дома » Рефераты » ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ԳԼՈՒԽ 24. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

24.1. ԼՐԻՎ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐՈՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Արտադրանքի ինքնարժեքը կազմակերպության ֆինանասատնտեսական

գործունեությունը բնութագրող հիմնական ցուցսւնիշներից մեկն է, քանի որ այն
բնութագրում է կազմակերպության կառավարչական գործունեության
արդյունավետության աստիճանը; Նվազագույն ծախսումներով առավելագույն
արդյունքի հասնելը յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի նպատակն է, որն
աոաջին հերթին կախված է արտադրության ծախսումների հաշվառման օպտիմալ
տարբերակի ընտրությունից: ճիշտ հաշվարկված ինքնարժեքը և դրա հիման վրա
կատարված կալկուլիացիան և միավորի ինքնարժեքի հաշվարկը հնարավորություն
են տալիս սահմանել թողարկված արտադրատեսակների վաճառահանման գները,
որոնց վերջնական ձևավորումը կատարվում է շուկայում «պարզած ձեռքի
հեռավորության» գործարքի ընթացքում: Հետևաբար, շուկան որոշում է գնի վերին
սահմանը, որը չպետք է փոքր լինի ինքնարժեքից: Շուկայական գնի և ինքնարժեքի
տարբերությամբ ձևավորվում է տվյալ կազմակերպության շահույթը: Հետևաբար
ինքնարժեքի իջեցումը հանդիսանում է շահույթի բարձրացման կարևորագույն
ռեզերվ:
Կառավարչական հաշվառման մեջ ինքնարժեքի վերաբերյալ

տեղեկատվությունը ներկայացվում է լրիվ ծախսերի և սահմանային ծախսերի
սկզբունքով: Լրիվ ծախսերով ինքնարժեքի հաշվարկը հիմնված է հաստատուն և
փոփոխուն ծախսումների ներգրավման վրա: Երկրորդ դեպքում, հաստատուն
անուղղակի ծախսումները չեն ներառվում թողարկման ինքնարժեքում և դրանով
բացառվում են անուղղակի ծախսումների բաշխման հետ կապված
անճշտությունները: Հետևաբար , միավոր արտադրանքի ինքնարժեքը հանդես է
գալիս որպես ուղղակի նյութական, աշխատանքային և այլ ուղղակի, ինչպես նաև
փոփոխուն վերադիր ծախսերի հանրագումար: Հաստատուն վերադիր ծախսերը չեն
ներառվում թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքում: Այդպիսի
տեղեկատվությունը օգտագործում են թողարման ծավալի ինքնարժեքի
վերլուծության և ինքնարժեքի իջեցման ռեզերվների հայտնաբերման նպատակով:
Լրիվ ծախսերով կալկուլյացիայի դեպքում, հաստատուն ծախսերը ներառելով
պաշարների արժեքում, դուրս են գրվում շահույթի հաշվին միայն արտադրանքի
իրացման դեպքում: Իսկ սահմանային ծախսումներով կալկուլացմսւն դեպքում
հաստատուն վերադիր ծախսերը դուրս են գրվում շահույթի հաշվին անմիջապես,
այսինքն իրենց ձևավորման ժամանակաշրջանում:
Լրիվ ծախսերով և սահմանային ծախսերով շահույթի հաշվարկը
կատարվում է հետևյալ սխեմայով.

482 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Շահույթ X
Սահմանային կամ լրիվ ծախսերով ինքնարժեքի կալկուլյացիսՓ
ընտրությունը պայմանավորված է շահույթի վերաբերյալ տեղեկատվության
ներկայացման ձևով և ներկայացվող շահույթի մակարդակով (երբ պատրաստի
արտադրանքի մնացորդը հաստատուն չէ թողարկման և իրացման ծավալների
տարբերության պատճառով):
Լրիվ ծախսերով ինքնարժեքի կալկուլյացիայի դեպքում ֆինանսակաՏ
հետևանքների հաշվետվությունը ճիշտ պատկերացում չի տալիս ինքնարժեքի’
որպես շահույթի վրա ազդող գործոնի մասին, քանի որ իրացման տարբէտ
ծավալների դեպքում խախտվում Է հաշվետու և նախորդ տարվա ցուցանիշների
համադրելիությունը: Մյուս կողմից տարբեր արտադրատեսակների իրացումից
ձևավորված շահույթի վրա ազդում Է անուղղակի արտադրական ծախսումների
պայմանական բաշխումը:
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման արդյունքների համադրման
համար գործնականում արտադրական ծախսումների փաստացի հաշվառումդ
կազմակերպվում է լրիվ ծախսումների մեթոդով: Սահմանային ծախսումներով
ինքնարժեքի հաշվարկումը դառնում Է կառավարչական վերլուծության
ուսումնասիրման առարկա:
Կառավարչական հաշվառման կազմակերպման գործում կարևոր է
տնտեսվարող սուբյեկտի արտադրական պոտենցիալների և տեխնոլոգիական
առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը: Ծախսումների հաշվառման
հիմքում դրվում են ծախսումները հիմնավորող սկզբնական փաստաթղթերը: Այձ
ծախսումների զգալի մասը հաշվառվում Է տեխնոլոգիական բաժնի կողմից
ձևավորված (հաստատված) սկզբնական փաստաթղթերի և սահմանված նորմաների
հիման վրա: Ըստ տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների և արտադրական
պրոցեսի կազմակերպման • տարբերում են արտադրությունների հետևյաւ
տեսակները:
• պարզ կամ միափուլային արտադրություններ, որտեղ տեխնոլոգիական
պրոցեսները կարճ են, կազմված են մի փուլից, արդյունքում ստացվում է
սահմանափակ թվով արտադրանք: Այդպիսի արտադրություններում համարյա
բացակայում Է/ կամ աննշան Է/ անավարտ արտադրության մնացորդը, թողարկված
արտադրանքի ինքնարժեքը որոշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում
կատարված ծախսումների գումարով: Օր.’ Էներգետիկան, արդյունահանող
ճյուղերը և այլն:
• պատվերային արտադրություններ, որտեղ արտադրության պրոցեսք
հիմնված. Է առանձին պատվերների վրա: Յուրաքանչյուր պատվերի համար
բացվում Է տեխնոլոգիական քարտ, որտեղ ամփոփվում են պատվերի վրա
կատարված ծախսումները: Օրինակ’ տուրբինաշինությունը, նավաշինությունը կսւճ
մաէփ սերիական արտադրությունները:

483 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

• փողային արտադրություններ, որտեղ տեխնոլոգիական պրոցեսը
բաժանվում է առանձին փուլերի: Մի փուլում արտադրված արտադրանքը հաջորդ
փուլի համար հանդիսանում է կիսապատրասւոուք: Նման արտադրություններում
ծախսումների հաշվառումը կազմակերպվում է ըստ փուլերի: Օրինակ’ նավթի
վերամշակման, տեքստիլ արդյունաբերության ձեռնարկությունները ե այլն:
• խոշոր սերիական կամ զանգվածային արտադրություններ, երբ
կազմակերպությունը թողարկում է մեկից ավելի արտադրատեսակներ’
սերիաներով: Արտադրական գործընթացը բաժանվում է առանձին գործառույթների:
Արտադրություններում կիրառվում են արտադրանքի պատրաստման հոսքային
մեթոդները: Թողարկման ինքնարժեքը ձևավորվում է առանձին գործառույթների
կատարման վրա ծախսված նյութական, աշխատանքային և այլ ծախսումներից:
Այդպիսի արտադրություններում առկա Է անավարտ արտադրության մնացորդ, որը
հաշվի Է առնվում թողարկված պատրաստի արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքի
հաշվարկման ժամանակ: Սովորաբար մասսայական արտադրություններում
ծախսումների հաշվառումը հիմնվում Է տեխնոլոգիական նորմաների վրա, այսինքն
միավոր արտադրանքի հաշվով որոշված նյութերի, աշխատավարձի, կառավարման
և սպասարկման ծախսումների հիմնավորված ծախսաչափի: Յուրաքանչյուր
արտադրանքի համար կազմվում Է նորմատիվային ինքնարժեքի հաշվարկ, որը
դրվում Է փաստացի ինքնարժեքի հաշվարկման հիմքում:

484 ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Inqnarjeqi kalkuliaciayi methodner.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика