дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Б

БА’БОЧКА — թիթեռ
БАБУШКА — տատիկ
БАГА’Ж — ուղեբեռ
БАГА’ЖНИК, -а — բեռնատեղ , ծանրոցատեղ
БАГАЖНЫЙ, -ая, -ое — ուեբեռի, ուղեբեռային
Багажная квитанция — ուղեբեռի անդորրագիր
БАГО Р, -гра — կարթաձող
БАГРОВЫЙ, -ая, -ое — բոսոր, բոսորագույն, մուգ կարմիր
БАЗА, -ы (основание, основа) -հիմք, հենակետ, բազա
Научная база — գիտական հիմք
БАЗАР, -а — շուկա
БАКАЛЕЯ — նպարեղեն
БАКЛАЖАН, -а — բադրիջան, սմբուկ
БАКТЕРИЯ, -ИИ — (микроб) — մանրէ,

БАЛ, -а,  (на балу) — պարահանդես
Школьный бал — դպրոցակա ն պարահանդես
БАЛАНС — Հաշվեկշիռ
БАЛЕРИНА, -Ы — պարուհի (բալետի)
1. БА’ЛКА. -и (бревно) — Հեծան, գերան
2. БА’ЛКА, -и (овраг) — ձորակ, հեղեղատ
БАЛКО’Н, -а — պատշգամբ
На балконе — պատշգամբում է
БАЛЛ, -а (оценка) — թվանշան
Хороший балл -լավ թվանշան
БАЛОВАТЬ, -лую, -луешь, -луют, несов. кого? — երես տալ
Баловать ребёнка — երես տալ երեխային ։ || сов. избаловать, -лую, луешь, -луют.
БАЛОВАТЬСЯ, -луюсь, -луешься, -луются, несов. (шалить) — չարություն անել, չարաճճիություն անել

БАНДА, -Ы (шайка) — Հրոսակ,  Հրոսակախումբ
БАНДИ’Т, -а — ավազակ
БАНКЕТ, -а — ճաշկերույթ,
БА’НЯ, -И — բաղնիք
БАРАБА’Н, -а — թմբուկ
Бить в барабан- թմբկահարել, թմբուկ զարկել
БАРАБА’НИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, -НЯТ — թմբկահարել
БАРАБА’НЩИК, -а — թմբկահար ,
Юный барабанщик — պատանի թմբկահար
БАРА’Н, -а — խոյ, ոչխար
БАРАНИНА, -Ы — ոչխարի միս
БА’РЖА, -И — բեռնանավ, լաստանավ
БАРО’МЕТР, -а ծանրաչափ
Ртутный барометр —  սնդիկավոր ծանրաչափ

БАРС, -а — Հովազ
БА’РХАТ, -а — թավիշ
БАРХАТНЫЙ, -ая, -ое — թավշյա, թավշե
БАРЬЕР, -а-  արգելապատ
БАСНОПИСЕЦ, -СЦА — առակագիր
БА’СНЯ, -и առակ
Басни Крылова — Կռիլովի առակները
БАССЕ’ЙН, -а — ջրավազան
Зимний бассейн для плавания — ձմեռային լողավազա ն
БАССбИН РЕКИ — գետի ավազանը
БАСТОВА’ТЬ, -тую, -туешь, -туют — գործադուլ անել
БАТАЛЬО’Н, -а — գումարտակ
БАТАРЕ’Я, -ей — մարտկոց
Электрическая батарея — Էլեկտրական մարտկց
Артиллерийская батарея — հրետանային մարտկոց

БАШМА’К, -а — կոշիկ
БАШНЯ, -И — աշտարակ
БДИ’ТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ — զգոնություն, աչալրջություն
ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ — զգոնություն ցուցաբերել
БДИ’ТЕЛЬН Ь!Й, -ая, -ое -զգոն, աչալուրջ
БЕГ, -а — վազք
На бегу — վազելիս
БЕГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. -վազել,
Дети бегают и играют -երեխաները վազվզում են ու խաղում
БЕГЕМОТ -գետաձի
БЕГЛЕ’Ц -փախստական
БЕГЛО 1- (быстро, свободно) -սահուն, վարժ
Уметь бегло читать — կարողանալ վարժ կարդալ

БЕ’ГЛЫЙ, -ая, -ое 1. (быстрый, свободный) — սահուն, վարժ
2 . (поверхносный)-  թռուցիկ, հարևանցի, մակերեսային
Беглый ВЗГЛЯД — թռուցիկ հայացք
БЕГО’М — վազքով, վազելով, վազեվազ
БЕТСТВО, -а — փախուստ
БЕГУН —  վազող, մրցավազող, վազորդ
БЕДА’, -ы (несчастье) -փորձանք,
БЕДНЕ’ТЬ, -ею, ешь, -еют, несов. -աղքատանալ, չքավոր դառնալ
БЕДНОСТЬ, -ТИ — աղքատություն, չքավորություն
БЕДНОТА’, -Ы — չքավորություն, աղքատություն
БЕ’ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (небогатый)-  աղքատ, չքավոր
2. (несчастный, жалкий) — խեղճ
БЕДНЯК, -а — աղքատ մարդ, չքավոր մարդ, չքավոր
БЕДРО’, -а -ազդր
БЕ’ДСТВИЕ, -ИЯ — աղետ, արհավիրք
Стихийное бедствйе — տարերային աղետ
БЕЖА’ТЬ, бегу, бежишь, бегут, несов. — 1. վազել 2. փախչել

БЕЗ (безо) без кого? без чего? — առանց
Без ВСЯКОГО сомнения — առանց որևէ կասկածի, անտարակույս
БЕЗБРЕЖНЫЙ, -ая, -ое (безграничный, бесконечный) — անեզր, անծայրածիր
Безбрежные поля — անծայրածիր դաշտեր
БЕЗВКУСНЫЙ -1. անհամ 2. անճաշակ
БЕЗВОДНЫЙ, -ая, -ое — անջուր, ջրազուրկ

Безводная степь — անջուր տափաստան
БЕЗВОЗВРА’ТНЫЙ, -ая, -ое — անդառնալի, անվերադարձ։
БЕЗВОЗДУШНЫЙ, -ая, -ое — անօդ,
Безвоздушное пространство — անօդ տարածություն
БЕЗВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (нерешительный, слабохарактерный) անկամ, կամազուրկ
БЕЗВРЕДНЫЙ, -ая, -ое — անվնաս, անվնասակար
БЕЗВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое (преждевременный) — վաղաժամ, անժամանակ
БЕЗВЫХОДНЫЙ, -ая, -ое — անելանելի,
Безвыходное положение — անելանելի դրություն
БЕЗГРА’МОТНЫЙ, -ая, -ое (неграмотный, малограмотный) — անգրագետ
БЕЗГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое (бесконечный) — անսահման, անծայրածիր
БЕЗДАРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое — ապաշնորհ, անշնորհք, անտաղանդ
БЕЗДЕЙСТВИЕ, -ИЯ — անգործություն

БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь, -твуют, несов. — չգործել, ոչինչ չանել
БЕЗДЕЛЬЕ, -ЛЬЯ — պարապություն, անգործություն
БЕЗДЕ’ТНЫЙ, -ая, -oe — անզավակ
БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -oe անգործունյա,
БЕЗДОМНЫЙ — անտուն, անապաստան, անօթևան
БЕЗДО’ННЫЙ, -ая, -ое — անհատակ, անտակ, անհուն
БЕЗДУ’ШНЫЙ, -ая, -ое — անհոգի, անխիղճ
Бездушное отношение — անհոգի վերաբերմունք
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, -ая, -ое (жестокий) — անգութ, անողորմ
БЕЗЗАБОТНЫЙ, -ая, -ое — անհոգ
Беззаботное детство — անհոգ մանկություն  2. անփույթ
БЕЗЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое — անձնվեր,  անձնուրաց
БЕЗЗАКО’ННЫЙ, -ая, -ое (незаконный) — ապօրինի, անօրինական
БЕЗЗАЩИ’ТНЫЙ, -ая, -ое — անպաշտպան
Беззащитное существо — անպաշտպան Էակ
БЁЗЛИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое -անդեմ,

БЕЗЛЮДНЫЙ, -ая, -ое — անմարդաբնակ, ամայի,
Безлюдная пустыня — անմարդաբնակ անապատ
БЕЗМОЛВНО — լուռ կերպով, լռությամբ
БЕЗМОЛВНЫЙ, -ая, -ое (молчаливый) -լուռ
Безмолвное согласие — լուռ համաձայնությո ւն
БЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое — անհուսալի, անհույս
Безнадёжный больной — անհուսալի հիվանդ
БЕЗНАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое — անխնամ, առանց հսկողության
БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое — բարոյազուրկ, անբարոյական
БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ поступок — անբարոլական արարք
БЕЗОБИДНЫЙ, -ая, -ое — անվնաս, անչար
БЕЗО’БЛАЧНЫЙ, -ая, -ое — անամպ
Безоблачное небо — անամպ երկինք

БЕЗОБРА’ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (уродливый) — այլանդակ
Безобразное лицо — այլանդակ դեմք
Безобразное поведение — խայտառակ վարք
БЕЗОГОВО’РОЧНО — անվերապահորեն
Безоговорочно исполнить — անվերապահորեն կատարել
БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ, -ая ое — անվերապահ
Безоговорочное согласие — անվերապահ համաձայնություն
БЕЗОПАСНОСТЬ, -ТИ — անվտանգություն
Техника безопасности — անվտանգության տեխնիկա
БЕЗОПА’СНЫЙ, -ая, -ое — անվտանգ
Безопасное движение — անվտանգ երթևեկություն
БЕЗОРУЖНЫЙ, -ая, -ое — անզեն,
БЕЗОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ, -ти — անպատասխանատվություն
БЕЗОТВЕ ТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое — անպատասխանատու

БЕЗРАБОТИЦА, -Ы -գործազրկություն
БЕЗРАБОТНЫЙ, -ая, -ое — գործազուրկ,
БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое (равнодушный) -անտարբեր .
Безразличное отношение — անտարբեր վերաբերմունք
БЕЗРАССУДНЫЙ, -ая, -ое (неблагоразумный) -անխոհեմ
Безрассудный шаг —  անխոհեմ քայլ
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ, -ая, -ое — ապարդյուն, անհետևանք
БЕЗУКОРИ ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое (безупречный, превосходный) — անբասիր, անթերի
Безукоризненная работа — անթերի աշխատանք,
БЕЗУ’МНЫЙ, -ая, -ое — խելառ, խելագար, խենթ,
БЕЗУПРЕ ЧНЫЙ, -ая, -ое (безукоризненный) -անբասիր, անթերի, անպարսավելի

БЕЗУСЛОВНО — անպայման
БЕЗУСПЕШНЫЙ, -ая, -ое (безрезультатный,  неудачный, напрасный) — անհաջող, ապարդյուն
БЕЛЕТЬ — 1. սպիտակել, ճերմակել։ 2 . սպիտակին տալ
БЕЛИЗНА’, -Ы — սպիտակություն,
БЕЛИ’ТЬ, белю белишь белят — սպիտակեցնել
БЕ’ЛКА -И — սկյուռ
БЕЛО’К — սպիտակուց
БЕЛОСНЕ’ЖНЫЙ, -ая, -ое — ձյունա փայլ, ձյան պես սպիտակ
БЕ’ЛЫЙ, -ая. -ое — սպիտակ
БЕЛЬЁ, -ЛЬЯ — սպիտակեղեն
Постельное бельё — անկողնու սպիտակեղեն

БЕ’РЕГ, -а — ափ, եզր
На берегу реки — գետափին
Берег моря — ծովափ
БЕРЕГОВОЙ, -ая, -ое — ափի, առափնյա
БЕРЕЖЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое (экономный, расчётливый) — խնայող, տնտեսող
Бережливая хозяйка — խնայող տնտեսուհի
БЕ’РЕЖЛИВО (осторожно, заботливо,внимательно) — զգուշորեն, զգուշաբար, խնամքով
БЕ’РЕЖНЫЙ, -ая, -ое (осторожный, заботливый, внимательный) — զգույշ, զգուշավոր, հոգատար
Бережное отношение- հոգատար վերաբերմունք
БЕРЁЗА, -ы — կեչի,
Березовая роща — կեչու պուրակ,
БЕРЕ’ЧЬ, -егу, -ежёшь, -еп?т, несов. что? — խնայել,
БЕРЕ’ЧЬСЯ, -егусь, -ежёшься, -егутся, несов. чего? (остерегаться) — զգուշանալ,
БЕРЛОГА, -И — արջի որջ

БЕСЕ’ДА, -ы (разговор) — զրույց
БЕСЕ’ДКА, -и — տաղավար
БЕСЕ’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют, несов. с кем? о Ком? о чём? — զրուցել,
БЕСКОНЕЧНЫЙ, ая, -ое — անվերջ, անծայր, անծայրածիր, անսահման
БЕСКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое — անշահախնդիր, անշահասեր
БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ, -ая, -ое անխափան, անընդմեջ
БЕСПЕ’ЧНЫЙ, ая, -ое (беззаботный) — անհոգ, անփույթ
БЕСПЛАТНО — անվճար
БЕСПЛАТНЫЙ, -ая, -ое — ձրի, անվըճար
Бесплатное обучение — ձրի ուսուցում,
БЕСПЛОДНЫЙ, -ая, -ое — անբերրի, անպտուղ,
БЕСПОДО’БНЫЙ, -ая, -ое (отличный, превосходный) — աննման, անզուգական

БЕСПОКОИТЬ, -ою, -оишь, -бят, несов. кого? чем? (тревожить) — անհանգստացնել
БЕСПОКО’ИТЬСЯ, -бюсь, -оишься -оятся, несов. о ком? о чём? (тревожиться) — անհանգստանալ
БЕСПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое — անհանգիստ ,
Беспокойный характер — անհանգիստ բնավորություն,
БЕСПОКО’ЙСТВО, -а — անհանգստություն
Причинить беспокойство — անհանգստություն պատճառել
БЕСПОЛ Е’ЗНО, (напрасно)  — Անօգուտ կերպով, ապարդյուն,
БЕСПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое (напрасный) — անօգուտ, զուր
БЕСПО’МОЩНЫЙ, -ая, -ое (бессильный) -անօգնական, անզոր

БЕСПОРЯ’ДОК, -дка — անկարգություն,
БЕСПОРЯДОЧНЫЙ, -ая, -ое (бессистемный) — անկարգ, անկանոն, խառնաշփոթ
БЕСПОЩАДНЫЙ, -ая, ое (жестокий, безжалостный) — անողոք
БЕСПРА’ВНЫЙ, -ая -ое — իրավազուրկ
БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — անսահման, անծայրածիր
БЕСПРЕКОСЛОВНО — անառարկելիորեն, առանց առարկության
БЕСПРЕКОСЛО’ВНЫЙ, -ая, -ое — անառարկելի, անհակաճառելի
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО —  անարգել, առանց խոչընդոտի
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое — անարգել, անխոչընդոտ
БЕСПРЕРЫВНЫЙ, -ая, -ое — անընդհատ, անդադար
Беспрерывный ветер — անընդհատ քամի
БЕСПРИЗО’РНЫЙ, ая, -ое (бездомный, безнадзорный) — անապաստան,

БЕСПРИМЕРНЫЙ, -ая, -ое —  անօրինակ
БЕСПРИСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое (справедливый, объективный) — անաչառ, անկողմնապահ,
Беспристрастная критика — անաչառ քննադատություն
БЕССВЯЗНЫЙ, -ая, -ое — անկապ, կցկտուր
БЕССЕРДЕ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (жестокий) — անսիրտ, անգութ
БЕССИ’ЛИЕ, -ИЯ —  անզորություն
БЕССИЛЬНЫЙ, -ая, -ое —  անզոր
БЕССЛЕ’ДНО — անհետ
Бесследно пропасть — անհետ կորչել
БЕССМЕ’РТИЕ, -ия — անմահություն,
БЕССМЕРТНЫЙ, -ая, -ое — անմահ,
Бессмертные герои — անմահ հերոսներ
БЕССМЫ’СЛЕННЫЙ, -ая, -ое — անիմաստ, անմիտ
Бессмысленный вопрос — անիմաստ հարց
БЕССО’ВЕСТНЫЙ, -ая, -ое 1- (нечестный) — անամոթ, անպատկառ
Бессовестный обманщик —  անամոթ խաբեբա

БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — անբովանդակ
БЕССО’ННИЦА, -Ы — անքնություն
Страдать бессонницей — անքնությամբ տառապել
БЕССПО’РНЫЙ, -ая, -ое — անվիճելի,
БЕССРОЧНЫЙ, -ая, -ое — անժամկետ
Бессрочный вклад — անժամկետ ավանդ
БЕССТРАСТНЫЙ, -ая, ое (спокойный) — անկիրք, անվրդով, անտարբեր
БЕССТРАШНЫЙ, -ая, -ое (храбрый, отважный) — անվախ, անահ, աներկյուղ, անվեհեր
БЕССТЫДНЫЙ, -ая, -ое — անամոթ
БЕСТОЛКО’ВЫЙ, -ая, -ое (глупый, непонятливый) — անհասկացող, անխելահաս
БЕСФО’РКЕННЫЙ, -ая, -ое — անձև
Бесформенная масса — անձև զանգված
БЕСХАРА’КТЕРНЫЙ, -ая, -ое (слабохарактерный, слабовольный) — թուլակամ,
БЕСЦВЕТН ЫЙ, -ая, -ое — անգույն, դժգույն
БЕСЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (бесполезный, бессмысленный) — աննպատակ
Бесцельная поездка — աննպատակ ուղևորություն

БЕСЦЕ’ННЫЙ, -ая, -ое — անգին
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое (безжалостный, жестокий) — անմարդկային,  տմարդի, անգութ
БЕСЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое — անթիվ, անհամար
БЕСЧУВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое — անզգա, անկենդան
ВЕСШУ’МНЫЙ, -ая, -ое — անաղմուկ, անձայն
БЕТОНИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют, несов. ч то ? — բետոնել, բետոնապատել
БЕШЕНЫЙ — կատաղած
Бешеная собака — կատաղած շուն
БИБЛИОТЕКА —  գրադարան
Публичная библиотека — հանրային գրադարան
БИБЛИОТЕКАРЬ — գրադարանավար
БИБЛИОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое գրադարանային,

БИЛЕТ — տոմս,
Билет в театр — թատրոնի տոմս
БИНО’КЛЬ, -ЛЯ — հեռադիտակ
БИОГРАФИЯ, -ИИ — կենսագրություն
БИОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое — կենսաբանական
БИОЛОГИЯ, -ИИ — կենսաբանություն
БИТЬ, бью, бьёшь, бьют, несов. чем? по чему? (ударять) — խփել, հարվածել, զարկել,
2. кого? чем? (избивать) — ծեծել ։
Нельзя бить ребёнка — երեխային չի կարելի ծեծել
3. что? (ломать, разбивать) — կոտրատել,

БИТЬСЯ, бьюсь, бьёшься, бьются — 1. բախվել 2. բաբախել, խփել
БЛАГОДАРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов. кого? за что? — շնորհակալություն հայտնել
БЛАГОДАРНОСТЬ, -ти — շնորհակալություն
Выразить благодарность — 1. շնորհակալություն հայտնել 2 . երախտագիտություն
БЛАГОДАРЯ’ благодаря кому? благодаря чему? — շնորհիվ
Благодаря тебе- քո շնորհիվ
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (доброжелательный) — բարյացակամ
БЛАГОПОЛУ’ЧИЕ, -ИЯ — բարեհաջողություն, բարեկեցություն, բարեբախտություն, բարօրություն
БЛАГОПОЛУ ЧНО — բարեհաջող կերպով,

БЛАГОПОЛУ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (удачный, успешный) — բարեհաջող
БЛАГОПРИЯТНЫЙ, -ая, -ое — բարենպաստ, նպաստավոր
Благоприятные условия — նպաստավոր պայմաններ
БЛАГОРАЗУ’МИЕ, -ИЯ — խոհեմություն, խելամտություն
БЛАГОРАЗУМНЫЙ, -ая, -ое (рассудительный) — խոհեմ, խելամիտ
БЛАГОРО’ДНЫЙ, -ая, -ое — ազնիվ,
БЛАГОРОДСТВО, -а — ազնվություն
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, -ия — բարեկեցություն,
БЛАЖЕ’НСТВО, -а — երանություն
БЛЕДНЕТЬ, -ею, -ешь, -еют — գունատվել։
БЛЕДНЫЙ, -ая, -ое — գունատ
БЛЕСК, -а — փայլ, ցոլք
БЛЕСНУТЬ, -нёт, -нут, сов. — Փայլել, շողալ, փայլատակել
БЛЕСТЕТЬ, -тит, -тят — փայլել, փայլփլել, շողալ,
БЛЕСТЯЩИЙ, -ая, -ее — փայլուն,

БЛИЗ близ кого? близ чего? (около) — մոտ
БЛИЗ ДОРОГИ — ճանապարհի մ ոտ
БЛИЗНЕЦЫ, -OB — երկվորյակներ
БЛИЗОРУКИЙ, -ая, -ое — կարճատես
БЛИЗОСТЬ, -ТИ — մոտություն, մոտիկություն, մերձություն
БЛОКА’ДА, -Ы — պաշարում
БЛОНДИ’Н, -а — շեկ, շիկահեր տղամարդ
БЛОНДИНКА, -И — շեկ, շիկահեր կին,
БЛОХА’ -լու
БЛУЖДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. (скитаться, странствовать) — թափառել,
Блуждать ПО городу — քաղաքում թափառել
БЛЮДЦЕ, -а — թեյի պնակ

БОБЫ , -OB — բակլա (բույս)
БОГ — աստված
БОГАТЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. — հարստանալ
БОГА’ТСТВО, -а — հարստություն
БОГАТЫЙ, -ая, -ое — հարուստ
БОГАТЫ’РЬ, -ря, — դյուցազն
БОДАТЬ, -ает, -ают, несов. кого? что? — պոզահարել,
БОДРОСТЬ, ТИ —  առույգություն,
БОДРСТВОВАТЬ, -Твую, -твуешь, -твуют, несов. — արթուն մնալ, չքնել
Бодрствовать ВСЮ НОЧЬ — ամբողջ գիշերը արթուն մնալ
БО’ДРЫЙ, -ая, -ое (здоровый, энергичный) — կայտառ, առույգ , զվարթ

БОЕПРИПА’СЫ, -OB —  ռազմամթերք
БОЕ’Ц, бойца (солдат) մարտիկ, ռազմիկ
БОЙ, боя (битва, сражение) — մարտ, ճակատամարտ
Морской бой — ծովամարտ
Рукопашный бой — ձեռնամարտ
БО’ЙКИЙ, -ая> -ое (живой, ловкий) — աշխույժ, ժիր
БОК, -а (-у) — կողք
БОКС, -а — բռնցքամարտ
БОКСЁР, -а — բռնցքամարտիկ
БОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое (нездоровый) — հիվանդոտ, անառողջ
БОЛЕ’ЗНЬ, -НИ — հիվանդություն
1. БОЛЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. чем’? — հիվանդ լինել
2 . БОЛЕТЬ, -ЛИТ, -ЛЯТ, несов. — ցավել,

БОЛОТИСТЫЙ, -ая, -ое —  ճահճոտ
Болотистый лес — ճահճոտ անտառ
БОЛОТО, -а — ճահիճ,
БОЛТЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое 1 . շատախոս , 2 . բաց բերան,
БОЛЬ, -ЛИ — ցավ
Головная боль — գլխացավ
Зубная боль — ատամնացավ
БОЛЬНИ’ЦА, -Ы — հիվանդանոց
БОЛЬНО’Й, -ая, -ое (нездоровый) — հիվանդ, ցավոտ
БОЛЬНОЙ МАЛЬЧИК — հիվանդ տղա
Больной вопрос — ցավոտ հարց
2. БОЛЬНО’Й, -ого — հիվանդ,
Лекарство для больного — դեղ հիվանդի համար

БОЛЬШИНСТВО’, -а — մեծամասնություն
Большинством ГОЛОСОВ — ձայների մեծամասնությամբ
БОЛЬШОЙ, -ая, -ое — մեծ,
БОМБАРДИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют, несов. кого? что? — ռմբակոծել
БОМБАРДИРО’ВКА, -И — ռմբակոծություն, ռմբակոծում
БОМБАРДИРО’ВЩИ К, -а — ռմբակոծիչ (ինքնաթիռ)
БОРЕ’ Ц, -рца — մարտնչող, 2. ըմբիշ
БОРМОТАТЬ,  -бчешь, -очут. —  փնթփնթալ, մռթմռթալ, քթի տակ խոսել
БОРОДА’, -Ы — մորուք
БОРОДА’ВКА, -И — գորտնուկ
БОРОЗДА’, -ы — ակոս
БОРОНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов. что?- տափանել,
БОРО’ТЬСЯ, борюсь, борешься, борются, несов. с кем? с чем? за что? против кого? против чего? -պա յքարել, մարտնչել

БОРТ, -а — կող (նավի)
БОРЬБА’, -Ы 1 . ըմբշամարտ 2.պայքար
БОСИКОМ — ոտաբոբիկ, բոբիկ
БОТАНИКА, -И — բուսաբանություն
БОТАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое — բուսաբանական
БОЧКА, -И  — տակառ
БОЯЗЛИ’ВЫЙ, -а я , -ое (робкий) — վախկոտ,
БОЯЗНЬ, -НИ (страх ) — վախ, երկյուղ, ահ։
БОЯТЬСЯ, боюсь, бойшься, боятся, несов. кого? чего? — վախենալ
1. БРАК, -а —  ամուսնություն
2 . БРАК, -а — խոտան
БРАКОВАТЬ, -кую, -куешь, -куют, несов. что? — խոտանել
БРАНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов. кого? за что? (ругать) — նախատել, հայհոյել

БРАТ, а — եղբայր։
БРАТСКИЙ, -ая, -ое — եղբայրական
БРАТЬ, беру,’ берёшь, берут, несов. кого? ч т о ? — վերցնել
БРЕВНО’, -а — գերան
БРЕД, -а — զառանցանք
БРЕ’ДИТЬ, брежу, бредишь, бредят, несов. — զառանցել
БРЕ’ЗГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. кем? чем? — զզվել
БРИГАДА, -ы — բրիգադ
БРИГАДИ’Р, -а — բրիգադավար
БРИТВА, -ы — ածելի
БРИТЬ, брею, бреешь , бреют , несов. кого? что?-  ածիլել, սափրել
БРИТЬСЯ, бреюсь, бреешься, бреются, несов. чем ? — ածիլվել, սափրվել

БРОВЬ, -ви — հոնք
БРОД, -ծանծաղուտ
БРОДИТЬ, брожу, бродишь, бродят, — թափառել, շրջել
БРОДЯГА, -И — թափառաշրջիկ
БРОДЯ’ЧИЙ, -ая, -ее — թափառական
БРОНИРОВАННЫЙ, -а я , -ое — զրահապատ
БРЫ’ЗГИ, брызг — ցայտեր
БРЫКАТЬСЯ, -ается , -аются, несов. — քացի տալ
БРЮ’КИ,  — շալվար, անդրավարտիք
БРЮНЕ Т, — թխահեր, թուխ տղամարդ
БРЮНЕТКА, -И-  թխահեր կին
БУГОР, гГра, -բլրակ, թումբ
БУДИЛЬНИК, — զարթուցիչ
БУДИ’ТЬ, бужу будишь, будят, несов. кого? — արթնացնել
БУ’ДКА, -И — պահատնակ

БУДНИ- 1. աշխատանքի օրեր ։ 2. առօրյա
БУ’ДТО (словно ) — 1. կարծես, ասես  2. իբր թե, իբրև թե
БУДУЩИЙ, -ая, -ее -գալիք, եկող, ապագա
БУЙВОЛ, -а — գոմեշ
БУЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспокойный, горячий) — բուռն
БУКАШКА, -И — բզեզ,
БУКВА, -ы — տառ,
БУКВА’ЛЬНО (дословно, точно) -տառացի, տառացիորեն
БУКВА’РЬ — այբբենարան
БУКЕ’Т, -а — փունջ
БУЛА’ВКА, -И — գնդասեղ, քորոց
БУ’ЛКА, -И — բուլկի
БУ’ЛОЧНАЯ, -НОЙ — հացի խանութ
БУЛЫ’ЖНИК, -а — գետաքար

БУЛЬОН, -а — արգանակ, մսաջուր
БУМА’ГА, -и — թուղթ
БУМАЖНИ’К, -а — դրամապանակ
БУМА’ЖНЫЙ, -ая. -ое — թղթե
БУНТ, -а (мятеж) — խռովություն
БУРАН, -а — բուք, բուք ու բորան
БУРДЮ’К, -а — տիկ,
БУРЕВЕ’СТНИК, -а մրրկահավ,
БУРЕ’НИЕ, -ИЯ — հորատում,
БУРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов. что? — հորատել,
БУРНЫЙ, -ая, -ое — փոթորկոտ,
БУРЫЙ, -ая, -ое —  մուգ դարչնագույն
БУ’РЯ, -И — փոթորիկ, մրրիկ
БУ’СЫ, бус — ուլունքներ
БУТО’Н, -а — կոկոն,
БУТЫ’ЛКА, -и — շիշ
БУХАНКА, -и —  բոքոն,

БУХГА’ЛТЕР, -а — հաշվապահ
БУХГАЛТЕ’РИЯ, -ии — հաշվապահություն
БУ’ХТА, -Ы — ծովախորշ
БУШЕВА’ТЬ, -шует, -шуют, несов, — փոթորկել, մոլեգնել
БЫВШИЙ, -ая -ее — նախկին
БЫК, — 1. եզ 2 . ցուլ
ВЫ’СТРО, — արագորեն, արագ
Быстро бежать — արագ վազել
БЫСТРОХО’ДНЫЙ, ая, -ое — արագագնաց, արագընթաց
БЫСТРЫЙ, -ая, -ое —  արագ, սրընթաց
Быстрый бег — արագ վազք
БЫТ, -а — կենցաղ
БЫТОВО’Й, -ая, -6е, — կենցաղային
БЫТЬ, буду, будешь, будут, несов. — լինել
БЮДЖЕТ, -а բյուջե,
БЮСТ, -а — կիսանդրի

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика