дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 15. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ AGREEMENT ըգրիմընթ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 15. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ AGREEMENT ըգրիմընթ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

15. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  AGREEMENT  ըգրիմընթ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 15. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ AGREEMENT ըգրիմընթ ( էջ 40-41).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

15. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ  AGREEMENT  ըգրխմընթ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Այո:
Լավ:
Բարի:
ճաճույքով:
Այո, իհարկե:
Այո, ճիշտ է:
համաձայն եմ:
 Yes.
All right.
Good. (Fine)
With pleasure.
Of course.
Yes, that’s true.
I agree.
 յես
o:L PWJP
գուդ (ֆայն)
ուիդ փլեժը
ըվ քո:զ
յես, դաթս թրու
այ ըգրի:
 Անկասկած:
Դա ինձ հարմար է:
Կարծում եմ, որ այդպես է:
Միանգամայն ճիշտ է:
 By all means.
That suits me.
I think so.
Quite correct.
 բայ օ:լ մի:նցէ
դաթ սյու:թս մի:
այ թինք սոու
քուայթ քըրեքթ
 Դուք ճիշտ եք:
Լավ միտք է:
ճրաշալի է:
Դուք մասամբ ճիշտ եք:
 You are right.
This sounds a good idea.
That sounds nice.
You are partly right.
 յու: ա: րայթ
դիս սաունդզ ը գուդ այդիը
դաթ սաունդզ նայս
յու: ա: փա:թլի րայթ
 Մենք ընդունում ենք ձեր պատվերը:
Առանց իմ բաժնետերերի համաձայնությունն
ստանալու վերջնական
պատասխան չեմ կարող տալ:
 We accept your order.
I can’t give my final reply without
the agreement of my partners.
 ուի: ըքսեփթ յո:ր օ:դը
այ քանթ գիվ մայ ֆայնըլ րիփլայ
ուիդաութ դի ըգրի:մընթ ըվ մայ
փւաթնըրզ
 Եթե մեծացնենք պատվերը, դուք կարող
եք մեզ զեղչ տալ:
Կարծում եմ, որ կարող ենք:
Որոշումն ընդունվել է ֆիրմայի կա-
ռավարչի համաձայնությամբ:
 Can you give us a discount if we
increase our order?
I think we can.
The decision was taken with the
agreement of the company
manager.
 քան յու: գիվ աս ը դիսքաունթ իֆ
ուի: ինքրխզ աուը օ:դը
այ թինք ուի: քան
դը դիսիժըն ուոզ թէյքըն ուիդ դի
ըգրխմընթ ըվ դը քամփընի մանիշը
 Ես կուզենայի իմանալ, արդյոք հնարավոր
է, որ մեր մասնագետներն ուղարկվեն
ձեր գործարաններում վերապատրաստվելու:
Դա դժվար չէ կազմակերպել:
ճուսով եմ, որ ինկասո վճարման ձևը
ձեզ հարմար է:
 i’d like to know if it will be
possible to send our specialists
here so that they couid get good
training at your plants. No
problem to arrange it.
I hope payment for collection
suits you.
 ւսյըդ լայք թը նոու իֆ իթ ուիլ բի
փոսիբըլ թը սենդ աուը սփեշըլիսթս
հիը սոու դաթ դէյ քոլդ գեթ գուդ
թրէյնին ըթ յո: փլա:նթս.
նոու փրոբլըմ թը ըրէյնջ իթ
այ հոուփ փէյմընթ ֆո: քըլեքշըն
՜պու:թս յու:
 Այո, հարմար է:
Պայմանավորվեցինք:
Այդպես է, որ կա:
Ես էլ հենց այդ էի ուզում ասել:
Yes, it does.
Settled.
Exactly so. (That’s it.)
That’s just what I was going to
say.
 յես, իթ դազ
սեթըլդ
իգզսւքթլի սոու (դաթս իթ)
դաթս ջասթ ուոթ այ ուոզ գոուին՜
թը սէյ
 Անշուշտ:
Շատ ավելի լավ:
Ինքնըստինքյան հասկանալի է:
 Certainly. (Surely,)—
So much the better.
It goes without saying.
 սը:թընլի (շուըլի)
սոու մաչ դը բեթը
իթ գոուզ ուիդաութ սէյին

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика