дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Ադամի արհեստ — այգեգործ
Ադամի որդի /զավակ, թոռ / — մա ր դ
Ա դա մ ի տ ո ւն — դ րա խ տ
ա մ ե նա յն հ ա յո ց բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ — Հ ո վ հաննես
Թումանյան
ա յն ա շ խ ա ր հ ■ հա նդերձյա լ կյա նք
ա յնտ ե ղ , ուր թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր ն /ա ն գ ա մ /
ո տ ք ո վ են գ ն ո ւ մ — զ ո ւգա րա ն
ա ն ա պ ա տ ի մա կ ո ւյկ — ուղտ
ա ն ա պ ա տ /ն ե ր /ի ո ր դ ի — բեդվին
ա ն զ ա ր թ ն ե լ ի ք ո ւ ն — մահ
ա ն ծ ո ւ խ կ ր ա կ — օղի
ա ն մ ա հ ք ա ն ա ք ե ռ ց ի — Խ. Աբովյան
ա ն տ ա ռ ի ա ր ք ա /ն ա հ ա պ ե տ / — կաղնի
ա ն տ ա ռ ի թ ա գ ա վ ո ր — առյուծ
ա շ խ ա ր հ ա գ ր ո ւ թ յա ն հա յր — ա/ Թե-
նես, բ/ Ստրա բոն
ա շ խ ա ր հ ի կ ե նտ ր ո ն — Հռոմ
ա շ խ ա ր հ ի մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Փ ա րիզ
ա շ խ ա ր հ ի տ ա ն ի ք — ա/ էվերեստ ,
բ/ Պամիր
ա շ խ ա ր հ ի ք ա ղ ա ք ն ե ր ի ք ա ղ ա ք — Փա-
ոիգ
Ա պ ոլոնի ա շա կ ե ր տ (որդի) — բա նա ս տ
եղ ծ
ա ռ ա կ ա գ ր ո ւ թ յա ն Հ ո մ ե ր ո ս — Ե զոպոս
ա ռ ա ջ ի ն մ ա ր դ — Ադամ
ա ռ ա ջ ի ն տ ի կ ի ն — պ ետ ությա ն ղ ե կա վարի
կինը
ա ռ յո ւծ ի կ ա թ — օղի
ա ռ յո ւծ ի կ ա թ ծ ծ ո ղ /ծ ծ ա ծ / — ք աջ, խ ի զ
ա խ /մարդ/
ա ռ ո ղ ջ ո ւթ յա ն պ ա հ ա պ ա ն — բժիշկ
Ա ստ ծո ա ր ա ր ա ծ — մա րդ
Ա ստ ծ ո գ ա ռ — Հիսուս Քրիստոս
Ա ստ ծ ո դ ո ւռ /տ ո ւն / — եկեղեցի
Ա ստ ծ ո գ ո տ ի ■ ծ իա ծա ն
Ա ստ ծ ո ծ ա ո ա — հոգև որա կա ն
Ա ստծո ծա ռա ս ե ր ի ծ ա ռ ա — Հռոմի պ ա պ
Ա ստ ծ ո ո ր դ ի — Հիսուս Քրիստոս
Ա ստ ծ ո ք ա ղ ա ք — Երուսաղեմ
ա ս տ վ ա ծ ա յ ի ն կ ր ա կ — բ նա տ ուր
շնորհք
ա ս ք ա ն ա զ յա ն ա զ գ — հայ
Ա վա րա յր ի ա ր ծ ի վ ■ Ղևոնդ Երեց
Ա վա րա յր ի բ լբ ո ւլ/ե ր գ ի չ / — Եղիշե
Ա վ ետ յա ց ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
ա վ տ ո մ ո բ ի լա յի ն ա ր ք ա — Հենրի Ֆորդ
ա տ ո մ ա յի ն ռ ո ւմ բ ի հա յր — Օպենհայ-
մեր
ա ր ե գ ա կ ի դ ո ւ ս տ ր — Լուսին
ա ր և ա յի ն խ մ ի չ ք — կոնյակ
ա րև ա ր ք ա — Լյուդովիկոս 14-րդ
ա ր և ե լա հ ա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յա ն հա յր —
Խ ա չա տ ո ւր Աբովյան
Ա րև ելքի Հ ո մ ե ր ո ս — Ֆիրդուսի
ա ր ծ ա թ ե թ ռ չո ւն — ի նքնա թ իռ
ա ր ձ ա կ ի Պուշկին — Չ եխ ո վ
ա ր ճ ճ ի լ ե զ վ ո վ խ ո ս ե լ ■ գ նդա կո ծել
ա ր յո ւ ն ո տ ս ո ւլթ ա ն — Հա մ ի դ 2-րդ
ա ր վ ե ս տ ն ե ր ի հ ա յր ե ն ի ք — Իտալիա
ա ր վ ե ս տ ն ե ր ի մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք ■ Փ արիզ
ա ց տ ե կ ն ե ր ի ե ր կ ի ր — Մեքսիկա
Ա ֆ ր ո դ իտ ե ի կ ղ զ ի ■ Կիպրոս
բ ա լ զ ա կ յա ն տ ա ր ի ք — երեսուն — ք ա ռասուն
տ ա ր ե կա ն /կնոջ մասին/
Բ ա լթ ի կա յի մ ր ր կ ա հ ա վ -Նելսոն Ատե-
վւանյան
բ ա ն ա կ ա ն կ ե ն դ ա ն ի — մա ր դ
բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ա կ ա ն հ ի վ ա ն դ ո ւթ յո ւն ■
թ ո քա խ տ
բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ն ե ր ի և փ ի լի ս ո փ ա ն ե ր ի
հ ա յր ե ն ի ք — Գ երմանիա
Բ ա ք ո ս ի ա շ ա կ ե ր տ — գինեմոլ
Բ ա ք ո ս ի տ ա ճ ա ր — գ ինետ ուն
Բ ե թ ղ ե հ ե մ ի զ ա վ ա կ — հրեա
Բ ե թ ղ ե հ ե մ ի Մ ա ն ո ւկ — Հիսուս
բ ժ շ կ ո ւթ յա ն հա յր — Հ իպ ոկ րա տ
բ ի բ լ ի ա կ ա ն ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
բ ի բ լ ի ա կ ա ն լե ռ — Ա րարատ
բ ո ւր գ ե ր ի ե ր կ ի ր — Ե գիպ տ ոս
գ ա զ ա ն ն ե ր ի թ ա գ ա վ ո ր — առյուծ

397 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

գ ա ր ն ա ն ա վ ե տ ա բ ե ր — ա/ ծիծեռնակ,
բ/ ձնծա ղիկ
Գ ե ղ ա մա գ ե ղ ե ց կ ո ւհ ի — Ս ևա նա լիճ
գ ե ղ ա ր վ ե ս տ ի ս պ ա ս ա վ ո ր — ա ր վ ե ս տ
ա գ ետ
գ ե ղ ե ց ի կ ս ե ռ ի ն ե ր կ ա յա ց ո ւց ի չ — կին
գ լխ ի տ ե ր /ժ ո ղ ./- անուսին
գ ո ր ծ ի ք ն ե ր ի թ ա գ ա վ ո ր — երգեհոն
գ ր ա կ ա ն ֆ ի դ ա յի — Վարուժան
գ ր չի մ շա կ — գ ր ո ղ
գ ր ք ե ր ի գ ի ր ք — Աստվածաշունչ
գ ո ւյն ե ր ի կ ա խ ա ր դ — տ ա ղա ն դա վ ո ր
նկարիչ
Դ ա ն ե մա ր քա յի ի շ խ ա ն — Հա մլետ
Դ ա վ թ ի ո ր դ ի — Հիսուս Քրիստոս
դ ա ր չ ն ա գ ո ւ յն ժ ա ն տ ա խ տ — ֆ աշիզն
դ ո ժ ե ր ի , ջ ր ա ն ց ք ն ե ր ի և գ ե ղ ա ր —
վ ե ստ /ն ե ր /ի ք ա ղ ա ք — Վ ենետիկ
դ ր ա խ տ ի ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
ե դ ե մ ա կ ա ն տ ա ր ա զ ո վ — բոլորովին
մերկ
ե կ ե ղ ե ց ո ւ հ ա յր ե ր — բա ր ձ րա ստ ի ճա ն
հ ոգև որա կա ննե ր
ե կ ե ղ ե ց ո ւ ս պ ա ս ա վ ո ր — հ ո գև ո րա կա ն
Ե վա յի ս ե ր ո ւն դ /ժող., ց ե ղ / — կին
Ե վ ր ո պ ա յի մ ե ծ փ ա յտ ա հ ա տ — Նապո-
լեոն
Ե վ ր ոպ ա յի ս ի րտ — Փ ա րիզ
ե ր ա զ ն ե ր ի ա ս պ ե տ — ա նձկա լի սիրա ծ
էակ /եր իտ ա սա ր դ /
ե ր ա զ ն ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — անձկա լի սիրա
ծ էակ /աղջիկ/
ե ր ա ժ շտ ո ւթ յա ն հ ա յր ե ն ի ք — Իտա լիա
ե ր ա ժ շ տ ո ւ թ յա ն մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք
Վիեննա
ե ր ա ժ շտ ո ւթ յա ն Ռ ո ւբե նս — Արան Խ ա չատ
րյա ն
ե ր գ ե հ ո ն ի ա ր ք ա — Բ ա խ
ե ր ե ք կ ր ո ն ն ե ր ի ք ա ղ ա ք — Երուսաղեն
ե ր ե ք հ ա զ ա ր կ ղ զ ի ն ե ր ի ե ր կ ի ր — Ինդո-
նեզիա
Ե րեք ո տ ք ո վ քա յլե լ — ձ ե ռ նա փ ա յտ օ գ տ
ա գ ո րծ ե լ
ե ր կա թ ե բ ա զ ե /թ ռ չ ո ւն / — ի նքնա թ ի ռ
ե ր կ ա թ ե գ ա վ ա զ ա ն — բռնի ուժ
ե ր կ ա թ ե լե դ ի /տ ի կ ի ն / — Մ արգարեթ
Թեթչեր
ե ր կ ա թ ե կ ա ն ց լե ր — Բիսնարկ
ե ր կ ա թ ե /ե ր կ ա թ յա / ձի — ա վտ ո մ ե ք ե նա
ե ր կ ա ր ք ո ւ ն — մահ
ե ր կ ի ր Նաիրի /Ն ա ի ր յա ն ա շ խ ա ր հ —
Հա յա ստ ա ն
ե ր կ ն ա գ ո ւյն /կ ա պ ո ւ յտ / ե ր թ ո ւղ ի ն ե ր —
ա վիա ուղիներ
ե ր կ ն ա գ ո ւ յն / կ ա պ ո ւ յտ / ա ր յո ւ ն —
ա զ ն վա կա ն ծագում
ե ր կ ն ա գ ո ւ յն / կ ա պ ո ւ յտ / ս ա ղ ա վ
ա ր տ ն ե ր — ՄԱԿ ի խ ա ղ ա ղ ա ր ա ր ներ
ե ր կ ն ա գ ո ւյն վ ա ռ ե լ ի ք — գա զ
Ե ր կ նա յի ն Դ ա տ ա վ ո ր — Աստված
ե ր կ նա յի ն լո ւսա տ ո ւ — Արև
Ե ր կ նա յի ն կ ա ն թ ե ղ — Լուսին
ե ր կ ն ք ի ա չ ք ե ր — ա ստ ղ եր
ե ր կ ր ո ր դ կ ե ս — ամուսին
ե ր կ ր ո ր դ հ ա ց — կարտոֆիլ
ե ր կ ր ո ր դ Հ ո ո մ — Կ ոստ ա նդնուպոլիս
ե ր կ ր ո ր դ շունչ /շ ն չա ռ ո ւթ յո ւն / — ուժերի
նոր հորդում
ե ր ր ո ր դ ո տ ք — ձ ե ռ նա փ ա յտ
զ ե ն ք ի ը ն կ ե ր /ե ղ բ ա յր / — զինակից,
դա շնա կ ից
զ ե ն ք ի մ ա ր դ — զի նվ ո րա կա ն
էշի դ ր ա խ տ /ժ ո ղ ./- ա քս ո րա վա յր
ը ն դ ե ր ք ի հ ե տ ա խ ո ւ յզ — ե րկրա բա ն
Թ ա գ ա վ ո ր ն ե ր ի Թ ա գ ա վ ո ր — Հիսուս
Քրիստոս
թ ն դ ա ն ո թ ի մ ի ս — զոհ դա ր ձ ո ղ մա ր դ կային
կյա նքեր /պ ա տ ե րա զ մ ո ւմ /
Թ ո ր գ ո մ յա ն ա զ գ /ցեղ, ս ե ր ո ւն դ /- հայ
Թ ո ր գ ո մ ի դ ո ւս տ ր — հայուհի
Թ ո ր գ ո մ ի /Թ ո ր գ ո մա / տ ո ւն — Հա յա ս տա
ն
թ ռ չ ո ւն ն ե ր ի ա ր ք ա — ա րծ իվ
թույլ ս ե ռ ի ն ե ր կա յա ց ո ւց ի չ — կին
ժ ո ղ ո վ ր դ ի հ ա յր — ա զգ ի առաջնորդ,
ղե կա վա ր

398 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

ի մ ա ս տ ո ւ թ յա ն տ ա մ ա ր — հա մա լսա րան
ի մ ա ս տ ո ւ ն խ ա ղ — շա խ մա տ
Ի ս մա յե լի զ ա վ ա կ — ա րա բ
Ի ս րա յե լի զ ա վ ա կ /որդի, զա ր մ , ս ե ր
ո ւ ն դ / ■ հրեա
ի տ ա լա կ ա ն հ ե ղ ա փ ո խ ո ւ թ յա ն մ ա ե
ս տ ր ո — Վերդի
լե ռ ն ե ր ի ա ր ք ա — ա ր ծ իվ
լճ ե ր ի և ճ ա հ ի ճ ն ե ր ի ե ր կ ի ր — Ֆինլանդիա
Լոռ ո ւ ե ր գի չ ֊Հ ովհ. Թումանյան
լուռ հ ի շ ա տ ա կ ա ր ա ն — խ ա չ քա ր
լո ւսա շ ո ղ հ ա ն ճ ա ր — Մոցարտ
Լ ո ւ սա վ ո ր չ ի ա թ ո ռ /գ ա հ / — կա թ ո ղ ի կ ո սություն
լո ւս ա վ ո ր ո ւթ յա ն տ ա ճ ա ր — դպրոց
լո ւս ն ի տ ա կ — ա/ ա շխա րհում, բ/ կյա նքում
խ ա ղ ա ղ ո ւ թ յա ն ա վ ե տ ա բ ե ր թ ռ չ ո ւն —
ա ղա վ նի
խ ա ն դ ո տ Մ ա վ ր — Օթելլո
խ ա վ ա ր ի ա ս պ ե տ /ո ր դ ի / — խ ա վ ա ր ա միտ
մարդ, չա րա գ ործ
խ ե լ ք ի տ ո ւն /ժ ո ղ ./ — գլուխ
խ ղ ճ ի կ ա լա ն ա վ ո ր — ա յլա խ ոհ /հա լածվող/
խ ո ս ք ի ա ր ք ա — Գյոթե
խ ո ս ք ի վ ա ր պ ե տ — տ ա ղ ա ն դ ա վ ո ր
գր ող
ծ ա գ ո ղ ա ր և ի ե ր կ ի ր — ճ ա պ ո ն ի ա
ծ ա ղ ի կ ն ե ր ի ա մ ի ս — գարուն
ծ ա ղ ի կ ն ե ր ի թ ա գ ա վ ո ր ո ւ թ յո ւ ն — Հո լանդիա
ծ ա ղ ի կ ն ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — վա րդ
ծ ա ղ ր ա ծ ո ւ ն ՛ ա շ ո ւն ը ս ր տ ո ւ մ — նեոնիդ
Ե նգիբարյան
օ ա պ լ վ ա ր ի հ ե ր ո ս — Փ անջունի
ծ ի ծ ա ղ ի ա ր ք ա — Չառլի Չապլին
ծ ի ծ ա ղ ի մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք Գ ա բ ր ո վ ո
ծ ի ր ա ն ի գ ո տ ի — ծ իա ծա ն
ծ ո վ ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — ա/ Վենետիկ,
բ/ Անգլիա
ծ ո վ ե ր ի մ ա ր գ ա ր ի տ — ա / Իտալիա,
բ/ Միջերկրական
ծ ո վ ե ր ի տ ի ր ա կ ա լ — ա/ կետ, բ/ Անգլիա
Կ ա ի սա յի ե ր կ ր պ ա գ ո ւ — շա խ մ ա տ ա սեր’
շա խ մա տ ի ն ն վ իր վա ծ մա րդ
կ ա մ ո ւ ր ջ ն ե ր չ հ ա ն դ ո ւ ր ժ ո ղ գ ե տ —
Արաքս
կա յս ր ե ր ի ք ա ղ ա ք — Բ յուզանդիոն
կ ա ն ա չ ա չ ք ե ր ո վ ճ ի վ ա ղ — խ ա ն դ
կա ն ա չ բ ա ր ե կ ա մ — բնություն
կ ա ն ա չ բ ժ շ կ ո ւթ յո ւն — բուսա բուծություն
կ ա ն ա չ դ ե ղ ա տ ո ւ ն — դեղաբույսեր
կ ա ն ա չ ե ր կ ի ր — Գրենլանդիա
կ ա ն ա չ թ ո ւ ղ թ — դոլա ր /ա ռա վ,
արհմրհ./
կ ա ն ա չ և կ ա ր մ ի ր ն ա ր ո տ /ժ ո ղ ./ —
պ սա կ /պ սա կադրութ յուն/
կ ա ն ա չ կ ղ զ ի — ա / Շրի Լա ն կա /Ցեյլոն/,
բ/ Իռլանդիա
կ ա ն ա չ կ ղ զ ի /կ ղ զ յա կ / — օա զ ի ս
կ ա նա չ մ ա յր ց ա մ ա ք /ա շ խ ա ր հ ա մ ա ս /
— Ավստրալիա
կ ա շ վ ե գ ն դ ա կ — ֆուտբոլ
կ ա շ վ ե ձ ե ռ ն ո ց /ն ե ր / — բ ռ ն ց քա մա րտ
կ ա պ ո ւ յտ ե թ ե ր — հ ե ռ ո ւստ ա տ ե ս ո ւթյուն
կ ա պ ո ւ յտ ե ր ա կ — ջրանցք, գ ետ /քա ր տ
եզ ի վրա/
կ ա պ ո ւ յտ /ե ր կ ն ա գ ո ւյն / է կ րա ն — հեռ
ո ւստ ա տ ե ս ո ւթ յո ւն , հ ե ռ ո ւս տ ա ցույց
կ ա վ ե ա ր ձ ա ն — դա տ ա ր կ ա ր ժ ե ք
կ ա տ ա կ ե ր գ ո ւ թ յա ն հա յր — Արիստո-
ֆանես
կ ա տ ո ւն ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — հ ո վա զ
կ ա ր գ ի պ ա հ ա պ ա ն — ոստ իկա ն
կ ա ր մ ի ր տ ե ռ ո ր — հ ա կ ա հ ե ղ ա փ ո խ ա կա
նների ջա րդ
կ ե ղ տ ո տ ս պ ի տ ա կ ե ղ ե ն • մի տ ե ղ’
ներսում կա տ ա ր վ ո ղ վա տ գործեր
կ ե ն դ ա ն ի ա պ ր ա ն ք — վա ճա ռ ք ի հա ն վո
ղ մա ր դ
կ ե ն դ ա ն ի ն ե ր ի ա ր ք ա — առյուծ

399 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

կ ե ն ս ա խ ի ն դ հա յ — Վիլյւսմ Սւսրոյան
կ ի բ ե ռ ն ե տ ի կ ա յի հ ա յր — Նորբերտ Վիներ
Կ ի լի կ իա յի ա ր ծ վ ա բ ո ւ յն — Զեյթուն
կ ի ն ո ա շ խ ա ր հ ի Մ ե ք քա — Հոլիվուդ
կ յա ն ք ի ա շ ո ւն — ա ռա ջա ցա ծ տ ա ր ի ք
կ յա ն ք ի ա ր մ ա տ — ժենշեն
կ յա ն ք ի գ ա ր ո ւ ն — ե ր իտ ա սա ր դ տ ա ր ի ք
կ յա ն ք ի գ ե տ — արյուն
կ յա ն ք ի ը ն կ ե ր /ը ն կ ե ր ո ւհ ի / — կո ղա կից
կ յա ն ք ի ծ ա ղ ի կ ն ե ր — մանուկներ
կ յա ն ք ի ձ մ ե ռ — խ որ ծերություն
կ յա ն ք ի ճ ա ն ա պ ա ր հ — նեղ տ ա ր ա ծա շերտ,
որ բուն երկրի հետ է կա պում
կ յա ն ք ի մ ա յր ա մ ո ւտ — կյա նքն ա վա ր տելու
մոտ տ ա ր ի ք
Կ յո ւրա սա ո յի հ ե ր ո ս /ա ս պ ե տ / — Տիգ-
րան Պեւորոսյան
կ ո լո ւմ բ ո ս յա ն մ ա յր ց ա մ ա ք — Ամերիկա
կ ո մ ո ւն ա ր ն ե ր ի ք ա ղ ա ք — Փ ա րիզ
կ ո պ ի տ սեռ — տ ղա մա ր դ /հվք./
Կ ո ս տ ա ն դ ի ա ն ո ս ի ք ա ղ ա ք — Կոս-
տ ա նդնուպ ոլիս
Կ ո վ կա ս ի ա ր ծ ի վ — Կամո /Սիմոն Տեր-
Պեւորոսյւսն/
Կ ո վ կա ս ի ե ր գի չ ֊Լե ր մ ո նտ ո վ
Կ ո վ կա ս ի մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Թիֆլիս
Կ ո վ կա ս ի ո ր դ ե գ ի ր ն ե ր — Լ ե ր մ ո նտ ո վ և
Պուշկին
կ ր ա կ ա ր տ ա շ ն չ ո ղ լե ռ — հ րա բո ւխ
կ ր ե մ լյա ն տ ի ր ա ն — Ստալին
հ ա զ ա ր լճ ե ր ի ե ր կ ի ր — Ֆինլյանդիա
հ ա զ ա ր ու մ ե կ գ ի շ ե ր ն ե ր ի ե ր կ ի ր —
Ի րա ք
հ ա զ ա ր ու մ ե կ ե կ ե ղ ե ց ի ն ե ր ի ք ա ղ ա ք
■Անի
հ ա ղ թ ա ն ա կ ի դ ի ց ո ւհ ի ֊Նիկե ա ս տ վ ա ծուհի
հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յի ն ժ ա ն դ ա ր մ -ՆԱՏՕ
հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք —
Փ ա րիզ
հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յի ն վ շտ ի ե ր գի չ — Լորդ
Բայրոն
հ ա յ ա զ գ ա յի ն շա ր ժ մ ա ն մ ա ր գ ա ր ե —
Րաֆֆի
հ ա յ ա զ գ ի Հ ո մ ե ր ո ս — Պ ա տ կա նյա ն
հ ա յ /հա յո ց / Ա ն դ ե ր սե ն — Աղայ ան
Հ ա յա ս տ ա ն ի Գ ա բ ր ո վ ո — Գյումրի
Հ ա յա ս տ ա ն ի լե ռ ն ե ր ի ս ր ն գ ա հ ա ր —
Հա մա ստ ե ղ
Հ ա յա ս տ ա ն ի հ ր ե շ տ ա կ — Խ ր ի մ յա ն
Հայրիկ
Հ ա յա ս տ ա ն ի մ ի ջ ն ա բ ե ր դ — Արցախ
Հ ա յա ս տ ա ն ի Մ ով սե ս — Ս. Գր. Լուսա վորիչ
Հ ա յա ս տ ա ն ի ս ո խ ա կ — Գոհար Գաս-
պա րյա ն
Հ ա յա ս տ ա ն ի վ ե ր ք ի եր գի չ — Խ. Աբով-
յան
հա յ Ա ր ի ստ ոտ ե լ — Գավիթ Անհաղթ
հ ա յ Աքիլլես — Սասունցի Գավիթ
հ ա յ Բ ա լ զա կ — Հ. Օ շա կան
հ ա յ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ յա ն ի շ խ ա ն —
Թեքեյան
հ ա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յա ն թ ո ւ խ Ա րա մա զ դ
— Ավ. Ահարոնյան
հա յ գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յա ն ն ա հ ա պ ե տ — Ավ.
Ի սա հա կյա ն
հա յ ե ր ա ժ շտ ո ւթ յա ն հա յր — Կ ոմիտ ա ս
հ ա յե ր ե ն ի /հ ա յո ց / ա ռ ա ջ ի ն ո ւս ո ւց ի չ —
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց
հ ա յկ ա կ ա ն Բ ուա լո — Ե. Չարենց
հ ա յկ ա կ ա ն /հ ա յո ց / Գ ա ր ի բ ա լ դ ի —
Անդրանիկ
հ ա յկ ա կ ա ն Կ ա ր թ ա գ ե ն — Ա րտաշատ
հ ա յկ ա կ ա ն /հ ա յո ց / Հ ո մ ե ր ո ս — ա / Արսեն
Բագրա տ ունի, բ/ Պ ա տ կա ն յան
հ ա յկ ա կ ա ն ս ի մֆ ո ն ի զ մ ի հա յր — Ալ.
Սպենդիա րյա ն
Հա յկ ի տ ո հ մ /զ ա ր մ / — հայ /հվք./
հա յ Ն ա հա պ ետ — Ղ. Ալիշան
հ ա յ ն ո ր գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յա ն հ ա յր ա պ ե տ
— Հովհ. Հովհա ննիսյա ն
հ ա յո ց ա ր ծ ի վ — Անդրանիկ

400 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

հա յո ց Գ ա ն գ ե ս — Արածանի
հ ա յո ց Հա յր ի կ — Խ րի մյա ն Հայրիկ
հ ա յո ց հ ա վ ա տ ք ի հա յր — Ս. Գր. Լո ւսա վորիչ
հ ա յո ց հ ա վ ա տ ք ի մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Ս.
էջմիածին
Հա յո ց Մ ե ծա ց ո ւս ո ւց չա պ ե տ — Ս. Մես-
րոպ Մաշտոց
հ ա յո ց Մոլիեր — Հ. Պարոնյան
հ ա յո ց ն ա հ ա պ ե տ — Ղ. Ալիշան
հ ա յո ց Պ ուշկին — Հովհ. Թումանյան
հ ա յ Վերդի — Տիգրան Չ ուխա ճյա ն
հա յր Ա բ րա հա մ ի թ ո ռ — հրեա
հ ա յր ե ն ի գ ո ւյն ե ր ի վ ա ր պ ե տ / կ ա խ
ա ր դ / ֊Մ ա րտ ի ր ոս Աարյան
հա յ օ պ ե ր ա յի հա յր — Տիգրան Չու-
խ ա ճ յա ն
հ ա ն ճ ա ր ե ղ Լ ո ռ ե ց ի — Հ. Թումանյան
հ ա ն ճ ա ր ե ղ պ ա տ ա ն ի — Մեծարենց
հ ա ջ ո ղ ո ւթ յա ն ջ ե նտ լմ ե ն — ա / ծ ո վա հեն,
բ/ կողոպտիչ
հ ա ս ա ր ա կ ա ծ ը հա տ ե լ — կեսն անցնել
/մրցության/
հ ա ս ա ր ա կ ա ց տ ո ւն — ա նա ռա կա ն ո ց
հ ա վ ա տ /ք /ի տ ո ւն — եկեղեցի, տ ա ճա ր,
վա ն ք
հ ա վ ե ր ժ ա կ ա ն հ ա ն գ ի ս տ — մահ
հ ա վ ե ր ժ ա կ ա ն ք ա ղ ա ք — Հռոմ
հ ա վ ե ր ժ ա կ ա ն / հ ա վ ի տ ե ն ա կ ա ն / ք ո ւ ն
/ն ի ն ջ / — մահ
հ ա վ ի տ ե ն ա կ ա ն տ ո ւն — գ ե րեզ մա ն
հ ա վ ի տ ե ն ա կ ա ն ք ա ղ ա ք — ա/ Երուսա-
ղեմ, բ/ Հռոմ
հ ա ր ա վ ա յի ն ծ ո վ ե ր ի մ ա ր գ ա ր ի տ —
Պոլինեզիա
հ ա ր դ ա գ ո ղ ի ճ ա մ փ ո ր դ — գ ե ղա ր վ ե ս տի
նվիրյալ
Հա ր ո ւթ յա ն լեռ — Գողգոթա
հ ե ղ ո ւկ հ ա ց — գարեջուր
հ ի ն ա շ խ ա ր հ /ա շ խ ա ր հ ա մ ա ս / — Եվրոպ
ա
հ ի ն գ ա ղ բ ա ր /ա ր և մտ ./ — ա պ տ ա կ
հ ի ն գ ե ր ո ր դ ա շ խ ա ր հ ա մ ա ս — Ավս-
տ ըրա լիա
հ ի ն գ ե ր ո ր դ շա ր ա ս յո ւն — թիկունքում
թ շնա մո ւ օ գ տ ի ն գ ո ր ծ ո ղ ուժեր
/հվք./
Հ ի պ ո կ ր ա տ ի ա շա կ ե ր տ — բժիշկ
հ յո ւս ի ս ի ա ր ջ — Ռուսաստան
հ յո ւ ս ի ս ի Շ ա մ ի ր ա մ — Ե կա տ ե ր ի նա
2-բդ
հ ն ա գ ո ւյն ա ր հ ե ս տ — մա ր մ նա վա ճա ռություն
հ ն ա գ ո ւ յն մ ա ս ն ա գ ի տ ո ւ թ յո ւ ն — գ ո ղություն
հ ն չյո ւն ն ե ր ի ա ր ք ա — Բեթհովեն
հ ո գ և ո ր պ ե տ — կաթողիկոս
հ ո գ և ո ր հա յր — հո գև ո րա կա ն
հ ո գ և ո ր հ ո վ ի վ — եկեղեցու հա մա յնքին
սպ ա սա ր կ ո ղ հոգև ո րա կա ն
հ ո ղ ե բ ա ր ձ — գ երե զմա ն
հ ո ղ ի ա շ խ ա տ ա վ ո ր — գյուղացի, երկրա
գ ործ
հ ո ղ մա ղա ց ն ե ր է 7 ա ս պ ե տ — Դոն Քիշոտ
հ ս կա ն ե ր ի խ ա ղ — բա սկետ բոլ
Հ ո ւդա յի ո ր դ ի — դա վա ճա ն
ձա յն ե ր ի ա ր ք ա — Կոմիտաս
ձ ե ղ ն ա հ ա ր կ ի բ նա կ ի չ — ա ղ քա տ
Ձ եր /խ ո ն ա ր հ / ծ ա ռ ա ն — ես
ձ մ ե ռ վ ա ձ ի ա վ ո ր — ուշ ա շնա ն ցուրտ
ճ ա շա կ ի օ ր ե ն ս դ ի ր — նորաձևության
վա րպ ետ
ճ ա ր տ ա ս ա ն ո ւ թ յա ն ա ր ք ա — Ցիցերոն
մ ա հ վ ա ն վ ա ճ ա ռ ա կ ա ն — զ ի նա գ ո ր ծ
մ ա հ վ ա ն փ ո շի — թ մրա դեղ
մա յր բ ո ւհ — պ ետ ա կա ն հա մա լսա րա ն
մ ա ր դ կ ա յի ն գ ո յո ւթ յա ն չ ո ր ր ո ր դ չ ա փ
ո ւ մ — ժա մա նա կ
մ ա ր դ կ ա յի ն հ ո գ ո ւ ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ —
գր ո ղ
մ ա ր դ կ ո ւ թ յա ն /գ ե ղ ե ց ի կ , լա վ ա գ ո ւ յն
կ ե ս — կին /հվք./
մ ա ր դ — մ ե ք ե ն ա — ռոբոտ
մա ր դ ո ւ լա վ ա գ ո ւ յն բ ա ր ե կ ա մ — շուն
մ ե ծ ա ղ ո թ ա ս ա ց — Նարեկացի
մ ե ծ Է կ րա ն — կինո /կ ի ն ե մա տ ո գ րա ֆիա/
մ ե ծ Ի տ ա լա ց ի — Դանթե

401 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

մ ե ծ Լ ո ռ ե ց ի — Հովհ. Թումւսնյան
մ ե ծ լո ւս ա վ ո ր — Արև
մ ե ծ ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ — Աստված
Մեծ Չ ա ր չա ր յա լ — Հիսուս Քրիստոս
մ ե ծ ք ա ղ ա ք — Հռոմ
մ ե ծ ք ա ն ա ք ե ռ ց ի — Խ. Աբովյան
մ ե կ գ ա զ կ տ ա վ — պ ա տ ա ն ք
մ ե տ ա ք ս ի մ ե ծ ճ ա ն ա պ ա ր հ — Ասիայից
Ե վր ոպ ա ա շխ ո ւյժ ա ռ և տ րա կա ն
մայրուղի
Մ իա ծ ի ն Ո ր դ ի — Հիսուս Քրիստոս
մի բ ո ւռ /ա ր և մտ . ա փ մ ը / հ ո ղ — գ ե ր ե զ ման
մ ի ջ ա զ գ ա յի ն ժ ա ն դ ա ր մ — ԱՄՆ
Մ ի ջ ե ր կ րա կա ն ծ ո վ ի մ ա ր գ ա ր ի տ —
Ալեքսանդրիա
մ տ ք ի ա ռ ո ղ ջ ա ր ա ն — գ րա դա րա ն
մ ր գ ե ր ի ա ր ք ա — մանգո
Նաիրի ե ր կ ր ի ե ր գի չ — Վ. Տերյան
ն ա ի ր յա ն հ ա ն ճ ա ր ի ս ե ր մ ն ա ց ա ն — Կո-
միտ ա ս
Նեղոսի /հ ո վտ ի / ե ր կ ի ր — Ե գիպ տ ո ս
Նևայի ք ա ղ ա ք — Պետերբուրգ
ն ե ր ք ի ն դ ա տ ա վ ո ր — խիղճ, խ ղճմը-
տ ա ն ք
ն ե ր ք ի ն մ ա ր դ — հոգի
Ն ի ր վա նա յի թ ա գ ա վ ո ր ո ւ թ յո ւ ն — ա /
ե րա նա վ ետ վ իճա կ’ կ յա նք բ/ մահ
Նոյի ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
Նոյի զ ա վ ա կ /Նոյ Ն ա հա պ ե տ ի ո ր դ ի —
հայ
ն ո րա ձ և ո ւթ յա ն մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Փա-
ՈԻԳ
նոր ա շ խ ա ր հ — Ամերիկա
ն ո ր ա վ ե պ ի ի շ խ ա ն — Զ ոհրա պ
նոր Բ ա բ ե լո ն — ա/ Փարիզ, բ/ ԱՄՆ. Նյու
Յորք
նոր դ ա ր ա շ ր ջ ա ն ի Ն ա ր ե կա ց ի — Աիա-
մանթո
նոր ք ա ղ ա ք — Վ ա ղա րշա պ ա տ
Շ ա մ ի րա մ ի ք ա ղ ա ք • Վան
Շ ա պ ի ն ■ Գ ա ր ա հ ի ս ա ր ի ա ր ծ ի վ — Անդրանիկ
շեկ ա վ ա զ ն ե ր — ա նա պ ա տ
Շ ե ք սպ ի ր ի հ ա յր ե ն ի ք — Անգլիա
Շ ի րա կ ի բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ■ Ավ. հսա հա կ-
յան
շշի ա ս պ ե տ — գինեմոլ, հա րբե ցող
ո գ ո ւ մ շա կ — ա րվ եստ ի նվիրյալ
ո ղ բ ե ր գ ո ւթ յա ն հա յր — էսքիլես
ո ս կ ե հ ո ր թ ի ե ր կ ր պ ա գ ո ւ — փ ո ղա մո լ
ո ս կ ի բ ի լա զ ո ւ կ /ժ ո ղ / — ա րհեստ
ո ս կ ի ե ր ի տ ա ս ա ր դ ո ւ թ յո ւ ն ■ հ ղ փ ա ցա
ծ ե րիտ ա սա րդութ յուն
ո տ ք ե ր ո վ ք վ ե ա ր կ ե լ — ք վեա ր կ ե լո ւց
խ ուսա փ ե լ
չ ա ր չ ա ր ա ն ա ց լե ռ — Գողգոթա
չո ր ս ա չ ք ա ն ի — ա կն ո ցա վ ո ր /առավ.
վ իրա վո րա կա ն./
չ ո ր ր ո ր դ ի շ խ ա ն ո ւ թ յո ւ ն • մամուլ,
զա ն գ վա ծա յի ն լրա տ վա միջ ոց ներ
պ ա ռ ն ա ս յա ն ք ո ւ յր ե ր ■ ինը մուսաներ
պ ա տ մ ո ւ թ յա ն հ ա յր — Հերոդուոոս
պ ա ր ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — վալս
Պ ա ր ս կ ա ս տ ա ն ի վ ա ր դ — Շիրազ
Պ ետ ր ո ս ի ք ա ղ ա ք — Պ ետերբուրգ
պ ղ ն ձ ե / բ ր ո ն զ ե / հ ե ծ յա լ — Պետրոս
1-ին
պ ո ղ պ ա տ ե մա յր ո ւղ ի — երկա թ գ իծ
ջ ո ւթ ա կ ի թ ա գ ա վ ո ր — Պ ա գա նինի
ջ ո ւն գ լի ն ե ր ի ա ր ք ա — վա գր
ջ ո ւն գ լի ն ե ր ի թ ա գ ո ւ հ ի — ա ր մա վեն ի
ռ ո ւս ա կ ա ն ա վ ի ա ց ի ա յի հա յր -Ն . ժու-
կովսկի
ռ ո ւ ս ա կ ա ն պ ո ե զ ի ա յի ա ր ե գ ա կ ■
Պուշկին
Ռ ո ւս ա ս տ ա ն ի հ յո ւս ի ս ա յի ն մ ա յր ա ք
ա ղ ա ք — Պ ետերբուրգ
ս ա պ ո ն ա ծ թ ո կ — կա խ ա ղա ն
Ս ա ս ո ւն ի ա ր ծ ի վ — Անդրանիկ
ս ա փ ր ա ծ գ լ ո ւխ ն ե ր — ա / ն ե ոֆ ա շի ստ ներ,
բ / կա լա նա վոր ներ
ս ե ղ ա ն ի թ ա գ ո ւ հ ի — իշխ ա ն ձուկ
սև ա գ ռ ա վ /կ ա ռ ե թ / — կա լա նա վ ո ր ն ե րի
փ ա կ կա ռ ք կամ մ ե քե նա /բա նտ
ա րկությա ն կամ ա քս ո ր ի խոր-
հըրդան./

402 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

սև Ա մ ե ր ի կա — ԱՄՆ-ի սևա մորթ բ նա կ չություն
սև ա շ խ ա ր հ ա մ ա ս — Աֆրիկա
սև բ ի զ ն ե ս — մա քսա նենգութ յուն
սև բ յո ւջ ե — ռա զ մա կա ն ծա խ ս ե ր
սև թ ո ւ ղ թ — պ ա տ ե րա զ մ ո ւմ զ ո հ վա ծ լինելու
ծա ն ուցա գ ի ր
սև մ ա հ — ա կա ն
սև ո ս կ ի — ш/ նավթ, բ/ քա ր ա ծ ո ւխ
սև ս ք ե մ ա վ ո ր — հ ոգև ո րա կա ն
սև ց ա վ /ժ ո ղ / — ժ ա ն տ ա խ տ
սև ց ե լե ր ի ս ե ր մ ն ա ց ա ն — Սկսել Բա-
կունց
սև ք ա ղ ա ք — Վան
Ս ե ր վ ա ն տ ե ս ի լե զ ո ւ — իսպ ա ներեն
Ս իո նի ա ղ ջ ի կ — հրեուհի
Ս ի ո ն ի ո ր դ ի — Ե րո ւսա դ ե մ ի վա ն ք ի
միա բա ն
ս ի ր ո ա ռ ա ր կ ա — սի րա ծ էակ /կին/
ս ի ր ո լե զ ո ւ — ֆ րանսերեն
ս ի ր ո տ ո ւն — սիրտ
Ս կ յո ւտ ա ր ի ս ո խ ա կ — Պ. Դուրյան
ս ո ց ի ա լա կ ա ն ք ա ղ ց կ ե ղ — կա շա ռա կ ե րություն
ս պ ի տ ա կ ա ր ջ ե ր ի ե ր կ ի ր — Սիբիր
ս պ ի տ ա կ դ ր ո շ պ ա ր զ ե լ — հանձնվել,
ա նձ նա տ ո ւր լինել
ս պ ի տ ա կ ե ղ ե ռ ն /ջ ա ր դ / — ձուլում /ա զ գային/
ս պ ի տ ա կ խ ա լ ա թ ա վ ո ր — բժիշկ, բուժա
շխ ա տ ո ղ
ս պ ի տ ա կ մ ա հ /թ ո ւ յն / — թ մրա դ ե ղ ,
թմրանյութ
ս պ ի տ ա կ մ ա յր ց ա մ ա ք — Անտարկտի-
դա
ս պ ի տ ա կ ո ս կ ի — ա / պլատին, բ/ բա մ բակ
Ս պ ի տ ա կ տ ա ն տ ե ր — ԱՄՆ — ի ն ա խ ա գա
հ
ս պ ի տ ա կ փ ո շ ի — թ մրա դ ե ղ
ս պ ի տ ա կ օ ձ ի ք ա վ ո ր — գ րա սե նյա կ ի
պ ա շտ ո ն յա
ս պ ո ր տ ի թ ա գ ո ւ հ ի — թեթև ա տ լետ ի կա
ս տ ի հ ա յր — սա տ ա նա
ս տ ո ի կ յա ն ի մ ա ս տ ա ս ե ր — Սենեկա
ս տ ո լի պ ի ն յա ն փ ո ղ կ ա պ — կա խ ա ղա ն
ս տ ո ր ե ր կ ր յա դ ե ղ ա տ ո ւ ն ■ հա նքա յին
աղբյուր
ս տ վ ե ր ա յի ն է կ ո ն ո մ ի կա — խ ա ր դ ա խ
տնտ եսվա րութ յուն
ս ր բ ա զ ա ն ք ա ղ ա ք — ա / Յռոմ, բ/ Երու-
սաղեմ
ս ր բ ո ւթ յա ն վ ե հա ն ձ ն ո ւհ ի — Աֆրոդիտե
ս ր ի հ ե ր ո ս ֊քա ջա ն ո ւն մա րտ իկ
ս ո ւր բ ա մ ի ս — Ռ ա մազան /մա հ մե դա կանների
գա ր նա նա յի ն տոն/
ս ո ւր բ /ս ր բ ա զ ա ն / լե ռ — ա/ Արարատ,
բ/ Ֆուձիամա
Ս ուրբ Հ ե ղ ի ն ե ի ա ք ս ո ր ա կ ա ն ֊ Նապո-
լեոն
ս ո ւր բ ն շա ն — խաչ
Ս քո թ լե ն դ յա ր դ — ա նգ լիա կա ն ք ր ե ա կան
ոստիկանություն
Վ ա թեռլոյի ա ր ծ ի վ ֊Նապոլեոն
վա լս ե /7/7 մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Վիեննա
վ ա լս ե ր ի ա ր ք ա — Յոհան Շտրաուս
/որդի/
Վ ա յմա րի ի մ ա ս տ ո ւ ն — Գյոթե
վ ա յր ի ս ա գ — վա րձկա ն
Վ ա սպ ո ւր ա կ ա ն ի ա ր ծ ի վ — Խրիմյա ն
Հայրիկ
Վ ա տ ի կա ն ի փ ա ր ա վ ո ն — Հռոմի պ ա պ
վ ա ր դ ա գ ո ւ յն ք ա ղ ա ք — Երևան
վ ա ր դ ա կ ա կ ա չ ն ե ր ի ե ր կ ի ր — Հոլա նդիա
վ ա ր դ ե ր ի ու հա ս մ ի կ ն ե ր ի հ ա յր ե ն ի ք —
Ֆլորենցիա
վ ա ր դ ե ր ի ք ա ղ ա ք — Փ ա սա դենա /Լոս
Անջելես/, Շիրազ
վ ա ր դ ի ու ս ո խ ա կ ի դ ա ր — սիրերգության
մ ի ջ նա դա ր յա ն շրջան
/Արևելքում/
Վ ե նետ ի կի մ ա վ ր — Օթելլո
Վեներայի ա շ խ ա ր հ — Կիպրոս
վ ե ր ի ն Ե ր ո ւսա ղ ե մ ի ո ւ խ տ ա վ ո ր — մա համերձ
վ ե ր ի ն պ ա ր գ և — շնորհք /ա ստ վա ծա յին

403 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

վ ե ր ջ ի ն կ ա յա ն /կ ա ց ա րա ն , հ ա ն գ ը ր —
վ ա ն /- գերե զմա ն
վ ե ր ջ ի ն ճ ա մ փ ո ր դ ո ւթ յո ւն — մահ
վ ե ր ջ ի ն շունչ — մահ
վ ե ց ե ր ո ր դ մ ա յր ց ա մ ա ք — հա մ ա շխ ա ր հային
օվ կ իա ն ո ս
վ ի կ ի ն գ ն ե ր ի ե ր կ ի ր ֊Ն որ վեգիա
վ հ ո ւկ ն ե ր ի ո ր ս — ք ա ղ ա ք ա կ ա ն հա կա ռակորդների
հ ետ ա պ նդ ում
վ շ ւոա կ ե րպ ա ս պ ե տ — Դոն Քիշոտ
վ ս ե մ ա ք ս ո ր ա կ ա ն — ազա տ ություն
վ ր ձ ն ի վ ա ր պ ե տ — տ ա ղ ա ն դ ա վ ո ր
նկարիչ
տ ա գ ն ա պ ի հ ո ր մ ո ն — ա դրենալին
տ ա ն տ ղ ա մ ա ր դ ը — ամուսին
տ ա ռ ա պ ա ն ք ի հ ո վ ի տ — ցա վ ե ր ո վ լի
կյա նք
տ ա ռ ա պ յա լ հ ա ն ճ ա ր — Դանթե
տ ա ս ն ա մ ա տ յա ն ա ր հ ե ս տ — գ ո ղ ո ւթյուն
տ ա ս ն ե ր կ ո ւե ր ո ր դ խ ա ղ ա ց ո ղ — ֆ ուտ բոլի
թիմի երկրպ ա գո ւ
տ ա ս ն ե ր ո ր դ մ ո ւսա — ա/ թ ա ր գ մա նա կան
արվեստ, բ/ գ ե ղա ն կա ր չո ւթյուն
տ ա ս ն մ ե կ հ ա մ ա ր ո վ /խ ս կ ց ./- ոտքով,
քայլելով
Տ ա ր ո ն ի ա ր ծ վ ի կ — Գ ա ր եգին Սըր-
վա նձտ յա ն
Տ ա ր ո ն ի ս ո խ ա կ — Արմենակ Շահմու-
րադյան
տ ե ր ո ւ ն ա կ ա ն ա ղ ո թ ք — «Հայր մեր»
տ ե ր ո ւ ն ա կ ա ն օ ր — կիրակի
տ ի ե զ ե ր ա գ ն ա ց ո ւ թ յա ն հա յր — Ցիալ-
կովսկի
տ ի ե զ ե ր ա կ ա ն մ ա յ ր ա ք ա ղ ա ք — Անի
տ ի ե զ ե ր ք ի պ ա տ գ ա մ ա բ ե ր — երկնա-
տ ի ե զ ե ր ք ի պ ե ր ճ հ յո ւ ս վ ա ծ ք — մա րդ
տ ի տ ա ն ն ե ր ի դ ա ր — Վերածնունդ
տ ո ղ ե ր ի ս /ա յս տ ո ղ ե ր ը / գ ր ո ղ ը — Ես
Տ ր ոյա յի պ ա տ ե ր ա զ մ ի ե ր գի չ — Հ ո մե րոս
տ ո ւֆ ի ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
ց ե ր ե կ ա յի ն /տ վ ն ջ յա ն / լ ո ւս ա տ ո ւ —
Արև
ո ւժ ե ղ ն ե ր ի ս պ ո ր տ — ծա ն րա մա րտ
ո ւժ ե ղ ս ե ռ ի ն ե ր կ ա յա ց ո ւց ի չ — տ ղ ա մա
ր դ
ո ւղ ե ղ ն ե ր ի ա ր տ ա հ ո ս ք — բա րձրորա կ
մա ս նա գ ետ ն ե րի ա րտ ա գա ղ թ
փ ո ր ի գ ե ր ի — որկրամոլ, բկլիկ
փ ո ք ր ի կ հ ս կ ա — Վիկտոր Հա մբա րձում-
յան
ք ա ր ա ց ա ծ ե րա ժ շտ ո ւթ յո ւն — ճ ա ր տ ա րապետութ
յուն
ք ա ր ե մ ա տ յա ն /ք ա ր ե ղ ե ն վ կ ա — վ ի մա
կա ն ա րձա նա գրութ յուն
ք ա ր ե ր ի ե ր կ ի ր — Հա յա ստ ա ն
ք ե ռ ի Ս ե մ /Ս ե մ հ ո ր ե ղ բ ա յր — ԱՄՆ
/առավ, հեգն./
ք ն ք ո ւ շ ս ե ռ ի ն ե ր կա յա ց ո ւց ի չ — կին
ք ս ա ն ե ր ո ր դ դ ա ր ի ժ ա ն տ ա խ տ — ՁԻԱՀ .
/ԱՊԻԴ/
Ք ր ի ստ ո ս ի ո ս մ ո ւ ն ք — ք ր ի ս տ ո ն ե ո ւթյուն
օ դ ա յի ն դ ա ր պ ա ս ն ե ր — օ դ ա ն ա վ ա կ ա յան
/երկրի/
օ ր ե ն ք ի մ ա ր դ — ի շխ ա նա վո ր
օ ր ե ն ք ի պ ա հ ա պ ա ն — ո ստ իկա ն
Ֆ ա րսի բլբուլ — Ֆ իրդուսի
Ֆ ե մ ի դա յի ս պ ա ս ա վ ո ր — դա տ ա վոր ,
դ ա տ ա խ ա զ
ֆ ո ւտ բ ո լի ա ր ք ա — Պելե
ֆ ո ւտ բ ո լի Չ ա ռ լի Չ ա պ լի ն — Գարինչա

404 ՇՐՋԱՍՈՒՅԹՆԵՐ 

Comments

  1. Մարիամ:

    Շատ շնորհակալություն այս հոդվածի համար, այն ինձ շատ օգնեց: Միայն թե խնդրում եմ վերանայել վրիպակները և հստակեցնել բացատանիշերը:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика