аю,
-аешь, -ают.
ВБЛИЗИ’ մոտ, մոտերքում։ ВбЛИЗИ
ОТ МОрЯ ծովին մոտ։
ВВЕДЕ’НИЕ, -ия (вступление) ներա֊
ծոլթյուն, ներածական։ Введение К
КНИГе ԳՐՔԻ ներածություն։
ВВЕЗТИ’, гзу, -зёшь, -зут, сов. кого?
что? куда? ներմուծել։ || НвСОв. ВВОЗИТЬ,
ввожу, ввозишь, ввозят»
ВВЕРХ վեր, դեպի վեր, Ի վեր։ Плыть
вверх по течению հոսանքն ի վեր
լո ղալ։
ВВЕСТИ’, введу, введёшь, введут сов.
кого? что? куда? մտցնել, ներս մտցը֊
նել, ներս տանել, ներս բերել։ || НвСОв.
вводить, ввожу, ввбдишь, вводят.
ВВИНТИ’ТЬ, -нчу, -нтйшь, -нтят, сов.
что? во что? ներպտուտակել, պողոսկել
։ || несов. ввинчивать, -аю,
-аешь, -ают.
ВВИНЧИВАТЬ см. ввинтить.
ВВОДИ’ТЬ см. ввести.
ВВО’ДНЫЙ, -ая, -ое 1- (вступительный)
ներածական։ ВвОДНЭЯ ЧЭСТЬ
ДОКЛаДа զեկուցման ներածական մասը
։ 2. միջանկյալ։ ВвОДНОв СЛОВО
միջանկյալ բառ։
ВВОЗ, -а ներմուծում։ ВВОЗ ТОВЭрОВ
ապրանքների ներմուծում։
ВВОЗИ’ТЬ см. ввезти.
ВЗЫСЬ (вверх) դեպի վեր։
ВГЛУБЬ խորքը, դեպի խորքը։ Вглубь
Леса անտառի խորքը, դեպի անտառի
խորքը։
ВДАЛЕКЕ’ 1 հեռվում, հեռու, ВдЭЛИ ОТ
ВДАЛИ’ J РОДИНЫ հայրենիքից հեռու։
ВДАЛЬ դեպի հեռուն, հեռուն: СмОТрЕТЬ
ВДаЛЬ հեռուն նայել։
ВДВО’Е կրկնակի, երկու անդամ, կրկնապատիկ.
Вдвое больше կրկնակի մեծ։
ВДВОЁМ երկուսով, երկու հոգով։
ВДВОЙНЕ՛ կրկնակի, երկու անգամ ավելի,
կրկնապատիկ։ ЗнПЛаТИТЬ ВДВОЙ-
Не կրկնապատիկ վճարեր
ВДЕВА’ТЬ см. вдеть.
ВДЕТЬ, вдёну, вденешь, вдёнут сов.
что? во что? անցքիււ անցկացնել,
ներս մտցնել։ ВдеТЬ НИТКу В ИГОЛКу
ասեղր թելել։ || НвСОв. вдевать, -ЙЮ,
-аешь, -ают.
ВДОВА’, -Ы այրի կին։
ВДОВЕ’Ц, -вца այրի տղամարդ։
ВДО’ ВОЛЬ կուշտ, լիառատ, առատ։
Вдоволь поспать կուշտ քնել։ ВсвГО
ВДОВОЛЬ ամեն ինչ առատ է։
ВДОГО’НКУ ետևից։ ПобСЖЭТЬ ВДО-
гонку за кем-либо մեկի ետևից վազել
(հասնելու նպատակով)ք
ВДОЛЬ вдоль чего? երկարությամբ* Выстроиться
ВДОЛЬ стены պատի երկարությամբ
շարվել։
ВДОХ, -а ներշնչում, ներս շնչելը։ ВДОХ
И ВЫДОХ ներշն չում և արտաշնչում։
ВДОХНОВЕ’НИЕ, -ИЯ ոգեշնչում։
ВДОХНОВИТЬ, -ВЛЙ, -ВЙШЬ, -ВЯТ,
СОв. кого? чем? (воодушевить) ոգեշնչել,
խանդա վառել։ || НвСОв. ВДОХНОВЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ВДОХНОВЛЯТЬ см. вдохновить.
ВДОХНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? ներս շնչել, ներշնչել։ || НвСОв.
вдыхать, -аю, -аешь, -ают.
ВДРЕ’БЕЗГИ ջարդուփշուր։ РаЗбИТЬ
стакан вдребезги բաժակը ջարդուփշուր
անել։
ВДРУГ (внезапно, неожиданно) հանկարծ,
հանկար ծակի։
ВДУ’МАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, сов. во что? մտասուզվել,
խորամուխ լինել։ \\ НвСОв. ВДуМЫВаТЬ-
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
ВДУ’МЧИВЫЙ, -ая, -ое մտասույզ,
խոհուն, լրջմիտ։ ВдуМЧИВЫЙ ВЗГЛЯД
մտա սույզ հայացք։ ВдуМЧИВЫЙ УЧС-
НЫЙ լրջմիտ գի տնական։
ВДУМЫВАТЬСЯ см. вдуматься,
ВДЫХАТЬ см. вдохнуть.
ВЕДОМСТВО, -а գերատեսչություն։
ВЕ ДОМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое գեըա-
տե и լական։
ВЕДРО’, -а դույլ։
ВЕДУ ЩИЙ, -ая, -ее (передовой, главный)
առաջատար, գլխավոր։ Ведущая
роль партии կուսակցության
առաջատար դերը։
ВЕДЬ չէ որ։ Ведь я говорил вам! չէ’ որ
ես ձեզ ասել էի։
BE’ ЕР, ՝а հովհար։
ВЕЖЛИВОСТЬ, -ТИ քաղաքավարություն
։
ВЕ’ЖЛИВЫЙ, -ая, -ое քաղաքավարի։
Вежливый юноша քաղաքավարի
պատ անի։

——————

ВЕЗДЕ* ամենուրեք, ամենուր , ամեն
տեղ։
ВЕЗТИ՛, -зу, -зёшь, -зут, несов. кого?
что? куда? տանել, բերել, կրել (փո-
խագրամիշոցով)։
ВЕК, -а դար, դա րա շրշա ն։ В двадцатом
Веке քսաներորդ դարում։ Век
социализма սոցիալիզմի դարաշըր-
շան։
BE’КО, -а կոպ։
вековой, -ая, -ое դարավոր։ Вековая
дружба народов Закавказья
Անդրկովկասի ժոդովոլլէդների դա՛
րավոր բարեկամություն։
ВЕЛЕ’ТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов. и несов.
кому? (приказывать, приказать)
կարդադրել, հրամայել։
ВЕЛИКА Н/-а հսկա,
ВЕЛ И’КИЙ, -ая, -ое մեծ։ Великий
ВОЖДЬ մեծ առաջնորդ։
ВЕЛИКОДУШИЕ, -ИЯ մեծահոգու֊
թյուն։ Проявить ВвЛИКОДуШИе մեծահոգություն
հանդես բերել։
ВЕЛИКОДУ’ШНЫЙ, -ая, -ое մեծա֊
հոգի։
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое (прекрасный)
հոյակապ, հիանալի։ Ве-
ликолепиый’ город հոյակապ ք ա֊
ղաք։
ВЕЛИ ЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое վեհ,
վսեմ, վեհա պանծ, վեհասքանչ։
ВЕЛИЧИНА’, -ы (объём, размер)
1. մեծություն, ծավալ։ ИзМврИТЬ
величину комнаты սենյակի ծավալը
շափել։ 2. մեծություն։ РаВНЬЮ
ВеЛИЧИНЫ հավասար մեծություն.
նեՐ։ Переменная величина փոփո֊
իէական մեծություն։
ВЕЛОСИПЕД, -3 հեծանիվ։
ВЕЛОСИПЕДИСТ, -а հեծանվորդ,
ВЕНА, -Ы արյունադարձ երակ, վենա։
BE’НИ К, -а ավեր Подмести веником
ավելով ավլել։
ВЕНО’К, -нка պսակ. Лавровый венок
դափնե պսակ։
ВЕНЧА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? պսակեր || сов. обвенчать,
-аю, -аешь, -ают и повенчать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЕ’НЧИК, -а ծաղկապսակ։
ВЕРА, -Ы 1. հավատ, վստահություն։
2. (реЛИГИЯ) հավատ, կրոն։
ВЕРА’НДА, -ы (балкон) վերանդա,
ծածկված պատշգամբ։
ВЕРБА, -Ы ուռի, ուռենի, կարճա բերձ
ուռի t
ВЕРБЛЮД, -а ուղտ։
ВЕРБОВА’ТЬ, -бую, -буешь, -буют,
несов. кого? во что? куда? հավաքա-
դրել։ Вербовать рабочих բանվոր.
ներ հավաքագրել։ || СОв. ЗЭВербО-
вать, -бую, буешь, -буют.
ВЕРЁВКА, -И պարան, թոկ։
ВЕРЕНИ’ЦА, -ы շարան։ Вереница
журавлей կռունկների շարան։
ВЕРЕТЕНО’, -а իլիկ։
ВЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
кому? чему? в кого? во что? հավատալ
։ ВерИТЬ ДруЗЬЯМ հավատալ
բարեկամներին։ ВерИТЬ В Победу
коммунизма հավատալ կոմունիզմի
հաղթանակին։ II СОв. ПОвёриТЬ, -рЮ,
-ришь, -рят.
ВЕ’РНО 1. (точно) ճշտորեն, ճիշտ։
Часы идут верно ժամացույցը ճիշտ
Է աշխատում։ 2. (наверно, ВерОЯТНО)
հավանաբար, հավանորեն, երևի։ Он,
верно, забыл своё обещание նա,
հավանաբար, մոռացել Է իր խոստումը
։ 3. (преДаННО) հավատարմորեն,
հավատարմությամբ։ Верно СЛуЖИТЬ
рОДИНе հավատարմորեն ծառայել
հայրենիքին։
ВЕ’РНОСТЬ, -ТИ (преданность) 1. հավատարմություն
։ 2. (правильность)
ճշտություն, ստույգություն։
ВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
кого? что? кому? (возвратить) վերադարձնել,
ետ տալ, ետ բերելէ
ВерНуТЬ ДОЛГ պարտքը վերադարձ.
նել։ Вернуть С полдороги ճանա-
պարհի կեսից ետ դարձնելէ
ВЕРНУ’ТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутся,
сов. куда? откуда? (возвратиться)
վերադառնալ։ ВернуТЬСЯ На рОДИНу
վե ր ш դառն ալ հայրենիք։
ВЕРНЫЙ, -ая, -oe 1. (преданный)
հավատարիմ։ Верный соратник հա-
վատարիմ զինակից։ 2. (прЭВИЛЬНЫЙ,
ТОЧНЫЙ) ճիշտ, ստույգ, Верное
решение задачи խնդրի ճիշտ լ„Լ.
ծում ։
ВЕРОЛОМНЫЙ, -ая, -ое (предательский,
коварный) ուխտագրում, նենգ,
երդմնազանց։
ВЕРОЯТНО (по-видимому, наверно)
հավանաբար, հավանորեն։
ВЕРОЯТНОСТЬ, -ТИ հավանականություն
։ Степень вероятности հավանականության
աստիճանը։ По ВС6Й
вероятности ամենայն հավան ակш~
նությամ բ։
ВЕРОЯ ТНЫЙ, -ая, -ое (возможный)
հավանական, հնարավոր։
ВЕРСТА К, ՜՚ձ դազգահ (ատաղձագործի)#
ВЕ’РТЕЛ, -а շամփուր։
ВЕРТЕТЬ, верчу, вертишь, вертят,

————————

несов. кого? что? (вращать) պտտեցնել,
պտտել։
ВЕРТЕ’ТЬСЯ, верчусь, вёртишься,
вертятся, несов. (вращаться) պտրտվել,
պտույտ գալ։
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ուղղաձիգ
։ Провести вертикальную Л’й֊
НИЮ ուղղաձիգ գիծ քաշեր
ВЕРТОЛЁТ, -а ուղղաթիռ։
ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, доверху
վերևը) վերին մ ասը է գագաթ է
կատար) գագաթնակետ։
ВЕ’РХНИЙ, -яя, -ее վերին, վերևիէ
Верхний этаж վերին հարկ, վերնա-
հարկ։
ВЕРХО’ВНЫЙ, -ая, -ое գերագույն։
Верховный Совет СССР ՍՍՀՍ Գե-
րագույն Սովետ։
ВЕРХОМ հեծած (ձի, շորի և այլն),
ձիով։
ВЕРШИ’НА, -Ы 1* գագաթյ կատար։
2, գագաթնակետ։ Вершина славы
փառքի գագաթնակե տ։
ВЕС, -а (-у) կշիռ, քաշ։ Молекулярный
Вес մոլեկուլային կշիռ։
ВЕСЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, несов.
kosg? чем? (развлекать, забавлять)
ուրա խացնել, զվար՛ճացնել։ || СОв$
развеселить, -лю, -лишь, -лят.
ВЕСЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лйшься, -ЛЯТ*
ся, несов. (развлекаться, забавляться)
ուրախանալ, զվարճանալ։
ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое ուրախյ ուրախալի
զվարճալի։ Весёлое настроение
ուրախ տրամադրություն։
ВЕСЕ’ЛЬЕ, -ЛЬЯ ուրախություն, զը ֊
վարճո ւթյուն, խնդություն։
ВЕСЕ’ННИЙ, -ЯЯ -ее գարնանային,
գարնան։
ВЕ’СИТЬ, вешу, весишь, весят, несов.
քաշ ունենալ, կշիռ ունենալ, կշռել։
Груз весит 3 ТОННЫ բեռը 3 տոննա
քաշ ունի։
ВЕСЛО՛, -а թի, թիակ (նավակի՛)։
ВЕСНА՛, -Ы գարուն։
ВЕСНО’Й и весною գարնանը։
ВЕСТИ’, веду, ведёшь, ведут, несов.
I■ кого? что? куда? տանել, ուղեկցել
։ Вести ребёнка в детский
СаД երեխային մանկապարտեզ տանել
։ Вести ПОД руку թևանցուկ տանել
։ 2. что? վարել, ղեկավարել։ Вести
автомобиль ավտոմոբիլ վարել։
3. что? վարել, մղհլ, անել։ ВеСТИ
переговоры բանակցություններ վարել
։ Вести войну պատերազմ մղել։
ВЕСТЬ, -ти (известие, сообщение) լուր։
Радостная весть ուրախալի լուր։
Ь ЬСЫ’, -6в կշեռք։
ВЕСЬ, ВСЯ, ВСё ամբողչ, ռղշ, բոլորէ
Всю НОЧЬ ամբողչ գիշերը։ Вс ВвСЬ
ГОЛОС ամբողջ ձայնով։
ВЕТВИСТЫЙ, -ЭЯ, -Ое ճյուղաշատ,
ճյուղալից ВеТВИСТОв ДвреВО ճյու-
ղաշատ ծառ։
ВЕТВЬ, -ви 1. (ветка) ճյուղ* ոստ։
2՛ (отрасль) ճյուղ, բնագավառ։
BE’ТЕР, -тра քամի, հողմ։ Холодный
Ветер ցուրտ քամի։
ВЕТЕРИНА Р, -а անասնաբույժ։
ВЕТЕРИНАРНЫЙ, -ая, -ое անաս-
նաբուժական։ Ветеринарный ИНСТИ-
ТуТ անասնաբուժական ինստիտուտ։
ВЕ’ТКА, -и ճյուղյ ոստ։
ВЕ ТРЕНЫЙ, -ая, -oe 1. քամոտ, հող֊
մա խառն , հո ղմաշունչ։ 2* (леГКОМЫС-
ленный, пустой) թեթևամիտ, թեթև *
սոլիկ։ Ветреный юноша թեթևամիտ
պա տ անի։
ВЕ’ТХИЙ, -ая, -ое (старый, дряхлый)
խարխուլ, հին, զառամյալ։ ВеТХЯЯ ИЗ-
ба խարխուլ խրճիթ։ ВеТХИЙ СТарИК
զառամյալ ծերուկ։
ВЕ’ЧЕР, -а 1, երեկո. Тихий вечер խաղաղ
երեկո։ 2. երեկույթ։ Организовать
Вечер երեկույթ կազմակերպելէ
ВЕЧ ЕРИ’Н КА, -И երեկույթ,
ВЕЧЕ’РНИЙ, -яя, -ее երեկոյան։ Be-.
чернИЙ Ереван երեկոյան Երևան։
BE’ЧЕРОМ երեկոյան. Поздно вечером
ուշ երեկոյան։
ВЕ’ЧНО 1* հավիտյան, հավիտենապեսյ
հավերժորեն, հավետ։ Вечно помнить
հավերժորեն հիշել։ 2* (ПОСТОЯННО,
всегда) միշտյ շարունակ։ Он
вечно опаздывает նա շարունակ ուշա*
նում Է։
ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое մշտա-
դալար, մշտականաչ։
ВЕЧНЫЙ, -ЭЯ, -ОС է* հավիտենական,
հավերժ, հավերժական։ Вечные горы
հավերժական լեռներ։ ВеЧНЭЯ СЛЗВЗ
հավերժ փառք։ 2. (ПОСТОЯННЫЙ) մըշ֊
անվերջ։ ВеЧНЬЮ ШЗЛОСТИ
անվերջ չարություններ։
ВЕ ЩАЛ КА, -И է. կախարան։ 2. հանդերձարան:
1. ВЕ ШАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? կախել, կախ տալt Вешать карту
на стену քարտեզը պատին կախել
։ || сов. повесить, -вешу, -весишь,
-весят.
2. ВЕ ШАТЬ, -аю, аешь, -ают, несов.
кого? что? կշռել։ Вешать хлеб հաց
կշռել։ || СОв. СВбшЗТЬ, -ЭЮ, -авШЬ,
-ают.
ВЕЩЕСТВО’, -а նյութ, Взрывчатое
вещество պայթուցիկ նյութ։

—————————

ВЕЩЬ, -щи Իրt Домашние вещи տնա-
յին իրեր։
ВЕ’ЯЛ RA, -и քամհար (քամհարելու,
Էրանելու մեքենա}։
1. ВЕ ЯТЬ, веет, веют (дуть) Փչել,
մեղմորեն փչել (քամու մասին)։
2. ВЕ’ЯТЬ, вею, веешь, веют, несов.
что? քամհարեի Էրաներ Веять
пшеницу ցորեն Էրաներ || СОв. ПрО-
вёять, -ею, -ёешь, -ёют.
ВЗАИ’МНЫЙ, -ая, -ое (обоюдный)
փոխադարձ։ Взаимная ПОМОЩЬ փո֊
խադարձ օգնություն։ ВзаИМНОе ДО-
Верие փո խադարձ վստահությունt
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, -ия փոխազղե-
ցություն, փոխգործողություն։
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, -ИЯ փոխ֊
հարաբերություն։ ДруЖССКИе ВЗЗИМО-
отношения բարեկամական փոխհարաբերություններ
։
ВЗАИМОПОМОЩЬ, -ЩИ փոխօգնություն
։
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, -ия փոխ֊
ըմբռնում) փոխադարձ ըմբռնում։
ВЗАЙМЫ’ (в ДОЛГ) փո խ արինա բար է
պարտք։ ВЗЯТЬ ВЗЭ11МЫ պարտք
վերցնել։
ВЗАМЕ’Н (ВМеСТО) փոխարեն։
ВЗБА ЛТЫВАТЬ см, взболтать.
ВЗБИРА’ТЬСЯ см. взобраться.
ВЗБОЛТА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ЧШО? թափահարել, թափահարե/ով
խառնել (հեղուկը)։ || НвСОв. взбалтывать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЗБОРОНИ’ТЬ см. бороюЬъ.
ВЗВЕ’СИТЬ, -ёшу, -ёсишь, -ёсят,
сов. кого? что? կշռել։ || несов. взвешивать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЗВЕ’СИТЬСЯ, -ёшусь, -ёсишься,
-ёсятся, сов. Կշռվել։ !| несов. взвешиваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ВЗВЕШИВАТЬ см. взвесить.
ВЗ BE’ШИБАТЬСЯ см. взвеситься.
ВЗВОД, -а դասակ։ Стрелковый взвод
հրաձգային դասակ:
ВЗВОЛНОВАТЬ см. волновать.
ВЗВОЛНОВА’ТЬСЯ см. волноваться.
ВЗГЛЯД, -а 1■ (взор) հայացք, նայվածք,
Грустный взгляд տ խո ւր հա-
յացք: 2. (убеждение) տեսակետ,
կարծիք, հայացք։ Политические
ВЗГЛЯДЫ քաղաքական հայացքներ։
На мой взгляд իմ կարծիքով։ Правильный
ВЗГЛЯД Դշտ տեսակետ։
ВЗГЛЯ ДЫВАТЬ см. взглянуть.
ВЗГЛЯНУ’ТЬ, -яну, -янешь, -янут,
сов. на кого? на что? (посмотреть) նայել,
հայացք գցել, հայացք ձգել։ || не-
сов. взглядывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЗДОР, -а (чушь, чепуха) անհեթեթություն,
բար բաջանք , անմիտ բան։
НеСТИ ВЗДОр բարբաջել։
ВЗДОХ, -а 1. խոր ներ շնչում և արտաշնչում
։ 2. հոգոց, ախ քաշելը։ ГруСТ»
НЫЙ ВЗДОХ տխուր հոգոց։
вздохнуть, -ну, -нёшь, -нут, сов.
1. շունչ քաշեր 2* հոգոց հանեի ախ
քաշեր || несов. вздыхать, -йю, -аешь,
-ают.
ВЗДРАТИВАТЬ см. вздрогнуть.
ВЗДРОГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
отчего?ցիցվել։ ||несов. вздрагивать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЗДЫХАТЬ см. вздохнуть.
ВЗЛЕТАТЬ см. взлететь.
ВЗЛЕТЕТЬ, взлечу, взлетишь, взлетят,
сов. դեպի վերև թռչեի վեր սլա-
նար \\ несов. взлетать, ֊аю, -аешь,
-ают.
ВЗМУТИ’ТЬ см. мутйть.
ВЗМО’РЬЕ, -рья ծովեզերք, ծովափ։
Жить на взморье ծովափին ապրեր
ВЗНОС, -3 մուծում} վճարում, վճար։
Членский ВЗНОС անդամավճար։
ВЗОБРА’ТЬСЯ, взберусь, взберёшься,
взберутся, сов. на кого? на что?
Куда? բարձրանալ, վեր ելնել (iդժվա-
ր ութ յուններ հաղթահարելովի B30-
браться на гору սարը բարձրանար ||
несов. взбираться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ВЗОЙТИ’, -йду, -идёшь, -идут, сов.
на что? куда? ելնել, բարձրանալ։
2, ծագել։ Солнце ВЗОШЛО արևը
ծագեց։ Տ, ծլել։ Пшеница взошла ցո֊
րենը ծլեց։ || НвСОв. ВСХОДИТЬ, ВСХОЖу,
всходишь, всходят и ко 2 знач.
также восходить, -бдит, -бдят.
ВЗОР, -а (взгляд) հայացք։
ВЗОРВА’ТЬ, -ву, -вёшь, -вут сов. что?
պայթեցնել։ ВзОрВЭТЬ МОСТ կամուրջը
պայթեցներ || НвСОв. ВЗрЫВЭТЬ, ֊Խ,
-аешь, -ают.
ВЗОРВА’ТЬСЯ, -вётся, -вутся, сов.
պայթել։ || НвСОв. ВЗрЫЕЯТЬСЯ, -авТСЯ,
-аются.
ВЗРО СЛЫЙ, -ая, -ое չափահաս, հասունացածI
Взрослые сыновья լա֊
փահաս որդիներ։
ВЗРЫВ, -а պայթյուն։ Взрыв бомбы
ւաւմբի պայթյուն։
ВЗРЫВА’ТЬ см. взорвать.
ВЗРЫВАТЬСЯ см. взорваться.
ВЗЫСКА’Н И Е, -ИЯ 1. բռնագանձոէմւ
(наказание, выговор) տուգանք,
տույժ։ Наложить взыскание
ժի ենթարկեր

———————

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (требовательный,
строгий) խստապահանջ,
պահանջկոտ։ ВзЫСКаТвЛЬНЫЙ
уЧИТеЛЬ խ и տ ա պահանջ ուսուցիչ։
ВЗЯ ТКА, -И կաշառք։
ВЗЯ ТОЧНИК, -а կաշառակեր մարդ։
ВЗЯ’ТЬ см. брать.
ВЗЯ ТЬСЯ см. браться.
1. ВИД, -а ( у) о виде, в виде, в виду,
на виду 1, (внешность) տեսք, արտաքին
։ Здоровый ВИД առողջ տեսք։
На ВИД արտաքին տեսքով։ По ВИДу
արտաքինով։ 2. (сОСТОЯНИв) վիճակ,
դրություն։ В ХОрОШеМ ВИДв լավ
վիճակում։ 3. (пейзаж) տեսարան,
բնատեսարան։ ВИДЫ Армении Հայաստանի
բնատեսարանները։
2. ВИД, -а 1. տեսակ։ Виды ЖИВОТНЫХ
կենդանիների տեսակները։ 2. կերպ
(բայի)։ Совершенный и несовершенный
ВИДЫ глагола բայի կատարյալ
և անկատար կերպեր։
ВИ’ДЕТЬ, вижу, видишь, вйдят,
несов. кого? что? տեսնել։ II сов.
увидеть, -йжу, -йдишь, -йдят.
ЗИ’ДЕТЬСЯ, вижусь, видишься, видятся,
несов. С кем? տեսնվել, տեսակցել
։ Видеться С друзьями բարեկամների
հետ տեսնվել։ || СОв. СВИДвТьСЯ,
свижусь, свидишься, свидятся и
увидеться, -йжусь, -йдишься, -мнятся.
ВИ’ДИМО երևի, ըստ երևույթին, հավանորեն
։ Видимо, он не придёт
երևի, նա չի դա։
ВИДИМЫЙ, -ЭЯ, ‘ՕՇ 7* տեսանելի։
ВИДИМЫЙ МИр տեսանելի աշխարհ։
2 . (заметный, очевидный) ակնհայտ,
ակներ և։
ВИ ДНО 1- երևում Է։ Как ВИДНО ինչպես
երևում Է։ 2* (ВИДИМО) երևի, ըստ
եր ևույթինէ
ВИ’ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (заметный)
նկատելի, տեսանելի։ ВиДНОв МвСТО
տեսանելի տեղ։ 2. (значительный,
известный) նշանավոր, ականավոր։
Видный деятель науки գիտության
ականավոր գործիչ։
ВИДОИЗМЕНЕ НИЕ, -ИЯ ձևափոխումչ
ձևափոխություն, կերպարանափոխում,
կերպարանափոխություն։
ВИДОИЗМЕНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, -НЯТ,
СОв. что? V ձևափոխել, փոխակերպեի
կեր պարան ա փոխ ել։ || НвСОв. ВИДОИЗ-
менять, -яю, -яешь, -яют.
ВИДОИЗМЕНЯТЬ см. видоизменить.
ВИЗЖАТЬ, -жу, -жйшь, -жат, несов .
1. ճղճղալ, ճվճվալt 2. կա ղկանձելէ
ВИЗИ Т, -а այց, այցելոֆյուն։
ВИ ЛКА, -И 1. պատառաքաղ։ 2. խրոց,
եղանիկ։ Сунуть вилку в штепсель
խրոցը խցակի (շտեպսելի) մեջ մըտ-
ցընել։
ВИ’ЛЫ, -ВИЛ եղան։
ВИНА’, -Ы հանցանք, մեղք։ ПрИЗНЗТЬ
СВОЮ ВИНу իր հանցանքն ընդուներ
ВИНИТЕЛЬНЫЙ (падеж) հայցական
(հոլով)։
ВИНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
кого? в чём? մեղադրել։
ВИ’ННЫЙ, -ЭЯ, -Об գինու։ Винный
ЗаВОД գինու գործարան։
ВИНО’, -а գի՛նի։
ВИНО’ВНИК, -а մեղավոր, պատճառ
հանգի սաдп ղ։
ВИНОВНЫЙ, -ЭЯ, -Об մեղավոր, հանցավոր
։ Признать ВИНОВНЫМ մեղավոր
ճանաչելէ
ВИНОГРА Д, -а խաղող։
ВИНОГРАДАРСТВО, ֊Յ խաղողաբուծություն,
խաղողագործությունt
ВИНОГРА’ДНИК, -a խաղողի այգի,
ВИНОГРАДНЫЙ, -ая, -ое խաղողի։
Виноградный СОК խաղողի հյութ։
ВИНОДЕ’ЛЙЕ, -ИЯ գինեգործություն։
ВИНТ, -а 1. պտուտակ։ Нарезка винта
պտուտակի փորակ (ակոս)։ 2. թիավարման
պտուտակ։ Пароходный
ВИНТ շոգենավի թիավարման պտոլ—
տակ։
ВИНТО’ВКА, -И հրացան (ակոսավոր
փողանցքով)։ Боевая ВИНТОВКа մարտական
հրացան։
ВИНТОВО’Й, -ая, -oe պտուտակային,
պտուտակավոր, պտուտակաձև։
ВИОЛОНЧЕЛИ’СТ, -а թավջութակա֊
հար։
ВИОЛОНЧЕ’ЛЬ, -ЛИ թավջութակ։
ВИ СЕЛ ИЦА, -Ы կախաղան։
ВИСЕ’ТЬ, вишу, висишь, висят, несов.
կախված լինել, կախվել։ Висеть
на волоске մազից կախված լինել։
ВИСО’К, -CKa քունք։
ВИСЯ’ЧИЙ, -ая, -ее կախովի, կախ.
ընկած։ ВИСЯЧИЙ МОСТ կախովի կամուրջ
։ Висячий замок կախովի
կո ղպեք։
ВИТРИНА -Ы ցուցափեղկ։
ВИТЬ, вью, вьёшь, вьют, несов. что?
1. ոլորել։ ВИТЬ ВврёВКу պարան
ոլորել։ 2. հյուսել։ ВИТЬ ГНеЗДО
բույն հյուսել։ || СОв. СВИТЬ, СОВЬЮ,
совьёшь, совьют.
ВИ’ТЬСЯ, вьётся, вьются, несов. 1- (о
растениях) փաթաթվել։ 2. (о волосах)
գանգրվել, գանգրանալ։
ВИХРЬ, ря հո ղմա պտույտ , պտուտ си-
հո ղմ, մրրիկ, բուք։

———————-

ВИШНЁВЫЙ, -ая, -ое բալի> բալենու։
Вишнёвое варенье բալի մուրաբա։
Вишнёвый сад բալենու այգի։
ВИ ШНЯ, -И U բալ, 2. բալենի։
ВКЛАД, -а 1■ ներդրում։ 2. ավանդ։
ВКЛАДКА, -И ներդրուկ։
ВКЛАДЫВАТЬ см. вложить.
ВКЛЮЧА’ТЬ см. включйть.
ВКЛЮЧА’ТЬСЯ см. включиться.
ВКЛЮЧИ ТЕЛЬНО ներառյալ։
ВКЛЮЧИ’ТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
1. кого? что? во что? մտցնել, ներառնել,
ներգրավել։ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК
մտցնել ցուցակի մեջ։ 2. ՎքՈՕ?
во что? (присоединить) միացնել։
Включить электрический прибор
էլեկտրական սարքը միացնել։ jj НвСОв.
включать, -аю, -аешь, -ают.
ВКЛЮЧИ’ТЬСЯ, -чусь, -чйшься,
-чатся, СОв. во что? մտնել, ներգրավվել
։ Включиться в предпраздничное
Соревнование ներգրավվել նախատոնական
մրցության մեջ։ |J НвСОв.
включаться, -аюсь, -аешься, -аются.
ВКРАТЦЕ համառս տ ակի ։ կարճառո տ,
կարճ։ Рассказать вкратце համա-
ռոտակի պատմել։
1. ВКУС, -а (-у) համ։ Пробовать на
ВКуС համը տեսնել, համտես անել։
2. ВКУС, -а ճաշակ։ У него хороший
вкус նա լավ ճաշակ ունի։ Со ВКуСОМ
одеваться ճաշակով հագնվել։
ВКУСНЫЙ, -ЭЯ, -Ое համեղ, համով։
ВЛАДЕЛЕЦ, -льца տեր, սե փականատեր
։
ВЛАДЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
1* кем? чем? (иметь) տեր լինել,
ունենալ, տիրել։ Владеть богатой
библиотекой հարուստ գրադարան
ունենալ։ 2. ЧвМ? (знать) տիր ш-
պետել, գիտենալ։ ВлаДеТЬ ДВуМЯ
иностранными языками երկու օտար
լեզուների տիրապես։եր
ВЛА’ЖНЫЙ, -ая, -ое (мокрый, сырой)
խոնավ, թաց, տամուկ։ ВлаЖНЗЯ ЗеМ-
ЛЯ խոնավ հող։
ВЛА’СТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. над кем? над чем?
(господствовать) իշխել, տիրել։
ВЛАСТЬ, -ти Իշխանություն։ СоветСКЭЯ
ВЛаСТЬ Սովետական իշխանություն։
ВЛЕ ВО դեպի ձախ։
ВЛЕЗАТЬ см. влезть.
ВЛЕЗТЬ, -зу, -зешь, -зут, сов. 1. на
кого? на что? куда? (взобраться)
բարձրանալ (դժվարությամբ)։ ВлеЗТЬ
ИЗ Дерево ծառը բարձրանալ։ 2. во
что? куда? (войти) ներս մտնել,
Ներս սողոսկել, խցկվեր ВлеЗТЬ
В ОКНО լուսամուտով ներս մտնել։ ||
несов? влезать, -аю, -аешь, -ают.
ВЛЕТАТЬ см. влететь.
ВЛЕТЕ’ТЬ, -ечу, -етйшь, -етят, сов.
во что? куда? ներս թռչել։ || НвСОв.
влетать, -аю, -аешь, -ают.
ВЛИВАТЬ СМ. влить.
ВЛИТЬ, волью, вольёшь, вольют, сов.
что? во что? куда? (մի բանի մեշ)
ածել, լցնել (հեղուկը)։ ВЛИТЬ ВОДУ
В боЧКу 1ՈԼՐԸ ածել տակառի մեշ։ |յ
несов. вливать, -аю, -аешь, -ают.
ВЛИЯНИЕ, -ИЯ ազդեցություն, ներ-
գործություն։ БЛЗГОТВОрНОе ВЛИЯНИе
բարերար ազդեցություն։
ВЛИЯ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ազդեցիկ։
ВЛИЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов. на
кого? на что? ազդել, ներգործել։
Влиять на здоровье առողջության
վրա ազդել։ || СОв. ПОВЛИЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
ВЛОЖИ ТЬ, -ожу, -бжишь, -бжат, сов.
что? во что? մեջը դնել, ղետեղել,
ներդնել։ || несов. вкладывать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЛЮБИ’ТЬСЯ, влюблюсь, влюбишься,
влюбятся, СОв. в кого? во что? սիրահարվել
։ || несов. влюбляться, -яюсь,
-йёШься, -яются.
ВЛЮБЛЯТЬСЯ см. влюбиться.
ВМЕХТЕ միասին, մեկտեղ։ Вместе
заниматься միասին պարապել։
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое մեծ
տարողություն ունեցող, մեծապար-
փակ, ընդարձակ։ Вместительный чемодан
մեծ տարողություն ունեցող
ճամպրուկ։ ВмеСТИТеЛЬНЫЙ ЗаЛ մեծապարփակ
դահլիճ։
ВМЕСТИТЬ, -тйт, -тят, сов. что?
տանել, տեղավորել։ Шкаф Не ВМвС-
тил всех КНИГ պահարանը բու որ
գրքերը չտեղավորեց։ || НвСОв■ ВМС-
щать, -ает, -ают.
ВМЕСТИ’ТЬСЯ, вмещусь, вместишься,
вместятся, СОв. во что? տեղավորվել,
պարունակվել։ || НвСОв. ВМеЩЭТЬСЗ,
-аюсь, -аешься, -аются.
ВМЕ’СТО փոխարեն։ Вместо меня իմ
փ п խարեն։
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, -а միջամտություն,
t
ВМЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, СОв. 60 что? խառնվել, միջամտեր
II несов. вмешиваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ВМЕШИВАТЬСЯ см. вмешаться.
ВМЕЩАТЬ см. вместить.
ВМЕЩАТЬСЯ см. вместиться.

———————

ВМИГ (сразу) վայրկենաբարէ մի ակըն-
թ աբթում է
ВНАЧА’ЛЕ սկզբում։
ВНЕ вне чего? դուրս։ Вне города քաղաքից
դուրս։ Вне конкурса կոնկուրսից
դուրս։
ВНЕДРИТЬ, -рЮ, -рЙШЬ, -рЯт, СОв.
что? во что? (внести) արմ ա տա-
վորել, ներդնել։ Внедрить В ПРОИЗВОДСТВО
արտադրության մեջ ներդնել
։ у несов. внедрять, -яю, -яешь,
-яют.
ВНЕДРЯТЬ см. внедрйть.
ВНЁЗА’ПНО (вдруг, неожиданно) հան-
կարձակի, անսպասելիորեն, հանկարծt
ВНЕ ЗА’ПН ЫЙ, -ая, -ое (неожиданный)
հանկարծակի, անսպասելի, անակնկալ
։ Внезапный отъезд Հան֊
կար ծակի մեկնում։
ВНЕКЛАССНЫЙ, -ая, -ое արտադա.
սարանական, ար տադա սարանային։
Внеклассная работа ար տադա սա֊
ր տնային աշխատանք։
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, -ЭЯ, -6е ար տ ահեր թ։
ВНЕПЛА’НОВЫЙ, -ЭЯ, -Oe արտապլանային
։ Внеплановое задание արտապլանային
առաջադրանք։
ВНЕСТИ’, -есу, -есёшь, -есут, сов. 1. кого?
что? куда? ներս տանել, մտցնել,
Внести мебель կահույքը ներս տանելI
Внести изменение փոփոխություն
մտցնել։ 2, (уплатить) Что?
մուծեր ВнеСТИ Квартирную ПЛЭТУ
բնակարանային վարձը մուծել։ ||
несов. вносить, вношу, вносишь,
вносят.
ВНЕШКО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое արտադպրոցական
։ Внешкольное образование
արտադպրոցական կրթություն,
ВНЕ’ШНИЙ, -яя, -ее (наружный) արտաքին,
դրսի։ Внешний ВИД արտաքին
տեսք։ С внешней стороны
դրսի կողմիդ։
ВНЕ’ШНОСТЬ, -ти (наружность) ար֊
տարին տեսք, արտաքին։
ВНИЗ ներքև, դեպի ցած։ СпуСТИТЬ-
СЯ ВНИЗ ցած իջնել։
ВНИЗУ’ ներքևում, ներքևը։
ВНИКА ТЬ см. вникнуть.
ВНИ’КНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
во Что? (вДумаТЬСЯ) խորամուխ
լիներ || несов. вникать, -аю, -аешь,
-аюг.
ВНИМА’НИЕ, -ИЯ ուշադրություն։ 06-
ратить внимание на что-нибудь
մի բանի վրա ուշադրություն դա Րձ֊
նե/է
ВНИМАТЕЛЬНО ուշադրությամբ,
ուշադիր կերպով։ СлуШЗТЬ ВНИМЗ-
тельно ուշադրությամբ լսել։
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ուշադիր
։
ВНИЧЬЮ’ ոչ ոՔի։ Сделать вничью
ոչ ոքի անել։
ВНОВЬ (опять, снова) նորից, կրկին։
ВНОСИТЬ см. внести.
ВНУК, -а թոռ (տղա)։
ВНУТРЕННИЙ, -яя, -ее ներքին,
ներ սի։ С внутренней стороны ներ-
սի կողմից։ Внутренняя политика
ներքին քաղաքականություն։
ВНУТРЕННОСТЬ, -ти նեբսը,
ВНУТРИ’ ներսում, ներսը, մեջը։Внутри
страны երկրի ներսում։ Внутри
ящика արկղի մեջը։
ВНУТРЬ դևպի ներս, ներս, մեջը։ ВОЙТИ
BHyTpb ներս մտնել։
ВНУ’ЧКА, -И թոռ (աղջիկ)։
ВНУША’ТЬ, см. внушить.
ВНУШЕ’НИЕ, -ИЯ ներշնչում,
ВНУШИТЕЛЬНО ազդու, ազդեցիկ
կերպով։
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ազդե.
ցիկ, ազդու։
ВНУШИТЬ, -шу, -шйшь, -шат, СОв.
что? кому? ներշնչել։ ВнуШИТЬ уВЭ-_
жение К старшим մեծերի նկատմամբ
հարգանք ներշնչեր || НвСОв.
внушать, -аю, -аешь, -ают.
ВОВЛЕКАТЬ см. вовлечь.
ВОВЛЕ’ЧЬ, -еку, -ечёшь, -екут, сов.
кого? что? во что? ներգրավել։ Вовлечь
В работу աշխատանքի մեջ ներգրավել
|| несов. вовлекать, -аю,
-аешь, -ают.
ВО’ВРЕМЯ (своевременно) ժամանակին,
իսկը ժամանակին։ ЯВИТЬСЯ
ВОВреМЯ Ժամանակին ներկայանալ։
ВО’ВСЕ (совсем, совершенно) բոլորովին,
ամենևին։
ВО-ВТОРЫХ երկրորդ (կետ)։
ВО’ГНУТЫЙ, -ая, -ое գոգավոր, փոս
ընկած, ներս ընկած։
ВОДА’, -Ы, В воду, на воду /ուր։
ВОДИТЕЛЬ, -ля վարորդ. Водитель
аВТОМОбиЛЯ ավտոմոբիլի վարորդ։
ВОДИТЬ, вожу, водишь, водят, несов.
1. кого? что? куда? տանել, ուղեկցել։
2. что? վարեր Водить машину մե֊
քենա վարել։
ВО’ДКА, -И օղի։
ВОДНЫЙ, -ая, -ое ջրային, ջրի։ Заниматься
водным спортом էրային սպոր-
տով զբա ղվել։
ВОДОВОРОТ, а 1Ր ա պտույտ, հորձանուտ
I

—————————

ВОДОЁМ, а (бассейн) ջրամբար, ջըր-
ավազան։
ВОДОЛА’З, -3 ջրասուզակ, սուզակ։
ВОДОМЕ’Р, -а ջրաչափ։
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое
անջրանցիկ։
ВОДОПАД, -а ջրվեժ։ Горный водо-
ПЗД լեռնային ջրվեժ։
ВОДОПРОВО Д, -а ջրմուղ։
ВОДОРАЗДЕ’Л, -а ջրաբաժան, ջրա֊
բաժանք։
ВОДОРО Д, *а ջրածին։
ВОДОРО’ДНЫЙ, -ая, -ое ջրածնային։
ВОДОРОСЛЬ, -ЛИ ջրիմուռ։
ВОДОХРАНИ ЛИЩЕ, -а ջրամբար։
ВОДЯНИСТЫЙ, -ая, -ое (жидкий)
ջրալի, ջրիկ։ ВоДЯНИСТЫв ЧврНИЛЭ
ջրիկ թանաք։
ВОДЯНО’Й, -ая, -ое չլ՛ային, ջրի։ Водяные
растения ջրայի*> բույսեր։
ВОЕВАТЬ, воюю, воюешь, вою-
-ют, несов. с кем? с чем? պա տեր աղ-
մել յ կռվել։
ВОЕНКОМАТ, -а (военный комиссариат)
զինկոմատ (զինվորական կո֊
մի ստրիա տ )։
ВОЕННООБЯ ЗАННЫЙ, -ая, -ое զի֊
նա պար տ։
ВОЕННОПЛЕ ННЫЙ, -ая, -ое ռազմա-
գերի։
ВОЕННОСЛ У’ЖАЩИ Й, -щего (воен-
НЫЙ) զին ծառայո ղ։
1. ВОЕ’ННЫЙ, -ая, -ое 1. ռազմական։
Военная тайна ռազմական գաղտ֊
նիք։ 2. (воинский) զինվորական։
Военная форма զինվորական համա,
զգեստ։
2. ВОЕ’ННЫЙ, -ого (военнослужащий,)
զինվորական, զինծառայող։
ВОЖА’ТЫЙ, -ОГО ջոկատավար)
ВОЖДЬ, -ДЯ առաջնորդ։
вожжи, -жжёй սանձեր։
ВОЗ, -а (-у) на возу, о возе բեռնած
սայլ։
ВОЗБУДИ’ТЬ, -ужу, -удишь, -удят,
сов. 1. кого? что? գրգմեր Возбудить
аппетит ախորժակ գրգռել։ 2.
что? հարուցել։ ВозбуДИТЬ ВОПРОС
հարց հարուցել։ || НвСОв. ВОЗбуЖДЙТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВОЗБУЖДАТЬ см. возбудить.
ВОЗБУЖДЕ’НИЕ, -ИЯ 1. գրգռում։
2. հարուցում։
ВОЗВРАТИ’ТЬ, -ащу, -атйшь, -атят,
сов. кого? что? кому? (вернуть) վերադարձնել
։ || несов. возвращать,
аю, -аешь, -ают.
ВОЗВРАТИТЬСЯ, -ащусь, -атйшься,
-атятся, сов. куда? откуда? (вернуться)
վերադառնալ։ ВоЗВраТИТЬСЯ На
родину վերադառնալ հայրենիք։ jj
несов. возвращаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ВОЗВРАЩАТЬ см. возвратить.
ВОЗВРАЩАТЬСЯ см. возвратиться.
ВОЗВРАЩЕНИЕ, -ИЯ) վերադարձ, վե-
րա դառն ալը։
ВОЗВЫШЕ’НИЕ, -ИЯ ?• բարձրացում։
Возвышение голоса ձայնի բարձրա.
ցում։ 2. (вОЗБЫШеННОС ГЬ) բարձրոլ.
թյուն։
ВОЗВЫШЕННОСТЬ, -ТИ բարձրու.
թյուն, բարձունք։ СТОЯТЬ на ВОЗВЫ*
шенности բարձունքի վլւ ա կանգնելւ
ВОЗГЛА’ВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИШЬ, -вят,
сов. что? գլխավորել։ Возглавить
революционное движение հեղավա•
խական շարժումը գլխավորել։ || НвСОв.
возглавлять, -яю, -яешь, -яют.
ВОЗГЛАВЛЯТЬ см. возглавить.
ВО’ЗГ’ЛАС, -3 բացականչություն։
ВОЗДВИГАТЬ см. воздвигнуть.
ВОЗДВИ’ГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут,
сов. что? (соорудить, построить)
կառուցել, կանգնեցներ ВОЗДВИГ-
нуть здание շենք կառուցել։ || НвСОв.
воздвигать, -аю, -аешь, -ают.
ВОЗДЕ’ЙСТВИЕ, -ИЯ ներգործություն,
ազդեցություն։ Моральное ВОЗДеИ-
сгвие բարոյական ազդեցություն։
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-гвуют, сов. и несов. на кого? на что?
(ВЛИЯТЬ, ПОВЛИЯТЬ) ներգործել, աղ.
դել։
ВОЗДЕ’ЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? (обработать) մշակել։ Возделать
землю հողը մշակել։ || НвСОв.
возделывать, -аю, -аешь, -ают.
ВОЗДЕЛЫВАТЬ см. возделать.
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ, -ержусь, -ёржишь-
ся, -ёржатся, сов. от чего? ձեռըն-
պահ մնալ։ || несов. воздерживаться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ см. воздержаться.
ВОЗДУХ, -а օդ։ Выйти на воздух
բաց օգ դուրս գալ։
ВОЗДУШНЫЙ, -ая, -ое օդային, օդի,
Воздушное пространство օդ ալին
տարածություն։
ВОЗЗВА’НИЕ, -ия կոչ։ Воззвание к
НарОДаМ МИра կոչ աշխարհի ժողп.
վուրդներին։
ВОЗЗРЕ’НИЕ, -ИЯ հայացք, տեսակետ։
ВОЗИТЬ, вожу, возишь, возят, несов.
кого? что? տանել, կրել (փոխագրա.
միջոցով),

——————

ВОЗИ’ТЬСЯ, вожусь, вбзишься, возятся,
несов. с кем? с чем? զբաղվել,
տնտնալ։ ВОЗИТЬСЯ С ДвТЬМИ երեխա֊
ներ ով զբաղվել։
ВОЗЛАГА ТЬ СМ. ВОЗЛОЖИТЬ.
ВО’ЗЛЕ возле кого? возле чего? (рядом,
ОКОЛО) մոտ, կողքին։ ВоЗЛв ШКОЛЫ
դպրոցի մոտt
ВОЗЛОЖИТЬ, -ложу, -ложишь, -ло-
жат, сов. что? на кого? на что?
1. վյւա դնել։ ВОЗЛОЖИТЬ ВвНОК НЭ
МОГИЛу գերեզմանի վրա պսակ դը-
նել։ 2. (поручить) հանձնարարել,
վրա դներ Возложить на КОГО -либо
общее руководство ընդհանուր ղեկավարությունը
մեկին հանձնարա.
րել։ || несов. возлагать, -аю, -аешь
-ают.
ВОЗМЕ’ЗДИЕ, -ИЯ Հատուցում, պա֊
տիժ։ Справедливое возмездие ար֊
դար հատուցում։
ВОЗМЕСТИТЬ, -ещу, -естйшь, -естят,
сов. что? чем? հատուցել (կորուստը)։
Возместить убытки վնասները հա֊
աուցել։ || НвСОв. ВОЗМещЗть, -310,
-аешь, -ают.
ВОЗМЕЩАТЬ см. возместить.
ВОЗМО ЖНО 1■ (можно) հնարավոր Է։
Вполне ВОЗМОЖНО միանգամայն հը֊
նարավոր Է։ 2. (может быть) գուցե,
հնարավոր Է։ Возможно, ЧТО ОН и
прав գուցե և նա իրավացի Է։
ВОЗМОЖНОСТЬ, -ТИ հնարավորու֊
թյուն։ По мере возможности ըստ
հնարավորության, ըստ հնարավո֊
րին։
ВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое հնարավոր,
կարելի։ Возможные последствия հը-
նարավոր հետևանքներ։
ВОЗМУЖАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
հասունանալ, առնականանալ։
ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое վըը֊
գովիլ, զայրացուցիչ։
ВОЗМУТИТЬ, -мущу, -мутишь, -мутят,
СОв. кого? վրդովել, զայրացնել։ ВоЗ-
мутить своим поведением իր վարքով
զայրացնել։ || несов. возмущать,
-аю, -аешь, -ают.
ВОЗМУТИТЬСЯ, -ущусь, -утйшься,
•уТЯТСЯ, СОв. զայրանալ, վրդովվել։
II несов. возмущаться, -аюсь, -аешь-
ея, -аются.
ВОЗМУЩАТЬ см, возмутить.
ВОЗМУЩАТЬСЯ см. возмутиться.
ВОЗМУЩЕ’НИЕ, -ия (негодование)
վրդովմունք, զայրույթ։
ВОЗНАГРАДИТЬ, -ажу, -адйшь, -адят,
СОЛ. кого? за что? վարձատրել, հա-
տուցել, || несов. вознаграждать,
-аю, -аешь, -ают,
ВОЗНАГРАЖДАТЬ см. вознаградить.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, -ия 1. վարձա-
տրում, հատուցումt 2, վարձատրու •
թյուն։ Денежное вознаграждение
դրամական վարձա տրութ յունէ
ВОЗНИКАТЬ см. возникнуть.
ВОЗНИКНОВЕ’НИЕ, -ия (появление,
ЗарОЖДеНИе) ծագում, առաջացում է
Возникновение жизни на земле
կյանքի առաջացումը երկրի վրա։
ВОЗНИКНУТЬ, -нет, -нут, сов. (начаться,
образоваться) ծագել, առա•
չանալ, գոյանալ։ || НвСОв. ВОЗНИКАТЬ,
-ает, -ают.
ВОЗНЯ*, «И ?. քաշքշոց, քաշկռտուկ,
իրարանցում։ 2. (ХЛОПОТЫ) գլխացա-
վանք, հոզս։
ВОЗОБНОВИТЬ, -влю, -вйшь, -вят,
СОв. что? վերսկսել, վերականգնել,
նորոդեր Возобновить дружеские
СВЯЗИ բարեկամական կապերը վերականգնել
։ || несов. возобновлять,
-яю, -яешь, -яют,
ВОЗОБНОВИТЬСЯ, -вйтся, -вятся,
сов. վերսկսվեր\\ несов. возобновляться,
-яется, -яются.
ВОЗОБНОВЛЕ’НИЕ, -ия վերսկսում,
վերականգնում , նորոգո ւմ ։
ВОЗОБНОВЛЯТЬ см. возобновйть.
ВОЗОБНОВЛЯТЬСЯ см. возобновиться.
ВОЗРАЖАТЬ см. возразить.
ВОЗРАЖЕНИЕ, -ИЯ առարկություն,
առարկում ։
ВОЗРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят,
сов. кому? на что? против чего?
առարկել։ ВОЗраЗИТЬ ДОКЛЭДЧИКу
զեկուցпղին առարկել։ ВОЗраЗИТЬ H3
замечание դիտողության դեմ առար-
կել։ || несов. возражать, аю, -аешь,
-ают.
ВО ЗРАСТ, -а տարիք, հասակ։ В СемИ-
летнем возрзсте յոթ տարեկան հասակում
։
ВОЗРОДИТЬ, -ожу, -одйшь, -одят,
сов. что? (восстановить) վերածնել,
վերականգնել։ ВОЗрОДИТЬ ХОрОШИв
традиции լավ ավանդույթները վերականգնել
։ II несов. возрождать,
-аю, -аешь, -ают.
ВОЗРОДИТЬСЯ, -ожусь, -одйшься,
-ОДЯТСЯ, сов. վերածնվել, վերականգնը.
վել։ || несов. возрождаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ВОЗРОЖДАТЬ см. возродить.
ВОЗРОЖДАТЬСЯ см. возродиться.

————————

ВОЗРОЖДЕ НИЕ, -ия (восстановление)
վերածնունդ, վերակսւնդնումէ
ВО’ЗЧИК, -а սայլապան։
ВО’ИН, -а (боец, солдат) ռազմիկ,
զորական, զինվոր։
ВО’ИНСКИЙ, -ая, -ое (военный) զինվորական
։ Воинское звание զինվորական
կոչում։
ВОИ НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (мужественный,
боевой) ռազմատենչ, մարտական,
ռազմասեր։ ВоИНСТВеННЫИ
ВИД մար տ ական տեսք։
ВОЙ, воя (завывание) ոռնոց։ Вой
ВеТра քամու ոռնոց։
ВОЙЛОК, -а թաղիք։
ВОЙНА’, -Ы պատերազմ, կռիվ։ OcBO-
бодительная война ազատագրական
պատերազմ ։
ВО ЙСКО, -а (армия) զորք։ Сухопутные
ВОЙСКа ցամաքային զորքեր։
ВОЙТИ’, -йду, -йдёшь, -йдут, сов.
во что? куда? (вступить, включиться)
մտնել, ներս մտնել, մուտք գործել
։ 1| несов. входить, -ожу, -одишь,
-бдят.
ВОКЗА’Л, -а կայարան։
ВО КРУ’Г вокруг кого? вокруг чего?
շուրջը, ւորս հոՂ.^Ր։ Вокруг дома
տան շուրջը։
ВОЛ, -а եզ։
ВОЛДЫ’РЬ, -ря բշտիկ։
ВОЛЕ ВО’Й, -ая, -бе կամքի տեր, հաստատակամ
։ Волевой мужчина կամ-
բի տեր (հաստատակամ) տղամարդ։
ВОЛК, -а գաււ՛
ВОЛНА’ , -ы ալիք, կոհակ. Передавать
на длинных волнах երկար ալիքներով
հա ղորդեր
ВОЛНЕ’НИЕ, -ИЯ ալեկոծում, ալե-
կոծություն։ 2 . (тревога, беспокой-
ство) հուզմունք, անհանգստություն ,
հուզումէ
ВОЛНИСТЫЙ, -ая, -ое ալեձև յ ալի.
քաձև, ալիքավոր։ Волнистые волосы
ալիքաձև (գանգուր) մաղեր։
ВОЛНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют,
несов. 1* что? ալե կոծեր Ветер волнует
море քամին ալեկո ծում Է ծովը։
кого? что? (беспокоить, тревожить)
հուզեի անհանգստացներ ЭТОТ
вопрос меня очень волнует այս
հարցը ինձ շատ Է հուզում։ || СОв.
взволновать, -ную, -нуешь, -нуют.
ВОЛНОВАТЬСЯ, -нуюсь. -нуешься,
-нуются, несов. 1* ալեկոծվեր Море
волнуется ծովն ալեկո ծվում Է։ 2,
(беспокоиться, тревожиться) հուզվեի
անհանգստանար ВОЛНОВЗТЬСЯ
во время экзамена քննության ժամանակ
հուզվեր II сов. взволноваться,
-нуюсь, -нуешься, -нуются.
ВОЛОКИТА, -ы քաշքշուկ, ձգձգում։
ВОЛОКНО’, -а մանրաթևի թելիկ, մազաթել
։
ВОЛОС, ՝а մազ։
ВОЛОЧИТЬ, -очу, -бчишь -очат, несов.
кого? что? քարշ տալ (գետն ի
վրայով)։
ВОЛОЧИТЬСЯ, -очусь, -бчишься,
-бчаТСЯ, НеСОв. քարշ գալ։
ВОЛЧИЙ, -ЧЬЯ, -ЧЬе գայլի, գազային։
Волчья пасть գայլի երախ։
ВОЛЧИ’ЦА, -ы Էգ գայլ,
ВОЛ40’К, чка հոլ,
ВОЛЧО’НОК, -нка գայլի ձագ, գայլի
ճուտ,
ВОЛШЕ’БНИК, -а կախարդ։
ВОЛШЕ’БНЫЙ, -ая, -ое կախարդական,
մոգական։
ВО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (свободный, независимый)
ազատ։
1. ВО’ЛЯ, -И կամք։ Сала ВОЛИ կամքի
ուժ։
2. ВО’ЛЯ, -И (свобода) ազատություն։
Выпустить на ВОЛЮ ազատ արձակել։
На воле ազատության մեջ։
1. ВОН 1. դուրս։ Выбежать ВОН դուրս
վազել։ 2. դո ւրи, դուրս կորիր։
2. ВОН ահա։ Вон та дорога ահա այն
ճանապարհը։ ВоН ОНО ЧТО! ահա թե
ի՛՛նչ,
ВОНЬ, -НИ գարշահո տությո ւն։
ВООБРАЖАТЬ см. вообразить.
ВООБРАЖЕНИЕ, -ИЯ երևակայու-
թյուն։
ВООБРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят,
сов. (представить, предположить)
երևակայել, պատկերացներ jj НвСОв.
воображать, -аю> -аешь, -ают.
ВООБЩЕ/ ընդհանրապես, առհասարակ,
ընդհանուր առմամր։
ВООДУШЕВИТЬ, -влго, -вишь, -вят,
соа. кого? чем? (вдохновить) ոգե-
վորել, ոգեշնչել, քաջալերել, Во-
одушевить своим примером իր օրինակով
ոգևորել, j| несов. воодушевлять,
-яю, -яешь, -яют.
ВООДУШЕВИТЬСЯ, -влюсь, -вйшься,
-вятся, сов. чем? (вдохновиться)
ոգևորվել, ոգեշնչվել, քաջալերվել,
II несов. воодушевляться, -яюсь,
-яешься, -яются.
ВООДУШЕВЛ Е’НИЕ, -ия ոգևորում,
քաջալերում, ոգևորություն,
ВООДУШЕВЛЯТЬ см. воодушевить.
ВООДУШЕВЛЯТЬСЯ см. воодушевиться.
ВООРУЖАТЬ см. вооружить.

——————————

ВООРУЖАТЬСЯ см. вооружиться.
ВООРУЖЕ НИЕ, -ИЯ. 1• սպառազինում,
զինումէ 2 . (оружие) սպտռազինու-
թյուն, զենք։
ВООРУЖЁННЫЙ, -ая -ое
սպառազինված։ ВООружёННОв ВОССТЭ-
НИв զինված ապստամբություն։
ВООРУЖИ ТЬ, -жу, -жйшь, -жат, сов.
кого? что? чем? ղինել, սպառազի-
նել։ || несов. вооружать, -аю, -аешь,
-ают.
ВООРУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься-
-жатся, сов. чем? զինվել, սպաոա֊
զինվել։ || несов. вооружаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ВО-ПЕ’РВЫХ առաջին (կետ), նախ։
ВОПЛОТИ’ТЬ, -ощу, -отйшь, -отят,
сов. что? во что? մարմնավորել,
մարմնացնել։ |( НвСОв. ВОПЛОЩЗТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
СОПЛСТИ’ТЬСЯ, -тйтся, -тятся, сов.
в КОМ? в Чём? մարմնավորվել։ ||
несов. воплощаться, -ается, -аются.
ВОПЛОЩАТЬ см. воплотйть.
ВОПЛОЩАТЬСЯ см. воплотйться.
ВОПЛЬ, -ЛЯ ճիչ, վայնասուն, ողբ։
ВОПРЕКИ* вопреки чему? հակառակ,
չնայած։ Вопреки приказу հակա֊
ռակ հրամանիt
ВОIIPOX, -a /. հարցt Задать вопрос
հարց տալ։ 2. (проблема) խնդիր,
հար д ։
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое հար֊
д ական։ ВоПрОСИТвЛЬНОв ПрвДЛО-
ЖеНйе հարցական նա խ ադա սո ւթյուն։
ВОР, -а գող։
ВОРВАТЬСЯ, -вусь, -вёшься, -вутся,
сов. во что? куда? ներխուժեր || несов.
врываться, -аюсь, -аешься, -аются.
ВОРОБЕЙ, -бья ճնճղուկ,
ВОРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
НеСОв. КОгО? ЧтО? (краСТЬ) գողանալ,
գողություն անելէ
ВОРОВСТВО’, -а (кража) գողություն,
ВОРО’НА, -Ы ագռավ,
ВОРО’НКА, -и ձագար,
ВОРОТА, -рот դարպաս։
ВОРОТНИ’К, -а օձիք, Поднять воротник
օձիքո բարձրացնել։
ВОРЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, несов .
է, գռմռար 2. մ ռթմռթալ, փնթվ։ըն-
թար
ВОРЧЛИ ВЫЙ, -ая, -ое փնթփնթան,
մռթմռթ անէ
ВОСЕМНАДЦАТЬ, -ТИ տասնութ,
ВО’СЕМЬ, ВОСЬМЙ ութ,
ВОСЕМЬДЕСЯТ, восьмидесяти ութ.
սուն t
ВОСЕМЬСОТ, восьмисот, восьмистам*
восьмьюстами, о восьмистах ութ
հարյուր։
ВОСК, ՜Ձ մեղրամոմ, մոմ։
ВОСКЛИ КНУТЬ, -ну, -нешь, -нут,
СОв. բացականչել։ || Н?С0в. ВОСКЛИЦАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВОСКЛИЦА’НИЕ, -ИЯ բացականչություն
։
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рш-
ց ական լական։ Восклицательное
предложение բացականչական նախադասություն
։
ВОСКЛИЦАТЬ см. восклйкнуть.
ВОСКРЕСЕ НЬЕ, -нья կիրակի,
ВОСКРЕ’СНЫЙ, -ая, -ое կիրակնօրյա,
կիրակի օրվա. Воскресный отдых
կիրակնօրյա հանգի и տ։
ВОСПАЛЕНИЕ, -ия բորբոքումI Воспаление
лёгКИХ թոքերի բորբոքում
։
ВОСПЕВАТЬ см. воспеть.
ВОСПЕТЬ, -пой, -поёшь, -поют, сов.
кого? что? գովերգել, գովասանել,
գովաբանել։ И несов. воспевать, -аю,
-аешь, -ают.
ВОСПИТА’НИЕ, -ИЯ դա ստիարակու.
թյուն, դաստիարակում, ТруДОВОв
воспитание աշխատանքային գաս-
տ իար ակութ յո ւն, ВоСПИТЭНИС ВОЛИ
կամքի դաստիարակումէ
ВОСПИТАННИК, -а սան,
ВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое դաստիարակված,
բարեկր թված։
ВОСПИТАТЕЛЬ, -ЛЯ դաստիարակ,
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА, -Ы դաստիա.
րակչուհի. Воспитательница детского
Сада մանկապարտեզի դաստիարակ-
չուհի,
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое դաս-
տիարակչական։ Вести воспитатель-
ную работу դաստիարակչական աշխատանք
տանելI
ВОСПИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
КОгО? Что? դաստիա րակել, կրթել,
ուսում տալ, || НвСОв. ВОСПЙТЫВЗТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВОСПИТЫВАТЬ см. воспитать.
ВОСПО’ ЛЬ30 ВАТЬСЯ см. пользовать-
СЯ •
ВОСПОМИНАНИЕ, -Ия հիշողություն,
հուշ. Воспоминание 0 прошлом հիշողություն
անցյալի մասին։ ВОСПОМИ-
нания детства մանկության հուշեր,
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ см. препятствовать.
ВОСПРЕТИТЬ, -ещу, -етйшь, -етят,
соз. что? (запретить) արգելել, ||
нпсов. воспрещать, -аю, -аешь, -ают.

———————-

ВОСПРЕЩА’ТЬ см. воспретить.
ВОСПРЕЩАТЬСЯ, -ается, -аются,
несов. արգելվել, չթույլատրվել։
ВОСПРИНИМАТЬ см. воспринять.
ВОСПРИНЯТЬ, -иму, -ймешь, ймут,
СОв. что? (усвоить) ըմբռնել, ընկալել)
|| несов. воспринимать, -аю,
-йешь, -ают.
ВОСПРОИЗВЕСТИ’, -еду, -едёшь, -едут,
СОв. что? վերարտադրել։ || НвСОв.
воспроизводить, -ожу, -бдишь,
■бдят.
ВОССТАВАТЬ см. восстать.
ВОСТАНА’ВЛИВАТЬ см восстановйть.
ВОССТАНИЕ, -ИЯ ապստամբություն։
Поднять восстание ապստամբու.
թյուն բարձրացնել։
ВОССТАНОВИТЬ,-овлю, -бвишь, -бвят,
СОв. кого? что? վերականգնել։ Вос-
становить ХОЗЯЙСТВО տնտեսությունը
վերականգնել։ || НвСОв. BOCCTaHaB-
ливать, -ак>, -аешь, -ают.
ВОССТАТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
против кого? против чего? ապստամ.
բեր || несов. восставать, -таю,
-таёшь, -тают.
ВОСТО’К, -а արևելք։
ВОСТО’РГ, -а (восхищение) Հիացմունք,
զմայլանք, հրճվանք, բերկ֊
րանք, G восторгом рассказывать
Հիացմունքով պատմեր
ВОСТОРГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, несов. кем? чем? (восхищаться)
հիանալ, զմայլվեր
ВОСТО РЖЕННЫЙ, -ая, -ое հիացած,
զմայլված, խանդավառ։
ВОСТО’ЧНЫЙ, -ая, -ое արևելյան,
արևելքի։ Восточный ВвТер արևել.
չան քամի։
ВОСТРЕ’БОВАНИЕ, -ИЯ պահանջում,
պահանջ։ Письмо до востребования
д պահանջ նամակ։
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (очаровательный,
замечательный) հիա-
նալիу սքանչելի։
ВОСХИТИТЬСЯ, -ищусь, -итйшься,
-итятся, сов. кем? чем? հիանալ,
զմայլվել, սքանչանալ։ |j H6C08. восхищаться,
-аюсь, -аешься -аются.
ВОСХИЩАТЬСЯ см. восхититься.
ВОСХОД, -а /» ելնելը, բարձրանալը։
2է ծագում, ծագելր։ На ВОСХОДв СОЛН-
Ца արևածագինt
ОСХОДИТЬ см. взойти.
ОСЬАШЛЕ’ТНИЙ, -яя, -ее 1. ութամյա
։ Восьмилетняя школа ութամյա
դպրոց։ 2. ութ տարեկանt BoCb-
милетний мальчик ութ տարեկան
տ ղաէ
3 671
РОСЬМО^Й, -ЭЯ, -бе ութերորդ։
бот ահա։ Вот наша школа ահա մեր
դպրոցը։
ВОТКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? во что? խրեր j| несов. втыкать,
-аю, -аешь, -ают.
ВОЦАРИТЬСЯ, -рйтся, -рятся, сов.
(настать, наступить) տիրեր Воцарилось
молчание լռություն տիրեց։
II несов. воцаряться, -яется, -яются.
ВПАДАТЬ, -ает, -ают, несов. во что?
куда? (втекать, вливаться) թավ,,
վել (գետի մասին)։ Волга впадает
в Каспийское море Վոլգան թափ֊
վում Է Կ ա и պիք ծովը։
ВПА’ДИНА, -ы (углубление) խ ПП.П չ ,
իջվածք, փոս ընկած տեղ։
ВПА’ЛЫЙ, -ая -ое (вогнутый) փոս
ընկած, ներս ընկած։ Впалая груДЬ
ներս ընկած կուրծք։
ВПЕРВЫЕ առաջին անգամ։
ВПЕРЕГОНКИ’ առաջկտրուկի։ Бежать
вперегонки առաջկտրուկի վազեր
ВПЕРЁД դեպի առաջ, առաջ։ ПрОЙТИ
ВПерёД առաջ անցներ
ВПЕРЕДИ առջևից, առաջից, առջևում։
ВПЕРЕМЕ’ЖКУ մեջընդմեջ, մեջեմեջ,
ВПЕРЕМЕ’ШКУ խառնիխուռն,
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, -ИЯ տ սգվորություն
։ Производить хорошее впечатление
լավ տպավորություն թողներ
ВПИСАТЬ, впишу, впйшешь, впйшут,
СОв. !• кого? Что? ներգրել, գրեր
2. что? ներգծեր Вписать треугольник
В ОКРУЖНОСТЬ շրջանագծի մեջ
եռանկյունի ներգծեր || НвСОв. ВПИСЫ
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВПИ’СЫВАТЬ см. вписать.
ВПИТАТЬ, -ает, -ают, сов. что? ներծը-
ծեր || несов. впитывать, -ает, ают.
ВПИТАТЬСЯ, -ается, -аются, сов.
ներծծվեր || несов. впитываться,
-ается, -аются.
ВПИТЫВАТЬ см. впитать.
ВПИТЫВАТЬСЯ см. впитаться.
ВПЛАВЬ լողալով։
ВПЛЕСТИ’,: -ету, -етёшь, -етут, сов.
что? во что? ներհյուսեր || несов
вплетать, -аю, -аешь, -йют.
ВПЛЕТАТЬ см. вплестй.
ВПЛОТНУ’Ю (близко) ընդհուպ, Կիպ։
Вплотную подойти к чему-либо
ընդհուպ մոտենալ մի բանի։
ВПЛОТЬ (вплотную) ընդհուպ մինչև,
մինչև իսկ։ Вплоть ДО ПОСЛеДНвГО
ЛИЯ ընդհուպ մինչև վերջին օրը։
ВПОЛГО’ЛОСА (негромко) Կիսաձայն,
մե զմաձայն

—————————-

ВПОЛНЕ 34 ВСЕВОЗМОЖНЫЙ
ВПОЛНЕ’ (полностью, совершенно)
լիովին, միանգամայն։ ВпоЛНв ДО-
статочно լիովին բավական է,
ВПОСЛЕ’ДСТВИИ (потом, после,
Впредь) Հետագայում, Հետո։
ВПОТЬМА’Х մթության մեր
ВПРА’ВО դեպի шг, Вправо от дороги
ճանա պարհից դեպի աջ։
ВПРЕДЬ Հետագայում, այսուՀետև։
ВПРИКУСКУ կծովի, Пить чай
вприкуску կծովի թեյ խմել։
ВПРОГОЛОДЬ Կիսաքաղց։
ВПРЫ СКИ ВАТЬ СМ. впрыснуть.
ВПРЫ’СНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
что? ներսրսկել, սրսկել։ || НвСОв.
впрыскивать, -аю, аешь, -ают.
ВПРЯГА ТЬ см. впрячь.
ВПРЯГА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
ся, несов. во что? լձվեր Впрягаться
8 работу աշխպտանքի լծվել։ Ц СОв.
впрячься, впрягусь, впряжёшься,
впрягутся.
ВПРЯЧЬ, впрягу, впряжёшь, впрягут,
сов. кого? что? во что? լծել։ Впрячь
лошадь в телегу ձին լծել սայլին։
II несов. впрягать, -аю, -аешь, -ают.
ВПРЯ’ЧЬСЯ см. впрягаться.
ВПУСКА’ТЬ см. впустйть.
ВПУСТИ’ТЬ, впущу, впустишь, впустят,
сов. кого? куда? ներս թողնել
։ || несов. впускать, -аю, -аешь,
-ают.
ВПУСТУ’Ю (зря, напрасно) զուր,
զուր տեղը, դա տ արկ տեղը, ապար֊
դյունորեն։
ВПЯ ТЕРО հնգապատիկ, հինգ անգամ։
ВПЯТЕРО’М հինգ հոգով։
ВРАГ, -а (неприятель, противник)
թշնամի։
ВРАЖДА’, -Ы թշնամություն,
ВРАЖДЕ’БНЫЙ, -ая, -ое թշնամա֊
կան։ Враждебные отношения թըշ՝
նամ ական հարա բերութ յուններ։
ВРАЖДОВА ТЬ, -дую, -дуешь, дуют,
несов. С кем!? թշնամություն անել,
միմյանց թշնամի լինել:
ВРА ЖЕСКИЙ, -ая, -ое (неприятельский)
թշնամու, թշնամականt ВрЗ-
жеские войска թշնամու զորքերը։
ВРАСПЛОХ (внезапно, неожиданно)
հանկարծակի։ Застать врасплох
հանկար ծակիի բերելi
ВРАТАРЬ, -ря դար պա սա պահ։
ВРАТЬ, вру, врёшь, врут, несов.
(Лгать) ստել, սուտ ասել։ || НвСОв.
сов рать, -вру, -врёшь, -врут.
ВРАЧ, -а բժիշկ՛ Главный врач գլխավոր
բ՚էԻւԿ՝
ВРАЧЕ БНЫЙ, ая, -ое բժշկական,
ВРАЩАТЬ, -аю, -аешь, -£ют, несов.
что? (вертеть) պտտել, պտտեցնելt
ВРАЩА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. (вертеться) պտտվել, պտույտ
գալ. Земля вращается вокруг своей
ОСИ երկիրը պտտվում Է իր առանցքի
շուրշը։
ВРЕД, -а (ущерб, порча, убыток)
վնաս։ Причинить ВреД վնաս պատ-
ճառել։
ВРЕДИ ТЕЛЬ, -ЛЯ /. վնասատու։ Врв-
дители КОЛХОЗНЫХ полей կոլտնտե֊
սային դաշտերի վնասատուներ։ 2*
վնասարար։
ВРЕДИ’ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое վնասա-
րարական։
ВРЕДИТЕЛЬСТВО, -а վնասարարով
թյուն։
ВРЕДИ ТЬ, врежу, вредйшь, вредят,
несов. кому? чему? վնասել։ || сов.
повредить, -ежу, -едйшь, -едят.
ВРЕДНЫЙ, -ая, -ое վնասակար։
ВРЕМЕНАМИ (иногда) ժամանակ առ
ժամանակ, մերթ ընդ մերթ, երբեմն։
ВРЕМЕННО Ժաման ա կա վո րա պես։
ВРЕМЕННЫЙ, -ЭЯ, -Ое Ժամանակավոր
։ Временные ТРУДНОСТИ ժամանակավոր
դժվարություններ։
ВРЕМЯ, -мени Ժամանակг Время 07
времени (по Временам) ժամանակ
առ Ժամանակ։ Тем временем մ ի և֊
նույն ժամանակ։
ВРО’ДЕ вроде кого? вроде чего? նմանf
պես։ Вроде ЭТОГО սրա նման։
ВРОЖДЁННЫЙ’, -ая, -ое (природный)
բնածին։
ВРОЗЬ (отдельно) զատ-զատ, առան-
ձին-առան ձին։
ВРУЧАТЬ см. вручйть.
ВРУЧИ’ТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов. что?
кому? Հանձնել, ձեռքը տար ВруЧИТЬ
повестку ծանուցագիրը Հանձներ ||
несов. вручать, -аю, -аешь, -ают.
ВРУЧНУ Ю ձեռքով։ Копать вручную
ձեռքով փորել։
ВРЫВАТЬСЯ см. ворваться.
ВСА’ДНИК, -а (наездник) Հեծյալ,
ձիավոր։
ВС АТЫ ВАТЬ см. всосать-
1. ВСЁ ամեն ինչ, ամսն բան, բոլորը։
Всё хорошо ամեն ինչ չավ Է։
2. ВСЁ (ПОСТОЯННО, всегда) միշտ, շարունակ
։ Он всё опаздывает гш~
րունակ ուշանում Է։
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ, -ая, ое (всякий)
ամեն տեսակ, բազմապիսիւ ВсеВОЗ-
можные Продукты ամեն տեսակ մը-
թերքներ։

————————-

ВСЕГДА’ (ПОСТОЯННО) միշտ, շարունակ,
Как всегда ինչպես միշտ։
ВСЕГО՛ 1- (итого) ընդամենը։ 1 laopa֊
лось всего семьдесят рублей հա-
վաքվեց ընդամենը յոթանա սուն ռուբ֊
լի։ 2, (только) ընդամենը, միայն։
Пришли всего трое եկան միայն
երեքը։
ВСЕЛИ’ТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
1. кого? во что? куда? (поселить)
բնակեցնել։ 2. что? в К080? вО Что?
(ВНУШИТЬ) ներշնչել։ ВсеЛИТЬ В
кого-либо уверенность մեկին վստահություն
ներշնչեր || НвСОв. ВСеЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ВСЕЛИ’ТЬСЯ, -люсь, -лйшься, -лятся,
сов. во что? куда? (поселиться)
բնակություն հաստատել։ jj НвСОв.
вселяться, -яюсь, -яешься, -яются.
ВСЕЛЯ’ТЬ см. вселить.
ВСЕЛЯ’ТЬСЯ см. вселиться.
ВСЕМИ’РНЫЙ, -ая, -ое (мировой)
համ աշխարհւս յին։
ВСЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое համաժո֊
ղովրդական։ ВсеНЭрОДНЫЙ ПрЭЗДНИК
համաժողովրդական տոն։
ВСЕОБЩИЙ, -ая, -ве համընդհանուր,
ընդհանուր։
ВСЕСОЮЗНЫЙ, -ая, -ое համամիու-
թեն ական։
ВСЕСТОРОННИЙ, -яя, -ее (многосторонний)
բազմակողմանի։ Все-
стороннее развитие բազմակողմանի
զարգացում։
ВСЁ-ТАКИ այնո լամենայնիվ, բայց և
այնպես։
ВСЕЦЕЛО (ПОЛНОСТЬЮ, целиком) ամբողջովին,
ամբողջապես, ամբողջությամբ,
լիովին։
ВСКА’КИВАТЬ СМ. ВСКОЧИТЬ.
ВСКАРА’БКАТЬСЯ см. карабкаться.
ВСКИПЕ’ТЬ см. кипеть.
ВСКИПЯТИ’ТЬ см. кипятйть.
ВСКОЛЬЗЬ (слегка, мимоходом) հաՐե-
վանցիորեն, անցողակի, թեթևակի։
ВСКО РЕ (скоро) շուտով։
ВСКОЧИ’ТЬ, -очу, -очишь, -очат, сов.
1. НО КОгО? на ЧтО? ցատկել, թռչել
(մի բանի վրա)։ Вскочить на коня
ձիու վրա ցատկել։ 2. վեր ցատկելէ
վեր թռչել։ ВСКОЧИТЬ ОТ ИСПугЭ
վախից վեր թռչել։ || НвСОв. ВСКаКИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВСКРЫВА’ТЬ см. вскрыть.
ВСКРЫТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
что? 1- (открыть) բաց անել, բանալ։
2. (обнаружить, найти, выявить)
երևան հանել, հայտնաբերել։ ВскрЫТЬ
недостатки թերությունները երևան
հանել։ 3. հերձել։ ВскрЫТЬ Труп
դիակը հերձել։ || несов. вскрывать,
-аю, -аешь, -ают.
ВСЛЕД անմիջապես ետևից, ետևից։
Мы ПОШЛИ вслед за НИМ մենք գնացինք
նրա ետևից։
ВСЛЕДСТВИЕ (из-за) вследствие
Чего? հետևանքովէ պատճառով։
Вследствие болезни հիվանդության
պատճառով։
ВСЛЕПУЮ (наугад) կուրորեն։
ВСЛУХ (громко) բարձրաձայն։ Читать
вслух բարձրաձայն կարդալ։
ВСЛУШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, СОв. вО Что? ուշադրությամբ լսել,
ականջ դնել։ || НвСОв. ВСЛуШ ИВаТЬСИ,
-аюсь, -аешься, -аются.
ВСЛ У’ Ш И ВАТЬСЯ см. вслушаться.
ВСМАТРИВАТЬСЯ см. всмотреться.
ВСМОТРЕТЬСЯ, -отрюсь, -отришься,
-отрятся, СОв. в кого? во что? ուշադրությամբ
նայել։ || НвСОв. ВСМЭТри-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ВСМЯТКУ թերխաշ։ Яйцо всмятку
թերխաշ ձու։
ВСО’ВЫВАТЬ см. всунуть.
ВСОСАТЬ, -осу, -осёшь, -осут, сов.
что? ներծծել։ || НвСОв. ВСаСЫВЭТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВСПАХАТЬ см. пахать.
ВСПА ШКА, -и հերկում, վարելը, վար։
ВСПЛЫВАТЬ СМ. ВСПЛЫТЬ.
ВСПЛЫТЬ, -ыву, -ывёшь, -ывут, сов.
ջրի երես դուրս գալ, ջրի երես ելնել։
К несов. всплывать, -аю, -аешь,
-ают.
ВСПОМИНАТЬ см. вспомнить.
ВСПО’МНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
кого? что? О КОМ? О чём? հիշել, վերհիշել,
մտաբերել։ ВСПОМНИТЬ ПрОШ-
лое անցյալը վերհիշել։ || НвСОв.
вспоминать, -йю, -аешь, -ают.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (дополнительный)
օժանդակ։ Вспомогательный
глагол օժանդակ բայ։
ВСПОТЕТЬ см. потеть.
ВСПУ’ХНУТЬ см. пухнуть.
ВСПЫЛЬЧИВЫЙ, -ЭЯ, -Ое դյուրաբորբոք,
տաքարյուն։
ВСПЫ’ХИВАТЬ см. вспыхнуть.
ВСПЫ’ХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
բռնկվել։ ВСПЫХНУЛ ПОЖар հրդեհ
բռնկվեցt || несов. вспыхивать, -аю,
-аешь, -ают.
ВСПЫ’ШКА, -И բռնկում։ ВсПЫШКЭ ЭПИ-
демии համաճարակի բռնկում։
ВСТАВАТЬ см. встать.
ВСТА’ВИТЬ, -влю, -вишь, вят, сов.
что? во что? куда? մեջը գնել, գնել,

——————————

ագուցեր Вставить Зубы ատամներ
դնել։ || несов. вставлять, -яю, -яешь,
-яют.
ВСТА’ВКА, *и ներդիրI
ВСТАВЛЯ ТЬ см. вставить.
ВСТАВНОЙ, -&я, -ое դնովի, ներ-
դրվող՛ Вставные зубы դնովի ատամ-
ներ։
ВСТАТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
1. վեր կենալ, ոտքի կանգնեի կանգ-
նելւ 2. ծագել, ելնել։ СоЛНЦе BCTa-
ЛО արևն ելավ։ || НвСОв. Вставать,
встаю, встаёшь, встайт.
ВСТРЕВОЖИТЬ см. тревожить.
ВСТРЕВО’ЖИТЬСЯ см. тревожиться.
ВСТРЕТИТЬ, -ёчу, -ётишь, -ётят, сов.
кого? что? 1* հանդիպել, պատահել։
Встретить знакомого на улице փողոցում
ծանոթի հանդիպել։ 2* դիմավորել
։ Встретить делегатов на
ВОКЗаЛе կայարանում դիմավորել
պատգամավորներին։ || НвСОв. встречать,
-аю, -аешь, -йют.
ВСТРЕТИТЬСЯ, -ёчусь, -ётишься,
-ётятся, СОв. С кем? իրար հանդիպել
։ || несов. встречаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ВСТРЕ’ЧА, -И 1. հանդիպում։ Неожи-
данная встреча անսպասելի հանդիպում
։ շ, դիմավորում։ Встреча
Нового года նոր տարվա դիմավո-
րում г
ВСТРЕЧАТЬ см. встретить.
ВСТРЕЧАТЬСЯ см. встретиться.
ВСТРЕ’ЧНЫЙ, -ая, -ое հանդիպական։
Встречный поезд հանդիպական գի-
նա ցք։
ВСТРЯ ХИВАТЬ см. встряхнуть.
ВСТРЯХНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
кого? что? 1. թափ տալ, թափահարել։
Встряхнуть ковёр գորգը թավ։ տալ։
2. ցնցել։ || НвСОв. встряхивать,
-аю, -аешь, -ают.
ВСТУПАТЬ см. вступить.
ВСТУПАТЬСЯ см. вступиться.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1- (вводный)
ներածական, Вступительное
СЛОВО ներածական խոսք։ 2. ընդունելության,
ընդունվելու։ ВСТУПИ-
тельный экзамен ընդունելության
քննություն։
ВСТУПИТЬ, -уплю, -упишь, -упят,
сов. во что? куда? 1. (войти) մտնել,
ներ и մտնել, մուտք գոր ծ ել ։ 2. ընդունվել,
մտնել։ ВСТУПИТЬ В РЯДЫ КОМ-
СОМОЛа կոմերիտմիության շարքերը
մտներ || несов. вступать, -аго -аешь,
-ают.
ВСТУПИТЬСЯ, -уплюсь, -упишься,
-упятся сов. за кого? ва что՝? (заступиться)
պաշտ պանել, պաշտպան
կանգնել։ || несов. вступаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ВСТУПЛЕ’НИЕ, -ИЯ 1. մտնելը, մուտք
գործելը։ 2. (введение) ներածություն,
նախերգանք։
ВСУ’НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
что? во что? куда? մտցնել, խցկել։
II несов. всовывать, -аю, -аешь,
-ают.
ВСХЛИ ПЫ ВАТЬ, -аю, -аешь -ают,
НССОв. հեծկլտալ։
ВСХОДИТЬ СМ. ВЗОЙТЙ.
ВСХО’ДЫ, -ОВ ծիլեր։
ВСЮ’ДУ (веЗДе) ամենուրեք, ամեն տեղ,
ամենուրt
ВСЯ’КИЙ, -ая, -ое (каждый, любой)
ամեն, յուրաքանչյուր, ամեն տեսակ։
Всякий раз ամեն անգամ, Всякие
КНИГИ ամեն տեսակ գրքեր,
ВТА’ЛКИВАТЬ СМ. ВТОЛКНУТЬ.
ВТЕКАТЬ см. втечь.
ВТЕЧЬ, втечёт, втекут, сов. во что?
куда? ներհոսել։ || несов. втекать,
-ает, -ают<
ВТИСКИВАТЬ см. втиснуть.
ВТИ’СКИВАТЬСЯ см. втиснуться.
ВТИ’СНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
Что? во ЧГПО? куда? ներս խցկել,
խցկել, զոռով մտցնել։ || НвСОв.
втйскивать, -аю, -аешь, -ают.
ВТИ СНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, -нут-
-ся, сов. во что? куда? խցկվել,
զոռով ներս մտնել։ || НвСОв. ВТЙСКИ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ВТОЛКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? вО Что? Куда? ներս հրել, հրելով
ներս մտցնել։ || НвСОв. ВталКИ-
зать, -аю, -аешь, -ают.
ВТОРГАТЬСЯ см. вторгнуться.
ВТО РГНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, -нут-
ся сов. во что? куда? (ворваться)
ներխուժել: || НвСОв. ВТОргаТЬСЯ,
-аюсь, -аешься, -аются.
ВТОРЖЕНИЕ, ИЯ, ներխուժո՚մ։
ВТОРИ’ЧНО (повторно) կրկին, երկրորդ
անգամ։
ВТО’РНИК, -а, երեքշաբթի։
ВТОРОГОДНИК, -а երկտարեցի,
ВТОРОГОДНИЧЕСТВО, -а երկտարեցիություն
։ Борьба с второгодничеством
В школе պայքար երկտարեցիության
դեմ դպրոցում։
ВТОРО’Й, -ая, -бе երկրորդ։ Второй
раз երկրորդ անգամ,
ВТОРОКЛА’ССНЫЙ, -ая, -ое երկրորդ

——————-

կարգի, երկրորդ աստիճանի, երկրորդականէ
ВТОРОПЯ Х (поспешно, торопливо)
շտապելուց t շտապելով։
ВТОРОРАЗРЯ ДНЫЙ, -ая, -ое (посредственный,
второклассный) երկ֊
րորդ կարգի, երկրորդական , երկրորդ
աստիճանի։
ВТОРОСО’РТНЫЙ, -ая, -ое, երկրորդ
տեսակիt
ВТОРОСТЕПЕ ННЫЙ, -ая, -ое երկրորդական,
Второстепенные члены пред-
ложения նախադասության երկրորդական
անդամներ,
В-ТРЕ’ТЬИХ երրորդ (կետ)։
ВТРОЕ եռա պա ա իկ, երեք անդամ։
Втрое больше երեք անդամ ավել։
ВТРОЁМ երեքով, երեք հոգով։
ВТУЛКА, -И ականոց, սռնակալ։
ВТЫКАТЬ см. воткнуть.
ВТЯ’ГИВАТЬ см. втянуть.
ВТЯНУТЬ, втяну, втянешь, втянут,
сов. кого? что? во что? куда? ներքաշել,
ներս քաշել, ներգրավել։ jj пвСОв.
втягивать, -аю, -аешь, -ают.
ВУЗ, -а (высшее учебное заведение)
բուհ (բարձրագույն ուսումնական
հա и տ ա տութ յո ւն)։
ВУ’ 30ВСКИЙ, -ая, -ое բուհի, բուհա.
կան։ Вузовский работник բուհի
աշխատող։ ВуЗОВСКИЙ уЧвбнИК բու֊
հական դասագիրք։
ВУЛКА’Н, -а հրաբուխ։
ВУЛКАНИ’ЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -Ое հրաբխային
։ Вулканическая порода հը-
րաբխային հանքատեսակ (ա պար)։
ВХОД, -а մուտք։ ВХОД Свободный
մուտքն ազատ Է։
входить СМ. войти.
ВХОДНО’Й, -ая, -бе մուտքի։ Входной
билет մուտքի տոմս։
ВЧЕРА’ երեկ։ Вчера вечером երեկ
երեկո յան։
ВЧЕРА’ШНИЙ, -яя, -ее երեկվա։
ВЧЕТВЕРО քառապա տիկ) ԼՈՐи անգամ
։
ВЧЕТВЕРО’М չորսով, լորս Հոգով։
ВЪЕЗД, -а է՛ մուտք ֆ մուտք գործելը
փոխադրամիջոցով)։ ВъвЗД ЗЭПреЩёН
մուտքն արգելված Է։ 2* մուտք)
մտնելու աեղը (փոխադրամիջոց ների
համար)։ у въезда В город քաղաքի
մուտքի մոտ։
ВЪЕЗЖАТЬ см. въехать.
ВЪЕХАТЬ, въеду, въедешь, въедут,
сов. во что? куда!? մտնել, մուտք գործել
(փոխադրամիշոցով)։ Въехать В
город քաղաք մտնել։ |j нвсов. въезжать,.
-йю, -аешь, -ают.
ВЫ, вас, вам, вас, вами, о вас դուք։
Для вас ձեզ համար։ о вас ձեր մասին։
ВЫБЕГА’ТЬ см. выбежать.
ВЫ’БЕЖАТЬ, -бегу, -бежишь, -бегут,
СОв. откуда? куда? դուրս վազել։
II несов. выбегать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫ’БЕЛИТЬ см. белйть.
ВЫБИРА’ТЬ см. выбрать.
ВЫБИРА’ТЬСЯ см. выбраться.
ВЫ’БОР, -а ընտրություն։ Сделать
выбор ընտրություն կատարել։
ВЫ’БОРЫ, -OB ընտրություններ,
ВЫ’БРАНИТЬ см. бранить.
ВЫБРА’СЫВАТЬ см. выбросить.
ВЫ’БРАТЬ, -беру, -берешь, -берут,
сов. է. кого? (избрать) ընտրել։ Вы-
брать старосту класса դասարանի
ավագ ընտրել։ 2. KOSO? ЧШ0? ընտրել,
ընտրություն կատարել։ ВыбрЗТЬ
Профессию մասնագիտություն ընտրել
։ || несов. выбирать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫ’БРАТЬСЯ, берусь, -берешься, -бе-
рутся, сов. из чего? откуда? куда?
դուրս գալ (դժվարությամբ, անհարմար
տեղից, նեղ վիճակից)։ ВыбрЭТЬСЯ ИЗ
лесной чащи անտառային թավուտից
դուրս գալ։ || НвСОв. ВЫбираТЬСЯ,
-аюсь, -аешься,-аются.
ВЫ’БРОСИТЬ, -ошу, -осишь, -осят,
сов. кого? что? куда? (выкинуть)
դուրս գցել, դուրս նետել։ Ц несов.
выбрасывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫБЫВА’ТЬ см. выбыть.
ВЫ’БЫТЬ, -буду, -будешь, -будут,
сов. из чего? откуда? куда? դուրս
գալ, մեկնել։ Выбыть ИЗ города
քաղաքից մեկնել։ || ПвСОв. выбывать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫВАЛЯТЬ см. валять.
ВЫ’ВЕДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? у кого? (разузнать) իմանալ,
տեղեկանալ, դուրս կորզել (հարցուփորձով)
։ || несов. выведывать, -аю,
■аешь, -ают.
ВЫВЕ’ДЫВАТЬ см. выведать.
ВЫ’ВЕЗТИ, -зу, -зешь, -зут, сов. 1-
кого? что? откуда? куда? դուրս
կրել, դուրս հանել, դւււրս տանել
(փոխադրամիջոցով)։ 2. ЧШ0? 0ШКуд(Х?
куда? արտահանել։ Вывезти товар
За границу ապրանքն ար տա սահ-
ման արտահանել։ || НвСОв. ВЫВОЗИТЬ,
-ожу, -озишь, -бзят.
ВЬГВЕРНУТЬ, -ну, -нешь, *нут, сов,
и что? из чего? (выкрутить) պտտելով
հանեի ձտ պտուտակել։ 2* 41Բ0?

———————

շուռ տալ, շրջել։ Вывернуть кар-
ман գրպանը չուռ տալ։ || неСОв.
выворачивать, -аю, -аешь, -ают.
ЕЫ’ВЕСИТЬ, -ешу, -есишь, -есят, сов.
ЧтО? դուրսը կախել, կախ տալ, փռել։
Вывесить объявление հայտարարություն
կախել {փակցնել)։ ВыВвСИТЬ
бельё սպիտակեղենը փռել։ || нвСОв.
вывешивать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫ ВЕСКА, -И ցուցանակ։
ВЫ’ВЕСТИ, -веду, -ведешь, -ведут,
сов. кого? что? откуда? куда? դուրս
բերեի դուրս հանել, դուրս տանել։
Вывести детей на прогулку երեխա-
ներին զբո սանքի տանել։ jj H6C06.
выводить, -ожу, -одишь, -бдят.
ВЫ BE’ШИ ВАТЬ см. вывесить.
ВЫВИХ, -а հոդախախտում։ ВЫВИХ
НОГИ ոտքի հոդախախտում։
ВЫВИ ХИВАТЬ см. вывихнуть.
ВЫ’ВИХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов .
ЧШО? հոդախախ տել, դուրս գցել)
հոդաթափ անել* || несов. вывихивать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫВОД, -а 1* դուրս տանելը յ դուրս
բերելը։ ВЫВОД ВОЙСК НЭ ПараД
զորքերը զորահանդեսի դուրս բերելը։
2. (заключение) եզրակացություն յ
հետևություն։ Сделать правильный
ВЫВОД ճիշտ հետևություն անել։ ПрИЙ-
ти к ВЫВОДУ եզրակացության հանգել։
ВЫВОДИТЬ см. вывести.
ВЫВОЗ, -а 1. դուրս կրելը) դուրս հա֊
նելը (փոխադրամիջոցով)։ 2. (эКСПОрт)
ար տ ահ անում ։
ВЫВОЗИ’ТЬ см. вывезти.
ВЫБОРА’ЧИВАТЬ см. вывернуть.
ВЫ’ГЛАДИТЬ см. гладить.
ВЫГЛЯ’ДЫВАТЬ см. выглянуть.
ВЫ’ГЛЯНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
<■ из чего? откуда? куда? դուրս նա-
յել։ Выглянуть ИЗ окна պատուհանից
դուրս նայել։ 2. (показаться) երևալ։
Наконец выглянуло солнце վերջա.
պես արևը երևաց։ || несов. выгляды-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫ’ГНАТЬ, -гоню, -гонишь, -гонят,
сов. кого? что? откуда? куда? դուրս
անեի վռնդել, հեռացնել։ || НвСОв.
выгонять, -яю, -яешь, -яют.
ВЫГОВА’РИВАТЬ см. выговорить.
ВЫ’ГОВОР, -a J. (произношение) առո֊
գանությռւն, արտասանություն։
2. (упрёк, порицание) հանդիմանու֊
թյուն, կշտամբանք։ 3. (замечание)
նկատողություն։ ПоЛуЧИТЬ СТРОГИЙ
ВЫГОВОР խիստ նկատողություն ստանալ
։
ВЫ’ГОВОРИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
сов. что? (произнести, сказать) արտասանեի
առոգանել։ ЧётКО ВЫГО-
ворить окончания СЛОВ բառերի
վերջավորությունները պարզ ար տ ա-
սաներ || несов. выговаривать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫГОДА, -Ы օգուտ, շահ։ ИзВЛеЧЬ
ВЫГОДУ օգուտ քաղել։
ВЫГОДНЫЙ, -ЭЯ, “Ое օգտ ավե տ յ
շահավե տ յ ձեռնտու։ ВыГОДНОе ДвЛО
շահավետ գործ։ ВыГОДНОв ПреДЛО-
ЖеНИе ձեռնտու առաջարկս ւթյուն։
ВЫТОН, -а (пастбище) արոտավայր։
արոտատեղ} արոտ։
ВЫГОНЯТЬ см. выгнать.
выгружать см. выгрузить.
ВЫ ГРУЗИТЬ, -ужу, -узишь, -узят,
сов. что? բեռնաթափել, բեռը դատար•
կեր Цнесов. выгружать, -йю, -аешь,
-йют.
ВЫГРУЗКА, -И բեռնաթափում։
ВЫДАВА’ТЬ см. выдать.
ВЫ’ДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, -дадут, сов. 1. что? кому?
(дать) տալ, վճարեր ВыДЭТЬ пропуск
անցաթուղթ տար 2. KOZO? ЧтО? (пре-
дать) մատնել յ հայտներ Выдать
себя С ГОЛОВОЙ իրեն գլխովին մատ-
ներ Выдать секреты գաղտնիքները
հայտներ || несов. выдавать, -даю,
-даёшь, -дают.
ВЫ’ДАЧА, -И, վճարում, վճարելը,
տ ալը։
ВЫДАЮ’ЩИЙСЯ| -аяся, -ееся ականավոր,
աչքի ընկնող։ ВыДЭЮЩИЙСЯ
писатель ականավոր գրող։
ВЫДВИГА’ТЬ см. выдвинуть.
ВЫДВИЖЕ’НИЕ, -ИЯ, 1. առաջադրում,
առաջադրելը։ 2. առաջքաշում, առաջ
քաշելը։
ВЫ’ДВИНУТЬ, -ну, -нешь, -нут сов.
кого? что? 1. առաջ քաշել, առաջ
շարժել, դուրս քաշեր ВыДВИНуТЬ
ЯЩИК стола սեղանի գզրոցը դուրս
քաշեր 2. (предложить) առաջա-
դրեր || несов. выдвигать, -аю, -аешь.
-йют.
ВЫДЕЛЕНИЕ, -ИЯ առանձնացում,
առանձնացնելը։ 2. արտաթորում, արտաթորություն
։
ВЫ’ДЕЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, -ЛЯТ, сов.
1. кого? что? (обособить) առանձնացներ
2. кому? что? բաժին Հաներ
з. что? արտաթորել, արտագրել։
II несов. выделять, -яю, -яешь, -яют.
ВЫДЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься.
-ЛЯТСЯ, СОв. 1′ (обособиться) առանձ-
նանալք բա ժանվել։ 2. (ОТЛИЧИТЬСЯ)

———————-

աչքի ընկնելt ВыДвЛИТЬСЯ СВОеЙ
смелостью իր համարձակությամբ
աչքի ընկնել։ || НвСОв. ВЫДеЛЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, -яются.
ВЫ’ДЕЛКА, -и մշակո ւմt պա արա и-
տում, արտադրում։ ВыДСЛ К Э КОЖИ
կաշվի մշակում։
ВЫДЕЛЯТЬ см. выделить.
ВЫДЕЛЯТЬСЯ см. выделиться.
ВЫДЕРЖАННЫЙ, ■ая, -ое (сдержанный)
զուսպ, տոկուն։ ВыДвржаН-
НЫЙ человек զուսպ մարդ։
ВЫДЕРЖАТЬ, -жу, -жишь, -жат,
СОЗ. что? (устоять) դիմանալ,
տանել։ ВыДерЖаТЬ ОСЭДу պաշար-
մանը դիմանալ։ 2. պահել (որևէ ծան —
րություն)։ Мост не выдержит эту
ТЯЖеСТЬ կամուրջն այդ ծանրությու֊
նը չի պահի։ 3. բռնեի հաջող հանձ-
Ь£/*Выдержать экзамен քննությունը
բռնել։ || несов. выдерживать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫДЕРЖИВАТЬ см. выдержать.
1. ВЫ’ДЕРЖКА, -и (терпение, стойкость)
տոկունություն, դիմացկու-
նություն, ինքնազսպություն։
2. ВЬГДЕРЖКА, -И (цитата) մեջբերումt
քա ղվածք։
ВЫ*ДОХ, -а արտաշնչում։
ВЬГДОХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
что? արտաշնչել։ || НвСОв. ВЫДЫХАТЬ,
-аю> -аешь, -ают.
ВЬГДРЕССИРОВАТЬ см. дрессировать.
ВЫДУМАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Что? (прИДумаТЬ, СОЧИНИТЬ) հորինել,
հնարեր j| несов. выдумывать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫ’ДУМКА,- -И հնարք, հնարանք։
ВЫДУМЫВАТЬ см. выдумать.
ВЬГЕЗД, -а մեկնում, ուղևորում, մեկնելը
։
ВЫЕЗЖАТЬ см. выехать.
ВЫ’ЕХАТЬ, -еду, -едешь, -едут, сов.
Откуда? Куда? մեկնել, դուրս զաI
(փո խադրամիջոցով)։ ВыеХЭТЬ ИЗ Г0-
рода քաղաքից մեկնել։ || НеСОв.
выезжать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫ’ЖАТЬ, -жму, -жмешь, -жмут сов.
что? из чего? (выдавить) մզել, քամեր
Выжать ЛИМОН լիմոնը մղեր ||
несов. выжимать, -аю, -аешь, -ают
ВЫЖИМАТЬ см. выжать.
ВЬГ ЗВАТЬ, -зову, -зовешь, -зовут,
сов. 7 ^ кого? откуда? куда? (позвать)
դուրս կանչել։ Вызвать врача բ^ԻշԿ
կանչել* 2. кого? на что? (пригласить)
հրավիրել։ Вызвать на переговоры
բանակցությունների հրավիրել։
В* что? առաջացնել, հարուցել։ Вы~
звать гнев զայրույթ առաջացնելt
|| несов. вызывать, -аю, -аешь
-ают.
ВЫ ЗДОРА’ВЛИВАТЬ см. выздороветь.
ВЫ’ЗДОРОВЕТЬ, -вею, -веешь, -веют,
сов. առողջանալ։ || неСОв. ВЫЗДОрЯЗ-
ливать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, -ИЯ առողջացում
, առողջանալը։
ВЫ ЗОВ, -а /. դուրս կանչելը, կանչե֊
լը։ 2 . (приглашение) հրավիրում,
հրավեր։ 3 . մարտահրավեր, մրցահրավեր
։ БрОСИТЬ ВЫЗОВ մարտահրավեր
նետել։
ВЬГ ЗУБРИТЬ СМ. зубрйть.
ВЫ’ИГРАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Что? շահել, տանել։ Выиграть ВрвМЯ
ժամանակ շահեր || неСОЗ. ВЫИГрЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫИ’ГРЫВАТЬ см. выиграть.
ВЫИГРЫШ, -3 շահում։
ВЫИГРЫШНЫЙ, -ая, -ое 1. շահող,
2. շահեկան։
ВЫ’ЙТИ, выйду, выйдешь, выйдут,
сов. из чего? откуда? куда? դուրս
դար Выйти ИЗ класса դասարանիդ
դուրս գար || неСОв. ВЫХОДИТЬ, -ХОЖУ,
-ходишь, -ходят.
ВЫКАПЫВАТЬ см. выкопать,
ВЫКАРМЛИВАТЬ см. выкормить,
ВЬГ КАТИТЬ, -качу, -катишь, -катят,
сов. что? откуда?куда? դուրս գլորեր
II несов. выкатывать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫ! КАТИТЬСЯ, -ится, -ятся, сов. из
чего? откуда? куда? դուրս գլորվեր
II несов. выкатываться, -ается,
-аются.
ВЫ КА ТЫ ВАТЬ см. выкатить.
ВЫКАТЫВАТЬСЯ см. выкатиться.
ВЫ’КАЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? из чего? откуда? պոմպով
դուրս քաշել (ջուր, օդ և այլն).- \խ՜’ՇՕՑ.
выкачивать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫКА’ЧИВАТЬ см. выкачать.
ВЫКИДЫВАТЬ см. выкинуть.
ВЫ’КИНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? откуда? куда? (выбрс.сить)
դուրս գցել, դուրս նետեր || НвСОв.
выкидывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫКЛЮЧА’ТЕЛЬ, -ЛЯ անջատիչ,
ВЫКЛЮЧАТЬ см. выключить.
ВЫКЛЮЧАТЬСЯ см. выключиться.
ВЬГКЛЮЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат сов.
что? անջատեր Выключить элек-
трический ТОК էլեկտրական Հոսան-
քըն անջատեր ]| НвСОв ВЫКЛЮЧИ Tbt
-аю, -аешь, -ают.

————————-

ВЫКЛЮЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься,
-ЧаТСЯ, СОв. անջատվել։ || НвСОв,
выключаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ВЫ’КОПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? 1. (вырыть) փորել, փոս քան֊
դել։ Выкопать ОКОПЫ խրամատ-
ներ փորել։ 2. փորելով հանել, հանել։
|| несов. выкапывать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫ’КОРМИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
СОв. кого? սնուցել։ || НвСОв. ВЫКЭрМЛИ-
вать, -аю, -аешь, -агот.
ВЫ’КОРЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь, -чуют,
СОв. ЧтО? արմատահանել, արմ ա տ ա-
խիլ անել։ |յ несов. выкорчёвывать,
-ываю, -ываешь, -ывают.
ВЫКОРЧЁВЫВАТЬ см. выкорчевать.
ВЫ’КРАСИТЬ см. красить.
ВЫ’КРОИТЬ, -ою, -оишь, -оят, сов.
что? из чего? ձևել։ || несов. выкраивать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫ’КРОЙ КА, -И ձևվածք (թղթե), ձև,
ВЫ’КРУТИТЬ, -учу, -утишь, -утят,
сов. что? из чего? պտտելով հանել,
ետ պտուտակել։ || НвСОв. ВЫКруЧЙ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫКРУЧИВАТЬ см. выкрутить.
ВЫКУПАТЬ см. купать.
ВЫ’КУПАТЬСЯ см. купаться.
ВЫ’ЛАЗКА, -И արտելք, արտագրոհէ
ВЫЛАКАТЬ см. лакать.
ВЫЛЕЗА’ТЬ см. вылезть.
ВЬГЛЕЗТЬ, -зу, -зешь, -зут, сов. ив
чего? откуда? куда? դուրս գալ, դուրս
սողալ։ ВыЛвЗТЬ ИЗ ОВрЭГа ձոր ա֊
Կից դուրս գար || несов. вылезать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫЛЕПИТЬ см. лепить.
ВЫЛЕТ, -а դուրս թռչելը, արտաթը֊
ոիչք, թռիչք։ Вылет самолёта ինք-
նաթիռի արտաթռիչք։
ВЫЛЕТА’ТЬ см. вылететь.
ВЫ’ЛЕТЕТЬ, -лечу, -летишь, -летят,
сов. из чего? откуда? куда? դար и
թռչել, թռչել։ И COG. Вылетать, ЭЮ,
-аешь, -ают.
ВЫЛЕ’ЧИВАТЬ см. вылечить.
ВЫЛЕЧИВАТЬСЯ см. вылечиться.
ВЫ’ЛЕЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат. сов.
кого? что? чем? բուժել, բժշկել։
II несов. вылечивать, -аю -аешь,
-ают.
ВЫЛЕЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься,
-чатся, сов. բուժվեր || несов. вылечиваться,
-аюсь, -аешься, аются.
ВЫЛ ИВА’ТЬ см. вылить.
ЙЫЛМВА’ТЬСЯ см. вылиться.
ВЫ ЛИНЯТЬ см. линйть.
ВЫЛИТЬ, -лью, -льешь, -льют, сов.
1* что? из чего? откуда? куда? դուրս
թափել, դուրս ածել, թափել (հեղու-
կը)> Вылить воду из стакана բաժակից
չուրը թափել։ 2. ЧтО? ձուլել,
թափել։ Вылить ИЗ металла մետա-
գից թափել։ || НвСОв. ВЫЛНВЙТЬ, ֊Խ.
-аешь, -ают.
ВЫЛИТЬСЯ, -льется: -льются, сов.
из чего? откуда? куда? դուրս
թափվել, թափվել։ || несов, ВЫЛИЕЭТЬ-
ся, -ается, -аются.
ВЫ Л УДИТЬ см. лудить.
ВЫ’ЛУПИТЬСЯ, -пится, -пятся сов.
ձվից դուրս գալ։ J| НвСОв. ВЫЛуПЛИ*
ваться, -ается, -аются.
ВЫМАЗАТЬ см. мазать.
ВЫ’МАРАТЬ см. марать.
ВЫМОЛВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИШЬ, -вят>
сов. что? (сказать, произнести) ասել,
ար шш սաներ
ВЫ’МОРИТЬ см. морить.
ВЫ МЫСЕЛ, -СЛЭ հերյուրանք, հը-
նարովի բան։
ВЫМЫТЬ см. мыть.
ВЫМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое հնար-
ված, հնարովի, մտացածին։
ВЫ’МЯ, -мени կուրծ՛ Коровье вымя
կովի կուրծ։
ВЬГНЕСТИ, -несу, -несешь, -несут, сов.
1. кого? что? откуда? куда? դուրս
տանել, դուրս բերել։ ВынеСТИ веЩИ
ИЗ комнаты իրերը սենյակից դուրս
տանել։ 2. ЧтО? (вЫТерПвТЬ) դիմանալ,
տանել։ Вынести сильную боль
սաստիկ ցավին դիմանալ։ Ц НвСОв.
выносить, -ношу, носишь, -носят.
ВЫНИМА’ТЬ см. вынуть.
ВЫНОСИ’ТЬ см. вынести.
ВЫНОСЛИВОСТЬ, -ти (СТОЙКОСТЬ) դիմացկունություն,
տոկունություն։
ВЫНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое (стойкий)
դիմացկուն, տոկուն։ ВьШОСЛИ ВЫЙ
боеЦ տոկուն մարտիկ։
ВЫ’НУДИТЬ, -ужу, -удишь, -удят,
СОв. кого? что? հարկագրհլ, ստիպել։
|| несов. вынуждать, -аю, -аешь
-ают.
ВЫНУЖДАТЬ см. вынудить.
ВЫНУЖДЕННЫЙ, -ая, -ое հարկադրված,
ստիպված։ В Ы H у Ж ДСIIН 3 Я
посадка հարկադրված վայրէջք։
ВЫ’НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, cqe. что?
из чего? откуда? (вытащить) դուրս
հանել. հանել։ Вынуть ЗЭНОЗу И$
пальца փուշը մատից հանել։ || НвСОв.
вынимать, -аю, -йешь, -ают
ВЫПАДА’ТЬ см. выпасть.

————————

ВЫ ПАЛИТЬ см. Я- палйть.
ВЫ’ПАСТЬ, -адет, -адут, сов. из
него? откуда? куда? դուրս ընկնել,
վայր ընկնել։ ВыПЭСТЬ ИЗ рук ձեռքից
վայր ընկնել։ 2, տեղալ, դալ։ ВЫПЗЛ
снег ձյուն եկավ։ || несов. выпадать,
-ает, -ают.
ВЫ ПАЧКАТЬ см. пачкать.
ВЫ’ПИСАТЬ, -ишу, -ишешь, -ишут,
СОв. 1. что? (списать) արտագրել,
քաղվածք հանել։ ВыПИСЭТЬ ЦИТЭТУ
ИЗ КНИГИ գրքից քաղվածք արտագրել
։ 2, кого? что? դուրս գրել։ Bbl-
пнсать журналы и газеты ամսագրեր
և թերթեր դուրս դրել։ Выписать
больного ИЗ больницы հիվանդին
հիվանդանոցից դուրս գրել։ || неСОв.
выписывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫ’ПИСАТЬСЯ, -ишусь, -ишешься,
-ИшутСя, СОв. Откуда? դուրս գրվել։
Выписаться ИЗ больницы հիվանդանոցից
դուրս գրվել։ || НвСОв■ ВЫЦЙ-
сываться -аюсь, -аешься, -аются.
ВЫ’ПИСКА, -и քաղվածք։ Выписка из
приказа քաղվածք հրամանից ։
ВЫПИ СЫВАТЬ см. выписать.
ВЫПИ’СЫВАТЬСЯ см- выписаться.
ВЫ ПИТЬ см. пить.
ВЫ’ПЛАТА, -Ы վճարում, վճարելը։
ВЫ’ПЛАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят,
сов. что? վճարեր Выплатить долг
պարտքը վճարել։ \\ НеСОв. ВЫШШЧИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫПЛАЧИВАТЬ см. выплатить.
ВЫ ПОЛ ЗА’ТЬ см. выползти.
ВЫ’ПОЛЗТИ, -зу, -зешь, -зут, сов.
из чего? из-за чего? из-под чего? откуда?
куда? դուրս ипղալ։ || нвСОв.
выползать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫПОЛНЕ’НИЕ, -ИЯ կատարում։ Досрочное
выполнение плана պլանի
Ժամկետից շուտ կատարում։
ВЫПОЛНИТЬ, -НЮ, -нишь, -НЯТ,
СОв. что? կատարել։ ВЫПОЛНИТЬ ЗЭ-
дание вовремя առաջադրանքը ժամանակին
կատարել։ || НвСОв. ВЫПОЛНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ВЫПОЛНЯ ТЬ см. выполнить.
ВЫ’ПОЛОТЬ см. полоть
ВЫ’ПОТРОШИТЬ см. потрошить.
ВЫ П РО ВА’Ж И ВАТЬ см. выпроводить.
ВЫ’ПРОВОДИТЬ, -ожу, -одишь,
-одят, СОв. кого? դուրս անել, ճամփոէ
գնել, վռնդե/։ несов. выпроваживать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫПРЫ’ГИВАТЬ см. выпрыгнуть.
ВЫ’ПРЫГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут
сов. ив чегв? откуда, куда? դուրս
ցատկել։ || НвСОв. ВЫПрЫГИВаТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ВЫПРЯГАТЬ см. выпрячь.
ВЫ’ПРЯМИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
сов. что? ուղղել, շտկել։ ВЫПРЯМИТЬ
проволоку մետաղալարը ուղղել։
|| несов. выпрямлять, -йю, -йешь,
-яют.
ВЫ’ПРЯМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься,
-МЯТСЯ, сов. ուղղվել։ 2. ուղիղ
կանգնել։ || несов. ВЫПРЯМЛЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, -яются.
ВЫПРЯМЛЯ ТЬ см. выпрямить.
ВЫПРЯМЛЯТЬСЯ см- выпрямиться.
ВЫПРЯЧЬ, -прягу, -пряжешь, -пря֊
гут, сов. кого? լծից արձակել։ || нвСОв.
выпрягать, -йю, -аешь, -ают.
ВЫ’ПУКЛЫЙ, -ая, -ое 1. ուռուցիկ,
կորնթարդ։ Выпуклые ОЧКИ ուռուցիկ
ակնոց։ 2. դուրս ցցված, դուրս
պրծած։ Выпуклые глаза դուրս պըր-
ծած ալքեր։ 3. ցայտուն, կարկառուն
։ Выпуклое описание героев
КНИГИ գրքի հերոսների ցայտուն նը֊
կար ա գրություն։
ВЫ’ПУСК, -а 1. բացթողում, արձակում,
թողարկում։ Выпуск газеты թերթի
թողարկում։ 2. շրջանավարտներ։ ՈթՕ-
шлогодний выпуск университета
համալսարանի անցյալ տարվա շրջանավարտները
։ 3. պրակ։ Книга выйдет
в свет отдельными выпусками
գիրքը Լույս կտեսնի առանձին պրակներով
։
ВЬШУСКА’ТЬ см. выпустить.
ВЫПУСКНИ’К, -а շրջանավարտ։
ВЫПУСКНО Й, -&Я, -6й ավարտական։
Выпускные экзамены ավարտական
քննություններ։
ВЫ’ПУСТИТЬ, -ущу, -устишь, -устят,
сов. 1• кого? что? откуда? куда?
(отпустить) բաց թողնել, դուրս թողնել,
արձակել։ ВЫПУСТИТЬ ПТИЦУ թըռ֊
շունը թաց թողնել։ 2. ЧГПО? (прОЙЗ-
вести) թոզարկեր Выпустить продукцию
высокого качества բարձր
որակի արտադրանք թս զա րկե լ։
3. что? (издать, опубликовать) լույս
ընծայեի հրատարակել։ || НвСОв. ВЫ-
пускать, -аю, -йешь, -йют.
ВЫ’ПЫТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? у кого? (разузнать, выведать)
իմանալ, տեղեկանալ (հարց ու փորձով),
ստիպել խո иտովանելույ խոսք
քաշել, դուրս կորզել։ || НвСОв. ВЫПЫ-
тывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫПЫТЫВАТЬ см. выпытать.
ВЫРАБАТЫВАТЬ см. выработать.

—————————-

ВЫ’РАБОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
сов. что? 1. (произвести, сделать)
արտադրել, պատրաստել։ Вырэбо-
тать МНОГО машин շատ մեքենա արտադրել
։ 2. մշակել, ստեղծել։ ВьфЗ-
ботать программу ծրագիր մշակել։
Выработать хороший стиль լավ ոճ
մշակել։ || несов. вырабатывать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫ’РАБОТКА, -и 1. (изготовление)
արտադրում, արտադրելը, մշակում,
մշակելը։ Выработка электроэнергии
էլեկտրաէներգիայի արտադրում։
2. (продукция) արտադրանք, պատրաստի
ապրանք , ար տադրաքան ակ։
BbiPA’ ВЛИВАТЬ СМ. выровнять.
ВЫРАЖАТЬ см. выразить.
ВЫРАЖА’ТЬСЯ см. выразиться.
ВЫРАЖЕ’НИЕ, -ИЯ 1. արտահայտություն
(դեմքի, աչքերի և այլն)։ ГруСТ-
ное выражение глаз աչքերի թախծոտ
արտահայտություն։ 2. (фраза)
արտահայտություն, դարձվածք։ 06-
разное выражение պատկերավոր արտահայտություն
։
ВЫРАЗИТЕЛЬНО արտահայտիչ կերպով,
տպավորիչ կերպով, արտահայտիչ
։ Читать выразительно արտահայտիչ
կարդալ։
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое արտահայտիչ,
տ պավորիչ։ Выразительное
ЛИЦО արտահայտիչ դեմք։
ВЫ’РАЗИТЬ, -ажу, -азишь, -азят,
сов. что? (высказать) արտահայտել,
հայտնել։ Выразить своё мнение
իր կարծիքն արտահայտել։ ВьфЗ-
ЗИТЬ желание ցանկություն հայտ-
ներ || несов. выражать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫ’РАЗИТЬСЯ, -ажусь, -азишься,
-азятся, СОв. 1. (высказаться) արտահայտվել
։ Выразиться точно и
кратко ճշգրիտ և կարճ ար տ ահ այլ տ֊
վել։ 2. в чём? (проявиться) դըսե-
վորվել, արտահայտություն գտնել,
արտահայտվել։ || несов. выражаться,
-аюсь, -йешься, -аются.
ЫРАСТА’ТЬ см. вырасти.
ЬГРАСТИ, -ту, -тешь, -тут, сов.
(расти) աճել, մեծանալ։ ДеТИ уже
выросли երեխաները արդեն մեծացել
են։ || несов. вырастать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫ’РАСТИТЬ, -ащу, -астишь, -астят,
СОв. кого? что? մեծացնել, աճեցնել,
բուծել։ ВырЭСТИТЬ ребёнка երեխա
մեծացնել։ ВырЭСТИТЬ ЦвеТЫ ծաղիկներ
բուծել։ || ПвСОв. ВЫра-
щивать, -аю, -аешь. -ают.
ВЫРАЩИВАТЬ см. вырастить.
1. ВЫ’РВАТЬ, -ву, -вешь, -вут, сов.
Что? դուրս քաշել, պոկել, խլել։ Вы-
рвать зуб ատամը քաշել։ Вырвать
ЛИСТ ИЗ тетради տետրից թերթ
պոկել։ Вырвать что-либо из рук
ձեռքից մի բան խլել։ || НвСОв. Выры-
вать, -аю, -аешь, -ают.
2. ВЫ’РВАТЬ см. %• рвать.
ВЫ’РВАТЬСЯ, -вусь, -вешься, -вутся,
сов. 1• (оторваться, отделиться)
պոկվել։ Из книги вырвались стра-
ницы. Գրքից էշեր են պոկվեր 2. из
чего? откуда? куда? (освободиться)
դուրս պրծնել, դուրս թռչեր ВьфВЭТЬ-
СЯ из плена գերությունից դուրս
պրծներ || несов. вырываться, аюсь,
-аешься, -аются.
ВЫ’РЕЗАТЬ, -ежу, -ежешь, -ежут,
сов. что? 1. կտրել, կտրելով հաներ
Вырезать картину նկար կտրեր
2. փորագրել, քանդակքել։ ВырвЗЭТЬ
букву на доске տախտակի վրա
տառ փորագրեր || НвСОв. ВЫрезаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫРЕЗА’ТЬ см. вырезать,
ВЫ’РОВНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
ЧтО? 1. հարթել, ուղղել, շտկեր
ВырОВНЯТЬ ДОРОГУ ճանապարհը հար-
թել։2. հավասարեցնել։ ВырОВНЯТЬ
шеренги տողանները հավասարեցնել
։ || несов. выравнивать, аю,
-аешь, -ают.
ВЫ’РОДИТЬСЯ, -ится, -ятся, сов.
այլասերվեր || несов. вырождаться,
-ается, -аются,
ВЫРОЖДАТЬСЯ см. выродиться.
0ЫРОЖДЕ’НИЕ, -ИЯ այլասերում։
ВЫ’РУГАТЬ см. ругать.
ЫРУЧА’ТЬ см. выручить.
Ы’РУЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
КОгО: ազատել, նեղ տեղից հանել,
փրկեր Выручить товарища из беды
ընկերոջը փորձանքից աղատեր
|| несов. выручать, -аю, -аешь, -ают 1. ВЫРЫВАТЬ см. I• вырвать.
. ВЫРЫВАТЬ см. вырыть.
[ЫРЫВА’ТЬСЯ см. вырваться.
1ьГРЫТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
Что? (вЫКОПаТЬ) փորել, ^ փորելով
հաներ\\ несов. вырывать, аю, -аешь,
-ают.
ВЫ’САДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят,
сов. кого? վայր բերել, իջեցնել {ավտոմոբիլից,
գնացքից և այլն)։ Вы-
садить ИЗ поезда գնացքից վայր
իջեցնել։ || несов. ВЫС£жИВаТЬ, -аю,
•аешь, -ают.

——————————

ВЫСАДИТЬСЯ, -ажусь, -адишься,
-адятся, сов. իջնել, դուրս դալ (դը-
նացքից, նավից և այլն)։ || НвСОв.
высаживаться -аюсь, -аешься,
-аются.
ВЫСА’ЖИВАТЬ см. высадить.
ВЫСА’ЖИВАТЬСЯ см. высадиться.
ВЫСЕЛЕ’НИЕ, -ИЯ վտարում, վտա֊
րելը, գաղթեցում, գաղթեցնելը։
ВЫСЕЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? откуда? куда? 1. վտա-
րել։ Выселить из квартиры բը-
նակ արանից վտարել։ 2. (выслать)
գաղթեցնել։ || НвСОв. ВЫСвЛЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
ВЫСЕЛИТЬСЯ, -люсь, -литься, -лят-
ся, сов. откуда? տե զա փո խ վել
(հին բնակավայրից)։ || НвСОв? ВЫ-
селягься, -яюсь, -яешься, -яются,
ВЕСЕЛЯ ТЬ см. выселить.
ВЫСЕЛЯТЬСЯ см. выселиться.
ВЬГСКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
СОв. что? (выразить) արտահայտել,
ասել։ Высказать своё мнение Իր կար~
ծիքն արտահայտել։ || НвСОв. ВЫСКа-
зывать, -аю, -аешь, -ают.
ВЬГСКАЗАТЬСЯ» -ажусь, -ажешься,
-ажуТСЯ, СОв. արտահայտվեի խո»
սել։ Высказаться ПО существу ըստ
էության արտահայտվել։ || НвСОв.
высказываться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ВЫСКАЗЫВАНИЕ, -ИЯ արտահայտում,
արտահայտելըt 2» ասույթt
Высказывания Горького о языке
Գորկոլ ասույթները լեզվի մասին։
ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ см. высказаться.
ВЫСКАКИВАТЬ см. выскочить.
ВЫ’СКОЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
из чего? откуда? куда? 1. դուրս
ցատկել, դուրս թուլեր ВЫСКОЧИТЬ
ИЗ ЛОДКИ նավակից դուրս ցատկեր
2* (выпасть) դուրս ընկնել, դուրս
պրծնել,վայր ընկներ || НвСОв. ВЫ»
скахиаать, -аю, -аешь, -ают.
ВЬГСЛАТЬ, вышлю, вышлешь, вышлют,
сов. 1. кого? что? откуда?
куда? (послать, отправить) ու զարկել ,
առաքեր Выслать деньги по почте
փոստով փող ուղարկեր 2, KOZO?
откуда? куда? (выселить) վտարել,
աքսորել։ ВыСЛЗТЬ ИЗ СтрЭНЫ երկ.
րից վտարեր [| нвСОв, ВЫСЫЛАТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ВЫСЛУШАТЬ, -аю, -аешь, -аюх„
СОв. КОгО? Что? լսել, ականջ գնել,
ունկնդրեր Внимательно выслунтть
собеседника ուշադրությամբ լսել դյր-
րուցակցին։ || НвСОв. ВЫСЛуШИВвТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫСЛУ’ШИВАТЬ см. выслушать.
ВЫСМЕИВАТЬ см. высмеять.
ВЫСМЕЯТЬ, -ею, -еешь, -еют, сов.
К080? ЧтО? ծա դրել, ծա դրի են թ արկեր
|| несов. высмеивать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЬГ СМОРКАТЬСЯ см. сморкаться.
ВЫСО’ВЫВАТЬ см. высунуть.
ВЫСОКИЙ, -ая, -ое բարձր։ Высокие
горы բարձր սարեր։ Высокая темпе-
ратура բարձր ջերմաստիճան։ BblCO-
кая награда բարձր պարգևt Высокое
давление բարձր ճնշում։ Высокие
цены բարձր գներ. Быть высокого
мнения О ком-нибудь մեկի մասին
բարձր կարծիքի լիներ
ВЫСОКО’ բարձր։ Высоко летать բար-
ձըր թռչեր
ВЫСОКОГОРНЫЙ, -ая, -ое բարձր
լեռնային։ ВЫСОКОГОРНЫЙ раЙОН
բարձր լեռնային շրջան։
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -06
բարձրորակ։
ВЫСОКОМЕ’РНЫЙ, -ая, -ое (надменный)
մեծամիտ, ամբարտավան։ Bbl-
сокомерный ВЗГЛЯД ամբարտավան
հայացք։
ВЫСОТА’, -Ы и (вышина) բարձրու
թյուն։ ВЫСОТОЙ В три Метра երեք
մետր բարձրությամբ։ 2. (вОЗВЫШеН՜
HOCTb) բարձունք։ ЗаНЯТЬ ВЫСОТУ
բարձո ւնք գրավել։
ВЫСО’ТНЫЙ, -ая, -ое բարձունքայինդ
բարձրա բերձ։ СТРОИТЬ ВЫСОТНЬЮ
здания բարձրա բերձ շենքեր կառուցել
։
ВЬГСОХИ УТЬ см. сохнуть.
ВЫСПАТЬСЯ, -плюсь, -пишься, -пят-
СЯ, СОв. կուշտ քնել, քունն առնել։
||несов. высыпаться, -аюсь, -аешься;
-аются.
ВЫСТАВИТЬ, -влю> -вишь, -вят,
сов. 1* кого? что? դո ւր и դնել, դուրս
հանել։ 2. ЧШ0? ԱՈԼՅաԴՐել* ВыСТа֊
вить картину на выставке նկարը
ցուցահանդեսում ցուցադրել։ 3. KOZO?
что? (выдвинуть, предложить) առա-
չադրել, առաշարկել։ ВыСТЭВИТЬ KaH-
ДИДатуру թեկնածություն առա շալi~
կեր || несов. выставлять, -яю, -яешь,
-яют.
ВЫ СТАВКА, -и Зп լցահան դե и։ ВЫСТЗВ-
Ка КарТИН նկարների дուցահանդե и։
ВЫСТАВЛЯТЬ см. выставить.
ВЫ’СТИРАТЬ см. стирать.
ВЫ’СТРЕЛ, -а ԿրակոցI Ружейный
ВЫСТ.реЛ- հրացանի կրակոց։

————————-

ВЫ’СТРЕЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
из чего? в кого? во что? Կրակել,
գնդակ արձակելt Выстрелить из
ружья Հրացանից կրակել, հրացան
արձակել։
ВЬГСТРОГАТЬ см. строгать.
1. ВЫ’СТРОИТЬ см. I- строить.
2. ВЫ’СТРОИТЬ см. 2- строить.
ВЫ СТРОИТЬСЯ см. 2- строиться,
ВЬГСТУП, -а ելուստ, դուրս ցցված
մաս։
ВЫСТУПА ТЬ СМ. выступить.
ВЫСТУПИТЬ, -плю, -пишь, -пят,
СОв. է* դուրս գալ, առաշ գալ, դուրս
ելնել։ ВЫСТУПИТЬ ИЗ СтрОЯ շարքից
դուրս ելնել։ 2, մեկնել, դուրս գալ։
Выступить В ПОХОД արշավի դուրս
գալ։ 3. ելույթ ունենալ, հանդես գալէ
Выступить на собрании ժողովում
ելույթ ունենալ։ ВЫСТУПИТЬ В ГЭЗеТв
СО статьёй հոդվածով հանդես գա I
թերթում։ || несов. выступать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫСТУПЛЕНИЕ, -ИЯ 1. դուրս գալը,
ճանապարհվելը, մեկնելը։ 2, ելուչթ,
ելույթ ունենալը, հանդես գալը։
Публичное выступление հրապարակային
ելույթ։ Выступление в печати
մամուլում հանդես գալը։
ЗЫ СУНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
Что? դուրս հանել։ Высунуть ГОЛОВу
ИЗ окна գլուխը լուսամուտ ի д դուրս
հանել։ || несов. высовывать, -аю,
-аешь, -ают.
ВЫ’СУШИТЬ см. сушить,
ВЬГСУШИТЬСЯ см. сушиться.
ВЫ’СЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? (подсчитать, сосчитать, вычислить)
հաշվել։ || несов. высчитывать,
-аю, -аешь, -ают.
ВЫСШИЙ, -ая, -ее 1՛ ամենաբարձր։
Чай высшего сорта ամենաբարձր
տեսակի թեյ։ Высшая НагрЭДв ամենաբարձր
պարգև։ 2. բարձրագույն,
գերագույն։ Получить высшее образование
բարձրագույն կրթություն
ստանալ։ ВЫСШИЙ ОрГЭН ВЛЭСТИ
իշխանության գերագույն մարմին։
ВЫСЫЛАТЬ см. выслать.
ВЫСЫПАТЬ, -плю, =плешь, плют,
сов. что? аз чего? откуда? куда?
դուրս թափեի թափել, դատ արկել
(սորուն նյութ)։ ВЫСЫПЭТЬ Муку ИЗ
КуЛЬКЗ աԱուՐԸ դատ արկել տոպ֊
բակից։ || несов. высыпать, -зю,
-аешь, ают.
ВЫСЫПАТЬ см. высыпать,
ВЫСЫПАТЬСЯ, -плется, -плются, из
чего? откуда? куда? դուրս թափվել,
թափվել (սորուն նյութերի մասին)։
II несов. высыпаться, -ается, -аются.
J. ВЫСЫПА ТЬСЯ см. высыпаться.
2, ВЫСЫПА ТЬСЯ см. выспаться.
ВЫТАСКИВАТЬ см. вытащить.
ВЫТАЩИТЬ, -щу, -щишь, -щат, сов.
кого? что? из чего? откуда? (вынуть)
դուրս քաշել, դուրս հանել։ ВЫТЭЩИТЬ
ГВОЗДЬ ИЗ стены մեխը պատից հանել։
II несов. вытаскивать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЫТЕКА’ТЬ, -ает, ают, несов. из
чего? откуда? է. (выливаться, литься)
դուրս հոսել, դուրս ծորել։ ВОДЗ
вытекает ИЗ бочки տակառից ջուրը
դուրս Է հոսում։ 2, դուրս հոսել, ըս֊
կիզբ առնել։ Раздан вытекает из
озера Севан Հրազդանը սկիզբ Է
առնում Սևանա լճից։ 3. (СЛвДОВаТЬ)
բխել, հետևել։ || СОв. К 1 U 3 ЗНйЧ.
вытечь, -ечет, -екут.
ВЫ’ТЕРЕТЬ, -тру, -трешь, -трут, сов.
кого? что? чем? սրբել, մաքրել։ Вытереть
руки ձեռքերը սրբել։ || нвСОв.
вытирать, -аю, -йешь, -ают.
ВЫ’ТЕРЕТЬСЯ, -трусь, -трешься,
-трутся, сов. чем? սրբվեր Вытереться
полотенцем սրբիչով սրբվեր || несов.
вытираться, -аюсь, -аешься, -аются.
ВЫ’ТЕРПЕТЬ, -плю, -пишь, -пят,
сов. что? (перенести, вынести) դիմանալ,
հանդոլրժել, տաներ Вытер-
петь боль ցավին դիմանար
Ы’ТЕСАТЬ см. тесать.
Ы’ТЕСНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
кого? что? из чего? откуда? դուրս
մղեր Вытеснить неприятеля из
города թշնամուն դուրս մղել քաղաքից
։ || несов. вытеснять, яю,
-яешь, -йют. [ЫТЕСНЯ’ТЬ см. вытеснить,
Ы’ТЕЧЬ см. вытекать.
ЫТИРА’ТЬ см. вытереть.
ЫТИРА’ТЬСЯ см. вытереться.
Ы’ТЬ, воет, ВОЮТ, несов. ոռնար
Собака воет շունը ոռնում Է։
ВЫТЯ’ГИВАТЬ см. вытянуть.
ВЫТЯ’ГИВАТЬСЯ см. вытянуться.
ВЫТЯНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
Что? 1• (раСТЯНуТЬ) ձգել, ձգել
երկարացներ ВЫТЯНУТЬ ПрОВОЛОКу
մետաղալարը ձգել երկարացներ
2. (протянуть) մեկնել, պարզեր Вы*
тянуть НОГИ ոտքերը մեկներ || нвСОв.
вытягивать, -аю, -аешь. -ают.
ВЫТЯНУТЬСЯ, -нется, -нутся,
сов. (растянуться) ձգվել, երկարեր
II вытягиваться, -ается, -аются.

————————-

ВЫ УЧИТЬСЯ см. учйться.
ВЫ’ХОД, -а 1. դուրս գալը։ BCTpeTHTb-
СЯ ВО Время выхода Հանդիպել դուրս
գալու ժամանակ։ 2. ելք։ Встретиться
У входа հանդիպել ելքի մոտ։
ВЫХОДИ ТЬ СМ. ВЫЙТИ.
ВЫ’ХОДКА, -И արարմունք, արարք։
Глупая выходка հիմար արարք։
ВЫХОДНО’Й, -&Я, -бе 1• ելքի, դուրս
գալու։ ВыХОДНЭЯ ДВврЬ ելքի դուռ։
2, տոնական յ դրսնավուր, հանգստիէ
Выходное платье տոնական զգեստ,
դրսնավուր զգեստ։ ВЫХОДНОЙ ДвНЬ
հանգստի օր։
ВЬГ ЦВЕСТИ, -етет, -етут, сов. (полинять)
խունանալ, գույնը գցել։ || НвСОв,
выцветать, -ает, -ают.
ВЫЦВЕТАТЬ см- выцвести.
ВЫ ЧЕКАНИТЬ см. чеканить.
ВЫЧЁРКИВАТЬ см. вычеркнуть.
ВЫ’ЧЕРКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут,
сов. кого? что? из чего? (зачеркнуть*
ИСКЛЮЧИТЬ) ջնջել, հանել։ ВыЧерК-
нуть ИЗ списка ցուցակից Հանել։
II несов. вычёркивать, -аю -аешь,
-ают.
ВЫ’ЧЕСТЬ, -чту, -чтешь, -чтут, сов.
что? из чего? 1- հանել։ Вычесть
четыре ИЗ шести վեցից հանել չորս։
2, դուրս գալ, պահել, պահում կատարել
։ Вычесть из зарплаты աշխա-
տ ա վարձի ց դուրս գալ (պահել)։ ||
несов. вычитать, -аю, -аешь, -ают.
ВЫЧИСЛЕ’НИЕ, -ИЯ հաշվում, հաչ.
վարկումt
ВЫЧИСЛИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հաշվիչ,
հաշվողական։ Вычислительная машина
Հաշվիչ մեքենաէ ВыЧИСЛИТСЛЬ-
НЫЙ центр հաշվո զական կենտրոն։
ВЫ’ЧИСЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, -ЛЯТ, СОв.
Что? հաշվել, հաշվարկել։ || НвСОв,
вычислять, -яю, -яешь, -яют.
ВЫЧИСЛЯ’ТЬ см. вычислить.
ВЫ՛ ЧИСТИТЬ, -ищу, -истишь, -истят,
сов. кого? что? (почистить) մաքրել,
սրբել։ II несов. ВЫЧИЩЭТЬ, -ЭЮ,
аешь, -ают.
ВЫЧИТАНИЕ, -ИЯ հանում։ Произвести
вычитание հանում կատարել։
ВЫЧИТА ТЬ см. вычесть.
ВЫЧИЩА ТЬ см. вычистить..
ВЫШИВА’ТЬ см. вышить
ВЫ’ШИВКА, -И 1. ասեղնագործում,
ասեղնագործելը։ 2. ասեղնագործությունJ
բանվածք։
ВЫШИНА’, -Ы (ВЫСОта) բարձրություն,
բարձունք։ ВЫШИНОЙ В ПЯТЬ МвТрОВ
հինգ մետր բարձրո ւթյամբ։
ВЫ’ШИТЬ, -шью, -шьешь, -шьют,
сов. что? на чём? чем? ասեղնագոր-
ծել, ծաղկակարել, զարգակարել։
I! несов. вышивать, -аю, -аешь,
-ают.
ВЬГ Ш КА, -И 1* վերնա տուն։ 2* ա՛շտարակ,
դիտանոցt БурОВЭЯ ВЫШКА
Հորատման աշտարակ։ СтОрОЖбВЗЯ
ВЫШКа պահակային դիտանոց։
ВЬГЯВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
кого? что? (обнаружить, вскрыть)
երևան բերել, հայտն ա բերել։ ВЫЯВИТЬ
недостатки թերությունները երևան
բերել։ || несов. выявлять, -яю,
•яешь, -яют.
выявлять см. выявить.
ВЫЯСНЕНИЕ, -ИЯ, պարզում, պարզաբանում
։
выяснить, -ню, -нишь, -НЯТ, сов.
что? պարղել, պարզաբանել։ ВыяС-
НИТЬ положение դրությունը պարզեր
\\несов. выяснять, -яю, -йешь, -яют.
ВЫ’ЯСНИТЬСЯ, -нитея, -нятся, сов.
պարզվել, պարզաբանվեր Всё ВЫЯСНИЛОСЬ
ամեն ինչ պարզվեց։ || НвСОв.
выясняться, -яется, -яются.
^ В Ы Я С Н Я Т Ь см. выяснить,
^вясняться см. выясниться.
ВЬЮГА -И բուք, բորան։
ВЬЮЧНЫЙ, -ая, -ое բեռնակիր։ ВьЮЧ-
ные животные բեռնակիր կենդանիներ
։
ВЯ ЗА’ТЬ, вяжу, вяжешь, вяжут,
несов. 1. кого? что? (завязывать)
կապել, կապկպեր ВяЗЗТЬ СНОПЫ
խուրձեր կապելէ 2. ЧШО? գործեր
Вязать чулки գուլպա գործեր \\ СОв.
связать, свяжу, свяжешь, свяжут.
ВЯ ЗКИЙ, -ая, -ое 1. (липкий) մածուցիկ>
կպչ»‘֊^’ 2՛ (топкий) խրուտ։
Вязкое болото խրուտ ճահիճ։
ВЯ ЗНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
в чём? где? խրվել, թաղվեր Вязнуть
в грязи ցեխի մեջ խրվեր || с 03.
завязнуть, -ну, -нешь, -нут.
ВЯ ЛЫЙ, -ЗЯ, -Ое թառամած, թոշնածt
Вялый цветок թ առամած ծաղիկ։
2. ալարկոտ։ ВЯЛЫЙ ЧСЛОВеК ալարկոտ
մարդ։
ВЯНУТЬ, -ну, -нешь -нут, несов,
թառամեի թոշնել։ || СОв. ЗаБЯНуТЬ,
-ну, -нешь -нут и увянуть, -ну,
-нешь, -нут.

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика