дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Անկասկած — Անտարակույս, անպատճառ,
անշուշտ, ստույգ, աներկբա,
հավաստի:
Անկատաք?-Պակասավոր, թերի, անավարտ,
կիսակատար, կիսատ-
պռատ:
Անկար — Անկարող, անզոր, անուժ, անձեռնհաս,
անճարակ, ապիկար:
Անկարգ — Անկանոն, խառն, անբարեկարգ,
խառնաշփոթ: Անկարգապահ,
անօրինապահ, անհանգիստ,
չար, չարաճճի:
Անկարգապահ — Անկարգ, անօրինապահ,
չար, չարաճճի:
Անկարելի — Անիրականանալի, անհնար,
անհնարին:
Անկարեկից — Անգութ, անգորով, անխիղճ,
անզգա, անսրտացավ, սառնասիրտ:
Անկարևոր — Աննշան, երկրորդական,
անէական, չնչին:
Անկարող — Անկար, անզոր, անձեռնահաս,
անճարակ, ապիկար,
թույլ, տկար:
Անկեզ — Անկիզելի, անայրելի, անբո-
ցակեզ:
Անկելանոց — Աղքատանոց, ծերանոց,
տկարանոց:
Անկեղծ — Շիտակ, բացսիրտ, սրտաբաց,
հավատարիս, ազնիվ, աննենգ:
Անկեղծորեն — Անկեղծաբար, անխար-
դախորեն, աննենգորեն: Միամտորեն,
պարզամտորեն: Սրտանց,
սրտագին:
Անկենդան — Անկյանք, անշունչ, անզգա,
շնչազուրկ, անգիտակից,
մեռյալ:
Անկիրթ — Անուսում, անգրագետ: Անբարեկիրթ,
անդաստիարակ, անտաշ,
կոպիտ, բիրտ, բռի:
Անկիրք — Անեռանդ, անւսվյուն:
Անկյալ — Անդամալույծ: Անկար, ծույլ,
թուլամորթ:
Անկյուն — (բրբ.) Քունջ, պուճախ:
Անկշտություն — Ագահություն, աչքածակություն:
Որկրամոլություն:
Անկշտում — Անհագ, անկուշտ, աչքածակ,
ընչաքաղց: Որկրամոլ, շա-
տակեր, (բրբ.) բկլիկ:
Անկոթ — Անբռնակ, անպոչ:
Անկոխ — Անկոխելի, անանցանելի, անմատչելի:
Անկողին — Մահիճ, անկողնոց, տեղաշոր:
Առագաստ (ամուսնական):
Անկողմնակալ — Անկողմնապահ,
անաչառ, անկաշառ, արդար, շիտակ,
ուղղամիտ:
Անկողմնապահ — Անկողմնակալ,
անաչառ, անկաշառ, արդարամիտ,
շիտակ:
Անկողնակալ — Մահճակալ:
Անկոչ — Անհրավեր, ինքնակոչ, ինքնահրավեր:
Անկոտրում — Համառ, հաստատակամ,
տոկուն, կամակոր, իրասածի:
Անկործան ՜ Անկործանելի, անխորտակելի,
անսասանելի, անպարտելի,
աննվաճ, կանգուն, անխախտ:
Անկում — Կործանում, տապալում, խորտակում:
Կորուստ, նվազում:
Անկուշտ — Անհագ, ագահ, աչքածակ,
ծակաչք, անկշտում, ընչաքաղց:
Որկրամոլ, շատակեր:
Անհագ — Անկուշտ, ագահ, աչքածակ,
ընչաքաղց:
Անհաղթելի — Անպարտելի, անպարտ,
անընկճելի, անխոցելի:
Անհաղորդ — Անմասն, անբաժին, անհաղորդակից:
Անհաճո — Անհաճ, տհաճ:
Անհամ — Անախորժ, անհաճո, տհաճ,
անդուր: Անալի, վատահամ: Տա-
փակ:
Անհամաձայն — Անմիաբան, անհամերաշխ,
անհաշտ, անհամամիտ,
տարակարծիք, տարաձայն, հակառակ,
ներհակ:

21 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անհամատեղելի — Անընդունելի, անզուգադրելի:
Անհամար — Անթիվ, անհաշիվ, անսպառ,
անհատնում, բյուր, բազմաթիվ:
Անհամարձակ — Անվստահ, երկչոտ,
վախկոտ, ամաչկոտ, ամոթխած:
Անհամբեր — Անհամբերատար, անզուսպ,
անժուժկալ:
Անհամեմատելի — Անզուգական, աննման,
անօրինակ, անբաղդատելի:
Անհամեստ — Պարծենկոտ: Անպարկեշտ:
Անհամերաշխ — Անմիաբան, անհամաձայն,
անհաշտ, երկպառակ:
Անհայտ — Անծանոթ, անիմանալի, անճանաչելի:
Անստույգ, անորոշ:
Աննշանավոր, աննշան:
Անհայտանալ — Անհետանալ, աներևութանալ,
կորչել, անէանալ, ցնդել.
Անհայր — Որբ, անծնող, ծնողազուրկ:
Անհանգիստ — Անհանդարտ, անան-
դորր, անդադար, ալեկոծված, հա-
րաշարժ: Գործունյա, եռանդուն:
Անհանգստանալ — Հուզվել, խռովվել,
վրդովվել, մտահոգվել, տագնապել:
Անհանգստացնել — Նեղացնել, նեղություն
պատճառել, նեղություն տալ:
Անհանգրվան — Անկայան:
Անհանդուրժելի — Անտանելի, աններելի,
անթույլատրելի:
Անհաշիվ — Անթիվ, անհամար, անհատնում:
Անհաշտ — Անհամերաշխ, անմիաբան,
ամբարիշտ: Անողոք, ոխերիմ:
Անհապաղ — Իսկույն, անմիջապես,
շուտափույթ, հապշտապ, շտապ:
Անհաջող — Անբարեհաջող, անհաջողակ,
աննպաստ, ձախորդ, ձախողակ:
Անհաջողակ — Ձախորդ, ձախողակ,
անբարեբախտ:
Անհաս — Անհասանելի, անմատչելի,
անըմբռնելի, անքննելի: Խակ,
տհաս, ազոխ, չհաս:
Անհասանելի — Անհաս, անմատչելի,
անմատույց, անշոշափելի, անըմբռնելի,
անքննելի:
Անհասկանալի — Անըմբռնելի, անիմանալի,
անմեկնելի, անբացատրելի:
Անհասկացող — Անխելք, անխելամիտ,
բութ, բթամիտ, հաստագլուխ:
Անհաստատ — Խախուտ, անհիմն,
խարխուլ, անկայուն, հեղհեղուկ,
երերուն: Անստույգ, անհավաստի,
անհավանական:
Անհավան — Չմահավան, քիթը բարձր
(ժող.), քմահաճ:
Անհավանական — Անստույգ, անհաստատ,
անհավաստի, անիրական,
սնանկ:
Անհավասար — Անհարթ, խորդուբորդ,
անողորկ: Անարդար, աչառու,
խտրական: Անհավասարաչափ,
անհավասարազոր:
Անհավաստի — Անստույգ, անհաստատ,
ստահոդ, անհավատալի, սուտ:
Անհավատ — Անաստված, հեթանոս,
կռապաշտ: Կասկածամիտ, ամբարիշտ,
անօրեն:
Անհավատալի — Անհավանական, անհավաստի,
անստույգ, շինծու,
ստահոդ:
Անհավատարիմ — Անբարեհույս, անհուսալի,
անվստահելի, կասկածելի:
Ուխտադրուժ, դավաճան,
տիրադավ: Աչքը դուրս:
Անհատ1 — Անձնավորություն, անձ,
մարդ, էակ, արարած:
Անհատ2 — Անհատնելի, անթիվ, շատ,
անչափ, անսպառ:
Անհատակ — Անտակ, խոր, անդնդախոր,
խորունկ:
Անհատական — Անձնական, սեփական:
Անհատնում — Անսպառ, անթիվ, անհաշիվ,
աննվազ, անհամար:
Անհարթ — Անողորկ, անհավասար, խորդուբորդ:

22 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անհարիր — Անկապ, անկապակից,
չառնչվող, կցկտուր:
Անհարկի — Ավելորդ, անօգուտ, իզուր,
զուր: Անհարմար, անպատեհ, անտեղի,
անպատշաճ:
Անհարմար — Անպատշաճ, անպատեհ,
անվայել, անհարկի, անվայելուչ,
անտեղի:
Անհեթեթ — Անիմաստ, անմիտ, անբովանդակ:
Անճոռնի, այլանդակ,
արտառոց:
Անհեռանկար — Անւսպագա: (փխբ.)
Անայգ, անարշալույս, անլուսաբաց:
Անհեռատես — Կարճատես, անշրջահայաց,
անխոհեմ, անկանխատես:
Անհետ — Աներևույթ, աննկատ, անտեսանելի,
աննշմար:
Անհետաձգելի — Առաջնահերթ, ւսնհա-
պաղելի, հրատապ:
Անհետանալ — Աներևութանալ, անհայտանալ,
կորչել, անէանալ, չքվել,
վերանալ:
Անհետևանք — Ապարդյուն, անար-
դյունք:
Անհետևողական — Անվճռական,
հաշտվողական:
Անհերքելի — Անժխտելի, անառարկելի,
անվիճելի:
Անհիմն — Խախուտ, անհաստատ, երերուն,
անկայուն: Անապացույց,
անփաստ:
Անհիշաչար — Ներողամիտ, անոխակալ,
ւսնքինւսխնդիր, վեհանձն,
մեծահոգի, անքեն:
Անհիշատակ — Անժառանգ, անզավակ:
Անհուշ:
Անհյուրասեր — Անհյուրընկալ:
Անհնազանդ — Անհպատակ, ըմբոստ,
անսաստ, անզուսպ:
Անհնար — Անկարելի, անիրագործելի,
անհնարին, անիրականանալի:
Անհոգ — Անդարդ, անվիշտ, անցավ,
անկսկիծ: Անփույթ, անուշադիր,
անտարբեր:
Անհոգի — Անխիղճ, անսիրտ, անգութ:
Անկենդան:
Անհողդողդ — Անսասան, հաստատուն,
կայուն, տոկուն, դիմացկուն, անե-
Բեր: ‘
Անհրաժեշտ — Հարկավոր, կարևոր,
պիտանի: Անհետաձգելի, առաջնահերթ,
ստիպողական:
Անհրապույր — Անշուք, գորշ, անթով,
անհրապուրիչ:
Անհույս — Հուսահատ, հուսակտուր,
հուսահատական, ապարդյուն ճարահատ:
Անբարեհույս, անվստահելի,
կասկածելի:
Անհուսալի — Անսպասելի, անակնկալ,
հանկարծական: Անվստահելի,
անհույս, կասկածելի, անհավատարիմ:
Անհուն — Անսահման, անեզր, անեզերք,
անծայր, անծիր, անվերջ, անտակ,
անհատակ, անընդգրկելի:
Անձ(ն) — Անձնավորություն, մարդ, էակ,
անհատ, արարած: Հոգի, շունչ:
Անձայն — Անբարբառ, անխոս, լուռումունջ,
անշշունջ, լուռ, լռելյայն:
Անձանձրալի — Անձանձիր, անձանձրույթ,
անտաղտկալի, անտաղտուկ:
Անձավ — Քարանձավ, քարայր, այր,
փապար, քարածերպ:
Անձեռակերտ — Անձեռագործ, չնաշխարհիկ,
արտակարգ, գերբնական:
Անձեռնհաս — Անկարող, անգործունյա,
անձեռներեց, անշնորհք, անճարակ,
ապաշնորհ: Անմատչելի:
Անձեռնմխելի — Անկապտելի, անշոշափելի,
անմատչելի, անմերձենալի:
Անձեռնտու — Անշահավետ, անշահե-
կան, անօգտավետ, աննպաստ:
Անձեռոցիկ — Ձեռնասրբիչ, սրբիչ,
դաստառակ:
Անձև — Տձև, տգեղ, անճոռնի, ձևազուրկ:
Ամորֆ:

23 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անձիրք — Անտաղանդ, անքանքար,
անշնորհք:
Անձկալի — Ցանկալի, փափագելի,
բաղձալի, ըղձալի, տենչալի, կարոտալի:
Անձկություն — Նեղություն, նեղվածք:
Սրտնեղություն, մտահոգություն:
Կարոտ, փափագ, տենչ:
Անձնազոհ֊ Անձնվեր, անձնուրաց, բոլորանվեր:
Անձնակազմ — Կազմ, անձնախումբ:
Անձնական — Անհատական, սեփական:
Անձնապաշտ — Անձնասեր, անհատապաշտ,
եսասեր, եսամոլ:
Անձնասպան — Ինքնասպան, ինքնակործան:
Անձնավորել — Մարմնավոր(վ)ել, նյու֊
թականանալ:
Անձնվեր — Անձնազոհ, ինքնանվեր,
ինքնամոռաց, անձնուրաց:
Անձնուրաց — Անձնազոհ, անձնվեր,
ինքնուրաց, բոլորանվեր:
Անձրև — Թոն, տարափ, տեղատարափ,
շառափ, շաղ, հեղեղ:
Անձրևել — Անձրև գալ, անձրև տեղալ,
կաթկթել, մաղմղել:
Անձուկ1 — Նեղ, նեղլիկ, սեղմ: Անձկություն,
կարոտ, փափագ, տենչ:
Անձուկ2 — Կիրճ, կապան, լեռնանցք:
Անճանաչելի — Անծանոթ, անտեղյակ,
անգիտակ, անգետ: Անհայտ, օտար:
Անճաշակ — Անարվեստ, անոճ, գռեհիկ:
Անճարակ — Անճար: Խեղճ, տկար,
անօգնական, ողորմելի, ձախողակ:
Անկարող Ապիկար, անընդունակ:
Անդարման, անբժշկելի:
Անճոռնի — Այլանդակ, անդուրեկան,
անշնորհք, տգեղ, տձև, գեշ, կոպիտ,
հրեշավոր, անգեղ (յա), գարշադեմ:
Անմազ — Անհեր, կունդ, մազաթափ, հերաթափ,
մազազուրկ, լերկ, քոսա
(ԲՐԲ):
Անմահ — Անմեռ, անվախճան, մշտնջենական,
հավիտենական, հավերժ:
Անմաս(ն) — Անբաժին, զուրկ: Զերծ,
անհաղորդ, անմասնակից: Չեզոք:
Անմատչելի — Անառիկ, անմատույց,
անհաս: Անմերձենալի, անշոշա-
փելի:
Անմար — Անմարելի, անհանգչելի, անշեջ,
մշտավառ: Անմահ, անմոռանալի:
Անմարդաբնակ — Անմարդ, անբնակ,
ամայի, անշեն:
Անմարդամոտ — Մարդախույս:
Անմարդկային — Գազանային, անասնական,
տմարդի:
Անմաքուր -Կեղտոտ, աղտոտ, աղբոտ:
Պիղծ, զազրելի, գարշ, անսուրբ:
Անմեկին — Անբաժան, անբաժանելի,
անխզելի, անքակտելի, միաձույլ,
սերտ, միասնական: Անբացատրելի,
անհասկանալի, անմեկնելի:
Անմեկնելի — Անբացատրելի, անլուծելի,
անհասկանալի, անմեկին: Անբաժանելի,
անանջատ:
Անմեղ — Արդար, անմեղապարտ, ան-.
մեղսակից, չքմեղ: Մաքուր, անարատ,
անպիղծ: Միամիտ, աննենգ,
անչար:
Անմիաբան — Անհամերաշխ, անհաշտ,
տարակարծիք, երկպառակ:
Անմիջապես — Իսկույնևեթ, իսկույն,
անհապաղ, վայրկենապես:
Անմիտ — Անիմաստ, անխոհեմ, անհեթեթ:
Անխելք, ապուշ, հիմար, բթամիտ,
անուղեղ, տխմար:
Անմխիթար — Անսփոփ, անփարատ,
անամոք:
Անմշակ — Անհերկ, խոպան, խամ ու խոպան:
Անմռունչ — Անձայն, անբարբառ, անխոս,
լուռումունջ, անշշուկ, անաղմուկ,
լուռ, լռելյայն, սուսուփուս:
Անտրտունջ, անգանգատ, ան-
տրտում:

24 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Աննախադեպ — Անկանխադեպ, ւսննա-
խորդ, աննախընթաց, անօրինակ:
Աննենգ — Անխարդախ, անսուտ, ազնիվ,
անկեղծ:
Աններդաշնակ — Անբարեհնչյուն, այլաձայն:
Անհամաձայն, անհսսմե-
րաշխ:
Աններելի — Անհանդուրժելի, անթույլատրելի:
Աննկատ — Աննկատելի, աներևույթ,
անտեսանելի, անհետ:
Աննկարագրելի — Անասելի, անպատմելի,
անբացատրելի, անճառելի;
Աննման, անօրինակ, անզուգական,
անհամեմատելի, անբաղդատելի:
Չքնաղ, սքանչելի, չնաշխարհիկ:
Անչափ, չափազանց,
աներևակայելի:
Աննկուն — Աննվաճ, անխորտակելի,
անհաղթելի, անընկճելի, արի, քա-
ջարի:
Աննման — Անզուգական, անհամեմատելի,
չքնաղ, սքանչելի, չնաշխարհիկ;
Աննշան — Չնչին, անկարևոր, երկրորդական:
Անդրոշմ:
Աննշմար — Անտես, աննկատ, աներևույթ,
անտեսանելի, աննկատելի:
Աննշույլ — Անլույս, անճառագայթ,
մութ, անճաճանչ:
Աննպաստ — Անբարենպաստ, անբարեհաջող,
անհաջող:
Աննպատակ — Անիմաստ, իզուր, ապարդյուն,
զուր:
Աննպատակահարմար — Անհարմար,
անտեղի, անպատշաճ:
Աննվաճ — Անընկճելի, անպարտելի,
անհաղթելի:
Անշահախնդիր — Անշահասեր, սսնըն-
չասեր: Անկողմնակալ, անաչառ,
անկաշառ:
Անշահավետ — Անշահաբեր, անշսսհե-
կան, անշահութաբեր, անեկամտաբեր,
վնասաբեր, անձեռնտու:
Անշարժ — Անսասան, անխախտ,
անդրդվելի, աներեր, կայուն:
Անշեղ * Անխոտոր, ուղիղ, շիտակ, շեշտակի:
Անշեն — Անբնակ, անմարդաբնակ, անմարդ,
ամայի, անապատ:
Անշեջ — Անմար, մշտավառ, անհանգչելի,
մշտաբորբոք:
Անշիրիմ — Անգերեզման, անդամբա-
րան, անթաղ:
Անշնորհակալ — Ապերախտ, երախտամոռ,
աներախտիք:
Անշնորհք — Անճոռնի, անդուրեկան, այլանդակ,
տգեղ, տձև: Ապիկար,
անընդունակ, անճարակ, անձեռնհաս,
ապաշնորհ:
Անշնչացնել — Սպանել, խեղդել:
Անշշուկ — Անձայն, անւսղմուկ, լուռ,
անշշունջ, անխոս, անբարբառ:
Անշոշափելի — Անհպելի, անմերձենալի,
անմատչելի, անզննելի:
Անշտապ — Դանդաղ, կամաց, համր,
ծանր, դանդաղաշարժ, հույլ, կամ-
կար:
Անշրջահայաց — Անխոհեմ, անհեռատես,
անլրջմիտ, անողջախոհ:
Անշունչ — Անկենդան, անհոգի, անգիտակից,
մեռյալ:
Անշուշտ — Անկասկած, անտարակույս,
անպատճառ:
Անշուք — Անզարդ, անպաճույճ, պարզ,
համեստ, հասարակ, անհրապույր,
գորշ:
Անոթ — Աման, սպասք: Երակ:
Անոթի — Սոված, քաղցած, սովալլուկ
սովյւսլ, սովահար:
Անոխակալ — Անհիշաչար, անքինա-
խնդիր, ներողամիտ:
Անողնաշար — Անողնաշարավոր: (փխբ.)
Կամազուրկ, անսկզբունք, թուլամորթ:
Անողորկ — Անհարթ, անհավասար,
խորդուբորդ:

25 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անողորմ — Անգութ, անխիղճ, անագորույն,
անողոք, անհոգի, անկարեկից,
անսիրտ, դաժան, դժնյա,
ժանտ:
Անողոք — Անհաշտ, ոխերիս: Անգութ,
անխիղճ, անագորույն, անողորմ:
Անողջախոհ — Անբարոյական: Անխոհեմ,
անողջամիտ, անշրջահայաց:
Անոսր -Նոսր, ցանցառ, նուրբ, բարակ:
Թափանցիկ:
Անորակ — Անպետք, խոտան, վատո-
րակ:
Անորոշ — Անհայտ, անստույգ, աղոտ:
Առկախ, սպասողական:
Անչափ — Անհաշիվ, անհամար, շատ,
բազում, չափազանց, սաստիկ,
խիստ:
Անչափահաս — Անարբունք, դեռատի,
դեռահաս, մատղաշ, մատաղ:
Անպակաս — Անսպառ, անհատնում:
Առատ: Անթերի, ամբողջ, լրիվ:
Անպաճույճ — Անզարդ, անշուք, պարզ,
հասարակ, համեստ:
Անպայման — Անպատճառ, անշուշտ,
անտարակույս, անկասկած:
Անպաշտպան — Անօգնական, անտեր,
անսատար:
Անպատասխան — Անարձագանք, անհետևանք:
Անպատեհ — Անհարմար, անժամանակ,
անվայել:
Անպատիժ — Անպատժելի, անպատուհաս,
չպատժված:
Անպատիվ — Անարգ, պատվազուրկ,
անպարկեշտ, անբարո:
Անպատմելի — Անասելի, աննկարագրելի,
անլուր: Սքանչելի, հրաշալի:
Անպատկառ — Անամոթ, աներես,
պնդերես, անզգամ, լիրբ, լկտի,
ցինիկ, ժպիրհ:
Անպատշաճ — Անբարեվայելուչ, անհարմար,
անվայել, անհամապատասխան:
Անպատվել — Անարգել, խայտառակել,
պարսավել, անվանարկել վւսրկա-
բեկել, նշավակել:
Անպարկեշտ — Անվայելուչ, անամոթ,
անհամեստ, լկտի, լպիրշ, լիրբ:
Անպարտելի — Անհաղթելի, անընկճելի,
անառիկ, աննվաճ, աննկուն, ան-
խոցելի:
Անպարփակ — Անընդգրկելի, անսահ-
ման, անեզր, անբավ:
Անպետք — Անպիտան, անօգուտ, ավե-
լորդ, չնչին, վատ, գեշ, խոտան,
անարգ:
Անպիտան — Անպետք, ավելորդ,
անարգ, ստոր, վատ:
Անպիղծ — Անարատ, անաղարտ, անբիծ,
մաքուր, սուրբ, կուսական:
Անպոչ — Պոչատ, պոչազուրկ, անագի,
անձետ, անտտուն:
Անպտուղ — Ամուլ, ստերջ: Անպտղա-
տու, անբեղուն: Ապարդյուն, անօգուտ:
Անջատ — Առանձին, զատ, ջոկ, բաժան,
տարանջատ:
Անջատել — Զատել, ջոկել, առանձնաց- .
նել, բաժանել, տարորոշել: Մեկուսացնել,
հեռացնել:
Անջինջ -Անջնջելի, անեղծ, անկորնչելի:
Անջրդի — Անջուր, չոր, ցամաք, անոռո-
գելի, անջրարբի:
Անջրպետ — Միջնորմ: Պատնեշ, արգելափակոց,
ցանկապատ: Միջնապարիսպ,
միջնապատ: Աահման,
հեռավորություն:
Անսալ — Հնազանդվել, հպատակվել,
լսել:
Անսահման — Անչաւի, անթիվ, անսպառ,
անվերջ, անեզր, անծայր,
անպարփակ, անընդգրկելի:
Անսահմանափակ — Բացարձակ, միահեծան:
Անսահման:
Անսանձ — Ապերասան, սանձազուրկ:
(փխբ.) Անզուսպ, հանդուգն, սանձարձակ,
կատաղի:

26 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անսայթաք — Անգայթ, անխափան,
անվրեպ, անգայթակղելի:
Անսասան — Անշարժ, անխախտ, անհողդողդ,
աներեր, անդրդվելի:
Անսաստ — Անզուսպ, անսանձ, անհնազանդ,
ըմբոստ, ամեհի:
Անսիրտ — Անգութ, անխիղճ, անագորույն,
անողոք, անհոգի, անկարեկից,
անսրտացավ, անզգա, դաժան,
ժանտ, դժնի, վայրագ, քարսիրտ:
Անսխալ — Ուղիղ, ճիշտ, ստույգ, ճշմարիտ,
անվրեպ, անսայթաք, անգայթ:
Անսկզբունք — Կամազուրկ, անողնաշար,
թուլամորթ, հեղհեղուկ:
Անսկիզբ — Անվախճան, անսկզբնավոր:
Անսովոր — Անվարժ, անփորձ, անհմուտ,
անընտել: Արտասովոր,
տարօրինակ; Օտարոտի:
Անսպառ — Անբավ, անհատնում, անպակաս,
աննվազ:
Անսպասելի — Անակնկալ, հանկարծա-
կի, արտասովոր, հանկարծահաս:
Անստույգ — Անհաստատ, անհավաստի,
անհավատալի, անհավանական,
անորոշ, ստահոդ:
Ան(ը)ստգյուտ — Անբիծ, անարատ, անթերի,
անբասիր, կատարյալ:
Անսփոփ — Անմխիթար, անփարատելի,
անամոք, անդարմանելի:
Անսքող — Բացահայտ, ակներև, ակըն-
հայտ, ակնբախ, հայտնի, բացեի-
բաց:
Անվախ — Աներկյուղ, անվեհեր, անահ,
խիզախ, համարձակ, քաջ, սրտոտ,
քաջարի, արիասիրտ, արի,
կտրիճ:
Անվախճան — Անվերջ, անսպառ, անհատնում:
Հավիտենական,
մշտնջենական, հավերժական,
անմահ, անմեռ:
Անվայել — Անպատշաճ, անհարմար,
անպարկեշտ, անտակտ:
Անվանակից — Համանուն, նույնանուն,
միանուն, զուգանուն:
Անվանակոչել — Անվանադրել, անվանել,
կոչել, հորջորջել:
Անվանարկել — Վարկաբեկել, վատաբանել,
անպատվել, արատավորել,
նսեմացնել, անարգել, (բրբ.)
փնովել:
Անվանել — Կանչել, կոչել, հորջորջել:
Որակել:
Անվանի — Հայտնի, ականավոր, հռչակավոր,
հանրահայտ, հանրահռչակ,
նշանավոր, մեծահամբավ,
մեծանուն:
Անվավեր — Անհաստատ, անհարազատ,
ապօրինական:
Անվարժ — Անփորձ, անհմուտ, անսովոր,
սկսնակ:
Անվարան — Աներկյուղ, համարձակ,
հաստատուն, աներկբա:
Անվարձ — Ձրի, անվճար, անփող, անգին,
անհատույց:
Անվեհեր — Անվախ, աներկյուղ, անահ,
սրտոտ, քաջ, կտրիճ, խիզախ, համարձակ,
արի;
Անվերապահորեն — Անառարկելիորեն,
անպայմանորեն, անվիճելիորեն:
Անվերջ — Անվերջանւպի, անծայր, անսահման,
անեզր, անվախճան,
միշտ, անդուլ, հարատև, մշտնջենական:
Անվթար — Անվնաս, անխաթար, անարատ,
անեղծ, ամբողջական, անխափան:
Անվիճելի — Անժխտելի, անհերքելի,
անուրանալի, անառարկելի, անտարակուսելի:
Անվիշտ — Անդարդ, անցավ, անհոգ,
անկսկիծ, անտրտում, անթախիծ:
Անվհատ — Անհուսահատ, տոկուն:
Անվճար — Անվարձ, ձրի, անփող, ան-
ստակ, անդրամ, անհատույց:
Անվճռական — Անհաստատակամ, փոփոխամիտ,
թուլակամ, անկայուն:

27 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անվնաս — Անվթար, անխաթար: Անվտանգ:
Անվստահ — Անհամարձակ, վարանոտ:
Անվստահելի, կասկածելի, անբարեհույս:
Անվստահելի — Անվստահ, անհավատարիմ,
կասկածելի: Անարժանա-
հավատ:
Անվտանգ — Ապահով, անվնաս, անքույթ,
անշառ (բրբ.):
Անվրդով — Անխռով, հանդարտ, հանգիստ,
խաղաղ, անդորր, անշփոթ,
անխուճապ, անխռով:
Անվրեպ — Անսխալ, անթերի, ուղիղ,
ճիշտ, շիտակ, անշեղ, անխոտոր:
Անտակ — Անհատակ, խոր, անդնդախոր,
խորունկ:
Անտակտ — Անպատշաճ, անվայել, անվայելուչ:
Անտաղանդ — Ապաշնորհ(ք), անընդունակ,
անշնորհալի, անձիրք, անքանքար:
Անտանելի — Անհանդուրժելի, անթույլատրելի,
աններելի: Անդիմանա-
լի, դժվարակիր:
Անտաշ ‘Անկով): Անբարեկիրթ, անկիրթ,
կոպիտ, բիրտ, վայրենի, բռի:
Անտառ — Մայրի, ծառաստան, ծառուտ,
անտառակ, անտառուտ, պուրակ,
ծմակ:
Անտառախիտ — Ծառախիտ, ծառավետ,
անտառոտ: Մացառախիտ,
մացառուտ, թավուտ:
Անտառ ահ ատ — Փայտահատ, ծառահատ:
Անտարակույս — Անկասկած, անշուշտ,
անպատճառ, աներկբւս, ստույգ,
հաստատ:
Անտարբեր — Անխտիր, անխտրական:
Անուշադիր: Անկարեկից:
Անտեղի — Անհարկի, իզուր, անպատեհ,
անհարմար, անպատշաճ:
Անտեղյակ — Անծանոթ, անգետ, անիրազեկ,
անգիտակ:
Անտես — Աներևույթ, աննշմար, աննկատ,
աննշմարելի:
Անտեսանելի — Աննշմարելի, աննկատելի,
անտես:
Անտեսել — Շրջանցել, զանցանել, աչ-
քաթող անել, աչք փակել:
Անտեր/ունչ/ — Անտեր, անօգնական,
անպաշտպան, անապավեն, անսատար:
Անտրւր, թախծոտ,
տրտում, մռայլ:
Անտուն — Անօթևան, անապաստան,
տնանկ, անտունի, տնազուրկ
Անրջել — Երագել: Տենչալ, փափագել,
բաղձալ, ցանկանալ:
Անցանկալի — Անըղձալի, անբաղձալի,
անտենչալի, անփափագելի:
Անցավ — Անվիշտ, անդարդ, անկսկիծ,
անհոգ: Ցավազուրկ:
Անցավոր — Անցողական, անցողիկ,
ժամանակավոր, վաղանցիկ: Անցորդ:
Անցկացնել — Փոխադրել, տեղափոխել:
Անցնել — Գնալ: Գերազանցել: Փոխադրվել:
Վերանալ:
Անցողիկ — Անցավոր, անցողական,
ժամանակավոր, վաղանցիկ, անկայուն:
Անցորդ — Անցվոր, ճամփորդ, ուղևոր,
երթևեկող:
Անցուդարձ — Երթևեկություն: Անցք,
դեպք, իրադարձություն:
Անցք — Ծակ: Պատահար, դեպք, իրադարձություն:
Անութ — Կռնատակ, թևատակ:
Անուժ — Անզոր, տկար, անկար, ապիկար,
վատուժ:
Անուղղակի — Կողմնակի:
Անուղղելի — Անխրատ, անկիրթ, անդառնալի:
Անուղեղ — Անմիտ, բութ, բթամիտ, դատարկագլուխ:
Անուն — Մականուն, անվանում, կոչում:
Վարկ, պատիվ: Համբավ, հռչակ:
Տիտղոց, վերնագիր:

28 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Անունջ — Անտակ, անհատակ, խոր, խորունկ:
Անուշ — Դուրեկան, ախորժելի, քաղցր,
մեղրւսծոր, քաղցրաբարո:
Անուշաբույր — Անուշահոտ, ախորժաբույր,
քաղցրաբույր, բուրավետ,
բուրյան, հոտավետ, բուրումնավետ,
հոտևան:
Անուշադիր — Անհոգ, անտարբեր, անփույթ,
ցրված, մտացիր:
Անուշահամ — Ախորժահամ, քաղցրահամ,
համեղ, համադամ:
Անուշահոտ — Անուշաբույր, հոտավետ,
բուրավետ, բուրումնավետ:
Անուշեղեն — Հրուշակեղեն, քաղցրեղեն,
քաղցրավենիք:
Անուսում — Անուս, անգրագետ, անկիրթ,
ուսումնազուրկ:
Անուրախ — Տխուր, տրտում, մռայլ,
վշտահար, թախծոտ, մելամաղձոտ,
անխինդ:
Անուրանալի — Անհերքելի, անժխտելի,
անվիճելի, անառարկելի:
Անուրջ — Երազ, երազանք, անրջանք,
տեսիլք, ցնորք, պատրանք, խաբկանք:
Անփայլ — Փայլազուրկ, փայլատ, աղոտ:
Անփառունակ — Անփառք, անշուք: Անպատիվ,
անարգ, խայտառակ:
Անփարատելի — Անփարատ, անմխիթար,
անսփոփ(ելի):
Անփորձ — Անփորձառու, անհմուտ, անվարժ:
Անփոփոխ — Անփոփոխելի, անշարժ
(ելի), անսասան, անհողդողդ,
անայլայլ:
Անփույթ-Փնթի, թափթփված, անխնամ:
Անուշադիր, անտարբեր, անհոգ:
Անփուտ — Անւիտելի, չփտած:
Անքակտելի — Անխզելի, անբաժանելի,
սերտ, ամուր, անբաժան:
Անքաղաքավար(ի) — Անքաղաքակիրթ,
անկիրթ, անբարեկիրթ, անտաշ,
կոպիտ, բռի:
Անքեն — Անքինախնդիր, անհիշաչար,
անոխակալ, ներողամիտ, վեհանձն:
Անքթիթ — Անթարթ, սևեռուն, ակնա-
պիշ:
Անքինախնդիր — Անքեն, անհիշաչար,
անոխակալ, ներողամիտ, վեհանձն:
Անքննելի — Անզննելի, անխույզ, անհե-
տազոտելի, անքնին:
Անքույթ — Անվրդով, անխռով, հանգիստ,
խաղաղ, անդորր, անայլայլ,
անխուճապ, անշփոթ:
Անքուն — Աննինջ, ւսննիրհ, արթուն,
քնատ, արթմնի:
Անօգնական — Անճար, անզոր, անպաշտպան,
անապավեն, անօգ:
Անճար(ակ), թշվառ, խեղճ:
Անօգուտ — Ապարդյուն, զուր, իզուր,
ավելորդ, անտեղի: Անօգտակար,
անշահավետ, անշահեկան, ան-
ձեռնտու:
Անօթևան — Անտուն, տնազուրկ,
տնանկ, անապաստան, բնավեր:
Անօրեն — Անիրավ, ապօրինի, անօրինական,
օրինազանց: Անհավատ,
այլադավան:
Անօրինակ — Աննման, աննախադեպ,
անհամեմատ: Անսովոր, տարօրինակ,
արտասովոր:
Աշակերտ — Դպրոցական: Հետևորդ,
սան: Մոնթ (եկեղ.):
Աշակերտել — Աովորել, ուսանել: Հետևել:
Աշխատանք — Գործ, զբաղմունք, վաստակ,
ջանք, ճիգ:
Աշխատասեր — Ջանասեր, ժրաջան,
փութաջան, քրտնաջան, տքնաջան,
ջանադիր:
Աշխատավարձ — Աշխատավճար, ռո-
ճիկ:
Աշխատավոր — Բանվոր, մշակ, գործա-
վոր:

29 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Աշխատել — Բանել, գործել, ջանալ,
ճգնել, խոնջել, չարչարվել: Վաստակել,
դատել, շահել, օգտվել:
Աշխարել — Ողբալ, լալ, սգալ, արտասվել:
Ապաշխարել, քավել, զղջալ,
ապաշավել:
Աշխարհ — Երկիր, երկրագունդ, եր-
կինք-գետին, տիեզերք:
Աշխարհակալ — Նվաճող, երկրակալ,
տիեզերակալ: Կուսակալ, բդեշխ,
իշխան, մարզպան:
Աշխարհահռչակ — Հռչակավոր, հանրածանոթ,
հանրահռչակ, մեծահռչակ,
մեծահամբավ, տիեզերահռչակ:
Աշխարհիկ — Աշխարհական, աշխարհային,
կենսասեր, աշխարհասեր,
կենցաղասեր, կենսուրախ:
Աշխետ — Շիկակարմիր, շիկագույն, շառագույն,
դեղնակարմրավուն (ձի):
Աշխույժ — Զվարթ, առույգ, ժիր, կայտառ,
կենսախինդ, խանդավառ,
թռվռան:
Աշտանակ — ճրագակալ, ճրագարան,
լուսակալ, ջահակալ, մոմակալ:
Աշտանակել — Հեծնել, քշել, խթանել:
Աշտե-ՏԵգ, մկունդ, նիզակ, գեղարդ:
Աշուղ — Գուսան, երգասան, ակին:
Աչագեղ ֊Գեղաչյա, գեղակն, գեղաչվի:
Աչալուրջ — Ուշադիր, զգոն, զգաստ,
զգույշ:
Աչառու — Կողմնակալ, անարդարադատ,
շահախնդիր:
Աչք — Ակ(ն), տեսողություն, տեսանելիք:
Հայացք, նայվածք: Գզրոց:
Աչքաբաց ֊ ճարպիկ, ժիր, շրջահայաց:
Աչքալույս — Աչքալուսանք, ավետիք:
Աչքածակ — Ագահ, անկուշտ, անհագ,
ծակաչք, ընչաքաղց:
Աչքակապություն — Խաբեբայություն,
խարդախություն, նենգություն,
կեղծիք:
Սպա — Հետո, այնուհետև: Ուրեմն, ուս-
տի, հետևաբար:
Ապաբախտ — Անբախտ, դժբախտ, չարաբախտ,
տարաբախտ, սևաբախտ,
վատաբախտ:
Ապագա — Գալիք, լինելիք: Ապառնի:
Ապականել — Կեղտոտել, պղծել, արատավորել,
աղտոտել, աղտեղել:
Ապահարզան — Ամուսնալուծություն,
պսակալուծություն, բաժանություն:
Ապահով — Անվտանգ, անվնաս: Բարեկեցիկ:
Անհոգ:
Ապաշավել — Ափսոսալ, ստրջանալ,
ապաշխարել, զղջալ: Լալ, սգալ:
Ապաշխարանք — Քավություն,
զղջանք, ստրջանք:
Ապաշխարել — Զղջալ, ապաշավել:
Չարչարվել, նեղություն կրել:
Ապաշնորհ — Անշնորհք, անձիրք, անտաղանդ:
Անկարող, անճարակ:
Ապառաժ — ժայռ, վեմ, քարաժայռ, քարափ:
Կարծր:
Ապաստան — Օթևան, պատսպարան,
ապաստարան:
Ապաստանել — Պատսպարվել, օթևա-
նել: Ապավինել, վստահել, հենվել:
Ապավեն — Հովանավոր, պաշտպան, *
նեցուկ, սատար, հույս:
Ապավինել — Ապաստանել, վստահել,
հենվել:
Ապարանջան — Թևնոց, բազպան,
բազկանոց:
Ապարանք -Պալատ, արքունիք, դղյակ:
Ապարդյուն — Անարդյունք, անօգուտ,
անհետևանք, իզուր:
Ապարոշ — Խույր, թագ: Վարսակալ, հերակալ,
ծամակալ, մազակալ:
Ապացույց — Փաստ, փաստարկ:
Ապաքինել — Բուժել, բժշկել, առողջացնել,
դարմանել, ամոքել:
Ապերախտ -Երախտամոռ, անշնորհակալ,
աներախտիք, անաղուհաց:
Ապերասան — Սանձարձակ, անսանձ:
Անզուսպ:
Ապերջանիկ -Անբախտ, դժբախտ, տարաբախտ,
ապաբախտ:

30 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 21-30

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика