дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква А. (буква А).

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква А.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква А.

Подпишитесь на Youtube канал (озвучка текстов русско-армянских и армяно-русских словарей).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

А — իսկ, այլ , բայց
АБАЖУР — լուսամփոփ
АБЗАЦ —  պարբերություն
АБИТУРИЕНТ —  շրջանավարտ, դիմորդ
АБОНЕНТ — բաժանորդ
АБРИКО’С — ծիրա ն ։ 2. ծիրանի ծառ, ծիրանենի
АБРИКОСНЫЙ, -ая, -ое — ծիրանի
АБРИКОСОВЫЙ, -ая, -ое/ Абрикосный СОК — ծիրանի հյութ
Абрикосовое варенье — ծիրանի մուրաբա

АБСОЛЮТНО — բացարձակապես , բացարձակորեն
Он абсолютно прав- նա բացարձակապես իրավացի Է
АБСОЛЮТНЫЙ, -ая, -ое 1 . բացարձակ
Абсолютное большинство — բացարձակ մեծամասնություն,
Абсолютная величина — բացարձակ մեծություն ։ 2. կատարյալ

АБСТРА’КТНЫЙ, -ая, -ое (отвлечённый) — վերացական
Абстрактное понятие — վերացական հասկացություն
АБСУ’РД, -а (нелепость) — անհեթեթություն
АБСУ’РДНЫЙ, -ая, -ое (нелепый, бессмысленный) — անհեթեթ, անմիտ
Абсурдное мнение — անհեթեթ կարծիք

АВАНГАРД —  առաջապահ (ջոկատ)
АВАНГАРДНЫЙ -ая, -ое —  առաջապահ
АВАНС — կանխավճար, ավանս
Получить аванс — կանխավճար ստանալ
АВАРИ’ЙНЫЙ, -ая, -ое — վթարային,
АВАРИЯ, -ИИ — վթար,
Потерпеть аварию — վթարի ենթարկվել

АВГУСТ -օգոստոս
АВИАПОЧТА — ավիափոստ, օդային փոստ
АВИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое ավիացիոն
АВТОБИОГРАФИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое — ինքնակենսագրական
АВТОБИОГРАФИЯ — ինքնակենսագրություն
АВТОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, oe — ավտոմատիկ, ավտոմատ։ 2. ինքնաբերական, անգիտակցական
АВТОМАШИНА — ավտոմեքենա,
Грузовая автомашина — բեռնատար ավտոմեքենա
АВТОМОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое ավտոմոբիլային
АВТОНО’МИЯ — ինքնավարություն
Автономная республика -ինքնավար հանրապետություն

АВТОПОРТРЕ’Т — ինքնանկար,
А’ВТОР — հեղինակ
Автор учебника — դասագրքի հեղինակ
АВТОРИТЕТ — հեղինակություն
Пользоваться авторитетом — հեղինակություն վայելել
АВТОРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое հեղինակավոր
АВТОРСКИЙ, -ая, -ое — հեղինակային
Авторское право հեղինակային իրավունք
АВТОРУ’ЧКА — ինքնահոս գրիչ

АГЕ’НТ — գործակալ
АГЕ’НТСТВО — գործակալություն

9

АГРОНОМ — գյուղատնտես
АДВОКАТ — դատապաշտպան
АДМИРА’Л — ծովակալ
АДРЕС — հասցե
Обращаться по указанному адресу — դիմել նշված հասցեով
АДРЕСАТ —  հասցեատեր
АДРЕСОВАТЬ — հասցեադրել, ուղղել

Азбука (алфавит) — այբուբեն
2. букварь — այբբենարան
А ‘ИСТ — արագիլ
АЙВА’ — սերկևիլ 2. սերկևիլի ծառ, սերկևիլենի
АКАДЕ’МИК -ակադեմիկոu
АКАДЕМИЧЕСКИЙ —  ակա֊դեմիական, ակադեմիական
АКАДЕМИЧССКИЙ час — ակադեմիական ժամ
АКВАРЕ’ЛЬ —  ջրաներկ
Писать акварелью — ջրաներկով նկարել

АККОМПАНИРОВАТЬ — նվագակցել
АККУРАТНО — ճշտապահորեն, 2. խնամքով
Аккуратно завернуть — խնամքով փաթաթել
АККУРАТНЫЙ — ճշտապահ, 2. մաքուր, խնամքով կատարված
Аккуратная работа — մաքուր աշխատանք

АКТ -1. ակտ, արձանագրություն
Составить акт — ակտ կազմել։ 2 . действие — գործողություն
Комедия в трёх актах — կատակերգություն երեք գործողությամբ
АКТЁР (артист) — դերասան
АКТИ’ВНО (деятельно, энергично) —  եռանդուն կերպով
АКТИВНО вмешиваться — ակտիվորեն միջամտել
АКТИ’ВНОСТЬ — ակտիվություն
Проявлять активность ակտիվություն հանդես բերել
АКТИ’ВНЫЙ (деятельный, энергичный) — ակտիվ, եռանդուն

АКТРИ’СА (артистка) — դերասանուհի
АКТУАЛЬНЫЙ — այժմեական, արդիական
Актуальный вопрос — հրատապ հարց
АКУЛА — շնաձուկ
А’ЛГЕБРА  հանրահաշիվ
АЛЕТЬ — շառագուժել, կարմրատսւկել, կարմրին տալ, կարմրել

АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ — այլաբանական
АЛЛЕГОРИЯ — այլաբանություն
АЛЛЕЯ — ծառուղի
АЛМАЗ -ալմաստ
АЛМА’ЗНЫИ — ալմաստի, ալմաստե
АЛФАВИ’Т, -а (азбука) այբուբեն
АЛФАВИТНЫЙ -այբբենական
В алфавитном порядке — աբենական կարգով
А’ЛЫЙ, -ая, -ое (ярко-красный) ալ, վառ կարմիր
АЛЬПИНИ’ЗМ, -а — ալպինիզմ, լեռնային տուրիզմ
АЛЬПИНИ’СТ, -а — ալպինիստ, լեռնային տուրիստ

АЛЮМИНИЕВЫЙ — ալյումինե
Алюминиевая посуда — ալյումինե ամանեղեն
Алюминиевая промышленность — ալյումինի արդյունաբերություն
Алюминий — ալյումին

АНА’ЛИЗ — 1. տարրալուծում, անալիզ 2. վերլուծություն, վերլուծում
Дать кровь на анализ — արյունը տալ անալիզի
Грамматический анализ — քերականական վերլուծություն
АНАЛИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют — վերլուծել, տարրալուծել, անալիզի ենթարկել
Анализировать арифметическую задачу -թվաբանական խնդիրը վերլուծել
АНАЛОГИЧНЫЙ, -ая, -ое (подобный, СХОДНЫЙ) — համանման, նման, նըմանօրինակ
Аналогичное явление — համանման երևույթ
АНАЛОГИЯ — համանմանություն, նմանօրինակություն
АНАТОМИЯ — կազմախոսություն ,անատոմիա
АНКЕТА, -Ы — հարցաթերթ, անկետա
Заполнить анкету — հարցաթերթը  լրացնել
АННУЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ют, сов. и несов. что? (отменить,
отменять) — անվավեր համարել, չեղյալ հայտարարել

10

АНОНИ’МНЫЙ, -ая, -ое — անանուն, անստորագիր
АНСАМБЛЬ, -ЛЯ — անսամբլ
АНТАГОНИ’ЗМ, -а — հակամարտություն
АНТАРКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое — անտարկտիկական
АНТИВОЕННЫЙ, -ая -ое — հակապատերազմական
АНТИПАТИЧНЫЙ, -ая ое (неприятный) — հակակրելի, անհամակրելի
Антипатичный человек — հակակրելի, անդուր մարդ
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ, ая, 0в — հակակրոնական
АНТИСАНИТАРНЫЙ, -ая, ое — հակասանիտարական, հակաառողջապահական
АНТИЧНЫЙ, -ая, -ое անտիկ
Античная литература անտիկ գրականություն
АНТОЛО’ГИЯ — ծաղկաքաղ, անթոլոգիա

АНТО’НИМ, ՝а  — հականուն
АНТРА’КТ, -а (перерыв) — ընդմիջում
АПЕЛЬСИ’Н, -a — նարինջ։ 2. նարնջենի
АПЛОДИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют, несов. кому? — ծափահարել
Аплодировать артисту — դերասանին ծափահարել
АПЛОДИСМЕ’НТЫ, -OB ծափահարություններ
Продолжительные аплодисменты — երկարատև ծափահարություններ
АППАРАТ — սարք
Фотографический аппарат — լուսանկարչական ապարատ

АППЕНДИЦИТ, -а — կույր աղիքի բորբոքում, ապենդիցիտ
АППЕТИ’Т, -а —  ախորժակ
Приятного аппетита -բարի ախորժակ,
АППЕТИ’ТНЫЙ, -ая, -ое — ախորժաշարժ, ախորժաբեր, համեղ։
АПРЕ’ЛЬ, -ЛЯ — ապրիլ

АПТЕЧКА , -И — դեղատուն
АПТЕ’КАРЬ, -ря — դեղագործ
АРБА’, -Ы — սայլ
АРВУЗ — ձմերուկ
АРБУ’ЗНЫЙ, -ая, -ое ձմերուկի
АРГУМЕ’НТ, -а (довод, доказательство) — փաստարկ
Убедительные аргументы — համոզիչ փաստարկներ
АРГУМЕНТИ’РОВАТЬ, -рую, руешь, -руют, сов. и несов. что? — փաստարկել, հիմնավորել, պատճառաբանել
Aрена, -Ы -1. կրկեսի հրապարակ։2 . ասպարեզ
АРЕНДА, -Ы 1. վարձակալություն, 2. վարձավճար։
АРЕНДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют, сов. и несов. что? — վարձակալել

АРЕ’СТ — ձերբակալություն, կալանավորում, կալանք
АРЕСТА’НТ, -а — կալանավոր
АРЕСТОВАТЬ, -тую, -туешь, -туют сов. кого? — ձերբակալել, կալանավորել
|| несов. арестовывать, -аю, -аешь,
-ают.
АРЕСТОВЫВАТЬ см. арестовать.
АРИФМЕТИКА  — թվաբանությո ւն
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое — թվաբանական, թվաբանության
А’РКА, -И — կամար

А’РМИЯ, -ии  — բանակ
АРМЯНИН, -а — հայ,
АРМЯНКА, -и —  հայուհի,
АРМЯНСКИЙ, -ая, -ое — հայկական, հայոց
Армянские песни — հայկական երգեր
Армянский ЯЗЫК — հայոց լեզու
Армянский народ — հայ ժողովուրդ

АРОМАТ — անուշահոտություն, բույր, բուրմունք։
АРОМАТНЫЙ, -ая, -ое (душистый) — հոտավետ, բուրավետ, անուշահոտ
АРТЕРИЯ, -ИИ — զարկերակ, շնչերակ
Сонная артерия — քներակ
АРТИКУЛЯЦИЯ, -ИИ — արտաբերում, արտաբերություն
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ, -ая, -ое — հրետանային, հրետանու
АРТИЛЛЕ’РИЯ, -ИИ — հրետանի

АРТИ’СТ, -а (актёр) — դերասան, արտիստ
АРТИ’СТКА, -и (актриса) — դերասանուհի, արտիստուհի
АРХЕОЛОТИЯ, -ИИ — հնագիտություն
АРХИПЕЛА’Г, -а — արշիպելագ, կզե խում բ
АРХИТЕ’КТОР, -а —  ճարտարապետ
АРХИТЕКТУ РА, -Ы — ճարտարապետություն։
АРХИТЕКТУРНЫЙ, -ая, -ое — ճարտարապետակա ն

ACKE’T, -а — ճգնավոր
АСПЕКТ, -а — տեսանկյուն, տեսակետ
АССОРТИМЕ’НТ, -а — ասորտիմենտ, տեսակաշար, ապրանքատեսակ
АСТРОНО М, -а աստղագետ, աստղաբաշխ

11

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое աստղագիտական, աստղաբաշխական
Астрономические числа աստղաբաշխական թվեր
АСТРОНОМИЯ -ИИ — աստղագիտություն, աստղաբաշխություն
АСФАЛЬТИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь,
руют, сов. и несов. что? ասֆալտել, ասֆալտապատել
АТАКА, -И — գրոհ, գրոհում
ПОЙТИ В атаку — գրոհել
АТАКОВА’ТЬ, -кую, -куешь, -куют, сов. и несов. кого? что? -գրոհել
Атаковать ПОЗИЦИИ врага — գրոհել թշնամու դիրքերի վրա
АТЕИ’ЗМ — աթեիզմ, աստվածամերժություն
АТЕИСТ -աթեիստ, աստվածամերժ
АТЛАС, -а — քարտեզ, տեղադիրք։
Географический атлас — աշխարհագրական ատլաս
АТМОСФЕРА, -Ы — մթնոլորտ
АТМОСФЕ’РНЫЙ, -ая, -ое — մթնոլորտային
Атмосферное давление — մրթնոլորտային ճնշում
Атмосферные осадки — մթնոլորտային տեղումներ

АТОМНЫЙ, -ая, -ое — ատոմական , ատոմային , ատոմի
Атомная электростанция -ատոմային Էլեկտրակայան
Атомный вес — ատոմական Կշիռ
АТТЕСТАТ, -а — ատեստատ, վկայական
Аттестат зрелости — հասունության ատեստատ
АУДИТОРИЯ, -ИИ — լսարան
АЭРОДРОМ, -а — օդանավակայան, օդակայան, աերոդրոմ
Военный аэродром -ռազմական աերոդրոմ օդանավակայան
АЭРОПО’РТ -а — օդանավակայան, օդակայան

Словари: Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика