дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Ա
Աբա — Գործվածք: Վերնազգեստ, հագուստ:
Աբբա, աբբահայր — Վանահայր, կրո-
նահայր, վանապետ:
Աբեթ — Ղավ:
Աբեղա — Վանական, միաբան: Կուսակրոն,
ճգնավոր, մենակյաց, ասկետ:
Աբեղաձագ — Աբեղուկ, արտույտ:
Աբրեշում — Մետաքս:
Ագահ — Անկուշտ, ծակաչք, անհագ, ընչաքաղց,
ընչասեր: ժլատ, կծծի:
Արծաթասեր, փողասեր:

Online բիզնես ուսանողների համար:


Ագապ — Հանրաճսսշ, մատաղ:
Ագարակ — Անդաստան, արտ, հանդ,
ցանքադաշտ: Կալվածք: Ֆերմա:
Ագարակատեր — Տողատեր, ֆերմեր:
Ագեվազ — Կենգուրու:
Ագևոր » Պոչավոր:
Ագի — Պոչ, տուտ, ձետ, քղանցք:
Ագրարային — Հողային, հողագործական:
Ագուգա — Ջրախողովակ, փողրակ:
Ագուցել — Նստեցնել, հագցնել, հարմարեցնել,
կապակցել, ամրացնել:
Ադաթ — Սովորություն, սովորույթ: Ծես,
ավանդություն, օրենք:
Ադամ- Նախամարդ, նախահայր:
Ադամաթուզ — Բանան:
Ադամամութ — Այգաբաց, արևածագ,
վաղորդայն, մթնշաղ:
Ադամանդ — Ալմաստ, ակ, գոհար, շո-
ղակ(ն), վարդենիկ:
Ադամանդակուռ — Գոհարազարդ, ակնազարդ,
ակնակուռ, մարգարտաշար,
մարգարտազարդ, ադամանդազարդ:
Ադամորդի — Մարդ, մահկանացու:
Ադմիրալ — Ծովակալ, ծովապետ:
Ազապ — Ամուրի, չամուսնացած:
Ազատ — Ինքնիշխան, ինքնակամ, անկաշկանդ,
անարգել: Անկախ, ինքնավար:
Թափուր: Ընդարձակ:
Համարձակ:
Ազատաբաղձ — Ազատատենչ, ազատասեր:
Ազատագրել — Ազատել, փրկել, ազատություն
տալ:
Ազատազրկել — Բանտարկել, կալանավորել,
ձերբակալել, (խսկց.)
բռնել:
Ազատախոհ — Ազատամիտ, լայնախոհ,
ազատաշունչ:
Ազատակամ — Հոժարակամ, կամա- ,
վոր, ինքնահոժար:
Ազատամիտ — Ազատախոհ, լայնախոհ,
ազատաբարո:
Ազատասեր — Ազատատենչ, ազատաբաղձ:
Ազատատենչ — Ազատասեր, ազատաբաղձ:
Ազատարար — Փրկիչ, փրկարար,
ազատաբեր:
Ազատել — Փրկել, ազատագրել, ազատ
արձակել, բաց թողնել: Հեռացնել,
վտարել, դուրս անել (աշխատանքից):
Ազատություն — Ինքնիշխանություն,
ինքնագլխություն: Անկախություն,
ինքնավարություն: Փրկություն:
Համարձակություն:
Ազբեստ — Կտավաքար:
Ազգ — Ազգություն, ժողովուրդ: Ցեղ,
տոհմ, զարմ, սերունդ, ածու:
Ազգագրագետ — Ազգագիր, ցեղագիր
(էթնոգրաֆ):
Ազգական — Արյունակից, հարազատ,
ազգակից, յուրային:

Սելֆի կատակներ: Անհաջող սելֆիներ:

3 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ազգակցական — Արյունակցական,
խնամիական, բարեկամական:
Ազգային — Համաժողովրդական: Հայրենական,
պետական:
Ազգայնական — Ազգայնամոլ, հայրենամոլ
(նացիոնալիստ, շովինիստ):
Ազգասեր, հայրենասեր,
ազգանվեր:
Ազգայնացնել — Պետականացնել,
հանրայնացնել:
Ազգասեր — Հայրենասեր, ազգանվեր,
հայրենանվեր:
Ազգատյաց — Ազգադավ, ազգուրաց,
հայրենադավ, հայրենատյաց:
Ազգատոհմ — Ազգ, տոհմ, զարմ, ցեղ,
ածու:
Ազգություն — Ազգ, ժողովուրդ:
Ազգուրաց — Ազգատյաց, հայրենադավ:
Ազգօգուտ — Ազգաշահ, հայրենաշահ,
հայրենօգուտ:
Ազդ — Հայտարարություն, ծանուցում:
Լուր:
Ազդագիր — Ազդաթուղթ, որմազդ, ազդարարագիր
(աֆիշ):
Ազդակ — Խթան, գործոն, սատար:
Ազդանմուշ — Ազդօրինակ, նմուշօրի-
նակ:
Ազդարարել — Հայտարարել, ծանուցել,
հայտնել, տեղեկացնել, հւս-
ղորդել: Ահազանգել, նախազգուշացնել:
Ազդել — Ներգործել, ներազդել: Տպավորել,
ներշնչել: Հուզել:
Ազդեցիկ — Ազդու, զորեղ, հեղինակավոր,
կարևոր, տպավորիչ:
Ազդեցություն — Ներգործություն, նշանակություն,
տպավորություն:
Ազդվել — Հուզվել, (փխբ.) ազդեցություն
կրել, ընդօրինակել, զգաց-
վել:
Ազդր — Զիստ, սրունք, (բրբ.) բուդ:
Ազնավուր — Ազնվական, մեծատոհմիկ,
պայազատ: Ազնվազարմ, քաջազուն:
Ազնիվ — Առաքինի, վեհ, վեհանձն,
ազնվաբարո, պարկեշտ: Արդար,
անկեղծ: Ընտիր, պատվական, լավորակ:
Ազնվազարմ — Ազնվական, ազնվատոհմ,
ազնվացեղ, ազնվարյուն:
Ազնվական — Ազնավուր, մեծատոհմիկ,
ազատ, պայազատ, ազնվազարմ,
վասպուրական (արիստոկրատ):
Ազնվակիրթ — Բարեկիրթ:
Ազնվահոգի — Ազնվասիրտ, բարեսիրտ,
բարեհոգի, գթասիրտ:
Ազնվափայլ — Ազնվաշուք, ազնվազարմ,
վեհաշուք, մեծաշուք:
Ազնվություն — Անկեղծություն, վեհանձնություն,
ասպետություն:
Ազոխ — Խակ, տհաս, չհասած:
Աթար — Ցան, (բրբ.) տարթ, թիթեն,
փթիր, քակոր:
Աթոռ — Թիկնաթոռ, բազկաթոռ, բազմոց:
Գահ, բարձ: (փխբ.) Պաշտոն:
Աթոռակռիվ — Պաշտոնակռիվ: Գսւ-
հակռիվ:
Աթոռանիստ — Գահանիստ: Մայրաքաղաք,
քաղաքամայր, ոստան:
Աժդահա — Վիթխարի, հսկա, հսկայական,
ահռելի, մեծ, խոշոր:
Ալ — Բոսոր, բոսորագույն, կարմիր,
կարմրագույն, արնագույն, արնա-
ներկ, արնավառ:
Ալարկոտ — Ծույլ, հույլ, անաշխատա-
սեր, հեղգ., լոդր (խսկց.), թամբալ
(ԲՐԲ):
Ալբոմ — Հուշատետր: Նկարատետր:
Ալեզարդ — Ալևոր, ալեվարս, սպիտակահեր,
սպիտակամազ, ճերմակահեր,
ճերմակավարս, ալեխառն:
Ալեծուփ — Ալեկոծ, ալեծածան, ալեհույզ,
ալեխռով, մրրկահույզ,
մրրկածուփ, փոթորկահույզ:
Ալեկոծել — Փոթորկել, մրրկել, ալեբա-
խել, ալիքավորել: Հուզել, խռովել:
Ալևոր — Ծեր, ծերունի, ծերուկ, զառամյալ,
տարիքոտ: Ալեզարդ, ալեհեր:

4 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ալեցիր — Ալեհավաք, անտենա:
Ալիմենտ — Ապրուստադրամ:
Ալիք — Ալյակ, կոհակ, ծփանք, վետ,
հորձանք:
Ալկոհոլ — Սպիրտ, օղի, գինի, արաղ:
Ալմաստ — Ադամանդ, ակ, շողսսկ(ն),
գոհար, վարդենիկ:
Ալյակ — Կոհակ, վետ, ծփանք, ալիք:
Ալյուր — Ցորենալյուր, Նաշիհ (նուրբ),
գերմակ, շարմաղ, մանրալյուր,
նրբալյուր, արման, երեմուկ (ըստ
տեսակավորման):
Ալվան — Գույնզգույն, գունագեղ, գունեղ,
երփներանգ, բազմագույն,
բազմերանգ:
Ալոջ — Ուլ, ուլիկ, ամլիկ, ամիկ:
Ալպինիզմ — Լեռնարշավ, լեռնագնացություն:
Ալրաթաթախ — Ալյուրոտ, ալրաշաղախ,
ալրոտ, ալրապատ:
Ախոյան — Հակառակորդ, թշնամի,
ոսոխ: Մրցակից: Չեմպիոն:
Ախոռ — Գոմ, ախոռատուն, ձիանոց:
Ախոռապան — Գոմապան, գոմապահ,
ախոռապահ:
Ախորժաբույր — Անուշաբույր, անուշահոտ,
բուրումնավետ, խնկաբույր:
Ախորժալուր — Ախորժաձայն, բարեհնչյուն,
քաղցրալուր, քաղցրահնչյուն,
քաղցրաձայն, քաղցրանվագ,
ներդաշնակ:
Ախորժահամ — Համեղ, անուշահամ:
Ախորժաձայն — Ախորժալուր, բարեհնչյուն,
քաղցրալուր, քաղցրահնչյուն,
քաղցրաձայն:
Ախորժել — Ուզել, ուզենալ, ցանկանալ,
փափագել, կամենալ:
Ախորժելի — Դուրեկան, հաճելի, ցան-
կալի, ըղձալի:
Ախտ — Հիվանդություն: Մոլորություն,
մոլություն, կիրք:
Ախտազերծել — Առողջացնել, բուժել:
Ախտածին — Ախտաբեր, հիվանդաբեր,
ախտահարույց:
Ախտահանել — Հականեխել, վարակազերծել:
Ախտահարել — Հիվանդացնել, վարա-
կել:
Ածանցել — Բխեցնել, մակաբերել:
Ածել — Լցնել, թափել: Չու դնել: Նվագել:
Ածիլել — Աափրել, թրաշել (բրբ.):
Ածխահատ — Ածխափոր: Ածխագործ:
Ածխանալ — Ածուխ դառնալ: Աևանալ:
Ածու — Կորի, մարգ: Տնկարան: Ցեղ,
տոհմ, ժողովուրդ:
Ածուխ — Փայտածուխ, անծող: Քարածուխ,
ածխաքար:
Ակ1 — Գոհար, ադամանդ, շողակ(ն), ջավահիր,
մարգարիտ:
Ակ2 «Աչք. տեսողություն: Հայացք, նայվածք:
— Աղբյուր, ակնաղբյուր, աղբյուրակ:
Ակ4 — Անիվ, դուրգ, չարխ, ջարհակ:
Ակադեմիա — Կաճառ: ճեմարան:
Ակաղձուն — Լեցուն, լիքը, լեփլեցուն:
Ակամա — Ինքնաբերաբար, ակամա-
Բար:
Ական — Դումբ: Խանդակ, խրամատ:
Ականակիտ — Վճիտ, մաքուր, պարզ,
հստակ, ջինջ, զուլալ:
Ականակիր1 — Ականանավ:
Ակ(ա)նակիր2 — Մութ, խավար, աղջամուղջ,
խավարչտին:
Ականավոր — Հայտնի, անվանի, նշանավոր,
հռչակավոր, ակնառու:
Ականատ — Թակարդ, ծուղակ, որոգայթ,
դարան, վարմ:
Ականատես — Վկա: Հանդիսատես:
Ականջօղ — Օղ, գինդ:
Ակմբել — Հավաքել, ժողովել, խմբել,
կուտակել, ամբարել:
Ակնաբույն — Ակնակապիճ, ակնախոռոչ,
ակնափոս:
Ակնազարդ — Գոհարազարդ, ադամանդազարդ,
ադամանդակուռ, ակնակապ,
ակնակուռ, մարգարտազարդ:

5 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ակնախնձոր — Ակնագունդ, աչքի
խնձոր:
Ակնախոռոչ — Ակնակապիճ, ակնաբույն,
ակնափոս, ակնախորշ:
Ակնախտիտ — պսպղուն, փայլփլուն,
ակնախտիղ, պաղպաջուն:
Ակնածանք — Պատկառանք, հարգանք,
մեծարանք:
Ակնածել — Պատկառել, հարգել: Ամաչել:
Ակնակապիճ — Ակնաբույն, ակնախոռոչ,
ակնախորշ, ակնափոս:
Ակնահաճո — Ակնապարար, գեղեցիկ,
հաճելի:
Ակնաղբյուր — Աղբյուր, ակ, աղբերակ:
Ակնապարար — Ակնահաճո, հաճելի,
գեղեցիկ, դուրեկան:
Ակնապիշ — Անթարթ, անքթիթ, սևեռուն,
ակնդետ:
Ակնառու — Ականավոր, հայտնի, անվանի,
նշանավոր, հռչակավոր:
Ակնարկ — Ակնարկություն: Հայացք,
նայվածք (թռուցիկ):
Ակնարկել — Հասկացնել, հիշեցնել,
իմացնել, գլխի գցել:
Ակնաքթիթ — Ակնթարթ, երկվայրկյան,
պահ, թարթ:
Ակնբախ — Ակներև, ակնհայտ, բացահայտ,
հայտնի:
Ակնդետ — Ակնապիշ, անքթիթ, սևեռուն:
Ակնեղեն — Գոհարեղեն, մարգարտեղեն,
ադամանդեղեն, զմրուխտեղեն:
Ակներև — Ակնհայտ, ակնբախ, բացահայտ,
բացարձակ, բացորոշ,
հայտնի:
Ակնթարթ — Վայրկյան, պահ, թարթ,
քթիթ, ակնաքթիթ:
Ակնթարթային — Արագ, վայրկենական,
կայծակնային:
Ակնկալել — Սպասել: Հուսալ:
Ակնկալություն — Սպասելիք, ակնկալիք,
հույս:
Ակնկոր — Ամոթահար, նշավակ, գլուխը
կախ:
Ակնհայտ(նի) — Ակներև, ակնբախ, բացահայտ,
բացարձակ, հայտնի:
Ակոս — Կորի: Փորակ, պարույր, պարուրակ:
Ակոսել — Հերկել, վարել, ցելել, արորել,
գութանել:
Ակտիվ — Գործունյա, գործուն, եռանդուն:
Գործոն:
Ակութ- Օջախ, կրակ, կրակարան;
Ակունք — Ջրակունք: Սկիզբ, սկզբնավորություն:
Ահ — Վախ, երկյուղ, սարսափ, ահուդող,
զարհուրանք:
Ահաբեկել — Սպառնալ, վախեցնել,
սարսափեցնել, սահմռկել, ահ
տալ:
Ահագին — Հսկայական, մեծ, խոշոր,
վիթխարի, ահռելի:
Ահագնադղորդ — Մեծադղորդ, ահագնաձայն,
ահեղագոչ, ահեղադղորդ,
ահեղամռունչ, ահեղաձայն:
Ահագնանալ — Մեծանալ, խոշորանալ, *
ստվարանալ, սպառնալ:
Ահազանգ — Նախազգուշացում, զգու-
շացում, կանխազգուշացում:
Ահազանգել — Զգուշացնել, նախազգուշացնել,
ազդարարել:
Ահազարհուր — Ահազդու, սարսափելի,
զարհուրելի, սոսկալի, երկյուղա-
Լի:
Ահասարսուռ — Ահավոր, երկյուղալի,
սոսկալի, զարհուրելի, սարսափե-
լի:
Ահավասիկ — Ահա, (ժող.) հրես:
Ահավոր — Երկյուղալի, սոսկալի, զարհուրելի,
սարսափելի:
Ահարկու — Սարսափազդու, ահազդու,
ահազարհուր:
Ահել — Ծեր, ծերունի, ալևոր, զառամյալ:
Ահեղ — Ահարկու, ահավոր:

6 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ահեղագոչ > Մեծադղորդ, ահեղա-
Ահեղադղորդ’ ձայն, ահեղագոչ,
խրոխտաձայն, ահագնագոչ, ահեղամռունչ:
Ահեղամռունչ — Տես Ահեղադղորդ:
Ահյակ — Ձախ:
Ահռելի — Մեծ, խոշոր, վիթխարի, ահագին:
Ահավոր, զարհուրելի, սարսափելի,
սոսկալի:
Ահուդող յ. Աի սարսափ վախ.
Ահասարսափ*
Աղ — Քարաղ, աղաքար:
Աղա — Պարոն, իշխան, բեկ, ամիրա:
Աղ ալ — Մանրել, մանրացնել, փշրել,
մշրել, լեսել:
Աղախին — Սպասուհի, սպւսսավորու-
հի, նաժիշտ:
Աղաղակ — Աղմուկ, ժխոր, վայնասուն,
իրարանցում, գոռգոռոց, գոռում-
գոչյուն:
Աղաղակել — Գոռալ, գոռգոռալ, ճչալ,
բղավել, ծղրտալ:
Աղանդ — Աղանդավորություն, հերձվւս-
. ծողություն, հերետիկոսություն:
Աղանդավոր — Հերետիկոս, հերձվածող,
աղանդավորական, այլաղանդ:
Աղանդեր — Միրգ, մրգեղեն: Քաղցրավենիք:
Աղանձել — Բովել, խարկել, խարակել:
Աղանձ — Ցորենաղանձ, խեծաղ (բրբ.):
Աղաչանք — Խնդրանք, աղերս, աղերսանք,
թախանձանք, պաղատանք:
Աղոթք:
Աղաչել — Խնդրել, հայցել, հորդորել,
աղերսել, պաղատել, թախանձել,
ողոքել, աղոթել:
Աղավաղել — Աղճատել, խեղաթյուրել,
եղծել, կեղծել, նենգափոխել:
Աղավնի — Աղունակ, աղունիկ, աղավնյակ,
աղավնաձագ, դոխ:
Աղարտել — Ավերել: Աղտոտել, արատավորել:
Աղաց — Ալրաղաց, ջրաղաց, հողմա-
ղաց, էլեկտրաղաց: Աղորիք:
Աղբ — Կեղտ, աղտ, աղբյուս: Կըղ-
կըղանք, կու, գոմաղբ, թրիք, քա-
կոր:
Աղբաման — Աղբարկղ, աղբանոթ, աղբանոց:
Աղբակույտ — Աղբակուտոց, աղբյուս,
աղբանոց:
Աղբանոց — Աղբյուս: Աղբաման, աղբարկղ:
Արտաքնոց, զուգարան:
Աղբարկղ — Աղբյուսակալ, աղբաման,
աղբանոց
Աղբյուս — Աղբակույտ, կոյանոց:
Աղբյուր — Ակ, ակնաղբյուր, աղբյուրակ,
կաթնաղբյուր:
Աղբոտ — Կեղտոտ, ցեխոտ:
Աղեկ — Լավ, ազնիվ, ընտիր, պատվական:
Աղեկեզ, աղեխարշ — Աղեկտուր, դառնակսկիծ,
դառնաղի:
Աղեղ — Կնտնտոցաղեղ, ճիպոտ (ջութակի):
Կամար:
Աղեղնաձև — Աղեղնանման, կամարաձև:
Աղեղնաձիգ — Նետաձիգ, աղեղնավոր,
կապարճավոր:
Աղետ — Փորձանք, դժբախտություն,
պատահար, չարիք, պատուհաս,
արհավիրք:
Աղետաբեր — Կործանարար, կործանիչ,
կորստաբեր, փորձանքաբեր,
վտանգավոր:
Աղետալի — Կսկծալի, ողբալի, եղերական:
Աղետավոր:
Աղերս1 — Կապ, կապակցություն, առնչություն,
հարաբերություն:
Աղերս2- Աղերսանք, աղաչանք, թախանձանք,
պաղատանք, խնդրանք:
Աղերսագին — Աղերսալի, աղաչագին,
թախանձալի(ր), թախանձագին,
պաղատագին:
Աղերսագիր ֊Խնդրագիր, դիմում, հայցագիր:
Աղերսանք — Աղերս, աղաչանք, պաղատանք,
թախանձանք, խնդիրք,
ողոքանք:

7 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Աղեր սել — Հայցել, խնդրել, աղաչել,
պաղատել, թախանձել, ողոքել,
աղոթել:
Աղերսվել — Առնչակցվել, կապակցվել,
առնչվել, կապվել, վերաբերել:
Աղիողորմ — Աղեկեզ, աղեխարշ, աղե-
կըտուր, սրտաճմլիկ, սրտակեղեք,
դառնակսկիծ, խղճալի, կսկծալի,
վշտալի:
Աղիք — Աղի, փորոտիք, ընդերք:
Աղճատել — Աղավաղել, խեղաթյուրել,
եղծել, նենգափոխել:
Աղխ — Գույք, ինչք, ունեցվածք: Գերդաստան:
Աղմկալի(ց), Աղմկահույզ — Աղմկոտ,
խռովահույզ, հուզումնալից,
տագնապահույզ, տագնապալից:
Աղմկարար — Խռովարար, կռվարար,
կռվասեր, աղմկասեր, խառնակիչ:
Աղմկել — Աղաղակել, գոռալ, գոռգոռալ,
բղավել:
Աղմուկ — Աղաղակ, ժխոր, իրարանցում,
գոռգոռոց, գոռում-գոչյուն,
բղավոց:
Աղյուս — Կղմինդր, ագուռ (ժող.):
Աղյուսակ — Հաշվետախտակ, տախտակ:
Աղյուսիկ:
Աղոթագիրք — ժամագիրք, աղոթամատյան:
Աղոթատուն — Եկեղեցի, աղոթատեղ,
աղոթարան, ժամ, մատուռ, մեհյան,
կռատուն (հեթանոսական),
մզկիթ, տաճար:
Աղոթարան1 — Տես Աղոթատուն:
Աղոթարան2 — Այգաբաց: Արևելք:
Աղոթել — Աղաչել, խնդրել, մաղթել:
Աղոթերգ — Օրհներգ, օրհներգություն,
սաղմոս, շարական:
Աղոթք — Ուխտ, աղաչանք, նամազ
(մահմեդականի):
Աղոտ — Նսեմ, թույլ, դժգույն, անփայլ,
գունատ, անորոշ, տմույն:
Աղոտանալ — Դժգունել, դժգունանալ,
մթագնել, նսեմանալ:
Աղորիք — Երկասք, աղաց, աղացք,
աղացաքար:
Աղջամուղջ — Մթնշաղ, մթնալույս,
մթնշող, վերջալույս, իրիկնաշաղ:
Աղջիկ — Օրիորդ, կույս, աղջնակ:
Դուստր:
Աղվամազ — Փափկամազ: Մազմզուկ,
խավ, խավամազ: Աղվափետուր,
նրբափետուր, փափկափետուր:
Աղվեսագիրք — Առակագիրք, առականի:
Աղվոր — Գեղեցիկ, լավ:
Աղտ — Կեղտ, աղբ, կեղտոտություն:
Աղտեղություն — Ապականություն, կեղտոտություն,
աղտոտություն:
Աղտոտ* — Կեղտոտ, ցեխոտ, անմաքուր,
պիղծ, գարշելի:
Աղտոտել — Կեղտոտել, ցեխոտել,
ապականել, պղծել, արատավորել,
աղբոտել:
Աղցան — Աալաթ:
Աղուհաց — Հյուրասիրություն, պատվասիրություն,
մեծարանք:
Աղուր — Սայլուղի: Ուղի, ճանապարհ,
շավիղ; Անվահետք:
Աղքատ — Չքավոր, չունևոր, ընչազուրկ,
խեղճ, թշվառ (ական), կարիքավոր,
տնանկ: Մուրացկան:
Խղճուկ, անշուք:
Աղքատանալ — Չքավորանալ, թշվառանալ,
տնանկանալ:
Աճ — Աճում, բազմացում, շատացում,
ավելացում, մեծացում:
Աճապարանք — Արտորանք, շտապողականություն,
փութկոտություն:
Աճապարել — Շտապել, փութալ, ճեպել,
արտորալ:
Աճել — Զարգանալ, մեծանալ, բարգավաճել,
բազմանալ: Բուսնել, ծլել,
կանաչել:
Աճյուն — Դիակ, դի, մեռել: Մոխիր, ան-
թեղ:
Աճպարար — Ձեռնածու, լարախաղաց:
Աճուկ — Ցայլք, շեք:

8 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ամ — Տարի: Տարեթիվ, թվական:
Ամայանալ — Անապատանալ, դատարկվել:
Ամայաբնակ — Անապատաբնակ: Անմարդաբնակ,
ամայի, անշեն:
Ամայի — Անբնակ (ելի), անմարդաբնակ,
անապատ, խոպան, անմշակ;
Աման — Անոթ, սպասք:
Ամանոր ֊Նոր տարի, տարեգլուխ, կաղանդ,
նավասարդ:
Ամաչել — Պատկառել, ակնածել, ամոթահարվել,
(փխբ.) կարմրել, շիկ-
նել:
Ամաչկոտ — Ամոթխած, պատկառոտ,
ակնածու:
Ամբաստանագիր — Մեղադրագիր, մեղադրական:
Զրպարտանք, մատնագիր,
զրպարտագիր:
Ամբաստանել — Մեղադրել, դատա-
պարտել, դատափետել, պարսավել:
Չարախոսել, զրպարտել:
Ամբաստանյալ — Մեղադրյալ, մեղապարտ,
հանցագործ, դատապարտյալ:
Ոճրագործ:
Ամբար ՞ Շտեմարան, պահեստ, մթերանոց,
մառան (սննդամթերքի), մարագ
(խոտի), հարդանոց (հարդի):
Ամբարել — Մթերել, շտեմարանել, պահել,
կուտակել, հավաքել, դիզել,
կիտել, շեղջել, ժողովել:
Ամբարիշտ — Դաժան: Անհաշտ, անհամերաշխ,
չար, անօրեն, անհա-
վատ:
Ամբարտակ — Պատվար, պատնեշ,
ջրբանտ, Աշտարակ:
Ամբարտավան — Գոռոզ, մեծամիտ,
ինքնահավան, պարծենկոտ, սնապարծ,
հպարտ, խրոխտ, սեգ, մեծախոս,
բարձրաքիթ:
Ամբիոն — Բեմ:
Ամբոխ — Բազմություն, ժողովուրդ,
զանգված: Խառնամբոխ, խուժան,
խաժամուժ: Զոլիր (թշնամիների):
Ամբոխավար — ժողովրդավար (դեմա-
գոգ):
Ամբողջ -Բոլոր, ամեն, բովանդակ, ողջ,
համայն, հանուր, համակ, լրիվ:
Ամբողջական — Լրիվ, կատարյալ, լիակատար:
Միազանգված:
Ամբողջովին — Լիովին, լիապես, լրիվ,
հիմնովին, գլխովին, համակ:
Ամեհի — Անսանձ, սանձակոտոր, սան-
ձազերծ, անզուսպ, վայրագ, կատաղի,
մոլեգին, խոլ, խոլական:
Ամեն — Բոլոր, ամենայն, ամբողջ, բովանդակ,
ողջ, համայն, յուրաքանչյուր:
Ամենազոր — Ամենակարող, ամենակալ:
Ամենակալ — Աստված, ամենակարող:
Ամենևին — Բնավ, բոլորովին, երբեք,
իսպառ, այլևս, իսկի:
Ամենօրյա — Առօրյա, հանապազօրյա,
մշտօրյա:
Ամիկ — Ալոջ, գառ, գառնիկ, գառնուկ,
ամլիկ, ուլ, ուլիկ:
Ամիրա — Կուսակալ, կառավարիչ:
(արմտհ.) Աղա:
Ամլություն — Անպտղություն,
անպտղաբերություն, չբերություն,
ստերջություն:
Ամոթ — Ամաչկոտություն, պատկառանք,
ակնածություն, ամոթխածություն,
ամոթահարություն, նամուս,
պատիվ, անարգանք, լուտանք:
Ամոթալի — Ամոթաբեր, անպատվաբեր,
խայտառակ, նշավակելի, այպանելի:
Ամոթահար — Ամոթապարտ, խայտառակ,
սևերես, նշավակ, նկուն,
ակնկոր:
Ամոթանք — Ամոթ, անարգանք, անպատվություն,
պարսավանք, նախատինք,
կշտամբանք, վիրավորանք,
լուտանք:
Ամոթխաժ ՜ Ամաչկոտ, համեստ, պարկեշտ,
պատկառոտ:

9 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

Ամոլակից — Լծակից, ամուսին, կողակից,
կենակից, անկողնակից:
Ամորձատել — Կրտել, որձատել, ձվւս-
տել, ներքինացնել, սեռազրկել:
Ամոքել — Մեղմացնել, մեղմել, սփոփել,
մխիթարել, փարատել: Ապաքինել,
բուժել:
Ամոքանք — Համեմ, համեմունք: Խավարա,
խավոտ, աղվամազոտ:
Մխիթարություն:
Ամպագոռգոռ — Երկնամբարձ, ճոռոմ,
փքուն (ոճ):
Ամպածրար — Բարձրաբերձ, երկնա-
սլաց, երկնահաս, երկնահուպ:
Ամպամած:
Ամպամած — Ամպոտ, թխպամած,
թխպոտ, ամպածրար, ամպածածկ:
Ամպրոպ — Փոթորիկ, մրրիկ: Կայծակ,
շանթ, որոտ, փայլակ:
Ամպրոպաբեր — Մրրկաբեր, փոթորկաբեր,
ամպրոպածին, փոթորկահույզ:
Ամպուզամպ — Ամպամած, թխպամած:
Մեգ, մառախուղ, մշուշ, շամանդաղ,
թուխպ, բալ:
Ամսագիր — Հանդես, ամսահանդես,
պարբերական:
Ամրակազմ — Պնդակազմ, քաջառողջ,
ջլապինդ:
Ամրակուռ — Ամրապինդ, ամրակառույց,
ամուր, միաձույլ:
Ամրանալ — Կարծրանալ, պնդանալ,
կոշտանալ, կորդանալ: Ամրապնդվել,
հաստատվել: Դիրքավորվել:
Ամրապնդել — Ամրացնել, պնդացնել,
պնդել, ւսմրւսկել, ցեմենտել:
Ամրացնել — Ամրապնդել, պնդացնել,
պնդել, ամրակել:
Ամրոց — Բերդ, ամրություն, բերդ-ամ-
րոց: Դղյակ:
Ամրություն — Կարծրություն, պնդություն:
Կայունություն, հաստատու-
Օություն: Բերդ: Դիրք:
Ամուլ — Չբեր, անպտուղ, անբեղմնավոր,
ստերջ (կենդանի):
Ամուսին — Այր, կողակից, կենակից,
լծակից, անկողնակից, մարդ:
Ամուսնալուծվել — Պսակալուծվել,
ապահարզան տալ, բաժանվել
(խսկց):
Ամուսնալուծություն — Ապահարզան,
ամուսնաթողություն, պսակալու-
ծություն:
Ամուսնանալ — Պսակվել, կարգվել,
զագսավորվել, հարսնանալ, հարս
գնալ, մարդու գնալ, մարդ առնել:
Ամուսնացնել -Պսակել, կարգել, մարդու
տալ (խսկց.), ականջը կտրել,
կանաչ-կարմիր կապել (տղային):
Ամուսնություն — Պսակ, պսակադրություն:
Կենակցություն, կնություն:
Ամուր — Ամրակուռ, կուռ, անքակտելի,
հաստատուն, տոկուն, դիմացկուն,
անխախտ: Պինդ, կարծր: Ուժեղ,
ուժգին: Անառիկ, անմատչելի:
Ամուրի — Ազապ, անկին (տղամարդ),
անլծակից, անմարդ, անամուսին:
Ամփոփ — Սեղմ, հակիրճ, համառոտ,
կարճ: Հավաք:
Ամփոփել — Հավաքել, համախմբել, ժողովել:
Համառոտել, սեղմել: Տեղավորել,
պարունակել, պարփա-
կել, ընդգրկել:
Ամփոփիչ — Եզրափակիչ:
Ամփոփում — Եզրափակում, ընդհանրացում,
եզրակացություն:
Այգ — Այգաբաց, արևածագ, առավոտ,
արշալույս, վաղորդայն, արևագալ,
ծագ, ծեգ, լուսաբաց, աղոթարան:
Այգաբաց — Այգ, արևածագ, առավոտ,
արշալույս, վաղորդայն, լուսաբաց,
արևագալ, ծագ, ծեգ:
Այգեգործ — Այգեպան, խաղողագործ,
խաղողաբույծ: Պարտիզպան:
Այգեէտ — Այգեէտում, էտ, էտում, հատում:

10 ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 1-10

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика