дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Т.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Т.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Т.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Т. 

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Т.

Текст для быстрого ознакомления:

ТАБА’К, -ձ ծխախոտ։
ТАБАКО ВО’ДСТВО, -а ծխախոտաբուծություն,
ծխախոտագործու֊
թյունt
ТАБА’ЧЫЙ, -ая, -ое ծխախոտիt Табачная
фабрика ծխախոտի ֆաբրիկա։
ТА’БЕЛЬ, -ЛЯ թվանշանների վկայական։
TABJIE’TKA, -И դեղահատ, հար։
ТАБЛИЦА, -Ы աղյուսակ, ցանկ,
տախտակ։ Таблица умножения
բազմապատկման աղյուսակ։
Т
ТАБУ Н, -а երամակ։ Табун лошадей
ձիերի երամակ։
ТАБУРЕТКА, -И տաբուրետ, աթոռ
առանց մեջքի)։
!<* ТАЗ, -а, 0 тазе, В тазу լագան, կոնք։
Греть воду в тазу չուրը լագանով
տաքացներ
3* ТАЗ, -а, в тазе (и в тазу) կոնք,
ТАИНСТВЕННО խորհրդավոր կեր.
ТАИНСТВЕННЫЙ, -ая, ое խոհՐԳա.

296

—-

վոր։ Таинственные голоса խորհրդավոր
ձայներ*
ТАИ’ТЬ, таю, тайшь, таят, несов. что?
(скрывать) թաքցնել, գաղտնի պաՀել*
ТАЙ КО’М (тайно, скрытно) ծածուկ,
թաքուն, գաղտնի։
ТАЙНА, -ы գաղտնիք։ Государственная
тайна պետական գաղտնիք։
ТАЙНЫЙ, -ЭЯ, -Ое գաղտնի, ծածուկ)
թաքուն։ Тайное голосование գաղտ֊
նի քվեարկություն։
ТАК U այսպես, այդպես, այնպես* ТвК
называемый այսպես կոչված։ 2. (настолько)
այնքան, այդքան, այն-
չափ։ 3„ (наПрИМер) օրինակ, այդ-
պես։ 4* ուրեմն, ապա, ուստի։
ТА’КЖЕ (тоже, одновременно) նույնպես,
նմանապես, նաև։
ТАКОЙ, -ЭЯ, -Ое այսպիսի, այդպիսի,
այնպիսիէ в таком случае այդ դեպ֊
քո ւմ։
ТА’КТИКА, -И գործելակերպ, տակ֊
տիկա։
ТАКТИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое տակտով,
պատշաճավոր։ ТаКТИЧНЫЙ ОТВеТ
տակտով պատասխան։
ТАЛА’НТ, -а տաղանդ։
ТАЛАНТЛИВЫЙ, -ая, -ое տա ղան*
դա վոր։ Талантливый художник տա*
ղանդավոր նկարիչ։
ТА’ЛИЯ, -Ий գոտկատեղ, մեջք, իրան*
ТАМ այնտեղ*
ТАМОЖЕННЫЙ, -ая, -ое մաքսային*
ТАМО?ЖНЯ, -НИ մաքսատուն*
ТА’НЕЦ, -нца պար* Народные танцы
Ժողովրդական պարեր։
ТАНКОВЫЙ, -ЭЯ, -Ое տանկային,
տանկի։
ТАНЦЕВА’ТЬ, -дую, -дуешь, *цуют,
несов. что? պարել*
ТА’ПКИ, -ПОК ) չստեր, մաշիկներ,
ТА’ПОЧКИ, -ЧеК J մուճակներ։
ТАРАКА Н, а ուտիճ։
ТАРЕ՜ Л КА, -и ափսե, պնակ։ Тарелка
Супу մի պնակ ապուր։
ТАСКАТЬ, -аю, -аешь, *ают, несов.
кого? что? (тащить) քաշել, քարշել,
քարշ տալ, կրել։ ТаСКЭТЬ ЗЭ Собой
իր ետևից քարշ տալ։
ТАСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -йются
НеСОв. քարշ գալ, թափառելt
ТАХТА1, -Ы թախտ։
ТА ЧКА, -и ձեռնասայլակ։
ТАЩИ’ТЬ, тащу, тащишь, тащат, несов.
КОгО? ЧтО? (таскать) քաշել, քարշ
տալ, կրել*
ТАЩИ’ТЬСЯ, тащусь, т&цишься,
тйщутся, несов. за кем? за чем?
քա/>շ գալ, հազիվհազ քայլել, դան-
դաղորեն շարժվել* ТвЩИТЬСЯ 38 ОбО-
30М գումակի ետևից քարշ գալ։
ТА’ЯТЬ, тает, тают, несов. հալվեչ,
հալչել* Лёд ТаеТ սառույց (է հալվում Է*
|| сов. растаять, -ает; -ают.
ТВЕРДЕ’ТЬ, -ёет, -ёют, несов. պնգա֊
նալ, կարծրանալ* || СОв. ЗаТВердеТЬ,
-ёет, -ёют.
ТВЕРДИ’ТЬ, -ржу, -рдйшь, -рдят,
несов. 1. что? в чём? պնդել, կրկնել*
2* что? սեր տել* {{ сов. ко 2 знач.
затвердйть, -ржу, -|>дйшь, -рдят.
ТВЁРДО հաստատապես, հաստատ կեր֊
պով։
ТВЕРДОСТЬ, «ТИ 1* պնդո ւթյո ւն, կար ծ֊
րություն, ամրություն։ 2, (УСТОЙЧИВОСТЬ,
Прочность) կայունություն,
հաստատակամ ութ յո ւն։
ТВЕРДЫЙ, -ая, -ое 1* պինդ, ամուր,
կարծր։ Твёрдые тела պինդ մարմին֊
նեՐ* 2, (непоколебимый, устойчивый,
ПрОЧНЫЙ) կայուն, հաստատ,
հաստատուն։ ТвёрДОв решение Հաս*
տատ որոշում։ 3* կոշտ։ ТвёрДЫб
согласные կոշտ րաղաձայններէ
ТВЕРДЫ’НЯ, -НИ 1* (крепость) ամրոց։
2 * (оплот) պատվար*
ТВОЙ, твоя, твоё քո* Твой брат քո
եղբայրը։ ТВОЯ сёСТра քո քույրը։
Твоё ОКНО քո լուսամուտը։
ТВОРЕ’НИЁ, -ия (произведение) ը**֊
տեղծագործությունէ գործ, երկ։
ТВОРЕЦ, -рца, (создатель) ստեղծող,
и տե ղծի չ, արարիչ*
ТВОРИ’ТЕЛЬНЫЙ (падеж) դործիա.
f/ան {հոլով)։
ТВОРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
что? 1* (создавать) ստեղծել, и տեղ֊
ծա գործել* 2* (делать, совершать)
անել, գործել, կատարել։ СбвеТСКИЙ
народ может творить чудеса սովե֊
in ական ժո ղովուրդը կարող Է հրաշք֊
ներ գործել։ || СОв. СОТВОрЙТЬ, -рЮ,
-рйшь, *рят.
ТВОРИ’ТЬСЯ, -рйтся, -рятся, несов.
(делаться, происходить, совершаться)
կա տարվել, արվել։ ЧТО ТЗМ ТВО-
՝ рится? այնտեղ ի՞նչ Է կատարվում*
Т ВОРОТ, -а (-у) и творог, -а (-у) կաթնաշոռ,
շոռ։
ТВО’РЧЕСКИЙ, -ая, -ое ստեղծագոր*
ծական։
ТВОРЧЕСТВО, -а ստեղծագործություն
։
ТЕА ТР, -а թատրոն։ Пойти в театр
թատրոն գնալ*
ТЕАТРА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое թատերական,
թաէոր^հֆ* Театральная дея-

297

——

тельность թատերական գործունեու»
թյուն։
ТЕАТРОВЕ’Д, -а թատերագետէ
ТЕ’ЗИС, -а դրույթ, թեզէ
ТЕКСТ, -а բնագիր, տեքստ։
ТЕКСТИ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое մանածա֊
գործական, տեքստիլ։
ТЕКУЧИЙ, ‘ЭЯ, -ее 1* հոսուն , հո սա֊
նուտ։ 2. անկայուն։
ТЕКУ ЩИ Й, -ая, -ее 1* հոսող, ընթա-
ցող։ 2. ընթացիկ, ներկա։ Текущий
ГОД ընթացիկ տարի։
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, -ИЯ հեռուստատեսություն
։
ТЕЛЕВИ’ЗОР, ՝а հեռուստացույց։
ТЕЛ ETA, -И սայլ։
ТЕЛЕГРА’ММА, -ы հեռադիր։ Поздравительная
Телеграмма շնորհավորական
հեռադիր։
ТЕЛЕГРА’Ф, -а 1* հեռագրություն։
Передать по телеграфу հեռագրով
հաղորդել։ 2է հեռագրատուն։
ТЕЛЕГРАФИ’РОВАТЬ, -руЮ, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? о ком? о чём?
KOMt/? հեռագրել, հեռագիր տալ։
ТЕЛЕГРА’ФНЫЙ, -ая, -ое հեռագրական
։
ТЕЛЁНОК, -нка հորթ։
ТЕЛЕСКО’П, -а աստղադիտակ, հեռադիտակ
։
ТЕЛЕФОН, -а հեռախոս։ Сообщить по
Телефону հեռախոսով հաղորդել։
ТЕЛЕФОНИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? о ком?
О ЧвМ? КОМУ? հեռախո սել, հեռախոսով
հայտնել։
ТЕЛЕФОНИ’СТ, -3 հեռախոսավար։
ТЕЛЕФОН И’СТКА, -И հեռախո սավա-
րուհի։
ТЕЛЕФО ННЫЙ, -ая, -ое հեռախոиш-
յին, հեռախոսի։ Телефонный звонок
հեռախոսի զանգ։
ТЕ’Л О, -а մարմին։ Геометрическое
ТеЛО երկրաչափական մարմին։
ТЕЛОСЛОЖЕ’НИЕ, -ия մարմնի կազմ-
վածք, մար մնակազմությո ւն։
ТЕЛЯ ТИНА, -Ы հորթի միս։
ТЕ’МА, -Ы թեմա, նյութ։
ТЕМНЕТЬ, -ёет -ёют, несов. l * от чего?
մուգանալ։ ВОЛОСЫ ТеМНеЮТ մազերը
մուգանում են։ 2* մթնել, մթանալ,
մութն ընկնել։ Осенью рано темнеет
աշնանը շուտ Է մթնում։ 3• սևին տալ։
Вдали что-то темнеет հեռվում ինչ-
որ բան Է սևին տալիս։ || СОв. К 1
знач. потемнеть, -ёет, -ёют и ко
2 внач. стемнеть, -ёет, -ёют.
ТЕМНОТА*, -ы (мрак) մթություն։ մութ)
խավար։ Сидеть В ТеМНОТе մթության
մեշ նստել։
ТЁМНЫЙ, -ая, -oe 1* մութ, խավարt
Тёмная НОЧЬ մութ գիշեր։ 2. մուգ,
մթագույն։ Тёмные цвета մուգ գույներ
։
ТЕМПЕРА’МЕНТ, *а խառնվածք։
ТЕМПЕРАТУ’РА, -Ы и ջերմաստիճան,
ջերմություն։ Температура воздуха
օդի ջերմաստիճանը։ 2է տաքություն,
ջերմություն։ У бОЛЬНОГО
температура հիվանդը տաքություն
ունի։
ТЕ’МЯ, -мени գագաթ*
ТЕНИ’СТ ЫЙ, -ая, -ое ստվերաշատ ,
ստվերոտ։ ТеНИСТЭЯ аллея ստվերոտ
ծառուղի։
ТЕНЬ, ~НИ3 в тенй ստվեր։
ТЕОРЕ’МА, -ы թեորեմ։
ТЕОРЕ ТИК, -а տեսաբան։
ТЕОРЕТИЧЕСКИ տեսականորեն։
ТЕОРЕТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое տեսական
։
ТЕОРИЯ» -НИ տեսություն։ ТвОрИЯ
вероятностей հավանականությունների
տե սություն։
ТЕП Е РЬ այժմ, հիմա։
ТЕПЛ Е’ТЬ, -ёет, -ёют, несов. տաքա*
նալ, ջերմանալ։ ВоЗДуХ ТеПЛееТ
օդը տաքանում Է։
ТЕПЛИЦА, -ы (оранжерея) ջերմոց,
ջերմանոց։
1. ТЕПЛО’, -а (теплота) տաքություն,
ջերմությո ւնi
2. ТЕПЛО 1* տաք։ Тепло одеть ребенка
երեխային տաք հագցնել։ 2* ջերմ,
ջերմորեն։ Тепло встретить гостей
հյուրերին ջերմորեն դիմավորելէ
3* տաք Է։ Сегодня ТеПЛО այսօր տաք Է։
ТЕПЛОТА՛, Ы տաքություն, ջերմություն
։
ТЕПЛОХО Д, -а ջերմանավ։
ТЁПЛЫЙ, -ая, -oe 1* տաքէ ջերմ։ ТёП-
лая погода տաք եղանակ։ 2* (ласковый,
приветливый) ջերմ, սիրալիր։
ТЕР Е’ТЬ, тру, трёшь, трут, несов.
է* кого? что? շփեի տրորել, քսել։
Тереть глаза ալքերը տրորեր Тереть
СПИНу մեջքը քսել։ 2* ЧШ0? ման-
րել, տրորել, քերել։ 5. հարել։ Бо-
тинок трёт ногу կոշիկը հաՐոլմ Է
ոտքը։
ТЕРЗА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? տանջեի մորմոքել, չարչա-
րել։
ТЕРМОМЕТР, -а (градусник) ջերմաչափ
։
ТЕРМОЯ ДЕРНЫЙ, -ая, -ое էեՐմա-
միջուկային։

298

——

ТЕРПЕЛИ’ВО համբերությամբ, համ-
րերատար կերպով։ Терпеливо ждать
համբերությամբ սպասել։
ТЕРПЕЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое համ բեր ш֊
տար, համբերող, հանդուրժող։
ТЕРПЕНИЕ, -ИЯ համբերություն։ За-
пастись терпением համբերությամբ
զինվել։
ТЕРПЕ’ТЬ, терплю, терпишь, терпят,
несов. кого? что? համբերեի հան-
գուրժեի տանել։ ДОЛГО ТерПвТЬ երկար
համ բերել։ 2« что? Կրել* Терпеть
поражение պարտություն կրել։ || СОв.
ко 2 знач. потерпеть, -ер шло, -ёр-
пишь, -ёрпят.
ТЕРПИ’МЫЙ, -ая, -ое հանդուրժելի,
տանելի։
ТЕРПКИЙ, -ая, 08 տտիպ։
ТЕРРО’Р, -Զ ահաբեկում, տեռոր։
ТЕРЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов. кого?
что? կորցնել։ Терять ручку գրիչը
կորցնել։ ТерЯТЬ Надежду հոպսը
կորցնել։ ТерЯТЬ ВрвМЯ ժամանակ
կորցնել։ ТерЯТЬ родителей ծնողներին
կորցնել։ ТерЯТЬ ПрвВО իրավունքը
կորցնել։ ТерЯТЬ СИЛЫ ուժերը
կորցնել։ ТерЯТЬ ТврПеНИв հտմ-
բերթյունը կորցնել։ ТерЯТЬ ЗрвНИв
տեսողությունը կորցնել։ \\ СОв. ПОТе-
рять, -яю, -яешь, -яют.
ТЕРЯТЬСЯ, -яюсь, «яешься, -яются,
несов. (пропадать) կորչել, ան֊
հետանալ։ 2, իրեն կորցնել, գլուխը
կորցնել, շփոթվել։ || £0б< ПОТврЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, -яются.
ТЕСА’ТЬ, тешу, тёшешь, тёшут, несов.
что? տաշել։ ТеСЭТЬ бреВНО գերան
տաշել։ || СОв- ВЫТесаГЬ, -ешу, -еш-
-ешь, -ешут.
ТЕСЁМКА, -и (тесьма) երիզ։
ТЕСЛО’, -3 ուրագ։
ТЕСНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
кого? что? նեղեի ճնշեի սեղմել։ ТеС-
НИТЬ Врага թշնամուն նեղեր jj СОв.
потеснить, -ню, -нйшь, -нят.
ТЕ’СНО 1* սերտորեն, սերտ։ БЫТЬ
тесно связанным с кем-нибудь или
с чем-нибудь մեկի կամ մի բանի
հետ սերտորեն կապված լիներ 2* նեղվածք
է, նեղ է։ В комнате тесно
սենյակում նեղվածք է։
ТЕСНОТА’, -Ы նեղվածք, նեղություն։
ТЕ’СНЫЙ, -ая, -ое նեղ։ Тесные
гуфли նեղ կոշիկներ։ 2, (ПЛОТНЫЙ)
հոծ, խիտ։ Тесный ряд КНИГ գրքերի
խիտ շարք։ 3 , (бЛИЗКИЙ) սերտ, սեղմ,
մոտիկ։ Тесная дружба սերտ բարեկամություն
։
TE’CTO, -a խ մոր։
ТЕСТЬ, -ТЯ աներ։
ТЕСЬМА*, -ы (тесёмка) եՐիզ։
ТЕТРА’ДЬ, -и տետր։ Тетрадь для рисования
նկար չութ յան տետր։
ТЁТЯ, «ТИ հորաքույր, մորաքույր։
ТЕХНИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое տեխնիկական
։ Технический вуз տեխնիկական
բուհ։
ТЕЧЕ’НИЕ, -ИЯ 1* հոսում, հռսելը*
2. ընթացք։ С течением времена
Ժամանակի ընթացքում։ 3* հոսանք։
Плыть ПО течению Հոսանքով լո֊
ղալ։
ТЕЧЬ, течёт, текут, несов. 1* Հոսհկ* Из
раны течёт кровь վերքից արյանն ք
հոսում։ 2* կաթել, ծորալ, թափվեր
Крыша течёт կտուրը կաթում է։
ТЁЩА, -И զոքանչ։
ТИГР, -а վագր։
ТИ’НА, -Ы տիղմ։
ТИНИСТЫЙ, -ая, -ое տղմոտ։
ТИП, -а 1* (форма, вид) տեսակ, ձկ
տիպ։ НОВЫЙ ТИП аВТОМОбШ$£ ավտոմեքենայի
նոր տեսակ* 2* (О0рИЗ)
կերպար, տիպար։ Литер атурный
ТИП դրական կերպար։
ТИПИ ЧНЫЙ, -ая, -ое (характерцы!)
տիպիկ, բնորոշ, տիպական։ 1XSB4*
Ное явление տիպիկ երևույթ։
ТИПОГРАФИЯ, -ИЙ տ պարան։
ТИР, -а հրաձգարան։
1. ТИРА Ж, -3 խաղարկություն։ Оч&реД-
ной тираж государственного
պետական փո խ առո ւթյան հերթ ական
խա ղարկո ւթյուն։
2. ТИРА Ж, -а տ պաքանակ։ Тйр&Ж
КНИГИ գրքի տ պաքանակը։
ТИРА’Н, -а (деспот) բռնապետ, բռնակալ
։
ТИРАНИЯ, *ЙИ բռնապետություն։ թըռ-
նա կա էություն։
ТИРЕ’ գիծ* անջատման գիծ։
ТИСКИ’, -OB մամլակ։
ТИСНЕ’НИЕ, -ИЯ 1* տիպադրոէմում,
դրոշմատպելը։ 2* դրոշմանկար։
ТИХИЙ, -ая, -ое ս կամաց, ցածր
մեղմ։ Тихий звук ցածր ձայն։ 2* (спокойный)
հանդարտ, հանգիստ, խաղաղ
։ Тихий вечер խաղաղ երեկոI
ТИ ХО 1* կամաց, մեղմորեն, հանգիստ
կերպով, հանդարտ կերպով։ ТйХО
ПеТЬ կամաց երգեր 2* հանդար ա էյ
հանգի и տ է, խաղաղ է*
ТИШИНА’, -Ы լռություն, հանդարտություն,
հանգստություն, խաղաղություն
։ Соблюдать тишину լռություն
պահ պ ան ե ր
ТКАНЬ, -НИ Ա գործվածք։ 2* Հյուս-

299

——

ТКАТЬ, тку, ткёшь, ткут, несов, что?
գործել, հյուսեր (I СОв. СОТКЙТЬ, Ку,
-кёшь, -кут,
Г КА’Ц КИЙ, -а я, -ое մանածագործական,
չուլհակային, ջուլհակի t
Т1^АЧ, ՝а ջուլհակ։
ТКАЧИ ХА, -Н ջուլհակուհի։
ТЛЕТЬ, -ёет, -ёют, несов, U (гнить,
разлагаться) փտել, նեխելt 2. (гО-
pCTb) անբոց վառվել։
ТО 1* ապա, այդ դեպքում։ 2. մերթ։
Дождь то шёл, то переставал անձրևը
մերթ գալիս էր, մերթ դադարում։
ТОВА Р, -а ապրանք։
ТОВА’РИЩ, -а ընկեր։ Товарищ детства
մանկության ընկեր։ ТоВарИЩ ПО
ШКОЛе դպրոցական ընկեր։
ТОВА РИЩЕСКИЙ, ая, -ое ընկերական
։
ТОВА’РНЫЙ, -ая, -ое Ь ապրանքային,
ապրանքի։ Товарный склад
ապրանքի պահեստ։ 2* ապրանքատարt
Товарный поезд ապրանքատար
գնացք։
ГОВАРОВЕ’Д, -а ապրանքագետ։
ТбГДА’ It այն ժամանակ, այն միջոցին
։ 2. այդ դեպքում, ապա։
ТОЖДЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (и тожественный,
-аЯ, -Ое) ЪпцЬ, նուի
ն ական t
ГО’ЖЕ (также) նույնպես, նմանապես,
նաև, ևս։
1. ТОК, -а (-у) о токе, на токе հոսանք։
Электрический ТОК էլեկտրական հոսանք,
էլեկտրահոսանք։
ТОК, -а, о токе, на току կալ։
ТОКАРНЫЙ, -аЯ, -Ое խառատային,
խառատի։ ТоКарНЫЙ СТЭНОК խառատահաստոց
։
КАРЬ, -рЯ խառատ։
JI К, -а (-у) 1* (смысл) իմաստ, միտք։
(пОЛЬЗа) օգուտt
ТОЛКАТЬ, -аю, -аешь, -йют, несов.
и кого? что? Հրել, բոթել։ 2, кого?
что? на что? к чему? (побуждать)
գրգեր Толкръ кого-нибудь на преступление
մեկին հանցագործության
գրգել։ || СОв. ТОЛКНУТЬ, -Ну, -нёшь,
-нут.
ТОЛКАТЬСЯ, -аюсь, -аещься, -аются,
несов. իրար հրել, միմյանց բոթել։
толкнуть см. толкать.
ТОЛКОВАТЬ, -кую, -куешь, -куют,
несов. 7* что? кому? (разъяснять)
մեկնաբանել, մեկնել, բացատրել։
2* с кем? о ком? о чём? (разговаривать,
беседовать) խոսել, զրուցել,
դատել։ Толкрвать о своих делах
իք գործերի մասին զրուցել։
ТОЛ КО’ ВЫЙ, -ая, -ое (разумный,
ДеЛЬНЫЙ) խելացի, հասկացող, բանիմաց
։ Толковый ученик հասկացող
աշակերտ։ 2, բացատրական։ ТОЛКОВЫЙ
СЛОВарЬ բացատրական բառարան
։
ТОЛО ЧЬ, -лку, -лчёшь, -лкут, несов.
Что? ծեծել, սղկել, մանրեր Ц СОв.
истолочь, -лку, -лчёшь, -лкут и растолочь,
-лку, -лчёшь, -лкут.
ОЛПА’, -Ы ամբոխ, բազմություն։
ОЛПИТЬСЯ, -пйтся -пятся, несов.
խռնվել, հավաքվել Լմարդկանց մասին)
։ Толпиться у входа մուտքի
մոտ խռնվել։
ТОЛСТЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
հաստանալ։ || СОв. ПОТОЛСТеТЬ, -ёю,
-ёешь, -ёют.
ТОЛСТЫЙ, -ая, *Ое հաստ, ստվարt
Толстая верёвка հաստ պարանt
2. հաստ, գեր։ Толстый человек
հաստ մարգ։
ТОЛЧЕНЫЙ, -ая, -ое ծեծած, սղկած,
մ անրած։
ТОЛ 40′ К, -чка 1. բոթոց, հարված։
Толчок в спину հարված մեջքին։
2. ցնցում։ ПоДЗеМНЫв ТОЛЧКИ ստոր-
երկրյա ցնցումներ։
ТОЛЩИНА*, -Ы հա ստություն։ ТОЛЩИ-*
На СТеН պատերի հա ստությունը։
ТО’ДЬКО 1* (всего, ЛИШЬ) միայն, միմիայն
։ Только ОДИН раз միայն մեկ
անգամ։ 2* հենց, հենց որ։ 3» (ОДНЗКО,
IfO) միայն թե, սակայն, բայց։ ПрИДу,
Только не сейчас կգամ, բայց ոչ հիմա
։
ОМ, -а հատոր։
ОМИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое տանջալից,
տանջող։ Томительное ожидание
տանջալից սպասում։
ТОМИТЬСЯ, -млюсь, -мйшься,-мятся,
несов. чем? տանջվել, չարչարվեի
հոգնատանջ լինել։ || СОв. ИСТОМИТЬСЯ,
-млюсь, -мйшься, -мятся.
ТОНКИЙ, -ая, -ое 1* բարակ։ Тонкая
нитка բարակ թել։ 2. նուրբ։
Тонкая работа նուրբ աշխատանք։
3. (острый, проницательный,умный)
սուր, սրաթափանց, նրբամիտ։ ТОНКИЙ
КрИТИК նրբամիտ քննադատ։
ТрННЕЛЬ, -ЛЯ (и туннель, -ля) թունել։
ТОНУТЬ, тону, тонешь, тонут, несов.
1* սուզվել, ընկղմվեր Железо в воде
ТОНеТ երկաթը ջրի մեջ սուզվում է։
%* խեղդվել (ջրի մեջ), ջրահեղձ լիներ
3* խրվել, թաղվել, ընկղմվեր TOHy.Tb
В грязи ցեխի մեջ թաղվեր || СОв. ПОТО-
нуть, -ону, -бнешь, -бнут и утонуть,
-дну, -онешь, -бнут,

300

——

Ь ТОПИТЬ, топлю, тбпишь, топят,
несов, что? чем? 1* վառել։ Топить
ПеЧКу վառարանը վառել* 2, տաքաց֊
նել, ջեռուցել* ТОПИТЬ КОМИЭТу **են֊
յակը տաքացնել։
2. ТОПИТЬ, топлю, тбпишь, тбпят,
НеСОв. КОгО? ЧтО? ջրասույզ անել*
|| сов. потопйть, -оплю, -бпишь,
-бпят и утопить, -оплю, -бпишь,
-бпят.
ТОПКА, -и U վւսռո ւմ , տ աք ացնելը,
ջեռուցում* %* կրակարան, հնոց։ Г7а-
ровозная ТОПЙа շոգեքարշի հնոց։
ТО’ПКЙИ, «ЭЯ, -Ое ճահճոտ, խրուտ։
Топкий берёг խրուտ ափ։
ТОПЛЁНЫЙ, -ая, -ое հալաձ։ Топ-
лёное масло հալած յուղ։
ТО’ПЛИВО, -а վառելիք, վառելանյութ։
Жидкое ТОПЛИВО հեղուկ վառելանյութ
։
ТОПОГРА’ФИЯ, “ИИ տեղագրություն։
ТО’ПО ЛЬ, -ЛЯ բարդի, կաղամախի։
ТОПО Р, -а կացին։
ТО’ПОТ, -а դոփյուն։ ТОПОТ НОГ ոտքերի
դոփյուն։
ТОПТАТЬ, топчу, топчешь, топчут,
несов. кого? что? տրորել, կոխոտել,
կոխկրտել* || СОв. ПОТОПТаТЬ, -ОПЧУ,
-бпчешь, -бпчут.
ТОРГ, -а աճուրդ*
ТОРГОВАТЬ, -гую, -гуешь, -гуют, несов.
кем? чем? С кем? առևտուր անել* Тор-
говать с соседними странами հարե֊
վան երկրների հետ առևտուր անել*
ТОРГОВАТЬСЯ, -гуюсь, -гуешься,
-гуются, несов. с кем? սակարկել,
սակարկո ւթյուն անել։
ТОРГОВЕЦ, -ВЦ?, առևտրական։
ТОРГО’ВЛЯ, “И առևտուր։
ТОРГО’ ВЫЙ, -ая, -ое առևտրական,
առևտրի։ ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР առևտրական
պայմանագիր*
ТОРЖЕСТВЕННО հանդի սա վոր կեր֊
պով։
ТОРЖЕ СТВЕННЫЙ, -ая, -ое հանդի,
սավոր։ Торжественное собрание
հանդիսավոր ժողով*
ТОРЖЕСТВО*, -а 1* հանդես, տոն,
տոնախմբություն* 2* (победа, успех)
հաղթանակ, հաղթություն։
ТО РМОЗ, -а արգելակ։ РуЧИОЙ ТОрМОЗ
ձեռքի արգելակ։
ТОРМОЗИТЬ, -ОЖ$, -озйшь, -озят,
несов. что? чем? ար գե լակել* Top MO’
ЗИТЬ пйровоз շոգեքարշը արգելա֊
կեր II сов. затормозить, -ожу,
-озишь, -озят,
ТОРОПИТЬ, -оплю, -бпишь, -опят,
несов. кого? что? с чем? շտ ա պեցնել ,
արագացնել։ || СОв. ПОТОРОПИТЬ,
-ОПЛЮ, -бпишь, -бпят.
ТОРОПИТЬСЯ, -оплюсь, -опишься,
ОПЯТСЯ, несов. (спешить) շտապել,
աճապարել։ || СОв. ПОТОрОПИТЬСЯ,
-оплюсь, -бпишься, -бпятся.
ТОРОПЛИВО (поспешно) շտապով,
շտապ*
ТОРОПЛИ’ВЫЙ, -ая, -о§ (поспешный,
быстрый) շտապող, Հէտապ, փութ֊
կոտ, արագ*
ТОРЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, несов.
ցցվել, տնկվել, դուրս ցցվել*
ТОСКА’, -й U (ne^jjjb, грусть, уныние)
թախիծ, տիտմություն* 2. կարոտ,
անձկություն* Тоска ПО ДОМу տան
կարոտ*
TOCKJI И՛ ВЫЙ, -ая, -ое (печальны^,
Грустный, унылый) թախծալի, թախ֊
ծոտ, տխրալի*
ТОСКОВАТЬ, -кую, -к^ешь, -куют,
НеСОв. 1* թախծել, տխրելt 2. ПО КОМ?
ПО чём? ПО кому? ПО чему? կարատեի
կարոտ քաշել*
ТОСТ, -а կենաց, բաժակաճառ։
ТОТ, та. то այն* Тот ральчик ա,ն
տղան։ Та девочка այն աղջիկը։ ТО
дерево այն ծառը*
ТОТЧАС (и тотчас) (сразу) իսկույն,
անմիջա պե ս։
ТОЧИ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое սրելու, ՀԷ
սաներս ТОЧИЛЬНЫЙ кймень սրււցէե֊
քար, հեսանաքար*
ТОЧИЛЬЩИК, -а սրող, հեսսնիչ
(մարդ)*
1. ТОЧИТЬ, точу, точишь, точат> сдв.
что? 1* սրել, հես անել* ТОЧИТЬ НОЖНИЦЫ
մկրատը սրել* 2* ճախարակկ։
|| сов. ко 2 знач. выточит^, -ч|,
-чищь, -чат и к 1 знач. наточить,
-очу, -бчишь, -бчат.
2. ТОЧИТЬ, точит, тбчат, несов. чт$?
ծակել, ուտել, կրծել* ЧеОВЬ ТОЧиГГ
ДОСКу որդը ուտում Է (ծակում Է)
տախտակը*
1. ТО’ЧКА, -И 1. կետ, 2. վերջակետ։
2. ТО’ЧКА, -И 1. սրում, հեսէենոԱէ։
2* ճախարակում*
ТО’ЧНО 1* ճշգրտորեն, ճշտորեն, րս֊
տուգապես, ճիշտ, ստույգ* ТОЧНО
определить Время ժամանակը ճիշտ
որոշել* 2. (СЛОВНО, буДТО) կարծես,
կարծես թե, ոնց որ*
ТО’ЧНОСТЬ, -та ճշտություն, իսկու-
թյռւն, ստուգություն) ճշւոապա֊
հություն*

301

——

ТОЧНЫЙ, -ая, -06 1* ճիշտ, ճշգրիտ,
ստույգէ Точный адрес ճիշտ հասցե։
Точные науки ճշգրիտ գիտություն֊
ներ։ 2, (аккуратный, пунктуальный)
ճշտապահք ճշտակա տար։
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ճիշտ, իսկ և իսկ, ճիշտ
ու ճիշտէ
ТОШНИ ТЬ, -ит, несов. кого? սիրտը
խառնել։ МеНЯ ТОШНИТ սիրտս ի։առ֊
նում Է։
ТО’ЩИЙ, -ая, -ее նիհար, վտիտ, հյուծված
։
ТРАВА, -ы խոտ։ Сорная Трава մոլախոտ
։
ТРА» ВЛЯ, -И հալածում, հալածանք։
ТРАВОЯДНЫЙ, -ая, -ое խո տ ակեր,
խոտաճարակ։ Травоядное животное
խոտ ակեր կենդանի ։
ТРАГЕДИЯ, -ИИ ողբերգություն։
ТРАГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -06 ողբերգա.
կան։
ТРАДИЦИЯ» -ИИ է* ավանդույթէ
Ь սովորույթ, տրադիցիա։
ТРАДИЦИО ННЫЙ, -ая, -ое ավան —
ական*
ТРА|КТ0’РИЯ, -Щ <ետաքիծ։
ТРА’КСПОРТ, -а տրանսպորտ, փոխա֊
դրամիջո ց։
ТРАНСПОРТЦР, -а անկյունաչափ։
ТРАНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое Այրանս֊
պորտային, տրանսպորտի։
ТРАНСФОРМАТОР, -а փոխակերպիչ)
տրանսֆորմատոր։
ТРАЦШЕ’Я, -ёй խրամ, խրամատ։
1՝РАПЕ’ЦИЯ, -ИИ /. սեղանակերպ,
2t ճոճաձո ղ։
ТРАСТА, -Ы ծա խ սում, վատնում, ծախսելը,
վատնելը։ ГраТЭ ВрвМвНИ ժամանակի
վատնում։
ТРАТИТЬ, трачу, тратишь, тратят,
несов. что? на кого? на что? ծախսել,
վատնել։ \\ сов. ИС’ГратИТЬ, -Йчу,
-§|ишь, -атят и потратить, -ачу,
-|тишь, -атят.
ТРА’УР, -а 1* սուդ։ Быть в трауре
սուգի մեջ լիներ 2, սգազգեստ, սը-
գաշոր։
ТРЕ’БОВАНИЕ, -ИЯ 1- պահանջում,
պահանջ։ Справедливое требование
արդարացի պահանջ։ 2* պահանջագիր
։ Требование на топливо վառելիքի
պահանջագիր։
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ պահանջկոտություն
։
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ее պա-
հանջկոտ, խստապահանջ։
ТРЕ’БОВАТЬ, -бую, -буешь, -буЮТ,
несов. чего? что? от кого? у кого?
պահանջել։ Требовать ПрОПуСК անցաթուղթ
պահանջել։ НарОДЫ Тре-
буЮТ МИра ժողովո ւրդները խ ա ղա ղու֊
թյուն են պահանջում։ МаШИНЭ Трв*
бует ремонта մեքենան վերանորս-
գում Է պահանջում (վերանորոգման
կարիք Է զգում)։ || сов. потребовать*
-бую, -буешь, -буют.
ТРЕВОТА, -и 1* (беспокойство, волнение)
անհանգստություն, հուզմունք
։ 2* տագնապ։ ВоЗДуШНЗЯ
ТреВОГа օդային տագնապ։
ТРЕВОЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат, несов.
кого? что? чем? 1* (волновать,
беспокоить) հուզել, անհանգստացա
նել։ 2, (мешать, беспокоить) խանգարել,
անհանգստացնել։ |] СОв. К է
знач. встревожить, -жу, -жишь,
-жат и ко 2 знач. потревожить, -жу,
-жишь, -жат.
ТРЕВОЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься,
-жатся, несов. за кого? за что? (волноваться,
беСПОКОИТЬСЯ) անհանգը и-
տան ալ, հուզվել։ || СОв. ВСТрСВОЖИТЬ-
ся, -жусь, -жишься, -жатся.
ТРЕВО ЖН ЫЙ, -ая, -ое տագնապալից ,
անհանգստացնող, հուզումնալից։
ТРЕ’ЗВЫЙ, -ая, -ое 1* ժուժկալ (ոգելից
խմիչքների նկատմամբ)> զգաստէ
Трезвое состояние զգաստ վիճակէ
2. (рассудительный) լրջմիտ, առողջէ
Трезвое суждение առողջ դատողություն
։
ТРЕЛЬ, -ЛИ գեղգեղանք, դայլայլ։ ТреЛИ
СОЛОВЬЯ սոխակի գեղգեղանքները։
ТРЕ’НЕР, -а մարզիչ։ Тренер футбольной
команды ֆուտբոլի թիմի
մարզիչ։
ТРЕ’НИЕ, -ИЯ շփում, քսում, շփելը,
քսելը, շփվելը, քսվելը։
ТРЕНИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
несов. кого? что? 1* մարզել։ Тренировать
боКСёра բռնցքամարտիկին մարզել
։ 2է վարժեցնել, մարզել։ ТреНИ-
ровать память հիշողությունը մարզել
։ || сов. натренировать, -рую, -ру«
ешь, -руют.
ТРЕНИРО’ ВКА, -И մարզում, մարզելը,
մարզվելը։
ТРЕ’ПЕТ, -a U (колебание) երերում,
թրթռում, թրթռոց, սարսուռ։ 2*
(страх) ահ, սարսափ։
ТРЕПЕТАТЬ, -пёщу, -пёщешь, -пёщут,
несов. 1* от чего? (колебаться, дрожать)
երերալ, թրթռալ, դո ղալ։ 2.перед
кем? перед чем? при ком? при чём?
սարսափել, սարսռել, դո ղալ։
ТРЕСК, -а 1* ւրխհոց> ւխկո9> ւխԿոԲ>
տրաքոց։ 2* ճայթյուն, ճարճատյունէ

302

——

ТРЕ’СКАТЬСЯ, -ается, -аются, несов.
ճաքել, ճաքճքել։ Губы ТрвСКаЮТСЯ
շրթունքները ճաքճքում ենէ |j լ.06.
потрескаться* -ается, -аются.
ТРЕ’СНУТЬ, -нет, -нут, сов. 1* ճաքել,
տրաքել։ СтвКЛО ТреСНуЛО ապակին
ճաքեց։ 2* ճթթալ, ճայթել, չր[սկալէ
3. кого? чем? по чему? (стукнуть,
ударить) խփել, շրմփացնել, Հասցնել։
ТРЕТЬ, -ТИ երրորդ մասը, մի երրորդը։
ТРЕУГОЛЬНИК, -3 եռանկյունի։ Рав-
НОСТОрОННИЙ треугольник Հավասարակողմ
եռանկյունի։
ТРЕУГО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое եռանկյուն։
ТРЁХГРА’ННЫЙ, -ая> -ое եռանիստ,
եռակո ղ։
ТРЁХЛЕТНИЙ, -яя, -ее U եռամյա,
երեք տարվա։ 2 * երեք տարեկան։
Трёхлетний ребёнок երեք տարեկան
երեխա։
ТРЁХПРОЦЕ’НТНЫЙ, -ая, ое երեք.
տոկոսանոց։ ТрёХПрОВДНТНЫЙ Заём
երեքտոկոսանոց փոխառություն։
ТРЁХЭТА’ЖНЫЙ, -ая, -ое երեք հար.
կանի, եռահարկ։
ТРЕЩАТЬ, -щит, -щат, несов. ճարճա•
տել, ճրթալ։
ТРЕ’ЩИНА, “Ы ճեղքվածք, ճեղք, ճաք։
Стена дала трещину պատը ճաքել է։
ТРИ, трёх, трём, тремя, о трёх երեք։
ТРИ Б У’НА, ՝Ы ամբիոն։ Подняться на
Трибуну ամբիոն բարձրանալ։
ТРИГОНОМЕТРИЯ, -ИИ եռանկյունա-
չափություն։
ТРИДЦАТЬ, -ТИ երեսուն։
ТРИ’ЖДЫ երեք անգամ, երիցս։ ТрИЖ-
ДЫ ДВа երեք անգամ երկու։ ТрИЖДЫ
ПОВТОРЯТЬ երեք անգամ կրկնել։
ТРИНАДЦАТЬ, -ТИ տասներեք։
ТРИ’СТА, трёхсот, трёмстам, тремястами,
О трёхстах երեք հարյուր*
ТРОГАТЕЛЬНО սրտառուչ կերպով։
ТРО ГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հուզիչ,
սրտաշարժ, սր տառուչ։ ТрОГаТеЛЬ-
ная встреча հուզիչ հանդիպում։
1. ТРО ГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? чем? (прикасаться, задевать)
ձեռք տալ, դիպչել։ || СОв.
тронуть, -ну* -нешь, -нут.
2. ТРО’ГАТЬ, ՝аю, «аешь -ают> несов.
кого? что? чем? հուզեի սիրտը շարժել
։ Трогать рассказом պատմությունով
Հուզել։ || СОв. ТрбнуТЬ, -Ну,
-нешь, -нут.
1. ТРОТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, НеСОв, տեղից շարժվել, ճանապարհ
ընկնել, գնար Поезд трогается
գնացքը շարժվում է։ jj СОв. Трб-
нуться, -нусь, -нешься, -нутся.
2. ТРОТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
ся, несов. Հուզվել, զգացվեի jj СОв.
тронуться, -нусь, -нешься, -нутся.
ТРО Е, Троих երեք հոգի, երեքըj, երեք
հոգով։ Трое братьев երեք ե ղբայրներ։
ТРОЕКРАТНО (трижды) երեք անդամ,
երիցս, եռապատիկ։
ТРОЕКРАТНЫЙ, -ая, -ое եռակի,
երիցս։ Троекратное напоминание
եռակի հիշեցում։
ТРОЙНО’Й, -ая* -бе եռակի, եռապատիկ։
ТРОН, -а գահ։
1. ТРО’НУТЬ см. 1+ трогать.
2. ТРО’НУТЬ см. 2* трогать.
1. ТРО’НУТЬСЯ см. трогаться.
2. ТРО’НУТЬСЯ см. трогаться.
ТРОПА’, -Ы (тропинка) կածան, շավիղ,
արահետ։ Лесная Тропа անտառի
կածան։
ТРО’ПИК, -а արևադարձ։ Тропик Рага
Խեց գե տնի ար ևադարձ։ ТрОПИК Кб-
зерога Այծեղջյուրի ար ևադարձ։
ТРОП И М КА, -И (тропа) կածան, շավիղ)
արահետ։
ТРОПИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое արևադարձային
։
ТРОСТНИ’К, -а եղեգ։ Сахарный тростник
շաքարեղեգ։
ТРО СТОЧКА, -и \ ձեռնափայտ։
ТРОСТЬ, -ти /
ТРОТУА’Р, -а մայթ։ Идти по тротуару
մայթով գնար
ТРОФЕЙ, -€Я ռազմաավար։
ТРУБА’, ы 7. խողովակ։ Водопроводная
Труба ջրմուղի խողովակ։ 2* դիտակ։
Астрономическая труба աստղադիտակ
։ 3* շեփոր, փող։ ИграТЬ На
Трубе փող փչեի փողհարեր
ТРУБА’Ч, -а փողհար։
ТРУБИТЬ, -блю, -бишь, -бят, несов.
во что? что? փող փչեի շեփորել,
փողհարեր
ТРУ’БКА, -И 1* փոքր խողովակ, 2, ծխամորճ
։ Закурить Трубку ծխամորճը
կպցներ 3. լսափող (Հեռ ախոսի}։
ТРУД, -а 1- աշխատանք։ УмСТВеННЫЙ
труд մտավոր աշխատանք։ 2. (прОИЗ-
ведение) աշխատություն, երկ, գործ։
Научный Труд գիտական աշխատություն
։
ТРУДИТЬСЯ* тружусь, трудишься,
трудятся, несов« 1- где? (работать)
աշխատեի բաներ ТруДИТЪСЯ В ГЮЛе
դաշտում աշխատեր 2* HCid Чем?
աշխատանք թափել, ջանք թափել,
աշխատել, չարչարվեր ТруДИТЬСЯ
над задачей խնդրի վրա չարչարվեր
ТРУ’ДНО и դժվարությամբ։ 2, դժվար ի
Трудно сказать դժվար է ասեր

303

——

ТРУ’ДНОСТЬ, -ТИ դժվարությունг
Трудный, -ая, -ое и դժվար, դժվարին
։ 2* ծանր, նեղ, դժվարինէ
Трудное положение ծանր դրություն։
ТРУДОВОЙ, ~аЯ, -Ое 1* աշխ ա տ ա նք ա֊
յին , աշխատանքի։ ТруДОВОе ВОСПИ-
ТаНИе աշխատանքային դա ստիարա-
էություն։ ТруДОВая КНИЖКа աշխա-
կյանքային գրքույկ։ 2, աշխ ա տ ա վոր։
Трудовая молодёжь աշխատավոր
երի տա սարդություն։
ТРУДОДЕНЬ, -ДНЯ աշխօրւ
ТРУДОЁМКИЙ, -ЭЯ, -Ое աշխատատար։
ТРУДОЛЮБИ ВЫЙ, -ая, -ое աշխատասեր,
շան ասեր։ ТруДОЛЮбиВЫЙ
армянский народ աշխատասեր հայ
ժողովուրդը։
ТРУДОЛЮ’БИЕ, -ИЯ աշխատա սիրու-
թյուն։
ТРУДОСПОСО БНЫЙ, -ая, -ое աշխս,.
տուն ակ։
ТРУДЯ’ЩИЙСЯ, -щаяся, -щееся (трудовой)
աշխատավոր։ ТруДЯЩИЙСЯ Че-
ЛОВеК աշխատավոր մարդt
ТРУЖЕНИК, -3 աշխատավոր, մշակ։
Труп, -а դիակ, դի։
ТРУ’ППА, -Ы թատերախումբէ
ТРУС, -а վախկոտ (մարդ)։
ТРУ’СИТЬ, трушу, трусишь, трусят,
несов. перед кем? перед чем? кого?
чего? (бояться) վախենալ, ահ զգալ։
fj сов. струсить, струшу, струсишь,
струсят.
ТРЯСЛИ’ВО (пугливо) վախկո տա բար ,
վախվխելով, երկ չո տ ա բար , երկչո-
տութ յամբ։
ТРУСЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое. (пугливый)
վախկոտ, երկչոտ։ ТруСЛИВЫЙ ЗаяЦ
վախկոտ նապաստակ։
ТРУ’СОСТЬ, -ТИ վախկոտություն, երկ —
չոտություն։
ТРУСЬГ, -OB Կիսավարտիք։
ТРЮМ, -а նավամբար։
ТРЯ’ПКА, -и է. լաթ, շորակտոր։ 2* ջըն-
1Ո3։
ТРЯСТИ’, трясу, трясёшь, трясут,
несов. кого? что? թափ տալ, ցնցել,
թափահարել։
ТРЯХНУТЬ, -ну, *нёшь, нут, сов. кого?
Что? թափ տալ, ցնցել, թափահարել։
ТУЁЕРКУЛЁЗ, -а պալարախտ, բարա֊
կացավ։ Туберкулёз легких թոքախտ։
Костный туберкулез ոսկրախտ։
ТУ’ГО պինդ, ձիգ։ Туго затянуть
ПОЯС գոտին պինդ ձգել։ 2„ լիքը։ ТугО
набить карманы чем-нибудь մի բա֊
նով գրպանները լիքը լցնել։
ТУГО’Й, -ая, -бе պինդ, ձիգ, պիրկէ
Тугая струна պիրկ լար։
ТУДА’ այնտեղ, այն կողմ, դեպի այն
ТУ ЛОВИЩЕ, -3 իրան։
ТУЛУП, -а քուրք, պարզամուշտ ակ։
ОВЧИННЫЙ тулуп ոչխարենու քուրքէ
ТУМА’Н, -а (мгла) մառախուղ, մշուշ,
մեգ։ Утренний туман առավոտյան
ТУМА’ННЫЙ, -ая, -oe 1. մառախլապատ,
մշուշապատ։ ТуМЭННаЯ ДЭЛЬ
մառա խլա պատ հեռուն։ 2է (нвЯСНЫЙ,
непонятный, неопределённый) ա-
ղոտ, մութէ
ТУНЕЯДЕЦ, -ДЦа պորտաբույծ, ձրիակեր
(մարդ)։
ТУНЕЯ ДСТВО, -а պորտաբուծություն,
ձրիակերություն։
ТУПЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. բթանար
]| сов. отупеть, -ёю, -ёешь, -ёют.
ТУПИ’К, -3 փակուղի։
ТУПИ’ТЬ, туплю, тупишь, тупят, несов.
что? բթացներ Тупить НОЖ դանակը
բթացներ || сов. затупить,
-уплю, -упишь, -упят.
ТУПИ’ТЬСЯ, тупится, тупятся, несов.
от чего? բթանար Ц сов. затупиться,
-упится, Длятся.
ТУПО’Й, -ая, -ое է. բութ։ Тупой топор
բութ կացին։ ТуПОЙ у ГОЛ բութ’
անկյուն։ 2* բթամիտ։ ТуПОЙ Чв-
ЛОВеК բթամիտ մարգ։
ТУРИ’СТ, -а զբոսաշրջիկ, տուրիստt
Иностранные туристы օտալւերկըր-
յա զբո սաշրջիկներ։
ТУРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, ое տուրիստական,
զբոսաշրջության։
ТУРИ’СТКА, “И զբոսաշրջիկ, տուրիստ
(կին)։
ТУРИ СТСКИ Й, -ая, -ое տուրիստական,
զբոսաշրջիկի։ ТурИСТСКЭЯ
путёвка տուրիստ ական ուղեգիր։
Туристский ПОХОД տուրիստական
արշավ։
ТУРНИ’К, -а մարզաձող, պտտաձո ղ։
ТУРНИ’Р, -а մրցախաղ, մրցումէ
ТУ’СКЛЫЙ, -ая, -ое (мутный) աղոտ,
թույլ, նսեմ։ ТуСКЛЫЙ СВеТ աղոտ
լույս։
ТУСКНЕ’ТЬ, -ёет, -ёют, несоз. от чего?
աղոտանալ, խավարել, խամրեր Jj СОв.
потускнеть, -ёет, -ёют.
ТУТ (здесь) այստեղ։ Тут И ТЭМ այստեղ
և այնտեղ։
ТУТОВНИК, -а թթենի, թթի ծառ։
ТУ’ФЛ Я, -и կիսակոշիկ, կոշիկ։ ДаМ-
СКИе ТуфЛИ կանացի կոշիկներ։
ТУ’ХЛЫЙ, »ая, -ое նեխած, հոտած։
Тухлая рыба հոտած ձուկ։

304

——

1. ТУ’ХНУГЬ, -нет, *нут, несов. (гас֊
нуть) հան գլել, մարեր КоСТёр ТуХ-
нет խարույկը մարում է։ ]| СОв- ПОТуХ-
нуть, -нет, -нут.
2. ТУ’ХНУТЬ, -нет, -нут, несов. նեխել,
հոտեր || сов. протухнуть, -нет, -нут.
ТУЧА, -И ամպ, սև ամպք թուխպ։
ТУШИ’ТЬ, тушу, тушишь, тушат, несов.
что? (гасить), մարել, հանգցը-
ներ Тушить свет լույսը մարեր II сов.
потушйть, -ушу, -ушишь, -ушат.
ТЩА’ТЕЛЬНО մանրազնին, խնամքով։
ТЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (старательный,
ДОбрОСОВеСТНЫЙ) խնամքով
կատարված , ջանադիր։
ТЩЕДУ’ШНЫЙ, -ая, -ое (хилый, слабый)
թուլակազմ ։ նվազ, թույր
ТЩЕСЛА’ВИЕ, -ИЯ սնապարծությունդ
փ առ ամոլո ւթյո ւն ։
ТЩЕСЛАВНЫЙ, -ая, -ое սնապարծդ
փառամոլ։
ТЫ, тебя* тебе, тебя, тобой, о тебе դու*
Для тебя քեզ համար։ О тебе քո մա֊
սին։
ТЫ’КВА, -Ы դդում։
+ ЫЛ, -а (-у), о тыле, В тылу թիկունք։
В тылу у Врага թշնամու թիկուն-
քում։
ТЬГСЯЧА, -и հազար։
ТЫСЯЧЕЛЕ’ТИЕ, -ИЯ հազարամյակ։
ТЫЧИ НКА, -И առէջք։
1. ТЬМА, -ы (темнота) մթություն, մութ,
խավար։
2, ТЬМА, -Ы (множество) բազմություն, մեծ քանակությունt
ТЮК, -a Հակ։ Тк5ки хлопка բամբակի
հակեր։
ТЮЛЕНЬ, -НЯ փոԿt ծովաշուն։
ТЮЛЬПА’Н, -а վարդակակաչ։
ТЮРЕ’МНЫЙ, -аЯ, -ое բանտի> բանտային
։
ТЮРЬМА’, -Ы բանտ։
ТЮФЯ К» -а ներքնակ։
ТЯГА, -и /, քաշում, ձգում։ Тяга барЖ
բեռն անավերի քաշումը։ 2* քարշէ
քարշուժ։ Электрическая тяга էլեկ֊
տրական քարշուժ։ 3. (стремление,
тяготение) ձգտում, ձ գտելը, հակում#
ТЯГОТЕ’НИЕ, -ИЯ 1* ձգո ղությունչ
ձգողականություն։ ЗаКОН ВСеМИр*
НОГО тяготения տիեզերական ձգողական
и ւթյան օրենք։ 2t (CTpCM-
Ление, влечение, тяга) ձգտում,
հակում ։
ТЯЖЕЛЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
ծանրանար || сов. ОТЯЖелеТЬ, -CIO,
-ёешь, -ёют.
ТЯЖЕЛО’ 7* ծանրորեն у ծանր կերպովf
դժվարությամբ։ ТяжеЛО бОЛЬНОЙ
ծանր հիվանդ։ 2t ծանր է$ դժվար է։
ТЯЖЁЛЫЙ, -ая, -oe Ա ծանր։ Тяжёлый
чемодан ծանր ճամպրուկ։ ТЯЖСЛЭЯ
пища ծանր կերակուր։ ТяЖСЛЫЙ
характер ծանր բնավորությունt
Тяжёлая болезнь ծանր հիվանդություն
։ Тяжёлый воздух ծանր օդ*
Тяжёлые условия ծանր պա յմ աններ
։ 2. (трудный) դժվար։ Тяжёлая
работа դժվար աշխատանք։ ТЯЖСЛЭЯ
задача դժվար խնդիր*
ТЯ?ЖЕСТЬ, -ТИ ծանրություն, կշիա
Центр тяжести ծանրության կենտրոն
։
ТЯНУ’ТЬ, тяну, тянешь, тянут, несов,
1* кого? что? քաշել, ձգեր 2. что?
С чем? ձգձգեի քաշքշեի ուշացներ
Тянуть С ответом պատասխանը ձըգ*
ձգել I՛ուշացնել)*
ТЯНУ ТЬСЯ, тянусь, тянешься, тянутся,
несов. и ձգվեր 2, երկար տևեի
դանդաղ անցնեի ձգձգվեր Յէ К КОМ у?
К Ч£Му? ձգտեի հե տա մուտ լիներ

305

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика