дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 18. ՇնՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱն ԽՈՍՔ, GRATITUDE, գրաթիթյու:դ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 18. ՇնՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱն ԽՈՍՔ, GRATITUDE, գրաթիթյու:դ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

18. ՇնՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱն ԽՈՍՔ, GRATITUDE,  գրաթիթյու:դ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 18. ՇնՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱն ԽՈՍՔ, GRATITUDE, գրաթիթյու:դ: ( էջ 44-45).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

18. ՇնՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱն ԽՈՍՔ, GRATITUDE,  գրաթիթյու:դ:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Շնորհակալություն շնորհավորանքների
համար:նվերի
ուշադրության
 Thank you for congratulations.
your present
attention
 թանք յու: ֆո: քընգրաթյուլէյշընզ
յո: փրեզընթ
ըթենշըն
 օգնության
շերմ ընդունելության
հրավերքի
բարի ցանկությունների
 your help
warm welcome
the invitation
good wishes
 յո: հելփ
ուո:մ ուէլքըմ .
դի ինվիթէյշըն
գուդ ուիշիզ
 ԱՆչափ նորհակալ եմ:
Չարժե:
 Thank you very much.
That’s all right. (Not at all)
 թանք յու: վերի մաչ
դաթս օ:լ րայթ (Նոթ ըթ օ:լ)
 Խնդրեմ:
Ես բառ չեմ գտնում արտահայտելու
իմ երախտիքը:
 You’re welcome!
Words fail me to express my deep
gratitude.
 յուըր ուէլքըմ
ուը:դզ ֆէյլ մի: թու իքսփրես մայ
դխփ գրաթիթյու:դ
 Ես անչափ երախատապարտ եմ ձեզ:
Դուք շատ ուշադիր եք:
 I’m very much obliged to you.
It’s most considerate of you.
 այըմ վերի մաչ ըբլայջդ թու յու:
իթս մոուսթ քընսիդըրիթ ըվ յու:
 Շնորհակալ եմ:  I’m grateful to you.
(Thank you ever so much)
 այըմ գրէյթֆուլ թու յու:
(թանք յու: էվը սոու մաչ)
 Շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք:  Thank you for your assistance.  թանք յու: ֆո: յո:ր ըսիսթընս
 Ուրախ եմ, որ օգտակար եղա:  Glad to be of help.  գլադ թը բի ըվ հելՓ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика