дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY. փէյմընթ, մանի:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY. փէյմընթ, մանի: (էջ 154-159).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY. փէյմընթ, մանի:

 Ի՞նչ կետ ենք քննարկելու հիմա:
Ես առաջարկում եմ քննարկել վճարման
պայմանները:
Ե՞րբ կկատարվի վճարումը:
Պատրաստվում ենք վաղն առավոտյան
ևեթ կատարել վճարումը:
Մեր բանկը հաստատում է, որ ստաց-
վել է ձեր վճարումը:
Վաճառող ֆիրման չհամաձայնվեց
վճարումների հետաձգմանը:
Նախօրոք վճարումները, սովորաբար,
նախատեսվում են պայմանագրերով:
Մատակարարողները միշտ շահագրգռված
են, որպեսզի վճարումները
կատարվեն կանխիկ:
 What point shall we discuss now?
I suggest discussing the terms of
payment.
When will the payment be made
at the earliest?————-
We’re going to effect payment the
first thing tomorrow morning.
Our bank confirms having
received your payment.
The Sellers did not agree to any
postponement of payments.
Advance payments are usually
provided for-by contracts.
The suppliers are always
interested in payments in cash.
 ուոթ փոյնթ շել ուի դիսքաս նաու
այ սըջեսթ դիսքասին դը թը:մզ ըվ
փէյմընթ
ուեն ուիլ դը փէյմընթ բի մէյդ ըթ
դի ը:լիըսթ
ուիըր գոուին թու իֆեքթ փէյմընթ
ֆը:սթ թին թըմորոու մո:նին
աուը բանք քընֆը:մզ հավին
րիսխվդ յո: փէյմընթ
դը սելըրզ դիդ նոթ ըգրի: թու էնի
փոսթփոունմընթ ըվ փէյմընթս
ըդվանս փէյմընթս ա: յուժուըլի
փրըվւսյդիդ ֆո: բայ քոնթըրաքթս
դը սըփլայըրզ ա:ր օլուէյզ
ինթըրըսթիդ ին փէյմընթս ին քաշ
 Մի քանի չվճարված ապրանքագներ
կան: ճուսով ենք, որ ամենաուշը
մյուս շաբաթ դուք կվճարեք դրանք:
Վճարումը պետք է կատարվի կանխիկ
դրամով 30 օրվա ընթացքում’ բարձման
հետևյալ փաստաթղթերը ստա-
նալուց հետո, ապրանքագիր, բեռնագիր,
ապահովագիր (պոլիս) և փաթեթավորման
թերթիկ:
Ինչ վերաբերում է հաշվարկագրին,
այն կբացվի մյուս շաբաթ:
աշխատավարձ
աշխատավարձի բարձրացում
անվանական աշխատավարձ
դրամի առկայության դեպքում
ավելագումար
աննպատակահարմար ծախսում
դրամ առաքել
առհաշվային դրամ տալ
առհաշվային դրամ վերցնել
գումարը հավասար բաժանել
բնակարանավարձ
դրամի գնողունակություն
 There are a few outstanding
invoices. We hope you’ll pay on
them next week at the latest.
Payment is to be made in cash
within 30 days of receipt of the
following shipping documents: an
Invoice, a Bill of Lading, an
Insurance Policy and Packing
List.
As regards the Letter of Credit it
will be opened next week.
wages, pay, salary
wage increase, higher waged
nominal wages
if money is available
extra charge
waste
remit
give money to be accounted for
take money on account
go fifty-fifty
rent
purchasing power
 դէը ա:ր ը ֆյու աութսթանդինգ
ինվոյսիզ. ուի հոուփ յուըլ փէյ դեմ
նեքսթ ուխք ըթ դը լէյթըսթ
փէյմընթ իզ թը բի մէյդ ին քաշ
ուիդին թը:թի դէյզ ըվ րիսխթ
ըվ դը ֆոլոուին շիփին դոքյումընթս:
ըն ինվոյս, ը բիլ ըվ լէյդին, ըն
ինշուըրընս փոլիսի ընդ ը
փաքին լիսթ
ազ րիգսւ:դզ դը լեթըր ըվ քրեդիթ
իթ ուիլ բի օուփընդ նեքսթ ուխք
ուէյջիզ, փէյ, սալըրի
ուէյջ ինքրխզ, հայլի ուէյջդ
նոմինըլ ուէյջիզ
իֆ մանի իզ ըվէյլըբըլ
էքսթրը չա:ջ
ուէյսթ
Րիմիթ
գիվ մանի թը բի ըքաունթիդ ֆո:
թէյք մանի օն ըքաունթ
գոու ֆիֆթի-ֆիֆթի
րենթ
փը:չըսին փաուը
 դրամատուն
օրական դրամամուտք
դրամական շրջանառություն
դրամական փոխադրություն
միավոր
օգնություն
դժվարություններ
ռեֆորմ
սիստեմ
միջոցներ
տուգանք
դրամ
մանր դրամ
շրջանառության մեջ գտնվող դրամի
քանակությունը
բնակչության մոտ գտնվող դրամի
քանակությունը
դրամ թողարկելու հիմնարկ
թղթադրամ
վճարման ժամկետ
լրացուցիչ վճարել
լրացուցիչ վճար
լիարժեք դրամ
 bank
daily receipts
money circulation
money order
monetary unit
pecuniary aid
financial pressure/embarassment
currency reform
monetary system
means
fine
money
(small) change
amount of currency in circulation
amount of currency in the hands
of the population
mint
bank-note, paper-money
date / term of payment
pay in addition (to)
additional payment, excess fare
coin of full value
 բանք
դէյ լի րիսխթս
մանի սըւքյուլէյշըն
մանի օ:դը
մանիթըրի յունիթ
փիքյու:նիըրի էյդ
ֆայնանշիըլ փրիշուը/իմբւսրըսմընթ
քարընսի րիֆո:մ
մանիթըրի սիսթըմ
մխնզ
ֆայն
մանի
(սմո:) լ չէյնջ
ըմաունթ ըվ քարընսի ին
սը:քյուլէյշըն
ըմաունթ ըվ քարընսի ին դը հանդզ
ըվ դը փոփյուլէյշըն
մինթ
բանք-նոութ, փէյփը-մանի
դէյթ / թը:մ ըվ փէյմընթ
փէյ ին ըդիշըն (թը)
ըդիշընըլ փէյմընթ, իքսես ֆէը
քոյն ըվ ֆուլ վալյու:
 դրամ խնայել
կանխիկ վճարել
կանխիկ դրամ
կեղծ դրամ
կանխավճար տալ
դրամի մանրը ստանալ
դրամը մանրել
մետաղադրամ
ոսկեդրամ
պղնձադրամ
օտարերկրյա դրամ
դրամը վերադարձնել
շատ դրամ վաստակել ՚
վաստակ
դրամի վճարման ուժ
աֆղանի (Աֆղանստան)
լեկ (Ալբանիա)
ալժիրական դինար (Ալժիր)
ավստրալիական դոլլար (Ավստրա-
լիա)
բելգիական ֆրանկ (Բելգիա)
լեվ (Բուլղարիա)
 make the money do for smth.; find
the money for smth.
pay in cash, pay in ready money
cash, ready money
false / spurious coin
advance money
get the change
change one’s money
change
gold coin, ducat; sovereign
copper money, copper coin
foreign currency
repay, pay back
make much money
earnings
purchasing power of money
afghani (Afghanistan)
lek (Albania)
Algerian dinar (Algeria)
Australian dollar (Australia)
Belgium franc [Belgium)
lev (Bulgaria)
 մէյք դը մանի դու ֆո: սամթին,
ֆայնդ դը մանի ֆո: սամթին
փէյ ին քաշ, փէյ ին րեդի մանի
քաշ, րեդի մանի
ֆողս / սփյուըրիըս քոյն
ըդվա:նս մանի
գեթ դը չէյնջ
չէյնշյսւսնզ մանի
չէյնջ
գոուլդ քոյն, դաքըթ, սովրին
քոփը մանի, քոփը քոյն
ֆորին քարընսի
րիփէյ, փէյ բաք
մէյք մաչ մանի
ը:նինգզ
փը: չըսին փաուըր ըվ մանի
աֆգանի (աֆգանիսթան)
լեք (ալբանիը)
ալջերիըն դինա: (ալջերիը)
օ:սթրէլիըն դոլըր. (օ:սթրէլիը)
բելջըմ ֆրանք (բելջըմ)
լեվ (բալգէըրիը)
 կանադւսկան դոլլար (Կանադա)
յուան (Չինաստան)
կուբական պեսո (Կուբա)
կրոն (Չեխո-Սլովակիա)
դանիական կրոն (Դանիա)
ֆիննական մարկա (Ֆինլանդիա)
ֆրանկ (Ֆրանսիա)
գերմանական մարկ (Գերմանիա)
ֆունտ ստեռլինգ (Մեծ Բրիտանիա)
դրախմ (ճունաստան)
ֆորինտ (ճունգարիա)
կրոն (Իսլանդիա)
ռուփի (ճնդկաստան)
րիալ (Իրան)
իռլանդական ֆունտ (Իռլանդիա)
իենա (ճապոնիա)
մեքսիկական պեսո (Մեքսիկա)
գուլդեն (Նիդերլանդներ)
զլոտի (Լեհաստան)
լեյ (Ռումինիա)
պեսետ (Իսպանիա)
սիրիական ֆունտ (Սիրիա)
ամերիկյան դոլլար (ԱՄՆ)
 Canadian dollar (Canada)
yuan (China)
Cubian peso (Cuba)
koruna (Czecho-Slovakia)
Danish kroner (Denmark)
markka (Finland)
franc (France)
Deutshe mark (Germany)
pound sterling (Great Britain)
druchma (Greece)
forint (Hungary)
krona (Iceland)
Indian rupee (India)
rial (Iran)
Irish pound (Ireland)
yen (Japan)
Mexican peso (Mexico)
gulden (Netherlands)
zloty (Poland)
len (Romania)
peseta (Spain)
Syrian pound (Syria)
US dollar (USA)
 քընադիըն դոլըր (քանըդը)
յուան (չայնը)
քյու:բիըն փեսոու (քյու:բը)
քոուրընը (չեքոու֊սլոուվաքիը)
դւսնիշ քրոնը (դենմաւք)
մարքա (ֆինլենդ)
ֆրանք (ֆրա:նս)
դոիչ մա:ք (ջը:մընի)
փաունդ սթը:լին (գրէյթ բրիթըն)
դրաքմը (գրխս)
ֆորինթ (հանգըրի)
քրոնը (այսլընդ)
ինդիըն րուփի (ինդիը)
րիալ (իրա:ն)
այրիշ փաունդ (այըլընդ)
յեն (ջըփան)
մեքսիքըն փեսոու (մեքսիքոու)
գուլդըն (նեդը:լընդզ)
Գլոթի (փոլընդ)
լեն (րումէյնիը)
փեսեթը (սփէյն)
սիրիըն փաունդ (սիրիը)
յունայթիդ սթէյթս դոլըր (յու էս էյ)
 հարավսլավական դինար ( հարավս-
լավիա)
 Yugoslavian dinar (Yugoslavia)  յու:գոուսլա:վիըն դինըր
(յու:գոուսլավիյը)
 գրուզեյրո (Բրազիլիւս)
շիլինգ (Ավստրիա)
ռուբլի (խորհրդային Միություն)
 gruzeiro (Brazil)
schilling (Austria)
rouble (USSR), Soviet Union
 գրուզէյրոու (բրըզիլ)
շիլին (օ:սթրիը)
րաբըլ (յու էս էս ա:), սոուվյըթ
յու:նիըն
 խնայած կոպեկը ռուբլիներ կբերի:  Take care of the pence and the
pounds will take care of
themselves.
 թէյք քէըր ըվ դը փենս ընդ դը
փաունդզ ուիլ թէյք քէըր ըվ դեմսելվզ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика