дома » Рефераты » ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ԳԾԱՊԱՏԿէյՐ 23.4. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈԴԵԼ

ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

23.4. ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Ուղղակի նյութական ծախսումները հաշվառվում և ինքնարժեքի մեջ
ներառվում են ըստ ինքնարժեքի հաշվառման օբյեկտների’ ըստ թողարկվող
արտադրատեսակների կամ միատեսակ արտադրատեսակների խմբերի:
Ուղղակի նյութական ծախսումների փաստաթղթավորումը և ինքնարժեքի
հաշվառման օբյեկտին վերագրումը պայմանավորված է տվյալ արտադրության
տեխնոլոգիական առանձնահատկություններով: Հումքի և նյութերի դուրս գրումը
պահեստից ձևակերպվում է լիմիտային (չափաքանակային) քարտերով,
պահանջագրերով, արտադրական զեկուցագրերով, նորմավորման կամ
պլանավորման քարտերով և այլ սկզբնական փաստաթղթերով: Արտադրանքի
ինքնարժեքի մեջ ներառվող ուղղակի արտադրական ծախսումների չափը պետք է
որոշվի տեխնոլոգիական նորմաների հիման վրա:
Լիմիտային քարտով ցույց Է տրվում նախատեսված ծավալով արտադրանք
թողարկելու համար անհրաժեշտ նյութական ծախսի նորմատիվային չափը, որը
կոչվում Է լիմիտ: Դրանից ավել պահեստից նյութերի բացթողումը կատարվում Է
արտադրամասի պետի կողմից կազմած արտադրական զեկուցագրերի հիման վրա,
որտեղ պատճառաբանվում Է լիմիտից ա վել նյութեր պահանջելու պատճառը:
Պահանջագիրն օգտագործում Й օժանդակ նյութերի, պահեստամասերի և ոչ
մշտապես օգտագործվող նյութերի դուրս գրման և նյութական ծախսումների
արտացոլմ ան համար:

466 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ  

ԳԾԱՊԱՏԿէյՐ 23.4. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈԴԵԼ

ԳԾԱՊԱՏԿէյՐ 23.4. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈԴԵԼ

467 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

Զանգվածային արտադրության այնպիսի ճյուղեր, ինչպիսիք են
մեքենաշինությունը, կոշիկի, կարի, տրիկոտաժի արտադրությունը նյութերի
բացթողումը կատարվում է պլանավորման քարտերով, որի մեջ հաշվարկվում է
տվյալ խմբաքանակի նյութից ստացվող դետալների մաքսիմում քանակը:
Պլանավորման քարտն ինժեներական հաշվարկի/նորմատիվներով հիմնավորված/
հիման վրա կազմված փաստաթուղթ Է, որտեղ ցույց Է տրվում թողարկվող
դետալների չափի և քանակի այն օպտիմալ տարբերակը, որի դեպքում
նյութածախսի արտադրական կորուստները կդառնան ամենաքիչը:
Կոմպլեքսային արտադրություններում, երբ մի նյութից ստացվում է մի քանի
արտադրատեսակներ, թողարկվող արտադրատեսակներին բաժին ընկնող ուղղակի
նյութական ծախսումները որոշվում են բաշխման միջոցով’ ելնելով բաշխման
համար ընտրված հաշվարկման բազայից: Գործնականում որպես բաշխման բազա
օգտագործում են առանձին արտադրատեսակների նյութածախսի նորմաները, կամ
թողարկված արտադրանքի քանակը (եթե այդ արտադրատեսակների
նյութատարությունը նույնն Է):
Ուղղակի նյութական ծախսումների բաշխման և թողարկվող
արտադրատեսակների ինքնարժեքի մեջ ներառելու կարգը ցույց տանք հետևյալ
օրինակով: Ենթադրենք «Ա» տեսակի նյութից պատրաստում են « а » , «Է»> և « с »
արտադրատեսակները: Ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկների « а »
արտադրատեսակի միավորի նյութածախսը կազմում է 20 կգ, «Ь »
արտւսդրատեսակինը’ 10 կգ, իսկ « с » արտադրատեսակինը’ 15 կգ: Հաշվետու
ժամանակաշրջանում « а л -ից թողարկվել է 100 հատ, «Ե»-ից’ 50 հատ, իսկ « с » * Ից’
200 հատ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերոհիշյալ արտադրատեսակների
թողարկման համար ծախսվել 1 6325 կգ նյութ: Թողարկվող արտադրատեսակներից
յուրաքանչյուրին բաժին ընկնող փաստացի նյութածախսը որոշվում Է հետևյալ
կերպ: Նախ հաշվարկվում է յուրաքանչյուր արտադրատեսակի թողարկման համար
անհրաժեշտ նյութի նորմատիվային ծախսը և նորմատիվային բազայի հիման վրա
հաշվարկվում Է փաստացի նյութածախսի բաշխման գործակիցը: Ըստ թողա րկվա ծ.
արտադրատեսակների նյութածախսի բաշխման հաշվարկը ներկսւյցնենք հետևյալ
աղյուսակով:

« Ա » նյութի բաշխումը ըստ արտադրատեսակների

« Ա » նյութի բաշխումը ըստ արտադրատեսակների

468 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար որոշված նյութի նորմատիվսւյի§
ծախսը բազմապատկելով բաշխման գործակցով կստանանք փաստացի
նյութածախսը :
Բաշխումից հետո ծախսված նյութի քանակը գնահատվում է հաշվային
քաղաքականության մեջ ընդունված նյութերի գնհատման մեզ հայտնի մեթոդներից
(ԱՄԱԵ, ՎՄԱԵ, միջին կշռված գին) որևէ մեկով:
Ենթադրենք հաշվային քաղաքականությամբ ընդունված է, որ նյութերի
գնահատումը պետք է կատարվի ԱՄԱԵ (FIFO) մեթոդով: «Ա» տեսակի նյութի
վերաբերյալ ունենք հետևյալ տվյալները.
Նւութեոի շարժը հա շվետ ու եռւսմաակում

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 3 .2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 3 .2

Ըստ ԱՄԱԵ մեթոդի հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին «Ա» նյութի
մնացորդը կլինի’ 175x 130 դրամ=22750դրամ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում
ծախված 6325 կգ նյութի սւր<№քը կկազմի’ 170000+610000-22750=587250դրա մ:
Առանձին արտադրատեսակների թողարկման համար ծախսված նյութի գումարը
կկազմի փաստացի նյութածախսի և մեկ կգ-ի միջին գնի արտադրյալը.
նյութերի ծա խ սի բա շխ մա ն հաշվարկ

նյութերի ծա խ սի բա շխ մա ն հաշվարկ

նյութերի ծա խ սի բա շխ մա ն հաշվարկ

Ծախսված նյութերի գումարով ձևակերպվում է.
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» ( « а » արտադրանք) 275.363
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» («Ь » արտադրանք) 68.842
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» (« с » արտադրանք) 413.045
Կտ 211 «Նյութեր» 757.045
Ուղղակի նյութական ծախսումների հաշվառման ժամանակ պետք է
ուշադրություն դարձնել արտադրության թափոնների հաշվառմանը: ԱրտադրությաՕ
պրոցեսում օգտ ա գործվող նյութերի այն մասը, որը բուն տեխնոլոգիական
նպատակով հնարավոր չէ օգտագործել/սակայն արժեք է/ համարվում է
արտադրական թափոն և Ենթակա է հետ վերադարձման: Այդպիսի նյութերը
գնճյիատվում են հնարավոր օգտագործման գներով և հետ վերադարձվում
պահեստ: Արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման ժամանակ արտադրական

469 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

թափոնների գումարով ուղղակի նյութական ծախսումները նվազեցվում են:
Արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիայի ժամանակ կալկուլյացիոն
հոդվածների կազմում այն առանձնացվում է առանձին հոդվածով: Արտադրական
թափոնների գումարով ձևակերպվում է’
Դտ 211 «Նյութեր»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Թողարկվող արտադրանքի, կատարված աշխատանքների և
ծառայությունների ինքնարժեքում ներառվող կարևորագույն ծախսումներից են
աշխատանքի վճարման և գործատուի կողմից կատարվող սոցիալական
ապահովագրության վճարների գծով * ուղղակի ծախսումները: Ուղղակի
աշխատանքային ծախսումների հաշվառման կարգը պայմանավորված է
կազմակերպությունում կիրառվող աշխատանքի վճարման համակարգով:
Գործնականում կիրառվում են աշխատավարձի գործավարձային և
ժամանակավարձային ձևերը’ իրենց համապատասխան տարատեսակներով:
Գործավարձը լինում է’ ուղղակի, պարգևատրային, պրոգրեսիվ, ակորդային
գործավարձ, որի տարատեսակներից մեկը բրիգադային աշխատավարձն է:
ժամանակավարձը լինում է պարզ և պարգևատրային: Անկախ կիրառվող ձևից և
համակարգից, աշխատավարձի հաշվարկման հիմքում դրվում է կատարված
աշխատանքը հիմնավորող սկզբնական փաստաթղթերը: Գործավարձային
աշխատավարձը հիմնված է կատարած աշխատանքի քանակի և միավորի համար
սահմանված վարձաչափի վրա: Հաշվարկը կատարվում է անհատական և
բրիգադային կարգագրերի հիման վրա, որտեղ նշվում են աշխատողների
անձնական տվյալները, որակավորման աստիճանը, կատարած աշխատանքի
անվանումը և քանակը; Ելնելով կատարած աշխատանքի բարդության աստիճանից’
յուրաքանչյուր գործողության, դետալի կամ արտադրանքի համար սահմանվում է
վարձագին: Պա րզ գործավարձի դեպքում հաշվեգրվող աշխատավարձի գումարը
որոշվում է թողարկման ծավալի և միավորի համար սահմանված վարձավճարի
արտադրյալով: Պարգևատրային գործավարձի դեպքում դրան ավելացվում է
նախատեսված արտադրական նորմաների գերակատարման, բարձրորակ
արտադրանք թողարկելու և այլ որակական ցուցանիշների համար սահմանված
պարգևատրության գումարը:
Օրինակ, ըստ անհատական կարգագրի տվյալների բանվորը թողարկել է 500
դետալ, մեկ դետալի վարձագինը սահմանված է 200 դրամ’ գումարած 20 %
պարգևատրություն’ միայն բարձրորակ արտադրանք թողարկելու համար:
Բանվորի համար հաշվեգրված աշխատավարձի գումարը կկազմի’
500х200+(500х200)х10% = 120000 դրամ:
Պրոգրեսիվ գործավարձի դեպքում, երբ աշխատողը վերցնում է
հանդիպակաց պարտավորություն, ապա հիմնական դրույքաչափն ավելացվում է
որոշակի գումարով:
Ակորդային գործավարձի դեպքում սահմանվում է համաձայնեցված
վարձատրության գումար’ համապատասխան աշխատանքի համար:
Վարձատրության հիմքում դրվում է աշխատանքային պայմանագիրը:
Վարձատրության այս ձևը կիրառվում է շինարարությունում և որոշակի
աշխատանքներ կատարող կամ ծառայություններ մատուցող
կազմակերպություններում: Կազմվում է պայմանագիր պատվիրատուի և
կապալառուի միջև, իսկ կապալառուն իր հերթին պայմանագիր է կնքում այդ
աշխատանքն իրականացնող աշխատողների հետ: Սովորաբար այդպիսի
աշխատանքներն իրականացվում են տարբեր մասնագիտություն և որակավորում

470 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ունեցող աշխատողների կողմից: Հետևաբար հաշվարկված աշխատավարձը պ եսք
է բաշխվի աշխատողների միջև ‘ ելնելով աշխատանքի մասնակցությս#
աստիճանից: Բաշխման հիմքում դրվում Է կատարած աշխատանքի ծավալը,
աշխատողի որակավորման աստիճանը և ժամային տարիֆային դրույքաչափը: էփծ
համապատասխան տվյալներ չկան, ապա նախատեսված աշխատավարձդ

բաշխման հիմքում դրվում է յուրաքանչյուրի աշխատանքի մասնակցության
գործակիցը’ ելնելով աշխատած ժամերի քանակից: Հաշվարկը կատարվում 4
բրիգադային կարգագրում կազմված տաբելի տվյալներով: Բրիգա դա յի!
գործավարձի դեպքում փաստացի նախատեսված աշխատավարձի գումս^®
աշխատողների միջև բաշխվում Է աշխատավարձի նորմատիվային ծախսի հիմաՏ
վրա: Հաշվարկման կարգը ներայացնեք հետևյալ օրինակով:
Օրինակ’ չորս հոգուց բաղկացած աշխատողների բրիգադը կատարել է
ճաշարանի շենքի ընթացիկ նորոգում, որի համար ըստ պայմանագրի վ ճ ա ր վ ե լ!
89.400 դրամ: Ըստ կարգագրի բրիգադի անդամների և նրանցից յուրաքանչյույփ
կատարած աշխատանքի վերաբերյալ ունենք հետևյալ տվյալները.
Աշխատավարձի բա շխ ումը բրի գա դի անդամների միջև

Աշխատավարձի բաշխումը բրիգադի անդամների միջև

Աշխատավարձի բաշխումը բրիգադի անդամների միջև

Յուչաքանչյուր աշխատողին հասանելիք փաստացի սւշխատավարձք
որոշվում Է նորմատիվային աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկված բա շխ մա !
գործակցով, որը կիրառվում է առանձին աշխատողների նորմատիվայիճ
աշխատավարձը վերահաշվարկելու համար:
Աշխատավարձի ժամանակավարձային ձևի դեպքում աշխատավարձի
գումարը հաշվարկվում Է փաստացի աշխատած ժամերի քանակի և ժամայիՏ
տարիֆային դրույքաչափի արտադրյալով: Պարգևատրային ժամանակավարձի
դեպքում դրան գումարվում է պարգևավճարի գումարը:
Հիմնական արտադրամասերում աշխատող օժանդակ բա նվ ո ր ներ
վարձատրվում են պայմանագրային կարգով’ ելնելով փաստացի աշխատած օրեքփ
քանակից: Այդ աշխատավարձն ըստ արտադրանքի տեսակների բաշխվում է
արտադրական բանվորների ուղղակի աշխատավարձի հարաբերակցությամբ:
Հաշվարկված ուղղակի աշխատավարձի գումարով ձևակերպվում Է’
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն » (ըստ կալկուլացման օբյեկտների)
Կտ 527 «Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների
այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով»
Ուղղակի աշխատանքային ծախսումների մեջ ներառվում են նաև գործատուի
հաշվին հաշվարկվող պարտադիր սոցիալական ապահովւսգրությաՏ
հատկացումների գումարները: Հաշվարկը կատարվում Է ուղղակի աշխատավարձի
հաշվարկմանը զուգընթաց «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության
վճարների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված դրույքաչափերով:

471 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

Սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով ուղղակի ծախսումների
գումարով ձևակերպվում է’

Դա 811 «Հիմնական արտադրություն» (ըստ կալկուլացման օբյեկտների)
Կտ 525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր
սոցիալական ապահովագրության գծով»:

472 ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽԱՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Uxxaki artadrakan caxseri hashvarum.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика