дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ. Men’s Wear.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ. Men’s Wear.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ.  Men’s Wear. մէնզ ուէը:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ. Men’s Wear. մէնզ ուէը: ( էջ 105-106).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս:  ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ.  Men’s Wear. մէնզ ուէը:

 աղա մարդու կոստյում
տաբատ, բաճկոն
երեկոյան կոստյում
ֆրակ
 men’s suit
trousers, jacket
drnner dress (evening suit)
tailcoat (tails)
 մէնզ սյութ
թրաուզըրզ, ջաքիթ
դինը դրէս (իվընին սյութ)
թէյլքոութ (թէյլզ)
 ծովափնյա հագուստ, կարճ տաբատ
.սպորտային հպգուստ
կաշվե բաճկոն
անթև շապիկ, գիշերազգեստ
 beach suit, shorts /-Հ’
tracksuit
leather jacket
sleeveless vest, pyjamas
 բխչ սյութ, շօ:թս
թրաքսյութ
լէդը ջաքիթ
սլխվլիս վէսթ, փըջամըզ
 փողկապ, թաշկինակ, ձեռնոցներ
գուլպաներ, վարտիք, տաբատակալներ
վերնաշապիկ, պուլովեր
 tie, handkerchief, gloves
socks, briefs, suspenders
shirt, pullover
The Tom Tailor makes the man.
 թայ, հւսնքըչխվ, գլավզ
սոքս, բրի:ֆս, սըսփէնդըրզ
շը:թ, փուլօվը
դը թոմ թէյլը մէյքս դը ման
 ճւսնրախանութում
Ես նախընտրում եմ ինքս կատարել
գնումները:
Ի՞նչ կա վաճառքում:
Ես ուզում եմ մի քանի ձայնապնակ
գնել:
 At the Department Store
I prefer to do my shopping
myself.
What’s on sale?
I want to buy some records.
 ըթ դը դիփա:թմընթ սթօ:
այ փրիֆը թը դու մայ շոփին մայսէլֆ
ուոթս օն սէյլ
այ ուոնթ թը բայ սամ րէքըրդզ
 Գուլպաներ ունե՞ք:
Ինձ հարկավոր է մի զույգ ձեռնոց:
Բարի եղեք ցույց տալ այն բրդյա գլխարկը:
Սա իմ ճաշակով չէ:
Ներեցեք, բայց սա իմ ուզածը չէ:
 Do you sell socks?
I need a pair of gloves.
Will you please show me that
woollen hat?
It’s not to my liking.
I’m sorry, but that isn’t what
I want.
 դու յու սէլ սոքս
այ նխդ ը փէը ըվ գլավզ
ուիլ յու փլխզ շոու մի դաթ
վուլըն հաթ
իթս Նոթ թը մայ լայքին
այմ սորի, բաթ դաթ իզնթ ուոթ
այ ուոնթ
 Սա հենց այն է, ինչ ինձ պետք է:
Ես չեմ կարողանում ինձ հարմար բան
գտնել:
Ինձ սազում է:
Սա իմ չափսը չէ:
Մի համար մեծը տվեք:-
Բաճկոնակը մի քիչ նեղ է ինձ վրա:
 This is just the thing.
I can’t find anything to suit me.
Do \ look all right?
It’s not my size.
Gjve me a size bigger.
The jacket is a little too tight for
me.
 դիս իզ ջասթ դը թինգ
այ քանթ ֆայնդ էնիթինգ թը սյութ
մի
դու այ լուք օ:լ րայթ
իթս նոթ մայ սայզ
գիվ մի ը սայզ բիգը
դը ջաքիթ իզ ը լիթըլ թու: թայթ
ֆո: մի
 Զգեստը շատ լայն է:
Իմ կարծիքով վերարկուն վատ,է նըս-
տում:
Այս գույնը ձեզ շատ կսազի:
 The dress is too loose.
I think the coat is a bad fit.
This colour will suit you best of
all. .
 դը դրես իզ թու: լու:ս
այ թինք դը քոութ իզ ը բադ ֆիթ
դիս քալը ուիլ սյութ յու բեսթ ըվ
օ:լ
 Բարի եղեք ցույց տալ ցուցափեղկի
այն կարմիր զգեստը:
 Could you let me see that red
dress in the window?
 քուդ յու լեթ մի սի: դաթ րեդ դրես
ին դը ուինդոու

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика