дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Б.

Б

БА’БОЧКА, -И թ ի թ ե ռ
БАБУШКА, -И տատիկ
БАГА’Ж» -а ո ւղեբեռ ։
БАГА’ЖНИК, -а բեռնատեղ , ծանրոցա-
տեղ (ավտոմեքենայիդ մոտոցիկ ֊
և ա յլն ) ։
БАГАЖНЫЙ, -ая, -ое ո ւղեբեռի , ուղե ֊
բեռայի ն ։ Багажная квитанция ո ւղեբեռի
անդորրագիր
БАГО Р, -гра կարթաձ ո ղ ։
БАГРОВЫЙ, -ая, -ое բոսոր , բոսորա ֊
գույն ) մո ւգ կարմիր ։
БАЗА, -ы 1. (основание, основа)
հ ի մ ք , հ ե նա կ ետ , բա զա ։ НауЧНЗЯ
база գի տ ական հ ի մ ք ։ 2„ պատ վ ա ն ֊
դան, խարիսխ։ База КОЛОННЫ
սյան խ ա ր ի սխ ։ 3 . հա վաքա կա յան ։
БАЗА Р, -а շո ւկա ։
БАКАЛЕ Я, -ёИ նպ ա ր ե ղ ե ն ։
БАКЛАЖАН, -а բադրիշա ն ) սմբուկ ։
БАКТЕРИЯ, -ИИ (микроб) մա ն ր է ,
բա կտ ե ր իա ։
БАЛ, -а, о б£ле, на балу պարահանդես։
Школьный бал դպ րո ցա կա ն պարա*
հան դե и ։
БАЛАНС, -3 Հա շվ ե կ շի ռ ։ ПОДВОДИТЬ
баштане Հաշվեկշիռ կա տ ա ր ե լ։
БАЛЕРИНА, -Ы պարոլՀի (բա լետ ի )։
1. БА’ЛКА. -и (боевно) Հ ե ծա ն , գ ե րա ն ։
Б
2. БА’ЛКА, -и (овраг) ձ որակ , հեղեղա
տ ։
БАЛ КО’Н, -а պ ա տ շ գա մ բ ։ На баЛКОН?
պ ա տ շգա մ բ ո ւ մ t
БАЛЛ, -а թ վա ն շա ն t Хороший балл
լա վ թ վա ն շա ն ։
БАЛОВА’ТЬ, -лую, -л у ешь, -луют,
несов. кого? երես տ ա լ։ БаЛОВЭТЬ
ребёнка երես տալ ե ր եխ ա յի ն ։ || сов.
избаловать, -лую, луешь, -луют.
БАЛОВАТЬСЯ, -луюсь, -луешься,
-луются, несов. (шалить) չա ր ո ւթ յո ւն
ա ն ե լ, չա րա ճ ճ ի ո ւթ յո ւն ա ն ե լ։
БАНДА, -Ы (шайка) Հ ր ո սա կ , Հ ր ո սա կա ֊
խ ո ւմ բ ։
БАНДИ’Т, -а ա վա զա կ ։
БАНКЕТ, -а ճա շ կ ե ր ո ւ յթ , բա ն կ ետ ։
БА’НЯ, -И բա ղ ն ի ք ։
БАРАБА’Н, -а թ մ բ ո ւ կ ։ Бить в барабан
թ մ բ կա Հա ր ե լ, թ մ բ ո ւ կ ղարկելէ
Б АРАБА’НИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, -НЯТ,
НеСОв. թ մ բ կա Հա ր ե լ։
БАРАБА’НЩИК, -а թ մ բ կա Հա ր , Юный
барабанщик պատանի թ մ բ կա Հա ր I
БАРА’Н, -а խ ո յ։
БАРАНИНА, -Ы ո չխ ար ի մ ի ս ։
БА’РЖА, -И բ ե ռ նա նա վ , լա ստ ա նա վ ։
БАРО’МЕТР, -а ծանրաչափ։ Ртутный
барОМеТр սնգիկավոր ծա ն րա չա փ ։
БАРС, -а Հոմա ս ։
БАРХАТ 13 БЕЗДНА
БА’РХАТ, -а թա վ ի շ ։
БАРХАТНЫЙ, -ая, -ое թ ա վ շ յա , թ ա վ շ
ե ։
БАРЬЕ Р, -а սւրգելա պ ա տ ։
БАСНОПИСЕЦ, -СЦа առա կա գիր։
БА’СНЯ, -и առա կ ։ Басни Крылова
Կռիլովի առակները։
БАССЕ’ЙН, -а ջրա վա զա ն , ա վա զա նէ
Зимний бассейн для плавания ձը֊
մ եռ ային լո ղա վա զա ն ։ БаССбИН р£-
КИ դ ետ ի ա վա զա ն ը ։
БАСТОВА’ТЬ, -тую, -туешь, -туют,
НвСОв. գո ր ծա դ ո ւլ ա ն ե լ։
БАТАЛЬО’Н, -а գ ո ւմա րտ ա կ ։
БАТАРЕ’Я, -ей մա րտ կ ո ց ։ Электри-
ческая батарея Էլեկտրական մ ա ր տ ֊
k nB> Է լե կտ րամա րտ կ ոց ։ АрТИЛЛе-
рийская батарея հրետանային մարտ կ
ո ց ։
БАЦША’К, -а կ ոշիկ։
БА ШНЯ, -И աշտարակ։
БДИ’ТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ զ գ ո ն ո ւթ յո ւն ,
ա չա լր ջ ո ւթ յո ւն ։ ПРОЯВЛЯТЬ бДЙТеЛЬ-
НОСТЬ զ գ ո ն ո ւթ յո ւն д п ւց ш բ ե ր ե լ։
БДИ’ТЕЛЬН Ь!Й, -ая, -ое զ գ ո ն , ա չա ֊
լո ւր ջ ։
БЕГ, -а վա զ ք ։ На бегу վա զ ե լի ս ։
БЕГАТЬ, •аю, -аешь, -ают, несов.
Ա*զվզկ> վազել,t Дети бегают и играют
երեխա ն եր ը վա զ վ զ ո ւմ են ո ւ խ ա ղ
ո ւմ ։
БЕГЕМОТ, -3 գ ետ ա ձ ի ։
БЕГЛ Е’Ц, **ճ փ ա խ ստ ա կա ն ։
БЕТЛО 1- (быстро, свободно) սահուն,
վա ր ժ ։ Уметь бегло читать կարո-
դանալ վա ր ժ կա րդա լ։ 2 . (наскоро,
поверхностно) հա ր ևան ցիոր են , թ ե ֊
թ Սակի։
БЕ’ГЛЫЙ, -ая, -ое 1. (быстрый, свободный)
սա հուն, վա ր ժ ։ 2 . (пОВврх-
НОСТНЫЙ) թ ռ ո ւ ց ի կ , հա ր ևա ն ցի, մակ
ե ր ե սա յի ն ։ Беглый ВЗГЛЯД թ ռ ո ւց ի կ
հա յա ց ք ։ 3 . ս ղ վ ո ղ ։ БеГЛЫЙ ГЛЗС-
НЫЙ ս ղվ ող ձա յնա վ ո ր ։
БЕГО’М վա զ ք ո վ , վա զ ե լո վ , վա զ ե վա զ ։
БЕТСТВО, -а փ ա խ ո ւստ ։ 06pafHTb
противника в бегство հակառակորդին
փ ախ ուստ ի մա տ ն ե լ։
БЕГУН, -к վարժ վազող, մրցավազող,
վա ղկան։
БЕДА’, -ы (несчастье) փ ո ր ձա ն ք , դԸԺ~
բախտ դեպք, դժբախտություն։
БЕДНЕ’ТЬ, -ею, ёешь, -ёют, несов.
աղքատանալ, չքավոր դառնալ։ j| СОв.
обеднеть, -ёю, -ёешь, -ёют.
БЕ* ДН ОСТЬ, -ТИ աղքատություն, չը-
քա վ ո ր ո ւթ յո ւն ։
БЕДНОТА’, -Ы չքա վ ո ր ո ւթ յո ւն է աղքատ
БЕ’ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (небогатый) աղքա
տ , չ քա վ ո ր ։ 2. (несчастный, жал-
КИЙ) խ ե ղ ճ ։
БЕДНЯК, -а աղքատ մա ր դ , չքա վ ո ր
մա ր դ , չքա վ ո ր ։
БЕДРО’, -а ա զ դ ր ։
БЕ’ДСТВИЕ, -ИЯ ա ղ ետ , արհավ իրք t
Стихийное бедствйе տար երայի ն
ա ղ ետ ։
БЕЖА’ТЬ, бегу, бежйшь, бегут, несов.
1 , վա զ ե լ 2 , փ ա խ չե լ։
БЕЗ (безо) без кого? без чего? առանցf
Без ВСЯКОГО сомнения առանց որևէ
կա ս կա ծ ի , ա նտ ա րա կ ո ւյս t
БЕЗБРЕЖНЫЙ, -ая, -ое (безграничный,
бесконечный) ա ն ե զ ր , ա ն ծա յրա
ծ ի ր ։ Безбрежные поля ան ծա յ-
րա ծի ր դա շտ ե րt
БЕЗВКУСНЫЙ, -ая, «Oe 1* անհամt
2 , անճաշակ։ i
БЕЗВОДНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ա ն ջո ւր , ջրազ
ո ւր կ ։ Безводная степь անջուր տափաստ
ա ն ։
БЕЗВОЗВРА’ТНЫЙ, -ая, -ое անդառ-
նա լի , անվերադարձ։ БвЗВОЗВраТНаЯ
ПОТерЯ անդառնալի կ ո ր ո ւստ ։
БЕЗВОЗДУ ШНЫЙ, -ая, -ое անօդ,
Безвоздушное пространство անօդ
տ ար ա ծ ո ւթ յո ւ ն ։
БЕЗВО ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (нерешительный,
слабохарактерный) անկամ,
կա մա զ ո ւր կ ։
БЕЗВРЕДНЫЙ, -ая, -ое ա ն վ նա ս ,
ա ն վնա սա կա ր։ Безвредное насеко-
МОе անվնասակար մի շա տ ։
БЕЗВРЕ МЕННЫЙ, -ая, -ое (прежде-
Временный) վա ղա ժա մ , անժամա՛նա
կ։
БЕЗВЫХОДНЫЙ, -ая, -ое ա ն ե լա ն ե լի ,
Безвыходное положение անելանե լի
դ ր ո ւթ յո ւն ։
БЕЗГРА’МОТНЫЙ, -ая, -ое (неграмотный,
малограмотный) անգրա-
դե տ ։
БЕЗГРАНИ ЧНЫЙ, -ая, -ое (бесконеч-
НЫЙ) անսահման J ա ն ծա յրա ծ ի ր ։
БЕЗДАРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое & պա շնորհ, անշնորհք
, անտա ղա ն դ։
БЕЗДЕЙСТВИЕ, -ЙЯ անգոր ծ ո ւ ն ե ո ւ ֊
թ յո ւ ն , ա ն գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ։
БЕЗДЕ ЙСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. չ գ ո ր ծ ե լ , ո չի ն չ չա-
նել։
БЕЗДЕЛЬЕ, -ЛЬЯ պ ա րա պ ո ւթ յո ւն , անգ
ո ր ծ ո ւթ յո ւ ն ։
БЕЗДЕ’ТНЫЙ, -ая, -oe անզավակ*
БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -oe անգոր.
ծ ո ւ ն յա , ո չ գ ո ր ծ ո ւ ն յա t
КР ‘ЯПН А. -Ы անդոլնդյ վիհւ
БЕЗДОМНЫЙ 14 БЕЛИЗНА
БЕЗДОМНЫЙ, -с1Я, -ОС ա նտ ո ւն , անա
պ աստ ան , անօթ ևանէ
БЕЗДО’ННЫЙ, -ая, -ое անհատակ,
ա նտ ա կ , անհուն։ БеЗДОННОе Небо
անհուն ե ր կ ի ն ք ։
БЕЗДУ’ШНЫЙ, -ая, -ое անհոգի յ անխ
ի ղ ճ ։ Бездушное отношение անհոգի
վերա բ ե ր մ ո ւն ք ։
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ, -ая, -ое (жестокий)
ա ն գ ո ւթ , ա ն ո ղ ո ր մ ։
БЕЗЗАБОТНЫЙ, -ая, -ое 1* անհոգ։
Беззаботное детство անհոգ մանկ
ո ւ թ յո ւ ն ։ 2* ա նփ ո ւ յթ ։
БЕЗЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое ա նձ նվ եր ,
անձնուրաց։ Беззаветное служение
рОДИНе անձնվեր ծա ռա յո ւթ յո ւն հայր
ե ն ի ք ի ն ։
БЕЗЗАКО’ННЫЙ, -ая, -ое (незакон-
НЫЙ) ա պօրինի, անօրինական։
БЕЗЗАЩИ’ТНЫЙ, -ая, -ое անպաշտպ
ա ն։ Беззащитное существо ան-
պաշտ պան Էակւ
БЁЗЛИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое ա ն դ ե մ , Безличное
предложение անդեմ նա.
խադա ս ո ւթ յո ւն ։
БЕЗЛЮДНЫЙ, -ЭЯ, -Ое 1* անմարդաբ
նա կ , ա մա յի ։ Безлюдная пустыня
անմարդաբնակ անապատէ 2* անմա
րդ։
БЕЗМО ЛВНО լո ւռ կ ե րպ ո վ , լռ ո ւթ յա մ բ ։
БЕЗМОЛВНЫЙ, -ая, -ое (молчаливый)
լո ւ ռ ։ Безмолвное согласие
լո ւռ հա մա ձա յն ո ւթ յո ւն ։
БЕЗНАДЁЖНЫЙ, -ЗЯ, -Ое ան հուսա լի,
ա ն հ ո ւ յս ։ Безнадёжный больной անհուսալի
հի վա ն դ։
БЕЗНАДЗОРНЫЙ, -ая, -ое (беспри-
§ОрНЫЙ) ա նխ նա մ , առանց հ ս կ ող ութ
յա ն թ ո ղ ն վա ծ ։
БЕЗНРА ВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое բա-
ր ո յա ղ ո ւր կ , ան բա ր ո յա կա ն ։ БеЗНрЗВ-
СТвеННЫЙ поступок անբարոլական
արարքէ
БЕЗОБИДНЫЙ, -ая, -ое ա ն վ նա ս ,
ան չա ր ։
БЕЗО’БЛАЧНЫЙ, -ЭЯ, -06 ա նա մպ ։
Безоблачное небо անամպ ե ր կ ի ն ք ։
БЕЗОБРА’ЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (уродливый)
այլանդակ։ Безобразное лицо
ա յլա ն դա կ դ ե մ ք ։ 2 . (вОЗМуТИТвЛЬ-
НЫЙ, ПЛОХОЙ, ужасный) խ ա յտ ա ռա կ ։
Безобразное поведение խայտառակ
վա ր ք ։
БЕЗОГОВО’РОЧНО ան վերա պահո ր ե ն ։
Безоговорочно исполнить անվերապահորեն
կա տ ա ր ե լ։
БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ, -ая ое ա ն վ ե .
րա պ ա հ ։ Безоговорочное согласие
ա ն վե րա պ ահ հա մա ձա յն ո ւթ յո ւն ։
БЕЗ ОПАХНОСТЬ, -ТИ ա ն վտա ն գութ
յո ւ ն ։ Техника безопасности ան-
վտ ա ն գ ո ւթ յա ն տե խ ն իկա ։
БЕЗОПА’СНЫЙ, -ая, -ое ա ն վտ ա ն գ t
Безопасное движение անվտա նգ ե ր .
թ և ե կ ո ւթ յո ւ ն ։
БЕЗОРУ ЖНЫЙ, -ая, -ое ա ն զ ե ն ,
БЕЗОТВЕ ТСТВЕННОСТЬ, -ти ա նպա-
տ ш иխ անш ш վ ո ւթ յո ւն ։
БЕЗОТВЕ ТСТВЕННЫЙ, -ая, -Ое ան.
պ ա տ ա սխ ա նա տ ո ւ f БвЗОТВеТСТВеН-
НОв Заявление ա նպ ա տ ա սխ ա նա տ ո ւ
հայտ ար ա ր ո ւթ յո ւն ։
ЕЗОТКА’ЗНЫЙ, -ая, -ое ա նխա փա ն ,
ЁЗОТЛАГА’ТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ան.
Հե տաձգե լի ։
БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО անկախ մի բա-
ն ի ց , անհա րա բ ե րա բա ր ։
БЕЗОТНОСИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ա ն ֊
հար լա բ ե ր ական։
БЕЗРАБО ТИЦА, -Ы գ ո ր ծա զ ր կ ո ւթ յո ւն ։
БЕЗРАБОТНЫЙ, -ЭЯ, -Ое գ ո ր ծա զ ո ւր կ ,
БЕЗРАЗЛИ ЧНЫЙ, -ая, -ое (равнодушный)
ա նտ ա ր բ ե ր . Безразличное
отношение անտ ա ր բ ե ր վ ե րա բ ե ր մ
ո ւ ն ք ։
БЕЗРАССУДНЫЙ, -ая, -ое (неблагоразумный)
ա նխ ո հ եմ . Безрассудный
ЩаГ ա նխ ոհ եմ ք ա յ լ ։
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ, -ая, -ое (без-
уСПеШНЫЙ) ա պ ա ր դ յո ւն , ա ն հ ետ ևա ն ք ։
БЕЗУКОРИ ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое (безупречный,
Превосходный) անբաս
ի ր , ա ն թ ե ր ի ։ Безукоризненная работа
ա ն թ ե ր ի ա շխ ա տ ա ն ք ,
БЕЗУ’МНЫЙ, -ая, -ое խ ե լա ռ , խ ե լա գար
, խ ե ն թ ,
БЕЗУПРЕ ЧНЫЙ, -ая, -ое (безукоризненный)
ա ն բա ս ի ր , ա նթ ե ր ի , ան-
պ ա ր սա վ ե լի ։
БЕЗУСЛОВНО 1 . щ ա նպ ա յմա ն ։ БвЗуС-
ЛОВНО МЫ Придём մ ե ն ք ա նպ ա յմա ն
կ գա ն ք ։ ? . ան շո ւշտ ։ Он, беЗуСЛОВНО,
Прав նա , ա ն շո ւշտ, ի րա վա ցի Է։
БЕЗУСПЕ ШНЫЙ, -ая, -ое (безрезультатный,
неудачный, напрасный)
անհա շ ո ղ , ա պ ա ր դ յո ւն ։ БбЗуСПеШНЫв
старания ա պ ա ր դ յո ւն շա ն ք ե ր ։
БЕЗЫДЕЙНЫЙ, -ЭЯ, -Ое գաղափարա
զ ո ւր կ ։
БЕЛЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
i t սպ իտ ա կ ե լ, ճ ե ր մա կ ե լ։ 2 . սպիտակին
տ ա ր Вдали белеет парус հեռվ
ո ւմ սպ իտա կ ին Է տ ալիս ա ռա գա ստ ը ։
|| сов. к 1 знач. побелеть, -ёю, -ёешь,
•£ют.
БЕЛИЗНА’, -Ы սպ իտ ա կ ո ւթ յո ւն , ճերմա
կ ո ւմ ւունէ
БЕЛИЛА է Г. БЕСПОРЯДОЧНЫЙ
БЕЛИ’ЛА, -ИЛ սպ իտ ա կա դ ե ղ , սպիտակա
նե ր կ։
БЕЛИ’ТЬ, белю белишь бёлят (и
белйшь/ белят) несов. что? սպիտ
ա կ ե ց ն ե ր սպիտակ ն ե ր կ ե լ։ БбЛЙТЬ
комнаты ս ե նյա կ ն եր ը սպ իտ ա կ ե ց ն
ե լ։ || сов. побелйть, -елю, -ёлйшь,
-ёлят (и -елйшь, елят)
БЕ’ЛКА, -И ս կ յո ւ ռ ։
БЕЛО’К, -лка սպ իտ ա կ ո ւց ;
БЕЛОКУ РЫЙ, -ая, -ое շիկահեր,
БЕЛОСНЕ’ЖНЫЙ, -ая, -ое ձ յո ւ ն ս ,֊
փ ա յլ , ձ յա ն պես սպի տ ակ։
БЕ’ЛЫЙ, *ая. -Ое սպ իտ ա կ г
БЕЛЬЁ, -ЛЬЯ սպիտակ ե զ ե ն ։ НОСИЛЬ-
ное бельё հա գ ն ե լո ւ սպ իտ ա կ ե ղ ե ն ։
Постельное бельё ա ն կո ղն ու սպի֊
տակե զ ե ն ։
БЕЛЬМО’, -а ա չք ի հատ։
БЕ’РЕГ, -а ափ, ե զ ր ։ На берегу реки
գ ետ ա փ ի ն ։ БервГ МОря ծ ո վա փ ։
БЕРЕГОВО Й, -ая, -бе ափի, ա ռա փն յա .
Береговой ветер ափից փ չո ղ քա մ ի ,
БЕРЕЖЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое (экономный,
расчётливый) խ նա յո ղ , տ նտ ե ս ո ղ .
Бережливая хозяйка խ նա յո ղ տըն-
տե ԱՈ ւհ ի։
БЕ’РЕЖИО (осторожно, заботливо,
внимательно) զ գ ո ւ շո ր ե ն , զ գո ւշա բա
ր , խ նա մ ք ո վ ։ Бережно обращаться
с приборами սա րք եր ի հետ խ նա մ ք
ո վ վա ր վ ե լ։
БЕ’РЕЖНЫЙ, -ая, -ое (осторожный,
заботливый, внимательный) զ գ ո ւ յշ ,
զ գ ո ւ շա վ ո ր , հո գա տ ա ր . Бережное отношение
հոգատար վ ե րա բ ե ր մ ո ւն ք ։
БЕРЁЗА, -ы կ ե չի ,
БЕРЁЗОВЫЙ, -ая, -ое կ ե չ .,ւ . Березовая
роща կ ե չո ւ պ ուրա կ,
БЕРЕ’ЧЬ, -егу, -ежёшь, -еп?т, несов.
что? խ նա յե լ , Беречь время ժամանակը
խ նա յե լ ։ 2. кого? что? (хранить,
оберегать) պաշտ պ ա ն ե լ, պահպան
ե լ։ Беречь продукты от грызунов
մ թ ե ր ք ը պահպանել կրծւ: ղ ն ե ր ի ց ,
БЕРЕ’ЧЬСЯ, -егусь, -ежёшься, -егутся,
несов. чего? (остерегаться) զգո ւշա նա
լ,
БЕРЛО ГА, -И արչի ո ր բ
БЕСЕ’ДА, -ы (разговор) զ ր ո ւ յց ՛
БЕСЕ’ДКА, -и տաղավար (պ արտե ղ
ո ւմ ) ,
БЕСЕ’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. с кем? о Ком? о чём? (| ;<՝ва-
ривать) զ ր ո ւ ց ե լ ,
БЕСКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое անդասակա
ր գ , Бесклассовое общество ան-
ոասաեալւգ հա սա րա կ ո ւթ յո ւն .
БЕСКОНЕЧНЫЙ, ая, -ое (безгра-
НИЧНЫЙ) ա ն վ ե ր ջ , ա ն ծա յր , ա ն ծա յրա
ծ ի ր , անսահման։
БЕСКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое ա ն շա ֊
հա խնդիր , անշահասեր։ БбСКОрЫСТ-
НаЯ ПОМОЩЬ անշահախնդիր օդն ո ւ ֊
БЕСПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое անկուսա
կցա կան : Беспартийный большевик
անկո ւսա կցա կա ն բ ո լշ և ի կ ,
БЕСПЕРЕБО ЙНЫЙ, -ая, -ое անխա-
փ ա ն , ան ը ն դ մ ե ջ ։
БЕСПЕ’ЧНЫЙ, ая, -ое (беззаботный)
ա ն հ ո գ , ш Ьփ ո ւ յթ . Беспечный йело-
ВеК անհոգ մա ր դ ։
БЕСПЛАТНО ձի ի ш բա ր , ա ն վ ճա ր ։
БЕСПЛАТНЫЙ, -ая, -ое ձ ր ի , անվը-
ճա ր. Бесплатное обучение ձրի ո ւս ո ւց
ո ւ մ ,
БЕСПЛОДНЫЙ, -ая, -ое J. ա ն բ ե ր ր ի ,
ա նպ տ ո ւղ , БеСПЛОДНЗЯ ЗЙМЛЯ անբ
ե ր ր ի հ „ ղ ։ 2 . (безуспешный, напрасный)
ա պ ա ր դ յո ւն , զ ո ւր ։ БеСПЛОДНЫе
старания ա պ ա ր դ յո ւն շա ն ք ե ր ։
БЕСПОДО’БНЫЙ, -ая, -ое (отличный,
превосходный) ա ն նմա ն , ա ն զ ո ւգա ֊
կա ն։
БЕСПОКОИТЬ, -ою, -оишь, -бят,
несов. кого? чем? (тревожить) ան-
հանգս տա ը ն ե լ ։
БЕСПОКО’ИТЬСЯ, -бюсь, -ОИШЬСЯ,
-оятся, несов. о ком? о чём? (тревожиться)
ա ն հա ն գստ ա նա ր Не беС֊
покойтесь об ЭТОМ անհանգը и-
տ ան աք դրա համար։
БЕСПОКОЙНЫЙ, -ЭЯ, -ое անհանգ
ի ստ , Беспокойный характер անհա
ն գի ստ բ նա վ ո ր ո ւթ յո ւն , 15 СС
покойная ЖИЗНЬ անհանգիստ կ յա ն ք ,
БЕСПОКО’ЙСТВО, -а ա ն հա ն գստ ո ւթ
յո ւ ն ։ Причинить беспокойство անհա
ն գ ստ ո ւթ յո ւն պ ա տ ճա ռ ե չ,
БЕСПОЛ Е’ЗНО, (напрасно) ՛Անօգուտ
կ ե րպ ո վ , ա պ ա ր դ յո ւն ,
БЕСПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое (напрасный,
ЛИШНИЙ) ա ն օ գ ո ւտ , անօդտա-
կա ր , զ ո ւր . Бесполезная трата времени
Ժամանակի ա ն օգ ո ւտ վա տ ն
ո ւմ ,
БЕСПО’МОЩН ЫЙ, -ая, -ое (бессильный)
ա ն օգ նա կա ն , ա ն զ ո ր ։ БеСПО-
МОЩНЫЙ боЛЬНОЙ ա նօգնական հ ի ֊
վա ն դ ։
БЕСПОРЯ’ДОК, -дка ա ն կա ր գ ո ւթ յո ւն ,
խ ա ռ նա կ ո ւթ յո ւն ։
БЕСПОРЯДОЧНЫЙ, -ая, -ое (бессистемный)
ա ն կա ր գ , անկանոն, խ ա ռ նա
շփ ոթ ։
БЕСПОСАДОЧНЫЙ 16 БЕТОНИРОВАТЬ
БЕСПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое шЬ-
վայ/<էէք ։ Беспосадочный перелё! ան.
վա յր է ջ ք թ ռ ի չ ք :
БЕСПОЩАДНЫЙ, -ая, ое (жестокий,
безжалостный) ա ն ո ղ ո ք , ս .ն ո ֊
ղ ո ր մ , ա նխ նա յ ա ն գ ո ւթ t
БЕСПРА’ВНЫЙ, -ая о е ի րա վա զ ո ւր կ ։
БЕСПРЕДЕ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (безгра-
НИЧНЫЙ) ան սահման , ա ն ծա յրա ծ ի ր ։
БЕСПРЕКОСЛОВНО անառաՐկ ե լի ո֊
ր ե ն , առանց ա ռա ր կ ո ւթ յա ն t ВЫПОЛНИТЬ
приказ безпрекословно հրա-
մանը կատարել առանց առարկութ
յա ն t
БЕСПРЕКОСЛО’ВНЫЙ, -ая, -ое ան.
ա ռա ր կ ե լի } անհակաճառելիէ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ա նար գե լ կերպ
ո վ , առանց խ ո չը ն դ ոտ ի ։
БЕСПРЕПЯ ТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ա ն ֊
ա ր գ ե լ, ա նխ ո չը ն դ ոտ ։
БЕСПРЕРЫ ВНЫЙ, -ая, -ое ա ն ը ն դ ֊
հա տ , անդադար։ Беспрерывный ветер
անընդհատ քա մ ի ։
БЕСПРИЗО’РНЫЙ, ая, -ое (бездомный,
безнадзорный) ա նապ ա ստա ն ,
խ նա մա զ ո ւր կ , առանց խ նա մ քի թ ո ղ ն ը ֊
վա ծ ։
БЕСПРИМЕРНЫЙ, -ая, -ое անօրի.
նա կ ։ Беспримерный героизм ան.
օրինակ հեոո ս ո ւթ յո ւ ն ։
БЕСПРИСТРА СТНЫЙ, -ая, -ое (справедливый,
объективный) անաչա ռ ,
անկո ղմնա պահ, անկ ո ղմնա կա ր Беспристрастная
критика անաչառ ք ը ն —
ն ադա տո ւթ յո ւ ն ։
БЕССВЯЗНЫЙ, -ая, -ое ա ն կա պ , կ ը ց ֊
կ ըտ ո ւր ։ БеССВЯЗНОв ОбЪЯСНбНИе կ ը ց ֊
կըտ ուր բա ց ա տրո ւթ յո ւն ։
БЕССЕРДЕ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (жестокий)
ա ն ս ի րտ , ա ն գ ո ւթ ։
БЕССИ’ЛИЕ, -ИЯ ա ն զ ո ր ո ւթ յո ւն ։
БЕССИЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ա ն զոր։
БЕССЛЕ’ДНО ա ն հ ետ ։ Бесследно пропасть
անհետ կ ո ր չե լ։
БЕССМЕ’РТИЕ, -ия ա ն մա հ ո ւթ յո ւն ,
БЕССМЕРТНЫЙ, -ая, -о? անմահ,
Бессмертные герои անմահ հերոս-
ն ե ր ։
БЕССМЫ’СЛЕННЫЙ, -ая, -ое (неразумный,
беСЦеЛЬНЫЙ) ա ն ի մա ստ , ան-
միտ I Бессмысленный вопрос անի-
մա ստ հա ր ց ։
БЕССО’ВЕСТНЫЙ, -ая, -ое 1- (нечестный,
НаГЛЫЙ) ա նա մ ո թ , անպատկա
ռ ։ Бессовестный обманщик ան .
ա մ ոթ խ ա ր ե բա ։ 2 * ա նխ ի ղ ճ ։
БЕССОДЕРЖА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое шЬ-
տարկ։ Бессодержательный рассказ
ան բովանդակ պ ա տ մ վա ծ ք ։
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1.
ուշաթավէէ Бессознательное состоя-
НИе ուշաթավէ վ ի ճա կ ։ 2 » ան դի աակից ,
ա ն գ իտ ա կ ցա կա ն ։ Бессознательный
поступок ա նգիտա կ ցակա ն վարմ
ո ւ ն ք ։
БЕССО’ННИЦА, -Ы ա ն ք ն ո ւթ յո ւ ն ։ Страдать
бессонницей ա ն ք ն ո ւթ յա մ բ տա-
ռա պ ե ր
БЕССПО’РНЫЙ, -ая, -ое ա ն վ ի ճ ե լի ,
Бесспорная истина անվիճ ելի ճըչ-
մար աո ւթ յո ւն է
БЕССРОЧНЫЙ, -ДЯ, -Ое ա ն ժա մ կ ետ ։
Бессрочный вклад անժամկ ետ
ա վա ն դ։
БЕССТРАСТНЫЙ, -ая, ое (спокойный)
ա ն կ ի ր ք , ա ն վ ր դ ո վ , ա նտ ա ր բ ե ր ։
БЕССТРА ШНЫЙ, -ая, -ое (храбрый,
отважный) ա ն վա խ , անահ, աներ-
կ յո ւ ղ , ան վեհեր ։
БЕССТЫДНЫЙ, -ая, -ое ա նա մ ո թ ։
БЕСТОЛКО’ВЫЙ, -ая, -ое 1• (глупый,
непонятливый) ա ն հա ս կա ց ո ղ , ան-
խ ե լա հա ս . Бестолковый человек ան-
հա ս կա ցո ղ մա ր դ ։ 3 . ա ն մ իտ ,
ա ն ի մա ստ , ա ն կա պ ։ БбСТОЛКОВОе СО-
чинение անիմա ստ Լանկապ) շարադ
ր ո ւթ յո ւն ։
БЕСФО’РКЕННЫЙ, -ая, -ое անձև։
Бесформенная масса անձև զանգ-
վա ծ ։
БЕСХАРА’КТЕРНЫЙ, -ая, -ое (слабохарактерный,
слабовольный, без-
ВОЛЬНЫЙ) թ ո ւ լա կա մ , անհա и տա տա-
կա մ , կա մա զ ո ւր կ ։
БЕСЦВЕТН ЫЙ, -ая, -ое ա ն գ ո ւ յն ,
դ ժ գ ո ւ յն ։ БеСЦВеТНЫЙ раствор անգ
ո ւ յն լո ւ ծ ո ւ յթ ։
БЕСЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (бесполезный,
бессмысленный) աննպատակէ
Бесцельная поездка աննպատակ
ո ւղ և ո ր ո ւթ յո ւն ։
БЕСЦЕ’ННЫЙ, -ая, -ое ա ն գ ի ն ։ Бесценный
Друг անգին բա ր ե կա մ ։
БЕСЧЕЛОВЕ ЧНЫЙ, -ая, -ое (безжалостный,
жестокий) ա ն մա ր դ կա ֊
յին> տ մա ր դ ի , ա ն գ ո ւթ ։
БЕСЧИСЛЕННЫЙ, -ая, -ое ա ն թ ի վ ,
անհամար ։
БЕСЧУ ВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое ա ն զ գա ,
ա ն կենդան։
ВЕСШУ’МНЫЙ, -ая, -ое ա նաղ մ ուկ ,
ա ն ձա յն ։
БЕТОНИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. ч то ? բ ետ ո ն ե լ, բ ետ ո նա
պ ա տ ե լ։ || сов. забетонировать*
БЕШЕНЫЙ !7 БЛЕДНЫЙ
БЕШЕНЫЙ, -ЭЯ, -0G f* կա տ ա ղա ծ ։
Бешеная собака կա տ ա ղա ծ շ ո ւն ։
2 , կա տա ղիt մոքի, մ ո լե գ ի ն ։
БИБЛИОТЕКА, “И գրադարանt Публичная
библиотека հանրային գ ը ֊
րադարան է
БИБЛИОТЕКАРЬ, -рЯ գ րա դա րա նա ֊
վա ր ։
БИБЛИОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое գրադարա
նա յի ն , գրա դարան ի ։ Библиотечная
книга գրադարանի գ ի ր ք ։
БИ’ВНИ, -ей Ժանիքներ։ Бивни слона
փղի ժա ն ի ք ն ե ր ։
БИЛЕТ, -а տ ո մ ս , Билет в театр
թա տ ր ո ն ի տ ո մ ս ։ Б и л е т НЭ С8М0-
лёт ի ն ք նա թ ի ռ ի տ ո մ ս ։ КОМСОМОЛЬСК
ИЙ билет կոմերիտական տ ո մ ս ։
БИНО’КЛЬ, -ЛЯ ե ր կ դ իտ ա կ , բ ի ն ո կ լ,
երկփո ղ յա հեռադ իտակ ։
БИОГРАФИЯ, -ИИ կ ե ն սա գ ր ո ւթ յո ւն ։
ВИОЛОГИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое կենսա-
բա նա կա ն։
БИОЛОГИЯ, •ИИ կեն սա բա ն ո ւթ յո ւե ։
БЙ’1ГВА, -Ы (сражение) ճա կա տա մա րտ t
մար տ ։
ВИТЬ, бью, бьёшь, бьют, несов. է.
чем? по чему? (ударять) խ փ ե լ, հար՛.
I[ա ծ ե լ , զա ր կ ե լ, բա խ ե լ ։ Бить ПО руке
ձեռքին խ փ ե լ։ 3 . кого? чем? (избивать)
ծ ե ծ ե լ ։ Нельзя бить ребёнка երեխ
ա յի ն չի կարելի ծ ե ծ ե լ ։ 3 . К020?
(побеждать) հա ր վա ծ ե լ, հա ղ թ ե լ, չա ր-
դ ե լ։ Бить врага թ շնա մ ո ւն չա ր դ ե ր
4. ч т о ? (ломать, разбивать) կոտ .
ր ա տ ե լ, չարդո տ ե լ, չարդ ո ւ փշուր
ա ն ե լ, || сов. ко 3 ,3 и * знач. побить,
-бью, -бьёшь, -бьют*
БИТЬСЯ, бьюсь, бьёшься, бьются,
несов. 1• чем? обо ч т о ? (ударяться)
բա խ վ ե լ։ 2. С к ем ? (сражаться) կ ռ վ ե լ,
մա րտ ն չե լ։ БИТЬСЯ С ВрЭГОМ թ շ նա մ ո լ
հետ կ ռ վ ե լ ։ 3 . բա բա խ ե լ , խ փ ե լ։ СерД-
це бьётся սիրտը բա բա խ ո ւմ Է։
БЛАТО, -3 բա ր ի ք , բա ր օ ր ո ւթ յո ւ ն ։ 0 )3 —
давать материальные блага ն յո ւ թա
կա ն բար իք ն եր ս տ ե ղ ծ ե լ։ На блЗГО
РОДИНЫ հա յր ե ն ի ք ի բա ր օ ր ո ւթ յա ն հա-
մա ր ։
БЛАГОДАРИТЬ, -рю, -рЙШЬ, -рят,
несов. кого? за что? շնորհակալութ
յո ւ ն հա յտ ն ե լ։ Благодарить за услугу
շն ո ր հա կա լո ւթ յո ւն հա յտ նե լ ծառա
յո ւթ յա ն հա մա ր։ jj c o s . поблагодарить,
-рю, -рйшь, -рят.
БЛАГОДАРНОСТЬ, -ти и շնորհակա
լո ւթ յո ւ ն ։ Выразить благодарность
շն ո ր հա կա լո ւթ յո ւն հա յտ ն ե լt
2 . ե րա խ տ ա գ իտ ո ւթ յո ւն ։ ПОЛНЫЙ бла*
БЛАГОДАРНЫЙ, -ая, -ое շնորհակալյ
շնո րհապարտt ե րա խ տ ա գ ետ ։
БЛАГОДАРЯ’ благодаря кому? благодаря
чему? շնո րհի վ։ Благодаря тебе
ք ո շնորհիվ։
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
(доброжелательный) բա ր յա ցա կա մ ։
Благожелательное отношение рш-
ր յա ցա կա մ վերա բ ե ր մ ո ւն ք ։
БЛАГОЗВУ ЧНЫЙ, -ая, -ое քա ր ե .
հ ն չ յո ւն ։
БЛАГОПОЛУ’ЧИЕ, -ИЯ բար ե հա շո ղոլ*
թ յո ւ ն , բա ր ե կ ե ց ո ւթ յե ւ ն , բարեբախտ
տ ո ւթ յո ւ ն , բա ր օ ր ո ւթ յո ւ ն ։ МатерЙЗЛЬ-
Ное благополучие ն յո ւթա կա ն բարե կ
ե ց ո ւթ յո ւ ն ։
БЛАГОПОЛУ ЧНО բարեհաշո ղ կ ե րպ ո վ ,
բարեհաշո ղ ո ւթ յա մ բ ։
БЛАГОПОЛУ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (удач-
ный, успешный) բա ր ե հա չո ղ ։ Благо-
получный конец բա ր ե հա չող վախ-
ճան։
БЛАГОПРИЯТНЫЙ, -ая, -ое (удоб-
НЫЙ) բարենպ՛աս՛տ է նպ ա ստ ա վ ո ր ։
Благоприятные условия նպաստավոր
պա յմա ն ն եր t
БЛАГОРАЗУ’МИЕ, -ИЯ խ ո հ ե մ ո ւթ յո ւն ,
խ ե լա մտ ո ւթ յո ւն ։ ПРОЯВИТЬ бЛЭГО-
раЗуМИе խ ո հ ե մ ո ւթ յո ւն հանդես բե-
ր ե լ,
БЛАГОРАЗУ МНЫЙ, -ая, -ое (рассудительный)
խ ո հ ե մ , խ ե լա մ իտ ։
БЛАГОРО’ДНЫЙ, -ая, -ое ազն իվ,
ա զ ն վա բա ր ո ։ Благородный поступок
ա զնիվ վա ր մ ո ւն ք ։
БЛАГОРОДСТВО, -а ա զ ն վ ո ւթ յո ւն ։
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, -ия (благопо-
ЛуЧИе) բա ր ե կ ե ց ո ւթ յո ւն , բարօր ո ւ *
թ յո ւ ն ։
БЛАГОУСТРА ИВАТЬ СМ. благоустроить
БЛАГОУСТРО ЕННЫЙ, -ая, -ое բարեկարգ
։ Благоустроенный дом բա֊
ր ե կա րգ տ ո ւն ։
БЛАГОУСТРОИТЬ, -ОЮ, -ОИШЬ, -ОЯТ,
сов. что? բա ր ե կա ր գ ե լ։ || НвС’Ж
благоустраивать, -аю, -аешь, -ают.
БЛАГОУСТРО ЙСТВО, -а բ ա ր ե կ ա ր գ դ ֊
թ յո ւ ն , բա ր ե կա ր գ ո ւմ ։
В ЛАЖЕ’НСТ ВО, -а ե րա ն ո ւթ յո ւ ն , ւ ,,.
չա ն կ ո ւթ յո ւն ։
БЛЕДНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют н е т 9.
1. о т чего? գունատվել։ 2. nfj-‘tt
Чем? ն ս ե մա նա լ։ || СОв. ПОблеДНСНь,
-ёю, -ёешь, -ёют.
БЛЕДНЫЙ, -ЗЯ, -Ое 1՝ գ ո ւնա տ ։ Бж՝ V
ное ЛИЦО գունատ դ ե մ ք ։ 2 , (туСКЛЫ
БЛЕСК IS БОМБА
БЛЕСК, -а փ ա յլ , ց ո լք ՛
БЛЕСНУТЬ, -нёт, -нут, сов. Փ ա յլե լ ,
շ ո ղա լ, փ ա յլա տ ա կ ե լ։
БЛЕСТЕТЬ, -тйт, -тят (и блещет,
блещут), несов. փ ա յլե ի փ ա յլփ լե լ ,
շ ո ղա լ, շ ո ղ շ ո ղա լ։ ЗвёзДЫ бЛеЩуТ
ա ստ ղ ե ր ր փ ա յլո ւմ են (շ ո ղ ո ւմ են)*
БЛЕСТЯ ЩИЙ, -ая, -ее փ ա յլո ւն , иլ ը ս ֊
պ ը ղ ո ւն ։
БЛИ’ЖНИЙ, -ЯЯ, -ее մ ոտ ա կա , մերձա
վ ո ր ։ Ближний Восток Մերձավոր
Ա ր և ե լք i
БЛИЗ близ кого? близ чего? (около)
մ ո տ ։ БЛИЗ ДОрОГИ ճանապարհի մ ոտ ։
БЛИЗКИЙ, -2Я, «Об մ ոտ , մ п տ ш կա ,
մ ե ր ձա կա , մ ե ր ձա վ ո ր , մ ոտ ի կ ։
БЛИЗНЕЦЫ, -OB ե ր կ վ ո ր յա կ ն ե ր t
БЛИЗОРУКИЙ, -ая, -ое կա ր ճա տ ե ս ։
БЛИ ЗОСТЬ, -ТИ մ ոտ ո ւթ յո ւն յ մ ոտ ի կ ո ւթ
յո ւ ն , մ ե ր ձա վ ո ր ո ւթ յո ւն ։ БЛИЗОСТЬ
характеров բ նա վ ո ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի մ ո տ
ի կ ո ւթ յո ւն ։
ЬЛОКА’ДА, -Ы բ լո կա դա , պ աշարո ւմ։
БЛОНДИ’Н, -а շ ե կ , շիկահեր տղա-
մ ա ր դ ։
БЛОНДИ НКА, -И շ ե կ , շիկահեր կին,
БЛОХА’, -II լ ո ւ ։
БЛУЖДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
(скитаться, странствовать) թափառել,
Блуждать ПО городу քա ղա ք ո ւմ թ ш-
փ առել է
БЛКУДО, -а 7- ս կ ո ւտ ե ղ ։ ФарфОрОВОе
блюдо ճ ե նա պա կ յա սկուտե ղ ։ 2 . (ку-
шанье) կ ե րա կ րա տ ե սա կ , կ ե րա կ ուր ։
Горячее блюдо տաք կ ե րա կ ուր ։
БЛЮДЦЕ, -а թ ե յի պնակ։
БОБЫ , -OB բա կ լա ( բ ո ւ յս ) ‘
БОГ, ■Q ա ստ վա ծ г
БОГАТЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
հա ր ստ ա նա լ։ Ц СОб. разбогатеть,
-ёю, -ёешь, -ёют.
БОГА’ТСТ ВО, -а հա ր ստ ո ւթ յո ւն г ПрИ-
родные богатства страны երկրի
բնա կա ն հա ր ստ ո ւթ յո ւն ն ե ր ։
БОГАТЫЙ, -ЭЯ, -06 հա ր ուստ ։
БОГАТЫ’РЬ, -ря, դ յո ւցա զ ն ։
БОДАТЬ, -ает, -ают, несов. кого? что?
պո զա հա ր ե լ, հարու տ ա ր jj СОН. ЗЯ-
бодать -ает, -ают.
БО ДРОСТЬ, ТИ կա յտ ա ռ ո ւթ յո ւն , ա ռ ո ւյգ
ո ւ թ յո ւ ն , զ մ шրթ ո ւթ յո ւն ։
БОДРСТВОВАТЬ, -Твую, -твуешь,
-твуют, несов. ա րթ ո ւն մ նա լ , չք ն ե լ ։
Бодрствовать ВСЮ НОЧЬ ա մ բո ղ ջ գի-
շ ե ր ր ա րթ ո ւն մ նա լ։
БО’ДРЫЙ, -ая, -ое (здоровый, энергичный)
կա յտ ա ռ , ա ռ ո ւ յգ , զ վա ր թ ։
Клпт.|й лтяпии hut 1 տ առ ծ ե ո ո ւն ի ։
կանէ Боевой товарищ մարտական
ը ն կ ե ր ։ Боевой патрон մարտական
փ ա մփ ո ւշտ ։
БОЕПРИПА’СЫ, -OB ռա զ մա մ թ ե ր ք ։
БОЕ’Ц, бойца (солдат) մա րտ ի կ , ռազմ
ի կ ։
БОЙ, боя (битва, сражение) մա րտ ,
ճա կա տ ա մա րտ ։ Морской бой ծո վա մա
րտ ։ Рукопашный бой ձեռնա-
մա րտ ։
БО’ЙКИЙ, -ая> -ое (живой, ловкий)
1 у ա շխ ո ւ յժ , ժ ի ր ։ БоЙКИЙ МЗЛЬЧИК
ժիր տ ղա ։ 2 , (оЖИВЛёННЫЙ, ЛЮДНЫЙ)
բա ն ո ւկ , մարդա շա տ ։ Б0ЙК0е МвС-
ТО մարդաշատ տ ե ղ ։ БоЙКЗЯ уЛИЦЗ
բանո ւկ փ ո ղ ո ց ։
БОК, -а (-у) կ ո ղ ք . Спать на бок^ կ ո ղ ք ի
վրա ք ն ե լ ։ УпЯСТЬ На боК կ ո ղ ք ի վրա
ր ն կ ն ե ր В боку колет կ ո ղ ք ս ծա կ ո ւմ Է։
БОКА’Л, -а բա ժա կ , գա վա թ (գ ի ն ո ւ )։
БОКО ВОЙ, -ая, -ое կ ո ղ ք ի , կ ող մնա յի
ն ։ Боковой карман կ ո ղ ք ի գ րպ ա ն ։
БОКС, -а բ ռ ն ց քա մա րտ ։
БОКСЁР, -а բ ռ ն ց քա մա րտ ի կ ։
БОЛЕЗНЕННЫЙ, -ая, -ое (нездоровый)
հ ի վա ն դոտ , ա նառ ողջ։ БОЛеЗ-
ненный ребёнок հիվանդոտ ե ր եխ ա ։
БОЛЕ’ЗНЬ, -НИ հ ի վա ն դ ո ւթ յո ւն ։
1. БОЛЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
чем’? հիվանդ լի ն ե ր Болеть ангиной
ա ն գ ի նա յո վ հիվանդ լի ն ե լ ։
2 . БОЛЕТЬ, -ЛИТ, -ЛЯТ, несов. ցա վ ե լ,
ցա վ զ գա ր У меня болит голова
գ լո ւխ ս ցա վ ո ւմ Է։
БОЛОТИСТЫЙ, -ая, -ое ճահճոտ։
Болотистый лес ճահճոտ ա նտա ռ։
БОЛОТО, -а ճահիճ,
БОЛТ, -а հ ե ղ ո ւ յս ,
БОЛТЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое 1 . շա տ ա խ ո ս ,
2 . բա ց բ ե րա ն , ա ն գա ղտ նա պ ա հ ։
БОЛЬ, -ЛИ ց ա վ ։ Головная боль գ լխ ա ց
ա վ ։ Зубная боль ա տ ա մ նա ցա վ ։
БОЛЬНИ’ЦА, -Ы հի վա ն դա ն ո ց ։ ПОЛОЖИТЬ
В боЛЬНИЦу հիվանդանոց պառկ
ե ց ն ե ր
\. БОЛЬНО’Й, -ая, -ое (нездоровый)
հի վա ն դ, ցա վ ոտ ։ БОЛЬНОЙ МаЛЬЧИК
հիվանդ տ ղա ։ Больной вопрос ցա վոտ
հա ր ց ։
2. БОЛЬНО’Й, -ого հիվանդ, Лекарство
для больного դ ե ղ հիվանդի հա մա ր։
БОЛЬШИНСТВО’, -а մ ե ծա մա ս ն ո ւ թ
յո ւ ն ։ Большинством ГОЛОСОВ ձա յների
մ ե ծա մա ս ն ո ւթ յա մ բ ։ ПоДЗВЛЯ-
ющее большинство ճնշող մ ե ծա մ ա ս ֊
ն ո ւթ յո ւ ն ։
БОЛЬШОЙ, -ая, -6е մ ե ծ ,
БОМБАРДИРОВАТЬ 19 БРОНЯ
БОМБАРДИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. кого? что? ռ մ բա կ ո ծ ե լ։
Бомбардировать вражеский аэродром
թ շ նա մ ո ւ աերոդրոմը ռ մ բա կ ո ֊
ծ ե ր
БОМБАРДИРО’ВКА, -И ռ մ բա կ ո ծ ո ւ թ
յո ւ ն ) ռ մ բա կ ո ծ ո ւմ ։
БОМБАРДИРО’ВЩИ К, -а ռ մ բա կ ո .
ծ ի չ (ի ն ք նա թ ի ռ )։
БОРЕ’ Ц, -рЦа 1* մա րտ ն չո ղ ։ БорвЦ ЗЭ
мир И демократию խ ա ղա ղ ո ւթ յա ն և
դ ե մ ո կ րա տ իա յի համար մա րտ ն չո ղ ։
2. ըմբիշ։ Борец тяжёлого веса
ծանր քաշի ը մ բ ի շ ։
БОРМОТАТЬ, ֊0 4 у, -бчешь, -очут.
НеСОв. ЧтО? փ ն թ փ ն թա լ, մ ռ թ մ ռ թ ա լ,
քթի տակ խոսեր || сов. пробормотать,
-очу, -очешь, -очут.
БОРОДА’, -Ы մ ո ր ո ւք ։
БОРОДА’ВКА, -И գ ո րտ ն ո ւկ ։
БОРОЗДА’, -ы ակոս։
БОРОНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
ч т о ? տափ ա ն ե լ, ցա քա ն ե ր j| СОв.
взборонить, -ню, -нйшь, -нят и
заборонить, -нй, -нйшь, -нят.
БОРО’ТЬСЯ, борюсь, борешься, борются,
несов. с кем? с чем? за
что? против кого? против чего?
պ ա յքա ր ե լ, մա րտ ն չե ր БорОТЬСЯ С
в р а г о м մա րտ ն չե լ թ շ նա մ ո ւ դ ե մ ։ Бо-
р о т ь с я з а мир պ ա յքա ր ե լ խ ա ղա ղ ո ւթ
յա ն հա մա ր։ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ
Ա{այքարել պ ա տ երա զմի դ ե մ ։
БОРТ, -а, На б о р ту կող {նա վ ի , ավտո-
մ ո բ ի լի և ա յլն ) ։
БОРЬБА’, -Ы 1 . ը մ բ շա մա րտ ։ КлЭССИ-
ческая борьба կ լաս իկ ը մ բ շա մա րտ ։
г. պ ա յքա ր ։ Классовая борьба դասա
կա ր գայի ն պ ա յքա ր ։
БОСИКОМ ոտ ա բ ո բ ի կ , բ ո բ ի կ ։ ХОДИТЬ
бОСИКОМ ո տ ա բ ո բի կ ման գա լ ։
БОТАНИКА, -И բո ւսա բա ն ո ւթ յո ւ ն ։
БОТАНИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое բ ո ւսա բա նա
կա ն ։ Ботанический сад բ ո ւ ս ա ֊
բա նա կա ն ա յգ ի ։
БО ЧКА, -И տ ա կա ռ ։
БОЯЗЛИ’ВЫЙ, -а я , -ое (робкий) վ ա խ ֊
կ ոտ , երկչոտ t վ ե հ ե ր ոտ ։
БОЯЗНЬ, -НИ (с т р а х ) վա խ , ե ր կ յո ւղ ,
ահ։
БОЯТЬСЯ, боюсь, бойшься, боятся,
несов. кого? чего? վա խ ե նա ր Не бояться
ТруДНОСТеЙ դ ժ վա ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ց
չվա խ ե նա լ։
1. БРАК, -а ա մ ո ւս ն ո ւթ յո ւն ։ СвИДе-
тельство О браке ա մ ո ւս ն ո ւթ յա ն
վկա յա կա ն ։
2 . БРАК, -а խոտան ։ Брак производ-
гтяя աոտաոոուԹւան Խ ոտ ա ն ։
БРАКОВАТЬ, -кую, -куешь, -куют,
несов. что? խոտաներ || сов. забраковать,
-кую, -куешь, -куют.
БРАНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
кого? за что? (ругать) նա խ ա տ ե լ,
հա յհ ո յե ր || сов. выбранить, -ню
-нишь, -нят.
БРАТ, а ե ղ բա յր ։ Старший б р а т ավազ
ե ղ բա յր ։
БРАТСКИЙ, -ЗЯ, -Ое ե ղ բա յրա կա ն ։
Братские республики եղ բա յրա կա ն
հանրա պե տ ո լթ յո ւն ն ե ր ։
БРАТЬ, беру,’ берёшь, берут, несов.
кого? ч т о ? վ ե ր ց ն ե ր Брать книгу
В би б ли о тек е գրադարանից դիրք
վ ե ր ց ն ե ր || СОв. ВЗЯТЬ, ВОЗЬМу, ВОЗЬ-
мёшь, возьмут.
БРАТЬСЯ, берусь, берёшься, берутся,
несов. з а что? 1■ բ ռ ն ե լ (մի բա ն ի ց )։
Браться за руки իրար ձեռք բ ռ ն ե ր
2 , հանձն ա ռ ն ե լ, ստ ա ն ձ ն եր БраТЬСЯ
За ДеЛО դ ո ր ծ ր հանձն ա ռ ն ե լ, գոր ծի
ա ն ց ն ե ր II сов. ВЗЯТЬСЯ, возьмусь,
возьмёшься, возьмутся.
БРЕВНО’, -а գե րա ն ։
БРЕД, -а զա ռա ն ցա ն ք ։ Бред больного
հիվանդի զա ռա ն ցա ն ք ։
БРЕ’ДИТЬ, брежу, бредишь, бредят,
несов. զա ռա ն ց ե լ։
БРЕ’ЗГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кем? чем? զզվեր || сов. побрезгать,
-аю, -аешь, -ают.
БРИГАДА, -ы բ ր ի գա դ ։ Бригада коммунистического
Труда կոմուն իստա կա ն
աշխ ատ ա նք ի բ ր ի գա դ ։
БРИГАДИ’Р, -а բ ր ի գա դա վա ր ։
БРИТВА, -ы ա ծ ե լի ։ Безопасная б ри т в
а ա նվտա նգ ա ծ ե լի ։
БРИТВЕННЫЙ, -а я , -ое ա ծ ե լո ւ , ածի-
լե լո ւ ։ БрИТВвННЫЙ Прибор ա ծ ի լա ֊
սա ր ք , ա ծ ի լե լո ւ սա ր ք ։
БРИТЬ, брею, б р е еш ь , б р ею т , несов.
кого? ч т о ? ա ծ ի լե լ, սա փ րե ր БрИТЬ
б о р о д у մ ո ր ո ւք ն ա ծ ի լե լ։ |] СОв. П0-
брйть, -рею, -реешь, -рёют.
БРИТЬСЯ, бреюсь, бреешься, бреются,
несов. чем ? ա ծ ի լվ ե լ, սա փ ր վ ե ր ||
сов. побриться, -рёюсь, -рёешься,
-рёются.
БРОВЬ, -ви հ ո ն ք ։ Хмурить брови
հոնքերը կ իտ ե լ ։
БРОД, -Յ ծա ն ծա ղ ո ւտ , ա ն ցա հ ո ւն t
БРОДИТЬ, брожу, бродишь, бродят,
НеСОв. թա փ ա ռ ե լ, շր ջե լ։
БРОДЯ ТА, -И թափ առա շր ջիկ ։
БРОДЯ’ЧИЙ, -ая, -се թափառական ։
БРОНИ РОВАННЫЙ, -а я , -ое զՐահա-
պա տ ։
БРОНЯ’. -Й զրահ։
БРОСАТЬ 20 БУШЕВАТЬ
БР0СА’ ГЬ см. брбсить.
БРОСА’ТЬСЯ см. броситься.
БРО’СИТЬ, брошу, бросишь, бросят,
сов. i . ч т о ? գ ց ե լ , ն ետ ե ր Бросить
МЯЧ գնդակը գ ց ե լ ։ 2 . к о г о ? ЧШО?
(покинуть, оставить) թ ո ղ ն ե ի լք ե ր
Бросить работу ա շխ ատ ա նքը լք ե լ ։
II несов. бросать, -аю, -аешь, -ают.
БРО’СИТЬСЯ, брбшусь, бросишься,
бросятся, сов. н а кого? н а ч т о ? во
ч т о ? к у д а ? ն ետ վ ե լ , հա ր ձակ վ ել։ БрО-
СИТЬСЯ В ВОДУ ջուրը ն ետ վ ե ր БрО-
СИТЬСЯ на Врага թ շնա մո ւ վրա հարձա
կ վ ե ր || несов. бросаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
БРЫ’ЗГАТЬ, -зжет, -зжут, несов. ց ա յ ֊
տ ե ր Искры брызжут կա յծ ե ր ը ցա յտ
ո ւմ են ։
БРЫ’ЗГИ, брызг ցա յտ ե ր ։
БРЫКАТЬСЯ, -а е т с я , -аю т ся , несов.
քա ց ի տ ա լ։ ЛОШаДЬ брЫКЗеТСЯ ձին
քա ց ի է տ ա լի ս ։
БРЮ’КИ, брюк, շա լվա ր , անդր ավար-
տ ի ք ։
БРЮНЕ Т, -3 թ խ ահեր , թ ո ւխ տ ղամար դt
БРЮНЕТКА, -И թխ ա հ ե ր կ ի ն ։
БРЮШНО’Й, -а я , -ое վա ր ի, ո ր ո վա յն ի f
ո ր ո վա յնա յի ն ։ БрЮШНОЙ Тйф ո ր ո վա յնային
տ ի ֆ , ո ր ո վա յնա տ ի ֆ ։
БУГОР, -Гра, բ լրա կ , թ ո ւ մ բ ։ Н а б у г р е
բ լր ակի վր ա ։
БУДИЛЬНИК, -Э զա ր թ ո ւց ի չ (ժամա-
Տ Ո4 Տ ) ։
БУДИ’ТЬ, бужу будишь, будят,
несов. кого? ա ր թ նա ց ն ե ր || СОв.
разбудить, -бужу, -будишь, -будят.
БУ’ДКА, -И պահատնակ։
БУДНИ, -Ней 1 . լի օ ր ե ր , աշխ ատա ն-
ք ի օր ե ր ։ 2 * ա ռ օ ր յա ։
БУ’ДТО /. (сл о вн о ) կա ր ծ ե ս , ա ս ե ս ։
2. իրր թ ե , ի բ ր և թ ե ։
БУДУЩИЙ, -ая, -ее գա լի ք , ե կ ո ղ ,
ա պ ա գա ։ Будущее поколение ապա-
գա ս ե րունդ։
БУДУЩНОСТЬ, -ТИ ա պ ա գա ։ Блестящая
будущность փ ա յլո ւն ա պ ա գա ։
БУЙВОЛ, -а գ ո մ ե շ ։
БУ ЙНЫЙ, -ая, -ое 1. (беспокойный,
горячий) բ ո ւռ ն ։ БуЙНЫЙ Нрав բո ւռ ն
բ նա վ ո ր ո ւթ յո ւն ։ 2 , (пОрЫВИСТЫЙ, бур-
НЫЙ) կա տ ա ղ ի ։ БуЙНЫЙ ВвТвр կա-
տաոի քա մ ի ։
h i К, -a հաճարի, Հաճարենի։
БУКАШКА, -И բ զ ե զ ,
БУКВА, -ы տ ա ռ , Заглавная буква
БУКВА’ЛЬНО (дословно, точно) տա.
ռա ց ի , տառացիո րե ն ։
БУКВА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (дословный,
точный) տառացի, բառացի։ Буквальный
ПереВОД բա ռա ցի թա ր գ —
մանո ւթ յո ւ ն ։
БУКВА’РЬ, -рЙ ա յբ բ ե նա րա ն ։
БУКЕ’Т, -а փ ուն շ . Букет цветов ծա ղ կեփունջ,
БУЛА’ВКА, -И գ ն դա ս ե ղ , ք ո ր ո ց ։ При-
КОЛОТЬ булавкой ք ո ր ո ց ո վ ամրաց-
ն ե լ։
БУ’ЛКА, -И բ ո ւ լկ ի ։
БУ’ЛОЧНАЯ, -НОЙ հացի խ ա ն ո ւթ ։
БУЛЫ’ЖНИК, -а գ ետ ա քա ր ։
БУЛЬО Н, -а ար գա նա կ , մ սա ջ ո ւր ։ КУ»
рИНЫЙ буЛЬОН հավի արգա նա կ։
БУМА’ГА, -и թ ո ւ ղ թ ։ Почтовая бумага
նամակի թ ո ւ ղ թ ։
БУМАЖНИ’К, -а դ րամա պ ա նա կ ։ Кожаный
бумажник կաշվե դրամապանակ
։
БУМА’ЖНЫЙ, -ая. -ое թ ղ թ ի , թ ղ թ ե .
Бумажное производство թ ղ թ ի ար.
տադրու թ յո ւ ն . Бумажная салфетка
թ ղ թ ե ա ն ձ ե ռ ո ց ի կ ։
БУНТ, -а (мятеж) խ ռ ո վ ո ւթ յո ւն ։
БУРА’В, -а գ չի ր , գա յլի կ ո ն , շաղափ։
БУРА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, несов.
что? գա յլի կ ո ն ե ր || сов. пробуравить^
-влю, -вишь, -вят.
БУРА Н, -а բ ո ւ ք , բ ո ւք ու բ ո րա ն ։
БУРДЮ’К, -а տ իկ,
БУРЕВЕ’СТНИК, -а մրր կահավ ,
БУРЕ’НИЕ, -ИЯ հորատում,
БУРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
что? հո րա տ ե լ, || сов. пробурить,
-рю, -рйшь, -рят.
БУРНЫЙ, -ая, -ое 1 . փ ոթ ո ր կ ոտ ,
փ ո թ ո ր կա լի ց , մ ր ր կա ծ ո ւփ ։ БурНОв
море մ ր ր կա ծո ւփ ծ ո վ ։ 2 . բ ո ւռ ն , Бур-
НЫЙ рост բ ո ւռ ն ա ճ ։
БУРЫЙ, -ая, -о е 1 . մ ո ւգ դա ր չնա գ ո ւ յն ։
2 . թ խ ա թ ո ւ յր . Бурый медведь թ ը —
խ ա թ ո ւ յր ա ր բ
БУ’РЯ, -И փ ոթ ո ր ի կ , մր ր ի կ ։
БУ’СЫ, бус ո ւ լո ւն ք ն ե ր ։
БУТО’Н, -а կ ո կ ո ն ,
БУТЫ’ЛКА, -и շի շ ։ Литровая бутылка
լիտ րա ն ո ց շի շ ։
БУХА НКА, -и բ ո ք ո ն ,
БУХГА’ЛТЕР, -а հաշվապահ. Старший
бухгалтер ավագ հաշվապահ։
БУХГАЛТЕ’РИЯ, -ии հաշվապահով.
թ յո ւ ն ։
БУ’ХТА, -Ы ծո վա խ ո ր շ ։
БУШЕВА’ТЬ, -шует, -шуют, несов,
փ ո թ ո ր կ ե լ, մ ո լե գ ն ե լ։ Море 6yUiyet
БЫВАТЬ 21 ВАТЕРПАС
БЫВАТЬ, -ваю, -ваешь, -вают, несов.
1. (случаться, происходить) լինեի
տ եղ ի ո ւն ե նա լ։ Т а к Нв б ы в а е т “ * / * ? ֊
պ ե ս չի լի ն ո ւմ ։ 2 * (посещать) լի ն ե լ ,
ա յց ե լե լ մ ե կ ի ն t Бывать у знакомых
ծա ն ոթ ն ե ր ի ն ա յց ե լե ի ծա ն ոթ ների
մո լի ն ե լ ։
БЫ ВШИЙ, -ая -ее նախկին։
БЫК, -а 1• ե զ ։ 2 . ց ո ւ լ ։
ВЫ’СТРО, արագորեն , ա րա գ ։ Быстро
бежать արագ վա զ ե լ։
БЫСТРОХО’ДНЫЙ, ая, -ое արա գա-
գ նա ց^ արագընթացդ
БЫСТРЫЙ, -ЭЯ, -Ое ա րա գ , ս ր ը ն թա ց ։
Быстрый бег արագ վա զ ք ։
БЫТ, -а կ ե ն ցա ղ ։ В бЫТу կ ե ն ցա ղ ո ւմ ։
БЫТОВО’Й, -ая, -6е, կենցաղային։ Г’а*
ВИЛЬОН бытового обслуживания կենցա
ղա յի ն սպասարկման տ ա ղա վա ր ։
БЬ|ТЬ, буду, будешь, будут, несов.
1. լինել։ Вчера была хорошая погода
երեկ լա վ եղանակ Էր։ 2 . տեղի
ո ւն ե նա լ, պ ա տա հե լ։ Может быть
կարող Է պա տա հե լ։
БЮДЖЕТ, -а բ յո ւ շ ե ,
БЮСТ, -а կ ի սա ն դ ր ի ։ Бюст Пушкина
Պ ուշկին ի կի и ա նդրին։

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика