дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ: A BUSINESS TRIP.
Реклама

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ: A BUSINESS TRIP.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ. A BUSINESS TRIP. ք բիզՆիս թրիփ:

 

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ. A BUSINESS TRIP. ք բիզՆիս թրիփ: ( էջ 107-119).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ. A BUSINESS TRIP. ք բիզՆիս թրիփ:

 Բարև ձեզ: Ահա իմ այցետոմսը:
Բարև ձեզ, պարոն …: Ո՜ւրախ եմ ձեզ
մեր քաղաքում տեսնելու համար:
Դուք առաջին անգամն եք ճայաս-
տանում: .. , , մեր երկրr ում
մեր քաղաքում
Ոչ, ես այստեղ արդեն՜ մեկ անգամ
եղել եմ: Դա վաղուց էր:
Ո չ, արդեն մի քանի անգամ եղել եմ
այստեղ:
Փաստորեն տարին մեկ անգամ հարկ
է լինում գործուղումով գալ այստեղ:
Իսկ ի՞նչ կարծիք ունեք մեր քաղաքի
մասին: Ձեզ այստեղ դուր է գալիս՛:
ճրաշալի վայր է: Միշտ մի նոր ու
հետաքրքիր բան կա տեսնելու:
 Good afternoon. Here’s my card.
Good afternoon, Mr …. Glad to
see you in our city.
Is it your first visit to Armenia?
our country
our city
No, I’ve been here once. Though
it was some time ago.
Oh, no. I’ve been here several
times before.
I have to come over at least once
a year on business in fact.
And what do you think of our city?
Do you like it here?
It’s a wonderful place. There
always seems to be something
new and interesting to see.
 գուդ աֆթընուն. հիըրզ մայ քա:դ
գուդ ա:ֆթընու:ն, միսթը …. գլադ
թը սի: յու: ին աուը սիթի
իզ իթ յո: ֆը:սթ վիզիթ թը ա:մինիը
աուը քանթրի
աուը սիթի
նոու, այվ բի:ն հիըր ուանս. դոու
իթ ուոզ սամ թայմ ըգոու
օ, նոու. այըվ բխն հիը սեվըրըլ
թայմզ բիֆո:
այ հավ թը քամ օուվըր ըթ լխսթ
ուանս ը յը:ր օն բիզնիս ին ֆաքթ
ընդ ուոթ դու յու: թինք ըվ աուը
սիթի. դու յու: լայք իթ հիը
իթս ը ուանդըֆուլ փլէյս. դէըր
օ:լուէյզ սխմզ թը բի սամթին նյու:
ընդ ինթըրըսթին թը սի:
 հույս ունեմ, որ հնարավորություն
կունենամ շրջագայել ձեր երկրի տեսարժան
վայրերում:
Ինչու չեք այցելում մեզ:
Անցեք, հենց որ ազատ լինեք:
Մի մոռացեք մեզ:
Ինձ գրկաբաց ընդունեցին:
Ինձ սառն, ընդունեցին:
Կարելի՞ է ներս գալ:
Ես երկար չեմ մնալու:
Նստեցեք, խնդրեմ:
Մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցել
ձեզ հետ:
ճամոզված եմ,՜որ մեր համագործակցությունը
փոխշահավետ կլինի:
Այո, մեր գործարքը շատ շահութաբեր
է:
Իսկ ինչպիսի՞ն է իմ (ձեր) այցելու-
թյան ծրագիրը Г ճավանաբար այն
շատ ծանրաբեռնված է, չէ՞:
 I hope I’ll have an opportunity to
have a look round, and enjoy the
sights of your country.
Why don’t you drop in?
Drop in when you’re free.
Don’t forget us!
I was welcomed with open arms.
I was given the cold shoulder.
May I come in?
I shan’t stay long.
Please have a seat.
(Do take a seat).
We are always ready to
cooperate with you.
I’m sure that our cooperation will
be mutually beneficial.
Yes, our transaction is very
profitable.
What about the programme for
my (your) stay? I believe it’s
rather packed, isn’t it?
 այ հոուփ այըլ հավ ըն օփըթյոլ:
նիթի թը հավ ը լուք րաունդ, ընդ
ինջոյ դը սայթս ըվ յդ: քանթրի
ուայ դոունթ յու: դրովւ ին,
դրոփ ին ուեն յուըր ֆրի:
դոունթ ֆըգեթ աս
այ ուոզ ուէլքըմդ ուիդ օուփըն ա:մզ
այ ուոզ գիվըն դը քոուլդ շոուլդը
մէյ այ քամ ին
այ շանթ սթէյ լոն
փլխզ հավ ը սի:թ
(դու թէյք ը սխթ)
ուի: ա: օղուէյզ րեդի թը
քոուօփըրէյթ ուիդ յու:
այմ շուը դաթ աուը քոուօփըրէյշն
ո լ Իլ ԲԻ մյու:չուըլի բենըֆիշըլ
յես, աուը թրանզաքշըն իզ վերի
փրոֆիթըբըլ
ուոթ ըբաութ դը փրոգրըմ ֆո: մայ
(jn:) սթէյ. այ բիլի:վ իթս րա:դը
փաքթ, իզընթ իթ
 Գործարար մարդիկ շատ են ճանապարհորդում
իրենց պատվիրատուի
երկրում:
Գործուղման նպատակները կարող են
միանգամայն տարբեր լինել:
Մի խումբ գերմանացի բիզնեսմեններ
Եքփւսն են ժամանել տեսչական քըն-
նության ենթարկելու մեր արտադրանքը:
ձոկտեմբերին մենք Լոնդոն էինք
մեկնել բանակցելու անգլիական մի
ֆիրմայի հետ:
Ամերիկացի բիզնեսմենները ճայաս-
տան էին եկել համագործակցության
հնարավորությունները ուսումնասիրելու
Նպատակով:
Մեր ներկայացուցիչը պատրաստվում
է այցելել իտալական մի ֆիրմայի
գործարանը լրացուցիչ Նախնական
տվյալներ հավաքելու համար:
 Businessmen have to travel
widely across the Customer’s
country.
The aims of a business trip may
be quite different.
A group of German businessmen
have arrived in Yerevan for
inspection of our products.
In October we went to London to
have talks with an English firm.
The American businessmen
came to Armenia with a view to
studying expansion possibilities
in the existing cooperation.
Our representative is going to
visit the plant of an Italian
company for collection of
additional initial data.
 բիզնիսմըն հավ թը թրավըլ ուայդլի
ըքրոս դը քասթըմըրզ քանթրի
դի էյմզ ըվ ը բիզնիս թրիփ մէյ
բի քուայթ դիֆըրընթ
ը գրու:փ ըվ ջը:մըն բիզնիսմըն հավ
ըրայվդ ին յերըվըն ֆոր իՆսփեքշըն
ըվ աուը փրոդըքթս
ին օքթոուբը ուի: ուէնթ թը լանդըն
թը հավ թո:քս ուիդ ըն ինգլիշ ֆը:մ
դի ըմերիքըն բիզնիսմըն քէյմ թը
ա:մինիը ուիդ ը վյու: թը սթադիինգ
իքսփանշըն վտսիբիլիթիզ ին դի
իգզիսթին քոուօփըրէյշըն
աուը րեփրիզենթըթիվ իզ գոուին թը
վիզիթ դը փլա:Նթ ըվ իթալիըն
քամփընի ֆո: քըլեքշըն ըվ ըդիշընըլ
ինիշըլ դէյթը
 Արտասահմանյան շատ գործարար
մարդիկ ճայաստան են այցելում նորանոր
բնագավառներում համագործակցություն
հաստատելու նպատա-
կով:
Գործուղման նախնական ծրագիրը
սովորաբար համաձայնեցվում է թըղ-
թակցության միջոցով:
Մեր օրերում գործուղումը դարձել
է լավ կազմակերպված բիզնես:
Գործուղման ավարտին տեղի է ունենում
Աս մի քննարկում’ բանակցությունները
վերջնականապես ամփո-
փելու համար:
Դուք համոզված եք, որ մենք ժամանակ
կունենանք տեսնելու այն ամենը,
ինչ ծրագրել ենք:
Ինձ թվում է, որ մեր աշխատակիցներին
երեք օր կպահանջվի, որպեսզի
նրանք ավարտեն բանակցությունները
Աոֆիայում:
Ես մեկնում եմ Պրագա տեղական երկու
ֆիրմա այցելելու նպատակով:
 Many foreign businessmen visit
our country with a view to
identifying new areas of
cooperation.
A draft programme of the
business visit is normally agreed
on through correspondence.
Nowadays travelling has become
a highly organized business.
The business trip is followed up
by a final discussion to put the
finishing touches to the talks that
have been held.
Are you sure we’ll have enough
time to see what we have
planned to?
My feeling is our people will need
three days to hold the talks in
Sofia.
I’m going to Prague to visit two
local firms.
 մենի ֆորին բիզնիսմըն վիզիթ աուը
քանթրի ուիդ ը վյու: թու
այդենթիֆային նյու: էըրիըզ ըվ
քոուոփըրէյշըն
դրա:ֆթ փրոգրամ ըվ դը բիզնիս
վիզիթ իզ նո:մըլի ըգրխդ օն թրու:
քորիսփոնդընս
նաուըդէյզ թրավըլին հազ բիքամ ը
հայլի օ:գընայզդ բիզնիս
դը բիզնիս թրիփ իզ ֆոլոուդ ափ բայ
ը ֆայնըլ դիսքաշըն թը փութ դը
ֆինիշին թաչիզ թը դը թո:քս դաթ
հավ բխն հելդ
ա: յու: շուը ուիըլ հավ ինաֆ թայմ
թը սի: ուոթ ուի: հավ փլանդ թու
մայ ֆխլինգ իզ աուը փխփըլ ուիլ
նխդ թրի: դէյզ թը հոլդ դը թո:քս
ին սոուֆիը
այըմ գոուին թը փրագ թը վիզիթ թու:
լոուքըլ ֆը:մզ
 Ես կարծում եմ, գործուղումը կավարտվի
մոտովորապես երեք շաբա-
թից:
Գործարար մարդիկ գերադասում են
ճանապարհորդել ինքնաթիռով:
ճաշող գործուղում եմ ցանկանում
ձեզ:
Արդեն Երևան ենք հասնում:
Այո: Ես տեսնում եմ վայրէջքի ուղու
լույսերը:
Ավելի լավ կլինի կապենք ամրւսգո-
տիները , ինքնաթիռը վայրէջք է կատարում:
Այո, իջնում է: ժամանակին տեղ հասանք:
Լավ ճանապարհորդեցիք: Ինչպես եք:
Շատ լավ եմ, շնորհակալություն:
ճանապարհորդությունն էլ շատ հաճելի
էր:
Որտնղի՜ց եք ժամանել:
Կանադայից:
 I think the trip will come to
roughly three weeks.
Businessmen prefer travelling by
air.
I wish you a successful journey,
gentlemen.
Are we՜ coming into Yerevan
already?
Yes, we are. A can see the
runway lights.
We’d better fasten our belts, the
plane is going down.
So it is. We’re on time.
Did you have a good journey?
How are you?
I’m quite well, thank you. The trip
was very pleasant.
Where are you travelling from?
From Canada.
 այ թինք դը թրիփ ուիլ քամ թը
րաֆլի թրի: ուխքս
բիզնիսմեն փրիֆը: թրավըլին բայ
էօ
այ ուիշ յու: ը սըքսեսֆուլ ջը:նի
ջենթըլմըն
ա: ուի: քամինգ ինթու յերըվըն
°: ԼՐեդի
յես, ուի: ա: այ քան սի: դը
րանուէյ լայթս
ուիդ բեթը ֆա:սըն աուը բելթս, դը
փլէյն իզ գոուին դաուն
սոու իթ իզ. ուիըր օն թայմ
դիդ յու: հավ ը գուդ ջը:նի.
հաու ա: յու:
այըմ քուայթ ուէլ, թանք յու:
դը թրիփ ուոզ վերի փլեզընթ
ուէըր ար յու: թրավըլին ֆրոմ
ֆրոմ քանըդը
 Որքան եք մնալու մեր երկրում:
Մեկ շաբաթ: Գործուղումով եմ այստեղ:
Սա ձեր առաջի՞ն այցելությունն է:
Այո, և ինձ շատ է դուր գալիս այստեղ:
ճամոզված եմ, ԵրԱանը մեծ տպավորություն
կգործի ձեզ վրա:
ճուսով եմ, դուք գոհ կմնաք ձեր այ-
ցելությունից:
Իմ այցելությւսն ընթացքում շատ
զբաղված եմ լինելու:
Սա ձե՞ր ուղեբեռն է:
Այո, ամբողջն այստեղ է:
Այս պայուսակը կարիք կւս կշռելու:
Լրացուցիչ պե՞տք է վճարեմ:
Այն չի՞ անցնում տոմսի մեջ նշված
ուղեբեռի թույլատրելի սահմաննե-
րից: _
Ես սիրում եմ թեթև բեռով ճանսւ-
պարհորդել:
ես շատ ուղեբեռ ունեմ:
 How long are you staying in our
country?
A week. I’m here on business.
Is it your first visit here?
Yes, it is. And I like what I see.
I am sure Yerevan will impress
you favourably.
I hope you’ll enjoy your stay.
I’m going to be very busy during
my stay.
Is this your luggage?
Yes, it’s all here.
Do I need to weigh this bag?
Do I have to pay extra?
Is it inside the free allowance?
I like to travel light.
I’ve got a lot of luggage.
 հաու լոնգ ար յու: սթէյին ին
աուը քանթրի
ը ուփք. այըմ հիըր օն բիզնիս
իզ իթ յո: ֆը:սթ վիզիթհիը
յես, իթ իզ. ընդ այ լայք ուոթ
այ սի:
այ ըմ շուըր յերըվըն ուիլ իմփրես
յու: ֆէյՎըրըբլԻ
այ հոուվւ յուըլ ինջոյ յո: սթէյ
այըմ գոուին թը բի վերի բիզի
դյու:րին մայ սթէյ
իզ դիս յո: լագիջ
յես, իթս օ:լ հիը
դու այ նի:դ թը ուէյ դիս բագ
դու այ հավ թը փէյ էքսթրը
իզ իթ ինսայդ դը ֆրի: ըլաուընս
այ լայք թը թրավըլ լայթ
այըվ գոթ ը լոթ ըվ լագիջ
 Իսկ դուք ոչինչ չե՞ք մոռացել:
Ինչպե՞ս եք տանում թռիչքը:
Անմիջապես վատ եմ զգում ինքնաթիռում:
Ինքնաթիռի գետնից կտրվելու ժամանակ
ականջներս_ցավում են:
Թռիչքի ժամանակ երբեք վատ չեմ
զգում:
Չնայած շատ եմ զբաղված, բայց
հույս ունեմ, որ հնարավորություն
կունենամ շրջագայելու տեսարժան
վայրերում:
Ուղեբեռս դնե՞մ կշեռքի վրա:
Սա թողնում եմ, որ՛պես ձեռքի ուղեբեռ:
Ներեցեք, այստե՞ղ են գրանցվում Լոս
Անջելես թռչող ինքնւսթիռի համար:
Սա ձե՞ր ճամպրուկն է:
Ոչ, սևն է իմը:
Ես ոչինչ չունեմ դեկլարացիայում
գրանցելու:
 You haven’t left anything behind,
have you?
Does flying bother you?
Yes, I get air-sick easily.
My ears ache during take-off.
Flying never makes me air-sick.
Though I’m very busy, I do hope
to have a chance to have a look
round.
Shall I put my luggage on the
scales?
I’m keeping it as hand luggage.
Excuse me, is this the right
check-in desk for Los-Angeles?
Is it your suit-case?
No, the black one is mine.
I’ve got nothing to declare.
 յու: հավընթ լեֆթ էնիթին բիհայնդ;
հավ յու:
դազ ֆլային բոդըր յու:
այ գեթ էը-սիք խզիլի
մայ իըրզ էյք դյոսրին թէյք-օֆ
ֆլային նեվը մէյքս մի: էը-սիք
դոու այըմ վերի բիզի, այ դու հոուփ
թը .հավ չա:նս թը հավ ը լուք
րաունդ
շել այ փութ մայ լագիջ օն դը
սքէյլզ
այըմ քխփին իթ ազ հանդ լագիջ
իքսքյու:զ մի:, իզ դիս դը րայթ
չեք-ին դեսք ֆո: լոս-անջըլիս
իզ իթ յո: սյութ-քէյս
նոու, դը բլաք ուան իզ մայն
սւյըվ գոթ նաթին թը դիքլէը
 Իմ պայուսակում անձնական իրեր են
միայն:
Կարող եմ անցնել անձնագրերի
ստուգման բաժինը:
Շատ ծանր թռիչք է:
Ի՞նչ արագությամբ ենք թռչում:
Ի՞նչ բարձրության վրա ենք:
Բանի՞ ուղևոր է տանում այս ինքնաթիռը:
Որտ&ղ է տոմսարկղը:
Ավելի լավ է, հիմա գնեմ ինքնաթիռի
տոմսը:
Ոչ մի հույս չկա այսօրվա տոմս գնելու:
Բոլոր տոմսերը վաճառված են:
Որտե՞ղ է տեղեկատու բյուրոն:
Ե՞րբ է թռչում ինքնաթիռը:
Որտե՞ղ կարող եմ … ինքնաթիռի
տոմս գնել:
Որքան արժե տոմսը:
Տոմսը քանի՞ օր է ուժի մեջ:
 My bag only contains personal
things.
Can I proceed to Passport
Control?
It’s a very bad flight.
How fast are we flying?
How high are we?
How many people does this plane
carry?
Where’s the ticket office?
I’d better go and get a ticket for
the plane now?
There’s no chance of getting
a ticket for today.
The tickets are sold out.
Where’s the information bureau
(office)?
When does the plane take off?
Where can I get a ticket for the
plane to …?
How much does the ticket cost?
How many days is the ticket good
for?
 մայ բագ օունլի քընթէյնզ Փը:սընըլ
թինգզ
քան այ վւրըսխդ թը վւա:սփը:թ
քընթրոլ
իթս ը վերի բադ ֆլայթ
հաու ֆա:սթ ա: ուի: ֆլային
հաու հայ ա: ուի:
հաու մենի փխփըլ դազ դիս փլէյն
քարի ,
ուէըրզ դը թիքիթ օֆիս
այըդ բեթը գոու ընդ գեթ ը թիքիթ
ֆո: դը փլէյն նաու
դէըրզ նոու չանս ըվ գեթինգ ը
թիքիթ ֆո: թըդէյ
դը թիքիթս ա: սոուլդ աութ
ուէըրըզ դի ինֆո:մէյշըն բյուրո:
(օֆիս)
ուէն .դազ դը փլէյն թէյք օֆ
ուէը: քան այ գեթ ը թիքիթ ֆո:
դը փլէյն թը …
հաու մաչ դազ դը թիքիթ քոսթ
հաու մենի դեյզ իզ դը թիքիթ գուդ
ֆո:
 Լ՜ոն՛դոն, մեկնող ինքնաթիռները որ
օրերին են լինում:
Որտե՞ղ կարող եմ հանձնել իմ ուղեբեռը;
Որտե՞ղ է պահասենյակը:
Ես կուզենայի հանձնել սա:
… ուղերթի թռիչքն արդեն հայտարարե՞լ
են:
Գրանցումն արդեն հայտարարել են:
Որտե՞ղ են գրանցվում:
Արդեն հրավիրել են թռիչքի:
Կուշանանք:
Եկեք շարժվենք: .
Սի շտապեք:
Որտե՞ղ կարող եմ ստանալ իմ ուղեբեռը:

1հա ուղեբեռիս ստացականը: ‘■
1րտե՞ղ կարող եմ դրամ փոխանակել:
յա ուղի՞ղ թռիչք է:
1րքան է տևում թռիչքը:
 On what days are there planes for
Where can I check my baggage?
Where is the left luggage office?
I would like to check this.
Have they already announced
flight number …?
They have already announced
check-in.
Where is the check-in?
They have announced the
boarding.
We’ll be late.
Let’s get a move on.
Take your time.
Where can I pick up my luggage?
/Where do I claim my baggage?
Here is my baggage ticket.
Where can I change money?
Is this a direct flight?
(Is this a non-stop flight).
How long is the flight?
 օն ուոթ դէյզ ա: դէը Փլէյնզ ֆո:
ուէը: քան այ չեք մայ բագիջ
ուէը:ր իզ դը լեֆթ լագիջ օֆիս
այ վուդ լայք թը չեք դիս
հավ դէյ օ:լրեդի ընաունսթ ֆլայթ
նամբը …
դէյ հավ օ:լրեդի ընաունսթ չեք-ին
ուէըր իզ դը չեք-ին
դէյ հավ ընաունսթ դը բո:դին
ոլիըլ Բհ լէյթ
լեթս գեթ ը մու:վ օն
թէլք յո: թայմ
ուէը: քան այ փիք ափ մայ լագիջ
ուէը: դու այ քլէյմ մայ բագիջ
հիըր իզ մայ բագիջ թիքիթ
ուէը: քան այ չէյնջ մանի
իզ դիս ը դիրեքթ ֆլայթ
(իզ դիս ը նոն-սթոփ ֆլայթ)
հաու լոնգ իզ դը ֆլայթ
 Ե՞րբ է ինքնաթիռը տեղ հասնում …?
Այստեղից կարող եմ ետդարձի տոմս
գնել:
Որտե՞ղ է սպասասրահը:
չվացուցակը:
խորտկարանը:
հեռախոսի խցիկը:
առաջին բուժօգնության
կայանը:
թերթի կրպակը:
ծխախոտի կրպակը:
Միջազգային թռիչքների համար ուղևորներից
խնդրվում է օդանավակայան
գալ թռիչքից երկու ժամ շուտ:
Յուրաքանչյուր ուղևոր իրավունք ունի
ուղեբեռի որոշակի քանակություն
անվճար տանելու:
Սահմանված չափից ավել ուղեբեռի
համար պետք է վճարել:
Որոշ իրեր կարելի է ձրի տեղափոխել:
 When does the plane get to …?
Can I get a return ticket
(round-ticket) here?
Where is the waiting room?
the schedule for planes?
the snack bar?
the telephone, box (booth)?
the first aid station?
the newspaper stand?
the cigarettes and tobacco
kiosk?
Passengers are requested to
arrive at the airport two hours
before departure time on international
flights.
Each passenger has a free
luggage allowance.
Excess luggage must be paid for.
Some articles can be carried free
of charge.
 ուէն դազ դը փլէյն գեթ թը …
քան այ գեթ ը րիթը:ն թիքիթ
(րաունդ-թիքիթ) հիը
ուէըր իզ դը ուէյթին րում
դը սքեդյու:ըլ ֆո: փլէյնզ
դը սնաք բա:
դը թելիֆոուն բոքս (բու:թ)
դը ֆը:սթ էյդ սթէյշըն
դը նյու:զփէյփը սթանդ
դը սիգըրէթս ընդ թըբաքոու
քիոսք
փասինջըրզ ա: րիքուէսթիդ թու
ըրւսյվըթ դի էըփո:թ թու: աուըրզ
բիֆո: դիփա:չը թայմ օն ինթը:
նաշընըլ ֆլայթս
ի:չ փասինջը հազ ը ֆրի: լագիջ
ըլաուընս ՚
իքսես լագիջ մասթ բի փէյդ ֆո:
սամ ա:թիքըլզ քան բի քարիդ ֆք
ըվ չսւ:ջ
 Բոլոր երկրներում ժամանման ձևակերպումն
ու մաքսատան կանոնները
նույնն են:
Որպես կանոն անձնական իրերը
մաքսից ազատ են:
Երբեմն մաքսանենգության առաջն
առնելու Նպատակով ուղևորի ուղեբեռը
մանրամասն զննության է ենթարկվում:
ճուսով եմ, որ իմ անձնագիրն ու վիզան
կարգին են:
Այո: ճաճելի այցելություն եմ ցանկանում
ձեզ, պարոն:
Լրացուցիչ բառեր և բառակապակցություններ^
տոմս
մեկնելու ժամանակը
ժամանելու ժամանակը
ուղեբեռի ստանալը
ուղևոր
 Landing formalities and customs
regulations are more or less the
same in all countries.
As a rule personal belongings
may be brought in duty-free.
It sometimes happens that
a passenger’s luggage is
carefully gone through in order to
prevent smuggling.
I hope my passport and visa are
in order.
Yes. Have a pleasant stay, sir.
Additional Words and Phrases,
ticket
departure time
arrival time
luggage / baggage claim
passenger
 լանդին ֆո:մալիթիզ ընդ քասթըմզ
րեգյուլէյշընզ ա: մո:ր օ: լես դը 4
սէյմ ին օ:լ քանթրիզ
ազ ը րու:լ փը:սընըլ բիլոնգինգզ
մէյ բի բրոթ ին դյու:թի-ֆրի:
իթ սըմթայմզ հավւընզ դաթ ը
փասինջըրզ լագիջ իզ քէըֆուլի գան
թրու: ին օ:դը թը փրիվենթ սմագլին
այ հոուփ մայ փա:սփո:թ ընդ վիզը
ա:ր|ւնօ:դը
յես. հավ ը փլեզընթ սթէյ, սը:՝
ըդիշընըլ ուը:է>զ ընդ ֆրէյզիզ
թիքիթ
դիփա:չը թայմ
ըրայվըլ թայմ
լագիջ / բագիջ քլէյմ
փասինջը
 մի փոխադրականից տեղափոխվել
մեկ ուրիշ փոխադրական միջոցը
ուղեբեռի հանձնում
չվացուցակ
ուղեբեռի պիտակ
 transfer
luggage check
timetable (schedule)
luggage sticker. / baggage tag
 թրանսֆը:
լագիջ չեք
թայմթէյբըլ (սքեդյու:լ)
լագիջ սթիքը / բագիջ թագ
 ուղեբեռի ստացական
պահասենյակ
օդային ուղի
օդանավակայան
ուղերթ
թռիչքի համար
թռիչք
 luggage receipt
left luggage office
airline
airterminal
route
flight number
flight
 լագիջ րիսխթ
լեֆթ լագիջ օֆիս
էըլայն
էըթը:մինըլ
րու:թ
ֆլայթ նամբը
ֆլայթ
 օդանավասանդուղք
օդանավակազմ
անվայրէջք թռիչք
թռիչքի և վայրէջքի ուղի
օդային փոս
հարկադրված թռիչք
թռիչքի համար անբարենպաստ եղանակ
 ramp
crew
non-stop flight
runway
air-pocket
forced landing
weather unfit for flying
 րամփ
Քրու:
նոն-սթոփ ֆլայթ
րանուէյ
էըփոքիթ
ֆորսթ լանդին
ուէդըր անֆիթ ֆո: ֆլային
 ինքնաթիռի օդ բարձրանալը
ուշանալ (հետաձգվել)
վայրէջք կատարել
 take off
be delayed
land
 թէյք օֆ
բի դիւէյդ
լանդ
 արագություն հավաքել
գնալ վայրէջքի
ժամանակին
գործուղումով մեկնել
գործուղումով գալ
գործուղման մեջ լինել
մեկնելու (երկրից դուրս գալու) վիզա
ժամանելու (մուտքի) վիզա
վիզայի վավերականություն
վիզա ստանալ
մաքսատան քննություն անցնել
անձնագրային քննություն անցնել
ինքնաթիռ նստել
ինքնաթիռից իջնել
 gain altitude
go down
on time
go on business
come on business
be on business
exit visa —
entry visa
validity of a visa
get a visa
go through the Customs
go through Passport Control
board the plane
disembark
 գէյն ալթիթյուդ
գոու դաուն
օն թայմ
գոու օն բիզնիս
քամ օն բիզնիս
բի օն բիզնիս
իգզիթ վիզը
էնքըրի վիզը
վըլիդիթի ըվ ը վիզը
գեթ ը վիզը
գոու թրու: դը քասթըմզ
գոու թրու: փասփո:թ քընթրոլ
բո:դ ԴԸ Փլէյն
դիսիմբա:ք
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика