дома » Рефераты » ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԵԼԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

Բառարանը քննարկվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում կա­ յացած սեմինարների ընթացքում: Սեմինարները հրավիրվել են ՀԱՀ-ի գործարարության հետազոտությունների եւ զարգացման կենտրոնի կողմից’ ի նպաստ գրքերի թարգմանության ծրագրի: Բառարանն առաջարկելով ձեր ուշադրությանը’ կենտրոնը հրավիրում է մասնագետներին քննարկել նշված տերմինների թարգմանությունը:

account payable — վճարելիքի հաշիվ

account receivable ստանալիքի հաշիվ

advertise գովազդել

advertisement գովազդ

advertising գովազդում

antitrust law հակամենատիրական օրենք

assets and liabilities ակտիվ եւ պւսրտավորություններ

balance sheet 1.հաշվեկշիռ, 2.հաշվեկշռի էջ

bank դրամատուն

banker դրամապան

banking դրամատնային գործ

beneficiary նպաստառու

benefit նպաստ

bond պարտատոմս

bonus պարգեւավճար

borrow փոխառել, պարտք անել

borrower 1.փոխառու, 2.վարկառու

borrowing փոխառություն, փոխ առնելը

broker միջնորդ

budget deficit բյուջեի բաց

business 1.գործարարություն, 2.գործ, բիզնես

business cycle գործարարության ցիկլ

business firm գործարար ձեռնարկություն

business magazine բիզնեսի աւքսսւգիր (հանդես)

business sector գործարար (մասնավոր) հատված

buyer 1.գնորդ, 2.մեծագնորդ

capital gain կապիտալի աճ

capitalization կապիտալացում

charge account ապառիկ հաշիվ

check վճարագիր

checking account ընթացիկ հաշիվ

client սպասարկյալ

coin ստակ, մետաղադրամ

commodity ապրանք

competition մրցակցություն

competitive firm մրցակից (մրցակցող) ձեռնարկություն

competitive market մրցակցային շուկա

consumer goods սպառման ապրանքներ

Consumer Price Index սպառողական գների ինդեքս

consumption spending սպառողական ծախսեր

corporate enterprise սահմանափակ պատասխանատվությամբ ձեռնարկություն

corporation սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)

correction for inflation ճշտում ըստ գնաճի

cost ծախք

cost of living կենսագին

credit վարկ

credit-card վարկատոմս

creditor 1.վարկատու, 2.պարտատեր

crisis ճգնաժամ

currency արժույթ, փող

currency rate տե՛ս exchange rate

current (nominal) GNP անվանական ՀԱՍ

customer հաճախորդ

dealer առեւտրական

deficit բաց, պակասորդ

deflation գնանկում

deindexation ապինդեքսավորում

demand curve պահանջարկի կոր

demand deposit ցպահանջ ավանդ

deposit account ավանդային հաշիվ

depositor ավանդատու

devaluation արժեզրկում

depression անկում

direct investment ուղղակի ներդրում

dirty floating միջամտելի տատանում

dirty float rate միջամտելի փոխարժեք

discount rate զեղչատոկոս

dividend շահաբաժին

economies of scale ծավալարդյունք

effluent tax բնապահպանական հարկ

employer գործատու

equilibrium price հավասարակշռության գին

exogenous shocks արտածին ցնցումներ

expenditure ծախս

externalities արտաքին ազդակներ

farm ագարակ

farmer ագարակատեր

fixed exchange rate փոխանակման գործակից

floating exchange rate ազատ տատանվող փոխարժեք

foreign currency տարադրամ

free exchange rate տե՛ս floating exchange rate

goods and services ապրանքներ եւ սպասարկություններ (ծառայություններ)

Gross National Product, GNP համախառն ազգային արդյունք, ՀՄԱ

hard currency դյուրափոխարկելի (կարծր) արժույթ

hire վարձել

hostile takeover բռնակցում

hyperinflation գերգնաճ

income եկամուտ

income tax եկամտահարկ

index ինդեքսավորել բայ

indexation ինդեքսավորում

inflation գնաճ

interest շահատոկոս

interest payment տոկոսավճար

interest rate տոկոսադրույք

inventory 1.գույք, 2.գույքացուցակ, 3.պահեստ

investment ներդրում

investment (capital) goods հիմնական միջոցներ

investment spending ներդրման ծախսեր

legal tender օրինական վճարամիջոց

lend փոխ տալ, պարտք տալ

lender փոխատու

less-than-perfect competition անկատար մրցակցություն

license իրավունք

liquid money իրացնելի դրամ

liquidity իրացնելիություն

loan փոխառություն

loan account փոխատվական հաշիվ

macroeconomics մակրոտնտեսագիտություն

management կառավարում

manager վարիչ

marketer շուկայական գոյ.

marketplace 1.վաճառատեղ, 2.շուկա

merger միաձուլում

microeconomics միկրոտնտեսագիտություն

mint դրամահատարան

monetarism մոնետարիզմ

monetary system դրամական համակարգ

monetize դրամացնել, փողի վերածել (չշփոթել’ դրամի վերածել)

money supply դրամի առաջարկ

monopolist մենատեր

monopoilistic մենաշնորհ ած

monopolization մենաշնորհացում

monopoly մենատիրություն

net value զոլա արժեք

non-profit organization շահութազերծ կազմակերպություն

oligopolist խմբսւշնորհատեր

oligopolistic խմբաշնորհ ած.

oligopoly խմբաշնորհատիրություն

open-market operations բաց շուկայական գործառնություններ

partnership բաժնետիրություն

penalty 1.տուգանք, 2.տույժ

perfect competition կատարյալ մրցակցություն

portfolio investment արժեթղթային ներդրում

price competition գնային մրցակցություն

price sensitivity գնազգայնություն

pricing գնորոշում

private sector մասնավոր հատված

privatization մասնավորեցում

privatize մասնավորեցնել

profit շահույթ

profit oriented շահութամետ

proliferation of brands տեսականու ընդլայնում

property սեփականություն

property value սեփականության արժեք

proprietorship սեփականատիրություն

public sector հանրային հատված

public utilities կոմունալ ծառայություններ

purchaser գնորդ

purchasing power գնունակություն

pure competition տե՛ս perfect competition

rationing նորմավորում

real GNP իրական ՀԱՍ

recession հապաղում

regular reserve account առկա պաշարային հաշիվ

rent 1. վարձ 2. վարձակալել

reserve պաշար

reserve ratio պաշարի հարաբերություն

revaluation սւրժեորում

revenue եկամուտ

salary ռոճիկ

sales հասույթ վաճառքից

saving խնայողություն, խնայում (տնտեսում)

savings account խնայողական հաշիվ

selling price վաճառագին, վաճառքի (իրացման) գին

share տե՛ս stock

shareholder տե՛ս stockholder

shortage պակաս, սղություն

side effect կողմնակի հետեւանք (արդյունք)

soft currency թերփոխարկելի (փափուկ) արժույթ

spending ծախս (ծախսում), ծախսելը

stagflation միաժամանակյա լճացում եւ գնաճ

stagnation լճացում

stock market 1.բաժնետոմսերի շուկա, 2.սակարան

stock բաժնետոմս

stockholder բաժնետեր

subsidize լրավճարել

subsidy լրավճար

supply curve առաջարկի կոր

surplus ավելցուկ

tariff սակագին

tax հարկ գոյ., հարկել բայ

taxation հարկում

transfer payments փոխանցիկ վճարումներ

US Federal Reserve Board ԱՄՆ-ի կենտրոնական դրամատուն

US Treasury ԱՄՆ-ի գանձատուն

wage աշխատավարձ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика