дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Д.

Текст для быстрого ознакомления:

Д
1. ДА այո՛, հա’, ДАВА ТЬ см. дать,
2, ДА /. և, пи Я да ты ես և դոս 2. (а, ДАВИ’ТЬ, давлю, давишь, давят, несов.
но, однако) բայց, սակայն։ l • на кого? на что? что? (нажимать

———————

ճնշել, սեղմել, հուպ տար ДаВИТЬ
кнопку звонка զանգի կոճակը սեղմեր
2. что? (выжимать) մղել, քամեր
Давить ЛИМОН լիմոնը մղեր
ДАВЛЕ’НИЕ, -ИЯ ճնշում։ Под ВЫСОКИМ
Давлением բարձր ճնշման տակ։
ДАВНИЙ, -ЯЯ, -ев է վա ղուցվա,
ДАВНИ ЧИН ИЙ, -ЯЯ, ее/ վաղեմի։
С давних пор վաղուցվանից։ ДаВ-
НИШНИЙ Друг վաղեմի բարեկամ։
ДАВНО’ վաղուց։ ОчвНЬ ДаВНО շատ
վաղուց։
ДАВНОСТЬ, -ТИ վաղեմիությունդ վա*
ղեմութ յուն։ За ДаВНОСТЫО վաղեմու —
թյան պատճառով։
ДА .ЖЕ Նույնիսկ, մինչև անգամ, անգամ
։ Даже если նույնիսկ եթե։
ДА՛ЛЕЕ /. ավելի հեռու, հեռու։ 2. (затем)
այնուհետև։ 3. այլևս։ Далее ЖДаТЬ
нельзя այլևս սպասել չի կարելիէ
ДАЛЁКИЙ, -ая, -ое (дальний) Հեռու,
հեռավոր, В далеких странах հեռավոր
երկրներդլմ։
ДАЛЕКО’ 1. հեռու; Далеко от города
քաղաքից հեռու։ 2. հեռու Է։ ОтСЮДЗ
школа далеко այստեղից դպրոցը
հեռու Է։
ДАЛЬ, -ЛИ, В ДЗЛЙ հեռունք հեռու վայրf
հեռու։
ДАЛЬНЕЙШИЙ, -ая, -ее հետագա։
В дальнейшем հետագայում։
ДА’ЛЬНИЙ, -яя, -ее (далекий) հեռավոր,
հեռու։ ДаЛЬНЯЯ Дорога հեռ ш-
վոր ճանա պարհ։
ДАЛЬНОБО ЙНЫЙ, -ая, -ое հեռահար,
հեռաձիգ։ Дальнобойная артиллерия
հեռահար հրե տ անի։
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ, -ТИ հեռատե֊
սո ւթյո ւն, կանխատեսություն։
ДАЛ ЬНОВИ’ДН ЫЙ, -ая, -ое Հեռատես,
կանխատես։ Дальновидный чело-
ВеК հեռատես մարդ։
ДАЛЬНОЗОРКИЙ, -ая, -06 հեռատե и։
Очки ДЛЯ дальнозорких ակնոց հե-
ռատեսների համար։
ДАЛЬНОСТЬ, -ти հեռվություն , հեռավորություն
։ Дальность расстояния
տ արա ծութ յան հեռվություն։
ДАМСКИЙ, -ая, -ое (женский) կանա-
յԻ> կանա Дамский парикмахер
կանանց վարսավիր։
ДАННЫЕ, -ых /. (сведения, факты)
տվյալներ, տե ղեկութ քուններ։ НОВЫв
Официальные данные նոր պաշտոնական
տվյալներ։ 2. (заДЗТКИ, СПО-
собности) նախադրյալներ, աըվ-
յալներ։
ДА’ННЫЙ, -ЭЯ, -ОС տվյաի այս։ В
данном случае տվյալ դեպքում#
В данный момент տվյալ մոմենտ ին,
ДАР, -а /• (подарок) նվեր, պարգև«
Дары природы բնության պարգևները
։ г, (талант, дарование) ձիրք>
շնորհք։ Литературный дар գրական
ձիրք։
ДАРИ’ТЬ, дарю, даришь, дарят, несов.
кого? что? кому? նվիրէ/, ընծայել,
պարգևեր || сон. подарить, арю,
-аришь, -арят.
ДАРОВА’НИЕ, -ия (талант) ձիրք, ըն.
ղուն ակութ յուն։ МуЗЫКЭЛЬНОе Даро-
ВаНИе երաժշտական ձիրք։
ДА Р0А1 ւ■ (бесплатно) ձրի, ձրիաբար,
անվճար։ Получить дародо ձրիաբար
ստանալ։ 2, (напрасно, Зря) իզուր,
ապարդյուն, անտեղի։ ДарОМ ПОТв-
рЯТЬ время ш պարգյուն ժամանակ
կոր ցնե լ։
ДАТА, -Ы թվական, ամսաթիվ, տարեթիվ
։ Даты рождения и смерти ծը-
նընդյան ու մահվան թվականներ։
Исторические даты պատմական տարեթվեր
։ Поставить дату ամսաթիվ
դնել։
ДАТЕЛЬНЫЙ (падеж) տրական {հո՝
լով)։
ДАТЬ, дам, дашь, даст, дадим, дадите»
ДаДут, СОв. КОгО? Что? КОМУ? տալ*
Дать книгу դիրք տար Дать свой ад‘
реС իր հասցեն տալ։ ДаТЬ СОВ6Т
խորհուրդ տալ։ ДаТЬ КОНЦврТ Համերգ
տալ։ ДаТЬ СОГЛаСИе համաձայնություն
տար Дать телеграмму
հեռա գիր տար Дать руку ձեռքը
տար Дать ПОВОД առիթ տար Дать
почувствовать զգալ տար || несов.
давать, даю, даёшь, дают.
ДА’ЧА, -И ամառանոց։ СНЯТЬ ДЭЧу
ամառանոց վարձել։
ДАЧНИК, -3 ամառանոցավոր, հովեկ։
ДАЧНЫЙ, -ая, ое ամառանոցային,
ш մ առա նոցի։
ДВА (две), двух, двум, двумя, о двух
երկու։
ДВАДЦА ТЫЙ, -ая, -ое քսաներորգ։
ДВАДЦАТЬ, -ТЙ քսան։
ДВАЖДЫ երկու անգամ, կրկնակի։
Дважды три— шесть երկու անգամ
երեք’ վեց։ Дважды Герои “Советского
Союза Սովետական Միու-
թյան կրկնակի հերոս։
ДВЕНАДЦАТЫЙ, -ЗЯ, Ое տա սներկու֊
երորդ։
ДВЕНА’ДЦАТЬ, -ТИ տասներկու։
Д ВЕРНО’Й, -ая, -ое զռան։ Дверная
РуЧКа ղռան բռնակէ
ДВЕРЬ, -ри, О двери, на двери գուռ։

——————

ДВЕ’СТИ, двухсот, двумстам, двумястами,
О двухстах երկու հարյուր։
ДВИ’ГАТЕЛЬ, -ля շարժիր Двигатель
внутреннего сгорания ներքին ա!Ր֊
ման շարժիչ։
ДВИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? շարժել։ || сов. двинуть,
•ну, -нешь, -нут.
ДВИ’ГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, >аются,
несов. շարժվել, ընթանալ։ ДвИГаТЬ-
СЯ вперед առաջ շարժվել, առաջ ընթանալ
։ || сов. двйнуться, -нусь,
-нешься, -нутся.
ДВИЖЕНИЕ -ИЯ 1• շարժում։ Быть
В ДВИЖеНИИ շարժման մեչ լինել։
Привести В движение շարժման մեշ
դնել։ 2. երթևեկություն։ УлИЧНОе
движение փողոցային երթ ևեկոլ-
թյուն։
ДВИНУТЬ см. двигать.
ДВИНУТЬСЯ см. двигаться.
ДВО’Е, ДВОИХ երկու, երկու հոգի, երկու-
ոը։ Двое братьев երկու եղբայրներ։
Двое не пришли երկուսը (երկու
հոգի) չեն եկել։
ДВОЕТО ЧИЕ, -ИЯ երկու կետ (.՛) (ռուսերենում
միջակե տ)։
ДВОЙКА, -и երկու (թիվ),
ДВОЙНИ’ K| -а երկնորդ, նմանակ։
ДВОЙНОЙ, -ая, -ое կրկնակի։ Двойная
работа կրկնակի աշխատանք։
ДВОР, -а բակ։ Во дворе բակում։
ДВОРЕЦ, -рца պալատt Дворец куль-
ТурЫ մշակույթի պալատ։ Дворец
пионеров պիոներների պալատ։
ДВОРНИК, -а դռնապան։
ДВОРЯНИ’Н, -а ազնվական։
ДВОЯКИЙ, -ая, -ое (двойной) երկակի,
կրկնակի։ Двоякая цель երկակի
նպատակ։
ДВОЯ’ КО երկու եղանակով, երկու ձե-
I[ով,
ДВУДО ЛЬНЫЙ, -ая, -ое երկշաքիլШ-
վոր, երկբլթակավոր։ Двудольные
растения երկշաքիլավոր բույսեր։
ДВУЗНА’ЧНЫЙ, -ая, -ое երկանիշ,
Двузначное ЧИСЛО երկանիշ թիվ։
ДВУЛИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (лицемерный)
երկերեսանի։ Двуличный человек
երկ երե սանի մարդ։
ДВУСМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое երկ.֊
իմաստ։ ДвуСМЫСЛеННЫЙ ОТВеТ երկիմաստ
պատասխան։
ДВУСТВО ЛЬНЫЙ, -ая, ое երկփող,
երկփողանի։ Двуствольное ружьё
երկփող (երկփողանի) հրացան։
ДВУСТВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое երկփեղկ,
երկփեղկանիi Двустворчатая дверь
երկփե ղկանի դուռ։
ДВУСТИ’ШИЕ, -ИЯ երկտող ոտանավոր,
ոտանավորի երկտող։
ДВУСТОРОННИЙ, -яя, -ее ь երկկողմ,
երկերես, Двусторонний ковёр երկ-
երես գորգ։ 2. (обОЮДНЫЙ) երկկողմանի
։ Двустороннее обязательство
երկկողմանի պարտավորություն։
ДВУХГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое երկամյա,
երկու տարվա։ ДвуХГОДИЧНЬЮ КурСЫ
երկամյա դասընթացներ։
ДВУХГОДОВАЛЫЙ,՛ -ая, -ое երկու
տարեկան։ Двухгодовалый маль-
ЧИК երկու տարեկան տղաt
ДВУХКО МНАТНЫЙ, -ая, -ое երկսեն-
յակավոր, երկու սենյականոց Двух-
комнатная квартира երկու սենյա.
կանոց բնակարան։
ДВУХЛЕТНИЙ, ЯЯ, -ее երկամյա,
երկու տարվա, երկու տարեկան։
ДВУХСМЕННЫЙ, -ая, -ое երկհերթ,
Двухсменная работа երկհերթ шг-
խ ш տ անք ։
ДВУХСОТЫЙ, -ая, -ое երկու հարյուրերորդ
։
ДВУХЭТА’ЖНЫЙ, -ая, -ое երկհար-
կանի, երկհակ։
ДЕВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? (прятать, скрывать, терять)
խցկել, թաքցնեի դնել կորցնել,
կորցնել։
ДЕВА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. (пропадать, исчезать) անհայ.
տանալ, չքվել, կորչել։
ДЕ ВОЧКА, -и աղչիկ, դեռահաս աղջիկ,
ДЕ’ВУШКА, -и աղջիկ (հասունացած
օրիորդ։ Этой девушке двадцать лет
այս աղջիկը քսան տարեկան Է։
ДЕВЯНО СТО, -а իննսուն։
ДЕВЯТНАДЦАТЬ, -ТИ տասնինն, տասնինը
։
ДЕВЯ’ТЫЙ, -ая, -ое իններորդ։
ДЕ’ВЯТЬ, -ТЙ, ինն, ինը։
ДЕВЯТЬСОТ, девятисбт, девятистам,
девятьюстами, о девятистах ինն
հար յուր։
ДЕД, -а (дедушка) պապ, ծերուկ,
ДЕ’ДОВСКИЙ, -ЭЯ, -Ое պապենական է
պապի։ ДеДОВСКИв обычаи պապենական
սովորույթներ։
ДЕеДУШКА, -и (дед, старик) պապ,
պապիկ։
ДЕЕПРИЧА’СТИЕ, -ия մակբայական
դերբայ։
ДЕЖУРИТЬ, -рю, *ришь, фЯТ, несов-
հերթապահել, հերթապահ լինել, օրապահ
լինելէ

———————-

I. ДЕЖУ pH ЫЙ, -ая, -ое Հերթապահ,
օրապահ, Дежурная аптека Հերթապահ
դեղատուն։ Дежурный ВрЭЧ
հերթш պահ բժիշկ։
г.ДЕЖУ’РНЫЙ, -ОГО Հերթապահ (անձ)։
Дежурный по классу դասարանի
Հերթ ш պահ։
ДЕЖУРСТВО, -а հերթապահություն,
օրապահություն։ Назначить ДвЖур-
CTBO հերթ ш պահությո ւն նշանակել։
ДЕЗЕРТИ Р, -а դասալիք։
ДЕЗЕРТИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. դասալքել։
ДЕЗИНФЕ’КЦИЯ, -ИИ ախտահանում,
ախտահանություն։ ДеЗИНфеКЦИЯ
ОДеЖДЫ հագուստի ш խ տ ահա-
նութ յուն։
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? ախտահանել
։ Дезинфицировать комнату больного
հիվանդի սենյակը ախտաՀանել։
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ, -ИИ կազմալուծում,
քայքայում։
ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь,
-зуют, сов. и несов. кого? что? կազմալուծել,
քայքայել։ || НвСОв. тйКЖв
дезорганизовывать, -аю, -аешь,
-ают,
ДЕЗОРГАНИЗОВЫВАТЬ см. дезорганизовать.
ДЕЗОРИЕНТИ РОВАТЬ, -рую, руешь,
-руют. сов. и несов. кого? ապա կողմ ն-
որոշեր
ДЕ’ИСТВИЕ, ՝ИЯ 1■ (влияние) ներգործություն,
ազդեցություն։ ПОД ДСЙСТ-
вием наркоза թմրադեղի ազդեցության
տակ։ 2. գոր ծո ղո ւթյո ւն։ ЧеТЫрб
действия арифметики թվաբանության
չորս գործողություն։
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО իսկապես, իրոք,
իրապես, հիրավի։
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ z. Իրականություն
։ В действительности իրականում
։ 2. վավերականս ւթյո ւն, իսկություն,
գործուն ում։ ТерЯТЬ СВОЮ
действительность կորցնել իր գործուն
ՈւԺր!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое (реальный.
настоящий подлинный) իրա-
կան, իսկական։ Действительный
факт իրական փաստ։
ДЕЙСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. 1 (работать) գործել,
աշխատել։ Все Приборы ДвЙСТВуЮТ
исправно բոլոր սարքերը կանոնավոր
են գործում։ 2. (ВЛИЯТЬ) ներգործել,
ազդել. Лекарство не действует դեղը
լի ներգործում։ || СОв. КО 2 вНОЧ. ПО-
дёйствовать, -твую, -твуешь, -твуют.
ДЕ’ЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее գործող,
աշխատող։ Действующий ВуЛКЭН
գործող հրաբուխ։
ДЕКА’БРЬ, -рй դեկտեմբեր։
ДЕКА’ДА, -ы տասնօր յակ։
ДЕКЛАМИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. что? արտասանել։
Декламировать стихотворение ոտանավոր
արտասանել։ [| СОв. ПрОДеКЛЯ-
мйровать, -рую, -руешь, -руют,
ДЕ’ЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. что?
(выполнять, приготовлять, производить)
անել, կատարել, շինել, պատրաստել,
արտադրել։ Я ничего не
делаю ես ոչինչ չեմ անում։ ДеЛЭТЬ
попытку փորձ կատարեր Делать уроки
դասերը պատրաստել։ |[ СОв. СДё-
лать, -ало, -аешь, -ают.
ДЕ’ЛАТЬСЯ, -ается, -аются, несов.
1. (становиться) դառնալ, լինել։ Де-
лается темно մթնում է։ Делается
лучше լավանում է։ 2. (ПРОИСХОДИТЬ,
совершаться) կատարվել, տեղի ունենալ
։ Что там делается? ի՞նչ է կատարվում
այնտեղ։ 3. (производиться,
вырабатываться) արվել, շինվել,
պատրաստվել, արտադրվել։ Эта Ме-
бель делается у нас այս կահույքը
մեզ մոտ է պատրաստվում։ ]| СОв.
сделаться, -ается, -аются.
ДЕЛЕГАТ, -а պատգամավոր, պատվիրակ
։ Делегат съезда համագումարի
պա տ գա մավ որ։
ДЕЛЕГА’ЦИЯ, -ИИ պատվիրակություն։
ДЕЛЕ’НИЕ, -ия Ա բաժանում։ Деление
на части մասերի բաժանում։ Знак
Деления բաժանման նշան։ 2. գիծ,
աստիճանագիծ։ Деления термометра
շերմաչավւի աստիճանագծերը։
ДЕЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое (вежливый)
նրբանկատ, քաղաքավարի։ ДбЛИ-
катный человек նրբանկատ մարդ։
ДЕЛИ’МОЕ, -ОГО բաժանելի։
ДЕЛИТЕЛЬ, -ЛЯ բաժանարար։ Общий
наибольший делитель ընդհանուր
ամենամեծ բաժանարարը։
ДЕЛИ’ТЬ, делю, делишь, делят., несов.
кого? что? на что? с кем? между
кем? между чем? բաժանել։ Делить
ПОрОВНу Հավասար բաժանել։ ДеЛИТЬ
между собой Իրար մեչ բաժանել։ ||
сов. поделить, -елю, -ёлишь. -ёлят
и разделйть, -елю, -ёлишь, -ёлят.
ДЕ’ЛО, -а (занятие, работа, труд)
գործ։ Как ваши дела? Ինչպե՛ս են
ձեր գործերը։ Приступить к делу
գործի անցնել։ По ЛИЧНОМУ Делу
անձնական գործով։
ДЕЛОВО’Й, -ая, -ое ?. (дельный, тол ко.

————————

ВЫЙ) գործարար, գործիմաց։ ДёЛОВОЙ
Человек գործարար մարգ։ 2, գործնական
։ Деловая беседа գործնա-
նական զրոլքց։
ДЕ’ЛЬН ЫЙ, -ая, -ое գործարար, գործիմաց,
Дельный работник գործի-
մաց աշխատող։
ДЕ’ЛЬТА, -Ы գետաբերան, դելտա։
ДЕМОБИЛ И ЗА’ЦИЯ, -ИИ զորացրում։
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое դեմո-
կրատական։ Демократические страны
դեմոկրատական երկրներ։
ДЕМОН СТРА’НТ, -а ցուցարար։
ДЕМОНСТРАЦИЯ, -ИИ 1. дпЧд, Первомайская
демонстрация մայիսմեկյան
ցույց։ 2. (ПОКЭЗ) ցուցադրում,
ցուցադրելը։
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? (показывать)
ցուցադրել։ || сов. также продемонстрировать,
-рую, -руешь, -руют.
ДЕ’НЕЖНЫЙ, -ая, -ое դրամական,
փողային։ Денежный перевод դրա-
մական փոխադրություն։
ДЕНЬ, ДНЯ օր։ На ДНЯХ օրերս։ 2. ցե-
րեկ։
ДЕ’НЬГИ, денег փող, դրամ։
ДЕПУТАТ, -a U դեպուտատ։ Депутат
Верховного Совета Գերագույն Սովե-
տ ի դեպուտատ։ 2+ պադդամա վոր ։
ДЁРГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? (тянуть, тащить) քաշել,
ձիդ տալ։
ДЕРЕВЕ’НСКИЙ, -ая, -ot գյուղական,
գյուղի։
ДЕРЕ’ВНЯ, и գյու՚լ։
ДЕ’РЕВО, -а 1• ծառ։ Плодовое дерево
պտղատու ծառ։ 2* փայտանյութ,
փայտ։ Сделать из дерева փայտից
պատրաստել ։
ДЕР Е ВООБД Е’ЛОЧН ЫЙ, -ая, -ое,
փայտագործական։ ДереВООбДеЛОЧ-
ная мастерская փայտագործական
արհե и տանոց։
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая,
-ее փայտամշակման, ատաղձագործական
։ Деревообрабатывающая
промышленность փայտամշակման
шч դյո ւն ա րերութ յուն։ Дсрсвообра-
батывающий станок ատաղձագործական
հաստոց։
ДЕРЕВЯННЫЙ, -ая, -ое փայտե,
փայտյա։ Деревянные игрушки փայտե
խաղալիքներ։
ДЕРЖА’BA, -ы (государство) տերությունէ
ДЕРЖАТЬ, держу, держишь, держат,
несов. кого? что? բռնել, պահել։ Держать
за руку ձեռքից բռնել։
ДЕРЖАТЬСЯ, держусь, держишься
держатся несов. է. за кого? за что?
բռնել (մի բանից), պահվեր ДерЖЭТЬ-
СЯ за перила բռնել բազրիքից։ 2, (веС-
ти себя) իրեն պահել։ Держаться
свободно իրեն ազատ պահել։
ДЕРЗКИЙ, -ая, -ое 1. (грубый, наглый,
надменный) հանդուգն, կոպիտ,
անպատկառ։ Дерзкое поведение
անպատկառ վարք։ 2. (сМвЛЫЙ, 0T-
чаянный) խիզախ, համարձակ։ Дерз֊
кая МЫСЛЬ համարձակ միտք։
ДЕ’РЗКО (нагло) հանդգնա բարէ
2. (смело, решительно) համարձա-
կորեն։
ДЕ’РЗОСТЬ, -и (грубость, наглость)
հանդգնություն։
ДЁРНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов. кого?
что? за что? (потянуть) քաշել,
ձիգ տալ։ Дернуть ЗЭ руКЭВ թեքից
քաշել։
ДЕСНА’, -ы լինդ։
ДЕ’СПОТ, -а (тиран) բռն ակ ալ, բռնապետ
։
ДЕСПОТИЗМ, -а բռնակալություն,
բռն ա պե տ ություն։
ДЕСЯТИЛ Е’ТИЕ, -ИЯ տասնամյակ,
տասնամյա տարեդարձ։
ДЕСЯТИЛЕ’ТКА, -И տասնամյակ,
տա սնամյա դպրոց։ КОНЧИТЬ ДвСЯ-
ТИЛеТКу տասնամյակն ավարտել։
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее տասնամ֊
յա, տասը տարվա, տասը տարեկան։
ДЕСЯТИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое տասնորդական
։ Десятичные дроби տաս֊
նորդական կոտորակներ։
ДЕСЯТНИК, -Я տասնապե տ։
ДЕСЯТЫЙ, -ЭЯ, -Ое տասներորդ։
ДЕСЯТЬ, -ТЙ տասը։
ДЕТА’ЛЬ, -ЛИ 1* (подробность) մանրամասնություն
։ Детали вопроса հարցի
մանրամասնությունները։ 2* (чЗСТЬ)
մանրամաս} դետալ։ ДетЗЛИ МЗШИН
մեքենաների դետալներ։
ДЕТА’ЛЬНО (П0Др0бН0) մանրամասնորեն
։
ДЕТА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (подробный)
մանրամասն։ Детальный анализ
մանրամասն վերլուծություն։
ДЕТДО’М, -а (детский дом) մանկատունI
ДЕТЁНЫШ, -а ձագ, ճուտ։
ДЕТИ, детей, детям, детьми, о дбтях.
7. երեխաներ։ 2 զավակներ։
ДЕТСКИЙ, -ая, -ое մանկական, երեխայական
։
ДЕ’ТСТВО, -а մանկություն։ СчаСТЛИ-
вое детство երշանիկ մանկություն։
ДЕТЬ, дену, денешь, денут, сов. кого?
что? (запрятать, поместить) խ.օԿ1՚լ>

————————

թաքցնել, դնել կորցնել, կորցնել։
Куда ты дел книгу? Ո* ւր ե и դրել
(էսռԿեւ) գիրքը՛
ДЕ’ТЬСЯ, денусь, денешься, ^ёнутся,
сов. (скрыться, спрятаться, исчезнуть)
անհետանալ, լքվել, կորչելt
ДЕФЕКТ, -a պակասություն, թերություն,
արատ։
ДЕФЕКТИ ВНЫЙ, -ая, -ое պակասավոր,
արատավոր։
ДЕ Ф ИС, -а միացման գծիկ։
ДЕШЕВЕТЬ, -ёет, -ёют, несоов. ԷԺա֊
նանալ, || сов. подешеветь, -ёет,
-ёют.
ДЕШЕВИ’ ЗНА, -Ы էժանություն։
ДЁШЕВО էժան, էժան գնով։ ДёшеВО
купить էժան գնել։ Дёшево отделать-
СЯ էժան պրծնել։
ДЕШЁВЫЙ, •ая, -ое (недорогой) էժան,
էժանագին։ Дешёвые продукты էժան
մթերքներ։
ДЕЯТЕЛЬ, -ля գործիչ։ Общественный
деятель հասարակական գործիչ։ Зз-
служенный деятель науки գիտության
վաստակավոր գործիչ։
ДЕ’ЯТЕЛЬНО եռանդով։
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ գործունեություն
։ Педагогическая деятельность
մանկավարժական գործունեությունt
Трудовая деятельность աշխատանքային
գործունեություն։
ДЕ* Я ТЕЛЬНЫЙ» -ая, -ое գործունյա։
ДИАГОНАЛЬ, -ЛИ անկյունագիծ։
ДИАЛЕ’KTf -а (говор) բարբառ։ Местный
Диалект տ եզական բարբառ։
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ, -ИИ ԲաՐ բառագիտություն
։
ДИАЛОГ, -а ար ամա խո սությո ւն։
ДИА’МЕТР, -3 տրամագիծ։
ДИАМЕТРА’ЛЬН ЫЙ, ая. ՝ое տրա-
մ ագծա յին։
ДИВА’Н, -а բազմոց։
ДИ’ВНЫЙ, -ая, -ое (прекрасный, восхитительный)
հրաշալի, սքանչելի,
հիանալի։ ДИВНЫЙ ГОЛОС հրաշալի ձայն։
ДИЗЕНТЕРИЯ»՝ -ЙИ թանչ, դիզենտերիա
։
ДИКА’РЬ, -рЯ վագրենի (մարդ)х
ДИКИЙ, -ая -ое վայրենի, վայրի։
Дикие животные վայրի կենդանիներ
։
ДИ’КО վայրենա բար։
ДИКТА НТ, -а թելադրություն։ ПиСЭТЬ
ДИКТаНТ թելադրություն գրել։
ДИКТОВАТЬ, -тую, -ту ешь, -туют,
несов. что? кому? թելագրեր || сов.
продиктовать, -тую, -туешь, -туют.
ДИКТО ВКА, -и թելադրանք, թելադրում,
թելադրություն։
ДИПЛОМА’ f, -3 դիվանագետ։
ДИПЛОМАТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ф
ղանս, զի и, ական։ Д ип л оматичес к ие
ОТНОШеНИЯ դիվանագիտական հարաբեր
п ւթ յ п ւններ։
ДИПЛОМАТИЯ» ИИ դիվանագիտությունt
ДИПЛО’МНЫЙ, -ая, -ое դիպլոմայինt
Дипломная работа դիպլոմային աշխատանք
։
ДИРИЖЁР, а դիրիժոր, նվագավար։
ДИСК, -а սկավառակ։
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ, -рую,
-руешь, -руют, сов. и несов. кого?
Что? ապաորակել, որակազրկել։
ДИСКУССИЯ, -ИИ դիսկուսիա, վիճաբանություն,
բանավեճt
ДИСПУТ, -a դիսպուտ, հրապարակային
գի տ ական վեճt
ДИСТА’НЦИЯ, -ИИ հեռավորությունդ
տարածություն։
ДИСТИЛЛ И’РОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? թորեր
Дистиллировать воду չուրը թորեր
ДИСЦИПЛИ’НА, -Ы կարգապահություն
։ Соблюдать дисциплину կարգապահություն
պահ պան ել։
ДИСЦИПЛИНИ РОВАННЫЙ, -ая, -ое
կար գա պահ։
ДИТЯ’, ДИТЯТИ (ребёнок) երեխա, մանուկ,
զավակ։ ДИТЯ природы բնու-
թյան զավակ։
ДИЧА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
վայրենանալ։ || СОв. ОДИЧЯТЬ, -310,
-аешь, -ают.
ДИЧЬ, -ЧИ որ и ահ արմ ար վայրի թըռ-
չուններ, որս։
ДЛИНА’, -ы երկարություն, երկայնություն
։
ДЛИ’ННЫЙ, -ая, -ое երկար։ Длинное
пальто երկար վերարկու։ Длинный
путь երկար ճանապարհ։ ДЛИННЫЙ
рассказ երկար պատմվածք։
ДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (долгий,
продолжительный) երկարատև։ ДЛИ-
тельный отпуск երկարատև արձա֊
կուրդ։
ДЛИТЬСЯ, длится, длятся, несов.
(продолжаться) տևել, երկարել։ ДОЛГО
ДЛИТЬСЯ երկար տևել։ || СОв. Про-
ДЛЙТЬСЯ, -ЛЙТСЯ, -ЛЯТСЯ.
ДЛЯ для кого? для чего? համար, նպատակով
։ Для ШКОЛЫ դպրոցի համար։
Для здоровья առողջութ/ան համարւ
ДНЕВНИК, -а օրա գիր , օրատետր։
Вести дневник օրագիր պահեր
ДНЕВНО’Й, -ая, -ое ?■ ցերեկվա, ցերեկային
։ Дневная жара ցերեկվա շոգը։
Дневной свет ցերեկային լույս՛

———————

2. օրական, մի օրվա։ Дневная зарплата
օրական աշխա տավարձ , օրա-
վարձէ
ДНЁМ ցերեկը, ցերեկ ժամանակ։
ДНО, дна հատակ։ На дне реки դետի
հա տ ակում։
ДО до кого? до чего? I. մինչև։ От дома
ДО ШКОЛЫ տնից մինչև դպրոց։ До
Вечера մինչև երեկո։ 2, նախքան,
առաջ։ До реВОЛЮЦИИ նախքան Հե-
ղափո խությոլնլи До уроков դա սե-
րից առաջ։
ДОБА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
Что? Чего? (прибавить) ավելացնել,
լրացնել. Добавить несколько слов
մի քանի բառ ավելացնել։ Ц НвСОв.
добавлять, -яю, -яешь, -яют.
ДОБАВЛЕНИЕ, -ИЯ Հավելում, լրա-
ցում, լրացնելը։
ДОБАВЛЯТЬ см. добавить.
ДОБА’ВОЧНО (дополнительно) Հավելյալ
կերպով, լրացուցիչ կերպով։
ДОБА’ВОЧНЫЙ, -ая, -ое (дополнительный)
Հավելյալ, լրացուցիչ։ До-
бавочные расходы լրացուցիչ ձախ֊
սեր։
ДОБЕГАТЬ см. добежать.
ДОБЕЖА’ТЬ, -бегу, -бежишь, -бегут,
СОв. Հագել Հասնել, վազելով Հաս֊
նել։ Добежать ДО дома վազելով
տուն Հասնել։ || НвСОв. Добегать,
-аю, -аешь, -ают.
ДОБИВАТЬСЯ см. добиться.
ДОБИРА’ТЬСЯ см. добраться.
ДОБИ’ТЬСЯ, -бьюсь, -бьёшься, -бьются,
СОв. чего? (достичь) Հասնել, ձեռք
բերել, ստանալ (ջանք դործ դնելով,
դժվարո ւթյամբ)։ Добиться своей це-
ЛЙ իր ն պա տ ակին Հասնել։ ДобитЬСЯ
разрешения թույլտվություն ստա֊
‘‘՛ալ։ || несов. добиваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ДО’БЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (отважный,
мужественный) քաջարի, փառապանծ
։ Доблестная армия քաջարի
բանակ, 2. (самоотверженный) անձնվեր,
անձնուրաց։ ДоблеСТНЫЙ ТРУД
անձնվեր աշխա տանք։
ДО Б Л ЕСТЬ, -ти (мужество, отвага,
ГерОЙСТВО) քաջություն, արիություն,
անձնվիրություն։ ТруДОВЭЯ ДобЛвСТЬ
աշխատանքային արիություն։
ДОБРА’ТЬСЯ, -берусь, -берёшься,
•берутся, сов. до кого? до чего? Հասնել,
տեղ Հասնել (մի կերպ, դժվարությամբ)
։ Добраться до дома տուն
Հասնել։ || несов. добираться, -ЭЮСЬ,
-аешься, -аются.
ДОБРО’, -а 1• բարիք, բարի։ Добро пожаловать
բարի գալուստ։ 2. լավություն,
բարեգործություն։ ДеЛЭТЬ ДОб-
рО լավություն անել։
ДОБРО ВО’ЛЕЦ, -ЛЬДа կամավոր։
ДОБРОВО ЛЬНО կամավոր կերպով, հոժարակամորեն
It
ДОБРО ВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое կամավոր,
հոժարակամ։ Добровольное обще-
СТВО կամա վո ր ընկերություն։
ДОБРОДЕТЕЛЬ, -ЛИ առաքինությունt
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое առա֊
քինի։
ДОБРОДУ’ШИЕ, -ИЯ բարեՀոգությոլն,
բարեսրտություն։
ДОБРОДУШНЫЙ, -ая, -ое բարեՀո-
դի) բարեսիրտ, մեղմաբարո։
ДОБРОЖЕЛА’ТЕЛЬ, -ЛЯ բարյացակամ,
բարի կամեցող {մարդ)։
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
բարյացակամ։ Доброжелательное
отношение բարյացակամ վերաբեր֊
մունք։
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое
լավորակ. Доброкачественные товары
լավորակ ապրանքներ։
ДОБРОСЕРДЕ’ ЧН ЫЙ, -ая, -ое բա,,ե.
սիր տ, մեղմասիրտ։
ДОБРОСО’ ВЕСТНО բարեխղճորեն, բա֊
րեխղճոլթյամբ։ Добросовестно ВЫПОЛНЯТЬ
СВОИ обязанности բարեխղճորեն
կատարել իր պար տակա-
նութ յոլններլ։։
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, -ая, -ое բարե֊
խիղճ։ Добросовестный работник
բարեխիղճ աշխատող։
ДОБРОТА’, -Ы բարություն։
ДОБРЫЙ, -ая, -ое բարի։ Доброе утро
բարի լույս։ По ДОбрОЙ ВОЛе Բարի
կամքով։
ДОБЫВАТЬ см. добыть.
ДОБЫТЬ, -буду, -будешь, -будут,
сов. кого? что? (достать, приобрести)
ձեռք բերել, Հայթայթել։ 2. что?
արդյոլնաՀանել։ ДобЫТЬ КЭМвННЫЙ
уголь քարածուխ արդյունահանել։
II несов. добывать, -аю, -аешь, -ают.
ДОБЫ’ЧА, -И 1. Հայթայթում, ար գյոլ֊
նաՀանում։ Добыча 30Л0ТЭ ոսկու
արդյունահանում։ 2. ճարակ, ավար,
զոՀ։ Стать добычей чего-либо մի
բանի ճարակը դառնալ։
ДОВЕЗТИ’, -зу, -зёшь, -зут, сов. кого?
что? до чего? տանել հասցնել, բերել
հասցնել, տեղ հասցնել (փոխադրա֊
միջոցով)։ || несов. довозить, -ожу,
-бзишь, -озят.
ДОВЕРЕННОСТЬ, -ТИ լիազորագիր։ Получить
что-либо по доверенности
մի բան լիազորագրով ստանալ։

———————

ДОВЕРИЕ, -ИЯ վստահություն, հավատ
։ Оправдать доверие վստա.
հությունն արդարացնել։ ВнушаТЬ ДО»
верие վստահություն ներշնչել, հա-
վատ ներշնչել։
ДОВЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, СОв.
кого? что? кому? чему? վստահել։
Доверить другу свою тайну Իր
գաղտնիքը բարեկամին վստահել։
|| несов. доверять, -яю, -яешь, -яют
ДОВЕ’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рят-
СЯ, СОв. кому? чему? վստահել, հավատալ
։ || несов. доверяться, яюсь,
-яешься, -яются.
ДОВЕРЧИВОСТЬ, -ТИ դյուրահավատություն
։
ДОВЕ’РЧИВЫЙ, -ая, -ое դյուր ահա-
վա տ ։ Доверчивый человек դյուրահավատ
մարդ։
ДОВЕРШАТЬ см. довершйть.
ДОВЕРШИТЬ, -шу, -шйшь, -шат, сов.
ЧПЮ? ա վար տ ել, վերջացնել։ || НвСОв.
довершать, -аю, -аешь, -ают.
ДОВЕРЯ’ТЬ см. доверить.
ДОВЕРЯТЬСЯ см. довериться.
ДОВЕСТИ1, -еду, -едёшь, -едут, сов.
кого? что? до чего? հասցնել, տեղ
հասցնել։ ДовеСТИ ДО ШКОЛЫ մինչև
դպրոց հասցնել։ ДовеСТИ ДеЛО ДО
конца գործը մինչև վերջ հասցնել։
|| несов. доводить, -ожу, -одишь,
-одят.
ДО’ВОД, -а փաստարկ, վւաստ։
ДОВОДИ ТЬ см. довестй.
ДОВОЕ’ННЫЙ, -ая, -ое նախապատերազմյան,
մինչպատերազմյան։
ДОВОЗИТЬ см. довезтй.
ДОВО ЛЬНО 1- (достаточно) բավական,
բավականաչափ, բավականինէ У Hie
ДОВОЛЬНО ПОЗДНО արդեն բավական
ուշ Է։ 2. (хватит) բավական Է։
ДОВОЛЬНО разговаривать! Բավակա՛ն
Է խոսել։
ДОВО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое գոհ։ Он доволен
работой նա գոհ Է աշխատանքից1
ДОВО’ЛЬСТВОВАТЬСЯ, -твуюсь,
-тву ешься, -твуются, несов. кем?
Чем? (уДОБЛеТВОрЯТЬСЯ) բավարարվել,
բավականանալ։ || СОв, УДО-
вольствоваться, твуюсь, твуешься,
-твуются,
ДОГАДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, аются,
сов. (сообразить) կռահել, գլխի ընկնել
։ || несов. догадываться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ДОГА’ДКА, -и (предположение) ենթա.
դրություն, կռահում։ ДбЛйТЬ ДОГЭДКЯ
ենթադրություններ անել։
ДОГА’ДЛИВЫЙ, -ая, -ое (сообразительный)
շուտ կռահող, շուտ գլխի
ընկնո ղ։
ДОГА ДЫВАТЬСЯ см. догадаться.
ДОГНАТЬ, -гоню, -гонишь, -гонят,
сов. кого? что? հասնել հավասարվել,
հասներ Догнать и перегнать
հասնել և անցնել։ || НвСОв. ДОГОНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ДОГОВА’РИВАТЬСЯ см■ договориться.
ДО ГО ВО’Р, -а պայմանագիր։ Заключить
договор պայմանագիր կնքել։
ДОГОВОРИТЬСЯ, -piocb, -рйшься,
-рятся, сов. с кем? о чём? (сговориться,
условиться) պայմանավորվել,
համաձայնության գալ։ jj НССОв. ДО-
говариваться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ДОГОВО’РНЫЙ, -ая, -ое պայմանագրային,
պայմանագրական։ На ДОГОВОРНЫХ
началах պայմանագրային
սկզբունքներով։
ДОГОНЯТЬ см. догнать.
ДОДЕ’ЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? անեչ վերջացնել, թերին ավարտել
։ \\несов. доделывать, -аю, -аешь,
-ают.
ДОДЕ’Л ЫВАТЬ см. доделать.
ДОЕДАТЬ см. доесть.
ДОЕЗЖАТЬ см. доехать.
ДОЕ’СТЬ, -ём, -ешь, -ест, -едим, -едите,
-едят, сов. что? ուտել վերջացներ
II несов. доедать, -аю, -аешь, -ают.
ДОЕ’ХАТЬ, -еду, -едешь, -едут, сов.
до кого? до чего? հասնել մի տեղ
(,փոխադրամիջոցով)։ || НвСОв. ДОвЗ-
жать, -аю, -аешъ, -ают.
ДОЖДЕВО’Й, -ая, -ое անձրևային,
անձրևի։ Дождевые капли անձրևի
կաթիլներ։
ДОЖДИТЬ, -йт անձրևեր
ДОЖДЛИ’ЕЫЙ, -ая, -ое անձրևային,
անձրևոտ։ ДоЖДЛИВЭЯ ПОГОДЭ անձրե-
վային եղանակ։ Дождливая осень
անձրևոտ աշուն։
ДОЖДЬ, -ДЯ անձրև։
ДОЖИВАТЬ см. дожить.
ДОЖИДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. кого? чего? (ждать, ожидать)
սպասել մեկին, մի բանի։ До-
ЖИДЭТЬСЯ поезда գնացքին սպասել։
ДОЖИТЬ, -живу, -живёшь, -живут,
сов. до чего? ապրել մինչև որոշ ժամանակ
։ Дожить до старости ապրել
մինչ և ծերություն։ || НбСОв. ДОЖЙВаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ДО’ ЗА, -Ы 1* դեղաքանակդ գոզաէ
2* Լափ) քանակ։

——————————-

ДОИГРА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? 1 — խաղալ վերջացնել։ 2, նվազել
վերջացնել։ \\ НвСОв. доигрывать, -аю,
-аешь, ают.
ДОИ’ТЬ, дою, доишь, доят (и доишь
доят)) несов. кого? Կթել։ Доить корову
կովը կթել։ II сов. подоить,
-дою, -доишь, -Дбят (и -дойшь. -доят).
ДО ЙКА, -И կթում, կթելը։ Կիթ։
ДОЙТИ’, дойду, дойдешь, дойдут, сов.
до кого? до чего? հասնել։ Температура
дошла ДО сорока ջերմաստիճանը
Հասավ քառա սունի։ ДоЙТИ ДО CO-
вершенства կատարելության հասնել
։ Дойти ДО остановки հասնել
մինչև կանգառը։ || НвСОв. ДОХОДИТЬ,
-хожу, -ходишь, -ходят.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, -а (довод) ապա.
ցույց։ Неоспоримое доказатель-
CTBO անվիճարկելի ապացույց։
ДОКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
сов. что? ապացուցել։ ДоКаЗЭТЬ
СВОЮ правоту ապացուցել իր իրավացիությունը
։ Доказать теорему
թեորեմ ապացուցել։ || НвСОв. ДО-
казывать, -аю, -аешь, -ают.
ДОКА’ ЗЫВАТЬ см. доказать.
ДОКА’НЧИВАТЬ см. докбнчить.
ДОКАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят, сов.
что? գլորելով մի տեղ հասցնել։
|| несов. докатывать, -аю, -аешь,
-ают.
ДОКАТИТЬСЯ, -ачусь, -атишься,
-атятся, сов. до кого? до чего? գլորվելով
մի տեղ հասնելէ j| НвСОв. ДО-
катываться, -аюсь, -аешься, -аются.
ДОКАТЫВАТЬ см. докатить.
ДОКАТЫВАТЬСЯ см. докатиться.
ДОКЛА’Д, -а զեկուցում։ Научный
ДОКЛаД գիտական զեկուցում։
1. ДОКЛА’ДЫВАТЬ см. !• доложить.
2. ДОКЛА’ДЫВАТЬ см. 2. доложить.
ДОКО’НЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
что? (кончить) ավարտել, վերջացնել
։ Докончить начатую работу
սկսած աշխատանքը ավարտել։ || нв~
сов. доканчивать, -аю, -аешь, -ают.
ДО’КТОР, -а 1. (врач) բժիշկ> 2• դոկտոր։
Получить степень доктора դոկտորի
աստիճան ստանալ։ ДоКТОр ПеДЗГО-
гических наук մանկավարժական գի-
տությունների դոկտոր։
ДОКУМЕ’НТ, а փաստաթուղթ, վա-
վերադիր։
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое վա-
վերադրական։ Документальный
фильм վավերագրական ֆիլմէ
ДОЛГ, -a է. պար տականո ւթյո ւն է
պարտք։ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ իր
պարտքը կատարել։ 2, պարտք։ ВЗЯТЬ
деньги В ДОЛГ փող պարտք վեր ց֊
նել։
ДО’ЛГИЙ, -ая, -ое (длительный,
прОДОЛЖИТеЛЬНЫЙ) երկարատև, եր-
կար։ ДОЛГАЯ ОСеНЬ երկարատև աշուն։
Долгое время երկար ժամանակ։
ДО’ЛГО երկար ժամանակ, երկար։ ДоЛ*
ГО ждать երկար սպասել։
ДОЛГОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое (многолетний)
երկարատևյ երկարակյաց ,
հարատև։
ДОЛ ГО ВРЕ’МЕННЫЙ, -ЭЯ, -ое երկարատև
։ Долговременное отсутствие
երկարատև բացակայություն
ДОЛГОЛЕТИЕ, -ИЯ երկարակեցություն։
ДОЛГОЛЕТНИЙ, -яя, -ее (многолетний)
երկարամյա։ Долголетнее сотрудничество
երկարամյա համագործակցություն
։
ДОЛГОСРО ЧНЫЙ, -ая, -ое երկարա-
Ժամկետ, երկարատև։ ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ОТПуСК երկարաժամկետ արձակուրդ։
ДОЛГОТА՛, -ы ւ (продолжительность)
երկարություն, տևողություն։ ДОЛ-
ГОТЭ ДНЯ օրվա տևո ղությունը։
2, երկայնություն։
ДОЛЖЕН, -жна, -жнб, J. кому? պարտք
եմ, պարտք ես, պարտք Է։ Он МНе
должен 5 рублей նա ինձ պարտք Է
5 ռուբլի։ 2. պետք Է, պետք Է որ,
պիտի։ Я должен написать письмо
ես պետք Է նամակ գրեմ։
ДОЛЖНИ К, -а պարտապան։
ДО’ЛЖНОСТЬ, -ТИ պաշտոն։
ДОЛЖНЫЙ, -ая, -ое պատշաճ։ ДоЛЖ-
НЫМ образом պատշաճ կերպով։
ДОЛИ’НА, -ы հովիտ։ Долина реки
գե տահովիտ։
1. ДОЛОЖИТЬ, -ложу, -лбжишь,
-ложат, сов. кому? что? о ком? о
Чём? (СООбЩИТЬ) զեկուցել։ ДОЛОЖИТЬ
начальнику պետին զեկուցել։ || неСОв.
докладывать, -аю, -аешь, -ают.
2. ДОЛОЖИТЬ, -ложу, -лбжишь,
-лбжат, сов. что? чего? (добавить)
ավելացնել, լրացնել։ ДОЛОЖИТЬ 3
рубля 3 ռուբլի ավելացնել։ [| НвСОв.
докладывать, -аю, -аешь, -ают.
ДОЛО’Й կորչի՛, կորչե՛ն։
ДОЛОТО’, -а դուր։
ДО’ЛЯ, -и 1. բաժին, մաս։ Разделить
яа равные доли հավասար մասերի
բաժանել։ 2. (судьба, V4aCTb) բախտ,
վիճակ, ճակատագիր։
ДОМ, -а (-у) տուն։ Каменный ДОМ
քարե տուն։

————————-

ДО’ /VIA зде? տանըt Его дома нет Ьш
տանը չէ։
ДОМА’ШНИЙ, -яя, -ее 1- տնային,
ш ш ն։ Домашняя работа տնային
աշխատանք։ 2, ընտանի։ ДоМЭШНИб
животные ընտանի կենդանիներ։
ДОМНА, -Ы դոմնա, հրահալոց, հալոցէ
ДОМОВОДСТВО, -а տնավարություն i
տնարարություն։
ДОМО’Й куда? տուն, դեպի ШП1.Ь<ИДТИ
ДОМОЙ տուն գնալ։
ДОМОУПРАВЛЕ НИЕ, -Я տնային կա.
ոա վար չությո ւն ։
ДОМОХОЗЯ ИН, -а տնատեր, տան սե֊
վւ ական ա տ եր։
ДОМОХОЗЯЙКА, -И 1, տանտիրուհի,
տան սե փական ա տիրուհի։ 2* տնային
տնտեսուհի, տանտիկին։
ДОМРАБОТНИЦА, -Ы (վարձու) տը.
նային աշխատող (կին)։
ДОНЕСЕ’НИЕ, -ИЯ զեկույց, հաղորդում։
1. ДОНЕСТИ’, -несу, -несёшь, -несут,
СОв. кого? что? տանել հասցնել։ До-
нести вещи до дома Իրերը տուն
հասցնել։ || НвСОв. ДОНОСИТЬ, -ОШу,
-бсишь, -осят.
2. ДОНЕСТИ’, -несу, -несёшь, -несут,
сов. 1֊ о чём? (доложить, сообщить)
տեղեկացնել, զեկուցել։ 2* на КОвО?
մա անել, մատնություն անել։ || НвСОв•
доносйть, -ошу, -бсишь, -бсят.
ДОНЕСТИ’СЬ, -сётся, -сутся, СОв. հասնել,
լսվել։ Донеслись СЛуХИ լուրեր
են հասել։ || НвСОв. ДОНОСИТЬСЯ,
-бсится, -бсятся.
ДОНО’С, -а մ ատն ութ յո ւն։
1. ДОНОСИТЬ см. է՛ донестй.
2. ДОНОСИТЬ см. 2• донестй.
ДОНОСИТЬСЯ см. донестись.
ДОНОСЧИК, -а մատնիչ։
ДООКТЯБРЬСКИЙ, -ая, -ое մինչհոկտեմբերյան,
նախահոկտեմբերյան։
ДОПИВАТЬ см. допйть.
ДОПИСАТЬ, -пишу, -пйшешь, -пишут,
СОв. что? գրել վերջացնել, գրել լը-
րացնել։ ДоПИСЭТЬ ПИСЬМО նամակը
գրել վերջացնել։ || НвСОв. ДОПЙСЫВЭТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ДОПИ’СЫВАТЬ см. дописать.
ДОПИТЬ, -пью, -пьёшь, -пьют, сов.
что? խմել վերջացնել։ ДоПИТЬ Чай
թեյը խմել վերջացնել։ jj НвСОв. ДОПИВАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ДОПЛАТА, -Ы Լրտցուցիլ վճար։
ДОПЛАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят,
СОв. что? լրացուցիչ վճարել, մնացա-
ծր վճարել։ || НвСОв. ДОПЛЭЧИВаТЬ,
-ага, -аешь, -ают.
ДОПЛА ЧИВАТЬ см. доплатйть.
ДОПЛЫВАТЬ см. доплыть.
ДОПЛЫТЬ, -плыву, -плывёшь, -плывут,
сов. до кого? до чего? լողալ հաս.
նել, լողալով հասնել։ ДОПЛЫТЬ ДО
берега լողալով հասնել ափին։ || НвСОв.
доплывать, -аю, -аешь, -ают.
ДОПОЛНЕ’НИЕ, -ИЯ 1■ լրացում։
2. խնդիր։ Косвенное дополнение
անուղղակի խնդիր։
ДОПОЛНИТЕЛЬНО լրացուցիչ կեր֊
պով։
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (добавочный)
լրացուցիչ։ ВыДвЛИТЬ ДО-
полнительные средства լրացուցիչ
միշո ցներ հատկացնել։
ДО ПО’Л НИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
кого? что? լրտցնել, ավելացնել։ j|
несов. дополнять, -яю, -яешь, -яют.
ДОПОЛНЯТЬ см. дополнить.
ДОПРА’ШИВАТЬ см. допросить.
ДОПРО’С, -а հարցաքննություն, հար֊
ցաքննում։
ДОПРОСИТЬ, -ошу, -бсишь, -бсят, сов.
кого? հարցաքննել։ || НвСОв. ДОПра-
шигать, -аю, -аешь, -ают.
ДОПУСКАТЬ см. допустйть.
ДОПУСТИТЬ, -ущ^, -устишь, -ус-
тят, сов. >■ кого? что? до кого?
до чего? к кому? к чему? թույլ տաւ>
թույլատրել։ ДопуСТИТЬ К КОНКурсу
թույլ տալ մրցույթին մասնակցեր
2. что? թույլ տալ, հնարավոր համա.
րել։ || несов. допускать, -аю, -аешь,
-ают.
ДОРЕВОЛЮЦИО ННЫЙ, -ая, ое նա.
խահե ղափո խական։
ДОРО’ГА, -И (путь) ճանապարհ, ուղի։
ДО РОГО 7. թանկ, թանկ գնով։ ДорОГО
заплатить թանկ վճարեր 2. թանկ Է։
ДОРОГОВИ’ ЗНА, -Ы թանկություն,
ДОРОГО’Й, -ая, -бе է- թանկ, թանկագին
։ Дорогие ковры թանկագին գորт
գեր։ 2, (любимый, МИЛЫЙ) սիրելի,
թանկագին։ Дорогие друзья թան-
կագին բարեկամներ։
ДОРОЖИ’ТЬ, -жу, -жйшь, -жат, несов.
кем? чем? թանկ գնահատել, բարձր
գնահատել, խնայել։ ДорОЖИТЬ ДОВв-
рием коллектива գնահատել կոլեկտիվի
վստահությունը։ ДОРОЖИТЬ
Временем ժամանակը խնայեր
ДОРО’ЖНЫЙ, -ая, -ое 7. ճան ա պար-
հային, ճանապարհի։ 2, ճանա պար*
հորդական, ճամփորդական։ ДорОЖ՜
НЫЙ КОСТЮМ ճամփորդական զգեստ։
ДОСАДА, -ы սրտնեղություն, վրդով~
մ ունք։
ДОСА’ДНЫЙ, -ая, -ое վրդովեցուցիչ,

—————————

անախորժ, ցավալի։ ДоСЭДНЫЙ CJly-
чай անախորժ դեպքt
ДОСКА’, -И տախտակ։
ДОСКОНА’ЛЬНО (подробно, основательно,
ТОЧНО) մանրամասնորեն, հիմնավոր
կերպով։
ДОСКОНА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (подробный,
основательный, точный) ման-
րամասն, հիմնավոր։
ДОСЛОВНО (буквально, точно) բառացիորեն,
բառ առ բառ։ ПереДЗТЬ
ДОСЛОВНО բառացիորեն հաղորդել։
доел о’ вный, -ая, -ое (буквальный,
ТОЧНЫЙ) բառացի։ ДОСЛОВНЫЙ Пере-
ВОД բառացի թարգմանություն։
ДОСРОЧНЫЙ, -ая, -ое Ժամկե տից
շուտ, վաղաժամկետ։
ДОСТАВАТЬ см. достать.
ДОСТАВА’ТЬСЯ см. достаться.
ДОСТА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
1• кого? что? кому? куда? հասցնել,
տեղ հասցնել։ ДоСТЭВИТЬ Груз К МвС-
ту назначения բեռը նշանակված
վայրը հասցնել։ 2. Что? КОМу?
(предоставить, Причинить) պատ֊
ճառել։ ДоСТЭВИТЬ уДОВОЛЬСТВИе հա-
ճոլյք պատճառել։ [| НвСОв. ДОСТаВ-
лять, -яю, -яешь, -яют.
Д ОСТА’В КА, -И տեղ հասցնելը։ Q
доставкой на ДОМ տուն հասցնելու
(բերելու) պայմանով։
ДОСТАВЛЯТЬ см. доставить.
ДОСТАТОЧНО 1. (довольно, порядочно)
բավականաչափ, բավականին,
բավական։ Я достаточно устал ես
բավական հոգնեցի։ 2. (хватит) բա֊
վական է։ Вполне достаточно մ»։ՎԻն
բավական է։
ДОСТАТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
1- что? из чего? (взять, вынуть)
վերցնել, հանել։ ДоСТЭТЬ руЧКу ИЗ
сумки գրիչը պայուսակից հանել։
2■ что? чего? (приобрести, получить)
ճարել, ձեռք բերել։ ДоСТЭТЬ билет В
театр թատրոնի տոմս ձեռք բերել։
3. до кого? до чего? (дотронуться, коснуться)
հասնել, դիպչել, ձեռք տալ։
Рука не достанет ձեռքը չի հասնի։
II несов. доставать, -таю, -таешь,
-тают.
ДОСТАТЬСЯ, -танусь, -танешься,
-танутся, сов. кому? հասնել, բաժին
ընկնել։ Мне Не ДОСТЭЛОСЬ ինձ չհասավ,
|| несов. доставаться, -таюсь,
-таёшься, -таются.
ДОСТИГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
чего? հասնել. Достигать вершины
ГОры լեռան գագաթը հասնել։ ДоСТИ-
гать больших успехов մեծ հաշո-
ղությունների հասնել։ || СОв. ДОСТИГНУТЬ,
-ну, -нешь, -нут и достичь,
•йгну, -йгнешь, -йгнут.
ДОСТИ’ГНУТЬ см. достигать.
ДОСТИЖЕ’НИЕ, -ия (успех) նվաճում,
հաջողություն։ ДоСТИЖвНИЯ НауКИ
գիտության նվաճումները։
ДОСТИЧЬ см. достигать.
ДОСТОВЕ РНО հաստատապես, ստույգ
կերպով։ Достоверно известно հաս*
տատապես հայտնի է։
ДОСТОВЕРНЫЙ, -ая, -ое (надёжный,
ТОЧНЫЙ) արժանահավատ, ստույգ։
Известно из достоверных источников
հայտնի է արժանահավատ աղ֊
բյուրներից։
ДОСТО’ИНСТВО, -а 1- արժանիք։ Эта
книга имеет большие достоинства
այս գիրքը մեծ արժանիքներ ունի։
2. արժանապատվություն։ ЧеЛОВС*
ческое ДОСТОИНСТВО մարդկային ար-
ժա ն ա պ ա տ վո ւթյո ւն ։
ДОСТОЙНО արժանավայել կերպով։
ДОСТО’ЙНЫЙ, -ая, -ое արժանի, արժանավոր
։ Достойная награда արժանի
պարգև։ Достойные ЛЮДИ ար-
ժանավոր մարդիկ։
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая -Ое
տ ե սարժան։
ДОСТОЯ НИЕ, -ИЯ (собственность) սեփականություն
։ Всенародное достояние
համաժողովրդական սեփականություն
։
ДО СТУП, -3 7, մոտեցում, մոտենալը։
2, մուտք, մոտեցման հնարավորություն,
այցելելու հնարավորություն։
ДОСТУПНО մատչելիորեն, մատչելի
կերպով։
ДОСТУ’ПНЫЙ, -ая, -ое մատչելի։ До-
ступное изложение մատչելի շարադրանք
։
ДОС У’Г, -а աղատ Ժա մ անա Կ’ На досуге
աղատ ժամանակ։
ДОСУХА մինչև լրիվ չորանալը։
ДО’СЫТА մինչև լրիվ կշտանալը, կուշտ։
Накормить досыта կուշտ կերակրել։
ДОТРА’ГИВАТЬСЯ См. дотронуться.
ДОТРО’НУТЬСЯ, -нусь, -нешься, -нут-
ся, сов. до кого? до чего? (коснуться)
դիպչել, ձեռք տալ։ || НвСОв. ДОТ |.>Й-
гиваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ДО’ХЛ ЫЙ, -ая, -ое սատկած։
ДОХО’Д, -а եկամուտ։ ГОДОВОЙ ДОХОД
տարեկան եկամուտ։
ДОХОДИТЬ см. дойти.
ДОХО’ДНЫЙ, -ая, -ое (прибыльный)
եկամտաբեր։
ДО’ЧИСТА մաքուր։ ВЫМЫТЬ ДОЧИСТЭ
մաքուր լվանալ։

—————————

ДОЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ЧШО? ընթերցումն ավարտեի կարդալ
վերջացնել, կարդալ մինչև։ ДоЧИТЭТЬ
книгу ДО ПОЛОВИНЫ գիրքը մինչև
կեսը կարդալ> || несов. дочитывать,
-аю, -аешь, -ают.
ДОЧИТЫВАТЬ см. дочитать.
ДОЧЬ, дочери դուստր} աղջիկ։
ДОШ КО’ЛЬН И К, *3 նախադպրոցական
(երեխա)։ КНИГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
գրքեր նա խադպբո у ակ անների համարէ
ДОШКО’ЛЬНЫЙ, ая, -ое նախադըպ.
րոցական։ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗрЭСТ նախադպրոցական
հասակ։
ДОЯ Р, -а Կթվոր։
ДОЯ РКА, -И կթվորուհի։
ДРАГОЦЕ’ННЫЙ, -ая, -ое թան կար.
Ժեք, /ЗшЬ^гш^ЬгДрагоценные камни
թանկարժեք քարեր։
ДРАЗНИ’ТЬ, дразню, дразнишь, дразнят,
несов. 1■ кого? чем? (злить)
բարկացնել, ջղայնացնել։ 2. ЧШО?
чем? (возбуждать) գրգմել՛ Дразнить
аппетит ախորժակը գրդռել։
ДРАКА, -И կռեվ, ծեծկռտոց։
ДРАМАТИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое դրամա.
տիկական, դրամատիկ։
ДРАМА ГУ’РГ, -а թատերագիր։
ДРАТЬСЯ, дерусь, дерёшься, дерутся,
несов. С кем? կռվել, ծեծկռտվել)
կռիվ անել։ j| СОв. ПОДРЭТЬСЯ, -ДвруСЬ,
-дерёшься, -дерутся.
ДРАЧЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое կռվարար>
կռւ[ш սեր t
ДРЕВЁСИ’НА, Ы 1. բնափայտ։ 2. փայ.
տանյութ, փայտեղեն։
ДРЕВЕ’СНЫЙ, ая, -ое փայտանյութի,
բնափայտի, փայտի։ ДревеСНЫЙ
УГОЛЬ փայտածուխt
ДРЕ’ВНИЙ, -ЯЯ, -ее հիև, հնադարյան։
История Древней Греции Հին Հու-
նա и տանի պատմուԹյուն։
ДРЕВОНАСАЖДЕ’НИЕ, ИЯ ծառատըն-
կում t
ДРЕМА’ТЬ, *емлю, -ёмлешь. -ёмлют,
НеСОв. նիրհել, ննջել։
ДРЕМУ’Ч ИЙ, -ая, ее (густой) խիտ,
թավ Լան տ առի մասին)։ ДрвМуЧИЙ
ЛеС թավ անտառ։
ДРЕССИРО’ВАННЫЙ, ая, ое ոով„.
րեցրած, վարժեցված Լկեն դանինե-
Րի մասին)։ Дрессированные львы
վարժեցված առյուծներէ
ДРОБИТЬ, -блю, -бишь, -бят, несов.
то? и (размельчать) փշրել, гшР՝
դել, մանրացնել։ 2. (деЛИТЬ, раС-
ЧЛенЯТЬ) մասնաաել, կոտորակել։
II сов. раздробить» -блю, -бишь, -бят.
1# ДРОБЬ, -бИ մանրագնդակ, կոտորուք։
2. ДРОБЬ, -би կոտորակ։ Периодичес-
кая дробь պարբերական կո տորակէ
Правильная дробь կանոնավոր կո.
տորակ։
ДРОВА’, ДрОВ վառելա փայտ, ցախ,
փայտէ
ДРОВОСЕ՞ К, -3 փայտահատ > Дрово*
сек рубит дрова փայտահատը փայտ
Է կոտորում։
1, ДРОТНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
(зябнуть, мёрзнуть) մրսել, սառ-
ժւ՛
2, ДРОТНУТЬ, -ну, -нешь, -нут несов.
ցնցվել, դո ղալ։
ДРОЖАТЬ, -жу, -жйшь, -жат, несов,
от чего? դո դալ, ցնցվել։ ДрОЖаТЬ
ОТ страха վախից դողալ։
ДРО’ЖЖИ, -жжёй խմորիչ, թթխմոր*
ДРОЖЬ, дрожи դող, սարսուռ։
ДРУГ, -а (приятель, товарищ) բարեկամ,
ընկեր։ Верный друг հավատարիմ
բարեկամ։
ДРУГО’Й, -ая, -ое (иной) ուրիշ, մյուս,
այր В другой раз մի ուրիշ անդամէ
Один за другим մեկը մյուսի ետևիցt
ДРУ’ЖБА -Ы բարեկամություն Տ ընկե*
ր ութ յուն։ Дружба НЭрОДОВ Ժողո֊
վուրդների բարեկամություն։
ДРУЖЕЛЮ’БНО բարեկամաբար, ըն~
կերա բար , բար ե կամա и ի ր ա բար։
ДРУЖЕЛЮ’БНЫЙ, -ая, -ое (доброжелательный)
բարեկամասեր, բա-
րյացակամ ։
ДРУ’ЖЕСКИЙ, -ая, -ое բարեկամա.
կան, ընկերական։ ДружеСКИЙ при-
вет բարեկամական ողջույն։
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, ое (дружелюбный,
ДружеСКИЙ) բարեկամական,
բարյացակամ, բարեկամ։ Дружественные
страны բարեկամ երկրներI
ДРУЖИТЬ, дружу, дружишь, дру-
-жат, несов. с кем? բարեկամություն
անել, ընկերություն անել։
ДРУ’ЖНЫЙ, -ая, -оеհամերաշխ։ Дружная
семья համերաշխ ընտանիք։
ДРЯ’БЛЫЙ, -ая, -ое (вялый) թորշռ
մա ծ, թ առա մա ծ։
ДРЯ ХЛЫЙ, -ая, -ое (старый, ветхий)
զառամյալ, խարխուլ։ ДрЯХЛЫЙ СТЯ*
рКК զառամյալ ծերունի։ ДряХЛЗЯ
изба խարխուլ խրճիթ։
ДУБ, -а կաղնի։
ДУБИ’НА, ы մահակ, դագանակ։
ДУБО’ВЫЙ, -ая, ое կաղնե, կաղնու։
ДУГА’, -й աղեղ։ Дуга окружности
շրջանագծի աղեղ։
ДУ’ДКА, -И դուդուկ, շվի։
ДУ’ЛО, -а փող (հրազենի)։ Дуло руЖЬЯ
հրացանի փող*

——————————

ДУМА 65 ЕДИНОДУШНЫЙ
ДУ’МА, Ы (МЫСЛЬ) միտք, մտածմունք,
խւտհ։
ДУ’МАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
О КОМ? О чём? над чем? մտածել, խոր.
հեր || сов. подумать, -аю. -аешь,
-ают.
ДУНУТЬ, ■ну, -НбШЬ, -Нут, СОв. փչել։
ДУПЛО’, -а 1- փչ^կ։ Дупло дерева
ծառի փլակ։ 2։ խոռոչ (ատամի)/
ДУРА’К, -а հիմար, տխմար։
ДУРА ЧИТЬ, -чу, чишь, -чат, несов,
КОгО? հիմարի տեղ դնել, հիմար աց.
ներ || сов. одурачить, -чу, -чишь,
-чат.
ДУ’РНО (плохо, нехорошо, скверно)
վատ, վատ կերպովէ Дурно ПЭХНеТ
վատ հոտ Է դալիս։
ДУРНО’Й, -ая, -бе (плохой, нехороший,
скверный) վատ, տգեղ։ ДурНЬЮ
прИВЫЧКИ վատ սովորություններէ
ДУТЬ, дую, дуешь, дуют, несов. փչել։
С моря дует сильный ветер ծովյից
ուժեղ քամի Է փչում։
ДУХ, -а 1. հոգի։ 2. ոգի։ В духе времени
Ժամանակի ոգով։
ДУХИ’, -OB օծանելիք, դուխի։
ДУХО’ВКА, -И /եռոց։
ДУХО’ВНО հոգեպես։
ДУХО’ВНЫЙ, -ая, -ое հոգեկան, Ду.
ховные потребности հոգեկան պա.
հանջներւ
ДУХОВО’Й, ая, -бе փողային։ ДухО-
ВОЙ оркестр փողային նվագախումբ։
ДУХОТА’, -Ы աոթ։
УШ, душа ցնցուշ։
УША , -Й հոգի։ От всей души ամբոդք
հոգով (սրտով)։
ДУШЕ ВНЫЙ, -ая, -ое հոգեկան, հ„.
գոլ։ Душевный ПОКОЙ հոգեկան հան.
գը ստություն։
ДУШИСТЫЙ, -ая, -ое (ароматный,
Паху!ИЙ) հոտավետ՛, անուշահո տ,
անունս բույր, բուրավետ։ ДуШИСТЫе
ЦВеТЫ անուշահո տ ծաղիկներ։
ДУШИ’ТЬ, душу, душишь, душат,
несов. кого? что? խեղդել։ || сов.
задушить, -душу, -душишь, -душат.
ДУ’ШНО տոթ Է։ В комнате Душно
սենյակում տոթ Է։
ДУ’ШНЫЙ, •ая, -ое հե ղձուցիչ։ տոթ։
Душный вечер տոթ երեկո։
ДУЭ’ЛБ, -ЛИ մ են ա մ ա ր տ։
ДУЭ’Т, -а զուգեր գ, զոլգանվագ։
ДЫМ, -а (-у) ծուխ։
ДЫМИ’ ТЬ, -МЙТ, -МЯ1, несов. ծխալ,
մխալ, ծուխ աներ ПеЧЬ ДЫМИТ վառարանը
ծխում Է։ || СОв. НЭДЫМЙТЬ,
-мйт, -мят՛.
ДЫМОХОД, -а ծխանցք, ծխնելույզ:
ДЫ’НЯ, -и սեխ։
ДЫРА’, -Ы ծակ, անցք։
ДЫРЯ ВЫЙ, -ая, -ое ծակծկված, ծակ։
Дырявый карман ծակ գրպան։
ДЫХА’НИЕ, -ИЯ շնչառություն, շունչ։
ДЫША’ТЬ, дышу, дышишь, дышат,
несов. շնչել, շունչ քաշեր
ДЯДЯ, -И հորեղբայր, քեռի (մորեզ•
րայր)։
ДЯ’ТЕЛ, -тла փայտփորիկ։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Comments

  1. И что бы мы делали без вашей очень хорошей фразы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика