дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Ներհակ — Անհաշտ, հակոտնյա, հակամարտ,
դեմ, հակընդդեմ, ընդդիմադիր,
հակադիր, հակառակ:
Իրարամերժ, հակառակորդ,
թշնամի:
Ներհուն — Խորամուխ, հմուտ, բանիմաց,
քաջահմուտ: Գիտակ, իրազեկ, քաջածանոթ:
Ներամփոփ, մտասևեռ:
Ներմուծել — Մտցնել, ներկրել, ներդնել:
Բերել, մուծել:
Ներշնչանք — Ներշնչում, ոգևորություն,
խրախուսանք, քաջալերանք,
ոգեշնչում, խանդավառում:
Ներշնչել — Շնչել, շունչ քաշել: Ոգևորել,
ոգեշնչել, խանդավառել,
տրամադրել, խրախուսել, քաջալերել:
Հավատացնել:
Ներողամիտ — Զիջող, բարեհամբույր,
բարեհոգի, բարեսիրտ, անհիշաչար,
համբերատար, անոխակալ,
անքեն, անչար, ներող:
Ներվային — Նյարդային, բարկացկոտ,
զայրացկոտ, դյուրագրգիռ,
ջղագրգիռ, ջղային:
Ներուժ — Զորություն, հզորություն:
Բուռն, ուժգին, հախուռն:
Ներում — Քավություն, թողություն,
չքմեղանք: Ամնիսւոիա:
Ներքաշել — Ներգրավել, ներառել,
գրավել:
Ներքև — Տակ, ցած, վար, ներս, ստորև:
Ներքին — Առտնին, ներսի: Ստորին:
Ներքինապետ — Մարդապետ, հայր
մարդպետ:
Ներքինի — Կռտած, ամորձատ, ձվատ,
որձատ, սեռազուրկ:
Ներքնազգեստ — Ներքնաշոր, ոտաշոր,
սպիտակեղեն, փոխնորդ,
վտավակ:
Ներքնակ — Դոշակ (ժող.): Կրծկալ, լանջապանակ,
լանջապնդակ:
Ներքնահարկ — Գետնահարկ, նկուղ,
ներքնատուն:
Ներքո — Տակ, ներքև, ցած, վար, ստորև:
Ներքուստ — Ներքնապես, ներսանց,
մտքի մեջ:
Նեցուկ — Հենարան, հենակ, հենափայտ,
դիմհար: Խեչակ, խչմար, ձող:
Պաշտպան, պահապան, զորավիգ,
օգնական, հովանավոր, ապավեն:
Նզովել — Անիծել, բանադրել:
Նզովք — Անեծք, բանադրանք, չարամաղթություն:
Նժար — Կշռաթաթ, թաթ, աչք (կշեռքի):
Լուծ, կշեռք:
Նժդեհ — Պանդուխտ, թափառաշրջիկ,
թափառական, աստանդական,
գաղթական, վտարանդի, օտարական,
տարաշխարհիկ, ղարիբ
(ԲՐԲ-):
Նժույգ — Ձի, հովատակ, զամբիկ,
գրաստ, երիվար, մտրուկ, աշխետ:
Նիգ ֊Լծակ, լինգ: Լեզվակ, փակաղակ,
փականք, սողնակ, ձող:
Նիզակ — Գեղարդ, աշտե, տեգ, մկունդ:
Նիհար — Լղար, վտիտ, ցամաք, նիհարակազմ,
նվազ:
Նիհարել — Վտիտանալ, լղարել, հյուծվել,
ծյուրել, նվազել, մաշվել,
սմքել:
Նինջ — Քուն, մրափ, նիրհ, հորանջ:
Նիշ ֊Նշան, բիծ, խալ (դեմքի, մարմնի
վրա): Թվանշան:
Նիստ — Դիրք, զետեղվածք, նստվածք:
ժողով: (երկրչ.) Երեսակ:
Նիստուկաց — Կենցաղավարություն,
բարք, վարք, ապրուստ, ապրելաձև,
կյանք:
Նիրհ — Քուն, մրափ, նինջ:
Նիրհել ֊Քնել, ննջել, մրափել, դանթել:
Նիրվանա ֊Սահ: Անդորրություն: Երազանք:
Նկանակ — Մեղրահաց, մեղրաբլիթ, բլիթ,
բաղարջ (տաք մոխրի մեջ եփած):
Նկատել — Տեսնել, նայել, դիտել, հայել,
նշմարել:

161 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Նկատելի — Նշմարելի, տեսանելի, աչքի
ընկնող:
Նկատողություն — Դիտողություն,
առարկություն: Հանդիմանություն:
Նկար — Պատկեր, դիմանկար, գունանկար,
յուղանկար, ջրանկար, մատիտանկար,
կտավ: Լուսանկար:
Նկարագիր — Նկարագրություն, բնութագիր:
Պատկեր, տիպ, կերպար,
կերպարանք: Բնավորություն,
բնություն, բարք:
Նկարագրել — Պատմել, պատկերացնել,
պատկերել, վերարտադրել,
ներկայացնել, հատկանշել: Բնութագրել,
կերպավորել:
Նկարազարդել — Պատկերազարդել,
նախշազարդել, նախշել, զւսր-
դանկարել, ծաղկել:
Նկարել — Նկարահանել, լուսանկարել:
Գեղանկարել, գունանկարել,
պատկերել, վրձնել: Նկարազարդել,
նախշազարդել, ծաղկել,
զարդարել:
Նկարիչ — Կերպարվեստագետ, կենդանագիր,
նաղաշ, դաշտանկարիչ, դիմանկարիչ,
բնանկարիչ, ծովանկարիչ,
ձևավորող (գրքի): Լուսանկարիչ:
Նկարչություն — Գեղանկարչություն,
կերպարվեստ, գունանկարչություն,
բնանկարչություն, ծովանկարչություն,
դիմանկարչություն:
Լուսանկարչություն:
Նկրտել — Ձգտել, փափագել, նպատակադրվել,
բաղձալ, տենչալ, հետամտել,
ջանալ, ճգնել, աշխատել,
տքնել, փութալ:
Նկրտում — Ջանք, ձգտում, փափագ,
դիտավորություն:
Նկուղ — Նկուղահարկ, ներքնատուն,
ներքնահարկ, մառան:
Նկուն — Նվաստ, անարգ, չնչին: Անզոր,
թույլ, անճար, վհատ, խեղճ,
թշվառ, անօգնական, տկար:
Նման ֊Նույնպիսի, համանման, նույն,
նույնատեսակ, միատեսակ, միաձև:
Պես, համեմատ, իբրև, ինչպես,
տեսակ:
Նմանապես -Նույնպես, նմանօրինակ,
նույնօրինակ, հավասարապես:
Նմանեցնել -Նմանել, կեղծել, խարդախել:
Նմանվել — Նմանել, նման դառնալ, հան-
գունանալ: Կապկել, նմանակել:
Նմուշ — Օրինակ, ազդանմուշ, ապրանքանմուշ,
ազդօրինակ, նմուշօրի-
նակ:
Նյարդային — Ներվային, ջղային:
Ջղագրգիռ, ջղաձիգ, բարկացկոտ,
զայրացկոտ, հերսոտ, դյուրագրգիռ,
հիստերիկ (ժող.):
Նյարդայնանալ — Ջղայնանալ, բարկանալ,
զայրանալ, հերսոտվել,
գրգռվել:
Նյութ — Տարր, հյուլե, իր, առարկա: Թեմա,
խնդիր, հարց (ժողովի): Մարմին,
ատաղձ, շինանյութ: Բովանդակություն,
իմաստ, տվյալ, տեղեկություն:
Նյութական — Նյութեղեն, իրեղեն,
առարկայական: Մարմնավոր,
երկրավոր: Տնտեսական, դրամական:
Գույք, ապրուստ:
Նյութել — Հնարել, հորինել, հերյուրել,
սադրել, դավադրել, նենգել:
Ննջել — Նիրհել, մրափել, քնել: Մեռնել:
Ննջեցյալ — Մեռյալ, մեռած, հանգուցյալ,
լուսահոգի, ողորմածիկ, երջանկահիշատակ:
Նշան-Նիշ, կնիք, դրոշմ, հետք, նշմար,
նշույլ: Փաստ, ապացույց: Հատկանիշ,
երևույթ: Նշագրում: Նշանադրություն:
Նպատակակետ, թիրախ:
Ապի, բիծ, խալ, պեպեն, չեչ,
խարան: Ազդանշան,
Նշանաբան — Նշանադրոշմ (դևիզ):
Կարգախոս: Նշանախոսք, պայմանախոսք:

162 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Նշանադրություն — Նշւսնդրեք, նշան,
հարսնախոսություն, խոսք, խոսքկապ:
Նշանած — Հարսնացու, փեսացու:
Ամուսին:
Նշանակալի(ց) — Կարևոր, ուշագրավ,
հատկանշական, արժեքավոր:
Նշանակել — Հրամանագրել, կարգել:
Արտահայտել: Գրել, ծանոթագրել,
արձանագրել, գրանցել, գրի առնել:
Նշանակետ ֊Նպատակակետ, թիրախ,
նշան, նշավակ:
Նշանակվել — Հրամանագրվել, ընդունվել,
գրվել:
Նշանակություն — Իմաստ, առում: Արժեք,
կարևորություն: Ազդեցություն:
Նշանավոր -Ականավոր, հայտնի, հռչակավոր,
անվանի, երևելի, մեծահամբավ,
մեծահռչակ, մեծանուն,
ակնառու:
Նշանացի — Ակնարկաբար, անխոս
(շարժումներով):
Նշանավորել — Նշել, հիշատակել, տո-
նել, հավերժացնել:
Նշանել — Նշանադրել, հարսնախոսել,
նշան դնել, խոսք առնել: Նշել:
Նշավակ — Խաղք, խայտառակ, ծաղրուծանակ,
խաղքուխայտառակ:
Նշավակել — Խայտառակել, ծանակել,
անվանարկել, պարսավել, անարգել:
Նշդարենի — Նշդարի, բոխի:
Նշել — Նշանակել, արձանագրել: Ընդգծել,
շեշտել: Նշանավորել, հիշատւսկել,
տոնել:
Նշխար — Կտորտանք, փշուր, պատառիկ:
Մասունք, նշխարք, օրհնած
հաց:
Նշմար ֊Հետք, նշույլ, նշան: Մնացորդ:
Ակնարկություն, ակնարկ:
Նշմարել — Տեսնել (հազիվ), դիտել,
նկատել:
Նշտար — Դանակ, նշտրակ, հերձակ:
Նշույլ — ճառագայթ, ճաճանչ, շառավիղ,
շող(ք), ցոլք, լույս, փայլ:
Նոխազ — Այծ (արու), ների (հոտը
առաջնորդող), քաղ, քոշ:
Նողկալ — Զզվել, գարշել, գանել,
պժգալ, խորշել, զազրել:
Նողկանք — Զզվանք, գարշանք, խորշանք,
պժգանք, զազրանք, սըրտ-
խառնուք:
Նոճի ֊Նոճ, կիպարի, կիպարիս:
Նոսր — Ցանցառ, անոսր, բարակ,
նուրբ, անխիտ:
Նոսրանալ — Բարականալ, անոսրանալ,
նրբանալ:
Նովել ֊Նորավեպ, մանրավեպ (հզվդ.):
Նոտա1 ֊Ձայնանիշ, ձայնատառ, խազ:
Նոտա2 — Նոտագիր, հայտագիր, հուշագիր:
Նոր — Թարմ, նոփնոր, նորանոր: Անծանոթ:
Այժմ: Վերջերս:
Նոր տա րի — Նավասարդ, կաղանդ,
Ամանոր, տարեմուտ:
Նորաբողբոջ — Նորափթիթ, դեռատի,
նորատի, նորածիլ, դեռափթիթ,
դալար, կանաչ, մատաղ, մատղաշ:
Նորալուսին — Մահիկ, նոր, կիսալուսին:
Նորածիլ ֊Նորաբույս, նորափթիթ, դեռափթիթ,
դեռաբողբոջ, մատղաշ,
մատաղ, դալար, կանաչ, նորաբողբոջ,
նորելուկ:
Նորածին ֊Նորամանուկ, ծծկեր, կաթնակեր:
Նորակառույց — Նորակերտ, նորաշեն,
նորաստեղծ:
Նորակոչիկ ֊ Զինակոչիկ, զորակոչիկ:
Նորահայտ — Նորագյուտ, նորահնար,
նորաստեղծ: Նորելուկ, նորեկ:
Նորահարս — Հարս, նորապսակ:
Նորաձևություն — Նորատարազ, նորույթ
(մոդա): Նորություն: Այլափոխություն:
Նորաստեղծ ֊Նորահնար, նորագյուտ,
նորահայտ, նորակերտ, նորակառույց,
նորաշեն:

163 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Նորատի — Դեռատի, նորահասակ, ջահել,
մատաղ, մատղաշ, դեռահաս:
Նորատունկ, նորաբողբոջ:
Նորացնել — Արդիականացնել, այժմեականացնել:
Թարմացնել, նորոգել:
Նորափեսա — Փեսա, թագավոր, թագվոր
(պսակադրության):
Նորափթիթ-Նորածաղկ, նորածիլ, նորածին,
դեռատի, դեռափթիթ, նորաբողբոջ,
մատաղ, մատղաշ:
Նորելուկ — Նորահայտ, նորեկ, նորաթուխ:
Նորեկ — Եկվոր: Նորածին:
Նորրնծա ՞Նորագյուտ: Նորավարժ: Նո-
րակնիք, նորակնունք, նորընտիր:
Նորից — Դարձյալ, կրկին, էլի, վերստին:
Նորոգել — Վերանորոգել, թարմացնել,
նորացնել, վերականգնել:
Նորություն — Նորույթ: Նորաձևություն:
Նորույթ — Նորություն: Նորատարազ,
նորաձևություն:
Նոքար — օառա, ճորտ, ստրուկ, սպւս-
սավոր, դրանիկ:
Նպաստ ֊Օժանդակություն, աջակցություն,
օգնություն, սատար:
Օգուտ, շահ:
Նպաստավոր — Բարենպաստ, բարեհաջող,
հաջող, ձեռնտու (պայման),
օգտավետ:
Նպաստել — Օժանդակել, օգնել,
աջակցել, սատարել:
Նպատակ — Մտադրություն, դիտավորություն,
ծրագիր: Իղձ:
Նպատակադրվել — Մտադրվել, ծրագրել,
որոշել, վճռել:
Նպատակակետ — Թիրախ, նշավակ,
նպատակ, նշանակետ:
Նպատակահարմար — Ձեռնտու:
Նպարեղեն ւ Աննդամթերք, ընդեղեն,
Նպար պարեն, պարենամթերք,
մթերք, սնունդ, ուտելիք:
Նռնաքար — Հրակն, հաղարջակն, հաղարջաքար:
Նսեմ — Աննշան, անշուք: Աղոտ, նվազ,
թույլ, տմույն, դժգույն, ստոր:
Նսեմանալ — Խավարել, մթնել, մթագնել:
Աղոտանալ, դժգունել: Անշքանալ:
Նստակյաց — Հաստատաբնակ,
մշտաբնակ, մշտակյաց:
Նստարան — Աթոռ, աթոռակ, բազմոց:
Նստել — Բազմել, տեղավորվել, հանգչել,
ընկողմանել, թառել, հեծնել:
Գահակալել, աթոռակալել: Արժենալ:
Հագնել, ագուցվել: Բանտարկվել:
Ն ստվածք — Մրուր, տակուցք, տականք,
մնացորդ, մնացուկ,
դիրտ:
Նվագ — Երաժշտություն, եղանակ, երգ,
տաղ, մեղեդի, (կրոն.) գանձ, սաղմոս,
շարական, ավետիս: Նվագածություն:
Նվագածու — Երաժիշտ, նվագահար:
Երգիչ, երգասաց, գուսան, աշուղ,
ակին:
Նվագածություն — Նվագ, երաժշտություն,
երգ, երգեցողություն, երգասացություն:
Նվագակցել — Դաշնակցել, ձայնակ-
ցել, դամ պահել:
Նվազ — Քիչ, սակավ, պակաս: Նվաղ,
թույլ, տկար:
Նվազել — Պակասել, քչանալ: Թեթևանալ,
մեղմանալ: Աղոտանալ, նսեմանալ
(լույսը): Տկարանալ, թուլանալ
(ուժը):
Նվազեցնել — Քչացնել, պակասեցնել:
Իջեցնել, զեղչել (գինը), նսեմացնել
(համբավը), թեթևացնել, մեղմել
(հանցանքը):
Նվաղ — Անուժ, տկար, թույլ: Աղոտ,
տմույն, դժգույն, պղտոր:
Նվաղել — Ուշաթափվել, թալկանալ,
մարմրել, ուշքը գնալ: Թուլանալ,
տկարանալ:

164 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Նվաճել — Ընկճել, հաղթահարել, սանձահարել:
Տիրել, տիրանալ,
իշխել, ենթարկել, տիրապետել,
զսպել, գրավել, զավթել, հաղթել:
Նվաճում — Գրավում, զավթում, բռնագրավում:
Ձեռքբերում, հաջողություն:
Նվաստ — Ստորին, հետին, անարգ,
նկուն, փոքրոգի, չնչին, խղճուկ,
ցած, ստոր:
Նվաստանալ — Ստորանալ, ցածրանալ,
գլուխ խոնարհել, կորանալ:
Շողոքորթել:
Նվաստացուցիչ — Անպատվաբեր, վիրավորական,
ստորացուցիչ:
Նվեր — Ընծա, պարգև, նվիրաբերություն,
նվիրատվություն, ժամուց:
Նվիրաբերել — Նվիրել, ընծայել, պար-
գևել, շնորհել: Կտակել: Զոհել,
զոհաբերել:
Նվիրագործել — Սրբագործել, մաքրագործել,
օծել, օրհնել: Ձեռնադրել:
Նվիրակ — Պատգամավոր, պատվիրակ,
ներկայացուցիչ, լիազոր,
դեսպան:
Նվիրական ■ Նվիրողական: Սուրբ,
օրհնյալ, սրբանվեր, սրբազան,
սրբազնագույն:
Նվիրատվություն — Պարգևատրություն,
նվիրաբերություն, ընծայություն,
նվեր, ողորմություն, նպաստ:
Նվիրել — Ընծայել, պարգևել, նվիրաբերել,
շնորհել: Ձոնել, ներբողել:
Զոհաբերել:
Նվիրում — Ընծայում, պարգևում: Զոհաբերություն,
նավակատիք:
Նրբագեղ — Քնքուշ, գեղեցիկ, սիրուն,
գեղեցկանուրբ:
Նրբազգաց — Նրբանկատ, խորաթափանց,
փափկանկատ, նրբամիտ:
Նրբակազմ — Նրբահասակ, բարեկազմ,
վայելչակազմ, բարեձև, գեղահասակ,
գեղակազմ, գեղիրան,
ազնվազարմ, սլացիկ:
Նրբակիրթ — Քաղաքակիրթ, քաղաքա-
վար(ի), բարեկիրթ, ազնվակիրթ:
Նրբամիտ — Խորաթափանց, նրբազգաց,
նրբանկատ, խորամիտ,
նրբիմաց:
Նրբանալ — Բարականալ, բարակել:
Ազնվանալ, քնքշանալ, մեղմանալ:
Նրբանկատ — Փափկանկատ, նրբազգաց,
նրբամիտ, խորաթափանց:
Նրբանցք — Նրբափողոց: Նեղանցք:
Նրբուղի:
Նրբերանգ — Երանգ, գունավորում,
երանգավորում, նրբիմաստ:
Նրբիրան — Բարակիրան, քնքշիրան,
նրբամեջք, բարակամեջք:
Նրբություն — Բարակություն, անոսրություն:
Նրբազգացություն, մանրակրկիտություն:
Քնքշություն,
փափկություն, նրբագեղություն:
Նուբար — Երախայրիք, նորաբերք, նախապտուղ,
բար, առաջնապտուղ:
Նույն — Միևնույն, համանման, ճիշտ և
ճիշտ, նույնական:
Նույնանիշ — Հոմանիշ, համանիշ, համիմաստ:
Համանշանակ:
Նույնանուն — Համանուն, նույնահնչյուն:
Նույնատեսակ — Նույնակերպ, նույնաձև,
նույնանման, նույնօրինակ,
նույնպիսի, համանման, նման,
միատեսակ:
Նույնիսկ — Մինչև անգամ, մինչև իսկ,
անգամ:
Նույնպես — Նմանապես, նույնակի:
Նաև, ևս:
Նույնպիսի — Նույնատեսակ, նույնօրինակ,
նման:
Նույնքան — Նույնչափ, նույնաքանակ,
նույնաչափ:
Նուրբ — Բարակ, անոսր, փափուկ:
Մեղմ, թեթև, քնքուշ: Զգայուն, խորաթափանց:
Վայելուչ, բարեկազմ,
սլացիկ:

165 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Շ

Շալակ — Բեռ, շալակաբեռ: Թիկունք,
մեջք:
Շալակել — Կրել, կռնակն առնել, ուսել:
Շալվար — Տաբատ, անդրավարտիք:
Շախմատ — ճատրակ:
Շահ1 — Շահույթ, օգուտ: Տոկոս, վաշխ:
Շահ2 — Թագավոր, կայսր, արքա, ցար,
շահնշահ:
Շահագործել — Կեղեքել, ճնշել, հւսրըս-
տահարել: Օգտագործել, գործածել:
Շահագրգռել — Հետւսքրքրել, հետաքրքրություն
շարժել:
Շահադիտական — Շահախնդրական,
շահամոլական, շահասիրական:
Շ ա հա խնդրություն — Շահադիտություն,
շահամոլություն: Շահագրգռություն:
Շահամոլ — Շահասեր, շահախնդիր,
շահատենչ:
Շահասեր — Շահամոլ, շահախնդիր,
շահադետ, շահատենչ:
Շահավետ — Շահութաբեր, շահեկան,
օգտակար, օգտավետ, ձեռնտու:
Շահատակություն — Արշավանք, հարձակում:
Քաջագործություն:
Շահել — Վաստակել, օգտվել: Հաղթել:
Գրավել (սիրտը): Պահել, խնամել:
Շահեկան — Օգտավետ, շահավետ,
արդյունավետ, շահութաբեր: Պիտանի:
_ Շահեն — Բազե, ճուռակ, աղավնորս:
Շահնշահ — Թագավոր, արքա, գահակալ:
Շահութաբեր — Շահավետ, շահեկան,
օգտավետ:
Շահույթ — Օգուտ, շահ, ստակ:
Շաղ — Ցող, շաղիկ, ցողիկ: Անձրև:
Շաղախ — Ցեխ, մոլ, շլամ:
Շաղախել — Ծեփել, ցեխ անել: Շաղել,
հունցել:
Շաղակրատ — Շատախոս, դատարկախոս,
զրախոս, լեզվագար, լեզվանի,
բացբերան:
Շաղակրատել — Շատախոսել, շաղփաղփել,
զրախոսել, դատարկաբանել:
Շաղապատ — Շաղաթաթախ, շաղախառն,
շաղոտ, ցողոտ:
Շաղափ — Գայլիկոն, գչիր:
Շաղափել — օակել, գայլիկոնել, բուր-
ղուել (բրբ.):
Շաղկապ — Շաղ, զուգակապ: Հոդ, հոդակապ:
Կապակցություն:
Շաղկապել — Կապակցել, կապել, կցել,
զոդել, հոդել, միացնել, շղթայել:
Շաղվեւ — Շփոթվել, խառնվել: Մթագնել,
մթնել, բժժել:
Շաղփաղփել ֊Շաղակրատել, շատա-
խոսել, զրախոսել, դատւսրկւսխո-
սել:
Շամանդաղ — Մեգ, մառախուղ, մշուշ,
մուժ, թուխպ, մառ, մռայլ, բալ, միգամածություն:
Հյուլե, մասնիկ,
տարր, փոշի:
Շամբ — Եղեգ: Եղեգնատունկ: Շամ- —
բուտ:
Շամբուտ — Շամբ, եղեգնուտ, եղեգնապուրակ,
եղեգնոց:
Շամփրել — Շշել, ծակել:
Շամփուր — Շիշ:
Շանթ — Կայծակ, շանթիկ:
Շանթահարել — Կայծակել, կայծակնահարել,
շանթել, փայլակնահա-
րել:
Շանթել — Շանթահարել, շանթակոծել,
կայծակնահարել: Խայթել: Վիրավորել:
Շաչել — Շառաչել, շչել, շչալ, ֆշշալ,
սուլել (օձի), ճայթել, ճարճատել:
Շաչյուն — Շառաչյուն, ճայթյուն, ճարճատյուն
(կրակի), ֆշշոց, սուլոց
(օձի):
Շապիկ — Ներքնաշապիկ: Բլուզ, վերնաշապիկ:

166 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Շառագունել -Շիկնել, կարմրել, ամաչել:
Կարմրատակել, բոսորագու-
նել:
Շառաչյուն — Շառաչ, շաչյուն, դղըր-
դյուն, գոռոց, շփշփոց, ճարճատյուն:
Շառավիղ — Ընձյուղ, ճյուղ: Սերունդ,
զարմ, զավակ: Տոհմ, ցեղ: ճառագայթ:
Շառափ — Անձրև, տեղատարափ, տարափ:
Շավիղ — ճանապարհ, ուղի, արահետ,
կածան: Հետք: Ուղղություն:
Շատ ֊Բազում, բազմաթիվ, բյուր, բյուրավոր,
մեծաթիվ: Առատ, ճոխ:
Հաճախ, հաճախակի: Սաստիկ,
խիստ, հույժ, կարի: Ավել, ավելի:
Շատախոս — Շաղակրատ, լեզվագար,
դատարկախոս, ճամարտակ,
զրուցասեր:
Շատախոսել — Շաղակրատել, շաղփաղփել,
դատարկաբանել, զրա-
խոսել:
Շատակեր — Որկրամոլ, պորտաբույծ,
անհագ, անհագուրդ, անկուշտ:
Շատանալ — Ավելանալ, առատանալ,
բազմանալ, բազմապատկվել, մեծանալ,
աճել, դիզվել, կուտակվել,
կիտվել, վխտալ:
Շատացնել — Բազմացնել, ավելացնել,
բազմապատկել, հորդացնել, ճոխացնել:
Շատրվան — Ցնցուղ, ջրցայտ:
Շատրվանել — Բխել, արտավիժել,
ժայթքել, ցայտել:
Շարադասել ֊Դասավորել, կարգավորել,
շարակարգել: Շարադրել:
Շա րա դա սություն — Կարգավորություն,
կապակցություն, դասավորություն:
Շարադրել — Գրել, հեղինակել, շարա-
հյուսել:
Շարադրություն — Գրվածք, գրություն,
շարադրանք: Աշխատություն:
Շարական — Շարակնոց, կանոն, օրհներգ,
մեսսա:
Շարահարել — Կցել, միացնել:
Շարահյուսել — Գրել, շարադրել, հեղինակել:
Հյուսել, ոլորել: Շաղկապել:
Շարահյուսություն — Համաձայնություն,
շարադասություն: Շարադրություն,
հեղինակություն, գըր-
վածք, գրություն:
Շարան — Շարք, կարգ: Քարավան: Շարոց:
Շարբաթ — Օշարակ:
Շարել — Դարսել, դասավորել, դասդա-
սել, դիզել, դնել:
Շարժ1 ֊Շարժում, երկրաշարժ:
Շարժ2 — Զավեշտանկար, ծաղրանկար:
Շարժառիթ — Առիթ, դրդապատճառ,
պատճառ, ազդակ:
Շարժել — Ցնցել, տատանել, տեղաշարժեր
խախտել, տարուբերել,
գրգռել:
Շարժվել — Երերալ, ցնցվել, տատանվել,
խլրտալ, գլորվել, ծածանվել,
տարուբերվել, սողալ, գնալ, ընթանալ,
սլանալ:
Շարժուձև — Վարվելաձև, վարվելակերպ:
Շարժվածք:
Շարժում — Տատանում, ցնցում, երերում,
ծածանում: Գրգռում, հուզում:
Փոփոխում: Առաջխաղացում:
Անցուդարձ:
Շարժուն — Դյուրաշարժ, ճապուկ: Շարժական,
երերուն, փոփոխական:
Շարմաղ — Մաղ: Գեղեցիկ:
Շարունակ — Անընդհատ, անդադար,
անդուլ, անվերջ, միշտ, մշտական,
հարատև:
Շարունակել — Երկարաձգել, տևակա-
նացնել: Առաջ տանել:
Շարունակվել — Հարատևել, երկարաձգվել:
Տարածվել, ձգվել:
Շարք — Կարգ, շար, տողան, տող, շարվածք,
շարան: Հաջորդականություն:

167 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Շարքային — Զինվոր, մարտիկ, ռազմիկ:
Շափյուղա — Սուտակ, լալ:
Շափրակ — Ծաղկեպսակ, պսակ:
Շաքարաջուր — Շարբաթ (ժող.), օշարակ:
Շեկ — Դեղնակարմիր, խարտյաշ, շիկավուն,
դեղձան, շառագույն, աշխետ,
շիկահեր:
Շեղակի — Շեղահար, շեղ, զարտուղի:
Շեղբ — Սայր, բերան, ծայր:
Շեղջ — Դեզ, կույտ, կուտակ, շեղջակույտ,
բարդ, կարկառ (քարերի),
բարդոց, տրցակ:
Շեղվել — Ծռվել, խոտորվել, թեքվել,
մոլորվել, վրիպել, սայթաքել,
սխալվել:
Շեղում — Խոտորում, թեքում, ծռում: Սայթաքում,
սխալ, վրիպում: Զեղում:
Շեմք — Սեմ, սյամ: Մուտք, սկիզբ:
Շեն1 — Բազմամարդ, մարդաբնակ: Բարելից:
Կենդանի, կանգուն:
Շեն2 — Բնակավայր, բնակատեղ(ի),
ավան, գյուղ, գյուղակ:
Շենշող — Ուրախ, զվարթ, կայտառ,
ժպտերես, մշտաժպիտ:
Շենք — Շինություն, կառույց, տուն:
Շինվածք: Տեսք, կերպարանք:
Շեշտակի — Ուժեղ, ուժգին, կտրուկ,
անշեղ: Շեշտակիորեն:
Շեշտել ֊Ընդգծել, պնդել, մատնանշել,
նշել: Շեշտ դնել:
Շերամ — Շերամորդ, մետաքսագործ,
մետաքսի որդ:
Շերտ — Խավ, երիզ, ծալք: Պճեղ:
Շերտավոր — Թերթավոր, խավավոր,
ծալքավոր, զոլավոր, շերտ-շերտ:
Շեփոր — Եղջերափող, գալարափող,
գալարաշեփոր:
Շեփորահար — Փողահար, փողհար,
փողական:
Շիթ — Կաթիլ, կայլակ, պուտ, ցայտ:
Շիլ — Շլաչք, շլաչյա, խեթ, շեղակն,
շլդիկ, (բոբ ) շաշ:
Շիկագույն — Շեկ, խարտյաշ, շիկավուն,
դեղնակարմիր, դեղին, դեղձան,
արևագույն: Շիկադեմ, շեկ-
. լիկ: Շառագույն, շիկակարմիր:
Շիկակարմիր — Աշխետ, շիկագույն,
շառագույն (ձի): Շեկ, դեղձան:
Շիկահեր — ) Շիկագանգուր, շեկլիկ,
Շիկամազ — > շիկագլուխ, շեկ, խարտյաշ,
խարտիշահեր, ոսկեհեր,
ոսկեվարս, ոսկեծամ:
Շիկանալ — Կարմրել, կարմրատակել,
կեծանալ, տաքանալ:
Շիկնել — Կարմրել, կարմրատակել,
շառագունել: Ամաչել:
Շինական — Գյուղացի, գեղջուկ, ռամիկ:
Գյուղական, գեղջկական:
Շինարար — Կառուցող, շինող:
Շինել — Կառուցել, կառուցապատել,
կերտել, ստեղծել, պատրաստել,
կազմել, հնարել, հորինել, սարքել:
Զարդարել, գեղեցկացնել
(հոնքերը):
Շինծու — Սուտ, ստահոդ, կեղծ, անիսկական,
անբնական, արհեստական,
հնարովի, շինովի, անհավանական,
առասպելապատում:
Շինվածք — Շինություն, շենք, կառույց,
կառուցվածք: Հորինվածք:
Շի2- Սրվակ, անոթ, տարա: Շամփուր:
Շիվ — ճյուղ, ուղեշ, ոստ, շառավիղ,
մորճ, պատվաստ, ընձյուղ:
Շիվան- Լաց, կոծ, կական, ողբ, լացուկոծ,
վայնասուն, ջայլ (խմբովին):
Շիտակ — Ուղիղ, ճշմարիտ, ճիշտ, իրավացի,
արդար, ազնիվ, շիփ՜շիտակ:
Արդարախոս, արդարամիտ,
ճշմարտախոս, ուղղամիտ:
Շիտակություն — Ուղղամտություն,
ազնվություն, արդարություն,
ճշմարտություն, արդարամտություն,
շիտակամտություն:
Շիրա ֊Քաղցու, մուզ, մաճառ: Խաղողահյութ,
խաղողաջուր:

168 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Շիրիմ — Գերեզման, դամբան, դամբարան,
տապան, դամբանաքար,
տապանաքար:
Շիրմաքար — Գերեզմանաքար, տապանաքար,
դամբանաքար, շիրիմ:
Շլանալ — Շլդիկանալ, շլել, շլվել:
Հափշտակվել, հիանալ, ապշել,
զարմանալ:
Շլացնել ֊Խտղտել: Ապշեցնել, հրապուրել:
Կուրացնել (փխբ.), հղփացնել:
Շլացուցիչ — Հրապուրիչ, զմայլեցուցիչ,
ապշեցուցիչ, ակնախտիտ:
Պսպղուն, շողշողուն:
Շլինք — Վիզ: Օոծրակ:
Շղարշ — Քող, երեսակալ, ծածկաքող,
վարշամակ (վզի):
Շղթա — Կապ, կապանք, պարավանդ:
Գոտի: (փխբ.) Լուծ, ստրկություն:
Շղթայել — Կաշկանդել, շղթայակապել:
Շյուղ — Օղոտ, ծղոն, ծեղ, մառ, մղեղ,
չոփ, ոստ:
Շնագայլ ֊Գայլաշուն, չախալ, չախկալ:
Շնահաչ — Կաղկանձ, հաչոց:
Շնաձագ — Լակոտ, ձագ, շնալակոտ,
թուլա:
Շնանալ — Տռփալ, լրբանալ, այլասերվել,
անբարոյականանալ, անառականալ:
Շնկշնկալ ֊Սոսափել, խշխշալ, խշշալ,
խլրտալ, սոսափել, սվսվալ:
Շնորհ ֊Պարգև, նվեր: Ձիրք, ընդունակություն,
տաղանդ: Բարեհաճություն,
հովանավորություն, օգնություն:
Արտոնություն: Շնորհք:
Շնորհազուրկ — Ապաշնորհ, անշնորհք,
անձիրք, անտաղանդ,
անընդունակ, անկարող, անշնոր-
հալի, տաղանդազուրկ:
Շնորհալի — Տաղանդավոր, մեծաշնորհ,
բարեշնորհ, գերաշնորհ,
բազմաշնորհ:
Շնորհակալ — Երախտապարտ, երախտագետ,
երախտահատույց, գոհունակ:
Շնորհակալություն — Երախտագիտություն,
երախտապարտություն,
երախտավորություն, գոհունակություն:
Շնորհավորանք — Շնորհավորություն,
բարեմաղթություն, բարեմաղթանք:
Շնորհավորել — Բարեմաղթել, աչքալուսանք
տալ:
Շնորհել — Պարգևել, պարգևատրել,
նվիրել, ընծայել, ձոնել, բաշխել,
տալ: Թողնել, թույլատրել, արտոնել:
Ներել:
Շնորհք — Ձիրք, տաղանդ, ունակություն,
ընդունակություն, բարեմասնություն:
Շնորհ, պարգև, բարիք:
Վայելչություն, բարեկրթություն,
ճաշակ:
Շնչակտուր — Շնչասպառ, շնչապատառ,
հևիհև, հևասպառ, շնչահատ:
Շնչահեղձ — Շնչասպառ, շնչարգել:
Շնչասպառ — Շնչակտուր, հևիհև, հե-
վասպառ, շնչահեղձ, շնչարգել:
Շնչավոր — Կենդանի, հոգևոր: Արարած,
անձ, մարդ, էակ:
Շնչավորել — Կենդանացնել, անձնավորել:
Շնչափող ֊Խռչափող, խռչակ, հագագ:
Շնչել — Շունչ քաշել, շունչ առնել, ներշնչել,
արտաշնչել: Ապրել: Փչել:
Շշմել — Ապշել: Թմրել: Զարմանալ:
Շշմեցուցիչ — Ապշեցուցիչ: Գլխապտույտ:
Շշնջալ — Քչփչալ, փսփսալ, մրմնջալ,
հծծել, խոսել (ցածր), ականջին
ասել:
Շշուկ — Շշունջ, շշնջոց, շշնջյուն, ձայն,
փսփսոց, փսփսուք, քչփչոց,
մրմունջ, շրշյուն, սոսափյուն,
հծծանք:
Շոգ ֊Տաքություն, տապ, տոթ, գոլ: Տոթագին,
տոթակեզ, բարկ:
Շոգիանալ — Գոլորշիանալ, ցնդել, վերանալ:
Շող — Շողք, ճառագայթ, ճաճանչ, շառավիղ,
նշույլ, ցոլք:

169 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Շողալ — Փայլել, ցոլալ, ճառագայթել,
ճաճանչել, փայլփլել, շողարձակել,
փայլատակել, պսպղալ, շողշողալ,
կայծկլտալ:
Շողակն — Ադամանդ, ալմաստ, ակ, գոհար,
վարդենիկ:
Շողարձակել — ճառագայթել, ճաճանչել,
շողալ, շողշողալ, նշուլել:
Շողիք — Լորձունք, թուք, փսլինք:
Շողշողալ — Շողշողել, փայլել, փայլ-
փըլել, ցոլցլալ, շողալ, ճառագայթել,
ճաճանչել, փայլատակել,
պսպղալ, շողարձակել, պլպլալ:
Շողշողուն — Փայլփլուն, փայլուն,
պայծառ, պսպղուն, պաղպաջուն,
լուսափայլ:
Շ ողոմ-Կեղծավոր, շողոքորթ, երկերեսանի,
քծնող, քսու, երեսպաշտ:
Շողոքորթ — Երկերեսանի, քծնող, քսու,
հաճոյասեր, երեսպաշտ, հաճոյախոս,
քաղցրախոս, խնկարկու,
ստորաքարշ, ստրկամիտ, փարիսեցի,
կեղծավոր:
Շողոքորթել — Հաճոյախոսել, քծնել,
շողոմել, խնկարկել, խնկել, կեղծավորել,
հաճոյանալ, շոյել, փաղաքշել,
օձի լեզու թափել:
Շողք — Շող, ճառագայթ, ճաճանչ,
նշույլ, շառավիղ, ցոլք: Ստվեր:
Շոյել — Փաղաքշել, փայփայել, փարվել,
գգվել, գուրգուրել, գորովել:
Շոշափել — Հպել, քսել, շփել: Փորձել:
Արծարծել, քննարկել:
Շոշափելի — Զգալի, իրական: Հպելի,
դիպչելի:
Շոր — Զգեստ, հանդերձ, հագուստ:
Շրջազգեստ, դերիա (ժող.): Լաթ,
կտոր:
Շորթել — Կորզել, խլել, հափշտակել, յուրացնել,
գռփել, գջլել, պոկել, պլո-
կել, թռցնել, գողանալ, գրպանել:
Շորշոփ — Հետք, մնացորդ, ստվեր,
նշան: Զորություն, ուժ: Ցնցում
(շոկ):
Շորորալ — Սիգալ, շորորկտալ, քայլել,
կաքավել: Տարուբերվել:
Շպար — Սնգույր, ներկ:
Շպարվել — Ներկվել, սնգուրվել, քսվել:
Շռայլ — Առատաձեռն, բարեշնորհ,
ձեռնբաց: Վատնիչ, վատնող:
Առատ, լի, ճոխ, պերճ, հարուստ,
հուռթի: Զեխ, ցոփ, շվայտ, արբշիռ:
Շռայլել — Վատնել, մսխել, ծախսել:
Շռինդ — Աղմուկ, ժխոր, շառաչյուն,
շռնդյուն, շաչյուն, սուլոց, հռըն-
դյուն, շառաչ:
Շռնդալի — Աղմկալի(ց), աղմկոտ:
Շվայտ — Զեխ, ցոփ, անառակ, արբշիռ:
Շռայլ, վատնիչ:
Շվարել — Մոլորվել, շփոթվել, տատամսել:
Ապշել, զարմանալ:
Շվի — Եղեգնափող, եղեգնասրինգ,
սրինգ, դուդուկ:
Շտապ — Փութկոտ, հապճեպ, շուտափույթ,
անհապաղ, անմիջապես,
իսկույն, իսկույնևեթ, հենց, հապշտապ,
վռազ, գլխապատառ:
Շտապել — Աճապարել, վռազել, փութալ,
ճեպել, արտորալ:
Շտեմարան — Ամբար, մթերանոց, պահեստ,
մառան, հարդանոց, մարագ,
պտղանոց:
Շտկել — Կարգավորել, բարեկարգել,
հարթել, կոկել: Ուղղել, ճշտել:
Շրթունք — Պռոշ (բրբ.), շուրթ: Եզր,
պռունկ:
Շրիշակ — Շերտաձողիկ, ձողիկ:
Շրխկոց — Շառաչյուն, շառաչ, շրմփոց,
թրխկոց, թրմփոց:
Շրշյուն — Սոսափյուն, շնկշնկոց, խշըր-
տոց, խշխշոց:
Շրջագայել ֊ճանապարհորդել, շրջել,
ճամփորդել, պտտել, զբոսնել, ճեմել,
հածել, դեգերել, թափառել,
ման գալ:
Շրջագիծ — Շրջան, շրջանագիծ, պարագիծ,
բոլորագիծ: Եզրագիծ:

170 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 161-170

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика