дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. INDUSTRY
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. INDUSTRY

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. INDUSTRY  ինդըսթրի:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. INDUSTRY ինդըսթրի: ( էջ 49-60).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

1. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. INDUSTRY  ինդըսթրի:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Այս տեսակի շարժիչների արտադրությունը
կվերսկսվի տարվա վերջին:
Ածխի այս քանակությունը չի ծածկի
մեր արդյունաբերության պահանջները:
ճգնաժամի ընթացքում գործարանը
ստիպված էր զգալիորեն կրճատել
արտադրությունը
Երկաթե և պողպատե բոլոր տեսակի
ապրանքները արտադրվում են այս
քաղաքում:
 Production of these makes of
motors will be resumed by the
end of the year.
These quantities of coal will not
cover the requirements of the
industry.
During the crisis the factory had
to cut production considerably.
All kinds of iron and steel
products are manufactured in this
town.
 փրըդաքշըն ըվ դի:զ մէյքս ըվ
մոութըրզ վիլ բի րիզյու:մդ բայ դի
էնդ ըվ դը յը:
դխզ քվոնթիթիզ ըվ քոուլ վիլ նոթ
քավըր աուը րիքվայը:մընթս յշվ դի
ինդըսթրի
դյու:րին դը քրայսիզ դը ֆաքթըրի
հադ թը քաթ Փրըդաքշըն
քընսիդըրըբլի
օ:լ քայնդզ ըվ այւշն ընդ սթի:լ
փրոդըքթս ա: մանյուֆաքչը:դ ին
դիս թաուն
 Ավտոմոբիլային գործարանը տեղա-
վւոխվել է ուրիշ քաղաք:
Այս քաղաքում գազի Նոր գործարան
է կառուցվել:
հանքարդյունաբերության զարգացմանը
մեծ ուշադրություն է դարձվում
այս երկրում:
 The automobile works has been
transferred to another city.
A new gas works has been built
in this city.
Much attention is given to
development of mining in this
country.
 դի օ:թըմոուբիլ ուը:քս հազ բխն
թրանսֆըրդ թու ընադը սիթի
ը նյու գաս ուը:քս հազ բխն բիլթ
ին դիս սիթի
մաչ ըթենշըն իզ գիվըն թը
դիվելըփմընթ ըվ մայնինգ ին դիս
քանթրի
 Ինչ ձեռնարկություններն եք այցելել:
ես կարող եմ միայն հիանալ ձեր երկ֊
րի արդյունաբերության աճով:
Մեր երկրի արդյունաբերության կարիքները
չեն ծածկվի այս մատակարարումներով:
Մենք նպատակադրվել ենք ավելացնել
արտադրանքը:
Նրանք մեծ մասշտաբով էին արտադրում
մեքենաներ:
 What enterprises have you seen?
I can only admire industrial
progress in your country.
The needs of our home industry
won’t be covered by these
supplies.
We are aimed at increasing the
output.
They produced cars on a large
scale.
 ուոթ էնթըփրայսիզ հավ յու սխն
այ քան օունլի ըդմայը ինդասթրիըլ
ւիրոգրըս ին յո: քանթրի
դը նխդզ ըվ աուը հոում ինդըսթրի
ուոունթ բի քավըրդ բայ դխզ
սըՓլայզ
ուի ա:ր էյմդ ըթ ինքրխզին դի
աութփութ
դէյ փրըդյուսթ քա:զ օն ը լա:ջ սքէյլ
 Այս գործարանը արտադրում է հանքարդյունաբերական
սարքավորում:
Արտադրամասը կապահովվի բոլոր
անհրաժեշտ սարքավորումներով:
ժամանւսկակից սարքավորումը արտացոլում
է տեխնոլոգիայի նորագույն
նվաճումները:
Ո՞րոնք են սարքավորման աշխատանքային
առանձնահատկությունները:
Մեր սարքավորումը մեր մրցակցի
սարքավորման հետ համեմատած,
ավելի մեծ պահանջարկ ունի:
 This plant produces mining
equipment.
The shop will be provided with all
the necessary equipment.
Up-to-date equipment reflects the
latest achievements in
technology.
What are the working
characteristics of this equipment?
Our equipment is in greater
demand as compared with the
equipment of our competitor.
 դիս փլա:նթ փրըդյուսիզ մայնինգ
իքվիփմընթ
դը շոփ ուիլ բի փրըվայդիդ ուիդ օ:լ
դը նեսըսըրի իքվիւիմընթ
ափ-թու-դէյթ իքվիփմընթ րիֆլեքթս
դը լէյթըսթ Ըճհ:Վմընթս ին թե
ինդըսթրի)
ուոթ ա: դը ու:քին քարըքթըրիսթիքս
ըվ դիս իքվիփմընթ
աուը իքվիփմընթ իգ ին գրէյթը
դիմանդ ազ քըմփէըրդ ուիդ դի
իքվիփմընթ ըվ աուը քըմփեթիթը
 Այս մեքենան շատ հեշտությամբ
է շահագործվում:
Այս սարքավորման հուսալիությունը
շատ բարձր է:
Մենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել
ենք այս մոդելի տեխնիկական
առանձնահատկությունները:
 This machine is very easy to
operate.
The reliability of this equipment is
very high.
We have studied closely the
technical characteristics of this
model.
 դիս մըշին իզ վերի խզի թու
օփըրէյթ
ԴԸ ոիլայըբիլիթի ըվ դիս իքվիփմընթ
իզ վերի հայ
ուի հավ սթադիդ քլոուսլի դը
թեքնիքըլ քարըքթըրիսթիքս ըվ դիս
մոդըլ
 Մենք հետաքրքրվում ենք այս հաստոցներին
վերաբերվող բոլոր մանրամասնություններով:
Մենք մի քանի փոփոխություններ
ենք կատարել գնորդների առաջարկությունների
հիման վրա:
Մենք հենց նոր ենք վերանորոգել
մեքենան: Վնասվածքի բոլոր հետքերը
վերացվել են:
 We are interested in all
particulars of these machinetools.
We made a few modifications on
the basis of the Buyers
suggestions.
We’ve just repaired the machine.
All the traces of the damage have
been removed,
 ուի ա:ր ինթըրըսթիդ ին օ:լ
Փը:թիքյոզըրզ ըվ դխզ մըշին-թու:լզ
ուի մէյդ ը վյու մոուդիֆիքէյշնզ օն դը
բէյսիս ըվ դը բայըրզ սըջեսշընզ
ուիըվ ջասթ րիփէըրդ դը մըշին.
օ:Լ ԴԸ թրկւփզ ըվ ԴԸ դամիշ հավ
բխն րիմու:վդ
 առաջատար
արդյունաբերության առաջատար
ճյուղեր
արմատավորում
աշխատանքի առաջավոր մեթոդների
արմատավորում
 chief, leading
key industries
inculcation, installation
introduction of advanced methods
of work
 չխֆվխդին
քի: ինդըսթրիզ
ինքալքէյշըն, ինսթըլէյշն
ինթրըդաքշըն ըվ ըդվա:նսթ մեթըդգ
ըվ ուը:ք
 առաջավոր տեխնիկայի արմատավորում
արդյունաբերության աճ
արտադրության աճ
 introduction of new techniques
growth /development/ of industry
expansion of production, rise in
production
 ինթրըդաքշըն ըվ նյու: թեքնիքս
գրոութ /դիվելըփմըՆթ/ ըվ
ինդըսթրի
իքսփանշըն ըվ փրըդաքշըն, րայզ ին
փրըդաքշըն
 Բարեկեցության աճ
արտադրողական
բարձր արտադրողական
աշխատանքի բարձր արտադրողական
միջոցներ
արտադրել
ավելացնել
ավելացնել արտադրությունը
 rise in the living standards
productive
highly productive֊
highly productive methods of
work
manufacture, make, produce
increase, enlarge, extend
increase /extend the output (of)
 րայզ ին դը լիվին սթանդը:դզ
փրըդաքթիվ
հայլի փրըդաքթիվ
հայլի փրըդաքթիվ մեթըդզ ըվ ուը:ք
մանյուֆաքչը, մէյք, փրըդյու:ս
ինքրխզ, ինլա:ջ, իքսթենդ
ինքրխզ /իքսթենդ դի աութփութ
(ըվ)
 ավելացնել եկամուտները
ավտոմատացում
ավտոմատացնել
արդյունահանում
քարածխի արդյունահանում
արտադրական առաջադրանք
առաջադրանքը կատարել
առաջադրանք տալ
 increase profits
automation
automatize
output
coal output
work quota
fulfil a task
set a task
 ինքրխզ փրոֆիքս
օւթոումէյշըն
օ:թոումըթայզ
աութփութ
քոուլ աութփութ
ուը:ք քվոութը
ֆուլֆիլ ը թա:սք
սեթ ը թա:սք
 արդյունաբերական
արդյունաբերություն
թեթև արդյունաբերություն
ծանր արդյունաբերություն
արդյունաբերության հիմնական ճյու-
ղեր
 industrial
industry
light industry
heavy industry
main branches of industry
 ինդասթրիըլ
ինդըսթրի
լայթ ինդըսթրի
հեվի ինդըսթրի
մէյն բրաւնչիզ ըվ ինդըսթրի
 արտադրամաս
անարտադրողական
անարտադրողական աշխատանք
անարտադրողական ծախսեր
արդյունահանող
ածխարդյունաբերություն
անվթար աշխատանք
 shop
unproductive
waste of labour
waste of capital
manufacturer, industrialist
coal-mining, coal industry
running (working) of mechanisms
without a break-down
 շոՓ
անփրըդաքթիվ
ուէյսթ ըվ լէյբը
ուէյսթ ըվ քավփթըլ
մանյուֆաքչըրը, ինդասթրիըլիսթ
քոուլ-մայնին, քոուլ ինդըսթրի
րանին (ուը:քին) ըվ մեքընիզմզ
ուիդաութ ը բրէյք-դաուն
 ավտոմոբիլային գործարան
ավտոմոբիլային արդյունաբերություն
ավտոմոբիլաշինություն
առաջադիմել
արտադրանք
 motor / automobile plant
motor-car industry
motor-car construction
progress, make progress
production, output, product,
produce
 մոութը / օ:թըմոուբիլ փլա:նթ
մոութը-քա: ինդըսթրի
մոութը-քա: քընսթրաքշըն
փրոուգրես, մէյք փրոուգրես
փրըդաքշըն, աութփութ, փրոդըքթ,
փրըդյուս
 արդյունավետ աշխատանք
արդյունավետ կերպով
 productive labour
productively, efficiently, with
a good result
 փրըդաքթիվ լէյբը
փրըդաքթիվլի, իֆիշընթլի, ոփդ ը
գուդ րիզալթ
 արտադրող
մանր (միջին) արտադրողներ
նյութական բարիքների արտադրողներ
արտադրողականություն
 producer
small producers
producer of material values
productivity, output, productiveness
 փրըդյու:սը
սմո:լ փրըդյու:սըրզ
փրըդյու:սը ըվ մըթիրիըլ վալյուզ
փրըդաքթիվիթի, աութփութ,
էիրըդւսքթիվնիս
 աշխատանքի արտադրողականություն
արտադրական հարաբերություններ
արտադրական պրոցես
արտադրական պրակտիկա
արտադրական խորհրդակցություն
 productivity of labour
relations of production
process of production
practical training
production meeting, conference
on production
 Փրըդաքթիվիթի ըվ լէյբը
Րիլէյշընզ ըվ փրըդաքշըն
փրոուսըս ըվ փրըդաքշըն
փրաքթիքըլ թրէյնին
փրըդաքշըն մխթին, քոնֆըրընս օն
փրըդաքշըն
 արտադրական առաջադրանք
արտադրական հզորություն
արտադրություն
մեքենաների արտադրություն
կոշիկի արտադրություն
մեքենայական արտադրություն
անվտանգության տեխնիկա
 output programme
producting capacity
production, manufacture
production of machines
manufacture of shoes
mechanical production
industrial safety measures
/provisions
 աութփութ փրոուգրամ
փրըդաքթին քըփասիթի
փրըդաքշըն, մանյուֆաքչը
փրըդաքշըն ըվ մըշխնզ
մանյուֆաքչը ըվ շու:զ
մեքանիքըլ փրըդաքշըն
ինդասթրիըլ սէյֆթի մեժըրզ
/փրըվիժնզ
 անխափանորեն աշխատել
ապասարքավորում
 run smoothly, without a hitch
dismantling
 րան սմու:դլի, ուիդաութ ը հիչ
դիսմանթլին
 ապասւսրքավորել
անսարքինություն
ագրեգատ
 dismantle
disrepair, fault
unit, assembly, aggregate,
aggregation
 դիսմանթըլ
դիսրիփէը, ֆո:լթ
յունիթ, ըսեմբլի, ագրիգէյթ,
ագրիգէյշըն
 բնագավառ
բրդեղենի արդյունաբերություն
ֆաբրիկաներ և գործարաններ
կաշվի գործարան
մեքենաշինական գործարան
մետալուրգիական գործարան
օճառի գործարան
շաքարի գործարան
ճենապակու գործարան
քիմիական գործարան
գործիքային գործարան
գործիք
 field ՓԻ4Դ
wool industry
mills and factories
tannery
machine-building plant
metalurgical works
soap-works
sugar relinery
procelain / ceramic work
chemical factory (plant)
tool production
instrument, tool (s)
 ՓԻԼԴ
վու:լ ինդըսթրի
միլզ ընդ ֆաքթըրիգ
թանըրի
մըշխն-բիլդինգ փլա:նթ
մեթըլը:ջիքըլ վը:քս
սոուփ-ուը:քս
շուգը րիլինըրի
փրոուքլէյն / սիրամիք ուը:ք
քեմիքըլ ֆաքթըրի (փլա:նթ)
թու:լ փրըդաքշըն
ինսթրումընթ, թու:լ(զ)
 գունավոր մետաղներ
էլեկտրասարքավորում
էլեկտրասարք
թողարկել
թափուկներ
թերարտադրություն
արտադրանքի ինքնարժեքը իջեցնել
 non-ferrous metals
electrical equipment
electric appliance
turn out
waste (material)
underproduction
cut the production costs
 նոն-ֆերըս մեթըլզ
իլեքթրիքըլ իքվիփմընթ
իլեքթրիք ըփլայընս
թը:ն աութ
ուէյսը (մըթիրիըլ)
անդը:փրըդաքշըն
քաթ դը փրըդաքշըն քոսթս
 արտադրության մակարդակի իջեցում
խոտան արտադրանք
խոտան արտադրանքի վրա
խոտանորդ, խոտանարար
 drop in production
spoilage waste
defect
sorter, inspector: bad workman,
bodger
 դրոփ ին փրըդաքշըն
սփոյլիջ, ուէյսթ
դիֆեքթ
սո:թը, ինսփեքթը; բադ ուը:քմըն,
բոուջը
 ծավալային
ծավալ
արտադրանքի ծավալ
ծխախոտի ֆաբրիկա
կաշվի արդյունաբերություն
կաշվի հումք
արտադրական կարողություններ
 «by volume, volumetrical
volume, size, extend
total volume of output
tobacco factory
tanning industry
raw leather, hides
industrial / production capacities
 բայ վոլյում, վոլյումիթըրիըլ *
վոլյում, սայզ, իքսթենդ
թոութըլ վոլյում ըվ աութփութ
թըբաքոու ֆաքթըրի
թանինգ ինդըսթրի
րո: լեդը, հայդզ
ինդասթրիըլ / փրըդաքշըն
քըփասիթիզ
 արտադրության հիմնական տեսակներ
հաստոցաշինական արդյունաբերու-
թյուն
ձուլարան
ձուլում
ձուլված մետաղ
ձուլածո պողպատ
ձուլվածք
 principal / major items of
production
machine-tool industry
foundry, smelting-house
smelting
smelted metal, smelt, casting,
moulding, founding
cast steel, ingot steel
casts, castings, mouldings
 փրինսիփըլ /մէյջը այթըմզ ըվ
փրըդաքշըն
մըշի:ն-թու:լ ինդըսթրի
ֆաունդըրի, սմելթին-հաուս
սմելթին
սմելթիդ մեթըլ, սմելթ, քա:սթին,
մոուլդին, ֆաունդին
քա:սթ սթխլ, ինգոթ սթի:լ
քա:սթս, քա:սթինգզ, մոուլդինգզ
 ձիթագործարան
ձեռնարկատեր
ձեռնարկություն
ձկնարդյունաբերություն
ձկնագործարան
ձկնապահածոների գործարան
ճյուղ
մեքենայացում
մեքենայացնել
մեքենայական մշակում
մանր արտադրություն
մանր տնտեսություն
մանր ապրանքային արտադրություն
 oil-mii!
owner, employer
enterprise
fishing industry
fish-factory
fish cannery
branch, field
mechanization
mechanize
machining
small-scale production
small / petty farming
small-scale commodity production
 օյլ-միլ
օունը, իմփլոյը
էնթըփրայգ
ֆիշինգ ինդըսթրի
ֆիշ-ֆաքթըրի
ֆիշ քանըրի
բրսւնչ, ֆխլդ
մեքընայգէյշըն
մեքընայզ
մըշխնին
սմալ-սքէյլ փրըդաքշըն
սմո:լ / փեթի ֆա:մին
սմո:լ-սքէյլ քըմոդիթի փրըդաքշըն
 մանր ապրանքային տնտեսություն
մետաղագործություն
սև մետաղագործություն
գունավոր մետաղագործություն
մսի պահածոների գործարան
մսի արդյունաբերություն
մետաքսագործարան
նավաշինություն
նավթարդյունաբերություն
 petty goods (peasant) economy
metallurgy
ferrous metal industry
non-ferrus metal industry
meat-packing
meat-preserving industry
silk-weaving mill
ship-building
oil-industry
 փեթի գուդզ (փեզընթ) իքոնըմի
մեթըլը:ջի
ֆերըս մեթըլ ինդըսթրի
նոն-ֆերըս մեթըլ ինդըսթրի
մխթ-փաքին
մի:թ փրիգը:վինգ ինդըսթրի
միլք-ուխվին միլ
շիփ-բիլդին
օյլ-ինդըսթրի
 Նվաճում
արդյունաբերական Նվաճումներ
շտեմարան
շերամաբուծություն
շահագործման ծախսեր
շահագործման հանձնել
շահագործում
շահագործել
ոսկու արդյունաբերություն
չափաքանակ
արտադրանքի չափաքանակ
ըստ չափաքանակի
արտադրանքի չափաքանակը գերազանցել
պղնձահալ գործարան
սակավազոր ձեռնարկություն
սննդի արդյունաբերություն
սերիական արտադրություն
պահեստամասեր
վերականգնում
 achivement
achievements in industry
storehouse, warehouse
silkworm breading
operation expenses
put into operation; turn over for
operation
exploitation, exploiting, operation,
running, maintenance
exploit, operate, run, work
gold-industry
rate, quota
production quota; output-standard
according to standard
exceed work quotas
copper(-smelting) works / plant
petty concern / business
food industry
serial production
spare parts, spares
revival, rebirth
 ըչխվմընթ
ըչխվմընթս ին ինդըսթրի
սթո:հաուս, ուէըհաուս
սիլքուը:մ բրի:դին
°փըրէյշըն իքսփենսիզ
փութ ինթռւ օփըրէյշըն, թը:ն
օուվը ֆոր օփըրէյշըն
էքսփլոյթէյշըն, էքսփլոյթին,
օփըրէյշըն, րանին, մէյնթինընս
էքսփլոյթ, օփըրէյթ, րան, ուը:ք
գոուլդ-ինդըսթրի
րէյթ, քվոութը
փրըդաքշըն քվոութը, աութփութ-
սթանդը:դ
ըքո.:դին թը սթանդը:դ
իքսխդ վը:ք քվոութըզ
քոփը (-սմելթին) ուը:քս / փլա:նթ
փեթի քընսը:ն / բիզնիս
ֆու:դ ինդըսթըի
սԻԸՐԻԸԼ փրըդաքշըն
սփէը փա:թս, սփէըրզ
րիվայվըլ, րիբը:դ
 արդյունաբերության վերականգնում
վերարտադրություն
ընդլայնված վերարտադրություն
վերարտադրել
վաղաժամկետ կատարում
ապրանքի վաղաժամկետ արտադրություն
վուշամանարան
վուշի արդյունաբերություն
վերամշակել
վերամշակման արդյունաբերություն
վերասարքավորում
վերասարքավորել
տեղաբաշխում
արդյունաբերության տեղաբաշխումը
երկրում
ձեռնարկությունների տեղաբաշխում
փայտագործական արդյունաբերություն
փորձարկման կայան
 rebirth / revival of industry
reproduction
reproduction on an enlarged
/ expanded scale
reproduce
fulfilment ahead of time /schedule
output of production ahead of
time / schedule
flax-mill
linen industry
process, remake
processing industry
re-equipment
re-equip
placing, accommodation
territorial / geographical distribution
of industry in the country
siting of plants
woodworking industry
experimental station
 րիբը:դ / րիվայվըլ ըվ ինդըսթրի
րիփրըդաքշըն
րիփրըդաքշըն օն ըն ինլա:ջդ /
իքսփանդիդ սքէյլ
րի;փրըդյու:ս
ֆուլֆիլմընթ ըհեդ ըվ թայմ /
սքեդյուըլ
աութփութ ըվ փրըդաքշըն ըհեդ ըվ
թայմ / սքեդյուըլ
ֆլաքս-միլ
լինին ինդըսթրի
փրըսես, րիմէյք
փրըսեսինգ ինդըսթրի
րիիքվիփմընթ
րիիքվիփ
փլէյսին, ըքոմըդէյշըն
թերիթորիըլ / շիոգրաֆիքըլ
դիսթրիբյուշըն ըվ ինդըսթրի ին դը
քանթրի
սայթին ըվ փլա:նթս
վուդվը:քինգ ինդըսթրի
էքսփերիմենթըլ սթէյշըն
 փորձարկման ժամկետ
(մեքենայի եւ այլնի) փորձարկման
ժամկետ
փորձարկում
փորձարկման ենթարկել
 term of probation
trial period
test, trial
conduct a trial / test of, try, test
 թը:մ ըվ Փրըբէյշըն
թրայըլ փիըրիըդ
թեսթ, թրայըլ
քընդաքթ ը թրայըլ / թեսթ ըվ, թրայ,
թեսթ
 քարածխային արդյունաբերություն  coal industry, coal-mining industry  քոուլ ինդըսթրի, քոուլ-մայնինգ
ինդըսթրի
 քիմիական արդյունաբերություն
օժանդակ ձեռնարկություն
օժանդակել արդյունաբերության
 chemical industry
auxiliary / subsiding enterprise
further the development of
 քեմիքըլ ինդըսթրի
օ:գզիլյըրի / սըբսայդինգ էնթը:փրւսյս
ֆը:դը դը դիվելըփմընթ ըվ ինդըսթրի
 զարգացմանը
ֆաբրիկա
ֆիրմա
 industry
factory, mil!
firm, company
 ֆաքթըրի, միլ
ֆը:մ, քամփընի

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика