дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква С.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква С.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква С.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква С.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква С.

Текст для быстрого ознакомления:

С (со) Ь с кого? с чего? откуда? Վրայից։
կողմից,, սկսած։ ВЗЯТЬ СО СТОЛЭ վերց*
նել սեղանից (սեղանի վրայից)* ВеТвр
дует С юга քամին փչում Է հարավից։
С четырёх часов до восьми Ժամը
չորսից մինչև ութը։ 2* С КОгО? Что?
(ОКОЛО, Приблизительно) շոկ շ, մոտ,
մոտավորապես։ ОТДОХНУТЬ С ПОЛЧЭ*
СЗ մոտ կես ժամ հանգ ստանալ։ 3* С
кем? С чем? հետ, միասին, և, ու։
ИграТЬ С ТОВарИЩеМ խաղալ ընկե-
րոջ հետ։ Отец С СЫНОМ հայրը որդու
հետ, հա Տրն ու ոք դին։ Со МНОЙ ինձ
հետ։
СА’БЕЛЬНЫЙ, -ая, ~ое թրի) աբԻ։
СА’БЛЯ, *И թուր, սուր։
САСВАН, а պատանք։
САВА’ННА, •Ы սա վաննա, արևադար.
ձային տափաստան։
САГИТИ’РОВАТЬ см. агитировать.
САД, *3 այղ ի, պարտեզ։ ВиНОГраДНЫЙ
сад խաղողի այգի։

268

——

САДИТЬ, сажу, садишь, садят, несов,
(сажать) i* кого? что? նստեցնել*
2* что? տնկելt
САДИТЬСЯ см. сесть.
С А’ДО В НИ к, -а այգեպան, պարտիզպան
։
С А ДО ВО’Д, -а այգեգործէ
САДО ВО’ДСТ ВО, -а այգեգործություն։
САДОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое այԳե-
գործականt
САДО’ВЫЙ, ая, -ое այգու, պարտեզիt
СА’ЖА, -и մուր։
САЖАТЬ, «аю, -аешь, -йют, несов,
(садить) 1* кого? что? նստեցնել։
Сажать гостей за стол հյուրերին
սեղան նստեցնել։ СажаТЬ ЙГрОКОВ
За СТОЛ խաղացողներին սեղանի շուրշ
նստեցնել։ 2< ЧШО? տնկել։ СажаТЬ
деревья ծառեր տնկել։ || COS. ПОСа-
дйть, -ажу; -адишь, -адят.
СА ЖЕНЕЦ, -нца տնկի։
СА*ЛО, «а ճարպ։ Свиное сало խոզի
ճարպ։
САЛФЕТКА, -И անձեռոցիկ։
САЛЮТ, -а пղչունազարկ, ողշույն,
սալյուտ։ АрТИЛЛерИЙСКИЙ СаЛЮТ հը-
րետանային ո ղշունազարկ։ ПйОНер-
СКИЙ салют պիոներական ողշույն։
САМ, Сама, Самб ինքկ) ինքդ, ինքըt Я
сам ես ինքս։ Ты сам դու ինքդ։ Он
сам նա ինքը։
САМЕЦ, «мца արու։
СА’МКА, -и Էգ։
САМОБЫТНЫЙ, -ая, *Ое ինքնօրինակt
յուրօրինակ։ Самобытная культура
ինքնօրինակ մշակույթ։
САМОВА’Р, -а ինքնաեռ։
САМОВНУШЕНИЕ, -ия ինքնաներ֊
շն չում։
САМО ВО ЛЬНО քմահաճորեն, ինքնակամորեն
։
САМОВОЛЬНЫЙ, -ая, -06 ինքնակամi
ինքնագլուխ, կամայական} քմահաճ։
Самовольная отлучка ինքնագլուխ
բացակայություն։
САМОДЕРЖА’ВИЕ, -ИЯ ինքնակալու-
թյուն։
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ ինքնագործունեություն
։ Кружок художественной
самодеятельности գեղար-
վես տա կան ինքնագործունեության
խմբակ։
САМОДЕ’ЯТЕЛЬНЫЙ, -ЗЯ, -Ое ինքնագործ
։ Самодеятельный хор ինք-
նագործ երգլախումբ։
САМОДОВОЛЬНЫЙ, -ая, »ое ի նքնա-
քամականյ ինքնագոհէ ինքնահավան։
САМОЗАЩИТА, -Ы ինքնապաշտ պա֊
նութ քուն։
САМОЗВАНЕЦ, -НДа ինքնակոչ (մարդ)։
САМОЗВА’ННЫЙ, -ая, -ое ինքնակոչ,
САМОКРИТИКА, -И ինքնաքն նադա.
տություն։
САМОКРИТИЧНО ինքնաքննադա^ռ
րեն, ինքնաքննադատաբար։
САМОКРИТИЧНЫЙ, -ая, ‘Ое ինքնա-
քննադատական։ Самокритичное вы-
ступление ինքնաքննադատական
ելույթ։
САМОЛЁТ, -а ինքնաթիռ։
САМОЛЮБИ’ВЫЙ, -ая, -ое ինքնասեր,
Самолюбивый человек ինքնասեր
մարգ։
£АМОЛЮ’БИЕ, ИЯ ինքնասիրություն։
САМОМНЕНИЕ, -ИЯ մեծամտությունt
Страдать самомнением մեծամտությամբ
տառապել։
САМОЙ АДЕ’ ЯН НОСТЬ, -ТИ ինքնապաստանություն
} անձնшպա иտանությունէ
САМОНАДЕЯННЫЙ, -ая, -ое ինքնա.
պաստան) անձնապաստան։
САМООБМАН, -а ինքնախաբեություն։
САМООБОРОНА, -ы (самозащита) ինք-
նապաշտ պանություն։
САМООБРАЗОВАНИЕ, -ИЯ ինքնակըր.
թություն։ Политическое самообра-
зование քաղաքական ինքնա-
կրթություն։
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, -ИЯ ինքնա.
սպասարկումդ ինքնասպասարկություն
։
САМООБУЧЕНИЕ, -ИЯ ինքնուսուցում։
САМООПРАВДАНИЕ, *ИЯ ինքն ար դա֊
բացում ։
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, «ИЯ ինքնորո-
շում։ Право наций на самоопределение
ազգերի ինքնորոշման իրավունք։
САМООТВЕРЖЕННО անձնվիրաբար,
անձնուրացորեն, անձնազոհ կերպով։
САМООТВЕ РЖЕННОСТЬ, -ТИ անձնազոհություն
, անձնվիրություն։
САМООТВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое անձնազոհ,
անձնվերt Самоотверженный
поступок անձնազոհ վարմունք։
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ, -ИЯ ինքնազոհություն,
անձնազոհություն։
САМОРО’ДОК, -ДКа i* բնակտոր, զտա-
բեկոր։ 2. բնածին տաղանդ։
САМОСВАЛ, -а ինքնաթափ (մեքենա)։
САМОСОЗНАНИЕ, -ИЯ ինքնագիտակցություն
։ Классовое самосознание
դասակարգային ինքնագիտակցություն
։
САМОСОХРАНЕНИЕ, -ИЯ ինքնապահ-
պանում, ինքնա պահ պան ութ ւունէ
Инстинкт самосохранения у жи-

264

——

ВОТНЫХ կենդանիների ինքնապ՚սհպան֊
ման բնազդը։
САМОСТОЯТЕЛЬНО ինքնուրույնպ.
բար, անկախորեն , անկախաբար, ինք*֊
նուրույն կերպով*
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, -ти /> (независимость)
ինքնակայություն, ան֊
կա խ ութJH ւն t Политическая самостоятельность
государства պետ ու֊
թյան քաղաքական անկա խությունէ
րնցնուրույնո ւթյուն։ СаМОСТОЯТеЛЬ-
НОСТЬ суждения դատողության ինք-
՜ նո ւրույնությունէ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и (независимый)
ինքնակա, անկախ։ 2.
ինքնուրույն։ Самостоятельная работа
ինքնուրույն աշխատանք։
САМОСТРАХОВКА, -В ինքնապահս*
վագրում , ինքնա պահով՚սգրությունէ
САМОТЁК, -£ ինքնահոս։ Оставить дело
на самотёк գործն ինքնահոսի թողնել։
САМОУБИЙСТВО, -а ինքնասպանու*
թյուն, անձնասպանութէուն։
САМОУВЕРЕННО ինքնավստահորեն,
ինքնավստահ կերպով։
САМОУВЕРЕННОСТЬ, *ТИ ինքնավըս.
տահո ւթյուն։
САМОУВЕ РЕННЫЙ, ая, -06 ին նա֊
վ и ւոահ։
САМОУПРАВЛЕНИЕ, -ИЯ ինՏնավա-
pa ւթյուն։
САМрУЧИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ ինքնուսույց է Са-
моучитель русского языка աւսաց
լեզվի ինքնու ույց։
€АМОУГЧКА, *И ինքնուս (մարդ)։ МуЗЫ-
кант-самоучка ինքնուս երաժիշտ։
САМОХОДНЫЙ, ЛЯ, ՝Oe ինքնագնացt
Самоходный кран ինքնագնաց ամ*
Էարձիլ*
САМОЦЕ’ЛЬ, -ЛЙ ինքնանպ ատակ։
САМОЧУВСТВИЕ, -ИЯ ինքնազդա-
ցում, ինքն и զգացություն։
САиАТО’РИЙ, -ИЯ ա ՚ո ղջարան, սանա֊
աորի ա։
САНАТО’РНЫЙ, »ая, -ое առո ղշարանի ,
սանա սար իայի յ սանատորիական։
СА НИ, -ей սահնակ։
СА Г1И1А Р, -а Հիվան յապաՀ, սանիտար
САНИТЛТНЫЙ, ■ЭЯ, -Oe սանի տարա*
կան, առողջապահական, առԻղչապա֊
Հովօան։ Санитарное состояние города
քաղաքի առո ղշա պահ ական (սա֊
նի տարական) վիճակը։ Санитарная
пашина սսնիտաոական մեքենա։
САНКИ, -НОК սահնակ, ձեռնասահնակ։
САПЁР, -а սակրավոր (մա՛րդ)։
САПЕРНЫЙ, •аяг ое սակրավոր, սակ-
оավորի։ Сапёрная рота սակրավոր
265 СБЕРКАССА
—— , ……..1t.il ■ . м ин. ■ ii ճ» ՝ …….. ………. …… .
վաշտ։ Сапёрная лопата •ակր ավորի
բահէ
CAFIJT, -Ձ երկարաճիտք կոշիկ։
САПО’ЖНИК, “В կոշկակար։
САПО жный, -ая -ое 1* կոշկի։ Сапожная
щётка կոշկի խոզանակ։
2* կոշկակարական։ СйПОЖНЫе ИНСТру-
менты կոշկակարական գործիքներ։
САРАЙ, -ЗЯ սարայ, ցախատուն՛
САРАНЧА’, -Й մորեխ։
САТИРА, -bi երգի Հանք, եր գի ծա բա*
նէ ւթյուն։
САТИРИК» *а եր գիծաբան։
САТМРИ’ЧЕСКИЙ, ~ая, -ое երդի ծա֊
բանական, երգիծական։ СаТИрИЧеС-
кий журнал երգիծաբանական ամ սա֊
դիր*
САХАР, -а (-у) շաքար։
САХАРНИЦА, Ы շաքարաման։
САХАРНЫЙ, •ая} -or շաքարի) շաքա*
րային) \^аХ 4р ЛЫЙ завод ՞աքարի գոր*
ծա ո ան։ Сахарный песок շաքարս**
վազ։
СБА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -еят, сов.
что? чего? (уменьшить, снизить) պա֊
կա սեցնել նվազեցնել, իջեցնել՛ Сба-
ВИТЬ цену դինը իջեցնել։ || НвСОв.
сбавлять, -яю, -яешь, -яют.
СВЕТАТЬ, -аю -аешь, *ают,сов. վազելով
մի տեղ >յեալ, արագ մի տեղ դը-
նսլ ու գ>սլ։
СБЕГАТЬ см. сбежать.
СБЕГАТЬСЯ см. сбежаться.
СБЕЖАТЬ, -егу, -ежишь, -егут, сов.
с чего? откуда? 1 * (спуститься) Վազելով
իջնել, ցած վազել։ СбежаТЬ С
лестницы սանդուղքից ցած վազել։
2* (убежать) փախչել։ Сбежал пре֊
СТуП НИ К հանցագործը փ ա խ ա վ։\\неССв.
сбегать, аю, -аешьг -ают.
СБЕЖАТЬСЯ, сбежится, сбегутся, сов.
куда? վազելով հավաքվել։
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое խնայողական
։ Сберегательная книжка խը֊
ն այո ղական գրքույկ։
СБЕРЕГАТЬ см. сберечь.
СБЕРЕЖЕНИЕ, -ИЯ /» խնայում, տըն-
տե սում։ Сбережение времени Ժամանակի
խնայում։ 2* խնայողություն։
СБ^РЕ’ЧЬ, -егу, -ежёшь, -егт, сов.
1* кого? что? (сохранить) խնամ-
ք»վ պահեի պահպանել։ СбвреЧЬ
ЗДОрОЬЬе առո ղջությունը պահպանել։
2* что? (СЭКОНОМИТЬ) խնայել, տըն-
տեսել։ || necof. сберегать, аю,
-аешь, -ают.
СБЕРКА’ССА, -ы (сберегательная касса)
խնայդրամարկդ (խնայողական
դրամարկղի։

265

——

1. СБИВАТЬ см. I* сбить.
2. СБИВА ТЬ см. 2. сбить.
СБИВАТЬСЯ см. сбиться.
СБИ*ВЧИБО (беспорядочно, противоречиво)
կցկտուր կերպով, խառնա֊
շփոթ կերպով, հակա սա բար։
СБИВЧИВЫЙ, -ая, -ое (беспорядоч֊
НЫЙГ Противоречивый) խառնաշփոթ,
հակասական, անհե տևո ղական , կըց-
կըտուր։ СбИВЧИВЫЙ ОТВеТ կցկտուր
պա տա и խ անէ
1. СБИТЬ, собью, собьёшь, собьют,
сов , I* кого? что? զարկել գցել, խը֊
փելով վայք գցել։ Сбить кого-либо
С НОГ մեկին խփել գետին գցել։
2* KOZO? շեղել> շփոթեցնել։ СбйТЬ
С ДОрОГИ ճանապարհից շեղել։ 3* ЧШО?
(уменьшить, СНИЗИТЬ) իջեցնեի պա֊
կասեցնել։ Сбить температуру շեր֊
մությունը իջեցնել։ || НвСОв. Сбивать,
-аю, -аешь, -ают.
2. СБИТЬ, собью, собьёшь, собьют,
СОв. Что? 1* հարել, ոնց ել, թափ ա֊
հարել։ СбйТЬ МаСЛО կարագ հարել*
21 շինել (մասերը միացնելով, կցելով)։
Сбить из досок ящик տախտակներից
արկղ շինել։ || ИвСОв. СбИВаТЬ,
*аю, -аешь, -ают.
СБИ’ТЬСЯ, собьюсь, собьёшься, собьются,
СОв. 1* տե ղահան լինեի թեքվեի
ծովել։ Шляпа сбилась набок գրի
խաբկր ձռվել Է մի կողմ։ 2. С Ч&Ю?
ճանապարհից շեղՎ^Լ ճանապարհը
կդրցնել։ СбИТЬСЯ С Д^рОГИ ճանա֊
պարհիբ շեղվել։ [| НвССв. СбИВаТЬСЯ,
-аюсь, -аешься. -аются.
СБЛИЖАТЬ см. сблизить.
СБЛИЖАТЬСЯ см. сблизиться.
СБЛИЖЕНИЕ, -ИЯ մոտեցում, մոտե֊
նալը, մերձեցում, մերձենալը։
СБЛ И’ЗИТЬ, “Йжу, -йзишь, -йзят, сов.
кого? что? մոտեցնեի իրար ՛մոտեցա
ներ || несов. сближать, -аю, -аешь,
-ают.
СБЛ И ЗЛТ1ХЯ, сблйжусь, сбл изишься,
сблизятся, сов. U (приблизиться)
մո տ ենաի իրար մ ո иг են ալ։ 2* (сдру-
ЖИТЬСЯ) բարեկամանա լ, մտերմա֊
նալ։ || несов. сближаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
СБО КУ Կ”ղքից*
СБОР, -а 1* հավաքում, ժողովում։ Сбор
хлопка բամբակահավաք։ 2* (НЗЛОГ)
գանձում, տուրք։ ПОЧТОВЫЙ сбор
փոստային գանձում։ 3* (слёт) հավաք,
հավաքույթ։ ПйОНерСКИЙ Сбор պիո*
ներական հավաքt
СБОРНИК, -а ժողո վածու։ СбОрНИК
Задач խնդիրների ժողովածոս
СБОРНЫЙ, -ая, -ое 1* հավաքականt
Сборная команда հավաքական թիմ*
2* հավաքածf ժողոված, հավաքովիէ
СБРА’СЫВАТЬ СМ. сбрбсИТЬ.
СБРИВАТЬ СМ. СбрИТЬ.
СБРИТЬ, сбрею, сбреешь, сбреют, сов.
что? ածիլեի սափրելt |[ НвСОв. СбрН-
вать, -аю, -аешь, -ают.
СБРОХИТЬ, сброшу, сбросишь, сбросят,
сов. кого?что? 1* (скинуть) ցած
նետեի վայր գցել։ СбрОСИТЬ НОШу
С ПЛеЧ բեռը ուսերից վայր գցելէ_
2* (свергнуть) թոթափել։ II несов.
сбрасывать, -аю, -аешь, -ают.
СБРУЯ, -И ձիասարք^ լծասարք։
СБЫВА’ТЬ см. сбыть.
СБЫВАТЬСЯ см. сбыться.
СБЫТ, а վաճառք, վաճառահանում։
СБЫТЬ, сбуду, сбудешь, сбудут, сов.
что? (продать) վաճառահանեի վաճառել,
ծա խել պրծնել։ || НвСОв.
сбывать, -аю, -аешь, -ают.
СБЫТЬСЯ, сбудется, сбудутся, сов.
(осуществиться, ИСПОЛНИТЬСЯ) իրականանալ,
իրագործվել։ МвЧТЫ Сбы-
ЛИСЬ իղձերը իրականացան։
СВА’ДЕБНЫЙ, -ая, -ое հարսանեկան,
հար и ա նիքի ։
СВА’ДЬЕА, -Ы հարսանիք։ СпраВИТЬ
СВаДЬбу հար սան իք անել։
СВАЛИТЬ см. валить.
СВАЛИТЬСЯ см. валиться,
СВАРИВАТЬ см. сварйть*
СВАРИТЬ, сварю, сваришь, сварят,
сов. чтоГ է* եփեի խաշել։ 2. եռակցել,
զոդել։ || Н£СОв. К 1 ЗНйЧ. ВарЙТЬ,
варю, варишь, варят и ко 2 знач.
сваривать, -аю, -аешь, -ают.
СВАРКА, -И եռակցում ,^զոդում։
СВАРЩИК, -а զոդող, եռակցող Լրսն*
վոր)։
СВЕДЕНИЕ, -ИЯ տեղեկություն։
СВЕ’ЖИЙ* -ая, -ее 1* թարմ։ Свежее
МЯСО թարմ միս։ СвСЯ ИО СИЛЫ թարմ
ուժեր։ 2. (ЧИСТЫЙ) մաքուր։ ДышаТЬ
свежим воздухом մաքուր օդ շնչեր
3* (прохладный) զով, հով։ Свежий
ветер զով քամի։
СВЁКЛА, -Ы ճակնդեղ, բազուկ։ COXDp-
ная свёкла շաքարի ճակնդեղ*
СВЕКЛОВО’Д, -а ճակնդեղաբույծ։
СВЕКЛОВОДСТВО, -а ճակնդեղաբուծություն
։
СВЁКОР, -Кра սկեսրայր։
свекровь, -ВИ սկեսուր։
СВЕРГАТЬ см. свергнуть.
СВЕРГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов .
кого? что? տապալեի կործանել, թո*
թափելt Свергнуть даря թագավորին

266

——

ВОТНЫХ կենդանիների ինքնա պ՚սհպան*
ման բնազդը t
САМОСТОЯТЕЛЬНО ինքնո ւրույնպ*
բար, անկախորեն , անկախաբար, ինք*
նուրույն կերպով։
САЭДОСТОЯ ТЕЛЬНОСТЬ, -ти /. (независимость)
ինքնակայություն f ան+
կա խո ւթյուն։ Политическая самостоятельность
государства պետ ու*
թյան քաղաքական անկա խություն։
էս րն սնուրույնուԲյուն։ С^МОСТОЯТеЛЬ*
НОСТЬ суждения դատողության ինք-
՝ն ուրույնությո ւն ։
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ւ (независимый)
ինքնակաֆ անկախ։ 2է
ինքնուրույն։ Самостоятельная работа
ինքնուրույն աշխա տանք։
САМОС1РАХОВКА, -В ինքն ա պատվագրում
J ինքնա պահով и գրություն։
САЛЮТ ёК» ինքնահոս։ Оставить дело
на самотёк գործն ինքնահոսի թողնել։
САМОУБИЙСТВО, >а ինքն աս պան ու*
թյուն, անձնասպանություն։
САМОУВЕРЕННО ինքնավստահորեն,
ինքնավստահ կերպով։
САМОУВЕ РЕННОСТЬ, ТИ ինքնավըս•
տ ահ п ւթյուն։
САМОУВЕРЕННЫЙ, ая, ое ին նա-
վ и ւոահ։
САМОУПРАВЛЕ НИЕ, -ИЯ ինցնավա.
pit ւթյուն։
САМрУЧИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ ինքնո LuitLjgt Самоучитель
русского языка ռէւսաց
լեզվի ինքնու ույց։
САМОУ’ЧКА, *И ինքնուս (մարդ)։ My3bi-
кант-самоучка ինքնուս երաժիշտ։
САМОХОДНЫЙ, ая, -ое ինքնագնաց։
Самоходный кран ինքնագնաց ամ-
р ար ձի > t
САМОЦЕЛЬ, -о!Ц ինքնանպատակ։
САМОЧУВСТВИЕ, -ия ինքնազգա.
ցումյ ինքՆսղդացույՅյուն։
САиАТО’?ИЙ, -ИЯ ա՝ողջարան, սան ա*
и, որի ա է
САНАТОРНЫЙ, -&Я, -ое առողջարանի,
սանաասրիայի/ սանատորիական։
СА НИ, -ей յահնավ։
САНИ I АР, -а հիվան յա պահ է սանի տ ար
САНИТЛ’РНЫЙ, ՝ая, *Oe սանի տարա՝-
կան , առողջդ պահ ական, առո ղջապա-
հուքօան։ Санитарное состояние го֊
рода քաղաքի առո ղջա պահ ական (սանիտարական)
վիճակը։ Санитарная
пашина սսնիտաոական մեքենա։
САНКИ, -HOK սաԴւակ, &եո.նասաՀն?սկ։
САПЁР, -а սակրավոր (մարդ)։
САПЁРНЫЙ, *ая> ое սակրավոր} սակ-
օավորի։ Сапёрная рота սակրավոր
265 СБЕРКАССА
— .■.„Г.мниАиГ 1,1. ——
վաշտ։ Сапёрная ЛОПаТв ակրավորի
բահէ
CAFIJT, -a երկարաճիտք կոշիկ։
САПО’ЖНИК, «Յ կոշկակար։
САПО жный, -ая -ое 1* կոշկի։ Сапожная
щётка կոշկի խոզանակ։
2* կոշկակարականt Сапожные инструменты
կոշկակարական գործիքներ։
САРА’Й, -ЭЯ սարայ։ ցախատուն*
САРАНЧА’, -Й մորեխ։
САТИРА, -Ы երդի էանք, եր գի ծա բ ա»
ն> ւթյուն։
САТИРИК> -а երգիծաբան։
САТИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое երգիծաբանական,
երգիծական։ Сатиричес-
КИЙ Журнал երգիծա բանական ամ սա֊
գիր։
САХАР, -а (-у) շաքար։
САХАРНИЦА, -Ы շաքարաման։
САХАРНЫЙ, ՝аЯ, -Ой շաքարի, շաքարային
։ \’мх ipviblh завод ՞աքարի գոր֊
ծաոան։ Сахарный песок շաքարավազ
։
СБА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
что? чего? (уменьшить, снизить) պակասեցնել,
նվազեգնել, իջեցնել1 Сба-
ВИТЬ цену դինը իջեցներ || несов.
сбавлять, *яю -яешь, -яют.
СБЕТМЬ, -аю -аешь, -ают, сов. վազելով
մի տեղ ։նալ, արադ մի տեղ գը-
նսլ ու դ սլ։
СБЕГАТЬ см. сбежать.
СБЕГАТЬСЯ см. сбежаться.
СБЕЖАТЬ, «егу, -ежйшь, -егут, сов.
с чего? откуда? ** (спуститься) վազելով
իջնել, ցած վազել։ СбежаТЬ С
лестницы սանդուղքից ցած վազել*
2* (убежать) փախչել։ Сбежал преступник
հանցագործը փ ա խ ա վ։\\№Շ08.
сбегать, аю, -аешь, -ают,
СБЕЖАТЬСЯ, сбежится, сбегутся, сов.
куда? վազելով հավաքվել։
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое խնայողական
։ Сберегательная книжка խը֊
նայողական գրքույկ։
СБЕРЕГАТЬ см. сберечь.
СБЕРЕЖЕНИЕ, -ИЯ /* խնայում, տըն֊
տես.4ւմ։ Сбережение времени Ժա֊
ման ակի խնայում։ 2* խնայո ղո ւթյուն։
СБ^РЕ’ЧЬ, «егу, -ежёшь, -ег’т, сов.
кого? что? (сохранить) խնամքով
պահեի պահպանել։ СбереЧЬ
здоровье առողջությունը պահպանել։
2* что? (СЭКОНОМИТЬ) խնայել, տըն֊
տեսել։ || mcof. сберегать, -аю,
-аешь, -ают.
СБЕРКА’ССА, -ы (сберегательная касса)
խնայդրամարկղ (խնայո ղական
գրամ արկ ղ)է

1. СБИВА ТЬ см. I* сбить.
2. СБИВА ТЬ см* 2* сбить.
СБИВАТЬСЯ см. сбиться.
СБИ * ВЧ И ВО (беспорядочно, противоречиво)
կցկտուր կերպով, խառնաշփոթ
կերպով, հակասաբար։
СБИ’ВЧИ ВЫЙ, -ая, -ое (беспорядочный,
Противоречивый) խառնաշփոթ ,
հակասական, անհետևողական, կըց-
կըտուր։ СбИВЧИВЫЙ ОТВеТ կցկտուր
պա տաս խ անէ
1. СБИТЬ, собью, собьёшь, собьют,
сов. и кого? что? զարկել գցեի խը֊
փելով վայր գցել։ Сбить кого-либо
С НОГ մեկին խփել գետին գցել։
2* КОгО? շեղեի շփոթեցնել։ СбйТЬ
С дороги ճանապարհից շեղել։ 3. ЧШ0?
(уменьшить, СНИЗИТЬ) իջեցնել, պա֊
կասեցնել։ СбИТЬ ТвМИераТурУ ջերմությունը
իշեցնել։ || НвСОв. Сбивать,
-аю, -аешь, -ают.
2. СБИТЬ, собью, собьёшь, собьют,
СОв. что? 1*- հարեի ոնց ել, թափա-
հարել։ Сбить масло կարագ հարեր
2, շինել (մասերը միացնելով, կցելով)։
Сбить ИЗ ДОСОК ЯЩИК տախտակներից
արկղ շիներ |j НвСОв. СбИВаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
СБИТЬСЯ, собьюсь, собьёшься, собьются,
СОв. 1* տեղահան լինել, թեքվեի
ծովեր Шляпа сбилась набок գըլ֊
խարկը հւվել Է մի կողմ։ 2. С Чв£0?
ճանապարհից շեղվեր ճանա պարհը
կդրցներ СбИТЬСЯ С Д^рОГИ ճանա ֊
պւսրհիդ շեղվեր [( несов. сбиваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
СБЛИЖАТЬ см. сблизить.
СБЛИЖАТЬСЯ см. сблизиться.
СБЛИЖЕНИЕ, -ИЯ մոտեցում, մ ո տ ե֊
նալը, մերձեցում, մերձենալը։
СБЛИ ЗИТЬ, -ьжу, -йзишь, -йзят, сов.
кого? что? մոտեցնել, իրար մոտեցներ
И несов. сближать* -аю, -аешь,
-ают.
СБЛ И ЗЛТЬСЯг сближусь, сблизишься,
сблизятся, сов. U (приблизиться)
մոտենալ, իրար մոաենար 2. (сдру-
ЖИТЬСЯ) բարեկամանալ, մտերմա-
նար || несов. сближаться, -аюсь.
-аешься, -аются.
С БО’ К У կ>* ղքից ։
СБОР, -а 1* հավաքում, ժո զովում։ Сбор
хлопка բամբակահավաք։ 2, (НЗЛОГ)
գանձում, տուրք։ ПОЧТОВЫЙ Сбор
փոստային գանձում։ В. (слёт) հավաք յ
հավաքույթ։ ПиОНерСКйЙ Сбор պիոներական
հավաքէ
СБОРНИК, -а ժո ղովածու։ СбОрНИК
Задач խնդիրների ժողովածու։
СБО’РН ЫЙ, -ая, -ое 1* հավաքականt
Сборная команда հավաքական թիմt
2» հավաքած, ժողոված, հավաքովիէ
СБРА’СЫБАТЬ СМ. СбрОСИТЬ.
СБРИВАТЬ СМ. СбрИТЬ.
СБРИТЬ, сбрею, сбреешь, сбреют, сов.
что? ածի լել, սափրեր || НвСОв. Сбрй-
вать, -аго, -аешь, -ают.
СБРОХИТЬ, сброшу, сбросишь, сбросят,
сов. кого?что? 1* (скинуть) ցած
նետել, վայր գցեր СбрОСИТЬ НОШу
С ПЛеЧ բեռը ուսերից վայր գցեր
2* (свергнуть) թոթափեր || несов.
сбрасывать, -аю, -аешь, -ают.
СБРУ’Я, -и ձիա սարք, չծա սարք։
С БЫ B A’ Т Ь см. сбыть.
СБЫВАТЬСЯ см. сбыться.
СБЫТ, а վաճառք, վաճառահանում։
СБЫТЬ, сбуду, сбудешь, сбудут, сов.
что? (продать) վաճառահանեի վաճառել,
ծա խել պրծներ || НвСОв .
сбывать, -аю, -аешь, -ают.
СБЫТЬСЯ, сбудется, сбудутся, сов.
(осуществиться, ИСПОЛНИТЬСЯ) իրականանալ,
իրագործվեր Мечты сбылись
իղձերը իրականացան։
СВА’ДЕБНЫЙ, -ая, -ое հար սան եկան,
հար սան իքի է
СВАДЬБА, ֊ы հարսանիք։ СпраВИТЬ
свадьбу հար սան իք աներ
СВАЛИТЬ см. валить.
СВАЛИТЬСЯ см. валйться,
СВАРИВАТЬ см. сварйть*
СВАРИТЬ, сварю, сваришь* сварят,
СОв. чтоf 1* եփել, խաշեր 2. եռակցել,
զոդեր || несов. к 1 знач. варить,
варю, варишь, варят и ко 2 знач.
сваривать, -аю, -аешь, -ают.
СВА’РК^, -И եռակցումգբլողում։
СВАРЩИК, а զոդող, եռակցող Լրււնա
վոր)։
СВЕ’ДЕНИЕ, -ИЯ տեղեկություն։
СВЕ’ЖИЙ, -ая, -ее: 1* թարմ։ Свежее
МЯСО թարմ միս։ СВСЯИ 2 СИЛЫ թարմ
ուժեր։ 2. (ЧИСТЫЙ) մաքուր։ ДыШаТЬ
свежим воздухом մաքուր օդ շնչհր
3. (прохладный) զով, հով։ Свежий
ветер զով քամի։
СВЁКЛА, -Ы ճակն դե ղ, բազուկ։ СпХОр-
ная свёкла շաքարի ճակնդեղ*
СВЕКЛОВО’Д, -а ճակնդեղաբույծ։
СВЕКЛОВОДСТВО, -а ճակնդեղաբուծություն
։
СВЁКОР, -Кра սկեսրայրէ
СВЕКРО’ ВЬ, -ВИ սկեսուր։
СВЕРГАТЬ см. свергнуть.
СВЕРГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? տապալել, կործանեի թո*
թափեր Свергнуть царя թագավորին

—-

տապալելt |j НвСОв. CBepraTb, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
СВЕРИТЬ, ~рю, -ришь, -рят, сов. что?
С Чем? Համեմատել, Համեմատելով
ստուգել։ СверИТЬ КОПИЮ С ПОДЛИННИКОМ
պատճենը Համեմատել բնագրի
Հետ։ || несов. сверять, -яю, -яешь,
-яюг.
СВЕ РКА, -И Համեմատում, ստուգում։
СВЕРКАТЬ, -зет, ают, несов. փայլա-
տակել, փայլել, շողալ։ МОЛНИЯ СВбр*
кает կայծս կը փայլատակում Է։ |J СОв.
сверкнуть, -нёт, -нут,
СВЕРКНУТЬ см. сверкать.
СВЕРЛИТЬ, сверлю, сверлишь, сверлят,
несов. что? շաղափեի գայչիկռ-
նեի ծակել։ || СОв. ПрОСВерЛЯТЬ,
-ерлю, -ёрлишь, -ерлят.
СВЕРЛО’, -а շաղափ, գայլիկոն։
СВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов,
1* что? ոլորել, փաթաթեի Հավաքել։
2* куда? շեղվել, թեքվել։ Свернуть с
ДОрОГИ ճանա պարՀից թեքվել։ jj нв-
сов. свёртывать, -аю, -аешь, -ают
и сворачивать, *аю, -аешь, -ают.
СВЕРНУТЬСЯ, -нётся, -нутся, сов.
1* ոլորվել, փաթույթ սան ել, փաթաթ֊
վել։ 2* կուչ գալ, կծկվել։ 3< կտրվել
(կաթի մասին), մակարդվել, լերդանալ
։ || несов. свёртываться, -ает-
ся, -аются и сворачиваться, -ается,
-аются.
СВЕРСТНИК, -а Հասակակից, տարե-
ԿԻս։
СВЁРТОК, -ТКЗ փաթեթ, ծրար։
СВЁРТЫВАТЬ см. свернуть.
СВЁРТЫВАТЬСЯ см. свернуться.
СВЕРХ сверх кого? сверх чегс/? 1 Վրայից*
СверХ ОДеЯЛа վերմակի վրա յ ի ո։ 2*
(кроме, помимо) բացի։ Сверх зарплаты
աշխատավարձից բացի։ 5. ավելի,
դուրս, վեր։ Сверх меры չափից
դուրս։ Это сверх МОИХ СИЛ դա իմ
ուժերից վեր Է։
СВЕРХПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое 4եր.
պլանային. Сверхплановая выработ-
КЗ գեր պլանային ար տագրում։
СВЕРХУ վերևից, վրայից, երեսից (երեսի
կողմից), վերից։
СВЕРХУРОЧН ЫЙ, -ая, -Ое արտաժամյա
։ Сверхурочная работа արտաժամյա
աշխա տանք։
СВЕРЧО’К, -ЧКЭ ծղրիդ, ճռիկ։
СВЕРЯТЬ см. сверить.
СВЕ’СИТЬ, свешу, свесишь, свесят,
сов. кого? что? կախել, կախ գցել։
II несов. свешивать, -аю, -аешь,
-ают.
1. СВЕТ, а լույս։ Я[ К й свет պա^Ծ ռ
լույս։
2. СВЕТ, а աշխարՀ։ ЧаСТИ Света աշ-
խ ար Հա մա и եր ։
СВЕТА ТЬ, *ает, несов. լուսանալ, լույսը
բացվել։
СВЕТИТЬ, -ечу, -ётишь, -ётят, է. լույս
տալ, լուսավորել։ 2* KOMy? Լոկս
անել։
СВЕТЛЫЙ, -ая, -Ое 1* լուսավոր,
պայծառ։ СвСТЛаЯ КОМНаТа լուսավոր
սենյակ։ 2* (чистый, прозрачный)
պարզ, Հստակ, շինշ։
СВЕТЛЯ’К, -а է , ,,
С ВЕТЛ Я ЧО’К, -чка J
СВЕТСКИЙ, -ая, -ое աշխարՀիկ։ Светская
литература աշխարՀիկ գրականություն
։
СВЕЧА’, -И մոմ։
СВЕШАТЬ см. 2* вёшать.
СВЕШИВАТЬ см. свесить.
С ВИДА’ Н И Е, -ИЯ ժ ամադ/ոււթյուն, տեսակցություն
։ Назначить свидание
Ժամադրություն նշանակել։ До СВИ-
дания ց տե սություն։
СВИДЕТЕЛЬ, -ля 1* (очевидец) ականատես
։ Быть свидетелем важных
СОбыТИЙ կարևոր իրադարձությունների
ականատես լիներ 2. վկաէ
При свидетелях վկաների ներկայությամբ
։
СВИДЕТЕЛЬСТВО, -а է* վկայություն,
ցուցմունքt По свидетельству очевид-
Цев ականատեսների վկա յո ւթ յամբ։
2* (удостоверение) վկայական, վկայագիր
։ Свидетельство о рождении
ծննդյան վկայական։
СВИНАРКА, -И խողապաՀո ւհի։
СВИНАРНИК, -а ) խոզանոց, խ«զա֊
СВИНАРНЯ, И J բուն։
СВИНАРЬ, -рЯ, խոզապան, խողա֊
պ ա Հ։
СВИНЕЦ, -НЦа արճիճ, կապար։
СВИНИ’НА, -Ы խոզի միս։
СВИ НО ВО’ДСТВО, -а խոզաբուծություն
։
СВИНО’Й, ՝ая, ՝0е խոզի։
СВИНОПАС, -а խոզարած։
СВИНЦО ВЫЙ, -ая, -ое արճճի, կա-
պարիէ արճճե, կապարն։
СВИНЬЯ’, -НЬЙ խոզ։
СВИРЕ’ЛЬ, -ЛИ շվիյ սրինգt
С ВИРЕ’ПО (злобно, жестоко, беспощадно)
դաժանորեն, վայրագարար*
մոլեգնորեն, զայրացած։
СВИРЕ ПЫЙ, -ая, -ое (лютый, жестокий,
ЗЛОЙ, беспощадный) կատաղի,
դաժան յ վայրագ, մոլեգին։ Свирв-
ПЫЙ ветер կատաղի քամի։

267

——

СВИСАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
կախվեի կախ ընկներ j| СОв. СВИСНУТЬ,
-ну, -нешь, -нут.
СВИХНУТЬ см. свисать.
СВИСТ, -а սուլոց, շվոց։
СВИСТЕТЬ, свищу, свистйшь, свистят,
НеСОв. սուլել։
СВИХТНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов .
սուլել։
СВИСТО К, -тка 1* սուլիչ։ 2, (СВИСТ)
սուլոց։
СВИ’ТА, -Ы շքախումբ։
СВИТЬ см. вить.
СВОБОДА, -Ы աղա ստություն։ Свобода
СЛОВа խոսքի ազատություն։
СВОБОДНО ազատ, սրձակ, ազատո-
րեն, ազատ կերպով։ Свободно ГО-
Ворить ПО-аНГЛИЙСКИ անգլերեն
ազատ խոսել։
СВОБОДНЫЙ, -ая, ое ազատ։ Свободное
ВреМЯ ազատ ժաման ակ։ СВО-
бодные места ազատ л եղեր։ Свободный
НарОД ազատ Ժողովուրդ։
СВОБОДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое ազա-
տասեր, ազատասիրական։ СВ060Д0-
ЛЮбИВЫЙ НарОД ա զա տա սեր ժողովուրդ
։ Свободолюбивая ПОЭЗИЯ աղա֊
տ ա սիրական բանաստեղծություն։
СВОБОДОЛЮБИЕ, -ИЯ ազատասիրություն
։
СВОД, -a J* ժո ղո վածո, հա վաք ածու։
СВОД ПраВИЛ կանոնների ժողովածու։
2է կամար։ Своды туннеля թունելի
կամաոները։
СВОДКА, -И ամփոփում, ամփոփագիր։
СВОЕВОЛЬНО (самовольно) ինքնակամորեն,
քմահաճ կերպով, ինքնագլուխ
։
СВОЕВО ЛЬНЫЙ, -ая, *ое (самовольный)
կամայական, ինքնակամ։
СВОЕВРЕ’МЕННО (вовремя) ժամանակին
։ Своевременно ПОМОЧЬ ժամանակին
օգնել։
СВОЕВРЕМЕННЫЙ, «ая, -ое Ժամш
նակին, յուրաժամյւս< յհւրաժամ, պա-
տեհաժամ, հարմարագե պ։
СВОЕНРА’ВНЫИ, -ая, -ие (упрямый,
капризный) ինքնահաճ, թմաՀ лճ։
Своенравный характер քմահաճ բԸ-
նավորո ւթյուն։
СВОЕОБРАЗИЕ, -ИЯ ղւրօրինակու-
թյուն, առանձնահատկություն։
СВОЕОБРАЗНЫЙ ~£я, -ое (оригинальный)
յուրօրինակ, յուրահատուկ,
առանձնահատուկ, յուրատեսակ
։ свой, СВОЯ, своё իմ, քո, իր, մեր, ձեր,
ի րեն q է Любить СВОЮ роДйНу իր Հայրենիքը
սիրել։ Я люблю свой класс
Й СВОЮ школу ես սիրում եմ իմ դասարանն
ու իմ դպրոցը։ TbI ЛЮбиШЬ
СВОЙ класс И СВОЮ школу դու սիլում
ես քո դասարանն ու քո դպրոցը։ Он
любит свой класс и свою школу ьш
սիրում Է իր դասարանն ու իր դըպ֊
իոցը։ Мы любим свой класс и свою
ШКОЛу մենք սիրում ենք մեր դասարանն
ու մեր դպրոցը։
СВО’ЙСТВЕНЙЫЙ, -ая, -Об հատուկt
СВОЙСТВО, -а (качество, признак)
հատկություն, առանձնահատկություն։
СВОРАЧИВАТЬ см. свернуть.
СВОРАЧИВАТЬСЯ см. свернуться.
СВОРОВАТЬ см. воровать.
СВЫСОКА՛ (надменно, высокомерно)
դ ոռողա բար , արհամարհանքով, վերևից,
բարձրից։
СВЬГШЕ 1* վերևիդ, վերուստ։ Приказ
СВЫше հրաման վերևից։ 2՝* (боЛЬШв,
сверх) վեր, ավելի, բարձր։ Свышф
Десять? километров տասը կիլոմետրից
ավելի։
СВЯЗАННОСТЬ, -ТИ կապվածությունդ
կաշկանդվածություն։
СВЯЗАТЬ, свяжу, свяжешь, свяжут,
СОв. U кого? что? կապել, միացնել։
Связать КОНЦЫ ծայրերը միմյանց կապել
։ 2, что? С чем? (увязать) կապել,
կապակցել։ СвЯЗаТЬ ОДИН ВОПРОС
С другим մի հարցը կապակցել
մյուսի հետ։ 8* кого? что? (стеснить)
կաշկանդել։ Связать инициативу նա֊
խաձեռնո\թյհւնը կաշկանդել։ 4* ЧШО?
գործել, հյւաէել։ Связать варежки
թարման գործել։ j| НвСОв К 2, £
энач свйзывать, -аю, -аешь, ~ают
и к * знач. вязать, вяжу, вяжешь,
вяжут.
СВЯЗАТЬСЯ»; свяжусь, свяжешься,
свяжутся, сов, С Кел? С чем? 1* կապվել,
կապ 4tii if տա տել։ СвЯЗаТЬСЯ ПО
телефону հեռախո սով կապվելt
2* գործ բռնել, գլուխ դնել։ СвЯЗЗТЬ-
ся с нечестным человеком անազնիվ
մարդու հետ գործ բռնել։ || ЧССОв.
связываться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
СВЯЗКА, -И 1* կապ, տրցազ, կապտւց։
Связка книг մի կապոց դիրք։ 2 հան-
գույց (օժանդակ բսյ)։
СВЯЗНО (стройно, последовательно)
կա պրտկցված կերպով։
СВЯЗНЫЙ, -ая, -ое (стройный) Կա֊
պակցված։ СвЯЗНЭЯ реЧЬ կապակցված
խո и,դ։
СВЯЗЫВАТЬ см. связато.
СВЯЗЫВАТЬСЯ см. связаться.

268

—-

СВЯЗЬ, -ЗИ կապ, հարակցություն յ կա֊
պ ակ д ո ւթյուն։ КуЛЬТурНЫе СВЯЗИ
կուլտուրական (iմշակութային) կապեր
։ В СВЯЗИ С ЭТИМ այս կապակ֊
ց ութ յամբ։
СВЯТО’Й, -ая, -ое (священный, высокий,
почётный, дорогой, заветный)
սուրբ, up բազան , վեհ, նվիրա*
կան, թանկագին։ Святая обязан-
HGCTb սուրբ պարտականությունէ
СВЯЩЕННИК, քահանա։
СВЯЩЕННЫЙ, ая, -ое (почётный,
высокий, дорогой, заветный) սըր-
բազան, նվիրականչ թանկագին։ Свя-
щенный ДОЛГ սրբազան պարտք։
Священная родная земля նվիրական
հայրենի հողt
СГИБАТЬ см. согнуть.
СГИБАТЬСЯ с ;, согнуться.
СГНАИВАТЬ см. сгноить.
СГНИТЬ см. гнить.
СГНОИТЬ, *ою, «ойшь, *оят, сов. кого?
Что? փտեցնել, նե խեցնել։ || НвСОв,
сгнаивать, -аю, -аешь, -ают.
СГОВАРИВАТЬСЯ ели сговориться*
СГОВОРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, -рят*
ся, сов. с кем? 1* (условиться, договориться)
պայմանավորվել, խոսքը
մեկ անել։ Заранее сговориться о
чём-ЛИбО մի բանի մասին նախօրոք
պայմանավորվել։ 2է համաձայնու*
թյան գալ։ С ним очень легко
сговориться նրա հետ շատ հեշտ Է
համաձայնության գար JJ НвСОв. СТО*
вариваться, -аюсь, -аешься, -аются.
СГОВОРЧИВЫЙ, -ая, -ое զիշող> Հեշտ
համաձայնվո ղ։
СГОРЕТЬ, -рЮ5 -рЙШЬ, -рЯТ, СОв. այր֊
վել, վառվեր || несов. гореть, -рю,
-рйшь, -рят и сгорать, »аю, ~аешь5
-а ют.
СГРУППИРОВАТЬ см. группировать.
СГУСТИТЬ, сгущу, сгустишь, сгустят,
СОв. Что? թ անձրացնել, խտացնՒր
II несов. сгущать, -аю, «£ешь, -ают.
СГУЩАТЬ см. сгустить.
СГУЩЕННЫЙ, -ЭЯ, -Ое խտացրած,
թանձրացրած։ СгущёКЯОб МОЛОКО
խտացրած կաթ։
СДАВАТЬ см. сдать.
СГ РВАТЬСЯ см. сдаться.
СДАТЬ, сдам, сдашь, сдаст, сдадим,
сдадите, сдадут, сов. 1* кого? что?
KOMlf? հանձներ СдаТЬ СМену հերթա֊
փոխությունը հանձնելt 2* ЧГПО? վար-
ձով տալ։ СдаТЬ КОМНЗТу սենյակը
վարձէ.վ տար 3* ЧтО? шиЦ) հանձ*
Сдать экзамен քննություն հանձ*
նել։ || несов. сдавать, сдай), сдаёшь,
сдают.
СДАТЬСЯ, сдамся, сдашься, сдастся,
сдадймся, Сдадитесь, сдадутся, сов.
անձնատուր լինել, հանձնվեր ՈթՕ-
ТИВНИК сдался հակառակորդը անձնատուր
եղավ։ || несов. сдаЕаться,
сдадось, сдаёшься, сдаются.
СДА’ЧА, -И 1 * հանձնում։ զիջում, հանձ-
նելըյ զիջելը։ 2i դրամի վերադարձ֊
նելիք մնացորդը, փողի մանրը։
сдвиг, -а տեղաշարժ, առաջընթաց։
Сдвигать см. сдвинуть.
СДВИ’НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? I* (переместить) շարժել,
տեղից շարժել, տեղաշարժ անել։
Сдвинуть шкаф с места պահարանը
տեղից չարժել։ 2* (приблизить) իրար
մոտեցնել, մոտ քաշեր || НвСОв. £ДВН-
гать, -аю, -аешь, -ают.
СДЕ’ЛАТЬ см. делать.
СДЕ’ЛАГЬСЯ см. делаться.
СДЕЛКА, -И գործարք ֆ համաձայնու~
թյուն։
СДЕЛЬНЫЙ, -ая, -Ое գործավարձային,
գործարքային։ Сдельная работа
դոր ծավարձային աշխատանք։
СДЕРЖАННЫЙ, -ая, -ое զսպված,
զուսպ։
СДЕРЖАТЬ, сдержу, сдержишь, сдержат,
сов. U кого? что? (замедлить,
задержать) զսպել, պահել, կանգ-
նեցներ Сдержать себя իրեն զսպեր
2* что? կատարել (խոսքը, երդումը
և այլն)։ Сдержать своё обещание Իր
խո ստումը կատարեր || НвСОв. СДёрЖИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
СДЕРЖАТЬСЯ* сдержусь, сдержишься,
сдержатся, сов- Իրեն զսպել,
իրեն պահեր || несов. сдерживаться,
-аюсь, -аешься, -аются.
СДЕРЖИВАТЬ см. сдержать.
СДЕРЖИВАТЬСЯ см. сдержаться.
СДО’ХНУТЬ, -нет, *нут, сов. սատկեր
|| несое. сдыхать, -ает, -‘.ют.
СДРУЖАТЬСЯ см. сдружйться.
СДРУЖИТЬСЯ, сдружу:ь, сдружйшь-
ся, сдружатся (и сдружишься, сдружатся),
СОв. բարեկամանալ, լնկերա֊
նար մտերմանար || нссов. сдружать-
ся, «аюсь, -аешься, -аются.
СДЫХАТЬ см. сдохнуть.
СЕБЕСТО ИМОСТЬ, -ги ինքնարժեք։
СЕБЯ’ իրենյ ինձյ քեզ, մեզ, ձեգ, իրենց։
Бояться за себя իրեն համար վախե.
նար Уважать себя Իրեն հարգեր
Я купил это для себя ես սա գնեցի
ինձ համար։ Ты купил это для себя

269

—-

դու դա գնեցիր քեզ համար։ PciCCKcl»
зать О себе իր մասին պատմելt
СЕВ, -а ցանք։ Весенний сев գարնանացան
։
CEfBEP, -а հյուսիսt На север դեպի
հյուսիս։ На севере հյուսիսումt
СЕРВЕРНЫЙ* -ая, -ое հյուսիսայինդ
հյուսի սի։
СЕгЬЕРО-ВОСТО’К, -а հյուսի ս-արևելք*
СЁ՜ ВЕРО-ВОСТО’ЧНЫЙ, -ая, -ое հյու֊
սիս֊ար ևելյան։ Северо-восточное направление
հյուսի ս֊արևե լյան ուղ-
ղո ւթյուն։
СЕ’ ВЕРО-ЗА’ПАД,: -а հյուսի ս-արև-
մուտք։
СЕ’ВЕРО-ЗА’ПАДНЫЙ, -ЭЯ, -ое Հյու-
սի ս֊արևմ տ յան։
СЕГО’ДИЯ այսօր։ Сегодня вечером
այսօր երեկոյան։
СЕГОДНЯШНИЙ, -яя, -ее այսօրվա։
Сегодняшняя газета այսօրվա թերթ*
СЕДЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. ըս~
պիտակել, ճերմակել։ ВОЛОСЫ СедеЮТ
մազերը սպիտակում են։ || СОв. ПОСв-
дёть, -ею, -ёешь, -ёют.
СЕДИНАМ -Ы սպիտակած մազեր, ալևոր
մազեր։
СЕДЛА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. /со
го? թամբել, թամքել։ || СОв. ОСеДЛатЬ,;
-аю, -аешь, -ают,
СЕДЛО’, -а թամբ, թամք։
СЕДОЙ, -ая, -ое ալեհերt ալեզարդ)
սպիտակահեր։ СвДОЙ СТарИК ալեհեր
ծերո ւնի։
СЕДО’к, -а (всадник) հեծյալ։
СЕДЬМО’Й, -ая, -ое յոթերորդ։ Одна
седьмая մեկ յոթերորդը։
СЕЗО Н, -а 1* եղանակ, տարվա եղանակ։
2* սեզոն, ժամանակաշրջան j ժամանակ
։ Отопительный сезон ջեռուցման
սեզոն։
СЕЗОННЫЙ, -ая, -ое սեզոնային, սեզոնի
։ Сезонная работа սեզոնային
աշխ ա տանք։
СЕЙСМИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое երկրա֊
շար ժական , երկրաշարժային , սեյսմիկ։
СЕЙЧАС 1* (теперь) հիմա, այժմ։ Я
сейчас занят ես այժմ զբաղված եմ*
2* (немедленно) իսկույն, անմիջապես,
անհապաղ։ 3. (нвДаВИО) հենց
նոր, քիլ առաջ։
СЕКРЕ Т, -а (тайна) գաղտնիք։
СЕКРЕТАРИ AT, -Յ քարտուղարություն,
քարտուղարական կազմt
СЕКРЕТАРЬ, ря քարտոլղար* Секретарь
раЙКОМа շրջկոմի քարտուղար։
Секретарь директора դիրեկտորի
քար տուղար։
CEKPE’THO գաղտնաբարֆ գաղտնի կեր֊
պով։
СЕКРЕТНЫЙ, -ая, -ое գաղտնի։ Сек-
ретный документ գաղտնի փաստաթուղթ
։
СЕ’КТОР, -а, 1* հատված, բաժին, սեկտոր
։ 2* արտահատ, ար տա տ։
СЕКУ’НДА, -Ы վայրկյան։
СЕКУНДОМЕ’Р, -а վայրկենաչափ։
СЁ’КииЯ, -ИИ բաժանմունք , սեկցիաէ
СЕЛЕЗЕНКА, -и փայծաղ*
СЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, несов.
кого? где? (поселять) բնակեցնել*
II сов. поселить, -лю, -лйшь, -лят.
СЕЛИ’ТЬСЯ, -люсь, -лйшься, -лятся,
несов. где? բնակվել, բնակություն
Հաստատել։ || СОв. ПОСбЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ,
-лйшься, -лятся.
СЕЛО?, -а գյուղ*
СГЛЬСКИЙ, -ая, -ое գյուղական, գյու֊
ղԻt Сельский врач դյոլէւԻ ԲժԻւԿ*
Сельское ХОЗЯЙСТВО գյուղատնտեսում
թյուն։
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -ая,
-Ое գյուղատնտեսական։
СЕЛЬСОВЕ՛ TV -а (сельский совет) դյ»լզ-
սովետ (գյուղական սովետ)։
СЕМЕ’ИМЫЙ, -ая, -ое 1* ընտանիքա-
վոր, ընտանիք ունեցող։ 2* ընտանեկան
։
CEfMEPO, -рЫХ յոթ հոգի), յոթ հոգով$
յոթը։
CgME’CTP, -a կիսամյակ , սեմեստր։
СЁ*МЕЧКО, -а կորիզ) կուտ։ Семечко
арбуза ձմերուկի կորիզ։
СЕМИЛЕТКА, -И Ա յոթնամյակ*
2* յոթնամյա դպրոց։
СЕМИЛЕ’ТНИЙ, -ЯЯ, -ее յոթնամյա,
յոթ տարեկան։ Семилетнии план
յոթնամյա պլան։ СеМИЛеТНЙИ рвбСНОК
JnP տարեկան երեխա։
СЕМИНАРСКИЙ, -ая, -ое սեմինար,
սեմինարական։ Семинарские занятия
սեմինար պարապմունքներ։
СЕМНА ДЦАТЬ, -ТИ տասնյոթ։
СЕМЬ, -МЙ յոթ։ Семью семь յոթ անգամ
յոթ։
CE*M ЬДЕСЯТ, семидесяти յոթանասուն*
СЕМЬСО’Т, семисот, семистам, семи-
стами, О семистах յոթ հարյուր։
СЕМЬЯ’, -МЬЙ ընտանիք։ ДруЖНЗЯ
СеМЬЯ համերաշխ ըն տանիք։
СЕ’МЯ, семени, семенем, о семени
սերմ։ Семена капусты կաղամբի
սերմեր։ Сбор семян սերմնահավաք*
СЕМЯДОЛЯ, -и շաքիի բլթակ։
СЁ’НО, -а չորացրած խոտ, խարէ
СЕНОКО С, а խո տհո ւնձ։
СЕНТЯБРЬ, -рЙ, սեպտեմբեր։

270

——

СЕ’РА, -Ы ծծումբ։
СЕРДЕ’ЧНО սրտանց, ի սրտեէ Сердечно
рад սրտանց ուրախ եմէ
СЕРДЕ’ЧНЫЙ, *ая} -ое է* սրտի, սըր-
տա չին t Сердечная болезнь Արտի
հիվանդություն։ 2, (заДуШвВНЫЙ, ИСК*
ренний) սրտագին, անկեղծ։ Сердеч-
ная благодарность սրտագին շը-
նորհակալո ւթյուն t 3. (добрЫЙ, ЧуТ-
кий, отзывчивый, приветливый) սըր*
տ ակից յ սիրալիր , բարի։
СЕРДИ’ТО բարկացած յ զայրացած։
СЕРДИ ГЫЙ, -ая? -ое b զայրացկոտդ
բարկացկոտ։ 2* բարկացած, զայրացած
։
СЕРДИ’ТЬ* сержу, сердишь, сердят,
несов. кого? чем!? բարկացնել, զայրացնել
։ || сов. рассердить, -ержу,
•ёрдишь, -ёрдят.
СЕРДИ ТЬСЯ, сержусь, сердишься,
сердятся, несов. на кого? на что?
ва что? բարկանալէ զայրանալ։ || СОв,
рассердиться, -ержусь, -ёрдишься,
-ёрдятся.
СЕ’РДЦЕ, -а սիրտt От всего сердца
ամբողջ սրտով։
СЕРДЦЕБИЕНИЕ, -ия »րս*Ի խփ*ց*
СЕРДЦЕВИДНА, -ы միջուկ,
СЕРЕБРЁНЫЙ, -ЭЯ, -ое արծաթաչրած/
արծաթաղո ծ։
СЕРЕБРО’, -а արծաթ։
СЕРЕБРЯНЫЙ, -ая, -ое արծաթի,
արծաթե, արծաթյա։ СеребрЯНЫб
ЛОЖКИ արծաթե գդալներ։
СЕРЕДИ’НА, -ы մեջտեղ։ В середине
КОМНаТЫ սենյակի մեջտհ ղում։
СЕ’РИЯ, -ИИ շարք, կարգ, սերիա։
СЕРНА, -Ы քարայծ, վայրի այծ։
СЕ’РНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ծծմբի, ծծմբայինt
Серная кислота ծծմբաթթու։
СЕРП, -а մանգաղ։ Серп И МОЛОТ մուրճ
ու մանգաղ։
СЕ’РЫЙ, -ая, -ое գորշ, մոխրագույն։
СЕРЬГА’, -й ականջօղ, գինդ։ 30Л0ТаЯ
Серьга ոսկե ականջօղ։
СЕРЬЁЗНО լրջորեն, լուրջ։
СЕРЬЁЗНЫЙ, -ая, -ое լուրջ, լրջմիտ։
Серьёзное внимание լուրջ ուշադրություն
։ Серьёзное положение լուրջ
դրություն։
СЕ’ССИЯ, -ИИ նստաշրջան, սեսիա։
СЕСТРА՛, *ы քույրt Родная сестра հարազատ
քույր։ Медицинская сестра
բուժական քույր, բուժքույր։
1. СЕСТЬ, сяду, сядешь, сядут, сов.
նստելt Сесть H0 СВОё меСТО իր տեղը
նստել։ СеСТЬ В ПОвЗД գնացք նըս-
աեր || несов֊ садиться, сажусь,
садишься, садятся.
2. СЕСТЬ, сядет, сядут, сов. մտնել
Լկ տորե զենի և կաշվեղենի մասին)։
Материал сел կտորը մտել Է։ || несов*
садиться, -дйтся, -дятся.
СЕ «ГК А, -И ցանցիկ, ցանց։
СЕТЬ, -и ցանց։ Рыболовная сеть ձըկ֊
նոր и ակ ան ցանց, ձկնորսացանց։ Top-
говая сеть առևտրի ցանց։
СЕЧЕНИЕ, -ИЯ տրամատ, կտրվածք,
հատվածք։ Поперечное ССЧ-6НИС լայնակի
տրամատ։
СЕ’ ЯЛ КА, -И д անի չ9 սերմացան մեքենա։
СЕ’ЯТЬ, сёю, сеешь, сеют, несов. что?
1* д անել, սերմանել։ СеЯТЬ ОВёС
վարսակ ցանել։ 2* մաղել։ СеЯТЬ
муку ալյուր մաղել։ |j СОв. К 7 ВНйЧ.
посеять, -ёю, -ёешь, -ёют.
СЖА’ЛИТЬСЯУ -люсь, -лишься, -лятся,
СОв. над кем? խղճալ, մեղքանալ։
СЖА’ТО սեղմ, հակիրճ։
СЖА ТЫЙ, -ая, -ое 1* սեղմված, սեղմած
■։ 2t (краткий) սեղմ, հակիրճ։
Сжатое изложение հակիրճ շարադրանք
։
1. СЖАТЬ, сожму, сожмёшь, сожмут,
сое. t* кого? что? (стиснуть) սեղմել,
հուպ տալ։ СжаТЬ Зубы ատամները
սեղմել։ СжаТЬ ЧЬЮ-ЛИбО руку մեկի
ձեռքը սեղմել։ 2 * ЦЩО? (СОКраТИТЬ,
ограничить, уменьшить) սեղմել, համառոտել,
կրճատել։ СжаТЬ СрОКИ
строительства կառուցման ժամկետները
սեղմել (կրճա տել)։ || НвСОв♦
сжимать, -аю, -аешь, -ают.
2. СЖАТЬ см. 2* жатз.
СЖАТЬСЯ, сожмусь, сожмёшься, сожмутся,
СОв . 1* կուչ գալ, կծկվել։
2. սեղմվելt || несов. сжиматься,
-аюсь, -аешься, -аются,
СЖЕЧЬ см. жечь.
СЖИГА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? (жечь) այրել, վառել։
СЖИМА’ТЬ см. сжать.
СЗА’ДИ 1* ետևից, ետևի կողմից, ե-
աևում։ Подойти сзади ետևից մոտենալ
։ 2* сзади кого? сзади чего?
ե ոևից։ Сзади машины մեքենայի
ետևից։
СИГАРЕ’ТА, *Ы սիգարետ։
СИГНА’Л, -а ազդանշան։
СИГНА’ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
кому? чем? ազդանշան տալ, ազ-
դանշանե լ։
СИДЕ’ТЬ, сижу, сидишь, сидят, несов.
նստել, նստած լինել։ СиДбТЬ у ОКНЗ
պատուհանի մոտ նստել։ СидеТЬ ббЗ
Дела անգործ նստել։ СиДвТЬ ДОМЗ
տանը նստել։
СИ’Л А, -ы ուժ, զորություն։ СИЛЗ РУК

271

——

ձեռքերի ուժըI Лошадиная сила <S.w
ուժ։ Изо всех сил (что есть силы)
ամբողջ ուժով։ СиЛБ ТОКЗ հոսանքի
ուժ։ Движущая сила շարժիչ ուժ։
Вооружённые СИЛЫ զինված ուժեր։
Сй’ЛОЙ (насильно) ուժովյ զոռով, բըռ*
ն ութ յա մ թ։
СИ^ЛЬНО 1* ուժգինյ թափով։ 2* սաս-
տիկ* խիստt
СИ’ЛЬНЫЙ, «ая, -oe It ուժեղ) զորեղէ
Հզոր։ Сильный удар ուժեղ Հարված։
Сильная армия Հզոր բանակ։ 2* սաստիկ^
ուժգին։ СИЛЬНЫЙ МОрОЗ սաս֊
տիկ սառնամանիք։
СИ’М ВОЛ, -а խորՀրդանի շէ խորհրղա*
նշան։ Голубь—-СИМВОЛ МИрЗ աղավնին
խաղաղության խորՀր դան շանն Է։
СИММЕТРИ ЧНЫЙ, -ая, -ое Համա*
լափ) զուգաչափֆ սիմետրիկ։
СИММЕТРИЯ, -ЙИ Համաչափություն,
զուգա լա փո ւթյուն յ սիմետրիա։
СИМПАТИ ЧНЫЙ, -ая, -Ое Համակրելի։
симпатия, -ИИ Համակրանք։
СЙМПТО’М, -а Հայտանիշ։
СИМФОНИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
նիկ։ Симфоническая музыка սիմֆո-
նիկ երաժշտություն։
СИНЕТЬ, -ею, *ёешь, -ёют, несов.
от чего? и կապտել) կապ ոանար
2* կապտին տալ։ || СОв, К * ЗНйЧ*
посинеть, -ёю? -ёешь, -ёют.
СИНИЙ, -яя, -ее կապույտ։ Синее небо
կապույտ երկինք։
СИНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов, что?
ЧвМ? 1 կապրւյտ ներկել։ 2* լե ղա֊
կել, լեղակաշրել։ СИНИТЬ бельё /?«•
պիտակեղենը չեղակաշրեր || СОв. КО 2
знач. подсинить, -ню, -нйшь, -нят,
СИНОНИМ, -а Հոմանիշ) Համանիշ։
СИ НТАКСИС, -а շարաՀյուսություն։
СИ’НТЕЗ, -а Համադրություն) սինթեզ։
£И’НЬКА, -и լեղ ակ։
СИНЯ К, -а կա պտուկ) կապտած տեղ
{մարմնհ վրա)։
СИРЕНЬ, -НЙ եղրևանի) յասաման։
СИРО^Й, *շաթակ։
СИРОТА’, -ы որբ։ Остаться сиротой
որբ մնալ։
СИСТЕМА, -Ы Համակարգյ Համակարգություն
> սիստեմ։ Нервная система
նյարդային Համակարգություն։ СоЦИа-
листическая система սոցիալիստա֊
կան սիստեմt
СИСТЕМАТИЧЕСКИ սիստեմատիկս֊
րեն Տ սիստեմատիկաբար) սիստե֊
մատիկ կերպով։
СИСТЕМАТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -06 սիս֊
տեմատիկ։ Систематические занятия
v/r и տեմա տիկ պարապմունքներt
СИ’ТЕЦ, -тца (-тцу) չիթ։
СИгТЕЧК0, -а քամիչ) փոքր մաղ։
Чайное сите«ко թեյքամիչ։
СИгТ0, -а մաղ։
СИТУА’ЦИЯ, -ии (положение, обстановка)
դրություն) իրադրություն։ По-
литическая ситуация քաղաքական
իրադրություն* Благоприятная СИ՝»
ТуаЦИЯ բարեն պա и տ իրադրություն։
СИЯНИЕ, -ИЯ փայլումէ շողում) փայլֆ
շող։ Северное сияние Հյուսիսափայր
СИЯТЬ, -яю, -яешь, -яют. несов, Փ^ի
լելֆ շողալ։
СКАЗА’НИЕ, -ия ասք։
СКАЗАТЬ см, говорить.
СКАЗИТЕЛЬ, -ля Հեքիաթաишу) պատ*
մող։
СКАЗКА, -и Հեքիաթ։ Армянские народные
сказки Հայկական ժողովըր֊
դա կան Հեքիաթներ։
СКА-ЗОЧНЫЙ, -ая, ое Հեքիաթային,
Հեքիաթականէ
СКАЗУ’ ЕМОЕ, -0Г0 ստորոգյալ։
СКАКАТЬ, скачу, скачешь, скачут,
несов. и թռչես թռչկոտել) ցատկեր
2* վազել) արշավեր
СКАЛА’, -Ы ժայռ։
СКАЛИСТЫЙ, -ЭЯ, -Ое Ժայռոտ։ СКЗ-
ЛИСТЫЙ берег ժայռոտ ափ։
СКА՛ Л КА, -и գրտնակ*
СКАМЕ’ЙКА, “И \ նստարան։ СйДО-
СКАМЬЯ’, -мьй J вая скамейка աՒ
գու նստարան։
СКАРЛАТИ’НА, -Ы քութեշ։
СКАТ, -а (склон) լանջ) թեքվածք։
CKATEPlb, ~ТИ սփռոց։
СКА ЧКИ, -чек ձիարշավ։ Скачки с
препятствиями արգելքներով ձխ
արշավ։
СКАЧО’К, -чка ոստյուն, ցատկ) թռիչք։
СКВА’ЖИНА, -ы I* (отверстие, щель)
անցք, ճեղքֆ ծակ։ ЗЯМОЧНЭЯ СКВа-
ЖИНЗ փականածակ։ 2* Հորանցք։
Буровая скважина Հորատանցքt
СКВЕ’РНО (мерзко, гадко) վատ կեր֊
պովյ վատֆ գարշելիորեն։
СКВЕ РНЫЙ, -ая -ое (мерзкий, гадкий,
ПЛОХОЙ) գարշելի) շատ վատt
Скверный запах գարշելի Հոտ։ Сквер-
ная погода վատ եղանակ։
СКВОЗИ’ТЬ, -ЗЙТ միշանցուկ փչեր ЗдвСЬ
СКВОЗИТ այստեղ փչում Է։
СКВОЗНОЙ, -ая, -бе միշանցիկ։
СКВОЗИ я К, -а միշանցիկ քամի։
бКВОЗЬ сквозь что? Пробираться
СКВОЗЬ чащу թավուտի միջով
անցներ
СКВОРЕ’Ц, -рца սարյակt

272

СКВОРЕ’ЧНИК» -а սարեկաբույն, սա-
րեկա տնակ։
СКЕЛЕТ, -а 1. կմախք։ 2. հիմնս,.
կմախքէ
СКИ’ДКА, -и զեղչ, Товар продать со
СКИДКОЙ ապրանքը զեղչով վաճա-
ռել։
СКИРД, -а 1 դեզ։ Скирд сена
СКИРДА’, -Ь1 j խոտի դեզ։
СКИРДОВА’ТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. что? դիզել, դեզ դնել։ || сов.
заскирдовать, -дую, -дуешь, -дуют.
СКИТАЛЕЦ, -ЛЬЦа թափառական։
СКИТА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. թափառել։ Скитаться по свету
աշխարհով մեկ թափառել։
1. СКЛАД, -а պահեստ։ Заводской склад
գործարանի պահեստ։
2» СКЛАД, -а կազմվածք, կերտվածք։
Человек особого склада հատուկ
կերտվածքի մարգ։
СКЛА’ДКА, -И ծալ, ծալք, ծալվածք>
փոթ։
СКЛАДНО’Й, -ая5 -ое ծալովի, ծալվող։
СкЛаДНОЙ НОЖ ծալովի դանակ։
СКЛАДСКО’Й, -ая, -ое պահեստիJ
պահեստային։ Складское помещение
պահե и ա աշենք։
СКЛАДЫВАТЬ СМ. СЛОЖИТЬ.
СКЛА’ДЫ ВАТЬСЯ см. сложиться.
СКЛЕ’ИВАТЬ см. склеить.
СКЛЕГИТЬ, -ею, -ёишь, -ёят, сов. что?
սոսնձել, կպցնել։ jj НвСОв. КЛСИТЬ,
-ею, -ёишь, -ёят и склеивать, -аю,
-аешь, -ают.
СКЛЕП, -а դամբարան։
СКЛОН, -а թեքություն, լանշ։ На СКЛОНв
горы լեռան լան չին։
1. СКЛОНЕ’НИЕ, -ИЯ թեքում, խոնարհում’
։ Угол склонения թեքման ան֊
կյուն։
2. СКЛОНЕ’НИЕ, -ИЯ հոլովում, Скло-
нение существительных գոյական-
ներհ հոլովում։
СКЛОНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? что? к чему? (нагнуть, наклонить,
опустить) թեքել, կռացնել,
իջեցնել, հակել։ || НвСОв. СКЛОНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
СКЛОНИ ТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, -нят-
ся, сов. к кому? к чему? над кем?
над чем? (нагнуться, наклониться,
опуститься) թեքվել, կռանալ, իջնել,
հակվեր || несов. склоняться, -яюсь,
-яешься, -яются.
СКЛОННОСТЬ, -ТИ հակում։ Склонность
К музыке երաժշտության հա֊
կում ։
18 671
1. СКЛОНЯ ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
что? հոլովել։ || СОв. ПрОСКЛОНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
2. СКЛОНЯСЬ см. склонить.
1. склоня ться, -яется, -яются, не-
СОв, հոլովվել։
2. склоняться см. склониться.
СКЛЯ’НКА, -И սրվակ, շշիկ։
СКОБА», Ы ճարմանդ, կեռ։
СКО’БКА, -и փակագիծ։ Взять В скобки
փ ա կա գծերի մեջ առնել։
СКОВОРОДА’, -Ы \ տապակ, թա֊
СКОВОРО ДКА, -и } վա։
СКОЛЬЗИ’ТЬ, -льжу, -льзйшь, -льзят,
НеСОв. ПО Чему? սահել, սայթաքել։
Скользить ПО лму սառո ւյցի վրա
սահել։
СКО’ЛЬЗКИЙ, -ая, -06 սայթաքուն,
լպրծուն, սոթլիկ։ СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ
սայթաքուն հատակ։
СКОЛЬКО որքան, ինչքանը քանի։
Сколько времени? (Который час?)
ժամը քանի՞սն Է։ Сколько ЭТО СТОИТ?
սա որքա՞ն (Ի՞նչ) արժե։ СКОЛЬКО
Тебе Лет? քանի10 տարեկան ես։
СКОЛЬКО-НИБУДЬ (немного) մի քիչ,
որքան և իցե։
СКОМАНДОВАТЬ см, командовать.
СКОНЦЕНТРИ’РОВАТЬ СМ. КОНЦвН-
трйровать.
СКОНЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, СОв. (умереть) մեռնել, վախճան-
ՎեՐ
СКОПИРОВАТЬ см. копйровать.
СКОПЛЕНИЕ* -ИЯ կուտակում, խռնում,
կուտակվելը , կիավելլи
СКОРБЕ’ТЬ, -блю, -бйшь, -бят, несов.
о ком? о чём? (горевать) ողբալ, ողը
անել, սգալ։
СКОРБНЫЙ, -ая, -ое Վշտալի, թախծալի,
տխրալի։ СкорбНЫЙ ВЗГЛЯД
վշտալի հայացք։
СКОРБЬ, -би վիշա, թախիծ, տրտմություն
։ Глубокая скорбь խորը վիշտ*
СКОРЕЕ ավելի շուտ, ավելի լավ։
Скорее ОН сам виноват ավելի յուտ
նա ինքն Է մեղավոր։
СКОРЛУПА’, -hi կեղև, կճեպ։ СКОрЛуПЭ
яйца ձվի կճեպ։
СКОРНЯК -а մորթե գործ, մուշտակագործ
։
СКО’РО 1* (быстро) արագ, արագորեն,
շուտ։ ГОДЫ ПрОХОДЯТ ОЧеНЬ vKOpO
տարիները անցնում են շատ արագ։
2* (вскоре) շուտով։ Скоро начнутся
экзамены շուտով քննութ յունները
կսկսվեն։
СКОРОГОВОРКА, И 1. արագ խոսելը,
2» շուտասելուկդ

273

——

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, *ая, -ое (внезапный)
հանկարծահաս։ СкОрОПОО-
ТИЖНаЯ смерть հանկարծահաս մահէ
СКОРОСТЬ, -ТИ արագություն։ Q) СКОРОСТЬЮ
света լույսի արագությամբ։
СКОРПИО Н, -а կարիճ։
СКОРЫЙ, -ая, -ое 1* արագ, շտապ։
Идти скорым шагом արագ քայլերով
գնալ։ Скорая ПОМОЩЬ շտապ
օգնություն։ 2« ճեպընթաց, արադ-
ընթաց։ Скорый ПОеЗД արագընթաց
գնացք։ 3* մոտ, մոտալուտ։ В
скором Времени մոտ ժամանակ•
ներում։
Լ СКОСИ ТЬ CM. 1 * косить.
2. СКОСИТЬ см. 2* косйть.
СКОТ, -а \ անասուն, տավար։
СКОТИ’НА, -ы / Моло ШЫЙ СКОТ կաթնատու
անասուն։
С КОТО ВО’ДСТ ВО, *а անասնաբուծու*
թյուն, անասնապահություն։
СКРЕПИТЬ, -плю, пйшь, -пят, сое,
что? чем? (соединить) ամրաց *
նել, միացնել։ 2 . (уДОСТОВврИТЬ)
վավերացնել, հա и տա տել։ СкрСПИТЬ
документ ПОДПИСЬЮ փաստաթուղթը
վավերացնել ստորագրությամբ։
несов. скреплять, -яю, -яешь. -яют.
СКРЕ ПКА, -и պնդիչ* ամրակ։
СКРЕПЛЯТЬ см. скрепить.
СКРЕСТИ’, скребу» скребёшь, скребут,
несов. что? 1* քերել, ճան կռել։ 2է քե-
րելով մաքրել, քերել֊մաքրել։
СКРЕСТИТЬ, -ещу, -естйшь, -естят,
сов. 1* что? խաչել, խաչաձևել, տրամախաչեր
2* кого? что? խա չա սերել։
II несов. скрещивать, -аю: -аешь,
-ают.
СКРЕ’ЩИВАТЬ см. скрестить.
СКРИП, -а ճռռոց, ճռճռոց։ СкрйП ДВв-
реЙ դո. ՚ն ճռռոց։
СКРИПА’Ч, 4 շութակահար։
СКРИПЕТЬ, -плю, -пйшь, <пят, несов,
ճռռալյ ճռճ ւա , ճռճռացնել։ ПОЛ
скрипит հատակը ճռճռում Է։
СКРИПИЧНЫЙ, -ая, -ое ջութակի,
ջութ ակային։ СкрИПИЧНЫЙ КОНЦерТ
ջութակի համերգ։
СКР ГПКА, -и ջութակ։ Играть на
СКрИПКе ջութակ նվագել>
СКРО ИТЬ СМ. КрОЙТЬ.
СКРО’МНО հս՚մե и տոլժն , համեստաբար,
պարկեշտաբար, համեստ
СКРО’МНОСТЬ, -ТИ համեստություն,
պարկեշտությանն։
СКРО МНЫЙ, -ая, -ое համես է, պար
կեշտ։ СкрОМНБЯ ДвВОЧКа համեստ
աօչիկ։
СКРУПУЛЁЗНЫЙ, -ая, ое մանրակըր.
կիտ։
СКРЫВАТЬ СМ. скрыть.
СКРЫВАТЬСЯ см. скрыться.
Скрытный, -ая> -ОС դաղտնամիտ}
ծածկամիտ։
СКРЫТЫ I, -ЗЯ, -Oe ծածուկ, թաքուն}
գաղտնի։
СКРЫТЬ, скрою, скроешь, скроют,
сов. кого? что? от кого? от чего?
(спрятать) թաքցնել, ծածկեի պահեր
Скрыть свою печаль իր արամու-
թյունը թաքցնելt |j ЖОв. СКрЫВаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
СКРЫТЬСЯ, скроюсь, скроешься,
скроются, сов. (спрятаться, исчез֊
HyTb) թաքնվել, ծածկվել, անհետանալ,
հեռանալ* || несов. скрываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
СКРЯТА, -И սաստիկ ժլատ, կծծի
(մարդ),
СКУ ДНЫЙ, -ая, -ое աղքատիկ, խը/Լ*
ճուկ, աղքատ։ Скудные средства
աղքատիկ միջոցներ։ СкуДНЬЮ ЗНВ-
НИЯ աղքատ գիտելիքներ։
СКУ КА, -И ձանձրույթ, ձանձրությունf
տաղտկություն։
СКУЛА՛, *Ы այտոսկր։
СКУЛИТЬ, -ЛЙТ, -ЛЯТ, несов. վեգստալֆ
վնգվնգալt
СКУ’ЛЬПТОР, -а քանդակագործ։
СКУЛЬПТУРА, -Ы 1* քանդակագործություն
։ Заниматься скульптурой
քանդակագործությամբ IP1** U.4.^L։
2 * քանդակ, քանդակագործությունt
СКУПО’Й, -ал, -ое ժլատ, կծծի,
СКУМОСТЬ, -ТИ Ժլատ ‘ւթյուն։
СКУЧАТЬ, -аю5 -аешь, -акл, несов,
1* ձանձրույթ զգալ, Հանձրանակ
տաղտկանալ։ 2* по КОМ? ПО ЧвМ? ПО
кому? ПО чему? О КОМ? О чём/ կարոտեի
կարոտ քաշել։ СкучаТЬ ПО РОДНЫМ
հարազատներին կարո տել։
СКУЧНО 1* ձանձրալիորեն, ձանձրալի
ձևով, տաղտկալի ձևով, տաղտկորեն
։ 2 ձանձրալի Է, տ ա ղտկա լի Էէ
СКУЧНЫЙ, -ая, -ое i* տխուրյ տըր-
տում։ СкуЧНЫЙ ВЗГЛЯД տխուր հայացք1
2* ձանձրալի, տա ղտկալիէ
Скучный рассказ ձանձրալի պատմը-
վա ծք։
СКУ ШАТЬ см кушать.
СЛАБЕТЬ, -ею, -ёешь., ՝ёют, негОв. թուլանալ,
տկարանալ։ Зрение слабеет
տեսողությունը թու,անում Էi |j СОв*
ослабеть, -ёю, ёешь, -ёют.
СЛАБИТЕЛЬНОЕ, ОГО լուծողական։
СЛА’БО Բո^լ կերպով, թույլ* Слабо
завязать թույլ կապեր

274

——

СЛАБОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое թուլա֊
կամ, թույլ կամքի տեր։
А’БОСТЬ, -ТН թուլություն։
А’БЫ 1, -ая, -ое թույլ։ Слабый ветер
թույլ քամի։ Слабая память թույլ
հիշողուկուն։ Слабая дисциплина
թույլ կարդա պահո ւթյուն։ Слабый
характер թույլ բնավորություն։ Слабое
сердце թույլ սիրտ։ Слабый ученик
թույլ աշակերտt
CJIABA, -Ы փառք, հռչակ, համբավէ
Честь И слава փառք ու պատիվ։
СЛАВИТЬ, «влю, -вишь, -вят, сов.
КОгО? Что? Чем? փառաբանել, գովա֊
բաներ Славить героев труда
խտտանքի հերոսներին փառաբանել։
сла вно ւ փառավոր կերպով, փառա֊
վորա պե ս։ 2* հիանալի Է, շատ լավ Էէ
СЛАЩЕНЫЙ, -ЗЯ, -ое 1* փառավոր j
փառապանծ։ Славная советская страна
փ առա պան ծ սովետական երկիր։
2* (хороший, приятный, симпатичный)
հիանալիէ դուրեկան, համակրե «
Ժ։
СЛАГА ЕМОЕ, -ОГО գումարելի։
СЛАГАТЬ см. сложить.
СЛАДКИЙ, -ая, -ое քաղցր, անուշ։
Сладкий кофе քաղցր սուրճ։
СЛАДОСТИ, -ей քաղցրավենիք, քաղց֊
րեղեն։ Восточные сладости արևել֊
յան քաղցրավենիք։
СЛА’ДОСТЬ, -ТИ քաղցրություն, անու֊
շություն։
СЛЕ’ВА ձախից, ձախ կողմից, ձախ
կողմում։ Подойти Слева ձախից մո֊
տենար
СЛЕГКА’ (немного, чуть-чуть) №եթևա֊
կի, մի քիչ, մի թեթև, թեթև եր֊
պով։ Слегка устать մի թեթև »ոգ֊
նել։
СЛЕД, следа (и следу), следим, на
следе (и на следз>) հետք » Идти по
СВеЖИМ СЛеДаМ թարմ հետքերով
գնալt
СЛЕДИТЬ, слежу, следишь, следят,
несов. за кем? за чем? հետևեր Следить՜
за лгрой էս աղին հետևեր
С Л Е’ ДО ВАТ ЕЛЬ, -ля քննիր
СЛЕ’ДОЗАТЕЛЬНО (значит, поэтому)
հետևաբար, Հետևապես, ուստի։
СЛЕ’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. за кем? за чем? кому? чему?
հետևել, Հետևից գնար Следуйте
за мной ինձ Հետևեք։ Во всём следо-
вать учителю ամեն ինչում Հետևել
ուսուցչին։ || СОв. ПОСЛеДОВаТЬ, -Дую,
-дуешь, -дуют.
СЛЕ’ДОМ անմիշա պե и Հետևից։ ИДТИ
СЛеДОМ անմիշա պե и Հետևից գնար
СЛЕДОПЫТ, -а հե տա խուզի է որսորդէ
1* СЛЕ ДСТВИЕ, -ИЯ հետևանքt
2ա СЛЕДСТВИЕ, -ИЯ քննություն (դա-
տա կան), հետաքննությունէ
СЛЕДУЮЩИЙ, -ая, -ее Հա չորդ, Հետև֊
յալ։ На следующий день Հետևյալ
(Հաչորդ) օրը։ В следующий раз
հա չորդ անգամ։
CJIE3A’, -Ы արտասուքյ արցունք։
СЛЕЗАТЬ см» слезть,
СЛЕЗТЬ, -зу, -зешь, -зут, сов. с кого?
с чего? откуда? իշնել, ցած իչնել,
վայր ի շներ || несов» слезать, ~аю,
-аешь, -ают.
1. СЛЕПИТЬ, -пит, -пят, несов. кого?
Что? կուրացնել։
2. СЛЕПИ’ТЬ, слеплю, слепишь, слепят,
сов. что? Կպցնել, սոսնձեր ){ несов.
слеплять, -яю, «яешь, -яют,
3. СЛЕПИ’ТЬ см. лепйть. едьплять см. 2* слепйть,
(ЙЕ’ПНУТЬ, -ну, -Heuib.v -нут, несов.
կուրանար || сов. ослепнуть, -ну,
-нешь, -нут.
СЛЕ’ПО կուրորենt Слепо верить кому-
нибудь մեկին կուրորեն Հավատար
1; СЛЕПО’Й, -ОГО կույր մարդ։
2. СЛЕПО’Й, -ая, -бе կույր։ Слепой от
рОЖДСНИЯ ի ծնե կույր։
СЛЕПОТА», -ы կո լրություն։
СЛЕСАРНЫЙ, -ЭЯ, -Об փականագործական
։
СЛЕ’САР’з, -ря փականագործ։
СЛЁТ, -а Հավաք, Հավաքույթ։ Слёт
пионеров պիոներների Հավաք։
СЛИВА, -Ы 1* սալոր, շլոր։ 2* սալորե֊
նի, շլորենի։
СЛЙ’ВКИ, -ВОК սերյ սերուցք։ Снимать
С71ИВКИ սերը քաշեր
СЛИ’ВОВЫЙ, -ая, -ое սալորի> շլորի*
СЛИ’ТНО միաձուլորեն, իրար միացած,
ԿԻտ*
СЛИТНЫЙ, -ая, -ое միաձույլi միա֊
ցած, կից։
слиток, -ТКа ձուլակտոր։
СЛИЧАТЬ см. сличйть.
СЛИЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов. что?
с чем? (сравнить, сопоставить)
մեմատել, բաղդատեր Ц НвСОв. СЛИЧАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
СЛИШКОМ (чересчур) չափազանց,
խիստ, սաստիկ։ СЛИШКОМ ДЗЛеКО
չափազանց Հեռու։ СЛИШКОМ ВЗЖЯЫЙ
խիստ անՀրաժեշտ։
СЛОВА’РНЫЙ, -ая, -ое 1* բառարան ա֊
յին։ 2* բառային։ СлОВЗрНЫЙ ЗЗПЗС
ученика աշակերտի բառապաշարըt
Словарный состав բառային կազմt

275

——

СЛОВА РЬ, ֊ря բառարան։ П0ЛЬ30ВаТЬ»
СЯ словарём բառարանից օգտվելt
СЛ JBE’CHMK, *а լեզվի և դրականոլ*
թյան ուսուցի չէ բանա սեր։
СЛОВЕ’СН ) բանավոր կերպով, երա
նացի։
СЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое (устный) բանա*
վորէ Словесный приказ բանավոր
հրամանք
СЛО’ВНО կարծես ֆ կարծես թեյ ինչպես,
ոնց apt
СЛО*ВО, -а բառ, խ и սք։ Дать честное
СЛОВО ազնիվ խոսք տալ։ СЛОВО В
СЛОВО բառ առ բառ* Форма СЛОВ&
բառաձև։
СЛО’ВОМ մի խոսքովէ ուրեմն։
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, “ИЯ Բ առա»
կազմո ւթյուն։
СЛОВООХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое զրու-
ց ա սեր ֆ շատախոս։ СЛОВООХОТЛИВЫЙ
спутник զրուցաи iր ուղեկից։
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, -ИЯ րառակա-
պակցություն։
К СЛОГ* *а վաւկ։ Читать по слогам
վ նյերսվ կարդալt
2с СЛОГ* -а (стиль) ոճ։ Писать хорошим
СЛОГОМ լավ ոճով գրել։
1. СЛОЖЕНИЕ, -ИЯ գումարում։ Сло-
же!ие и вычитание գումարում և
հանում։
2. СЛОЖЕНИЕ, -ия 1* (телзсложение)
կազմվա ծք (մարմնի)< 2* (СТрОвНИе,
структура) կազմվածք, կառուց-
վածք։
СЛОЖИТЬ, сложу, сложишь, сложат,
СОв» 1* чао? գար սել) շարելt СЛОЖИТЬ
КНИГИ գրքերը գար սել։ 2. ЧГП0?
գումարեր Сложить два числа երկու
(Ժվեր գումար ել։ 3* что? ծա լել։ СЛОЖИТЬ
газету Հերթը ծալեր 4* ЦГП0?
(СОЧИНИТЬ, Придумать) հորինելէ ըս-
տ եղծել։ СЛОЖИТЬ песню եր է հորի-
նել։ 5Հ HttlO? ցած գնեի վտյր գներ
СЛОЖИТЬ Оружие զենքը ցած դներ
Հ* что? с кого? с чего? վայր դնել,
հրաժարվեր Сложить полномочия
լիազորությունները վայր գներ |J Нв-
cos. к Լ 2, Յէ 5 знач. складывать,
-аю, мешь, *ают и к 4, 6 знач. слагать,
-аю, -аешь, -ают.
СЛО’ЖНО 1* բարդ* ԲաՐԴ կերպով։
2. բարդ Է։
СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, ая, ое
բարդ ստորադասական։ Сл О Ж НО ПОД՝
чинённое предложение բաՐԳ и m i-
ր առա и ական նախագասութ (ուն։
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, ая, -ое
թարգ Համադասական։ СЛОЖНОССЧИ»
нённое предложение Բ *ՐԴ Համադասական
նախադասություն։
СЛО’ЖНЫЙ, -ая, -ое и բարդ, բազա-
գրյար Сложное СЛОВО բարդ բառ։
2* (трудный, запутанный) բարդ,
դժվարդ խճճված։ Сложная задача
բարդ խնդիրt
СЛОЙ, СЛОЯ и շերտ* 2. խավյ շերտ։
Широкие слои населения բնակչության
լայն խավեր։
СЛОМАТЬ см. ломать.
СЛОМАТЬСЯ см, ломаться,
СЛОН, «а ՓԻգ*
СЛ УГАг, -Й ծառա, սպաս սվոր։
СЛУЖАНКА, *И աղա խին Ф սպա սուՀիէ
СЛУ’ЖАЩИЙ-, -щего ծառայող։
СЯУ’ЖЬА, -Ы ծառաjrւթյուն։ ЗоИНСКаЯ
Служба զինվորական ծառայության։
СЛУЖЕ БНЫЙ, -ая, -се 1> ծառայության
, պաշտոնեական։ 2* (ВСПОМО-
гательный, подсобный, второстепенный)
օժանդակ) ե կրորդական} սպասարկու
։
СЛУЖИТЬ, служу, служинь, служат,
несов, է* кому? чему? кем? где? ծա-
ռայեր Служить Народу ժ։ղովըր-
դին ծառայեր СлуЖИТЬ В арМИИ ոտնակում
ծառայեր 2* чем? ծառայեի *
հանդիսանար Служить примером
о էին ակ ծառայեր J| СОв* КО 2 3№4.
послужить, -ужу, -ужишь, -ужат.
СЛУХ, -а 1* լսողոլթյուն։ МуЗЫКЗЛЬ-
НЫЙ слух երաժշտական լսո ղո ւ.թյուն։
2* լուրյ ձայն։ ЛОЖНЬЮ СЛуХИ սուտ
լուրեր։
СЛУ’ЧАЙ, -ЭЯ, ղեպք։ դիպված,
պատահար։ Во ВСЯКОМ случае Համեն
այն դեպս։ Ни в коем случае ոչ
մի դեպքում։ 2* առիթ։ УдобНЫЙ СЛу*
ЧаЙ Հարմար առիթ։
СЛУЧАЙНО պա տահա բար , պատահմամբ,
պ ա տահականորեն ։ СлуЧвИНО
встретиться պա տաՀմամբ Հանդիպեր
СЛУЧАЙНОСТЬ, -ТИ պատահականություն
։
СЛ УЧА’ЙНЫЙ, -ая, -Ое պատ ա Հական
։ Случайная ошибка պատաՀա-
կան սխալ։
СЛУЧАТЬСЯ СМ. случиться.
СЛУЧИТЬСЯ, -чйтся, -чатся, сов.
(произойти, совершиться) պատահեի
տեղի ունենալ, լի ’եր ЧТО СЛУЧИЛОСЬ՜’
ի՞նչ պատաՀեց {ի*նչ Է պա տաՀել)*
СЛУ’ШАТЕЛЬ, -ЛЯ ունկնդիր։
СЛУ’ШАТЬ, -аю, *аешь, -ают, несов»
кого? что? լսել։ ականջ դնեի ունկըն-
դրեր Внимательно слушать учителя
2 и գրությամբ [սել ուսուց չին։ Слу**՜

276

——

шать С интересом հետաքրքրությամբ
լսել։
СЛУШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. кого? чего? լսեի հնազանդվեի
մեկի խոսքը լսեր Ребёнок должен
слушаться взрослых երեխան պետք
է լսի մեծերին {մեծերի խոսքը)։ || СОв«
послушаться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
СЛЫХАТЬ, -ал, -а л и, несов. кого? что?
б ком? о чём? про кого? про что?
(СЛЫШаТЬ) ԼԱեի ձայն առնելt Д об
ЭТОМ не слыхал ես այդ մասին չեմ
լսել։
СЛЫШАТЬ, -шу, -шишь, »шат, несов.
кого? что? о ком? о чём? про кого?
про что? լսել, ձայն առնել։ Слышать
стук В дверь դո.ան թխկոց լսել։ Я
^ЛЫШаЛ О ТВОИХ успехах ես լսել եմ
քո հաջողությունների մասին։ || СОв.
услышать, -шу, -шишь, -шат,
С Л Ы’ШАТЬСЯ, -шится, -шатся, несов.
լսվել։ СЛЫШИТСЯ шум рёКИ գետի
աղմուկ կ լսվում։
СЛЮДА՜, -Ы փայլար։
Слюна՜, -ы թուք#
ЙЛЯ’КОТЬ, -ТИ 1* ջրկացեխ։ 2* շլոփա։
ОсеННЯЯ СЛЯКОТЬ աշնանա ւին շլոփա։
СМАЗАТЬ, смажу, смажешь, смажут,
сов» что? чем? քսեի յուղել* Смазать
колёса անիվները յուղել։ {| НвСОв.
смазывать, -аю, -аешь, -ают.
СМАЗКА, -И 1* յուղում, յուղելը, քսելը։
2* քսուքt
ШСМАЗЫВАТЬ см. смазать
՜ ЧИЕАТЬ см. смочить,
«ЖНЫЙ, -ая, -ое ԿԻտ* կպած,
սահմանակից։ Смежные углы կից
անկյուններ։
СМЕКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
հասկանա ի գլխի ընկնել։ СмеКНуТЬ
В чём ДеЛО հա սկան ալ բանն ին չումն Է։
СМЕЛЕ’ТЬ , *ёю, -ёешь, -ёют, несов.
խիզախանալ, ավելի համարձակ լառ֊
նալ* || несов, осмелеть, *ёю, -ёешь,
-бот,
СМЕ’ЛО (решительно, храбро) համար֊
ձակորեն , խիզախորեն, համարձակ,
խիզախ։
СМЕЛОСТЬ, -ти (решительность, храбрость)
համարձակս քյուն, խիզախություն
։
СМЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое (решительный,
храбрый) համարձակ, խիզախ։ Смб-
ЛЫЙ Поступок խիզախ վարմունք։
СМЕНА, *Ы 1* փոխում, հերթափոխում։
Смена ЧаСОВЫХ ժամա պահների հերթափոխում
։ 2* հերթափո խութ յուն ,
հերթափոխ, հերթ։ Работать в первую
СМену աշխատել առաջին հերթափո-
խին։ 3* փոխարինող, փոխարինորդ։
Готовить себе смену Իրեն փոխարինորդ
պա արա и տել։
СМЕНИТЬ, сменю, сменишь, сменят,
сов. кого? что? 1* փոխել։ Сменить
бельё սպիտակեղենը վախել։ 2* մեկին
փոխարինել։ Сменить дежурного
հերթապահին փոխարինել։ 3* հե֊
ռացնել, ուրիշով վա խարիներ Сме-
НИТЬ начальство ղեկավարությունը
փոխել։ || несов, сменять, -яю, -яешь,
-яют,
СМЕННЫЙ, -ая, -ое հերթավէՈխային,
հերթափոխի։ Сменный рабочий հեր~
թսէփոխի թ անվոր է
МЕНЯТЬ см* сменить.
МЕ’РИТЪ см. мёрйть.
СМЕРКА ТЬСЯ, ֊4 ется, несов. մթնել,
մութն ընկնել։ || СОв. CMCpr нутЬСЯ,
-нется.
СМЕ’РКНУТЬСЯ см. смеркаться.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ,; -ая, -ое մահացու։
Смертельная рана մահացու վերք։
СМЕРТНОСТЬ, -Тй մահացություն։ НиЗ-
кая смертность ցածր մահացու-
թյուն։
СМЕРТЬ, -ти մահt Быть при смерти
մերձիմահ լինել։
СМЕРЧ, -а թաթառչ մրրկասյուն։
СМЕСЬ, -СИ խառնուրդ։
СМЕТА, -ы նախահաշիվ։ Составить смету
расходов ծա ի։ սերի նա խահաշիվը
կազմել։
СМЕТАНА, -Ы հում սեր ^ թթվասեր,
արաժան։
СМЕТЬ, смёю, смёешь, смеют* несов.
համարձակվել։ || СОв. ПОСМСТЬ, -ёЮ,
-ёешь, -ёют.
СМЕХ, -а (-у) ծիծաղ։ Поднять на смех
ծաղրանքի ենթարկել, ծաղրեր
СМЕШАТЬ см. 2* мешать.
1. СМЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают*
СЯ, СОв. С кем? С чем? 1* խառնվել,
իրար միանալ, իրար խառնվել։ CMC-
шаться С ТОЛПОЙ ամբոխին խառն֊
վել։ 2* խառնվել, փոխս ընկնել։
Смешаться с чужими вещами ուրիշի
իրերի հետ խառնվել։ || НССОв. СМСШИ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются,
2. СМЕШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, ают֊
СЯ, СОв. (смутиться) շփոթվեի իրեն
կորցներ Ученик смешался աշակեր֊
տը շվաթվեց։
МЕ’ШИВАТЬСЯ см. смешаться.
МЕШИ’ТЬ, ~шу, -шйшь, -шат, несов.
КОгО? ծիծաղեցներ || СОв. рЯССк е*
шить, -шу, -шйшь, -шат.
СМЕШЛИ ВЫЙ, -ая, -ое ծիծաղկոտ*

277

——

СМЕШНО’Й, -ая, -ое ծիծաղելի, ծի-
ծա ղաշարժ*
СМЕЯТЬСЯ, смеюсь, смеёшься, смеются,
несов. ծիծաղեի խնդալ։
СМИ’РНО (тихо, СПОКОЙНО) հանգիստ,
խելոք, հանդար տ կերպով, հանդար տ։
Сидеть смирно խելոք նստելէ
СМИ’РНЫЙ, -ая, -ое (тихий, спокойный,
ПОКОрНЫЙ) հանգիստ, խոնարհ,
խաղաղ, հնազանդ, հանդար տ։ СмИр-
ная лошадь հանգիստ ձի*
СМОЛА’, -Ы խեժ, ձյութ։
СМОЛКАТЬ см. смолкнуть,
СМО’ЛКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
լռել, ձայնը կտրել, դադարել։ Г0Л0Са
СМОЛКЛИ ձայները լո-եցին։ |j несбв,
смолкать, -аю, -аешь, -лют.
СМОЛОТЬ см. молоть.
СМОРКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
ся, несов. во что? քիթը սրբել> խնչել*
\\сов. высморкаться, -аюсь, -аешьо!,
-аются.
СМОРО ДИНА, -Ы 1* հաղարջ։ 2* հազար-
ջենի։
СМО’РЩИТЬ см. морщить.
СМО’РЩИТЬСЯ см. морщиться.
СМОТР, -а ստուգատե и*
СМОТРЕТЬ, смотрю, смотришь, смотрят,
несов. 1* на кого? на что? во что?
նայել։ Смотреть В ОКНО պատուհանից
նայել։ 2• Что? գիտել, նայել։ СМО-
треть спектакль ներկայացում դիտել*
В* кого? что? զեն ել, քննել* Смотреть
больного հիվանդին քննել։ 4* да
кем? за чем? հսկել, խնամել, նայել t
Смотреть за больным հիվանդին խը֊
նամեր || сов. посмотреть, -отрю,
-бтришь, -отрят.
СМОЧИТЬ, смочу, смочишь, смочат,
сов. что? թրջեի թացացնել, խոնավացներ
|| несов. смачивать, -аю,
-аешь, -а:от.
СМОЧЬ см. мочь.
СМУТЛЫЙ, -ая, -ое թուխ# Смуглая
кожа թուխ մաշկ*
СМУТИТЬ, смущу, смутишь, смутят,
СОв. кого? чем? շփոթեցնեի շվարեցներ
Смутить неожиданным вопросом
անակնկալ հարցով շփոթեցներ
II несов. смущать, -аю, -аешь, -ают.
СМУТИТЬСЯ, смущусь, смутйшься,
смутятся, СОв. շփոթվեի շվարել,
իրեն կորցնել* || НвСОв. СМущаТЬСЯ,
-аюсь, -аешься, -аются.
СМУТНЫЙ, -ая, -ое 1* (неясный, неопределённый)
աղոտ, անորոշ։
ные воспоминания աղոտ հիշողություններ*
2. (тревожный, беспокойный)
խառնակ, խռովահույզ, անհան-
գիստ* Смутные времена խառնակ
ժամանակներ։
СМУЩАТЬ СМ. СМуТЙТЬ.
СМУЩАТЬСЯ см. смутйться,
СМУЩЕ’НИЕ, -ИЯ շփոթություն, շը֊
փոթմունք, շվարում*
СМУЩЁННЫЙ, -ая, -ое гфոթված,
ասւսձւված> շվարած։ Смущённая
улыбка շփոթված ժպիտ։
СМЫСЛ, -а (значение) իմաստ։ Смысл
СЛОВа բառի իմաստը*
СМ Ы 40’К, -ЧКЗ աղեղ (երաժշտական
գործիք)։
СМЯГЧАТЬ см. смягчить,
СМЯГЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов,
1* ЧтО? փափկացնեի կակղեցներ
2* кого? что? մեղմացնել, մեղմեր
Смягчить боль ցավը մեղմացներ\\ Нв-
сов. смягчать, -аю, -аешь, -ают.
СМЯТЕ’НИЕ, -ИЯ իրարանցում, խլըր*
տում, խուճապ։
СМЯТЬ см. мять.
СНАБДИТЬ, -бжу, -бдишь, -бдят, сов.
кого? что? чем? (обеспечить) մատակարարեր
|| несов. снабжать, -аю,
-аешь, -ают.
СНАБЖАТЬ см. снабдить.
СНАБЖЕНИЕ, -ИЯ մատակարարում,
մատակարարելը։
СНАРУ’ЖИ դրսից, դրսի կողմից* ЗаК-
рыть дверь снаружи դուռը դըսից
փակեր 2* արտաքուստ*
СНАРЯ Д, -а արկ* Артиллерийский
СНарЯД հրետանային արկ* 2. (прибор,
инструмент, машина) պիտույք,
սարք, գործիք։
СНАРЯДИТЬ, -яжу, -ЯДЙШЬ, -ЯДЯТ,
СОв. кого? что? հանդերձեի պատրաստեր
|] несов. снаряжать, ՝аю, -аешь,
-ают.
СНАРЯЖАТЬ см. снарядить.
СНАРЯЖЕНИЕ, -ия հանդերձում,
պատրաստում։ Снаряжение СуДНа
նավի հանդերձում։ 2* հանդերձանք,
սարք։ Воинское снаряжение զինվորական
հանդերձանք։
СНАЧА’ЛА 1. (сперва, прежде, вначале)
նախ, առաջ։ 2* (СНОВЭ, ОПЯТЬ,
ВНОВЬ, заново) նորից, վերըստին,
Ակզբից* Начать сначала սկսել ըս-
կրզբից (նորից)։
СНЕГ, -а (-у) ձյուն։ Идёт СНеГ ձյուն Է
գալիս։
СНЕ’ЖНЫЙ, ЭЯ, -Ое 1. ձյունի, ձյան,
2. ձյունապատ, ձյունառատ* 3. ձնե,
ձյունե։
СНЕЖО’К, -ЖКа ձնագնդի, ձնագնդիկ։
Играть В снежки ձնագնդի խազա՛լէ

278

—-

1. СНЕСТИ’,, снесу» снесёшь, снесут,
сов. 1* кого? что? куда? (отнести)
տանել, տանել տեղ հասցնել։ 2. ЧШО?
(сломать, разрушить) քանդել, խորտակել,
կոր ծ անել։ Снести старые
дома Հին աները քանդելt || НвСОв.
ко 2 знач. сносить, -сношу, -сносишь,
сносят.
2» СНЕСТИ’, снесу, снешёшь, снесут,
сов. что? տանել, հանգուրժել, գիմա-
նալ։ СНОСТИ Обиду վիրավորանքը
տանելէ || НвСОв. СНОСИТЬ, СНОШу,
сносишь, сносят,
а. СНЕСТИ’ см, 2 . нестй.
СНИЖА’ТЬ см. снизить.
СНИЖАТЬСЯ см. снйоиться.
СНИЖЕНИЕ, -ИЯ իջեցում, ցածրա*
ցում, պակասեցում, նվազեցում։
Снижение цен на товары ապրանքնե*
ր ի գների [դեցում։
СНИ’ЗИТЬ, снйжу, снизишь, снйзят,
СОв. 1* кого? что? իշեցնել, ցածրացնել
։ 2* что? (уменьшить, сбавить)
իշեցնել, պււՎա սեցն ել, նվազեցներ
Снизить себестоимость продукции
արտադրանքի ինքնարժեքը իշեցնել։
Снизить скорость արագությունը պա՜
կասեցնել։ |[ несов. снижать, -аю,
-аешь, -ак>т.
СНИ’ЗИТЬСЯ, снижусь, снйзишься,
снйаятся, сов. 1* իչնել, ցածրանալ։
ТуЧИ СНИЗИЛИСЬ ամպերը ցածրացան։
2* իշնել, պակասեի նվազել։ ТеМПв-
ратура воздуха снизилась օդի ջերմ*
աստիճանը նվսղել Է։ || НвСОв. снижаться,
-аюсь, -аешься, -аются,
СНИЗУ $ս՝ծէց} ներքևից, տակից։
СНИМАТЬ см. сиять.
СНИМАТЬСЯ см. сняться.
СНИ’МСК, •¥/К 3 լուսանկար։
СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ներողամիտ,
զիջողամիտ, ղիչող։
СНИТЬСЯ, снюсь, снишься, снятся,
НвСОв. КОМУ? երազում երևալ, երա֊
ղէն գալ։ ք| СОв. ПрИСНИТЬСЯ, -НЮСЬ,
-нйшься, -и£гся.
СНО’ВА (опять, заново, ВНОВЬ) նորիցս
դարձյալ, կրկին։
СНОП, -а 2. խէ՚ւրձ։ 2. փունշ։ СНОП Лу*
Чей ճառագայթների փունշ։
1. СНОСИТЬ см. 1* снестй.
2. СНОСИТЬ см. 2* снестй.
СНОСКА, -И տողատակի ծանոթու-
թ յուն։
СНО’СНЫЙ, -ая, -ое (терпимый, приемлемый,
удовлетворительный) տանելիս
Հանդուրժելի։
СНОШЕНИЕ, -ИЯ (связь) Հարաբերություն
, կապ, կապակցություն։ Тор-
говые сношения առևտրական կապեր
։
СНЯТЬ, сниму, снймешь, снимут, сов,
1* кого? что1? с кого? с чего? վերցնեի
հանել, ցած բերել, վայր դնել։ СНЯТЬ
крышку С кастрюли կաթսայի վրայից
կա փար ի չյը վերցնել։ 2* Что?
С кого? С чего? Հագից Հանել։ Снять
ПаЛЬТО վերարկուն Հանել։ 3* KOZO?
(УВОЛИТЬ) Հեռացնել, արձակել։ СНЯТЬ
С работы աշխատանքից Հեռացներ
4* что’։ С кого? С чего? ընդօրինակել,
Հանեի վերցներ Снять КОПИЮ ДИП-
ЛОМа դիպլոմի պատճենը Հաներ
5* что? (арендовать) վարձեր Снять
комнату սենյակ վարձեր 6* кого? что?
(сфотогр афировать) լուսւսնկ արել,
նկարաՀաներ [f несов. снимать, -аю,
-аешь, -а ют»
СНЯТЬСЯ,, снимусь, снимешься, снимутся,
СОв. 1* Հանվել, դուրս գալ,
վերցվեր 2* (отправиться, тронуться)
տեղից շարժվել, ճանապարՀ ընկ-
նել։ 3. (сфотографироваться) նկարվեի
լուսանկարվեր || НвСОв. СНИМатЬ-
ся, -аюсь, -аешься, -аются,
СОА* ВТОР, -а Հեղինակակից։
СОБА’КА, -и շուն։ Охотничья собака
որսի շուն, սր и աշուն ։
СОБЕСЕДНИК», -а զրուցակից, խո սա֊
կից։
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Հավաքական
։ Собирательный образ հավաքական
կերպար։
СОБИРАТЬ см. собрать.
СОБИРАТЬСЯ см. собраться.
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое գայթակղիչ,
հրապուրի չ։
СОБЛАЗНИТЬ, -ню, -ийшь, -нят, сов.
КОгО? Чем? գայթակղել, Հրապուրել։
|| несов. соблазнять, -яю, -яешь,
-яют.
СОБЛАЗНИТЬСЯ, -шЬсь, -нйшься,
-НЯТСЯ, СОв. чем? գայթակղվեի Հրապուրվեր
|| несов. соблазняться,
-яюсь, -яешься, -яются.
СОБЛАЗНЯТЬ см. соблазнйть.
СОБЛАЗНЯТЬСЯ см. соблазниться.
СОБЛЮДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
Что? հետևել, պահպանել, կատարել,
պահեր Соблюдать правила կանոններին
հետևել, կանոնները պահպաներ
|| сов. соблюсти, -юду, -юдёшь,
-юдят.
СОБЛЮСТИ’ см. соблюдать.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, -ия (сочувствие,
сожаление) ցավակցություն, կարեկ

279

——

ե , ւթրւնt Выразить соболезнование
ցավակցություն հայտներ
СО?БОЛЬ, *ЛЯ U սամույրt 2, յամոլյրի
մորթի։
СОБОР, -а մայր եկեղեցի) մայր տաճար է
СО БРА’ Н И Е, -ия 1* ԺողոՎ* Профсоюзное
собрание արհմիութենական
ժողով։ 2* ժողովածու, հավաքածուէ
Собрание сочинений երկերի Ժողովածու
։
СОБРАТЬ, -беру, -берёшь» -берут.
сов, 1* кого? что? հավաքել, ժողովեր
Собрать вокруг себя детей երեխաներին
իր շուրջը հավաքեր 2* Что?
քաղել, հնձել, հավաքեր СобраТЬ
хороший урожай լավ բերք հավա-
քել։ 8< ЧШО? սարքելֆ հավաքեր Соб-
рать радиоприёмник ռադիո ընղու-
նիչ հավաքեր || несов. собирать, -аю,
-аешь, -ают.
СОБРАТЬСЯ, -берусь, -берёшься, -берутся,
СОв. Լ где? հավաքվել, կուտակվեր
Гости скоро собрались հյուրերը
շուտով հավաքվեցին# 2* Кудй? պատրաստվել
գնալու (մեկնելու), որոշել
մի բան անել, մտադրվեր СобрвТЬСЯ
В ГОСТИ պատրաստվել հյուր գնալու։
II нес ое. собираться* -аюсь, «аешься,
-аются.
СОБСТВЕННИК? -а սեփականատեր*
СОБСТВЕННОСТЬ, -ТИ սեփականություն
։ Общественная собственность
հասարակական սեփականություն։
СОБСТВЕННЫЙ* -ая, *ое սեփական։
Собственное мнение սեփական կար-
ծիք։
СОБЫТИЕ, ‘ИЯ իրադարձություն, անցք,
դեպք, դիպված։ Историческое событие
պատմական իրադարձությունէ
Международные события միջազգային
իրադարձություններ։
СОВА , *Ы բու։
СОВЁНОК, *НКа բվի ձ ա գ * բվի ճուտէ
СОВЕРШАТЬ см. совершить.
СОВЕРШЕННО բոլորովին յ կատարելապես,
միանգամայն։ Совершенно
BepHO միանգամայն ճիշտ Է։
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, яя ее չս-
փ ահա ս։
է. СОВЕРШЕННЫЙ, ая, ое կատարյալ,
լիակատար։ Совершенная красота
կատարյալ գեղեցկություն։ Со-
вершенное произведение կատարյալ
երկ։
2. СОВЕРШЕННЫЙ (вид) կատարյալ
;կերպ)։
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, ТВую, TBy*
ешь, -те у ют; несов. кого? чтФ
կաւոարելագործեր СоверШвНСТВО-
вать СВОИ знания Իր գիտելիքները
կա տար ելա գործեր |ք СОв, уСОвер-
шёнствовать, твую, -твуешь* -тву-
ют.
СОВЕРШИТЬ, *шу, шйшь, -шат; ов<
что? է* (сделать, осуществить)
տարել, գործել, աներ СоверИШТЬ
ПОДВИГ սխրագործություն կատարելt
2* (заключить, оформить) կնքել,
ձևակերպեր Совершить сделку
գործարք կնքեր || несов. совершать,
*аю, -аешь, -ают,
СО» ВЕСТЬ, -ТИ խիղճ, խղճմտանք։
Угрызения совести խղճի խայթէ Со
СПОКОЙНОЙ совестью հանգիստ խըղ~
ճո վ։
1. СОВЕТ, -a i* (наставление) խոր*
հուրդ։ Последовать совету старшего
մեծի խորհրդին հետևեր 2, (сОВеЩЙ»
ние, заседание) խորհուրդէ խորհըր-
գակցությունյ նիստ։ ПвДаГОГИЧвСКИЙ
COBeT մանկավարժական խորհուրդ։
В* սովետ, խորհուրդ։ СоВбТ МИНИСТРОВ
Ծինիստրների սովետ։ Учёный
совет университета համա լ и սրան ի
գի տ ական խորհուրդ։
2. СОВЕТ, -а սովետ։ Верховный Совет
Армянской ССР Հայկական ՍՍՀ
Գերագույն սովետ։
СОВЕТНИК, *a f. խորհրդատու։ խոր-
հըրգ սկան։
СОВЕТОВАТЬ, -тую, -туешь, *туют,
КОМУ? Что? неСОв. խորհուրդ տար
II сов, но советовать, -тую, -ту ешь,
-ту ют.
СОВЕТОВАТЬСЯ, -туюсь, -туешься,
-туются, несов. С кем? խորհրղակցելֆ
խորհուրդ հարցներ || СОв* ПОСОв4тО»
ваться, -туюсь, -туешься, -туются.
СОВЕТСКИЙ, -ая, -ое սովետական,
խորհրդա յին։
СОВЕЩАНИЕ, -ИЯ խորհրդակցություն։
Производственное совещание արտադրական
խորհրդակցությունt
СОВЕЩАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -£ют-
СЯ, несов . խորհրդակցել, խորհուրդ
աներ
СОВМЕСТИМЫЙ, -ая, ое համատեղելի
։ Наука и суеверие-понятия несовместимые
գիտությունն ու սնահավատությունը
անհամատեղելի
հա սկացություններ են։
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, .ց համատեղություն
։ По совместительству
համատեղության կարգով, համատեղությամբ
։
СОВМЕСТИТЬ, ещу, -естйшь, -естят,
сов. что? համատեղել, միատեղել։
1| несов. совмещать, -аю, аешь, -ают*

280

——

сойме’стный, -аЯ> -ое Համատեղ,
միատեղ, միասին։
СОВМЕЩАТЬ см. совместить.
СО ВО՛ К, -ВКа գոգաթիակ։
СОВПАДАТЬ си* совпасть.
СОВПАДЕНИЕ, -ИЯ զուգագիպումյ
Համընկնո ւմ , զուգադիպություն։
СОВПАХТЬ, -адёт, -адут, сов. с чем?
համընկնել, զուգադիպել։
СОВРАТЬ см. врать.
СОВРЕМЕННИК, -а Ժամանս։ կա կից t
Современника Туманяна и Теряна
Թումանյանի vl Տերյանի քամանակա-
կիցները։
СОВРЕМЕ ННОСТЬ, -ТИ արգիականու.
թյուն, այժմե ականություն։
СОВРЕМЕННЫЙ, •ая. -oe է* Ժամ ա*
հակակից, այժմյան։ Современная
ТеХНИКа այժմյան տեխնիկա։ 2* ար*
գի, արդիական։ Современная армянская
Литература ար}ի Հայ գրականությունը
։
СОВСЕ’М (совершенно, вполне) բոր.
բովին, ամենևինյ բնավ։ Совсем НОВЫЙ
բոլորովին նոր։
СОГЛА’СИЕ, »ИЯ համաձայնություն։
С нашего согласия մեր Համաձայնությամբ
։
СОГЛАСИТЬСЯ, -ашусь, -асйшься,
-асятся, сов. на что? с кем? с чем?
համաձայնվեի համաձայնություն
տալ, համաձայներ || НвСОв. СОГЛЯ-
шаться, -аюсь, -аешьс!, -аются.
СОГЛАХНО, согласно чему? согласно с
чем? (соответственно) համաձայն*
Согласно закону (согласно с зако-
* НЭМ) համաձայն օրենքի։
1. СОГЛАСНЫЙ, -ая, -Ое 1* Համաձայն։
Я согласен ես Համաձայն եմ։ 2* Համամիտ,
Համաձայն։ Я С Тобой H6
СОГЛасеН ես քեզ Հետ Համամիտ չեմ։
2. СОГЛА’СНЫЙ, -ая, -ое բաղաձայնէ
Согласные звуки բաղաձայն Հնչյուններ
։
СОГЛАСОВАНИЕ, -ИЯ Հս մաձս՚յնե-
ցում, Համաձայնություն։
СОГЛАСОВАННЫЙ, -ЭЯ, -Ое Համաձայնեցված)
Համաձայնեցրած/ СоГЛа-
сованные действия Համաձայնեցված
գործողություններ։
СОГЛАСОВАТЬ, -сую, -суешь, -суют,
сов. что? с кем? С чем? Համաձայնեցներ
|| несов. согласовывать, -аю,
-аешь, -ают.
СОГЛАШАТЬСЯ см. согласйться.
СОГЛАШЕНИЕ, -ИЯ ս Համաձայնություն*
Прийти К соглашению Համաձայնության
գար 2, (договор)
Համաձայնագիր։ ЗйКЛЮЧИТЬ СОГЛа-
ШеНИе համաձայնագիր կնքեր
СОГНУТЬ см* гнуть,
СОГНУТЬСЯ см, гнуться.
СОГРЕВАТЬ см. согреть.
СОГРЕВАТЬСЯ см. согреться.
СОГРЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов. кого?
Что? տաքացնեի ջերմացներ || НвСОв.
согревать, -аю, -аешь, *ают.
СОГРЕТЬСЯ, -ёюсь, -ёешься, -ёются,
сов. տաքանա ի ջերմանար || НвСОв.
согреваться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
СО’ДА, -Ы կալաքար, սոգա։
СОДЕЙСТВИЕ, -ия, (помощь, поддержка)
աջակցություն, օժանդակություն
։ Оказать содействие աջակցություն
ցույց տար
СОДЕЙСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, сов. а несов. кому? чему?
(помочь, помогать, способствовать,
поспособствовать) աջակցել, օժան-
դակեր|| сов. также посодействовать*
-твую, -твуешь, -твуют.
СОДЕРЖАНИЕ, -ИЯ է* պաՀում, պա-
Հելըյ ապրեցնելը։ Содержание семьи
ընաանիք պաՀելը։ 2* բովանդակություն
, Էություն, պարունակությունէ
Содержание книги գրքի բովանդա-
կությունը։ 3* ապրուստ, նյութական
միջոցներ, ռոճիկ, օրապաՀիկ։
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -ЯЯ, -ое բովանդակալից
։ Содержательный доклад
բովանդակալից զեկուցում։
СОДЕРЖАТЬ, -ержу, -ёржишь, -ер-
жат, несов. кого? что? պաՀել, ապրեցնել,
կեր ակրեր Содержать большую
СеМЬЮ մեծ ընտանիք պաՀեչ
(կերակրել)։ 2* ЧтО? բովանդակել,
պարունակեր Содержать в себе պա֊
րունակել իր մեջ։
СОДОКЛА’Д, *а Հարակից զեկուցումէ
СОДОКЛАДЧИК, *а Հարակից զեկու-
ցուv
СОДРУ’ЖЕСТВО, -а Համերաշխություն,
բարեկամական միասնություն, ընկերակցություն
։ Содружество наций
ազգերի բարեկամական միա սնոս-
թյուն։ Тесное содружество սերտ համերաշխություն
։
СОЕДИНЕНИЕ, -ИЯ ք. միացում, միէ^ց֊
նելըt Последовательное соединение
Հաջորդական միացում։ 2. միավորում,
միավորություն։ Танковое соеди-
НеНИе տ անկային միավորում։
3. միացություն։ Химическое соединение
քիմիական միացութ րււն։
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, -0€
1. միացնող, միավորող։ 2* բազ-

281

——

հրւսական։ Соединительный союз
բաղհյուսական շաղկապ t
СОЕДИНИТЬ, ню, -нйшь, -нят, сое,
кого? чту? с кем? ՝ чем? միացնել,
միավորեր |ք несоз. соединять, -яю,
-яешь, -яют.
СОЕДИНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
-нятся, сов. с кем? с чем? միանալ
միավորվել։ I несов. соединяться,
-яюсь, -яешься, -яются.
СОЕДИНЯТЬ см. соединить..
СОЕДИНЯТЬСЯ см. соединиться.
СОЖАЛЕНИЕ, -ИЯ 1* զղչման ցավ,
ափսոսանք։ 2, խղճահարություն,
ցավակցություն յ կարեկցություն։
СОЖАЛЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, ггсов.
О КОМ? О чём? ցավել, ափսոսար СоЖ$-
леть о допущенных ошибках ցավել
թույլ տված սխալների համար։
СОЗВАТЬ, -зову, -зовёшь, -зовут, сов.
1* кого? կանչել, հրավիրևր СоЗВЯТЬ
гостей հյուրեր հրավիրել (կանչել)։
ЧГПО? գումար լ, հրավիրել։ СоЗВаТЬ
конференцию կոնֆերանս գումարեր
|j несов. созывать, -аю, -аешь,
-ают.
СОЗВЕЗДИЕ, ՝ИЯ համաստեղություն։
СОЗВУ’ЧИЕ, -ИЯ ներդաշնակություն։
СОЗДАВАТЬ см* создать.
СОЗДА’НИЕ, -ИЯ է* ստեղծում, ստեղծելը
։ 2, (произведение) ստեղծա-
գո ր ծո ւթյո ւն* 3» и ր ար ած, Էակ։
СОЗДАТЕЛЬ, -ЛЯ (творец) ստեղծող,
и տ ե ղծիչ, ս.րարիչ։
СОЗДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадите, дадут, сов. что? ստեղծեի
ստեղծագործել, հորիներ СОЗДЗТЬ
новую машину նոր մեքենա ստեղծեր
Создать условия պայմաններ и տեղ֊
ծեր Создать мнение կարծիք и տեղ֊
ծեր II несов. создавать, даю. -даёшь,
-дают.
СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ստեղծա-
գործ, ստեղծագործական։ МирНЫЙ
созидательный труд խաղաղ и տեղ-
ծա դո ր ծա կան աշխատանք։
СОЗНАВАТЬ см. сознать.
СОЗНАВАТЬСЯ см. сознаться.
СОЗНАНИЕ, -ИЯ է* գիտակցում, գի-
տակցելըէ СоЗНаНИб ДОЛГЭ պարտքի
գիտակցում։ 2* գիտակցություն։
Потерять сознание գիտակցությունը
կորցներ
СОЗНАТЕЛЬНО i. գիտակցորեն, գիտակցաբար
։ 2, (намеренно) դիտավորյալ,
միտումնա բար։
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое и գիտակից,
գիտակցող։ 2< (нЭМервННЫЙ)
գիտակցված, միտումնավոր։
СОЗНАТЬ, -аю, -аешь} -ают сов. что?,
գիտակցեր Сознать СВОЮ ОШйбку
իր սխալը գիտակցեր jj НвСОв. СОЗКа-
вать, -наю, -наёшь, -нают.
СОЗНАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
СОв. КОМу? в 4£Mi? խո иտովանել, խոստովանվեր
|| несов. сознаваться,
-наюсь, -наешься, -наются.
СОЗРЕВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов-
(зреть) հասնել, հա ’Յունանար
СОЗРЕТЬ см. зреть.
СО’ЗЫВ, -3 հրավիրում , գումարում,
հթավիրելը, գռւմարելը։
СОЗЫВАТЬ см. созвать.
Լ СОЙТИ’, -йду, -йдёшь, -йдут. сов,
1* с чего? на что? откуда? куда?
Իջնել, ցած գար СОЙТИ С ЛОШаДВ
ձիուց իշներ 2* С ЧвгО? ОПЩда? դուր *
գալ, դուրս ընկներ СОЙТИ С ДОр 5ГИ
ճանապարհից դուրս գար СОЙТИ С
ijeста տեղից դուրս ընկներ 3* с чего?
Iսնհետանալ, գնալ, անցնել, մաքրվել,
թռչեր Загар сошёл с тела արևայրուկը
մարմնի վրայից անցավ։ ||< НвСОв.
сходить, схожу, сходишь, сходят.
2, СОЙТИ’, -йду, -идёшь, -йдут, сов.
1* За КОгО? За Что? փոխարինել,
մեկի (մի բանի ) տեղ անցներ 2* ընդունելի
լինել, հաշո ղվել, անց կենար
Всё СОШЛО удачно ամեն ինչ հա շող
անցավ։ |{ НвСОв. СХОДИТЬ, СХОЖУ,
сходишь, сходят.
СОЙТИ СЬ, -йдусь, -йдёшьсяу -йдутся,
сов. 1 (встретиться, соединиться)
հանդի պել, պատահել, մի նար
2* (собраться) հավաքվել, ժողովվեր
3* (сблизиться, ПОДРУЖИТЬСЯ) մը.
տերմանալ, բարեկամանալ, մոտիկանար
I] несов . сходиться, схожусь,
сходишься, сходятся.
СОК, -а (-у) հյութ։ Виноградный сок
խաղողի հյութ։
СО’КЭЛ, -а բազե։
СОКРАТИТЬ, -ащу, -атйшь, атят,
сов. 1* что? կրճատել, համառո տ ել,
պակասեցներ СоКрЗТИТЬ рабОЧИЙ
ДеНЬ աշխատանքային օրը կրճա տեր
Сократить штат ք հաստիքները Կըր-
ճատեր 2. ЧтО? հա պա վ՝ ր 3. К080?
(уволить) կրճատել, հեռացնել (աշխատանքից)
։ || несов. сокращать,
-аю, -аешь, -ают.
СОКРАТИТЬСЯ, -тйтся, -тятся. сов.
կրճա տվել, կարճան ա լ, պակասել, քը-
չանալ ДнИ СОКРАТИЛИСЬ օրերը կարճացել
ն։ Расходы сократились
ծախսերը կրճատ վել են (պակա սել
են)։ || несов. сокращаться, -ается,

282

—-

СОКРАЩАТЬ см. сократить.
СОКРАЩАТЬСЯ см. сократиться.
СОКРАЩЕНИЕ, -ИЯ կրճատում)
Համառոտում, պակասեցում։ 2* Հապավում*
1. СОКРУШАТЬ CM. 1* сокрушить.
2. СОКРУШАТЬ см. 2* сокрушить.
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое խորտակիչ,
կործանի չէ շախշախիչ* СО-
крушителъный удар կործանիչ Հար-
ված։
1. СОКРУШИТЬ, -шу, -ШЙШЬ, -Ш2Т,
сов. кого? что? (уничтожить) խոր֊
տակել, կործանեի ջախջախեր Со-
крушить Врага թշնամուն ջախջա-
խել։ И несов. сокрушать, -аю, -аешь,
-ают.
2. СОКРУШИТЬ, -шу, -шйшь, -шат,
СОв. кого? (опечалить) վշտացնեչ,
տրտմեցներ\\НвСОв. СОКрушаТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
СОЛГАТЬ см. лгать.
СОЛДАТ, -а զինվոր*
СОЛЁНЫЙ, •ая, -ое 1* ազի։ 2» աղը
դրած, աղած։
СОЛИДАРНОСТЬ, -ТИ Համերաշխու-
թ չուն ։ Между народна я со л я дар —
НОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ աշխատավորների
միջազգային Համերաշխություն*
СОЛИ ДНЫЙ, -ая, -ое 1* (прочный,
надёжный, основательный) Հա «-
տա տուն, Հուսս։ լի, ամուր։ 2* ֆձւա-
ный, представительный, степенный)
պատկառելիյ ծանրակշիռ։
СОЛИ’СТ, -а մենակատար։
СОЛИТЬ, солю, солишь, солят (и солишь,
СОЛЯТ) что? 1* աղել , աղ անեի
աղ գցել։ 2* աղը դնել, աղով բռնել։
|| сов. посолйть, -олю, -6л ишь, -олят
(и -олйшь, -олят).
СО’ЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1* արճի, արե —
վաքին յ արե գա կնային։ СоЛЬвЧНОе
ЗаТМеНИе արևի խավարում։ 2* արե-
վոտ։ Солнечная погода արևոտ եղանակ
։
СОЛНЦЕ, -а արև) արեգակ։
СОЛОВЕ’Й, -ВЬЯ սոխակ։
С )Л0гМА, -Ы ծղոտ , ծղնոտ։
СОЛО’МЕННЫЙ, -ая, -ое ծղոտի, ծըղ-
նոտի i ծղոտե, ծղնոտ Էa
СО Л ОН КА, -И աղաման։
СОЛЬ, -ЛИ աղ։ Столовая СОЛЬ սեղանի
աղ։
СОМКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? միացնեի խտացնել։ СоМКНуТЬ
рЯДЫ շարքերը խտացնել։ ||Н вСОв.
смыкать, -аю, -аешь, -а ют.
СОМНЕВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, несов. в ком? в чём? կասկածեի
տարակուսեի երկմտել։
СОМНЕНИЕ, -ИЯ կասկաձ, կասկածանք
, տ ար ա կ ո ւ. ահա նք , տ արա կ ո ւյսէ
Без сомнения անկաոկաձ, անտարակույս
։
СОН, сна է* քուն։ Клонить ко сну
քունը տանել։ 2* երազ։ ВИД€ТЬ COH
երազ տեսնել։
СОНЛИВЫЙ, -ая, -ое քնկոտ։
СОННЫЙ, -ая, -ое քնաթաթախ, քըհ-
կոտ ։
СООБРАЖАТЬ С i, сообразить.
СООБРАЖЕНИЕ, -ИЯ նկատառում,
կարծիք, դատողություն։ По раЗНЫМ
соображениям տարբեր նկատառումներով
։
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -оe.W
կացող, արագ ըմբռնող, խելամիտ*
СООБРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят,
сов. что? (понять, догадаться) Հաս֊
կանալ, ըմռռնել, գլխի ընկնել։ || НвСОв.
соображать, -аю, -аешь, -ают.
СООБЩА’ (вместе, совместно) միասին,
միատեղ։
СООБЩАТЬ см. сообщить.
СООБЩАТЬСЯ, -ается, -аются, несов.
1* кому? (передаваться) Հաղորդվեի
Հայտնվեր 2* с кем? С ЧвМ? Հաղորդակցվեի
կապ ունենար || СОв,
к 1 знач. сообщиться, -щйтся, -щат-
ся.
СООБЩЕНИЕ, -ИЯ I* Հաղորդում, աղ֊
դաբարում, ծանուցում։ 2* (ИЗВеСТИе)
Հաղորդագրություն։ По ПОСЛеДНИМ
сообщениям վերջին Հաղորդագրությունների
Համաձայն։ 3* (СВЯЗЬ) Հաղորդակցություն,
կապ։ Воздушное
сообщение օդային Հաղորդակցություն
։
СООБЩИТЬ, -щу, -щйшь, -щат, qm.
что? о ком? о чём? кому? (уведомить,
передать) Հաղորդել, Հայտնել,
ծանուցեր СообщИТЬ ПО ра|[ЙО
ռադիոյով Հա ղորդեր || НвСОв. СООб®
щать, -аю, -аешь, -ают.
СООБЩИТЬСЯ см. сообщаться.
СООРУДИТЬ, -ужу., -удишь, -удят,
сов. что? (построить, воздвигнуть)
կառուցել, շինել, կանգնեցներ jj НвСОв.
сооружать, -аю, -аешь, -ают.
СООРУЖАТЬ см. соорудйть.
Сооружение, -ия կառուցում,
կառուցե լը, շէնելը։ 2* (сТрОеНйв,
постройка) կառույց, կառուցվակւ
շենք։
СООТВЕТСТВЕННО, соответственно
чему? (согласно) Համապատասխան,

283

—-

համաձաէնէ Соответственно приказу
հրամանի համաձայն։
СООТВЕТСТВИЕ, -ИЯ համա պա տա и*
խանությունt
СООТВЕТСТВОВАТЬ, «ТВую, -ТВувШЬ,
-твуют, несов, чему? համա պա տա и*
խանհր Соответствовать действительности
իրականությանը համա*
ա ա տ ш и fit անե 11
СООТЕЧЕСТВЕННИК, -Э հայրենա-
կից, համերկրացի։
СООТНОШЕНИЕ, -ИЯ հարարերակցու*
թյունէ Соотношение классовых сил
դասակարգային ուժերի հա րա բեր ակ֊
ցութ յուն։
СОПЕРНИК» -а ախոյան, մրցակից։
СОПЕРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
НвСОв. С кем? С Чем? в Чём? մրցակցել,
մրցել։
СОПОСТА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят,
сов. кого? что? с кем? с чем? (срав-
НИТЬ) զուգադրել, համեմա տել , հա-
մադրել։ || НвСОв» СОПОСТаВЛЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
СОПОСТАВЛЕНИЕ, -ИЯ զուգադրում,
համեմատում? համադրումt
СОПОСТАВЛЯТЬ см. сопоставить.
СОПРОВОЖДАТЬ, аю, -аешь, -шот,
несов. кого? что? ուղեկցել։ Сопро-
вождать делегатов պատվիրակներ
րին ուղեկցել։
СОПРОВОЖДАТЬСЯ, -ается, -аются,
несов. чем? ոլղեկցվեր
СОПРОТИВЛЕНИЕ, -ия դիմադրում,
դիմադրություն, ընդդիմությունt Ока*
зать сопротивление դիմադրություն
ցույց տալ։ ПреОДОЛеТЬ СОПрОТИВЛв-
ние врага թ շնա մա դիմադրությունը
հաղթահարել։
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься,
•ЯЮТСЯ, НеСОв» KOMtJ? Чему? դիմադրել,
դիմադրություն ցույց տալ։
СОР, -а (-у) աղբ։
СОРАЗМЕРНЫЙ, *ая5 -ое համա չափ,
համա պա տա и խան։
СОРАТНИК, -3 զինակից։
СОРВАТЬ, -в$, -вёшь, -вут, сов. что?
1* պոկել, քաղեր СорВаТЬ ябЛОКО
խնձոր պոկեր 2* խափանել, վիժեց*
նել, խանգարեր Сорвать замыслы
Врага թշնամու մտադրությունները
խափաներ || несов. срывать, -аю,
-аешь, -ают.
сорваться, -вусь, -вёшься, -вутся,
соз. с чего? откуда? պոկվել ընկնեի
անշատվել ընկներ || НвСОв. СрЫВаТЬСЯ,
-аюсь, -аешься, -аются.
СОРЕВНОВАНИЕ, -ИЯ մրցում, մրցություն,
մրցակցություն։ СоЦИаЛИСТИ-
ческое соревнование սոցիալիստա.
կան մրցություն։
СОРЕВНОВАТЬСЯ, -нуюсь, -нуешься,
-нуются, несов. с кем? в чём? մրցեի
մրցակցեր
СОРИТЬ, -рю, -рйшь, рят, несов, чтоV
чем? где? աղբոտել, կեղաոտեր Cg~
рить В комнате սենյակը աղբոտեր II
сов. насорить, -рю, -ришь, -рят.
СОРНЯ К, *а մոլախոտէ
СОРОК а քառ ասուն։
СОР0’КА, -и կաչաղակ։
СОРО’ЧКА, -и (рубашка) շապիկ, վեր*
նա շապիկ։ Мужская сорочка տղա.
մարդու վերնաշապիկ։
СОРТ, а տեսակt Чай первого сорта
առաջին տեսակի թեյt
СОРТИРОВАТЬ, -рую, -р^ешь, руют,
несов. кого? что? տեսակավորեր Сортировать
ТОВар ապրանքը տեսա կա֊
վորեր || сов. рассортировать, рую,
-руешь, -руют.
СОРТИРО’ВКА, -И տեսակավորում, աե֊
սակա վորելը։
СОСАТЬ, сосу, сосёшь., сосут, несов.
что? ծ ձեր
СОСЕ’Д, а հարևան, դրացի։
СОСЕ^ДКА, -И հարևանուհի, դրացուհի։
СОСЕ’ДНИЙ,; -яя, -ее հարևան։ Соседние
страны հարևան երկրներ։
СОСЕДСТВО, -а հարևանություն„ դրա.
gիությունt
СОСИ’СКА, -И նրբերշիկ
СОСКУЧИТЬСЯ» *чусь? -чицься, -чат-
СЯ, сов* 1 ձանձրանալ, տաղտկանար
2* о ком? о чём? Пи ком? по кому? по
чему? կարո տել, կարոտ քաշեր
СОСЛАТЬ, сошлю, сошлёшь сошлют
cos. кого? куда? աքսորեր |j несов.
ссылать, -аю, -аешь, -а >т.
СОСЛАТЬСЯ, сошлюсь, сошлёшься,
сошлются, сов . на кого? на что? Վկա-
յա կոչեի պատճառ բերեր СоСЛаТЬ֊
ся на чьи-нибудь слова մեկի խոսքե*
րը վկայակոչեր || несов. ссылаться,
-аюеь, -аешься, -аются.
СОСЛУЖИ’ВЕЦ, -ВЦа ծառայակից,
պաշտոնակից։
СОСНА’, *Ы սոճիէ
СОСНО’ВЫЙ, -ая, ‘ՕՀսոճու։ Сосновый
Лес սոճու անտառ, սաճուտ*
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 2* կեն-
տրոնացված, համախմբվածէ 2* (на-
ПРЯ кеННЫЙ) լարված, սևեռուն, կեն.
տրոնացածէ
СОСРЕДОТОЧИВАТЬ СМ. О )Средо-
тбчить.
СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ см» сосредоточиться*

284

——

СОСРЕДОТОЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат,
СОв. է* кого? что? կենտրոնացնել։
Сосредоточить войска զորքերը կեն-
տ բռնացնել։ 2, ЧШО? կեն տ բռնացնել,
լարել, սևեռել։ СоСрбДОТОЧИТЬ
внимание ուշադրությունը կենտրոնացնել
։ || несов. сосредоточивать,
-аю, -аешь, ают.
СОСРЕДОТО ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься,
-ЧаТСЯ, СОв. 1* կենտրոնանալ, հավաք֊
վել* 2. на КОМ? на чём? կենտրոնանալ,
սևեռվել։ || НвСОв. СОСреДОТОЧИ-
ваться, -аюсь, -аешься» -аются.
СОСТА’ В, -а 1* կազմ, կազմությունt
Состав КОМИССИИ հանձնաժողովի կազմըէ
2* բաղադրություն, բաղկացություն
։ Химический состав քիմիական
բաղադրություն։ 3* (пОСЗД) գնացք։
СОСТАВИТЕЛЬ, -ЛЯ կազմող (մարդ)։
Составитель сборника ժողովածուն
կազմողը։
СОСТАВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов,
что? կազմել։ Составить предложение
նախադասություն կազմել։ || НвСОв.
составлять, -яю, -яешь, -яют.
СОСТАВЛЕНИЕ, -ИЯ կազմում, կազմելը
։
СОСТАВЛЯТЬ см. составить.
СОСТАРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рят-
СЯ, СОв. (постареть) ծերանալ, պա-
ռավել։ || несов. стариться, -рюсь,
-ришься, -рятся.
СОСТОЯНИЕ, -ия լ (положение) #-
Տակ, դրություն, կացություն։ СоСТЭ-
яние здоровья առողջական վիճակը։
Быть В СОСТОЯНИИ Ի վիճակի լինել։
2* (имущество, собственность) ճա֊
բոզություն, հար ստություն, ունեց-
վածք։ Большое состояние մեծ կարողություն
։
СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (обеспеченный)
ունևոր յ հարուստ։
СОСТОЯТЬ, -ою, -ойшь, -оят, несов.
из кого? из чего? բաղկանալ։ Семья
СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ человек ընտանիքը
բաղկացած Է հինգ մարդուց։ 2* в ЧвМ?
կայանալ, հանդիսանալ։ Задача СОСТОИТ
В следующем խնդիրը կայանում
Է հետևյալում։ 3. КвМ? При КОМ? ՈթԱ
чём? в чём? на чём? գտնվել, լինել։
Состоять на учёте հաշվառման մեջ
լինել։
СОСТОЯТЬСЯ, -ойтся, -оятся, сов.
(произойти, осуществиться) կայանալ,
տեղի ունենալ*
СОСТРИ ТЬ см. 2* острить.
СОСТЯЗАНИЕ, -ия (соревнование)
մրցում, մրցություն , մրցակցությունt
СОСТЯЗА ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
ся, несов. с кем? в чём? (соревноваться)
մրցել, մրցակցել։
СОСУ’Д, — а / * աման։ Стеклянный сосуд
ապակե աման։ 2, անոթ։ КрОВвНОСНЫв
СОСуДЫ արյունատար անոթներ։
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ, -ИЯ գոյակցություն
։ Мирное сосуществование /им-
ղաղ գոյակցություն։
СОСЧИТАТЬ см. 1* считать.
СОТВОРИТЬ см. творить.
СОТКАТЬ см. ткать.
СОТНЯ, -и հարյուր, հար յուր յակ*
Сотни людей հարյուրավոր մարդիկ*
СОТРУДНИК, -а աշխատակից*
СОТРУДНИЧАТЬ, -ак>, -аешь, -ают,
несов. С кем? в чём? աշխատակցել,
գործակցել, համագործակցել։
СОТРУДНИЧЕСТВО, -а աշխատակցում,
գործակցում յ աշխատակցող
թյուն, գործակցություն, համա գործակցություն*
СОТЫ, -OB մե ղրահաց > խորիսխ։
СОУЧАСТНИК, -а մասնակից*
COXA’, -Й արոր։
СОХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
1 * չորանալ, ցամաքել։ 2* (вЯНуТь)
թառամել, չորանալ* ЦВ£ТЫ COXHyT
ծա զիկները թառամում են։ |j СОв, К ?
знач. высохнуть, -ну, -нешь, -нут
и ко 2 знач. засохнуть, -нет, -нут.
СОХРАНИТЬ, -ню, -нйшь, -нйт, сов.
1* кого? что? պահել, պահպանել*
Сохранить мир խաղաղությունը
պահպանել։ 2* ЧШО? Зй КвМ? Зй ЧВМ?
վերապահել։ СохрЗНИТЬ ЗЭ Собой
Право իրեն իրավունք վերա պահել*
|| несов. сохранять, -яю, -яешь,
-яют.
СОХРАНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
-НЙТСЯ, СОв. պահպանվեի պահվել,
մնալ* Древняя крепость хорошо
сохранилась հին ամրոցը լավ Է պահպանվել*
Сохраниться в памяти
հիշողության մեջ մնալ։ || НвСОв.
сохраняться, -яюсь, -яешься,
-яются.
СОХРАНЯТЬ см. сохранйть.
СОХРАНЯТЬСЯ см. сохраниться.
СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое
д ի ա լի и տ ական ։ Социалистические
государства սոցիալիստական պետռ
ւթ յուններ։
СОЦИА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (общественный)
սոցիալական , հա и արա կական։
Социальное Происхождение սոցիալական
ծագում։ СоЦИЗЛЬНОС П0Л0Ж6-
ние սոցիալական դրություն։

285

——

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, -ия (социалистическое
соревнование) սոցմըր-
ցում (սոցիալիստական մրցում)*
СОЧЕТАНИЕ, -ИЯ զուգակցում, համա֊
կցում, զուգորդում, զուգակցություն,
համակցություն յ զուգորդո ւթյուն է
СОЧЕТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
и несов, что? с чем? զուգակցել, համակցել,
զուգորդելt
СОЧИНЕНИЕ, -ия 1* գրվածք, երկ,
ստեղծագործությունէ Собрание СО-
чинений Налбандяна Նալբանդյա-
նի երկերի հՒո ղովածոկ,։ 2* շարադրություն
։ Домашнее сочинение տնային
շարադրություն։ 3* համադասում, համադասություն
։ Сочинение и подчи֊
НеНИе համ ադա սո ւթյուն և ստոր ւս֊
դա սություն։
СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ* -ая, -ое համա,
դաս ական t Сочинительный СОЮЗ հա.
մա դա սական շաղկապ։
СОЧИНИ’ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
ЧЩО? է* հորինել, ստեղծա գործել։
Сочищш? стихотворение ո տտնավոր
հորինել։ 2, (выдумать, солгать)
հեր յուր եկ, հնարեր || НвСОв. СОЧИНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют»
£$ЧИНЯ’ТЬ см. сочинить.
СОЧИТЬСЯ, -чйтся, -чатся, несов.
ծորալ, հոսել, գնար
СОННЫЙ, -ая, -ое հյութալի, հյութեղ։
Сочный персик հյութալի դեղձ։
СОЧУВСТВИЕ, -ИЯ 1* կարեկցություն,
ցավակցություն։ 2, համակրանք, հա ֊
մ ակրո ւթյուն։
СОЧУВСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. кому? чему? Ա կարեկ-
ցել, ցավակցեր 2, համակրել, համա֊
կիր լիներ
СОЩУ РИТЬ СМ. щурить.
СОЩУРИТЬСЯ см. щуриться.
1. СОЮ’З, -а 1* միություն։ СОЮЗ рабО-
ЧИХ И крестьян բանվորների և դյու .
ղացիների միություն։ 2* գաշինքէ
ЭоеННЫЙ СОЮЗ ռազմական դաշինք։
2. СОЮ З, -а շաղկապ։ Противитель-
НЫЙ СОЮЗ ներհակական շաղկապ։
СОЮ’ЗНИК* *а դաշնակից։ ВерНЫЙ
СОЮЗНИК հավատարիմ դաշնակից։
1* СОЮ ЗНЫЙ, -ая, -ое միութենականt
Союзная республика միութենական
հանրա պե տ ութ յուն։
2. СОЮЗНЫЙ, -ая, -ое շաղկապավոր,
շաղկապային։
СПАЛЬНЫЙ, -ЗЯ, -Ое քնելու, պառկելու
։ Спальный мешок ննջապարկ։
СПАЛЬНЯ, -НИ ննջարան։
СПАСА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое փրկման,
փրկության, փրկող։ Спасательная
ШЛЮПКа փրկամակույկt
СПАСАТЬ см. спасти.
ОПАСАТЬСЯ см. спастись,
СПАСЕНИЕ, -ИЯ 1* ազատում, փրկումt
2* փրկություն։
СПАСИБО շնորհակալություն։
СПАСТИ*, -асу, -асёшь, -асут, сов.
кого? что? от кого? от чего? փրԿես
ազատեր Спасти ОТ смерти մահից
փրկեր || штспаспъ, -аю, -аешь,
-&QT.
СПАСТИХЬ, -асусь, -асёшься, -асутся,
сов. от кого? от чего? чем? փրԿՎեւ$
ազատվեր || несов. спасаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
СПАТЬ, СПЛЮ, СПИШЬ, СПЯТ, несое. քնել,
ննջեր Ложиться СПаТЬ պառկել քը-
նելու։
СПЕКТА’КЛЬ, -ЛЯ ներկայացում։
СПЕЛЕНАТЬ см. пеленать.
СП|’ЛЫЙ, -ая, -ое (зрелый) հասած,
հասուն։ СпеЛЫЙ ВИНОГраД հասած
խաղող։
СПЕРВА’ (сначала, раньше) նախ, ըս-
կըզբից։
СПЕРЕДИ առջևից, առաջից, առջևում։
1. СПЕТЬ, спеет, спеют, несов. (созревать)
հասնել, հասունանար || СОв.
поспеть, -ёет, -ёют.
СПЕТЬ см. петь.
СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ, -ая, ое
մասնագիտացված։ СпеЩШЛИЗИрО-
ванный магазин մասնագիտացված
խանութ։
СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, руюсь,
-руешься, -руются, сов. и несов.
в Чём? ПО Чвмф մասնագիտանալ։
СПЕЦИАЛИСТ, -а մա սնագետ։
Специально հատկապես, առանձնապես
։ Специально ДЛЯ вас հատկապես
ձեզ համար։
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, -ТИ մ ա սնա գիտություն
։ По специальности историк
մասնագիտությամբ պատմաբան։
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ, *ая, ое 1* (особый)
հատուկ, առանձին։ СпеЦИЗЛЬНЫЙ
корреспондент հատուկ թղթակիցէ
2* մասնագիտական։ Среднее СПв-
циальное образование միջնակարգ
մասնագիտական կրթո ւթյո ւն։
СПЕЦИФИКА, -И յուրահատկություն ,
առանձնահատկություն։
специфический, -ая, -ое առանձնահատուկ,
յուրահատուկ, ուրույնէ
СПЕШИТЬ, -шу, *шйшь, -шат, несов.
Кудй? շտապել, աճա պարեր СпвШИТЬ
на занятия պարա պմունքների չտա

 

286

——

պել || сов, поспешать, *шу> -ШЙШЬг
•шат»
СПЕШКА, я ■լտապողականոլթրւևէ
СПЕ’ШНО շտապ կերպով, շտապ։
СаШ’ШНЫЙ, -ая, -ое շտապ, Լուտա*
վու>թէ Спешное дело շտապ գործ*
ПИ’ЛИВАТЬ см. слилйть.
ПИЛИТЬ, спилю, спилишь, спилят,
сов. что? 4ղո&ոՎ կտրել։ СПИЛИТЬ
дерево ծ առո կտրել։ || НбСОв. СПИЛИ-
вать, -аю, -аешь, *ают.
СПИНА*, «Ы մեջք, թիկունք։
СПИ’ Н КА, *И թիկն ակ i մեջք (աթոռի,
ն и տար անի և աղն)։ СПИНКЭ СТуЛЗ
աթոռի թիկնակ։
СПИННО Й, -ая» юе մեջքի։
СПИСАТЬ, спишу, спйшешь, спишут,
сов. 1* что? с чего? откуда? արտագրել
։ Списать С ДОСКИ գրատախվւԱ.
կից արտագրել։ 2* 4Դ10? »ուրս գրեկ
գրել ծախսած։ || НвСОв. СПЙСЫВа1Ъя
-аю, -аешь, -ают.
список, .-ска ցուցակ, ցանկ։
СПИ’СЫВАТЬсж. списать.
СПИ’ЦА, -Ы 1* ճաղ, անվաճաղ։ 2* ճաղ,
շսւղ*
СПИ ЧКА, -и լուցկի։ Зажечь спичку
լուցկին վառել։
1. СПЛАВ, -а համաձուլվածք, միահաի
վաձք։
2. СПЛАВ, •а լա и տ առաքում, լուղարկում
։
СПЛАЧИВАТЬ СМ. СПЛОТЙТЬ,
Оплачиваться см. сплотиться.
СПЛЕСТИ’ см. плести,
СПЛЕТНЯ, -и բամրա սանք։
СПЛОТИТЬ, -очу, -отйшь, отят, сов.
кого? что? համախմբել, միացնել։
2* что? միացնել, միակցել։ || НССОв,
сплачивать, -аю, -аешь, -ают
СПЛОТИТЬСЯ, сплочусь, сплотишься,
сплотятся, сов. против кого? против
чего? вокруг кого? вокруг чего? համա —
խմբվել, միանալ։ |j НвСОв. СПлАчИВаТЬ-
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
СПЛОЧЁННЫЙ, -ая, -ое (дружный,
единодушлый) համերաշխ, համա-
խըմբվա ծ։
СПЛОШНОЙ, -ая, -ое 1* հոծ, խիսդ
անընդհատ։ Сплошная масса հոծ
զանգված։ 2* համատարած, անընդմեջ
։ Сплошная коллективизация
համատարած կոլեկտիվացում։
СПЛОШЬ ամբոդքովին, սմբո ղշապես*
СПОКОЙНО հ՚սնդարտորեն, հանդարտ,
հանգիստ կերպով, Հա գի и ա։ Сидеть
СПОКОЙНО հան գի и տ նստել։
СПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое հանդարտ.
հանգիստք խաղաղ։ СпОКОЙНЗЯ рй-
бОТа հանգիստ աշխատանք*
СПОКОЙСТВИЕ, -ИЯ հանգստություն,
հանդարտություն յ անդորրություն,
խաղաղություն։
ПОР, -а վեճ, վիճաբանություն]
ПО’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят» несов.
с кем? с чем? о ком? о чём? ՎԻ^ս
վիճա բան ել, վեճի բռնվել։ 2 * с КвМ?
գրազ գալ։
СПО’РНЫЙ, -ая, -ое ՎԻ^լի։ Спорный
вопрос վիճելի հարց։
СЛОРТИ’ВНЫЙ, -ая, -ое մարզականյ
սպորտային, > պորտի։ СпорТИВЙЫЙ
зал մարզասրահ։ Спортивные соревнования
սպորտային մրցումներ։
СПОРТСМЕН, -а «պո, տսմենյ մարզիկ։
СПОХОБ, -а եղանակ, ձև, կերպ։ Пе0е-
довой способ обработки земли հողի
մշակման առաջավոր եղանակ։
ИОСО’БНОСтЬ, -ТИ ընդունակություն։
ГЮСО’ Б НЫЙ, -ам, -ое ընդունակ,
շնորհալի։ Способный МЭЛЬЧИК ընդունակ
տղա։
СПОСОБСТВОВАТЬ, -твую, гвуешь,
-твуют, несов. кому? чему? в чём? (содействовать,
помогать) նպաստել,
աջակցել, օժանդակել։ СпОСОбСТВО-
вать успеху հաջողությանդ նպաս*
տեր |\ сов. йоепссоба зевать, -твук>,
-твуешь, -твуют.
СПОТКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься, -нут-
ся, СОв. обо что? սայթաքել։ \\ НвСОв.
спотыкаться, -аюсь, -аешься, аются.
СПОТЫКАТЬСЯ см. споткнуться.
СПРА’ВА աջից, աջ կողմից, աջ կողմում
։ Справа налево աջից ձախ*
СПРАВЕДЛИВО արգարացիորեն, պր-
ղարացի* Поступать справедливо ար-
դարացի վարվեր
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. -ТИ ար դար ու֊
թյուն, արդարացիո։թյուն։
СПРАВЕДЛИВЕЙ, -ая, -ое 1> արդարացի,
արդար։ Справедливое требование
արդարաց 1 պահանջ։ 2. (пра-
ВИЛЬНЫЙ, верный* ИСТИННЫЙ) ճշմարիտ,
ուղիղ, հիմնավոր։
1. СПРА ВИТЬСЯ, -ВЛЮС£, вишься,
-ВЯТСЯ, сов. 1* С чем? գլոեխ բերել,
կարո դան աչ կատարեր 2* С КСМ? С ЧвМ?
հաղթել, հախից գալ, հաշիվը տես•
ներ Справиться с противником
հակառակորդին հաղթեր || НвСОв.
справляться, -яюсь, -йешься, яют-
ся.
2. СПРА’ВИТЬСЯ, -влюсь, вишься,
-ВЯТСЯ, СОв. 0 КОМ? 0 чём? տեղեկանալ
, ստուգել, հարցներ ОгфсШИТЬСЯ
ПО телефону հեռախոսով տեղեկա-

287

——

նալ։ || несов. справляться, -ЯЮСЬ>
-яешься, -яются.
СПРАВКА, -и տեղեկանքէ Справка
С места работы տե ղեկանք աշխատանքի
վայրից է
1. СПРАВЛЯТЬСЯ см, ь справиться,
2. СПРАВЛЯТЬСЯ см. 2* справиться,
СПРАВОЧНИК, -й տեղեկատու, տե*
ՂեԿագԻՐՔ*
СПРА ВОЧНЫЙ* *ая} -ое տեղեկատու։
Справочное бюро տեղեկատու թյու*
րո։
СПРА’ШЙВАТЬ см. спросйть.
СПРОС, ՝В պահանջարկ, պահանջ։ БОЛЬШОЙ
спрос на КНИГИ գրքերի մեծ
պահանջարկ։
СПРОСИ’ТЬ, -ошу, -осишь, -бсят, сов.
1* кого? что? у кого? о ком? о чём?
հարցնել։ Спросить у милиционера
հարցնել միլիցիոներից։ 2, ЧШО? 4620?
(попросить) խնդրեի ուզեի հարց-
նել։ СпрОСИТЬ СОВСТВ խորհուրդ հարց-
նել։ Спросить разрешения թույլ*
ովություն խնդրել։ || НвСОв. СПрЕШИ-
вать, -аю, «аешь, -ают,
СПРЯГАТЬ, -аю, -аешь, ают, несов.
Что? խոնարհել (բալ)։
СПРЯЖЕНИЕ* -ИЯ խոնարհում , խո-
նարհելը (թայի)։ Спряжение глаго*
ЛОВ բայի խոնարհում։
СПРЯТАТЬ см* прятать.
СПРЯТАТЬСЯ см. прятаться.
СПУСК, *а 1* իջեցում, իջեցնելը j իջնելը։
Спуск флага դրոշակի իջեցում։ СпуСК В шаХТу հանքահոր իջնելը։ 2է զա֊
ռիվայր, զառիթափ։ КруТОЙ СПуСК
ուղղաձիգ զառիվայրt 3. Էջք, վայրէջք։
СПУСКАТЬ см. спустить.
СПУСКАТЬСЯ СМ. спуститься.
СПУСТИТЬ, спущу, спустишь, спустят,
СОв. 1* кого? что? Իջեցնեի ցած բերել,
ցածրացն՚ւ լ։ 2* К020 ? բաց թողնել,
արձակելt Спустить собак շներին
բաց թողնելt 3. ЧШО? բաց թողնել,
դատ արկ ել (օդը, ջուրը)։ СпуСТИТЬ
воду из бассейна ջուրը ավազա֊
նից բաց թողնել։ || НвСОв. СПуСКЗТЬ,
-аю, -йешь, -ают.
СПУСТИТЬСЯ* спущусь, спустишься,
спустятся, сов• откуда? куда? Իջնել,
ցած գար || несов. спускаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
СПУСТЯ’ անց, հետո։ Спустя два года
երկու տարի անց։
СЯуТАТЬ см. путать.
СПУТНИК, *а 1* ուղեկից։ 2. ար բան*
յակ։ Искусственный спутник Земли
Երկրի արհեստական ար բան յակ։
СРАВНЕНИЕ, •ИЯ J* համեմատում. հա֊
մեմատելը։ %* համեմատություն։ По
сравнению с чем-нибудь մի բանի
համեմատությամբ։
1. СРАВНИВАТЬ, -аю5 -аешь, -ают,
несов. что? с чем? (ровнять) հավասա-
րեցնել։ || СОв. СРОВНЯТЬ, -ЯЮ, ЯешЬ»
-яют.
2. СРАВНИВАТЬ см. сравнить.
Сравнительно ւ* համեմատաբար<
Сравнительно хорошо համեմատ ա֊
բար լավ։ 2* համեմատությամբ։
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -OQ համեմատական,
բաղդատական։ Сравнитель-
ная грамматика համեմատական քերականություն
։ Сравнительная степень
բաղդատական աստիճան*
СРАВНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов. кого?
что? с кем? Շ чем? համեմատել, բաղդատել,
|| несов. сравнивать, -аю,
•аешь -ают.
СРАВНИТЬСЯ* -нюсь, -нйшься, -нят-
ся> сов. с кем? с чем? համեմատվեի
հավա սարվել։
СРАЖАТЬСЯ, -аюсь, аешься, -аютс!?
несов. за кого? за что? с кем? против
кого? против чего? մարտն լել, կռվել$
Сражаться с врагами թշնամիների
դեմ մարտն լել։ || СОЗ. СраЗЙТЬС^,
сражусь, сразишься, сразятся.
СРАЖЕНИЕ* ~ИЯ ճակատամարտ, կը-
ռիվ։
СРАЗИТЬСЯ см* сражаться.
СРА’ЗУ անմիջապես ֆ միանգամից։
1. СРЕДА5* -Ы միջավայրt շրջապատt
Влияние среды միջավայրի ազդեցությունը
։
2. СРЕДА’, »Ы չորեքշաբթի։
СРЕДИ*, среди кого? среди чего? 1* մԻ?և*
մեջt 2* շրջանում, միջավայրում ։
СРЕДНЕВЕКО ВЫЙ, ая, -ое մի ջնա.
դարյանէ Средневековая литература
միջնադարյան գր ականոլթյոլն t
СРЕДНЕВЕКО’ВЬЕ, -ВЬЯ միջնադար,
СРЕДНИЙ* -ЯЯ, -ее и միջին, միջակէ
Средняя скорость միջին արագություն
։ Человек среднего роста #-
ջին հասակի (մ՚ք ջահա սակ) մարդէ
Средние способности միջակ ընդունակություններ
։ 2> միջնակարգ։ СрвД*
нее образование միջնակարգ Կրր-
թութ յուն։
СРЕДСТВО, -а միջոց* Лёгкое и хорошее
СреДСТВО հեշտ և լավ միջոցէ СреДСТВЭ
ЗаЩИТЫ պաշտպանության միջոցներ
։ Средство общения հա զոր դա կ-
ցութ(ան միջոց։ Новое средство лече*
НИЯ բուժման նոր միջոց։ ВЫДвЛИТЬ
средства на что-нибудь մի բանի
համար միջոցներ հատկացնել$

288

——

СРЕ’ЗАТЬ, срёжу, срежешь, срежут,
сов. что? կարեր Срезать ветку
ճրւղը կտրեր \\ несов. срезать, -аю,
-аешь, -ают.
СРЕЗАТЬ см, срезать.
СРИСОВАТЬ, -сую, -суешь, суют,
что? с чего? արտանկարեր || несов.
срисовывать, -аю, -аешь, -ают.
СРИСОВЫВАТЬ см. срисовать.
СРОВНЯ’ТЬ см. ровнять.
СРОК» -а (-у) Ժամկետ , Ժամանակt В
установленные сроки սահմանված
ժամկե տներում։
СРО’ЧНО շուտափույթ կերպով, շտապ
կերպով, շտապ։ СрОЧНО ВЫПОЛНИТЬ
շտապ կա տարեր
СРО ЧНЫЙ, -ая, ое է* շտապ, շուտա֊
փույթ։ Срочная телеграмма շտապ
հեռա գիր։ 2. ժամկե տային, ժամկե-
տավոր։
СРУБИТЬ СМ. рубЙТЬ.
СРЫВАТЬ СМ- сорвать.
СРЫВАТЬСЙ см. сорваться.
ССО’РА, -Ы գժտություն, կռիվ, վեճ։
ССО’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
кого? С кем? կռվեցնեի գժտեցնել։
II сов. поссбрить, -рю, ришь, -рят.
ССОРИТЬСЯ* -рюсь, -ришься, -рятся,
несов. с кем? Կ»-վել, գժտվեր || несов.
поссориться, -рюсь, -ришься,
-рятся.
ССУТУЛИТЬСЯ см. сутулиться.
ССЫЛАТЬ см, сослать.
ССЫЛАТЬСЯ см. сослаться.
1. ССЬГЛКА, ՝и 1. աքսորում, աքսոր*
2. աքսորավայր։ Жить В ДЗЛёКОЙ
ССЫЛКе հեռու աք սորա վայրում ապ֊
րեր
2. ССЫ ЛКА, -И է* վկայակոչում։ 2. (ВЫ-
держка) մեջբերում, քաղվածք։
СТАБИ’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (прочный,
УСТОЙЧИВЫЙ, ПОСТОЯННЫЙ) կայուն,
հաստատունt СтабИЛЬНЫЙ уЧебНИК
կայուն դասագիրք։
СТАВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, несов.
I* кого? что? куда? դնել, կանգնեցներ
Ставить на место աեղը դներ 2. что?
բեմադրեր Ставить новую пьесу
նոր պիես բեմադրեր || сов. поставить,
-влю, -вишь, -вят.
1. СТАВКА, -И (штаб) ռազմակայան,
շտաբt
. СТАВКА, -и (оклад) դրույք*
ТГАДИЯ, -ии (период, этап) հր շան /
փուր Стадия развития զարգացման
փուր
СТАДО, -а հոտ, նախիր* Стадо овец
ոչխարների հոտt Стадо КОрОВ կովերի
նախիրt
19 671
СТАКА’Н, -а բաժակ։
СТАЛЕВА’Р, -а պողպատագործ։
СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое պողպատաձուլական*
Сталелитейный
ЗаВОД պողպատաձուլական գործարան
։
СТА’Л КИВАТЬ см. столкнуть.
СТА’ЛКИВАТЬСЯ см, столкнуться.
СТАЛЬ, -ЛИ պողպատ*
СТАЛЬНО’Й, -ая, -ое ղպատե, պողպատյա
։
СТАМ EX КА, -И դուր, իզմիր*
СТАНКОСТРОЕНИЕ, -ИЯ հաստոցա-
շինութ յուն*
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое
հա иտոցաշինական։ СтаНКОСТрОИ-
тельный завод հաստոցաշինական
գործարան*
СТАНОВИТЬСЯ см. стать.
СТАНО’К, -НКЙ հաստոց։ ТоКврНЫЙ
СТаНОК խառատային հաստոց։
СТАНЦИЯ, -ии /. կա յարս. Ь ։ Желез
нодорожная станция երկաթուղու
կայարան։ 2* կայան։ ЭлеКТрИЧеС-
кая станция Էլեկտրակայան*
ТАРА’НИЕ, -ия չանք, ճիգ*
ТАРА’ТЕЛЬНО (усердно, прилежно)
փութ աշան կերպով, ջանա սիրու-
թ յամբ t
СТАРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое չան ասեր,
չանա դի/1, փութ աշան ։ СТВраТеЛЬНЫЙ
учеНИК շանասեր աշակերտ*
СТАРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
НеСОв. շանալ, աշխատել, ճգներ || СОв.
постараться, -аюсь, -аешься, -ают
ся.
1. СТАРЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, нессв.
ծերանալ, պառավեր Ц СОв. ПОСТ а-
рёть, -ею, ёешь, -ёют.
2. СТАРЕТЬ, -ёет, -ёют, несов. հնանար
|| сов. устареть, -ёет, -ёют.
СТАРИ’К, -а ծեբունի* Дряхлый старик
զառամյալ ծերունի։
СТАРИ’ННЫЙ, -ая, -ое и (древний)
հին, հինավուրց։ 2. (ДЭВНИЙ, СТарЫЙ)
հին, վաղեմի։ СтарИННЫЙ ДРУГ վաղեմի
բարեկամ։
СТА’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рятся,
несов. (стареть) ծերանալ, պառավեր
II сов. состариться, -рюсь, -ришься,
-рятся.
СТАРОМОДНЫЙ, -ая, -ое հնատարազ,
հնաձև* Старомодное платье հնատարազ
շոր։
СТА’РОСТА, -ы ավագ, Староста группы
խմբի ավագ*
СТАРОСТЬ, -ти ծերություն; На ста*
рости лет ծեր հասակում։
СТАРУ’ХА, -и պառավ*

289

——

СТАРШЕКЛАССНИК, -а բարձր դա֊
սարանցի։
СТАРШЕКЛАССНИЦА, -ы բարձր
դասարանցի (աղջիկ)։
СТАРШЕКУ РСНИК, -3 բարձր կուր֊
սեցի։
СТАРШЕКУРСНИЦА, -Ы բարձր
կուրսեցի (ազչիկ)։
СТАРШИЙ, ՝ая, -ее ւ. մեծ, ավագ*
Старший товарищ ավագ ընկեր։
2. բարձր։ Старшие классы բարձր
գա սար աններ։
СТАРЫЙ, -ЭЯ, -Ое 1* հին, հնացած։
Старые КНИГИ հին գրքեր։ 2, ծեր, պա֊
ռավյ ալևոր։ Старый человек ծեր
մարգ։
СТАТИХТИКА, -И վիճակագրություն։
СТАТИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое վիճա֊
Կագրական։ Статистические данные
վիճակա գրական տվյալներ։
СТАРТУЯ, *УИ արձան յ անդրի։
СТАТЬ, стану, станешь, станут, сов.
I* (встать) կանգնել։ Стать на ноги
ոտքի կանգնել։ Стать У Дерева կանգ-
նել ծառի մոտ։ 2* (0СТаН0ВИТЬСЯ)
կանգնեի կանգ առնել։ ЧаСЫ СТЗЛИ
ժամացույցը կանգնել Է։ 5. КвМ? НвМ?
KCLKUM? դառնալ, լինել։ Стать МуЗЫ-
кантом երաժիշտ դառնալ։ 4. с K6M?
с чем? (совершиться, сделаться)
պատահել, կատարվել։ Не ЗНаЮ, ЧТО
С НИМ стало չգիաեմ նրան ինչ Է պա֊
տահել։ || НвСОв. К Լ 3 ЗНаЧ. CT3HO-
айться, -овлюсь, -овишься, -бвятся.
СТАТЬЯ4, -ТЬЙ հոդվածt
СТАЧКА, -и (забастовка) գործադուլ։
СТАЯ, СТаИ երամյ ոհմակ, վտառ։
Стая птиц թռչունների երամ։ Стая
ВОЛКОВ գայլերի ոհմակ։ СТЗЯ рыб
ձկների վտառ։ ствол, -а լ բուն։ Ствол дерева ծառի
բուն։ 2* փող (զենքի)։ СТВОЛ ВИНТОВКИ
հրացանի փող։
ВО’РКА, -И փեղկ։
Е’БЕЛЬ, -бля ցողուն։ Стебель цветка
ծաղկի ցողուն։
СТЕКАТЬ gm. стечь.
СТЕКЛО’, -а ապակի։
СТЕКЛЯ’ННЫЙ, -ая, -ое ապակե,
ապակյա , ապակու։
СТЕКОеЛЫЦИК, -а ապակի գցո յ, ապա֊
կե գործ-
СТЕЛИТЬ, стелю, стелешь, стелют,
несов. что? փոել, գցձլ* Стелить
скатерть սփռոց՛ փռել։ СтеЛИТЬ
постель անկողինը գցել։ jj ՇՕՑ.
постелйть, -елю, -елешь, ёлют.
СТЕМНЕ ТЬ см. темнеть.
Стена* I -Ы պատ*
СТЕНГАЗЕТА, -ы (стенная газета)
պատի թերթt
СТЕННОЙ, -ая, ое պատխ Стенные
ЧаСЫ պատի ժամտ յույց
СТЕНОГРАФИЯ, -ИИ սղագրություն։
СТЕ’ПЕНЬ, -ни աստիճանt Степень
рОДСТВа ազգակցության ш иտիճանը։
В высшей степени վերին աստիճա֊
նի։ Степени сравнения համեմատու֊
թ յան աստիճաններ։
СТЕПНОЙ, -ая, -6е տափաստանային,
տափաստանի։
СТЕПЬ, ՝ПИ, О степи, в степи տափ աս֊
տան։
СТЕРЕТЬ, сотру, сотрёшь, сотрут, сов.
Что? սրբեի մաքրեի ջնջել։ СтербТЬ
С ДОСКИ գրատախտակը մաքրելt []
несов. стирать, -аю, -аешь, -ают.
СТЕРЕЧЬ, -регу, -режёшь, -регут,
несов. кого? что? (охранять) հսկեի
պահպանեի պսհել։ СтереЧЬ СТЭДО
նա խիրր պահելt
СТЕРЖЕНЬ, -ЖНЯ ձող, առանց շյ սըռ֊
նի։ Железный стержень երկաթե
առանցք։
СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (застен-
ЧИВЫЙ) ամաչկո տ, քաշվող։ СтеСНИ-
тельный юноша ամաչկոտ պատանի։
СТЕСНИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, -НЯТ, сов.
1* кого? что? в чём? նեղեի սահմա-
նափակել, ճնշել։ 2, K0Z0? ЧтО? սեղմեի
հուպ տալ։ [j НвСОв. СТвСНЯТЬ -ЯЮ
-яешь, -яют.
СТЕСНЯТЬ см. стеснйть.
Стесняться, -яюсь, -яешься, -яются,
несов. кого? чего? քաշվեի ամաչեի
ճնշվելt Стесняться незнакомых
անծանոթներից քաշվել։ || СОв. ПЭ-
стесняться, -яюсь, -яешься, -яются.
СТЕЧЕ’НИЕ, -ия 1* (скопление) խըа֊
նում , խռնվելը , հավաքվելը։ 2. զու֊
դադի պո ւմ f զո ւգա դի պո ւթյուն։ Ств-
чение обстоятельств հանգամանք֊
ների զո ւգա դի պո ւթյուն։
СТЕЧЬ, стечёт, стекут, сов. հոսել, հոսել
թափվել։ || несов. стекать, -ает,
-ают.
СТИЛИ’СТ, -а ոճաբան։
СТИЛИСТИКА, -и ոճաբանություն>
ոճագիտութուն։
1. СТИЛЬ, -ля ոճ։ Литературный стиль
գրական ոճ։
2. СТИЛЬ, -ля տոմար։ По старому
СТИЛЮ դն տոմարով։
СТИ’МУЛ, -а շարժառիթ, դո դա պատճառ
յ խթան*
СТИПЕНДИЯ, ИИ թոշակ, կրթաթո֊
ղակt Студенческая стипендия *ւ*ա֊
1աղա կան թոշակ,

290

——

СТИРА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое լվացքի, Сти-
ральная машина լվտծքէ մեքենա*
!• СТИРАТЬ, «аю, -аешь, -ают, несов.
что? լվանար Стирать простыни
и ավանները լվանար || СОв. ВЫСТИ-
рать, -аю, -аешь, -ают.
2. СТИРАТЬ см . стереть.
СТИ РКА, -И լվացք։
СТИ’СКйВАТЬ см» стиснуть.
СТИХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? (сдавить, сжать) սեղմել,
ճնշել, Հուպ տար СТИСНУТЬ Зубы
ատամները սեղմեր || НвСОв. СТИС-
кивать, -аю, -аешь, -ают»
СТИХ, -а ոտանավորի տող, ո տանավորէ
СТИХАТЬ см. стйхнуть.
СТИХИ’ЙНО տարերայնորեն։
СТИХИ’ЙНЫЙ, -ая, -ое տարերայինդ
СтИХИЙНОе беДСТВИе տարերային
աղետt
СТИХИ’Я, -ЙИ տարերք։
СТИ’ХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов,
հանդարտվեի խաղաղվեի մեղմանալ,
դադարեր Ветер СТИХ քամին
հանդարտվեց։ || несов. стихать, -аю,
-аешь, -ают.
СТИХОТВОРЕНИЕ, -ия ոտանավորէ
բանաստեղծություն։
СТО, СТа հարյուր։
СТОГ, -а, В стоге (ив стогу) դեզ, բար֊
դոց։
СТО’ИМОСТЬ, -ТИ արժեք) գին։ Стоимость
товара ապրանքի գինը, ա պ֊
րանքի արժեքը։
СТО’ИТЬ, -6ю, -бишь, -оят, несов.
է* что? чего? արժեր Тетрадь стоит
Две КОПеЙКИ տետրն արժե երկու կո֊
պեկ։ 2. чего? (заслуживать) արժանի
լինեի արժեր Это стоит внимания
դա ուշադրության արժանի Է։
СТО’ЙКИЙ, -ая, -ое է* (прочный,
УСТОЙЧИВЫЙ) դիմացկուն, պինդ։ СТОЙ-
кая краска դիմացկուն ներկ։ 2. (непоколебимый,
упорный) կայուն,
տոկուն, անսա սան։ СтОЙКОе СОПрО-
ТИВЛеНИе կայուն դիմադրություն։
СТОК, -a U հոսում, հոսանքյ հոսք։
2* շրափողրակ, առու։
СТОЛ, -а սեղան։ Письменный стол
գրասեղան։ Сесть 33 СТОЛ սեղան
նստեր Сидеть за СТОЛОМ սեղանի
շսւրշը նստեր НаКрЫТЬ НЭ СТОЛ սեղան
գցեր Убрать СО СТОЛа սեղանը
հավաքեր Пригласить К СТОЛу սեղանի
մոտ հրավիրել։
CJOJIB, -a սյուն։
СТОЛБЕ’Ц, -бца սյունակ։
СТОЛЕТИЕ, ՝ИЯ Հարյուրակ վկ։
СТОЛИ’ЦА, -Ы մայրաքաղա *, քաղաքամայր
։ столичный, -ая, -ое մայրաքաղա֊
քի, մայրաքաղաքային։
СТОЛКНОВЕНИЕ, -ия ընդհարում,
բախում։ Вооружённое столкнове-
ние զինված ընդ.Հարում։
СТОЛКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
КОгО? ЧтО? Հրել գցել, բոթել գցեչ,
ցած գլորեր || несов. сталкивать,
-аю, -аешь, -ают.
СТОЛКНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нут-
СЯ, СОв. С кем? С чем? 1* ընդՀարվել,
բախվեր 2, (встретиться) Հանկարծ
Հանդի պել, իրար պա տա Հեր || НвСОв.
сталкиваться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
СТОЛ О ВАЯ, -ВОЙ 1* ճաշա սենյակ է
սեղանատուն։ 2է ճաշարան։ СтуДСН-
ческая столовая ուսանողական ճաշարան
։
СТОЛОВЫЙ, -ая, -ое սեղանի, ճաշի,
Հացի։ СТОЛОВаЯ СОЛЬ սեղանի աղ։
Столовая ложка ճաշի գդար
СТОЛПИТЬСЯ, -пйтся, -пятся, сов .
խռնվեի ամբոխվել, Հավաքվել, ժո-
ղովվեր
СТО ЛЬКО այսքան, այդքան, այնքան։
СТОЛЯ Р, -а Հյուսն։
СТОЛЯ РНЫЙ, -ая, -ое հյ«ս.%խ
СТОН, -а Հառաչանք, տնքոց։ ЖаЛОб-
НЫЙ СТОН աղիողորմ Հառա չանք։
СТОНАТЬ, стону, стбнешь, стонут
(и -аю, -аешь, -ают), несов. от чего?
Հառա չել, տնքար
1. СТОПА’, -Ы ոտնաթաթ (մարդու)։
2. СТОПА’, -Ы ոտք (ոտանավորի)։
3. СТОПА’, -Ы կույտ, կապոց։ СТОПЗ
КНИГ մի կույտ գիրք*
СТО’РОЖ, -а պաՀակ։ i
СТОРОЖИТЬ, -жу, -жйшь, -жат, несов.
кого? что? (стеречь, охранять)
Հսկել, պաՀպաներ
СТОРОЖКА, -И պահակատնակ։
СТОРОНА’, -ы 1* կողմ, ուղղություն։
СО СТОРОНЫ МОрЯ ծովի կողմից։ В
сторону деревни գյուղի ուղղու֊
թյ մԲ։ 2* (местность, страна) եր֊
կիր, վայր։ Родная сторона Հայրենի
երկիր։ 3* կող, կողք։ Стороны КВЭД-
рата քառակուսու կողմերը։
СТОРОНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, -нят-
СЯ, НеСОв. 1* մի կողմ քաշվել, ճանա-
պարՀ տար 2* кого? чего? (избегать)
խուսավւել, իրեն Հեռու պաՀել, խույս
տար || сов. к 1 знач. посторониться,
-НЮСЬ, -нйшься, -нятся.
СТОРО’ННИЙ, -яя, -ее (посторонний,
чужой) կողմնակի, օտար։

291

——

CJ JPO’HHHK, -а կողմնակից։
СТО’Я կանգնած։ Отвечать урок стоя
դասը կանգնած պատասխանել։
СТОЯНКА, -И կան գառ , կայան։
СТОЯ’ТЬ, стою, стойшь, стоят, несов.
1, կանգնել։ Стоять перед зеркалом
հայելու առաջ կանգնել։ 2* գտ նվել,
գրված լինեի լինել։ СТОЛ СТОИТ На
баЛКОНе սեղանը գրվան է պա տշգամ~
բում։
СТОЯЧИЙ, -ая, -ее U կանգնած,
կանգուն։ В стоячем положении
կանգնած վիճակում։ %* կան գնա ծ,
չհոսող, լճացած։ СТОЯЧАЯ ВОДЭ լճա֊
ցած ջուր։
СТРАДА’ Н И Е, -ия (мучение) տաոա֊
պ սնք , տան շան Of չարչարանք։
СТРАДА ТЕЛЬНЫЙ, -Ц, -Ое կրավորական
։ СтрадательнШ залог կրե֊
վորական սեռ։
СТРАДА ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1* от чего7 чем? տառապել, տանջվել,
չարչարվել։ Страдать бессоннйцей
անքնությամբ տառս։պել։ 2♦ от Чв^О?
щ-за кого? из-за чего? ва что? տուժել։
Страдать За Правду ճշմարտության
համար տուժել։ |) СОв. КО 2 ЗНаЧ.
пострадать, -аю, -аешь, -ают.
СТРАНА’, -ы (государство, территория,
Край) երկիր, պետություն։ СтраНЫ
народной демократии ժողովրդական
դեմոկրատիայի երկրներ։ ЖарКИе
СТраНЫ տաք երկրնեի։
СТРАНИ’ЦА, -ы էջ, երես։
СТРАННИК, -а պանդուխտ, նժդեհ,
о տարական։
CTPA’HHO 1. տարօրինակորեն, տարօրի֊
նակ կերպով։ 2. տարօրինակ է։
СТРАННЫЙ, -ЭЯ, -Ое տարօրինակ։
Странный человек տարօրինակ մարդ։
СТРАНСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. (путешествовать) ճա~
նապարհորդել, թափառաշրջել, ՜ճամփորդել
։
CTPA’CTHO բուռն կերպով, մոլեգին,
Կրքո տ ութ յա մբ։
СТРА’СТНЫЙ, -ая, -ое կրքոտ, մ դի,
բուռն յ սաստիկ։ Страстная речь
Կրքոտ ճառ։ СТРАСТНЫЙ ОХОТНИК
մոլի որսորդ։ Страстное желание
բուռն ցանկություն։
СТРАСТЬ, -ТИ կիրք, մոլությունդ տենչ։
СТРА’УС, -а ջայլամ։
СТРАХ, -а (-у) (испуг, боязнь) ահ,
սարսափ, վախ, երկյուլ։
СТРАХОВА НИЕ, -ИЯ ապահովագրում,
ապահովագրություն։ СтраХОЁаНИе
ЖИЗНИ կյանքի ապահովագրումt
СТРАХбЙАТЬ, страхую, страхуешь,
страхуют, несов. кого? что? 1* ապա֊
հովագրել։ 2, ապահովել (մի բանից)։
|| сов . застраховать, -страхую, -страхуешь,
-страхуют.
СТРАШИ’ТЬ, -шу, -шйшь, -шат, несов.
кого? что? чем? (пугать) Վ ա խեցնել,
սարսափեցնել, զարհուրեցներ
СТРАШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься, -шат*
ся, несов. кого? чего? (бояться) վա-
խենալ, սարսափել, զարհուրեր
СТРА ШНЫЙ, -ая, -ое ահավոր, ահեղ,
и ո սկալի , սարսափելի, զարհո ւրելի։
Страшная духота սոսկալի տոթ։
СТРЕКОЗА’, -Ы ճպուռ։
СТРЕЛА’, -ы ս նետ։ Ранить с* релой
նետով վիրավորեր 2* սլաք։ СтрвЛЭ
подъёмного крана ամբարձիչ կը֊
ռունկի սլաք։
СТРЕЛКА, И սլաք* Стрелки часов
Ժամացույցի սլաքներ։
СТРЕЛ КО’ВЫЙ, -ая, -ое հրաձգային,
հրաձիգ։ Стрелковый спорт հրաձը֊
գային սպորտ։
СТРЕЛ О’ к, -л К а հրաձիգ, հրացանաձիգ։
СТРЕ’ЛОЧНИК, -а սլաքավար։
СТРЕЛЬБА’, -Ы հրաձգություն, կրա֊
կելը։
СТРЕЛЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
в кого? во что? по кому? по чему?
из чего? կրակե լ, արձակեր Стрелять
ИЗ ружья հրացան արձակել, հրացան
կրակեր
СТРЕМИ ТЬСЯ, -млюсь, -мйшься, -мят-
СЯ, несов. к чему? ձգտել, նկրտեր
Стремиться К знаниям գիտելիքնե֊
րի ձգտեր
СТРЕМЛЕНИЕ, -ИЯ ձգտում, նկրտում։
Стремление к победе հաղթանակի
ձ դ տո ւմ։
СТРЕМЯ, -мени ասպանդակ։
СТРИ’ЖЕНЫЙ, -ая, -ое խուզած, խուզ֊
վա ծ։
СТРИ’ЖКА, -И 1* խուզում, խուզելըi
Стрижка ВОЛОС մազերի խուզոթ։
2, խուզվածք։ Короткая стрижка
կարճ խուզվածք։
СТРИЧЬ, стригу, стрижёшь, стригут,
несов. кого? что? խուզել, կտրեր
I! сов. обстричь, -игу, -ижёшь,
-игут и остричь, -игу, -ижёшь, -игут.
СТРОГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? чем? ռանդել, տաշեր Строгать
доску տախտակը ռանդեր || СОв.
выстрогать, -аю, -аешь, -ают.
СТРОТИЙ, -ая, -ое 1* (требовательный)
խստապահանջ։ СтрОГИЙ УЧИ-
ТеЛЬ խ и տա պահանջ ուսուցի ր
2* խիստ։ Строгий ВЫГОВОр խիստ
նկատողություն։ 3* պարզ, անպա

292

—-

ճույճ, կանոնավոր։ СтрОГЭН ПрИЧёС-
КЗ պարզ սանրվածքէ
СТРОТО խստորեն, խստիվ։ СтрОГО
воспрещается խստիվ արգելվում Է։
СТРО’ГОСТЬ, -ТИ խստությունJ խստապահանջություն
։
СТРОЕНИЕ, -ия Ա (здание, постройка)
շենք, շինությունt 2* (структура)
կառուցվածք, կազմություն։
СТРОИТЕЛЬ, -ЛЯ շինարար յ կառուցող։
Строители коммунизма կոմունիզմ
կառուցողներ։
1. СТРОИТЬ, строю, строишь, строят,
несов. что? 1* կառուցեի շինել։ СтрО-
ИТЬ школу դպրոց կառուցել։ 2, (CO-
ЗИДаТЬ) կերտել, կառուցել, ստեղծել։
CTpOHTb НОВУЮ ЖИЗНЬ նոր կյանք
կերտել։ || СОв. ПОСТРОИТЬ, -010, -ОИШЬ,
-бят и к 1 знач. также выстроить,
-ою, -оишь, -оят.
2. СТРО’ИТЬ, строю, строишь, строят,
несов. кого? что? շարք կանգնեցնել,
շարել, կազմել։ СТРОИТЬ РЯДЫ շարքեր
կազմել։ || СОв. ВЫСТРОИТЬ, -ОЮ, -ОИШЬ,
-ОЯТ и построить, -бю, -бишь, -ОЯТ.
1. СТРОИТЬСЯ, строюсь, строишься,
строятся, несов. իր համար կառուցել
(տուն և այլն)։ || СОв. ПОСТРОИТЬСЯ,
-бюсь, -бишься, -бятся.
2. СТРОИТЬСЯ, строюсь, строишься,
строятся, несов. շարք կանգնել, շարվել
։ Батальон строится գումարտակը
շարվում Է։ || СОв. ВЫСТрОИТЬСЯ,
-оюсь, -оишься, -оятся и построить*
ся, -бюсь, -бишься, -бятся.
1. СТРОЙ, строя, о строе, в стрГе
1. կարգ, հասարակարգ։ СоВбТСКИЙ
СТрОЙ սովետական հասարակարգ•*
2* կառուցվածք։
2. СТРОЙ, строя, о стрбе, в строю շարք,
զորաշարք։ ВСТЭТЬ В СТрОЙ շարք
կանգնել։
СТРО’ЙКА, -И 1• կառուցում, շինում,
կառուցելը, շինելը։ 2* կառույց, շինարարություն
։ Работать на стройке
շինարարության վրա աշխատել։
СТРО’ЙНЫЙ, -ая, -ое է* բարեկազմ,
վայելչակազմ, գեղակազմ։ СтрОЙНЙЯ
ДеВуШКа գեղակազմ աղջիկ։ 2* կանոնավոր,
գեղաշար։ СтрОЙНЫе рЯДЫ
կանոնավոր շարքեր։ Ց* (гарМОНИЧ-
НЫЙ) ներդաշնակէ
СТРОКА’, -Й տող։
СТРОФА’, ֊Ы տուն (ո տտնավորի)։
Լ СТРОЧКА, -И (ШОВ) թակալ, թակալակար
։
2. СТРОЧКА, -И (строка) տող։
СТРУ’ЖКА, -И տաշեղ։
СТРУИТЬСЯ, -уйтся, -уятся, несов,
հո սել , ծորալ։
СТРУКТУРА, -ы կառուցվածք, կազմություն
։ Структура предложение
նախադասության կառուցվածքըt
СТРУНА -Ы լարյ նվա գա լար ։
СТРУНН Ый,-ая, -ое լարավոր, լարային»
Струнный инструмент լարային նվա .
գար անէ
СТРУ’СИТЬ см. трусить.
СТРУЧ0′ (, -чка պատիճ, փոճոկ։ Стру-
ЧОК гороха սիսեռի պատիճ։
СТРУЯ’, -уй շիթ, ցայտ։ Струя ВОДЫ
ջրի շիթ։
СТРЯХИВАТЬ см. стряхнуть.
СТРЯХНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сса,
кого? что? с чего? թափ տալով վրա-
յից թափել, թոթափել։ \\ несов. СТрЯ-
хивать, -аю, -аешь, -ают.
СТУДЕНТ, -а ուսանող։
СТУДЕНТКА, -И ուսանողուհի։
СТУДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое
ղականէ Студенческий билет шиш-
նողական տոմսt
СТУДЕНЧЕСТВО, -а ուսանողությունi
СТУДИТЬ, стужу, студишь, студят,
несов. что? (охлаждать) սառնացնել,
պա ղեցնել, հովացնել։ || СОв. ОСТу-
дйть, -ужу, -удишь, -удят.
СТУК, -а 1* թխկոց, չխկոց, զարկ։
2» բախում։
ТУ’КАТЬ см. стукнуть.
ТУКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, ст.
1* кого? по чему? во что? чем? (ударить)
խփել, զարկել, հարվածել։
Стукнуть ПО СТОЛу սեղանին խփեր
2‘ (постучать) ծեծել, բախեր || несов*
стукать, -аю, -аешь, -ают.
СТУЛ, -а աթոռ։
СТУПАТЬ см. ступйть.
Ступень, -ни աստիճան։ подняться
ПО ступеням աստիճաններով բարձ֊
րանար Ступени развития զարգաՏ-
ման աստիճաններ։
СТУПИТЬ, ступлю, ступишь, ступят,
СОв, քայլ անել, ոտքը դներ Jj HCCO&.
ступать, -аю, -аешь, -ают.
СТУП КА, -и հավանդ։
СТУПНЯ’, -Й ներբան, ոտնաթաթ (մար-
դո*)*
СТУЧАТЬ, «чу, -чйшь, -чат, несов,
/* թխկացնել, թխթխկացնել, չխկացներ
2, во что? чем? ծեծել, բախել,
խփեր Стучать В дверь դուռը բախեր
)| сов. постучать, -чу, -чйшь,
-чат.
СТЫД, -3 ամոթ, ամոթանք։
СТЫДИТЬ, стыжу, стыдишь, стыдят,
несов. кого? зй что? ամաչեցնել,

293

——

ամոթանք տալ։ || СОв. ПрИСТЫДКТЬ,
-ыжу, -ыдйшь, -ыдят.
СТЫДИТЬСЯ, стыжусь, стыдишься,
стыдятся, несов. кого? чего? ամա֊
չել, ամոթ զգալ։ \\СОв. ПОСТЫДИТЬСЯ,
«ыжусь, -ЫДИШЬСЯ, -ЫДЯТСЯ.
СТЫДЛИВЫЙ, -ая, -ое ամաչկոտ,
ամոթխած։ СТЫДЛИВЫЙ ЮНОШЙ ամաչ֊
կոտ պատանի։
СТЬГДНО ամոթ է։ Мне стыдно ես ամա֊
չում եմ։
СТЫТЬ (и стынуть) стыну, стынешь,
стынут, несов. սառչել, պաղել, հովա֊
նալ։ Чай стынет թեյը սառչում է։
|| сов. остыть (и остынуть), -ыну,
-ьшешь, -ынут.
СТЬГЧКА, -И (бой) ընդհարում, կարճա֊
տև մարտ։
СУББОТА, -Ы շաբաթ։ По субботам
շաբաթ օրերը։
СУББОТНИЙ, -яя, -ее շաբաթ, շաբաթ
օրվա։ Субботний вечер շաբաթ երե֊
կո։
СУББОТНИК, -И շաբաթօրյակ։ КОМ-
мунистический субботник կոմունիս֊
տական շաբաթօրյակ։
СУВЕНИ’Р, -а հուշանվեր։
СУГРОБ, -а ձյունակույտ, ձյունա֊
թումբ։
СУД, -а 1* դա տ արան* Верховный Суд
Գերագույն դատարան։ 2* դատ։ От*
дать ПОД суд դատի տալ։
СУДЕ’БНЫЙ, -ая, -ое դատական, դատարանական
յ դատարանային։ Су-
Д$5ное дело դատական գործ։
СУДИТЬ, сужу, судишь, судят, несов.
U о ком? о чём? по кому? по чему?
դատել, դատողություն ա նել։ СуДИ1Ь
О Литературе գրականության մ-֊и սին
դատեր Судить о чём-нибудь ПО
внешности մի բանի մասին ար տա֊
քին տեսքից դատեր 2, К020? 8CL ЧГПО?
դատել, դատի ենթարկել, դատ աներ
Судить за хулиганство խուլիգանու֊
թյան համար դատեր
1. СУДНО, -3 պետքաման, գիշերանոթ,
միզաման։
2. СУДНО, -а նավ։ Парусное судно
առա գա ստանա վ։
СУ ДОРОГА, -И ջղաձգություն, ցնցում։
СУДОХОДНЫЙ, -ая, -ое նավարկելի։
Волга—судоходная река Վոլգան նա-
վարկելի գետ է։
СУДОХОДСТВО, -а նավագնացություն,
նավարկո ւթյուն։
СУДЬБА’, -ы (доля, участь) ճակատ ա.
գիր> վիճակ։
СУДЬЯ’, *ДЬЙ դատավոր։ НарОДНЫЙ
СУДЬЯ ժողովրդական դատավորt
СУЕВЕ’РИЕ, -ИЯ սնահավատություն,
սնապաշտություն , սնոտիապաշտու֊
թյուն։
СУЕВЕ’РНЫЙ, -ая, -oe սնահավատ,
սնապաշտ, սնոտիապաշտ։ СувВвр՜
НЫЙ старик սնահավատ ծեր ունի։
СУЖДЕ’НИЕ, -ИЯ դատողություն։
СУЖИВАТЬ см, сузить.
СУ’ЗИТЬ, сужу, сузишь, сузят, сов.
ЧГПО? նեղացնեի ավելի նեղ դարձներ
II несов. суживать, -аю, -аешь, -ают,
СУК, -а, о суке, на суку U ճյուղ,
ոստ։ СуЧЬЯ Дерева ծառի ճյուղերը*
2. խիլ, կոստղ։ Доска без сучьев
անկո и տ ղ տախտակ։
СУКНО’, -а մահուդ։
СУКО’ННЫЙ, -ая, -ое մահուդե, մա֊
հուդի։
СУМАСШЕДШИЙ, -ая, -ее խելապար,
СУ /VIАСШ Е СТ В И Е, -ИЯ խելագար ու-
թյուն։
СУМАТО ХА, -и իրարանցում, խառնաշփոթություն
։
СУ МЕРКИ, -реК աղջամուղջ, մթնշաղ։
СУМЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов. կարո֊
ղանար Суметь рассказать կարո֊
ղան ալ պատմել։
СУ’МКА, -И պայուսակ, տոպրակ, պարկ։
Ученическая сумка աշակերտական
պայուսակ։
СУ’ММ А, -Ы 1* գումար։ Сумма ДВуХ
ЧИСеЛ երկու թվերի գումարը։ 2* դու֊
մար, դրամաքանակ։ ЗаТрЗТИТЬ бОЛЬ-
ШуЮ СуММу մեծ գումար ծախսեր
У’МРАК, -а Կիսամութ, կիսախավար։
У’МРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (тёмный)
կիսախավար, կիսամթին։ 2 . (мраЧ-
НЫЙ, угрюмый) մռայլ։ Сумрачное
ЛИЦО մռայլ դեմք։
СУП, -а (-у) ապուր։ МЯСНОЙ СуП
մսով ապուր։
СУ ПРУТ, -а (муж) ամուսին (տղա֊
մարդ)։
СУПРУ ГА, -и (жена) ամուսին (կին)։
СУПРУГИ, -ОВ ամուսիններ։ СчЗСТЛИ-
вые супруги երջանիկ ամուսիններ։
СУРГУ’Ч, -а զմուռս, կնքամոմ*
Суровый, -ЭЯ, -Ое 7* խիստ, դառնա֊
շունչ, խստաշունչ։ СурОВЫЙ ветер
խստաշունչ քամի։ 2. դաժան, խոժոռ,
մռայլ* Суровое обращение դաժան
վերա բերմունք*
СУСТАВ, -а հոդ։ Коленный сустав
ծնկահոդ, ծնկի հոդ*
СУТКИ, -TOK, օր ու գիշեր, օր։
СУТОЧНЫЙ, ая, ое օրական , մի
օրվա։
СУТУ’ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, -лят-
СЯ, несов. կռանա ի կղվեի կորանար

294

——

II сов. ссутулиться, ՝люсь, -лишься,
-лятся.
СУТУ’ЛЫЙ, -ая* -ое մեջքը կոր, կորա-
ցած։
СУТЬ, -ТИ էությունt Суть вопроса Հարցի
էությունը*
У ФЛЁР, -а հուշարարt
У’ФФИКС, -а վերջածանց, ածանց*
УХАРЬ, ՝рЯ պաքսիմատt
УХО լոր կերպով, չոր, սառն։ ОТВС»
ЧаТЬ СуХО չոր պատասխանել։
СУХО Й, -ая, -ое չոր։ Сухие листья
լոր տերևներ։ СуХОЙ ХЛеб չոր հաց։
СУХОПУТНЫЙ, -ая, -ое ցամաքա֊
ւին, ցամաքի։ Сухопутная армия
ցամաքային բանակt
СУХОФРУ’ КТЫ, -OB չորացրած միրգ։
լիրt
СУ’ША, -и ցամաք։ На суше и на море
ցամաքում ու ծովի վրա։
СУШЁНЫЙ, ՝ая, -ое չորացրած։ Сушё-
ные Грибы չորացրած սունկ։
СУШИТЬ, сушу, сушишь, сушат, несов.
ՎքՈՕ? չորացնել։ || СОв. ВЫСуШИТЬ,
-шу, -шишь, -шат.
СУШИТЬСЯ, сушусь, сушишься, сушатся,
НеСОв . իրեն (իր հագուստը)
չորացնել, չորանալ։ || СОв. ВЫСуШИТЬ-
ся, -шусь, -шишься, -шатся.
СУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое էական։
Существенное различие էական տար.
բերություն։
СУЩЕСТВИ ТЕЛЬНОЕ, 0Г0 գոյական։
Имя существительное գոյական
անուն։
1. СУЩЕСТВО’, -а (сущность) էություն։
По существу ըստ էության։
2. СУЩЕСТВО՛, -а (животное, человек)
էակt Живые существа կենդանի էակ֊
ներ։
СУЩЕСТВОВАНИЕ, -ИЯ գոյություն։
СУОДЕСТВОВА’ТЬ, -твую, -твуешь,
-ТВ уЮТ, НеСОв. 1* գոյություն ունե-
նալ, լինել։ 2. Ц£М? Hd ЧГПО? ապրել,
գո քությունը պահպանել։
СУ ЩНОСТЬ, -ти (суть, содержание,
смысл) Էություն։ Сущность дела
Գ»Ր ծի Էությռւնը։
СФЕ’РА, -ы (область) ոլորտ։ 2. (среда,
окружение) շրշան, ասպարեզ,
հա սարակական միջավայր։
СФОРМИРОВАТЬ см. формировать.
СФОРМИРОВАТЬСЯ см. формироваться.
СФОРМУЛИРОВАТЬ см. формулйро-
вать.
СФОТОГРАФИ РОВАТЬ см. фотографировать.
СХВАТИТЬ, схвачу, схватишь, схватят,
сов. 1* кого? что? за что? բռնեի
ճանկել։ Схватить 33 руку ձեռքից
բռնել։ 2. KOBO? Что? (поймать, ЗаДвр-
жать) բռնել, ձերբակալել։ 3* ЧГПО?
վարակվելf ստանալ, ընկնել, կպչեչ
{հիվանդության մասին)։ СхваТИТЬ
СИЛЬНЫЙ насморк ուժեղ հարբուխ
ընկնել։ 4, что? (усвоить, понять)
ըմբռնեի հա սկանալ, յուրացնել։ || НвСОв.
к 1,2 знач. хватать, -аю, -аешь,
-ают и к 3, 4 знач. схватывать, -аю,
֊аешь, -ают.
СХВАТИТЬСЯ, схвачусь, схватишься,
схватятся, сов, 1* за кого? за что?
բռնել (iմեկից, մի բանից)։ 2* իրար
բռնել, կռվի բռնվել, մարտի բռնվել,
վեճի բռնվել։ || НвСОв. К 1 ЗНаЧ. ХВа-
таться, -аюсь, -йешься, -£ются и т
2 знач. схватываться, -аюсь, -аешь-
ся, -аются.
СХВАТКА, -и 1* (стычка) մարտ,
ընդհարում, գոտեմարտ։ Ж^рКЭЯ
схватка թեժ գոտեմարտ։ 2. (сПОр,
состязание) վեճ, կռիվ։
СХВАТЫВАТЬ см. схватить.
СХВАТЫВАТЬСЯ см. схватиться.
СХЕ’МА, -Ы ուրվագիծ, սխեմա։
СХЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -օշԱխեմա.
СХЕМАТИ ЧНЫЙ, -ая, -ое {տիկ,
СХИТРИ’ГЬ см. хитрйть.
1. СХОДИ’ТЬ см. 1. сойти.
2. СХОДИ’ТЬ см. г. сойти.
СХОДИ ТЬСЯ см. сойтись.
СХО’ДНЫЙ, -ая, -ое (похожий) նման,
միանման։
СХОДСТВО, -а նմանություն, միանմա֊
ն ություն։ Внешнее СХОДСТВО ար տա֊
քին նմանություն։
СЦЕ’НА, *ы /* բեմ։ Выйти на сцену
բեմ դուրս գալ։ 2. տեսարան, տեսիլ*
СЦЕНА РИЙ, -ИЯ սցենար,
СЦЕНИ’ЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -ое բեմական,
СЧАСТЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое երջանիկ,
բախտավոր։ СчаСТЛИВЭЯ ЮНОСТЬ
երջանիկ պատանեկություն։
СЧА’СТЬЕ, -ТЬЯ երջանկություն, բախ֊
տավորություն, բախտ։ На МОё
счастье իմ բախտից։
СЧЕСТЬ см. 2* считать.
СЧЁТ, -а (-у), на счёте (и на счету) Հաշիվ*
Игра закончилась со счётом 3:2
խաղը վերջացավ Յ\2 հանշվով։ ПреДЪ-
ЯВИТЬ СЧёТ Հաշիվ ներկայացնել։ ЗаК-
рЫТЬ СЧёТ Հաշիվը փակել։
СЧЕТОВОД, -Յ Հաշվե տար։
СЧЁТЧИК, -а Հաշվիչ։ Электрический
СЧеТЧИК էլեկտրական Հաշվիչ։
1. СЧЁТЫ, счетов Հաշիվներ։ ЛИЧНЬЮ
СЧёТЫ անձնական հաշիվներ։ СзеСТИ

295

—-

С кем-нибудь счёты մեկի Հետ հաշիվ֊
ներո մաքրել։
2. СЧЕТЫ, счетов համրիչt Считать на
счётах համրիչով հաշվելt
1. СЧИТАТЬ, -£ю, -£ешь, -ают, несов.
кого? что? Հաշվել, համրեր Считать
деньги փող հաշվել։ СЧИТЙТЬ В
уме մտքում համրել։ || СОв. СОСЧйШтЬ,
аю, -аещь, -ают.
2. СЧИТАТ>, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? чтф кем? чем? за кого? за что?
( ip* знавать, полагать) Համարել, Հաշվել*
ընդունել։ СчИТвТЬ СВОИМ ДОЛГОМ
իր պարտքը Համարել։ || СОв. СЧССТЬ,
сочту, Дочтёшь, сочтут.
СЧИТАТЬСЯ, -аюсь, -зешься, -зются,
НвСОв. 1* С кем? С чем? Հաչվի առնել։
Считаться с чужим мнением «ւրէշի
կար ծիքը Հաշվի առնել։ 2* кем? чем?
համարվել։ Считаться хорошим специалистом
լավ մասնադե տ Համարվել*
|| сов. к 1 знач. посчитаться,
-£юсь, -аешься, -£ются.
СШИВА ТЬ см. сшить.
СШИТЬ, сошью, сошьёшь, сошьют, сев.
что? 1* կտրկ, կաբել տալ։ СШИТЬ
ПаЛЬТО վերարկու կարեր 2, կարել
միացնել, կցակարել, իրար կարեր
|| несов. к 1 знач. шить, шью, шьешь,
шьют и ко 2 знач. сшивать, -аю,
-аешь, -зют.
СЪЕДО’БНЫЙ, -ая, -ое ուտելի։ Съедобные
ЯГОДЫ ուտելի Հատապտուղներ։
СЪЁЖИТЬСЯ см. ежиться.
ЙЪЕЗД, -а Համագումար։ Пзртийный
СЪеЗД կուսակցական Համագումար։
СЪЕЗЖАТЬСЯ см. съехаться.
СЪЁМКА, -И 1* նկարաՀանում։ СъёмКЗ
кинофильма կինոֆիլմի նկար ահա-
նում։ 2* գծահանում։
СЪЕСТНО’Й, -£я, -бе ուտելու։ Съестные
припасы սննդապաշար։
СЪЕСТЬ см. есть.
СЪЕ’ХАТЬСЯ, съедусь, съедешься,
съедутся, сов. 1* (встретиться) Հան .
դիպել, պատահել (փոխադր ամիջս-
ցով)։ Съехаться В пути ճանապարհին
հանդիպեր 2է ժողովվել, Հավաքվել
(փոխադրամիջոցով)։ СъеХЗТЬСЯ В ОДНОМ
ГОрОДе մի քա ղաքում Հավաքվեր
(J несов. съезжаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
СЫГРАТЬ см. играть. сын, -Յ որդի, արու զավակ, տղա։
СЫПАТЬ, -плю5 -плёшь, -плют, несов.
Что? լցնել) թափել, շաղ տար (սորուն
նյութ)։ Сыпать муку в мешок
ալյուրը պարկը լցներ
СЫПАТЬСЯ, -плется, -плются, несов,
թափվել, շաղ գար
СЫПУ’ЧИЙ, -ая, ֊ее սորուն։ Сыпучие
Тела սորուն մարմիններ։
СЫПЬ, -ПИ բծեր, ցան (մարմնի վրա)։
СЫР, -а (-у) պանիր։
СЫРЕТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют, несов. խոնավանալ,
տամկանալ, թացանար
II сов. отсыреть, -ею, -ёешь, -ёют,
СЫРЕ’Ц, -рца Հում նյութt
СЫРО’Й, -ая, ое U (влажный) խոնավ, •
տամուկ, թաց։ СырЗЯ ЗеМЛЯ խոնավ
գետին։ 2 * Հում։ Сырое МЯСО Հում
միս։
СЫ РОСТЬ, -ТИ խոնավություն, տամկություն,
թացություն։
СЫРЬЁ, ~рья Հումք։
СЫТЫЙ, ՝ая, -Ое կուշտt
СЫ’ЩИК, -а խուզարկու։ сэкономить см. экономить.
СЮДА’ այստեղ, այս կողմ, դեպի այս
կողմ։ Принеси сюда բեր այստեղէ

296

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика