дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 2. ՀՈՒՄՔ, ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ. RAW MATERIALS. BUILDING MATERIALS
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 2. ՀՈՒՄՔ, ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ. RAW MATERIALS. BUILDING MATERIALS

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

2. ՀՈՒՄՔ, ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ. RAW MATERIALS. BUILDING MATERIALS. րո: մըթԻըոԻըլզ. բԻլդԻՆ մըթիրիը լգ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 2. ՀՈՒՄՔ, ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ. RAW MATERIALS. BUILDING MATERIALS. րո: մըթԻըոԻըլզ. բԻլդԻՆ մըթիրիը լգ: ( էջ 60-64).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

2. ՀՈՒՄՔ, ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ. RAW MATERIALS. BUILDING MATERIALS. րո: մըթԻըոԻըլզ. բԻլդԻՆ մըթիրիը լգ:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 պղինձ
թերթավոր պղինձ
հումքի պահանջ
վառելանյութ
 copper
copper sheets
demand of raw materials
fuel (oil)
 քոփը
քոփը շի:թս
դիմանդ ըվ րո: մըթիըրիըլզ
ֆյոլըլ (ojl)
 փայտ
քար
թանկագին քար
որմնաքար
տեղական շինանյութեր
 wood
stone
precious stone, gem, jewel,
intaglio
ashlar, rubble, quarry-stone
iocally procurable building materials
 վուդ
սթոուն
փրեշիըս սթոուն, ջեմ, ջուըլ,
ինթա:լիոու
ւսշլը, րաբըլ, քուարի-սթոուն
լոուքըլի փրոքյուրըբըլ բիլդին
մըթիըրիըլզ
 ցեմենտ
Որպես հրաբխային երկիր, ճայկա-
կան Լեռնաշխարհը ունեցել է և ունի
քարի, մանավանդ’ ընտիր շինանյութի
բազմազան տեսակների բացառիկ
հարուստ պաշարներ, որոնք մեծապես
նպաստել են շինարվեստի զարգացմանը:
 cement
In spite of its volcanic origin this
plateau is rich in building
material which has certainly
contributed to the Armenian
building vocabulary.
 սիմենթ
ին սփայթ ըվ իթս վոլքանիք օրիջին
դիս փլաթո: իզ րիչ ին բիլդին
մըթիըրիըլ ուիչ հազ/սը:թընլի
քոնթրիբյութիդ թը դի ա:մինիըն
բիլդին վըքաբըլըրի
 Մեր լեռնաշխարհը եղել է պղնձի
(ապա եւ բրոնզի) ու երկաթի մշակման
հնագույն օջախներից մեկը:
 The inhabitants of this mountainous
region were among the
first to work with bronze and iron;
a number of historians believe
they were actually the first,
 դի ինհաբիթընթս ըվ դիս
մաունթինիըս րխջըն ուը: ըման դը
ֆը:սթ թը ուը:ք ուիդ բրոունզ ընդ
այըն, ը նամբը ըվ Ւփսթորիընզ բիլխվ
դէյ ուը: աքթյու:ըլի դը ֆը:սթ
 անսպառ պաշար
ազնիվ մետաղներ
անագապղինձ
 inexhaustible supply
the noble /precious metals
bronze
 ինիգզոսթըբըլ սըփլայ
դը նոութըլ/ փրեշըս մեթըլզ
բրոունզ
 արջնած պողպատ
հումքի առատություն
բնական հարստությունների անսպառություն
 blued steel, burnished steel
abundance of raw materials
inexhaustible natural resources
 բլու:դ սթխլ, բը:նիշթ սթխլ
ըբանդընս ըվ րո: մըթիըրիըլզ
ինիգզոսթըբըլ նաչըրըլ րիսուսիզ
 արծաթ
ածխահանույթ
քարածխիավազան
արմատուրա (հիմնակմախք)
ասբեստ
ասֆալտ
աղյուս
անտառանյութ
անագ
ապակի
բազալտ, բետոն
հումքային բազա
 silver
coal extraction, coal output
coal basin, coal field
steel framework
asbestos
asphalt, mineral pitch
brick
timber, lumber
tin
glass
basalt, concrete
source of raw materials,
raw-material base
 սիլվը
քոուլ իքսթրաքշըն, քոուլ աութփութ
քոուլ բէյսին, քոուլ ֆի:լդ
սթխլ ֆրէյուը:ք
ազբեսթոս
ասֆալթ
բրիք
թիմբը, լամբը
թին
գլաս
բասո:լթ, քոնքրիթ
սո:ս ըվ րո: մըթիըրիըլզ, րո:-
մըթիըրիըլ բէյզ
 նյութական բազա
հանքանյութերի բրիկետում
գրանիտ
գերան
գորշածուխ
երկաթ
 material resources
briquetting
granite
log, log of wood
brown coal
iron
 մըթիըրիըլ րիսուսիզ
բրիքեթին
գրանիթ
լոզ, լոզ ըվ վուդ
բրաուն քոուլ
այըն
 երկաթաքար
երկաթբետոն
 iron-ore
reinforced concrete,
 այըն-օ:
!- րի:ինֆ:սթ քոնքրխթ, ֆերոու-
քոնքրխթ
 երեսպատելու սալիկներ
հիմք
հիմնապատ
հանքաքար (արծաթի, ոսկու,
ah)
 decorative tiies
base, basis
main wail
I- ore; (silver, gold, metal or
 դեքըրըթիվ թւսյլզ
բէյզ, բէյսիս
մէյն ուո:լ
°;, (սիլվը, գոուլդ, մեթըլ օ:)
 հանքախորշ
հանքատեղ
հանք
հանքային պարարտանյութեր
հանքայուղի
հումք
 face
layer, deposit
mineral
mineral fertilizers
mineral oil
raw material (stuff; raw
rials)
 ֆէյս
լէյը, դեւիըգիթ
մինըրըլ
մինըրըլ ֆը:թիլայգըրգ
մինըրըլ օյլ
mate- րո: մըթիըրիըլ (սթաֆ, րո:
մըթիըրիըլզ)
 մետաղ
մետաղաջարդվածք
• մարմար
միավորել ռեսուրսները
մնացուկներ
ներքին պաշարներ
նավթահանք
Նավթ
 metal
scrap metal
marble
pool resources
waste (material); scrap
internal resources
oil-field
oil, petroleum
 մեթըլ
սքրափ մեթըլ
մա:բըլ
փու:լ րիսո:սիզ
ուէյսթ (մըթիըրիըլ), սքրափ
ինթը:նըլ րիսո:սիզ
օյլ-ֆխլդ
օյլ, փեթրոլիըմ
 ոսկի
թերթավոր ոսկի
 gold
gold leaf, beaten gold, tinsel
 գոուլդ
գոուլդ լխֆ, բխթըն գոուլդ, թինսըլ
 ոսկու հւսնքեր
ոսկու պաշար
 gold-fields
gold resources
 գոուլդ֊ֆխլդ
գոուլդ րիսո:սիզ
 ոսկու ավազ
ոսկեբեր երակ
 gold dust
auriferous vein
 գոուլդ դասթ
օւրիֆերոուս վէյն
 ոսկեբեր շրջան  gold-field  գոուլդ ֆխլդ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика