дома » Рефераты » ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

13.3. ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.


Արժեթղթերի գործող շուկայում շրջանառող այն արժեթղթերը, որոնց արժեքը
տվյալ պահին հնարավոր է որոշել , հաշվառվում են իրական արժեքով: Այդպիսի
արժեթղթերի արժեքը պարբերաբար ճշգրտվում է իրական արժեքին համարժեք:
Ֆինանսական գործիքի իրական արժեքը հնարավոր է հավաստի չափել, եթե
գոյություն ունի արժեթղթերի գործող շուկա և գների այնպիսի տիրույթ, որտեղ
հնարավոր է, օգտագործելով եղած գնահատականների հավանականությունները,
որոշել տվյալ ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքը: Արժեթղթերի գործող
շուկայում թողարկված ֆինանսական գործիքների գնանշումը, երբ իրացման ներկա
արժեքը տվյալ պահի դրությամբ նշվում է, հիմք է հանդիսանում իրական արժեքը
սահմանելու համար: Պարտքային գործիքների’ այդ թվում պարտամուրհակների
իրական արժեքը հնարավոր է որոշել անկախ վարկանիշային գործակալության
կողմից տրվող վարկանիշի միջոցով’ գնահատվող դրամական միջոցների ապագա
հոսքերի հիման վրա:

198 ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ:

Իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվները առևտրական
նպատակներով պահվող կամ վաճառքի հաճար մատչելի ֆինանսական
ակտիվներն են, որոնց սինթետիկ հաշվառման համար նախատեսված է
143«Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
ակտիվային հաշիվը:
Ձեռք բերված նմանատիպ ակտիվների սկզբնական արժեքով ձևակերպվում
է.
Դտ 143 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ »
Կտ 251 «Դրամարկղ»
Կտ 252 «Հաշվարկային հաշիվ»
Կտ 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»
կանոնադրական
Կտ 311 «Կանոնադրական կապիտալ» կապիտալի
ձևավորման ժամանակ
Կտ ‘ 312 Չվճարված կաաիտաւ հիմնադիրների կողմից
որպես ներդրում
տրամադրելիս
Կտ 611 «Արտադրանքի, ապրանքների, ՝
աշխատանքների, ծառայությունների
իրացումից հասույթ»
Կտ 614 «Գործառնական այլ եկամուտներ»
Կտ 621 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից
(օտարումներից) եկամուտներ»
Կտ 622 Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
վաճառքներից (օտարումներից)
եկամուտներ :
Ֆինանսական ակտիվի իրական արժեքի փոփոխության արդյունքում
առաջացած շահույթը կամ վնասը պետք է ներկայացվի հետևյալ կերպ: Ըստ ՀՀՀՀՍ
39 «Ֆինանսական գործիքներ, ճանաչումը և չափումը » ստանդարտի հիմնական
մոտեցման առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի
Ֆինանսական ակտիվի արժեքի վերաչափումից գոյացած շահույթը կամ վնասը
պետք է ճանաչվի այն ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվությունում, որի ընթացքում ի հայտ են եկել:
Ըստ այլընտրանքային մոտեցման, վաճառքի համար մատչելի ակտիվների
վերաչափումից առաջացած չիրացված շահույթը կամ վնասը գումարը կարելի է
ուղղակիորեն վերագրել սեփական կապիտալին և պահել այնտեղ մինչև այդ
ակտիվի օտարումը կամ արժեզրկված ճանաչումը դրանից հետո ամբողջությամբ
վերագրելով հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքին:
Իրական արժեքով վերաչափումից գոյացած շահույթի գումարով
ձևակերպվում է.
ա) երբ ճանաչվում է ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում.
Դտ 1Х43 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
Կտ 626 «Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
ա) արժեզրկման հակադարձումից եկամուտներ»

199 ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ:

բ) երբ ճանաչվում է սեփական կապիտալում.
Դտ 143 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
Կտ 322 «Վաճառքի հասար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական
արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթներ և վնասներ»:
Իրական արժեքով վերաչափումից գոյացած վնասների գումարով
ձևակերպվում է.
ա) երբ վերագրվում է ֆինանսական արդյունքին.
Դտ 726 «Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
արժեզրկումից ծախսեր»
Կտ 143 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
բ) երբ վերագրվում է սեփական կապիտալին.
Դտ 322 «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական
արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթներ և վնասներ»:
Կտ 143 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»
Ֆինանսական ակտիվի օտարման ժամանակ ֆինանսական արդյունքին են
վերագրվում իրական արժեքով վերաչափումից գոյացած չիրացված վնասները և
շահույթը:
Դտ 726 «Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
արժեզրկումից ծախսեր»
Կտ 322 «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական
արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթներ և վնասներ»:
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքով
վերաչափումից չիրացված շահույթների’ ֆինանսական արդյունքներին վերագրումը
ձևակերպում են’
Դտ 322 «Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների իրական
արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթներ և վնասներ»:
Կտ 626 «Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից և
արժեզրկման հակադարձումից եկամուտներ»
Օտարված ֆինանսական ակտիվի հաշվեկշռային արժեքով ձևակերպվում է’
Դտ 721 «Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների ծախսեր»:
Կտ 143 «Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ»

200 ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика