дома » Рефераты » ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ
ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ

13.2. ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Դուստր և ասոցիացված կազմակեպություններում, ինչպես նաև համատեղ
ձեռնարկումներում իրականացվող ներդրումները, որոնք համախմբված
ֆինանսական հաշվետվություններում պետք է ներկայացվեն աոանձին հոդվածով,
հաշվառվում են բաժնեմասնակցության մեթոդով: Վերոհիշյալ մեթոդը կիրառվում է
ձեռնարկատիրական միավորումների ձևավորման ժամանակ: Բացառություն են
կազմում այն դեպքերը, երբ ներդրումները ձեռք են բերվում և պահվում մոտ
ապագայում օտարելու նպատակով: Վերջին դեպքում ներդրումները պետք է
հաշվառվեն ինքնարժեքի մեթոդով: Ներդրումները հաշվառվում են ինքնարժեքի
մեթոդով նաև այն դեպքում, երբ կապակցված կազմակերպությունը գործում է
երկարաժամկետ սահմանափակումների պայմաններում, որոնք զգալիորեն
նվազեցնում են նրա ներդրողին միջոցներ փոխանցելու հնարավորությունը:
Բաժնեմասնակցության մեթոդի դեպքում ներդրումը կատարելիս
գրանցվում է ինքնարժեքով, իսկ հետո ճշգրտվում ձեռքբերումից հետո ներդրման
օբյեկտի զուտ ակտիվներում ներդրողի բաժնեմասի փոփոխությունների չափով:
Բաժնեմասնակցության մեթոդի համաձայն ներդրման օբյեկտից ստացվող
շահաբաժինը նվազեցնում է ներդրման հաշվեկշռային արժեքը: Կատարված
ներդրումների գումարով ձևակերպվում է
Դտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ»
Կտ 251 «Դրամարկղ»
Կտ 252 «Հաշվարկային հաշիվ»
Կտ 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»
Ձևավորված կազմակերպության շահույթի բաժնեմասով ձևակերպվում է.
Դտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ»
Կտ 629 «Այլ ոչ գործառնական եկամուտներ»
իսկ վնասի բաժնեմասով’
Դտ 729 «Այլ ոչ գործառնական ծախսեր»
Կտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ»
Հայտարարված շահաբաժինների չափով նվազեցվում է ներդրման
հաշվեկշռային արժեքը.
Դտ 229 «Այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր»
Կտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ»
Սկզբնական արժեքի մեթոդի դեպքում ներդրումը գրանցվում է
ինքնարժեքով: ներդրողը եկամուտը ճանաչում է այն չափով, որը ստացվել է
ներդրման օբյեկտի ձեռքբերմանը հաջորդող ժամանակաշրջանում կուտակված
զուտ շահույթի բաշխումից: Դրանից ավելի բաշխումը դիտվում է որպես ներդրման
փոխհատուցում և գրանցվում է որպես ներդրման ինքնարժեքի նվազեցում:
Կատարված ներդրումների գումարով ձևակերպվում է.

196 ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Դտ 142
Կտ 251
Կտ 252
Կտ 521
Կտ 311
Կտ 312
Կտ 611
«Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ
կապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում»
«Դրամարկղ»
«Հաշվարկային հաշիվ»
«Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»
կանոնադրական
«Կանոնադրական կապիտալ» կապիտալի
ձևավորման հիմնադիրների որպես տրամադրելիս ժամանակ կողմից ներդրում
Կտ 614
Կտ 621
Կտ 622
v i u j L ակտիվների հետ
^Փոխանակման դեպքում
Չվճարված կապիտալ
«Արտադրանքի, ապրանքների,’ աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ»
«Գործառնական այլ եկամուտներ»
«Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից) եկամուտներ»
Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից) եկամուտներ
Ներդրումների գծով հայտարարված շահաբաժինների գումարով
ձևակերպվում է.
Դտ 222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով»
Կտ 627 «Ֆինանսական ներդրումներից եկամուտներ»
Ներդրումների ձեռքբերման հետ կապված ծախսումների
/միջնորդավճարներ, բանկային ծառայությունների դիմաց վճարներ և այլն/
գումարով ձևակերպվում է.
Դտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ»
Դտ 142 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ ներդրումներ՝
կապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում»
Կտ 251 «Դրամարկղ»
Կտ 252 «Հաշվարկային հաշիվ»
Կտ 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»
Վերոհիշյալ մեթոդների կիրառմամբ ներդրումների հաշվառման կարգը ցույց
տանք հետևյալ օրինակով. «Աստղ» ԲԲԸ-ն 2007թ. հունվարին ձեռք է բերել
«Վեներա» ԲԲԸ-ի 4800 բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 1000 դրամով, որը կազմում է
«Վեներա» կազմակերպության բաժնետոմսերի 20%-ը: 2007 թ. «Վեներա»
կազմակերպությունը հայտարարել է 900.000 դրամի զուտ շահույթ և 400.000 դրամի
շահաբաժիններ:

197 ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Եթե «Վեներա» ԲԲԸ-ն ունենար 500,000 դրամի զուտ վնաս, ապա «Աստդ»
կազմակերպության բաժինը կկազմեր 500.000 x 20/100 = 100.000 դրամ:
Բաժնեմասնակցության մեթոդի դեպքում կձևակերպվի.
Դտ 729 «Այլ ոչ գործառնական ծախսեր» 100.000
Կտ 141 «Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող 100.000
ներդրրւմներ»
Սկզբնական արժեքի մեթոդով հաշվառելիս գրանցում չի կատարվում:
Բաժնեմասնակցության մեթոդով ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների
հաշվեկշռային արժեքը 2007թ. դեկտեմբերի 31-ին կկազմի 4.900.000
(4.800.000+180.000-80.000):
Սկզբնական արժեքի մեթոդով հաշվառելիս կատարված ներդրումները
կներկայացվեն այլ ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների կազմում’ 4.800.000
դրամ:

198 ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ U ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՈՎՈՂ ՈՉ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика