дома » Рефераты » ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

14.3. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Նյութերի պահպանման վայրերում նյութերի հաշվառման արդյունավետ
կազմակերպումը հանդիսանում է կազմակերպության հաշվապահական
հաշվառման համակարգի անքակտելի մասը: Պահեստային հաշվառումը և դրա
հսկողությունը կոչված է ապահովել նյութերի երաշխավորված պահպանում ինչպես
ստացման, պահեստներում գտնվելու, այնպես և բաց թողնման ժամանակ:
Բոլոր նյութական ռեսուրսները, որոնք մուտք են լինում կազմակերպություն,
պետք է ժամանակին մուտքագրվեն համապատասխան պահեստների կողմից:
Պահեստ մուտքագրվող նյութական ռեսուրսները պետք է ենթարկվեն մանրազնին
ստուգման, համապատասխանում են արդյոք ուղեկցող փաստաթղթերում նշված
քանակին, տեսականուն և որակին:
Նյութերի հաշվառման կարգը պահպահման վայրերում և
հաշվապահությունում կախված է նյութերի հաշվառման կազմակերպման մեթոդից:
Գոյություն ունեն նյութերի պահեստային հաշվառման օպերատիվ-
հաշվապահական կամ մնացորդային, քանակագումարային և նյութական
պատասխանատու անձանց հաշվետվությունների օգնությամբ իրականացվող
մեթոդներ:
Առավել առաջադիմական է օպերատիվ-հաշվապահական մեթոդը, որի
սկզբունքներն են պահեստում հաշվառման քարտերի օգնությամբ քանակային հաշվառման
օպերատիվությունը և հաշվապահական արժանահավատությունը, որոնք
տարվում են նյութական պատասխանատու անձանց միջոցով,
հաշվապահության աշխատողների կողմից պահպանման վայրերում
նյութերի շարժի գործառնությունների ճիշտ և ժամանակին
փւսստաթղթավորման ու պահեստի նյութերի պահեստային հաշվառումը
վարելու նկատմամբ, անմիջական, պարբերաբար հսկողությունը,
հաշվապահության կողմից նյութերի շարժի հաշվառման իրականացումը
միայն դրամական արտահայտությամբ հաշվարկային գներով և
փաստացի ինքնարժեքով ըստ նյութերի խմբերի և դրանց պահպանման
տեղերի, պահեստային և հաշվապահական հաշվառման տվյալների սիստեմատիկ
փոխադարձ ստուգումը, պահեստային (քանակային) հաշվառման
տվյալներով նյութերի մնացորդները գնահատված ընդունված

228 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ:

տվյալներով նյութերի մնացորդների հետ:
Նյութերի հաշվառման օպերատիվ-հաշվապաոական մեթոդի ներդրման
դեպքում անհրաժեշտ է մշակել նյութերի անվանացանկային համարներ:
Նյութերի հաշվառման օպերատիվ- հաշվապահական մեթոդը ենթադրում Է
պահեստներում միայն նյութերի շարժի քանակատեսակային հաշվառում: Այն
իրականացվում Է նյութերի պահեստային հաշվառման քարտերով (ձև Պ-10):
Նյութերի պահեստային հաշվառման քարտերը տարվա սկզբին բացում Է
հաշվապահությունը: Բոլոր քարտերը գրանցվում են հատուկ ռեեստրում և
ստորագրությամբ հանձնվում պահեստի նյութապես պատասխանատու անձին:
Ստացված քարտերում պահեստի համապատասխան աշխատողը գրանցում Է
դարակի, խորշի համարը, մակնիշը: Նյութի պահպանման տեղում ամրացվում Է
պիտակ, որն ունի հետևյալ ռեկվիզիտները անվանացանկային համար, անվանում,
չաւիս, տեսակ, չափի միավոր, պաշարի նորմա: Քարտերում գրանցումները
կատարվում են նյութերի մուտքի և ելքի օրդերների հիման վրա տնտեսական
գործառնությունների կատարմանը զուգահեռ: Յուրաքանչյուր գրանցումից հետո
պահեստի նյութապես պատասխանատու անձը դուրս Է բերում նյութերի մնացորդը:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում դուրս բերված մնացորդները նյութապես
պատասխանատու անձը քարտերից փոխադրում Է մնացորդների հաշվառման
մատյան, որը պահվում Է հաշվապահությունում և որտեղ իրականացվում Է նյութերի
մնացորդների գնահատում կազմակերպության հաշվային քաղաքականության մեջ
ընդունված մեթոդին համապատասխան (ԱՄԱԵ, ՎՄԱԵ կամ միջին կշռված արժեքով)
ու դուրս բերվում նյութերի հանրագումարները ըստ խմբերի:
Նյութերի մնացորդների հաշվառման գիրքը նախատեսված Է մեկ տարվա
համար և բացվում Է ըստ յուրաքանչյուր նյութապես պատասխանատու անձի,
հաշվեկշռային հաշիվների և հաշվառման խմբերի կտրվածքի:
Նյութերի մնացորդների հաշվառման գիրքը հանդիսանում Է անալիտիկ
հաշվառման գրանցամատյան, որի համար Էլ դրա վարումը օրգանապես կապվում Է
նյութերի պահեստային օպերատիվ հաշվառման հետ:
Նյութերի հաշվառման արդյունավետ կազմակերպման նախադրյալներ են
հանդիսանում’ փաստաթղթաշրջանառության հստակ համակարգը, նյութերի շարժի
գծով գործառնությունների ձևակերպման խիստ կարգը, պահեստային հաշվառումը
համակարգիչներով իրականացնելը, որը կբերի պահեստային տեսակային
քարտերից հրաժարման:
Այն կազմակերպություններում, որտեղ բացակայում Է հսկողությունը
հաշվապահության կողմից, պահեստային հաշվառման քարտերում նյութերի շարժի
գործառնությունների արտացոլման վրա, իրականացվում Է նյութերի շարժի
զուգահեռ հաշվառում: Դրա համար հաշվապահությունում պահում են նյութերի
քանակագումարային հաշվառման քարտեր ըստ նյութերի յուրաքանչյուր տեսակի:
Լիմիտային քարտերից նյութերի պահեստային հաշվառման քարտերի մեջ
բացթողնման տվյալների գրանցումը կարելի Է կատարել նաև քարտերի փակման
ժամանակ (եթե դրանք նյութերի նույն տեսակի համար են), բայց ոչ ուշ քան
հաշվետու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ը: Այս դեպքում ամսվա ընթացքում
լիմիտային քարտերը պահվում են պահեստային հաշվառման համապատասխան
քարտերի հետ: Քարտում մնացորդը դուրս Է բերվում յուրաքանչյուր գրանցումից
հետո:
Գրաֆիկով սահմանված ժամկետներում նյութերի պահեստի
պատասխանատու անձը կազմում Է նյութերի մուտքի և ելքի փաստաթղթերի
հանձնման ռեեստրներ (ձև Պ-16), նշելով դրանց վերաբերող փաստաթղթերի

229 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ:

աշխատողը պահեստում նյութապես պատասխանատու անձից ընդունում է
ոեեստրին կից փաստաթղթերը, մանրազնին ստուգում է դրանց հիմնական
տվյալների ճշտությունը պահեստային հաշվառման քարտերում
(անվանացանկային համարը, քանակը, մնացորդը) և իր ստորագրությամբ
հաստատում է այդ ստուգումը, որից հետո քարտը ստանում է հաշվապահական
ռեգիստրի ուժ: Հաշվապահության աշխատողը պետք է պահեստում անցկացնի նաև
նյութերի, հատկապես հազվադեպ և թանկարժեք, փաստացի մնացորդների
առկայության հսկողական, ընտրանքային ստուգումներ, նյութապես
պատասխանատու անձանց աշխատանքում խախտումներ բացահայտելու
նպատակով: Ընտրանքային ստուգումների արդյունքներով դիտողությունները
գրանցվում են պահեստի հատուկ մատյանում դրանց մասին զեկուցվում
կազմակերպության գլխավոր հաշվապահին:
Կազմակերպության հաշվապահությունում նյութերի շարժի հաշվառումը
իրականացվում է դրամական արտահայտությամբ ըստ պահեստների,
հաշվեկշռային հաշիվների և ենթահաշիվների ու նյութերի խմբերի: Սկզբնական
փաստաթղթերի հիման վրա կազմում են կուտակման տեղեկագրեր ըստ նյութերի
մուտքի և ելքի, որոնց տվյալները օգտագործում են հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում նյութերի շարժի շրջանառության տեղեկագրեր կազմելու համար:

230 ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика