дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Կայքը համարու՞մ եք օգտակար:
Կիսվեք սոց. կայքերում այն էջով, որը Ձեզ դուր եկավ:

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Շրջադարձ — Բեկում, անկյունադարձ:
Կեռման, ոլորան (ճանապարհի):
Շ րջակա-Մոտակա, մերձակա, մոտիկ:
Շրջակայք — Արվարձան, մերձակայք,
մոտակայք:
Շրջահայաց — Շրջանկատ, հեռատես,
զգուշավոր, նրբանկատ, աչալուրջ,
խոհեմ:
Շրջան — Պտույտ, դարձ: Տևողություն,
ժամանակաշրջան: Փուլ: Շրջանակ,
ոլորտ:
Շրջանակ — Շրջան, շրջանագիծ, շրջագիծ,
բոլորակ, պարուրակ: Լուսապսակ
(սրբի): Փեղկ: Օղակապ
(տակառի), գոտի:
Շրջանաձև — Բոլոր, բոլորակ, կլոր,
կլորաձև, գնդաձև, պսակաձև:
Շ րջանավարտ — Ընթացավարտ,
դպրոցավարտ, ուսումնավարտ:
Շրջանցել — Թևանցել: Անտեսել:
(փխբ.) Խուսանավել, խուսափել:
Շրջապատ — Շրջան, միջավայր:
Շրջավայր, շրջափակ:
Շրջապատել — Պաշարել, օղակել,
շրջափակել, բոլորել, պարուրել,
պատել:
Շրջապտույտ — Պտույտ, հորձանք,
հորձանուտ, ոլորան, ջրապտույտ:
Շրջափակել — Շրջապատել, պարփա-
կել, եզերել: Փակել, արգելակել,
ներկալել: Ցանկապատել, պարս-
պապատել, պարսպել:
Շրջել1 — Դարձնել, թեքել, ծռել: Պտտել,
շուռ ու մուռ տալ (հաճախ): Թափել:
Յեղաշրջել: Փոխել, վերափոխել:
Շրջել2 -Պտտվել, դառնալ: ճանապարհորդել,
շրջագայել, երթևեկել, պտտել,
զբոսնել, ճեմել: Հածել, թափառել,
դեգերել, ճամփորդել:
Շրջմոլիկ — Թափառական, թափառաշրջիկ,
շրջիկ, դատարկաշրջիկ:
Շրջվել — Դառնալ, պտտվել, շուռ գալ:
Շուլալել — Շուլալակարել, բլանդել,
մգդակել:
Շուլալվել — Փաթաթվել, կպչել:
Մգդակվել, բլանդվել:
Շուկա — Վաճառանոց, վաճառատեղի,
վաճառավայր, առևտրավայր:
Շուն — Գամփռ (մեծ), գայլաշուն, քած
(էգը), բարակ, քերծե, ասպականի
(որսի), շնիկ, կուտիկ, քութի(կ)
(փոքր), քուչի:
Շունչ — Շնչառություն, հևք: Ազդեցություն,
ներշնչում: Անձ, անձնավորություն,
մարդ, շնչավոր, հոգի,
արարած, էակ: Դադար, հանգիստ:
Շուտ — Արագ, շտապ, հապճեպ, արագորեն,
անմիջապես, իսկույն, իսկույնևեթ:
Վաղ, կանուխ, վաղուց,
վաղօրոք, նախօրոք, նախապես:
Շուտահաս — Արագահաս, վաղահաս,
կանխահաս:
Շուտափույթ — Շտապ, հապճեպ,
արագ, հապշտապ:
Շուրթ — Շրթունք, պռոշ, պռունկ:
Շուրջ1 ֊Բոլորտիք, չորսդի, շուրջբոլորը,
չորսբոլորը:
Շուրջ2 — Մոտ, մոտավոր, մոտավորապես:
Մասին, վերաբերյալ:
Շուրջառ ֊Փիլոն, նափորտ (վերարկու
եկեղեցական):
Շուրջկալել — Շրջապատել, շուրջկալ
անել, կալմեջ անել:
Շուք — Ատվեր, շվաք: Հետք, նշույլ:
(փխբ.) Հովանի, հովանավորություն,
պաշտպանություն, սատար:
Շքեղություն, հանդիսավորություն:
Շփանալ ֊Պարծենալ, պանծալ, հպարտանալ,
փքվել, սնապարծել: Լրբանալ,
լպիրշանալ, հղփանալ:
Շփել — Շոշափել, քսել, հպել: Մաժել,
մերսել, տրորել:
Շփերթ — Անփույթ, շփոթիկ (խսկց.):
Շփոթ ֊Խառնակ, խառնաշփոթ, խառնիխուռն,
խառնափնթոր, շիլաշփոթ:
Շփոթել — Խառնել, խառնակել: Վրդովել,
հուզվել:
Շփոթեցնել — Խանգարել, սխալեցնել:
Մոլորեցնել, շվարեցնել, շփոթել:

171 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Շփոթվել — Շվարել, այլայլվել, հուզվել,
խռովել, վրդովվել: Ապշել,
զարմանալ:
Շփվել — Հաղորդակցվել: Շոշափվել,
քսվել, հպվել:
Շփում — Հարաբերություն, հաղորդակցություն:
Մերսում, տրորում:
Շքախումբ — Թափոր, շքագունդ:
Շքահանդես — Հանդես, տոնահանդես:
Շքամուտք — Հանդիսամուտք, շքադուռ,
գլխամուտք:
Շքեղ — Պերճ, փառահեղ, հոյակապ,
շլացուցիչ, ակնապարար, ակնահաճո,
ճաշակավոր, փառավոր,
հանդիսավոր, մեծաշուք:
Շքեղա զա րդ — Պերճաշուք, շքեղաշուք,
մեծաշուք, շքեղ, զարդարուն,
պճնազարդ:
Շքեղաշուք — Շքեղ, պերճ, շքեղազարդ,
վայելչագեղ, մեծաշուք,
պերճաշուք:
Շքեղացնել — Պերճացնել, ճոխացնել:
Շքեղություն — Փառավորություն, փառահեղություն,
հոյակապություն,
սքանչելիություն, ճոխություն,
պերճություն, պերճանք, հանդիսավորություն,
շուք, փառք:
Շքերթ — Երթ, թափոր:

Ո

Ոգեզմայլ — Հիասքանչ, չքնաղ, հիանալի,
սքանչելի, զմայլելի, հմայիչ,
զգլխիչ:
Ոգել «Հնչել, արտաբերել, առոգել, արտասանել:
Գովերգել:
Ոգելից — Ալկոհոլային, արբեցուցիչ:
Ոգեկոչել — Կոչել, կանչել, արթնացնել
(մեռած մարդկանց ոգիները):
Ոգեշնչել — Ոգևորել, ներշնչել, քաջալերել,
խրախուսել, խանդավառեր
թևավորել, գոտեպնդել, սրտապնդել,
հորդորել:
Ոգևորել — Քաջալերել, խանդավառեր
խրախուսել, ներշնչեր ոգեշնչեր
հորդորել, թևավորել, սրտապնդեր
գոտեպնդել: Հուսադրել:
Ոգևորիչ — Խրախուսիչ, խրախուսական,
քաջալերիչ, սրտապնդիչ,
հուսադրիչ:
Ոգևորություն — Խանդավառություն,
ոգևորվածություն, ոգեշնչվածու-
թյուն, քաջալերանք, սրտապնդություն,
խրախուսանք: Եռանդ,
ներշնչանք:
Ոգետես — Ոգեհարցուկ: Երազատես:
Ոգի — Կյանք, հոգի, շունչ: Անձ, մարդ,
անձնավորություն: Ուրու, ուրվական,
տեսիլ, ստվեր: Դև, սատանա:
Ոգորել — Մրցեր գոտեմարտել: Պայքարել,
մաքառեր մարտնչեր կռվել:
Ոլորան — Կեռման, շրջադարձ: Պտույտ,
շրջապտույտ, հորձանուտ:
Ո լորա պ տ ույտ — Գալարապտույտ,
զիգզագ, մանվածապատ, ծուռումուռ,
օձապտույտ:
Ոլորել — Գալարել, բոլորել, փաթաթել:
Հյուսել, մանել: Դարձնել:
Ոլորտ — Բնագավառ, մարզ, ասպարեզ
(գործունեության): Շրջան, շրջանակ:
Ոլորք — Գալարք, հյուսք, ոլորվածք:
Գանգուր, խոպոպիք:
Ոլոք — Սրունքոսկր:
Ոխ ■ Վրեժ, քեն, ոխակալություն, վրիժառություն,
քինախնդրություն:
Ոխակալ — Վրեժխնդիր, վրիժառու, քինոտ,
քինախնդիր, հիշաչար:
Ոխերիմ — Անհաշտ, երդվյալ, ուխտյալ
(թշնամի):
Ոհմակ — Գազանախումբ, գայլախումբ,
ճահուկ (աղվեսների): (փխբ.) Հրոսակ,
ավազակախումբ (մարդկանց):
Ողբ — Լաց, կոծ, կական, լացուկոծ,
հեծ, հեծեծանք, եղերգ, ախուվախ,
վայնասուն, շիվան, ջայլ
(բազմությամբ):

172  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Ողբագին — Լալագին, լալահառաչ, արտասվագին,
աղիողորմ, ողբալի:
Ողբալ — Լալ, կոծել, կականել, վայել,
սգալ, հեծել, հեծեծել, արտասվել,
ջայլել:
Ողբալի — Ողբագին, լալագին, տխրագին,
թախծալի, աղիողորմ:
Ողբերգակ ■ Ողբերգու, եղերերգակ,
եղերերգու: Ողբասաց:
Ողկույզ ֊ճութ, կուզ, ողկուզակ:
Ողողել — Հեղեղել, ոռոգել, ջրել: Լցնել:
Թրջել, տոգորել: Ցողել, ցայել:
Ողորկ — Կոկ, հարթ, հավասար, հղկուն,
լերկ, ուղիղ:
Ողորկել — Հղկել, կոկել, հարթել, հարթեցնել,
փայլեցնել:
Ողորմածիկ — Լուսահոգի, երջանկահիշատակ,
հանգուցյալ, ննջեցյալ:
Ողորմել — Գթալ, խղճալ, կարեկցել,
արգահատել, մեղքանալ: Ներել,
խնայել:
Ողորմելի — Խեղճ, թշվառ, խղճալի, ողբալի,
ողբերգական, արգահատելի,
եղկելի, խղճուկ, դժբախտ,
թշվառական, քնձռոտ:
Ողորմոլթյուն — Գթություն, կարեկցություն,
ողորմածություն, արգահատանք:
Նվիրատվություն, նպաստ,
նվեր, շնորհ:
Ողոքել — Համոզել, հորդորել, շոյել,
փաղաքշել, սիրտը շահել:
Ողջ — Ամբողջ, բոլոր, բովանդակ:
Առողջ, կենդանի, առողջակազմ:
Ո ղջագուրվել — Փաթաթվել, գրկախառնվել,
գգվել, համբուրվել:
Ողջակեզ — Զոհ, մատաղ, (հնց.) կենդա-
նակեզ, ընծա, հաշտ (կուռքերի):
Ողջամիտ — Զգոն, զգաստ: Պարկեշտ,
ժուժկալ, չափավոր:
Ողջույն — Բարև, հարգանք: Բարեմաղթություն,
օրհնություն:
Ողջունելի — Գովելի (գործ, արարք):
Ոճ — Գրելակերպ, խոսելակերպ, գրելաոճ,
գրելաձև: Կերպ, եղանակ, ձև:
Ոճավորել — Ձևավորել, երանգավորել:
Ոճաբանել, խմբագրել:
Ոճիր — Սպանություն, արյունահեղություն,
հանցագործություն, հանցանք,
ոճրագործություն, եղեռնագործություն,
եղեռն, նախճիր,
սպանդ:
Ո ճրա գործ — Հանցագործ, հանցապարտ,
հանցավոր, եղեռնագործ,
մարդասպան, չարագործ, մահապարտ,
մեղապարտ:
Ոճրագործություն — Ոճիր, նախճիր,
հանցագործություն, եղեռնագործություն,
մարդասպանություն,
չարագործություն, սպանություն,
եղեռն:
Ոմն — Մարդ, անձնավորություն (անհայտ,
անորոշ), անձ, էակ:
Ոչինչ — Անգոյություն, անէություն:
Չնչին, աննշան, անկարևոր, անպիտան:
Ոչխար ■ Խաշն, մաքի, խոյ:
Ոչխարանոց — Փարախ, ոչխարագոմ,
մակաղ, մակաղատեղի:
Ոչնչանալ — Անհետանալ, հւստնել,
սպառվել, վերանալ, անէանալ:
Կոտորվել, բնաջնջվել, կործանվել:
Ցնդել:
Ոչնչացնել — Վերացնել, կործանել,
բնաջնջել, ջնջել, կոտորել, սպանել,
մարել, գլխատել, անէացնել,
փոշիացնել, անհետացնել:
Ոռնալ — Կաղկանձել, վնգստալ, վնկվըն-
կալ:
Ոռոգել — Ջրել, ջրարբել, հեղեղել, ողողել:
Ցողել, թրջել:
Ոսկեգանգուր — Ոսկեգիսակ, ոսկեհեր,
ոսկեծամ, ոսկեվարս, ոսկեգես:
Ոսկեգույն — Ոսկեփայլ, ոսկեճաճանչ,
ոսկեշող, ոսկեվառ, ոսկեթույր:
Ոսկեզօծել — Ոսկեջրել, ոսկեպատել,
ոսկերել, ոսկևորել:
Ոսկեծամ — Ոսկեհեր, ոսկեգիսակ, ոսկեգանգուր,
ոսկեվարս, ոսկեմազ:

173  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Ոսկեշող — Ոսկեփայլ, ոսկեճաճանչ, ոսկեգույն,
ոսկեվառ, .ոսկեցոլք:
Ոսկեջրել — Ոսկեզօծել, ոսկեպատել,
վարաղել:
Ոսկեվառ — Ոսկեփայլ, ոսկեշող, ոսկեճաճանչ,
ոսկեգույն:
Ոսկեվարս — Ոսկեհեր, ոսկեծամ, ոսկեգես,
ոսկեգանգուր, ոսկեմազ, ոսկեգեղմ:
Ոսկերիչ — Ոսկեգործ, ակնագործ:
Ոսկի — Ոսկեդրամ, ոսկեփող: Ոսկեղեն:
Գանձ, հարստություն: (փխբ.)
Թանկագին, թանկարժեք, ընտիր,
լավ, գերազանց:
Ոսկրանալ — Կարծրանալ, պնդանալ,
ամրանալ:
Ո սոխ -Հակառակորդ, թշնամի, ախոյան:
Ոստ — ճյուղ, ուղեշ, մորճ (դալար), շառավիղ,
շիվ, վազ, որթ:
Ոստայն — Թել, ոստայնաթել: Կտավ
պաստառ: Սարդոստայն, ցանց:
Ոստ ա յնա գործ — Ջուլհակ, կտավագործ,
ոստայնանկ:
Ոստան — Մայրաքաղաք, քա ղա քա մայր,
գահանիստ: Երկրամաս:
Ոստ իկան — Միլիցիա, պահնորդ:
Մարզպան, կուսակալ:
Ոստյուն — Ցատկ, թռիչք, ցատկոց:
Ոստնել — Ցատկել (վեր), ոստոստել,
ցատկոտել, թռչել:
Ոտաբոբիկ — Բոկոտն, բոբիկ, անկո-
շիկ, ոտաբաց:
Ոտանավոր — Բանաստեղծություն, չափածո,
տաղ, քերթվածք:
Ոտ նակոխ — Ոտնատակ, կոխան, առաթուր:
Ոտնահարել — Աքացել, ոտնհարել, քա ցի
տալ: Արհամարհել, խախտել:
Ոտնահետք — Հետք, ոտնատեղի:
Ոտնաձայն — Ոտնատրոփ, քայլաձայն,
դոփյուն:
Ոտնաման — Կոշիկ, մուճակ, մույկ, հողաթափ,
երեսանկ, նալիկ , տրեխ,
սոլ:
Ոտնատակ — Ոտնակոխ, կոխան, առաթուր:
Ներբան, ոտատակ:
Ո տ ք -Սրունք, ոտնաթաթ, թաթ: Սմբակ,
կճղակ, պճեղ (անասունի): Վանկ
(տաղաչափության մեջ): Ոտնաչափ:
Որա — Խուրձ (ցորենի), կապ, կապոց,
տրցակ, խոռոմ:
Որակ — Տեսակ, որպիսություն, հատկություն:
Որակազրկել — Խոտանել, ապաորա-
կել, փչացնել:
Որակել — Հորջորջել, կոչել, անվանել:
Կարգել:
Որակյալ — Որակավոր, ընտիր, բարձրորակ:
Որբ — Ծնողազուրկ, անծնող, անհայր,
անմայր, որբուկ, եթիմ (բրբ.):
Որբանոց — Մանկատուն, որբատուն:
Որբևայրի — Այրի, անմարդ, անամուսին:
Որդ — ճիճու, զեռուն, ուտիճ, անձրևորդ,
թրթուր, երնջակ: Ցեց: Երիզակ,
երիզորդ (աղիքի): Շերամ,
մետաքսաճիճու, բոժոժ:
Որդան — Որդան կարմիր, կարմրաներկ,
շիկակարմիր:
Որդեգիր — Հոգեզավակ, հոգեորդի,
ուրջու:
Որդեգրել — Զավակագրել: Ընտրել, ընդունել,
յուրացնել, վերցնել (գաղափար):
Որդեսեր — Զավակասեր, երեխասեր,
մանկասեր:
Ո րդեսպա ն — Մանկասպան, զավա-
կասպան:
Որդի — Զավակ, երեխա, տղա, որդյակ,
մանչ, լաճ, ուստր:
Որթ — Վազ, որթատունկ:
Ործկալ — Փսխել, սիրտը խառնել,
ործկտալ:
Որկոր — Կերակրափող, բուկ, կոկորդ,
փող: Որկրամոլություն:

174  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Որկրամու — Շատակեր, որովայնամոլ,
պորտաբույծ, բկլատ, անհագ, անկուշտ:
Որձ — Արու, վարուժան (թռչուն):
Որձատ — Կռտած, ամորձատ, ձվանկ:
Որձաքար — Հատաքար, լեռ քար, ժեռ
քար, լերջ (գրանիտ):
Որմ — Պատ: Պարիսպ:
Որմնադիր — Պատշար, քարագործ:
Որոգայթ — Թակարդ, ծուղակ, դարան,
ականատ, վարմ, հաղբ, գայթ
ակ(ա)նատ: Դավ, դավադրություն:
Որոճալ -Ծամել, որոճել: Մտածել, խոկալ:
Որոնել — Փնտրել, հետազոտել, հետամտել,
խուզարկել, քրքրել,
պրպտել, փնտրտել:
Որոշ — Առանձին, ջոկ, զատ, ուրույն:
Ստույգ, ճիշտ: Բացահայտ, պարզ,
հայտնի, հստակ, որոշակի: Ինչ-
ինչ, ինչ-որ:
Որոշակի — Որոշակիորեն, որոշ, բացահայտ,
հայտնի, պարզ, հստակ:
Որոշել — Նախընտրել, նախագծել,
կանխորոշել: Վճռել, վճիռ կայացնել:
Զատել, ջոկել, ընտրել, զանազանել,
տարբերել: Ծրագրել:
ՈՐո2Իէ — Հատկանշական, բնորոշ:
Վճռական, վճռողական:
Որոշում — Կարգադրություն, հրահանգ,
հրաման: Վճիռ: Եզրակացություն:
Որովայն — Փոր: Փորոտիք: Արգանդ:
Որովհետև — Քանի որ, քանզի (բրբ.),
զի, վասնզի (ւսրԼւմտհ.), ընդ որում:
Որոտ — Որոտյուն, թնդյուն, գոռոց, գոռգոռոց,
դղրդոց, դղրդյուն, թնդոց,
դղիրդ:
Որոտալ — Գոռալ, դղրդալ, շառաչել,
շչել, թնդալ, գոռգոռալ, գռգռալ:
Որոտաձայն — ահեղագոչ, ամպագոռգոռ:
Որչափ — Որքան, քանի, ինչքան:
Որպես — Ինչպես, իբր, ինչպես որ: Որպեսզի:
Որպեսզի — Որպես, որ, թե, վասնզի
(արևմտհ.):
Որպիսի — Ինչպիսի:
Որպիսություն — Վիճակ, դրություն,
կացություն, հանգամանք, պայման:
Հատկություն, որակ: Առողջություն,
ողջություն:
Որջ — Փոս, խոռոչ, ծերպ: Բույն, գազա-
նաբույն: Պատսպարան, թաքըս-
տոց, ավազականոց, ավազակաբույն:
Որս — Երե (հնց.): Որսորդություն:
Որսալ — Կարթել, բռնել, ցանցել (ձուկ),
խփել, զարնել (թռչուն): Հրապուրել,
թակարդը գցել (մարդ):
Որսաշուն — Բարակ, քերծե (էգը), պա-
ռական:
Որսացանց — Թակարդ, որսածուղակ,
ձարացանց, վարմ, դամ:
Որսորդ — Որսկան, որսակ(ան), որսոն:
Որքան — Այնքան, ինչքան, որչափ: Ինչքան
որ, որչափ որ:

Չ

Չալ — Խատուտիկ, խայտաբղետ, բծավոր,
չալպտուրիկ:
Չալիկ — Ձեռնափայտ, գավազան, մական,
ցուպ, մահակ, ասա (եպիսկ.):
Չախկալ — Շնագայլ, գայլաշուն, չախալ:
Չ ա խ մա խ — Կայծքար, սատանի քար
(եղունգ):
Չաղանալ — Գիրանալ: Հարստանալ:
Չամիչ ֊Քիշմիշ, չամչահատիկ:
Չանգ — ճանկ, ճիրան, մագիլ, եղունգ:
Չանթել — Հափշտակել, թռցնել:
Չանչել — Անիծել, նզովել: Խփել, հար-
վածել (չանչով):
Չար — Չարասիրտ, չարակամ, չարամիտ,
նենգ, նենգամիտ, ոխակալ,
քինոտ, քինախնդիր, նեռ: Դժնի,
դաժան: Չարաճճի, անկարգ:

175  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Չա րա բա խտ — Դժբախտ, անբախտ,
թշվառ, ձախորդ, չարաբաստիկ:
Չարաբաստիկ — Դժբախտ, անբախտ,
ապաբախտ, թշվառ, ձախորդ,
ապերջանիկ:
Չա րա գործ — Ոճրագործ, հանցագործ,
հանցավոր, մեղապարտ, մեղադրյալ,
ամբաստանյալ, մեղավոր,
եղեռնագործ, վնասարար:
Չ ա րա գույժ-Չարալուր: Չարագուշակ:
Չա րագուշակ — Չարագույժ, չարաղետ,
բոթաբեր, աղետալի, աղետաբեր:
Չա րախինդ — Չարակամ, չարանենգ,
չարաժպիտ:
Չարախոսել — Զրպարտել, բամբասել,
բանսարկել, ամբաստանել, պա-
խարակել, վատաբանել, նենգւս-
խոսել::
Չարակամ — Չարամիտ, չարախինդ, չարասիրտ,
չարանենգ, չար, թշնամի:
Չա րաճճի — Աշխույժ, անհանգիստ,
ժիր, աչքաբաց, չար, անկարգ:
Չարամիտ — Չարախոհ, չարակամ, չարանենգ,
չար, նենգ, նենգամիտ,
չարախինդ:
Չարանալ — Բարկանալ, վրդովվել,
զայրանալ, կատաղել, ջղայնանալ,
գազազել, մոլեգնել: Նւս-
խանձել, օձանալ:
Չարանենգ — Չարամիտ, չարադավ,
չար, նենգադավ, նենգամիտ:
Չարաշահել — Չարարկել, ի չարը գործադրել,
շահարկել:
Չարաչար — Չար, դաժան, դժնդակ:
Սաստիկ, չափազանց, անտանելի:
Չարասիրտ — Չարասեր, չարակամ,
չարամիտ, չկամ, դժկամ: Դաժան,
անգութ, անխիղճ, անագորույն,
վայրագ, ժանտ, դժնի, դժնդակ:
Չարիք — Աղետ, դժբախտություն, փորձանք,
պատուհաս:
Չա րխ — ճախարակ: Անիվ: Բախտ, ճակատագիր,
բախտանիվ:
Չարչարանք — Տանջանք, տառապանք,
վիշտ, տվայտանք, դառնություն:
Լլկանք, կտտանք, խոշտանգում:
Նեղություն, անհանգստություն:
Չարչարել — Տանջել, խոշտանգել,
կտտել, տառապեցնել, խաչել,
մարտիրոսել, պատժել, պատուհասել,
տվայտել, չարչրկել, դաղել,
լլկել:
Չարչի — Մանրավաճառ, վաճառական,
առևտրական, փերեզակ, կինտո:
Չարչրկել — Տանջել, չարչարել, խոշտանգել,
կտտել, տառապեցնել:
Չարություն — Նախանձ, չարամտություն,
չարախնդություն, նենգություն:
Բարկություն, զայրույթ: Անկարգություն,
չարաճճիություն:
Չա րք — Չար ոգի, սատանա:
Չարքաշ — Տաժանելի, տաժանակիր,
դժվարին, տքնաջան, դժնդակ,
տանջալից:
Չափ — Չափս, մեծություն, ծավալ, քա նակ:
Չափանիշ: Աստիճան, դրություն,
սահման: Հավասար, համեմատ:
Չա փ ա զա նց — Սաստիկ, խիստ, ծայրահեղ,
չափից դուրս:
Չափազանցնել — Գերագնահատել, լուն
ուղտ շինել: Գունազարդել (փխբ.):
Չա փա ծո — Բանաստեղծական: Բանաստեղծություն,
պոեզիա:
Չափահաս — Հասուն, հասած, չափա-
հասակ:
Չափանիշ — Չափ, ցուցանիշ, ստուգանիշ:
Չափավոր — Բարեխառն, մեղմ: Պարկեշտ,
զուսպ, ժուժկալ, սահմանափակ:
Չափավորել — Մեղմել, մեղմացնել,
բարեխառնել: Նվազեցնել, պակասեցնել,
իջեցնել, թեթևացնել:
Սահմանափակել:
Չափավորություն — Մեղմություն, բարեխառնություն
(կլիմայի): Պարկեշտություն,
ժուժկալություն:

176  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Չափել — Բաղդատել, համեմատել:
Չբեր — Ամուլ, անբերրի, անպտուղ, անբեղուն,
անծին, ստերջ:
Չեզոք — Անմասն, անտարբեր: Միջին:
Չեզոքանալ — Մեկուսանալ, առանձնանալ,
միայնանալ, կղզիանալ:
Չեչոտ — Ծաղկատար, ծաղկադեմ:
Չիչխա ն — Փշարմավ, ժանտափուշ:
Փշալից, դափնի:
Չխկոց — Թխկոց, թրխկոց, շրխկոց,
շխկոց, չխկչխկոց:
Չխոս — Լռակյաց: Չխոսկան:
Չկամ — Անբարյացակամ, չարասիրտ,
անկամորդ, նախանձ(ոտ):
Չհաս — Անհաս (ամուսնություն):
Չմահավան — Դժվարահավան, քմահաճ,
բծախնդիր: Մեծամիտ:
Չնաշխարհիկ — Անզուգական, սքանչելի,
աննման, հազվագյուտ,
չքնաղ, սիրուն:
Չնչին — Աննշան, փոքր, թույլ, քիչ,
անարժեք, անարգ, ճղճիմ, նվաստ:
Չոր — Ցամաք: Չորուցամաք, ցամաք
(հաց): Գոս, վտիտ, լղար, ցամքած:
Անանձրև, երաշտ, չորային:
Կոպիտ, կոշտ, բիրտ:
Չորային — Անանձրև, երաշտ, չոր
(եղանակ):
Չորանալ — Ցամաքել: Կարծրանալ
(հացը): Գոսանալ, կնճռել (կաշին):
Ազազել, կծղել (բույսը):
Չորեքթաթ — Չոչ: Չոքեչոք, ծնկաչոք:
Չորսու — Գերան (քառակող):
Չորքոտանի — Անասուն, կենդանի (ընտանի),
չորսոտանի:
Չոքել — Ծնրադրել, ծնկել, ծունր դնել:
Ծնկի գալ, պարտվել, հաղթվել:
Չվան — ճոպան, թոկ, պարան, մալուխ
(կաբել), առասան, կապ, լար, կառան,
պախուրց:
Չվացուցակ — Երթացուցւսկ, ժամանա-
կացուցակ, չվամատյան:
Չվել — Մեկնել, գնալ, երթալ, գաղթել,
թռչել:
.Չաէս — Օակաչք, ապատէս, նորատես:
Չ րխ կոց — Թխկոց, շրխկոց, շխկոց,
թրխկոց, չխկոց:
Չու — Երթ, մեկնում, գաղթ, ընթացք,
գնացք, չվերթ: Թռիչք: Քոչ:
Չուգուն — Թուջ, ձուլերկաթ:
Չուլ ֊Քուրձ, ցնցոտի, հնոտի, փալաս,
քուրջ, լաթ:
Չուխա — Ասվի, ասվեղեն: Մահուդ:
Չունևոր — Չքավոր, աղքատ, խեղճ,
թշվառ, ընչազուրկ, տնանկ, կարիքավոր:
Չքանալ — Աներևութանալ, անէանալ,
անհետանալ, չքվել, կորչել,
ցնդել:
Չքա վոր — Չունևոր, աղքատ, խեղճ,
թշվառ, տնանկ, ընչազուրկ, կարիքավոր:
Չքմեղ — Անմեղ, արդար, անմեղապարտ,
անմեղսակից:
Չքնաղ — Աննման, սքանչելի, չնաշխարհիկ,
անզուգական, մոգական, գեղեցիկ,
սիրուն, վայելչագեղ, չքնաղագեղ,
հոյակապ, հրաշագեղ:
Չքնա ղա գեղ — Չքնաղ, հրաշագեղ, գեղեցիկ,
սիրուն, գեղեցկադեմ, գեղատեսիլ:
Չքնա ղա կերտ — Հրաշակերտ, հոյակապ,
փառավոր, շքեղ, հոյաշեն,
հոյակերտ:
Չքվել ֊Չքանալ, աներևութանալ, անէանալ,
անհետանալ, կորչել,
ցնդել:

Պ

Պագ — Համբույր, պաչ:
Պագշոտ — Վավաշոտ, ցանկասեր,
ցանկամոլ, տռփոտ, տռփասեր,
անառակ, անբարոյական, ցոփ,
բղջախոհ:
Պաթոս — Խանդավառություն, ոգևորություն:

177  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Պալատ — Ապարանք, արքունիք,
դղյակ: Հիվանդասենյակ:
Պալատական — Արքայական, արքունական,
թագավորական, դրանիկ:
Պալար — Ուռուցք, այտուց, բուշտ, թարախապալար,
չիբան:
Պ ալարախտ — Թոքախտ, բարակացավ,
բարակախտ, հյուծախտ,
ծյուրախտ:
Պախարակել — Պարսավել, մեղադրել,
քամահրել, նախատել, վատաբանել,
կշտամբել, փնովել, անգոսնել:
Պախրա — Այծյամ, կխտար, գագել,
վիթ, ջեյրան, այծեմնիկ, համույր:
Պախուրց — Սանձ, երասան, շրուշակ,
երասանակ:
Պակաս — Նվազ, քիչ, սակավ. Բացա-
կա: Թերի, անկատար:
Պակասամիտ — Ապուշ, հիմար, խելապակաս,
ծանծաղամիտ, կարճամիտ,
տկարամիտ, թեթևամիտ,
խելագար, խենթ, խև, խելառ, գիժ:
Պակասավոր — Թերի, անկատար, կիսակատար:
Արատավոր, հաշմանդամ:
Պակասել — Նվազել, քչանալ: Բւսցա-
կայել (մի բան):
Պակասություն — Թերություն, բաց,
արատ, անկատարություն: Նվազություն,
քչություն, սակավություն:
Կարիք, կարոտ: Բացակայություն:
Արատավորություն, խեղանդամություն,
հաշմանդամություն:
Պահ — Վայրկյան, ակնթարթ, ակնա-
քըթիթ: ժամանակ, ժամանակամիջոց:
Պահակ — Պահապան, հսկիչ: Գիշերապահ,
գիշերապահակ:
Պահանջ — Առք, առնելիք,
Պահանջարկ — յ Պետք, կարիք: Պահանջմունք,
’ պահանջելիք: Հայց:
Հայցապահանջ:
Պահանջել — Ստիպել, հարկադրել,
պարտադրել, հրամայել, թելադրել:
Ուզել: Կարգադրել, առաջարկել
Պահանջկոտ — Պահանջախնդիր,
խստապահանջ:
Պահապան — Պահակ, գիշերապահ,
պահնորդ, հսկիչ, մթերապահ,
դռնապահ: Անձնապահ, թիկնապահ,
համհարզ (անձի):
Պահարան — Հանդերձապահարան,
զգեստապահարան: Դարան:
Խորշադարան:
Պահել — Պահպանել, հսկել, պաշտպա-
նել: Պատսպարել, թաքցնել: Պահ
տալ, տեղավորել, հորել: Բռնել,
սանձել: Խնամել, հոգալ, սնել,
սնուցել:
Պահեստ — Պահեստարան, պահեստանոց,
ամբար, շտեմարան, մթերանոց,
մառան (սննդամթերքի), հարդանոց
(հարդի), մարագ (խոտի):
Պահնորդ — Պահապան: Ոստիկան:
Պահպանակ — Հմայիլ, հուռութք, չարխափան:
Զրահ, սաղավարտ
(գլխի), բազպան (բազկի), սռնապան:
Զսպաշապիկ:
Պահպանել — Պաշտպանել, պահել,
հսկել, պատսպարել: Ապահովել:
Պահվել — Թաքնվել, ծածկվել, ծվարել:
Պահք — Պաս, ծոմ, պահեցողություն:
Պաղ ֊Ցուրտ, սառը: Անսիրտ, անզգա,
չոր: Սառույց:
Պ աղատանք — Աղերսանք, աղաչանք,
խնդիրք, աղերս:
Պաղատել — Աղաչել, աղերսել, թախանձել,
խնդրել, հայցել:
Պաղել — Սառչել, մրսել, ցրտահարվել,
ցրտել:
Պաղպաջուն — Փայլուն, փայլփլուն,
պսպղուն, շողշողուն:
Պ աճուճանք — Զարդ, զարդարանք,
պճնանք, պչրանք:
Պ ա ճուճա պ ա տ ա նք — Խրտվիլակ,
տիկնիկ, պուպրիկ, խամաճիկ:
Պաճուճվել — Զարդարվել, զուգվել,

178  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

պճնվել, պճնազարդվել, պչրվել:
Պայազատ — Ազնվական: ժառանգ, սերունդ,
հաջորդ, զավակ (իշխանի):
Պայազատել — Հաջորդել, ժառանգել:
Իշխել, տիրել:
Պայթել — Տրաքվել, ժայթքել: Պոռթկալ:
Պայլ — Իշխան, մելիք, բեկ, աղա:
Պայծառ — Լուսավոր, լուսափայլ, փայլուն,
վառվռուն: Հստակ, ջինջ,
վճիտ, ականակիտ, պարզ, անամպ
(եղանակ): Ուրախ, զվարթ (դեմք):
Պայծառանալ ֊Հստականալ, հստակվել,
ջինջանալ: Արփիանալ, փայլել:
Գեղեցկանալ, շքեղանալ: Աշխուժանալ:
Պայծառափայլ — Գեղափայլ, ճաճանչափայլ,
լուսափայլ, լուսաշող:
Պայման — Հանգամանք, պարագա, վիճակ,
դրություն, կացություն: Դաշինք,
դաշն, ուխտ, համաձայնություն:
Պայմանագիր — Դաշնագիր, համաձայնագիր,
դաշինք: Պարտավորագիր:
Պայմանական — Թեական, ենթադրական:
Պայմանավորվել — Համաձայնվել,
ուխտել: ժամադրվել:
Պայտար — Պայտագործ, պայտահար,
նալբանդ, նալչի (ժող.):
Պայուսակ — Պարկ, մախաղ:
Պայքար — Կռիվ, վեճ, մաքառում, ոգորում,
գոյամարտ, գոյապայքար:
Պայքարել — Մարտնչել, մաքառել,
ոգորել, կռվել, գոտեմարտել, ընդդիմանալ:
Վիճաբանել, բանավիճել,
վիճել: Մրցել:
Պ անդխտություն — Օտարություն,
նժդեհություն, ղարիբություն, աս-
տանդություն, վտարանդիություն:
Պանդոկ — ճաշարան, գինետուն, միկիտան:
Հյուրանոց, իջևանատուն:
Պ անդուխտ — Վտարանդի, օտարական,
գաղթական, նժդեհ, աստանդական,
տարագիր, (բրբ.) ղարիբ:
Պանթեոն — Դիցարան: Գերեզմանատուն,
շիրմատուն, հանգստարան:
Պանծալի — Սխրալի, գովելի, փառավոր,
փառապանծ, մեծափառ,
հռչակավոր:
Պաշար — Պարեն, սնունդ, պարենամթերք,
սննդամթերք, ուտելիք,
նպարեղեն:
Պաշարել — Շրջապատել, շրջափակել,
պատել, օղակել, բոլորել, թևանցել:
Պաշտամունք — Երկրպագություն, դավանություն,
դավանանք, կուռք:
Պաշտել — Երկրպագել, դավանել, հավատալ:
Սիրել, մեծարել:
Պաշտելի ֊Սիրելի, նվիրական:
Պաշտոն — Դիրք, աստիճան, (փխբ.)
աթոռ: Գործ, զբաղմունք, պաշտոնավարություն:
Կիրառություն (քերականական):
Պաշտոնանկ — Պաշտոնազուրկ, պաշտոնընկեց,
գահընկեց:
Պաշտոնավոր — Աստիճանավոր, պաշտոնյա,
ծառայող, պաշտոնատար:
Պաշտոնյա — Պաշտոնավոր, աստիճանավոր,
ծառայող: Պաշտոնակալ,
պաշտոնատար:
Պաշտպան — Հովանավոր, խնամակալ,
օգնական, նեցուկ, հենարան,
(փխբ.) թիկունք, թևթիկունք, զորավիգ,
մեկենաս, տեր, սատար,
հովանի, կողմնակից, ջատագով:
(իրավ.) Փաստաբան, դատապաշտպան:
Պաշտպանել — Պատսպարել, պահպանել,
պահել, հովանավորել,
խնամակալել, սատարել, ջատագովել,
նեցուկ լինել:
Պաշտպանվել — Հովանավորվել: Դի-
մադրել, դիմագրավել: Արդարանալ,
չքմեղանալ:
Պ աշտպանություն — Պատսպարու-

179  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

թյուն, հովանավորություն, խնամակալություն,
խնամք, հոգատարություն:
Ապահովություն, ինքնապաշտպանություն:
Պաչել — Համբուրել, համբույր տալ,
պագնել:
Պապ — Պապի, պապիկ, մեծ հայր: Նախահայր,
նահապետ, նախնիք:
Քահանայապետ, աբբայապետ
(Հռոմի): Տերուկ:
Պապակ — Ծարավ, ծարավություն:
Փափագ, տենչանք, տենչ, կարոտ:
Պապակել — Ծարավել, տոչորվել: Փափագել,
տենչալ, կարոտել:
Պապանձվել — Պապանձել, լռել, համրանալ,
մնջանալ, կարկամել:
Պապենական — Պապական, հայրական,
հայրենական, հայրենի, հին, հնամենի,
հնամյա, հնօրյա, վաղեմի:
Պառակտել — Բաժանել, ջլատել, անջատել:
Պառակտվել — Բաժանվել, գատվել:
Հերձվածել, անջատվել (եկեղեցու):
Պառավել — Ծերանալ, ալևորել, զառամել,
պառավանալ:
Պառկել — Ընկոդմանել, մեկնվել, տարածվել,
փռվել:
Պաս — Պահեցողություն, ծոմ, պահք,
ծոմապահություն:
Պաստառ — Կերպաս, դիպակ (մետաքսի),
ասվի (բրդե), կտավ (բամբակե),
քաթան (վուշե): Որմաթուդթ
(թղթից): էկրան:
Պատ — Որմ, միջնորմ: Պարիսպ, պատվար,
ցանկապատ:
Պ ատահաբար — Դիպվածաբար, պատահմամբ,
հանկարծ, բարեբախտաբար:
Պատահար — Աղետ, փորձանք, դժբախտություն,
արկած: Միջադեպ: Պատահմունք,
դիպված, դեպք:
Պատահել — Կատարվել, լինել, զուգադիպել,
տեղի ունենալ, հանդիպել:
Պատանդ — Գերի: Գրավ, գրավական:
Պատանեկություն — Պարմանիություն,
երիտասարդություն, ջահելություն:
Պատանի — Երիտասարդ, պարմանի,
ջահել, պատանյակ:
Պատանք — Պատան, դիապատանք,
պաստառ, սավան:
Պատառ — Բրդուճ, կտոր, մաս, բեկոր,
փերթ, ծվեն:
Պատառոտել — Պատռել, պատռտել,
բզկտել, ճղճղել, քրքրել, գզել,
գզգզել, ծվատել, կտրտել, ճղել,
հոշոտել, գիշատել:
Պ ա տ ա սխա նա տ ու — Երաշխավոր:
Բարձրապաշտոն:
Պատասխանել — Արձագանքել, ասել,
պատասխան տալ, վրա բերել:
Պատարագ — ժամերգություն, ժամասացություն:
Հոգեհանգիստ, զոհ,
մատաղ:
Պ ա տ գա մ — Պատվեր, պատվիրան,
ավանդ: Հրաման: Խնամախոս:
Պատգամաբեր — Դեսպան: Բանբեր,
լրաբեր, համբավաբեր, սուրհանդակ:
Պ ատգամավոր — Դեպուտատ, երեսփոխան:
Ներկայացուցիչ, լիազոր:
Բանագնաց: Պատգամաբեր:
Հրեշտակ, առաքյալ:
Պատգարակ — Կրանակ (հիվանդների),
գահավորակ, բառնալիք, դարգիճ:
Պատել — Պարսպել, ցանկապատել:
Շրջապատել, պաշարել, շրջա-
փակել: Փակել, ծածկել, գոցել:
Տիրել, համակել: Ծեփել:
Պատեհ — Հարմար, պատշաճ, վայելուչ,
արժանավայել:
Պատեհապաշտ — Հարմարվող, հար-
մարվողական:
Պատենտ — Արտոնագիր, արտոնաթուղթ:
Պատերազմ — Կռիվ, մարտ, ճակատամարտ,
պայքար, գուպար:
Պատերազմել — Կռվել, ճակատամար-

180  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 171-180

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика