дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ECONOMICS.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ECONOMICS.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ECONOMICS. իքոնոմիքս:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ECONOMICS. իքոնոմիքս: ( էջ 64-70).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

3. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ. ECONOMICS. իքոնոմիքս:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 անտնտեսվարություն  thriftlessness, bad management,
mismanagement
 թրիֆթլիսնիս, բադ մանիջմընթ,
միսմանիջմընթ
 անտնտեսվար մարդ
անտնտես վերաբերմունք սարքավորման
կամ այլնի Նկատմամբ
արդյունք
արդյունքը (բերքը) մեկ հեկտարից
ան խնայողություն
 bad manager
careless and wasteful way of
handling equipment, etc.
yield, output
yield per hectare
extravagance, wastefulness
 բադ մանիջը
քէըլիս ընդ ուէյսթֆուլ ուէյ ըվ
հանդըլին իքվիփմընթ, իթսեթրը
յխլդ, աութփութ
յխլդ փը: հեքթա:
էքսթրըվագընս, ուէյսթֆուլնիս
 աշխատանքի առաջարկ
պահանջարկ և առաջարկ
արտահոսում
կապիտալի արտահոսում
տնտեսական բազիս
բալանս (հաշվեկշիռ)
 labour supply
demand and supply
loss
flowing off of capita!
economic basis
balance
 լէյբը սըփլայ
դիմանդ ընդ սըփլայ
լոս
ֆլոուին օֆ ըվ քափիթըլ
խքոնըմիք բէյսիս
բալընս
 գերարտադրություն
գերշահույթ
կուտակում
նախնական կուտակում
կապիտալի կուտակում
կողմնակի ծախսեր
կողմնակի վաստակ
համախառն
համախառն եկամուտ
համախառն արտադրանք
համաշխարհային շուկա
հասույթ
 overproduction
superprofit
accumulation, pilling
primary accumulation
accumulation of capital
incidental expenses
odd jobs
gross
gross revenue
gross output
world market
gain, earnings, profit, income,
return, receipts
 օուվըփրըդւսքշըն
սյուփը:.փրոֆիթ
ըթյու:մյոզէյշըն, փիլին
փրայմըրի ըքյու:մյուլէյշըն
ըքյու:մյուլէյշըն ըվ քափիթըլ
ինսիդենթըլ իքսփենսիզ
օդ ջոբզ
գրոուս
գրգուս րեվինյու:
գրոուս աութփութ
վը:լդ մա:քիթ
գէյն, ը:նինգզ, փրոֆիթ, ինքամ,
րիթը:ն, րիսխթս
 զուտ հասույթ
հասույթ բերել
հաշվարկիչ
հսկայական գումար
հսկայական ներդրումներ
հարկ
եկամտային հարկ
շրջանառության հարկ
հարկ վճարող
հարկից ազատված
 net profit
bring in an income
calculator, cost-clerk
a colossal sum
colossal / huge investments
tax
income tax
turnover tax
taxpayer
tax-free
 նեթ փրոֆիթ
բրինգ ին ըն ինքամ
քալքյուլէյթը, քոսթ-քլը:ք
ը քըլոսլ սամ
քըլոսլ / հյու:ջ ինվեսթմընթս
թաքս
ինքամ թաքս
թը:նոուվը թաքս
թաքսփէյը
թաքս-ֆրի:
 հարկերի հավաքում
գերշահույթի հարկ
հարկադրում
հովանավորական տարիֆ
հովանավորական մաքսեր
հավելյալ
հավելյալ աշխատանք
հավելյալ արտադրանք
հավելյալ արժեք
հիմնավորված Փոխառություններ
հիմնավորված եկամուտ
համեմատական հարկ
մաքս
արտահանման մաքս
մուտքի մաքս
մաքսը մուծված
արգելիչ մաքս
մաքսատուրք
մաքսատուրք դնել
նավահանգստային մաքսատուրք
միջոց
շրջանառության միջոցներ
մարդ-օր
 collecting taxes
excess profits tax
taxation, rating
protective tariff
protective duties
additional
surplus labour
surplus products
surplus value
funded loans
funded income
proportional taxation
duty
export duties
import duty
duty-paid
prohibitory duty
customs, custom-house duty
impose tax (on)
harbour dues
means
means of circulation
man-day
 քըլեքթին թաքսիզ
իքսիս փրոֆիթս թաքս
թաքսէյշըն, րէյթին
փրթեքթիվ թարիֆ —
փրըթեքթիվ դյոււթիզ
ըդիշընըլ
սը:փլըս լէյբը
սը:փլըս Փրոդըքթս
սը:Փլըս վալյու
ֆանդիդ լոունզ
ֆանդիդ ինքամ
ՓՐԸՓՈ:2ԸՆԸԼ թաքսէյշըն
դյու:թի
էքսփո:թ դյու:թիզ
իմփո:թ դյու:թի
դյու:թի-փէյդ
փրոհիբիթըրի դյու:թի
քասթըմզ, քասթըմ-հաուս դյու:թի
իմփոուզ թաքս (օն)
հա:բը դյու:զ
մի:նզ
մի:նզ ըվ սը:քյուլէյշըն
ման-դէյ
 Ներմուծման մաքս
Ներմուծման քանակակազմ
Նորմա
նորմայից ավելի
 import duty
quota of imports
standard, norm
above the planned rate
of output
 իմփո:թ դյութի
քվոութը ըվ իմփո:թս
սթանդը:դ, նո:մ
ըբավ դը Փլւսնդ րէյթ ըվ
աութփութ
 հավելյալ արժեքի Նորմա
շահույթի նորմա
կանխավճարում
կանխավճար
ոսկե արժույթ
ոլորտ
ողողել շուկան
պասսիվ
պասսիվ բալանս
պատենտ
պատենտի տեր
պատենտ ստանալ
պատենտ տալ
պատենտային տուրք
պատենտավորված միջոց
պրոգրեսիվ եկամտային հարկ
պահեստի ֆոնդ
պահեստի կապիտալ
 rate of surplus value
rate of profit
repayment
repay, pay the postage
gold currency
field, area, sphere
flood the market (with)
liabilities
unfavourable balance
patent, licence
patentee
take out a patent
grant a patent
patent dues
patent device (for)
progressive income tax
reserve fund
reserve capital
 րէյթ ըվ սը:փլըս վալյու
րէյթ ըվ փրոֆիթ
րիփէյմընթ
րիփէյ, փէյ դը փոուսթիջ
գոուլդ քարընսի
ֆխլդ, էըրիը, սֆիը
ֆլադ դը մա:քիթ ուիդ
լայըբիլիթիզ
անֆէյվըրըբըլ բալընս
փէյթընթ, լայսընս
փէյթընթի:
թէյք աութ ը փէյթընթ
գրա:նթ ը փէյթընթ
փէյթընթ դյու:զ
փէյթընթ դիվայս ֆո:
փրըգրեսիվ ինքամ թաքս
րիզը:վ ֆանդ
ՐԻզը:Վ քավփթըւ
 տնտեսվարական ռեժիմ
սակացուցակ
սպառող
սպառողական արժեք
սպառողական կոոպերացիա
սպառում
սպառման ապրանքներ
սպառման շրջաններ
սպառել
գործերի վարում
 policy of economy
protective tariffs
consumer, user
use value
consumers’ co-operation
consumption, use
objects of consumption
areas of consumption
consume, use
transaction / management
affairs
 фпլիսի ըվ իքոնըմի
փրըթեքթիվ թւսրիֆս
քընսյու:մը, յուզը
յուս վալյու
քընսյու:մըրզ քոու-ոփըրէյշըն
քընսամփշըն, յուս
օբջիքթս ըվ քընսամփշըն
էըրիըզ ըվ քընսամփշըն-
քընսյու:մ, յու:զ
of թրանզաքշըն / մանիջմընթ ըվ
ըֆէըրզ
 վարձակալում
Վկայագիր
վկայագրել
վկայագրված միջոց
տնտեսել
տարողություն
տեղաբաշխել կապիտալը
տեղաբաշխել փոխառությունը
տնտհաշվարկ
տնտհաշվարկ կիրառել
տնտեսվար
 hire, renting
patent, licence
patent, take out a patent
patent device (for)
economize, save
capacity
invest, place
distribute / float a loan
non-financing by the State
practise cost accounting
business (industrial) economic
executive
 հայը, րենթին
փէյթընթ, լայսընս
փէյթընթ, թէյք աութ ը փէյթընթ
փէյթընթ դիվայս ֆո:
իքոնըմայզ, սէյվ
քըփասիթի
ինվեսթ, փլէյս
դիսթրիբյութ / ֆլոութ ը լոուն
Նոն-ֆայնանսիՆ բայ դը սթէյթ
փրաքթիս քոսթ ըքաունթին
բիզնիս (ինդասթրիըլ) իքոնըմիք
իգգեքյութիվ
 տնտեսվարություն
տնտեսական
փոխանակային արժեք
փայակուտակում
տրեստ
երկարատև ներդնել
Ներդրման ընդհանուր գումար
եկամտի ընդհանուր գումար
արդյունաբերական ապրանքի ինդեքս
ինքնարժեք
ինքնարժեքով ծախել
արտահանման խրախուսադրամ
արտադրության ծախսեր
շրջանառության ծախսեր
 thrift, economy
economic
exchange value
share-accumulation
trust
invest
aggregate investments
aggregate income
index of industrial production
(prime) cost, cost price
sell at par, sell at cost price
export prize
the cost of production
distribution costs, trading costs
 թրիֆթ, իքոնըմի
խքոնըմիք
իքսչէյնջ վալյու
շէը ըքյոււմյուլէյշըն
թրասթ
ինվեսթ
ագրիգիթ ինվեսթմընթս
ագրիգիթ ինքամ
ինդեքս ըվ ինդասթրիըլ փրըդաքշըն
(փրայմ) քոսթ, քոսթ փրայս
սել ըթ փա;, սել ըթ քոսթ փրայս
էքսփո:թ փրայզ
դը քոսթ ըվ փրըդաքշըն
դիսթրիբյուշըն քոսթս, թրէյդին
քոսթս
 ծածկել ծախսերը
բոլոր ծախսերը իր վրա վերցնել
կապիտալ
արդյունաբերական կապիտալ
շրջանառու կապիտալ
 clearing / bearing of charges
bear the whole of the cost
/ expenses
capital
industrial capital
circulating capital, working capital
 քլիըրին / բէըրինգ ըվ չա:ջիզ
բէը դը հոուլ ըվ դը քոսթ /
իքսփենսիզ
քափիթըլ
ինդասթրիըլ քափիթըլ
սը:քյուլէյթին քափիթըլ, ուը:քի
քափիթըլ
 ապրանքային կապիտալ
հիմնական կապիտալ
մշտական կապիտալ
 commodity capital
fixed capital
constant capital
 քըմոդիթի քափիթըլ
ֆիքսթ քափիթըլ
քոնսթընթ քափիթըլ
 փուիոխակւսն կապիտալ
մեռած կապիտալ
կապիտալ և տոկոսներ
 variable capital
dead stock; unemployed capital
principal and interest
 վըրայըբըլ քափիթըլ
դեդ սթոք, անիմփլոյդ քափիթըլ
փրինսիփըլ ընդ ինթըրըսթ
 կապիտալ ներդրում
մրցակցություն
 capital investment
competition
 քափիթըլ ինվեսթմընթ
քոմփիթիշըն
 ազատ մրցակցություն
կոնցեռն
 free competition
concern
 ֆրի: քոմփիթիշըն
քընսը:ն

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика