дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE
2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED գեթինգըքուէյնթիդ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED ( էջ 11-13).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

2. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED գեթինգըքուէյնթիդ

Թույլտվեքներկայանալ: Allow me to introduce myself. ըլաումի: թուինթրըդյու:սմայսելֆ
Ահաիմայցետոմսը: Here is my card. հիըիզմայքա:դ
Ես… ֆիրմայիներկայացուցիչնեմ: I’m a representative of … այմըրեփրիզենթըթիվըվ …
Իմանունը … է: My name is … (I’m …) մայնէյմիզ … (այմ …)
Թույլտվեքներկայացնել… I’d like you to meet. այդլայքյու: թըմի:թ
Սա … է: This is … . դիսիզ …
Ողջույն: (ոչպաշտոնական) Hi! հայ
Եսշատէիուզումձեզհետծանոթանալ: I’ve been looking forward to meeting այըվբի:նլուքինֆո:ուը:դթըմխթին
Դուքծանոթեք: Are you acquainted? ա: յու: ըքուէյնթիդ
Մի՞թեծանոթչեք: Aren’t you acquainted? արընթյու: ըքուէյընթիդ
Եսբախտեմունեցելնրահետծանոթլինելու: I have the pleasure of knowing Այհավդըփլեժըրըվնոուինհիմ
Ներեցեք, բայցեսչգիտեմձերանունը: I’m afraid I don’t know your այըմըֆրէյդայդոունթնոույո: նէյմ
Եսձեզինչ-որտեղտեսելԵմ: I’ve seen you somewhere. այըվսի:նյու: սամուէը
Պարոնայք, թույլտվեքներկայացնել… — ին: Gentlemen, may I introduce youto … : ջենթըլմընմէյայինթրըդյու:սյու:թը …
Բարևձեզ, պարոնայք! How do you do, gentlemen. հաուդու, յու: դուջենթըլմըն
Ինչպե՞սեք: How are you? հաուա: յու:
Ձերդեմքըինձծանոթէթվում: I seem to know your face. այսխմթընոույո: ֆէյս
Որտեղի՞ցեքճանաչումՆրան; How do you come to know him. հաուդույու: քամթընոուհիմ
Եսնրանիսկույնճանաչեցի: I knew him at once. այնյու: հիմըթուանս
Եսնրանդեմքովգիտեմ: I know him by sight. այնոուհիմբայսայթ
Այդանունըձեզոչինչչի՞ասում: Doesn’t that name mean anythingto you? . դազընթդաթՆէյմմի:ՆԷՆիթինթույու:
Եսնրաներբեքչեմտեսել: I’ve never laid eyes on him before. այըվՆեվըլէյդայզօնհիմբիֆր:
Մենքհինընկերներենք: We’re old friends. վիըրօուլդֆրենդզ
Եսնրանբավականինլավգիտեմ: I know him pretty well. այՆոուհիմփրիթիուէլ
Եսնրանբավականինլավգիտեմ: I know him pretty well. այՆոուհիմփրիթիուէլ
Նաիմմոտիկընկերնէ: He’s a particular friend of mine. հիզըփա:թիքյուլըֆրենդըվմայՆ
Որտե՞ղեքծանոթացելՆրահետ: Where did you get to know him? ուէըդիդյու: գեթթընոուհիմ
Նրանքմերընդհանուրծանոթներնեն: We’re all acquainted with them. ուիըրօ:լըքուէյընթիդուիդդեմ
Ահաբոլորը, ինչեսգիտեմՆրամասին: That’s all that I know about him. ղաթսօ:լդաթայնոուըբաութհիմ 
Եսնրանբոլորովինչգիտեմ: I’ve no idea who he is. այըվնոուայդիըհու: հի: իզ
Շատհաճելիէձեզկրկինտեսնել: It’s so nice to see you again. իթսսոունայսթըսի: յու: ըգէյն
Ինչովկարողեմօգտակարլինել: Is there anything I can do for you? իզդէըրէնիթինգայքանդուֆըրյու:
Ծանոթեքմերտնօրենին: Have you met our director? հավյու: մեթաուրդայրեքթը
Ոչ, պատիվչեմունեցել: No, I haven’t had the pleasure նոու, այհավընթհադդը, փլեժը
Բարիառավոտ: Եսկուզենայիտեսնելպարոն …- ին: Good morning. I want to see Mr… գուդմո:նին. այուոնթթըսի:միսթը …
հանդիպում ունե՞ք նշանակված: Have you got an appointment? հավյու: գոթընըվւոյնթմըՆթ
ՈրքանժամանակեքմնալուԵրևանում: How long are you staying in Yerevan? հաուլոնա: յու: սթէյինինյերըվըն
Մեկ-երկուօր: A day or two. ըդէյօ: թու
Մոտմեկամիս (մեկտարի): About a month (a year). ըբաութըմանթ (ըյը:)
Գիտեք, եսմիայնմեկօրովեմեկել: Well, yoU see. I’m here for oneday only. ուէլ, յու: սի: այըմհիըֆորուանդէյօունլի
Ի՞նչՆպատակովեքժամանել (մեկնում): What’s the purpose of your trip? ուոթսդըփը:փ]1:սըվյո: թրիփ
Գործուղումեմեկել (մեկնում): I’m here on business.  այըմհիըօնբիզնիս 
Ցանկանումեմհաճելիժամանականցկացնեքմերքաղաքում: Have a pleasant stay in our city. հավըՓլեզընթսթէյինաուըսիթի
Վաղո՞ւցեքԵրևանում: How long have you been in Yerevan? հաուլոնհավյու: բի:նինյերըվըն
Միքանիօր, ավելիճիշտ, երեքշաբթիօրվանից: Only a few days, since Tuesday tobe exact. օունլիըֆյու: դէյզ, սինսթյու:զդիթըբիիգզաքթ

 

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика