дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (азатутюн)-ԱԼԵԲԱԽՈԻԹՅՈԻՆ(алебахутюн)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (азатутюн)-ԱԼԵԲԱԽՈԻԹՅՈԻՆ(алебахутюн)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (азатутюн)-ԱԼԵԲԱԽՈԻԹՅՈԻՆ,(алебахутюн)

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 2 АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ с озвучкой

Գերությունից ազատվել — герутюниц азатвел-ОСВОбОДИТЬСЯ ИЗ
плена.
Հոգսերից ազատվել — hогсериц азатвел- ИЗБАВИТЬСЯ
от забот. 2. спасаться || спастйсь. 3.
увольняться II увблиться.
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ-азатутюн- своббда, ВОЛЯ.
Խոսքի ազատություն -хоски азатутюн-Свобода СЛОва,
Ազատության մեջ — азатутян медж- на воле.
Ազատություն տալ մտքին — азатутюн тал мткин- Дать простор МЫСЛЯМ.
ԱԶԱՏՈԻՄ-азатум-освобождение, избавление.
ԱԶԳ — азг- 1. нация.
Ազգերի իրավահավասարություն — азгери ираваhавасарутюн- равноправие наций.
Միավորված ազգերի կազմակերպություն ( ՄԱԿ)- миаворвац азгери
казмакерпутюн (МАК)-Организация Объединённых Наций
(ООН)
ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ-азгавнакчутюн- население
Ա ԶԳԱԳՐՈԻԹ3ՈԻՆ -азгагрутюн — этнография.
ԱԶԳԱԿԻՑ — азгакиц — прил родственный.
Ազգակից լեզուներ — азгакиц лезунер-родственные ЯЗЫКИ.
Ազգակցական կապ — азгакцакан кап-родственные связи,
ԱԶԳԱԿԱՆ-азгакан- родственник.
Հոր կողմից ազգական — hор когмиц азгакан-родственник по отцу.
ԱԶԳԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ — азгакцутюн- родство .
Արյունակից ազգակցություն — арюнакиц азгакцутюн-Кровное родство.
ԱԶԳԱՄԻՋՅԱՆ — азгамиджян- межнациональный.
Ազգամիջյան կապեր-азгамиджян капер- межнацинальные связи.
ԱԶԳԱՅԻՆ — азгаин-прил национальный.
ԱԶԳԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ- азгамолутюн — шовинизм
Ա ԶԳԱ3ՆԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ — азгайнамолутюн — шовинизм.
Ա ԶԳԱ3ՆԱՑՆԵԼ- азгаинацнел- национализировать
ԱԶԳԱՅՆԱ8ՈՒՄ- азгаинацум- национализация.
Արդյունաբերության ազգայնացում — ардюнаберутян азгаинацум-национализация промышленности.
Ա ԶԳԱՆՈԻՆ — азганун- фамилия.
Ձեր ազգանունր ի՞նչ է — Дзер азганунн инч е-как ваша фамйлия?
Ա ԶԳԱՆՎԱՆԱԿԻՑ -азганванакиц- однофамилец.
ԱԶԳՈԻԹՅՈԻՆ-азгутюн- национальность
Ազգությամբ հայ-азгутямб hай- армянйн по национальности.
ԱԶԳՈՒՏԱԿ- азгутак- вся родня.
ԱԶԳՈՒՐԱՑ- азгурац- прил отступник от своёй нации.
ԱԶԴ-азд-анонс
ԱԶԳԱԳԻՐ- аздагир-объявлёние, извещение. 3. афиша.
ԱԶԴԱԿ- аздак- стимул.
ԱԶԴԱՆՇԱՆ- азданшан- Сигнал.
Ազդանշան տալ- азданшан тал- подать сигнал.
Աղետի ազդանշան — ахети азданшан — сигнал бедствия.
ԱԶԴԱՆՇԱՆԵԼ- азданшанел сигналить — про просигналить; сигнализйровать ,просигнализйровать сов՝, подавать (|| подать) сигнал.

Ա ԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ- азганшанум — сигнализация.
ԱԶԴԱՐԱՐԵԼ- аздарарел возвещать || возвес-
тйть; оповещать || оповестйть.
Ա ԶԴԱՐԱՐՈԻՄ- аздарарум- оповещение, сообщение.

ԱԶԴԵԼ- аздел- влиять || повлиять, дёй-
ствовать || подействовать; воздёйство-
вать сов и несов.
Առողջության վրա ազդել — арохчутян вра аздел- ВЛИЯТЬ на здорбвье.
Երեխայի վրա ազդել — ерехаи вра аздел- воздёйствовать на ребёнка.
ԱԶԴԵՑԻԿ — аздецик-прил влиятельный.
Ազդեցիկ մարդ — аздецик мард -влиятельный человёк.
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ- аздецутюн- влияние, воздействие.
Բարերար ազդեցություն — барерар аздецутюн- благотворпое влийние.
Ազդեցություն գործել — аздецутюн горцел-оказать влияние.
Բարոյական ազդեցություն- бароякан аздецутюн-моральное воздействие.
ԱԶԴՐ-аздр- бедро, ляжка.
ԱԶԴՈՒ — азду- внушительный.
Ազդու ճառ — азду чар- внушительная речь.

ԱԶՆԻՎ — азнив- прил.  чёстный, благорбдный.
Ազնիվ վաստակ — азнив вастак-честный заработок.
Ազնիվ խոսք — азнив хоск-честное СЛОВО.
Ազնիվ վարմունք — азнив вармунк- благородный поступок.

1. ԱԶՆՎԱԿԱՆ — азнвакан- дворянин.
2. ԱԶՆՎԱԿԱՆ — азнвакан- прил дворянский.
Ազ֊նվական դաս — азнвакан дас- дворянское сословие.
ԱԶՆՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ- азнваканутюн- дворянство.
ԱԶՆՎԱՍԱՐԵԿ — азнвасарек-чиж.
ԱԶՆՎԱՑԵՂ — азнвацех- прил.  породистый, племенной.
Ազնվացեղ շուն — азнвацех шун- ПОРОДИСТАЯ собака.
Ազնվացեղ ցուլ- азнвацех цул — племенной бык.
ԱԶՆՎՈՐԵՆ — азнворен- парен честно, благородно.
Ազնվորեն խոսաովանել — азнворен хостованел-честно признатся
Ա ԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ- азнвутюн- чёстность ж,
благородство.
Ազնվություն ցուցաբերել — азнвутюн цуцаберел-проявйть благородство.
ԱԶՈՏԱԹԹՈՒ- азотатту-азбтная кислота.
ԱԶՈՏԱԿԱՆ -азотакан- азотный.

ԱԹԵԻՍՏԱԿԱՆ — атеистакан- прил атеистический.
ԱԹՈՌ- атор- стул.
Աթոռին նստել — аторин нстел—сидеть на стуле.
ԱԺԴԱՀԱ- аждаhа-  огромный.
ԱԼ — ал- прил. алый.
ԱԼԱՐԵԼ-аларел-ленйться , полениться.
ԱԼԱՐԿՈՏ- аларкот-  прил ленйвый, ВЯЛЫЙ.
Ալարկոտ քայլվածք- аларкот кайлвацк- ленйвая походка.
Ալարկոտ շարժումներ — аларкот шаржумнер- ВЯЛЫЕ ДВИЖЕНИЯ.

ԱԼԵԲԱԽՈԻԹՅՈԻՆ- алебахутюн-прибой.
Ծովի ալեբախություն  — цови алебахутюн- морской прибой.

стр. 10 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (азатутюн)-ԱԼԵԲԱԽՈԻԹՅՈԻՆ(алебахутюн).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика