дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Այգեկութ — Այգեքաղ, խաղողաքաղ,
ճռաքաղ, մրգաքաղ, պտղահավաք:
Այգեշատ — Այգեվետ, այգելից:
Այգեպան — Այգեգործ, խաղողագործ,
պարտիզպան:
Այգեստան — Մրգաստան, պտղաստան:
Այգեքաղ — Այգեկութ, մրգաքաղ, պտղահավաք,
խաղողաքաղ, այգեկիթ:
Այգի — Բաղ (բրբ.), խաղողայգի, մրգսւյ-
գի, պտղայգի: Զբոսայգի, պուրակ,
պարտեզ:
Այդպես — Այդօրինակ, նմանապես,
նմանօրինակ:
Այդօրինակ — Այդպիսի, նմանօրինակ,
այդպես:
Այժմ -Ներկայումս, հիմա, արդ, այսօր:
Այժմեական — Արդիական, առօրյա,
ժամանակակից, Հրատապ:
Այժմյան — Ներկա, ժամանակակից,
արդի, արդիական:
Այլ — Ուրիշ, տարբեր, մյուս: Իսկ, բայց:
էլ, այլևս:
Այլաբանություն — Փոխաբերություն:
Այլիմաստություն, այլասացություն:
Այլադավան — Այլակրոն, այլահավատ,
աղանդավոր, հերձվածող, հերետիկոս:
Այլազան — Տարբեր, զանազան, այլևայլ,
բազմազան, բազմատեսակ:
Այլազգի — Այլացեղ, այլալեզու, այլախոս,
օտար, օտարական, օտա-
րազգի:
Այլակարծիք — Տարակարծիք: Այլա-
խոհ, այլամիտ:
Այլախոհ — Այլախորհ, այլակարծիք,
այլամիտ, տարակարծիք:
Այլայլվել — Հուզվել, շփոթվել, զգացվել,
ազդվել, վրդովվել:
Այլանդակ — Տգեղ, գեշ, գարշադեմ, հոռի,
անճոռնի, անհեթեթ, անդուրեկան:
Պիղծ, զզվելի:
Այլանդակել — Տգեղացնել, տձևացնել,
խեղել, խաթարել: Աղավաղել,
նենգափոխել, խեղաթյուրել:
Այլասեռ — Տարասեռ,- օտարասեռ:
Այլասեր — Օտարածին: Անեսասեր, այ-
լանվեր, օտարասեր (ալտրուիստ):
Այլասերվել — Անբարոյականանալ, անառականալ,
ցոփանալ, փչանալ:
Այլացեղ — Այլազգի, օտարացեղ, օտարազգի,
օտարածին, այլալեզու:
Այլափոխել — Փոփոխել, ձևափոխել,
կերպարանափոխել, փոխակերպել,
այլակերպել, այլաձևել, այ-
լայլել, կերպափոխել, բարեփոխել:
Այլև -Նաև, նույնպես, նմանապես:
Այլևայլ — Տարբեր, զանազան, այլազան,
բազմազան, բազմապիսի:
Այլևայլություն — Այլազանություն, բազմազանություն,
զանազանություն:
Առարկություն:
Այլևս — Ամենևին, բոլորովին, երբեք,
բնավ: էլ, այլև, դարձյալ:
Այլերկրացի ~ Օտարերկրացի, արտասահմանցի,
տարաշխարհիկ:
Այծ — Քաղ, քոշ, նոխազ, ամիկ, ամլիկ,
ալոջ:
Այծահոտ — Այծերամակ, այծերամ,
հոտ, հորան, այծհորան:
Այծենակաճ — Տառատոկ, յափնջի (բրբ.):
Այծյամ — Համույր, վիթ, եղջերու, գա-
զել, ջեյրան, այծքաղ, պախրա,
եղնիկ, կխտար:
Այծքաղ — Այծաքաղ, քարայծ, կխտար:
Գազել, վիթ, համույր, այծյամ, եղջերու,
ջեյրան, մարալ, պախրա:
Այնտեղ — Անդ, անդր, հոն(արևմտ.):
Այնուհետև — Հետո, ապա:
Այպ — Պակասություն: Ամոթ:
Այպանել — Ծաղրել, ծանակել, խայտառակել:
Նախատել, պարսավել,
պախարակել, հանդիմանել:
Այս — Դև, չարք:
Ц/ււա/ւա/ւ-Դիվահար, լուսնահար, լուսնոտ,
դիվոտ, ընկնավոր:
Այսահարություն — Դիվահարություն,
լուսնոտություն, ընկնավորություն:

11 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Այսօր — Հիմա, այժմ, ներկայումս, արդ:
Այտ — Թուշ, երես:
Այտուցք — Ուռուցք, պալար, բուշտ,
ելունդ:
Այր1 — Տղամարդ, մարդ, այրմարդ:
Ամուսին, էրիկ:
Այր2 — Անձավ, քարանձավ, քարայր:
Այրական — Տղամարդկային, առնական,
առնացի:
Այրանալ — Առնականանալ, հասունանալ,
տղամարդ դառնալ:
Այրաս(ա) — Կապույտ շուշան, հիրիկ,
իրիս, շուշանածաղիկ:
Այրել — Վառել, հրդեհել, կիզել, մրկել:
Խանձել, խաշել, վառել: Խարկել:
Դաղել, խարել:
Այրի ՜ Որբևայրի, անամուսին, անմարդ
(ԲՐԲ-):
Այրիչ — Կիզիչ, վառիչ, հրակեզ, բոցավառ,
հրացայտ:
Այրոց — Ջերմ, տենդ, դող, դողէրոցք,
ջերմւստենդ:
Այրվել — Վառվել, բոցավառվել,
բոցկլտալ, կրակվել, հրդեհվել,
մրկվել, կիզվել: Տոչորվել:
Այրուձի — Հեծելազոր, հեծելագունդ,
ասպախումբ: Հեծյալ, ձիավոր:
Ц/ց-Այցելություն, տեսակցություն:
Այցագին — Այցավճար, այցավարձ:
Այցելել — Հաճախել, գնալ, հյուրնկալ-
վել, ժամանել:
Այցելու — Հաճախորդ, այցարար, գնա-
ցող-եկող:
Այցետոմս — Այցաքարտ:
Անաբուռ — Անամոթ, անպատկառ, անզգամ,
լկտի, ժպիրհ:
Անագ — Կլայեկ:
Անագի — Ագեզուրկ, պոչատ, անպոչ,
անտտուն, ագատ, անձետ:
Անագորույն — Դաժան, վայրագ,
դժնդակ, դժնի, դժնյա, ժանտ,
բիրտ, անգութ, անողորմ, անխիղճ,
բարբարոս, անողոք:
Անազնիվ -Խարդախ, նենգ, նենգամիտ,
խաբեբա, ստոր, նվաստ, դրուժան:
Անալի — Անաղ, ալանի, անհամ: Տաղտուկ,
տաղտկալի:
Անախորժ — Անդուր, անդուրեկան, անհաճո,
տհաճ:
Անակնկալ — Անսպասելի, հանկարծւս-
կի, հանկարծադեպ:
Անահ — Աներկյուղ, անվախ, անվեհեր,
համարձակ, խիզախ:
Անաղ — Ալանի, անալի: Աղազուրկ:
Անաղարտ — Անպիղծ, անբիծ, անարատ,
անեղծ, անապական, անապակ,
անխառն, մաքուր, անբասիր,
անաղարտելի:
Անաղուհաց — Անհյուրասեր: Ապերախտ:
Անաղմուկ — Անձայն, անբարբառ, անխոս,
անշշուկ, անմռունչ, լուռ, լռել-
յւսյն:
Անաղոտ -Պայծառ, լուսավոր, աննսեմ:
Անաղուհաց — Ապերախտ, երախտամոռ,
անշնորհակալ: Անհյուրասեր,
անհյուրընկալ:
Անամոթ — Աներես, պնդերես, անպատ- *
կառ, անպարկեշտ, անհամեստ,
անզգամ, լիրբ, լկտի, լպիրշ, ցի-
նիկ, ժպիրհ:
Անամոք — Անսփոփ, անմխիթար, ան-
փարատելի, անդարմանելի:
Անամպ — Պարզ, անամպամած, պարզկա,
ջինջ, պայծառ (երկինք):
Անամուսին — Ամուրի, ազապ: Այրի, որբևայրի,
անմարդ (բրբ.):
Անամփոփ(ելի) — Անընդգրկելի, ան-
պւսրփակելի, անսահման, անե-
զերք, անեզր, անծայր, անծայրածիր,
անհուն, անպարագիծ:
Անայգ — Անարշալույս, անլուսաբաց,
անլուսածագ, անառավոտ, անհեռանկար:
Անայլայլ — Անփոփոխ(ելի), անփոփո-
խական, անշփոթ, անվրդով, ան-
խռով:

12 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անանաս — Անւսնասենի, արքայախնձոր:
Անանգոսնելի — Անմեղադրելի, ան-
պւսրսավելի, անկշտամբելի:
Անանջատ(ելի) — Անբաժան, անմեկին,
անքակ: Անանջատելի, անխզելի,
անբաժանելի, անքակտելի, անտրոհելի:
Անանց — Մշտնջենական, մշտնջենավոր,
մշտական, հավերժական,
հավիտենական: Անանցանելի:
Անամոք:
Անանցանելի — Անանցավոր: Անանց,
անկոխ:
Անանուխ — Դաղձ, նանա (ժող.):
Անանուն — Անհայտ, անհամբավ,
անհռչակ:
Անաշխատ — Հանգիստ: Անեկամուտ:
Անգործ:
Անաշխատասեր — Անբան, գործւստ-
յաց, լոդր, ալարկոտ, ծույլ, հույլ,
հեղգ, պղերգ, մեղկ:
Անաչալուրջ — Անզգոն, անզգաստ:
Անաչառ — Անկողմնակալ, անկողմնապահ,
անկանխակալ: Արդար, արդարացի,
արդարամիտ, ճշմարտասեր,
շիտակ, ուղղամիտ, օրինապահ,
անկաշառ, անշահա-
խնդիր:
Անաչք — Աչազուրկ, կույր, ականատ,
ակնատ:
Անապակ, անապական — Անարատ,
մաքուր, անխառն, անպիղծ, անաղարտ:
Անեղծ, արդար:
Անապաստան — Անօթևան, անտուն,
տնանկ, տնազուրկ, անապաստա-
րան:
Անապավեն — Անօգնական, անպաշտպան,
անտերունչ, անթիկունք,
անհենարան:
Անապատ1 — Ավազուտ: Տափաստան:
Անբնակ, ամայի, անշեն, անմարդաբնակ:
Անապատ2 — Վանք, մենաստան:
Անապատաբնակ — Անապատական,
աբեղա, կուսակրոն, ճգնավոր,
ճգնակյաց, մենակյաց, ասկետ:
Ամայաբնակ:
Անառակ — Անբարոյական, թեթեվաբա-
րո, բարոյազուրկ, Ցանկասեր,
տռփոտ, վավաշոտ, պագշոտ, լիրբ:
Անառաջադեմ — Հետամնաց, հետադեմ,
տգետ, խավարամիտ, խա-
վարամոլ:
Անառարկելի — Անվիճելի, անժխտելի,
անհերքելի, անուրանալի, անվերապահ:
Անառիկ — Ամուր, անմատչելի, անմատույց:
Աննվաճ, անհաղթ:
Անառողջ — Հիվանդ, հիվանդոտ,
տկար, վատառողջ:
Անասելի — Անպատմելի, աննկարագրելի,
անլուր:
Անասնագոմ — Գոմ, ախոռ, մսուր,
ախոռատուն, ձիանոց, փարախ,
կովանոց:
Անասնական — Կենդանական, անասնային,
կենդանային: Անմարդկային,
գազանային, տմարդի:
Անասնապահ — Խաշնարած, տավարապահ,
հովիվ, անասնարած:
Անաստված — Աթեիստ, աստվածամերժ,
աստվածուրաց, Անկրոն:
Անասուն — Տավար, կենդանի, գրաստ,
չորքոտանի: Անխոս:
Անավարտ — Թերավարտ, կիսավարտ,
անկատար, թերի, թերատ, կիսատ:
Անատամ — Ատամնազուրկ, ատամնաթափ:
Թույլ, անզոր:
Անարատ — Անբիծ, անաղարտ, անապակ,
անպիղծ, անեղծ, կույս,
սուրբ, մաքուր: Անքաշ, արդար:
Անարբունք — Անչափահասություն, դե-
ռահասություն, դեռատիություն:
Անարգ — Ստոր, նվաստ, անպատիվ,
անազնիվ, անարժեք, չնչին:
Անարգահատ(ելի) — Անգութ, անխիղճ,
անագորույն, ւսնողոք

13 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անարգանք — Անպատվություն, խայտառակություն,
ամոթ, ամոթանք,
անվանարկություն, անարգություն,
պարսավանք, նախատինք,
կշտամբանք: Արհամարհանք, քամահրանք,
անգոսնություն: Ստորություն,
նվաստություն:
Անարգասաբեր, անարգասավոր —
Անարգասավոր, անբերրի, անարգավանդ,
անպտղաբեր: Ապարդյուն,
անարդյունք, անարգասիք:
Անարգել1 — Արհամարհել, քամահրել,
անգոսնել: Անվանարկել, անպատվել,
պատվազրկել, խայտառակել,
նախատել, պարսավել,
հանդիմանել, նշավակել:
Անարգել2 — Անարգելք, անխոչընդոտ,
անխոչ, անդիմադրելի, անխափան:
Անարգվել — Արհամարհվել: Անվանարկվել,
պատվազրկվել, խայտառակվել:
Անարդար — Անիրավացի, անիրավ, անարդարացի,
անհավասար, խտրական,
աչառու, անարդարադատ:
Անարդյունք ՜ Անարդյունավետ, անարգասավոր,
անարգասիք, անհետևանք,
ապարդյուն, իզուր:
Անարև — Անարեգ, անարեգակ, արևազուրկ:
Ամպամած, ամպոտ,
թխպամած:
Անարժան — Անարժանավոր, անարժանի:
Անարժանահավատ — Անվստահելի.
Անարժեք — Անկարևոր, աննշան, չնչին:
Արժեզուրկ:
Անարի — Երկչոտ, վախկոտ, վեհերոտ,
թուլամորթ, մորթապաշտ:
Անարխիզմ — Անիշխանականություն,
անիշխանություն:
Անարծաթասեր — Անշահասեր, անըն-
չասեր, անշահամոլ:
Անարձագանք — (փխբ.) Անպատասխան,
անհետևանք:
Անարյուն — Արյունազուրկ, արնա-
զուրկ, Սակավարյուն:
Անարվեստ — Անճաշակ,. անոճ, ճաշակազուրկ:
Բնական, պարզ, անպաճույճ:
Անափ — Անեզր, անեզերք, Անսահման,
անպարփակ, անպարագիծ, անհուն:
Անբաժան ~ Անբաժանելի, անխզելի,
անանջատելի, անմեկին, անզա-
տելի, անքակտելի, անտրոհելի,
անմասնատելի: Անանջատ, միաձույլ,
սերտ, միասնական:
Անբախտ — Դժբախտ, ապաբախտ, չարաբախտ,
ապերջանիկ, տարաբախտ,
բախտազուրկ, սևաբախտ,
ձախորդ:
Անբախտանալ — Դժբախտանալ, թշվառանալ:
Անբաղդատելի — Անհամեմատելի:
Անբան — Անգործ: Անխոս: Ծույլ:
Անբասիր — Անպարսավ, անստգյուտ,
անբասրելի, մաքուր, ազնիվ, անբիծ,
անթերի:
Անբավ — Անթիվ, անհամար, անչափ,
անսպառ, անհատնում: Անսահման,
անծայր, անծայրածիր, անհուն,
անպարփակ:
Անբավարար — Անբավական, քիչ:
(մնկվրժ.) Թույլ, վատ, երկու:
Անբարբառ ՜ Անխոս, անձայն, անշշուկ,
անշշունջ, անաղմուկ, անծպտուն,
անմռունչ, անբառ, լուռ, լուռումունջ,
սուսուփուս, մունջ:
Անբարեխիղճ — Անպարտաճանաչ,
(ժող.) գլուխ պահող: Փնթի:
Անբարեկազմ — Տգեղ, անշնորհք, ան-
բարեձև, անճաշակ:
Անբարեկարգ — Անկանոն, խառն,
խառնաշփոթ:
Անբարեկիրթ — Անկիրթ, անտաշ, կոպիտ,
անքաղաքավարի, անդաստիարակ,
բռի, կոպիտ, գռեհիկ:

14 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անբարեհաճ — Անբարեմիտ, չկամ:
Անբարեհամբույր — Անսիրալիր, անհամբույր,
անհյուրընկալ, ւսնհյու-
րասեր:
Անբարեհաջող — Աննպաստ, անհաջող,
անբարենպաստ, ձախորդ:
Անբարեհնչյուն — Աններդաշնակ, անբարեհունչ,
խժալուր:
Անբարեհույս — Կասկածելի, անհավատարիմ,
անվստահելի: Անհույս,
հուսահատ, հուսակտուր, ճարահատ:
Անբարեհունչ — Անբարեհնչություն,
աններդաշնակ:
Անբարենպաստ — Աննպաստ, անբարեհաջող,
աննպաստավոր, անհաջող:
Անբարեվայելուչ — Անպատշաճ, անհարմար,
անվայել:
Անբարետես — Տգեղ, գեշ, տգեղադեմ,
գարշադեմ, հրեշադեմ, անհաճո,
այլանդակ, տձև, հոռի, անճոռնի,
անդուրեկան, անգեղ:
Անբարյացակամ — Անբարեհաճ, անբարեմիտ,
չկամ, անկամորդ:
Անբարո — Անարգ, պատվազուրկ, անպարկեշտ:
Անբարոյական — Անառակ, թեթևաբարո,
բարոյազուրկ, մարմնավաճառ,
փոստալ (արևմտ.): Ցանկասեր,
տռփասեր, տռփամոլ, վավաշոտ,
պագշոտ, լիրբ, լկտի,
շվայտ:
Անբացատրելի — Անմեկնելի, անհասկանալի:
Անբեկանելի — Անփոփոխելի, վերջնական:
Անբեկելի, անկոտրելի:
Անբերրի — Անարգասաբեր, անարգավանդ,
անպտուղ, անբերքատու:
Անբիծ — Ջինջ, պարզ (երկինք), անպիղծ,
անաղարտ, անարատ, մաքուր,
անբասիր, սուրբ:
Անբնակ — Տես Անբնակելի:
Անբնական — Հակաբնական, արհեստական,
շինծու, կեղծ, բռնազբոսիկ,
անսովոր, օտարոտի, տարօրինակ:
Անբնակելի — Անբնակ, ամայի, անմարդաբնակ,
անշեն, ամայաբնակ,
անապատ, անտուն:
Անբովանդակ — Անիմաստ, բովանդակազուրկ,
անմիտ, անհեթեթ,
իմաստազուրկ:
Անբոց — Անկրակ, անհուր:
Անբռնազբոս(իկ) — Բնական, անկաշկանդ,
անսեթևեթ, անպաճույճ,
իսկական, անկեղծ: Անբռնադատ:
Անբուժելի — Անբժշկելի, անբույժ,
անապաքինելի, անդարմանելի,
անճարակ: (փխբ.) Անսփոփելի,
անմխիթար, անամոք, անփարատ:
Անբույս — Անմշակ, անհերկ, խոպան:
Անգահ — Գահազուրկ, թագազուրկ,
գահընկեց, գահավեժ:
Անգաղափար — Գաղափարազուրկ:
Անբովանդակ, բովանդակազուրկ,
անիմաստ:
Անգաղտնապահ — Անխորհրդապահ,
բերանբաց, բացբերան, շաղակրատ:
Անգամ -Նվագ, հեղ: էլ: Նույնիսկ:
Անգայթ — Անսայթաք, անսխալ, անգայ-
թակղելի:
Անգդակ — Գլխաբաց, բացգլուխ:
Անգետ — Անտեղյակ, անգիտակ: Տգետ,
Անուս:
Անգերեզման — Անշիրիմ, անդամբան,
անտապան:
Անգթաբար — Անգթորեն, անխղճաբար,
բարբարոսաբար, դաժանորեն,
վայրագարար, գազանաբար,
անողորմաբար, անողոքաբար:
Անգթանալ — Անխղճանալ, անողոքանալ,
խստանալ, դաժանանալ,
վայրագանալ, բարբարոսանալ,
գազանանալ:

15 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անգթասիրտ — Անգութ, անխիղճ, անագորույն,
անողորմ, անողոք, բարբարոս,
անհոգի, անկարեկից, անսիրտ,
անզգա, դաժան, ժանտ,
դժնի, վայրագ:
Անգին — Անգնահատելի, մեծագին,
թանկագին: Անփող, անվարձ,
ձրի, անվճար: Սիրելի, թանկա-
գին:
Անգիտակ — Անգետ, անիրազեկ, անտեղյակ,
տգետ:
Անգիտակից — Անզգա, զգայազուրկ:
Տգետ:
Անգիտակցաբար — Անգիտակցորեն,
բնազդաբար, ինքնաբերաբար,
ակամա:
Անգիտակցություն — Անզգայություն,
ուշագնացություն, ուշաթափություն:
Անգիր — Բանավոր, բերանացի: Ան-
գրել: Գրա՛զուրկ:
Անգիր անել — Աերտել, յուրացնել, սովորել,
ջուր անել (փխբ.):
Անգլուխ — Գլխազուրկ, գլխատ: Անխելք,
ապուշ, հիմար:
Անգնահատելի — Անգին, մեծարժեք,
թանկագին, թանկարժեք:
Անգոհ(ունակ) — Դժգոհ: Անշնորհակալ,
ապերախտ, երախտամոռ:
Անգո -Անգոյական, անգոյ, անիրական,
մտացածին, շինծու: Անէ, անէակ:
Անգոսնել — Արհամարհել, քամահրել,
պարսավել, անարգել:
Անգործ — Գործազուրկ: Պարապ, անբան,
անգործունյա, անաշխատ,
դատարկապորտ:
Անգործածելի — Անգործածական,
անօգտագործելի, անգործադրելի,
անպետք:
Անգործություն — Գործազրկություն,
պարապություն, անբանություն,
անգործունեություն, պարապություն,
դատարկապորտություն:
Անգործունյա — Անգործուն, անգործունակ,
անձեռնհաս, անկարող, անճարակ:
Անգորովագութ — Անխիղճ, անագորույն,
անողոք, բարբարոս, անհոգի,
անկարեկից, անսիրտ, անզգա,
դաժան, ժանտ, դժնի, վայրագ:
Անգրագետ ~ Անուս, անուսում:
Անգութ — Անխիղճ, անխղճմտանք,
անագորույն, անողորմ, անողոք,
բարբարոս, անհոգի, անկարեկից,
անսիրտ, անզգա, դաժան, ժանտ,
դժնի, վայրագ, քարսիրտ:
Անգույն — Աներանգ, գունազուրկ, գունատ,
դժգույն:
Անդ — Այնտեղ, (հնց.) անդր:
Անդադար — Անընդհատ, անընդմեջ,
անդուլ, անդադրում, միալար, հարատև,
միշտ, մշտական, շարունակ,
հանապազ, անհանգիստ:
Անդադրում — Անդադար, անընդհատ,
անդուլ, անընդմեջ, միալար, անհանգիստ:
Անդամ- Հոգի, շունչ, բերան: Անդամա-
կից:
Անդամալույծ — Հաշմանդամ, հաշմ,
խեղանդամ, անկյալ: Կաթվածահար:
Անդամահատել — Վիրահատել, անդա-
մահերձել, անդամատել, մարմնա-
հատել:
Անդառնալի — Անդարձ, անվերադարձ:
Անուղղելի:
Անդաստակ — Արտագավիթ, նախադուռ,
նախամուտք, նախագավիթ:
Անդաստան — Հանդ, անդ, արտ, դաշտ,
ագարակ:
Անդաստիարակ — Անկիրթ, անբարեկիրթ,
անքաղաքավարի, անտաշ,
բռի:
Անդավաճան — Հավատարիմ, անկեղծ,
ազնիվ, անխարդախ, աննենգ:
Անդավանանք — Անհավատ: Անհամոզ-
մունք:

16 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անդարդ — Անհոգ, անվիշտ, անցավ,
անկսկիծ, անտրտում:
Անդարձ — Անվերադարձ, անդառնալի:
Անդարմանելի — Անբուժելի, անւսպա-
քինելի, անդարման, անճարակ:
Անսփոփ, անմխիթարելի, անամոք,
անփարատելի:
Անդեմ — Դիմազուրկ, միադիմի (բայ):
Անինքնուրույն, անգույն, թուլակամ:
Անդիմադրելի — Անդիմադարձ, անկասելի,
անհաղթահարելի, անընկճելի,
անարգել(ք), անխոչընդոտ,
անխափանելի, անընդդիմադրելի:
Անդիմացկուն — Հեղհեղուկ, անհաստատ,
փոփոխական, խախուտ:
Անդնդախոր — Անդնդասույզ, ւսնդնդա-
վիժակ, խորնդասույզ:
Անդողդոջ — Անսասան, աներեր, հաստատուն,
անդրդվելի, անհողդողդ,
անդող:
Անդորր՜ Խաղաղ, հանգիստ, հանդարտ,
ապահով, անվրդով, անխռով:
Անդորրագիր — Ստացական, ստացագիր,
ընկալագիր, ապահովագիր:
Անդրադառնալ — Արտացոլվել: Արձագանքել:
Վերադառնալ, դառնալ:
Անդրադարձնել — Արտացոլել, փոխադարձներ
Անդրամ — Անփող, անստակ, անարծաթ,
դրամազուրկ:
Անդրանիկ “ Առաջնեկ, սկզբնածին, նախածին,
առաջնածին, ավագ, մեծ:
Անդրավարտիք — Շալվար, տաբատ:
Վարտիք:
Անդրդվելի — Անհողդողդ, անսասան,
աներեր, անշարժ, անխախտ,
հաստատուն:
Անդրի — Արձան, քանդակ, կոթող, մահարձան,
հուշարձան, կիսանդրի:
Անդրիագործ — Արձանագործ, քանդակագործ,
մարմարագործ, քանդա-
կիչ:
Անդրվատելի ֊Անգովելի, պարսավելի:
Անդուլ — Անդադար, անընդհատ,
անընդմեջ, միշփ, շարունակ, հարատև:
Անդունդ — Վիհ, խորխորատ: Դժոխք,
գեհեն:
Անդուր(եկան) — Անհաճ, անախորժ,
տհաճ, անհաճո:
Անեզր — Անեզերք, անեզրական, անսահման,
անհուն, անափ, անծայր,
անծայրածիր, անպարփակ,
անսահմանափակ, անընդգրկելի:
Անել1 — Շինել, սարքել, պատրաստել,
իրագործել, կատարել:
Անել2 — Անելանելի: Անմատչելի:
Անելանելի — Դժվար, դժվարին, անել:
Անելիք — Գործ, պարտականություն:
Անեծք — Նզովք, նզովանք, բանա-
դըրանք (գրավոր):
Անեկամտաբեր — Անշահաբեր, անհա-
սութաբեր:
Անեկամուտ — Անաշխատ: Անհասույթ:
Անեղծ — Անաղարտ, անպիղծ, անապակ,
անապական, անարատ:
Անեռանդ — Անժրաջան, անկորով, ան-
փութասեր, անկիրք:
Աներ — Կնահայր, հարսնահայր:
Աներախտիք — Ապերախտ, երախտամոռ:
Աներես — Անպատկառ, անամոթ,
լպիրշ, հանդուգն, լիրբ, պնդերես:
Աներևակայելի — Աննկարագրելի, աներազելի,
անխորհելի, անմտածելի:
Աներևութանալ — Անհետանալ, չքանալ,
կորչել, ցնդել (փխբ.), անէանալ:
Աներեր — Անշարժ, անսասան, անխախտ,
անհողդողդ, անդրդվելի,
կայուն, հաստատուն:
Աներկբա — Ստույգ, հավաստի, անկասկած,
անտարակույս:
Աներկյուղ — Անվախ, անվեհեր, անահ,
համարձակ, սրտոտ, խիզախ,
արի, քաջ, կտրիճ, քաջասիրտ,
արիասիրտ:

17 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անեփ — Հում, անխւսշ:
Անզավակ — Անորդի, անժառանգ, անզարմ,
անսերունդ, անհիշատակ:
Անզարդ — Անպաճույճ, անսեթևեթ, անշուք,
պարզ, հասարակ, համեստ:
Անզարմ — Անսերունդ, անզավակ,
անորդի, անժառանգ:
Անզբաղ — Անգործ, պարապ, անբան,
անաշխատ, դատարկապորտ:
Թափուր, ազատ:
Անզգա — Անշունչ, անկենդան, անգիտակից,
ուշաթափ:
Անզգամ — Անպատկառ, անամոթ, ան-
պարկեշտ, լիրբ, լկտի, լպիրշ:
Անառակ:
Անզգայանալ — Թմրել, ընդարմանալ,
փայտանալ, անշընչանալ: Անգթանալ,
անխղճանալ, անողոքանալ:
Անզգայուն — Անկարեկից, քարսիրտ,
անզգա, անգութ, անխիղճ, անհոգի,
անսիրտ:
Անզգոն — Անզգաստ, անաչալուրջ,
անզգույշ, անուշադիր:
Անզգույշ — Անուշադիր, անփույթ, անզգաստ,
անխոհեմ:
Անզոր — Տկար, թույլ, անկարող, անուժ,
վատուժ, անկար, ուժասպառ:
Անզսպելի — Անզուսպ, մոլեգին, կատաղի,
անսանձ, սանձարձակ,
անսաստ, ապերասան:
Անզուգադրելի — Անզուգակից, անհամեմատելի,
անբաղդատելի, անմրցե-
լի: Անօրինակ, աննման, չքնաղ:
Անզուգական — Անհամեմատելի, անբաղդատելի,
անմրցելի: Անօրինակ,
աննման, չնաշխարհիկ,
սքանչելի, չքնաղ:
Անզուսպ — Ապերասան, կատաղի, անսանձ,
սանձարձակ, ամեհի, հանդուգն:
Անէ — Անգոյ, անիրական, երևակայական,
մտացածին, շինծու:
Անէական — Անկարևոր, երկրորդական,
աննշան:
Անէանալ — Ոչնչանալ, վերանալ, անհայտանալ,
չքանալ, աներևութանալ:
Անըմբռնելի — Անհասկանալի, անիմանալի:
Անընդգրկելի — Անամփոփ, անպարփակ,
անեզր, անհուն, անծայր:
Անընդդիմադիր — Անհակառակ, ան-
ներհակ:
Անընդհատ — Անդադար, շարունակ,
անդուլ, անընդմեջ, հարատև:
Անընդմեջ — Անընդհատ, անդադար,
շարունակ, անդուլ, հարատև:
Անընդունակ — Անկարող, անշնորհք,
ապաշնորհ, ապիկար, անտաղանդ,
անձիրք:
Անընդունելի — Մերժելի, անհամեմատելի:
Անընթեռնելի — Անվերծանելի, անըն-
թերցելի:
Անընկեր — Մենակ, միայնակ: Անբարե-
կամ, անմտերիմ:
Անընկճելի — Անզսպելի, անսանձելի:
Աննվաճ, անպարտելի, անհաղթե-
Լի:
Անընչասեր — Ընչատյաց, անշահասեր,
անշահախնդիր:
Անընտել — Անփորձ, անծանոթ, անվարժ:
Խորթ, օտարոտի, օտար:
Անըստգյուտ — Անթերի, կատարյալ,
անարատ, անբասիր:
Անթառամ1 — Թարմ, անթարշամ, ան-
թորշոմ, անխամրելի: Մշտադալար:
Անթառամ2 — (բսբ.) Թավշածաղիկ, սի-
րի-սիրի, ապրեմ-մեռնեմ:
Անթարթ — Անքթիթ, ակնապիշ,
ակնդետ, սևեռուն:
Անթացուպ — Հենակ, հենացուպ, ձեռնափայտ,
ցուպ:
Անթափանց — Անջրանցիկ, անջրաթափանց:
Անլուսանցիկ, անլուսաթափանց:
Անթեղ — Մոխիր, աճյուն, կրակամոխիր:

18 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

Անթեղոց — Կրակխառնիչ: Ունելի, կայծառ,
կրակառ:
Անթև — Թևազուրկ, թևաթափ, թևատ:
Անձեռք, անձեռն, կռնատ:
Անթերի — Կատարյալ, լրիվ, լիակատար,
ամբողջական, անըստգյուտ,
անպակաս:
Անթիվ ֊ Անհամար, անքանակ, բազմաթիվ,
բազմաքանակ, բազմաբյուր,
բյուրավոր, անչափ, անհատնում,
անսպառ:
Անթրոց — Կրակխառնիչ, ունելի, կայծառ,
կրակառ, (բրբ.) ակիշ, անթարոց,
անթեղոց, խառնիչ:
Անթույլատրելի — Անհանդուրժելի, աններելի,
անտանելի:
Անժամանակ — Անժամ, տարաժամ,
անպատեհ, վաղաժամ:
Անժառանգ — ժառանգազուրկ: Անզավակ,
անսերունդ, սերնդազուրկ,
անզարմ: Միայնակ: Անհիշատակ:
Անժխտելի — Անհերքելի, անուրանալի,
անառարկելի, անվիճելի:
Անժպիտ — Անծիծաղ, անժպտերես,
մռայլ, մռայլադեմ, տխուր:
Անժրաջան — Անփութեռանդ, անեռանդ:
Ծույլ:
Անժուժկալ — Անզուսպ, անսանձ, անհամբեր:
Ցոփ:
Անիծել ֊Նզովել, բանադրել:
Անիմանալի — Անճանաչելի, անհասկանալի,
անմեկնելի, անբացատրելի,
անըմբռնելի:
Անիմաստ — Անմիտ, անհեթեթ, անբովանդակ,
իզուր, ապարդյուն:
Անիրազեկ — Անտեղյակ, անգիտակ,
անգետ, անլուր:
Անիրական — Երևակայական, կարծեց-
յալ: Անգո(յ):
Անիրավ — Անիրավացի, անարդար,
անարդարացի, ապիրատ:
Անլեգալ ֊Ընդհատակյա, գաղտնի:
Անլեզու — Լեզվատ, լեզվազուրկ: Լռակյաց,
անխոս, լուռ ու մունջ: Անխոսուն:
Անլսելի — Անլուր, անպատմելի, անասելի,
աննկարագրելի:
Անլվա — Անմաքուր, անլվաց, աներես-
լվա (բրբ.):
Անլույս — Աննշույլ, անճառագայթ, անշող:
Մութ, խավար:
Անլուր — Անպատմելի, անասելի, աննկարագրելի:
Անլսելի: Անհնազանդ:
Անխաբ ֊ Չխաբ/վ/ող: Վստահելի,
ապահով, ոչ խաբուսիկ, ճշմարիտ:
Ազնիվ, անխարդախ, անդավաճան,
անպատիր:
Անխախտ — Հաստատ, հաստատուն,
անշարժ, անսասան, անդրդվելի,
անհողդողդ, աներեր: Անխախտելի,
անխզելի:
Անխառն — Զուտ, մաքուր, անապակ,
անարատ, անաղարտ:
Անխարդախ — Աննենգ, անեղծ, հալալ
(բրբ.): Անդավաճան, շիտակ,
պարզամիտ, պարզասիրտ:
Անխափան — Անվթար, անվնաս, անխաթար:
Անարգել, անխոչընդոտ,
անխոչ:
Անխելք — Հիմար, ապուշ, անմիտ,
տխմար, հիմարամիտ, տկարամիտ,
դատարկագլուխ, բութ, բթամիտ,
թեթևամիտ, ծանծաղամիտ,
հաստագլուխ:
Անխզելի — Անանջատելի, անքակտելի,
անբաժանելի, անբաժան, անզա-
տելի, անհատվածելի: Անխախտ
/ելի/:
Անխիղճ — Անգութ, անզգա, անսիրտ,
անողորմ, անխնա, անողոք, անհոգի,
դաժան, դժնի, ժանտ, վայրագ,
անագորույն, բարբարոս:
Անխինդ — Տխուր, տրտում, մռայլ,
անտրամադիր, վշտահար, թախծոտ,
մելամաղձոտ, անզվարթ,
անուրախ, տխրամած, անմխիթար,
ցավալի: Ձանձրալի:
Անխղճություն — Անխղճմտություն,
անգթություն, անողորմություն,

19 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

անողոքություն, անխնայություն,
անզգայություն, անհոգիություն:
Դաժանություն, ժանտություն,
դժնդակություն, վայրագություն,
բարբարոսություն:
Անխնա — Տես’ Անխիղճ: Անխղճաբար:
Անխնամ — Անօգնական, անդարման,
անտեր, անտերունչ: Անմշակ:
Անխոհեմ — Անշրջահայաց, անողջախոհ:
Անիմաստ, անհեթեթ, անմիտ:
Անխոնջ — Տքնաջան, փութեռանդ, փութաջան,
համառ, տոկուն, անձան֊
ձիր:
Անխոս — Անբան, անլեզու, անասուն:
Անձայն, լուռ, լռելյայն, լուռումունջ,
անբարբառ, անտրտունջ,
անմռունչ, անշշուկ, անծպտուն:
Անխոտոր — Անշեղ, ուղիղ, ճիշտ, շիտակ,
անսխալ, անվրեպ:
Անխորտակելի — Անկործանելի,
անփշրելի, անքակտելի, անպարտելի,
անառիկ, անմատչելի, հաստատուն,
դիմացկուն, աննկուն:
Անխոցելի — Անվիրավորելի: Անպարտելի,
աննվաճելի: (փխբ.) Անթերի:
Անխռով — Անվրդով, խաղաղ, հանգիստ,
հանդարտ, անդորր:
Անխտիր — Հավասար, հավասարապես,
անզանազան, առանց
խտրության:
Անխուսափելի — Անհրաժեշտ, հարկավոր,
կարևոր, պիտանի: Անհետաձգելի,
հրամայական, ստիպողական:
Անծածկ — Անտանիք, անծածկույթ, անծածկոց:
Անծածուկ — Անթաքուն, բացահայտ,
բացորոշ, պարզորոշ, ակնհայտ,
բացեիբաց, ակնբախ, հայտնի,
մեկին, պարզ:
Անծայր — Անեզր, անափ, անսահման
անծիր, ընդարձակ:
Անծանոթ — Անտեղյակ, անգիտակ, անգետ,
անճանաչելի: Անհայտ, օտար:
Անծիր — Անծայր, անեզր, անեզերք,
անափ, անսահման, անհուն, անծայրածիր,
անպարփակ, անվերջ,
ծովածավալ, անսահմանափակ,
անվախճան, ընդարձակ, անբովանդակելի,
անընդգրկելի:
Անծպտուն — Անձայն, անխոս, անբարբառ,
անաղմուկ, անշշուկ, լուռ,
մունջ:
Անկազմակերպ — Անկարգ, անկանոն,
խառն, խառնակ, խառնիխուռն,
խառնաշփոթ:
Անկախ — Ինքնագլուխ, ինքնիշխան,
ինքնավար, ազատ, անկաշկանդ:
Անկախություն — Ինքնավարություն,
անկաշկանդություն, ինքնիշխանություն,
ազատություն, ինքնագոհություն,
ինքնուրույնություն:
Անկամ՜ Կամազուրկ, թուլակամ, մեղկ,
(փխբ.) անդեմ, անողնաշար:
Անկայուն — Հեղհեղուկ, անհաստատ,
փոփոխական, խախուտ: Կասկածելի,
անհուսալի, անբարեհույս:
Փոփոխամիտ:
Անկանխակալ — Անաչառ, անկողմնակալ,
անկողմնապահ, արդար, արդարացի,
արդարադատ, արդարամիտ,
ճշմարտասեր, շիտակ,
ուղղամիտ: Անշահախնդիր:
Անկանոն — Անկարգ, անկազմակերպ,
խառնակ, խառնաշփոթ, անբարեկարգ,
աննորմալ: Զարտուղի:
Անկաշառ — Անաչառ, անկողմնակալ,
արդար, ճշմարիտ, շիտակ, ուղղամիտ,
ճշմարտասեր, անշահա-
խնդիր:
Անկաշկանդ — Ազատ, ինքնագլուխ,
ինքնիշխան, ինքնակամ, համարձակ:
Անկապ — Անկապակից, անհարիր,
կցկտուր, կիսատ-պռատ, թերի:
Անկապտելի — Անկողոպտելի, անձեռնմխելի,
անբաժանելի, անան-
ջատելի:

20 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 11-20

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика