дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Р.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Р.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Р.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Р. 

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Р.

Текст для быстрого ознакомления:

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, -ое
ստրկատիրական։ РабОВЛЭДеЛЬЧе-
СКИЙ СТрОЙ ստրկատիրական հասա-
րակարգ։
РАБОТА, -ы; աշխատանք։ Обществен-
НЗЯ работа հա սարակական աշխա-
տանք։ ПОСТУПИТЬ На работу աշխատանքի
ընդունվել։ ПиСЬМеННЭЯ i 1
бота գրավոր աշխատանք։
РАБО’ТАТ Ь, -аю, -аешь, -ают, несов.
1* где? кем? (трудиться) աշխատել։
Работать на огороде բանջարանոցում
աշխատել։ Работать инжене-
POM աշխատել որպես ինժեներ։
2* գործել, բանել, աշխատել։ МОТОР
работает отлично շարժիչը բանում Է
գերազանց։
РАБОТНИК, -а աշխատող, աշխա տա*
վոր։ Научный работник դիտական
աշխա տող։
РАБО ТНИЦА, -Ы i՝» աշխատող (կին)ք
աշխատավորուհի։ 2* բանվորուհի*
РАБОТОСПОСОБНЫЙ, -ЭЯ, -Ое шг-
խա in ւնակ։
1. РАБО ЧИЙ, -его բանվոր։ Рабочие
ЗаВОДа գործարանի բանվորներ։
2. РАБО ЧИЙ, -ая, -ее * բանվորական,
բանվոր։ Рабочая сила բանվոր и֊
կան ուժ։ РабоЧИЙ КЛаСС բանվոր դասակարգ
։ 2* բանող, աշխա տո ղ։ Рз-
бОЧбе КОЛеСО բանող անիվ։ 3* աշխատանքային,
աշխատանքի։ РябОЧИЙ
ДеНЬ աշխատանքային օր։
РА’БСТВО, -а ստրկություն

242

———-

РА’ВЕНСТ ВО, а հավա սարություն։ Ра-
венство СИЛ ուժերի Հավա и ար ու-
թյուն։ PaBeHCTBO ГОЛОСОВ ձայների
հավա иարությո ւն։
РАВНИНА, -Ы Հարթավայր, դաշ տա֊
Վայր*
РАВНОБЕДРЕННЫЙ, ЭЯ, -ое <ա-
վա սարաս բուն։
РАВНО ВЕХИЕ, -ИЯ Հավասարակշռում
թյուն։
РАВНОДУШИЕ, -ИЯ ան տարբերություն
։
РАВНОДУ ШНЫЙ, -ая, -ое (безразличный)
անտարբեր t
РАВНОЗНА ЧНЫЙ, -ая, -ое Հավա-
սարш զոր , համազոր։ РаВНОЗНаЧНЫб
величины Հավա սարազոր մեծություն-
ներ։
РАВНОМЕРНЫЙ, -ЭЯ, -06 համա լափX
հավա սարա լափ։ Равномерное раз~
витие Համա լափ զարգացում։ PaBHO-
мерное движение համա լափ շար-
ժո ւմ ։
РАВНОПРАВИЕ, -ИЯ իրավահավա սա֊
րություն։ РаВНОПрЛВИе ЖеНЩИН կա*
նանց իրավահավասարություն։
РАВНОПРА ВНЫЙ, -ая, -OS իբավա.
հավասարէ
РАВНОСТОРО ННИЙ, -яя, -ее հավա,
սարա կողմ։ Равносторонний тре-
УГОЛЬНИК Հավասարակողմ եռանկ րւ-
նի։
РАВНОЦЕ’ННЫЙ, -ая? -ое Համարժեք։
РА’ВНЫЙ, -ая, -ое (одинаковый) Հա֊
վա սար f համահավասար։ РаВНЫМ об-
разом Հավա սարա պե и։
РАВНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
кого? что? Հավա սարեցնեչ։
РАВНЯ’ТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яют*
ся, несов, 1* по кому? по чему? Հա֊
վա սարվել։ 2* С КвМ? С Чем? Հավա սար֊
վել, համեմատվեի մրցել։
РА ДИ ради кого? ради чего? (для)
համար , հանուն, ի սեր։ РаДИ Тебя
քեզ համար։ Ради общего дела Հա֊
նուն ընդհանուր գործի։
РАДИАЦИЯ, -ИИ ճառագայթում։
РАДИОПЕРЁДА’ЧА, -И ռադիոհա ղոր֊
դում ։
РАДИОПРИЁМНИК, -а ռադիոընդու.
նիլ։
РАДИОСЛУШАТЕЛЬ, -ЛЯ ռադիոլը-
սող։
РАДИОСТА НЦИЯ, -ИИ ռադիոկայան։
РА’ДИУС, -а շառավիղ։ Радиус окружности
շրջանի շառավիղ։
РА’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. кого? что? чем? ուրախացնել։ Ц
сов. обрадовать, -дую, -дуешь, -дуют
и порадовать, -дую, -дуешь, -дуют.
РА’ДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься,
-дуются, несов. кому? чему? ուրախանալ,
բերկրել։ || сов. обрадоваться,
-дуюсь, -дуешься, -дуются и порадоваться,
-дуюсь, -дуешься, -дуются.
РАДОСТНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ուրախալի,
ուրախ, խնդալից։ РаДОСТНЭЯ ВеСТЬ
ուրախալի լուր։
РАДОСТЬ, -ТИ ուրախություն, խնդու֊
թյուն, բերկրությունէ ցնծություն։
РА’ДУГА, -И ծիածան։
РАДУШНО (приветливо) սիրալիր
կերպոժ, գրկաբաց, սրտաբաց։
РАДУШНЫЙ, -ая, -ое (приветливый,
ГОСТепрИИМНЫЙ) սիրալիր, սրտաբաց*
ԳՐկաբաց։
1* РАЗ, -а 1* անդամ։ Ни разу ոլմի шն-
դամ։ 2, (ОДИН) մեկ։ Раз, ДВЭ, ТрИ
մեկ, երկու, երեք։ Раз навсегда մեկ֊
ընդմիշտ։
2. РАЗ (однажды) մի անգամ։ Раз в начале
ОСеНИ մի անգամ и շնան սկզբին։
3* РАЗ (если, поскольку) եթե, քանի որ։
Раз он обещал, придёт քանի ոՐ նա
խոստացել Է, կգա։
РАЗБА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
что? чем? խաոնել, ջրիկացներ || не-
сов. разбавлять, -яю, -яешь, -яют.
РАЗБАВЛЯ’ТЬ см. разбавить.
РАЗ БЕТ, -а թափավազք , թш էի ։
РАЗБЕГАТЬСЯ см. разбежаться.
РАЗБЕЖАТЬСЯ, -егусь, -ежишься,
-егутся, сов. 1* թափ առնել, վազքա֊
թափ առնել։ 2* դես ու դեն վազել,
ցրվել։ Дети разбежались по своим
ДОМаМ երեխաները ցրվեցին իրենց
տները։ |ք несов. разбегаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
РАЗБИВАТЬ см. разбить.
РАЗБИВАТЬСЯ см. разбиться.
РАЗБИРАТЬ см. разобрать.
РАЗБИРАТЬСЯ см. разобраться.
РАЗБИТЫЙ, -ая, -ое (утомлённый,
усталый) հոգնած, ջարդված։
РАЗБИТЬ, -зобью, -зобьёшь, -зобьют,
сов. 1* что? ջարդեի կոտրեի փշրել։
Разбить чашку գավաթը կոտրել։
2. кого? что? (разделить) բաժանել,
տրոհել։ РазбИТЬ ИЭ ГруППЫ
խմբերի բաժանել։ S. К020? Что?
(П0беДИТЬ) ջախջախել, հաղթել։ РаЗ-
бить врага թշնամուն ջախջախել
(հաղթել)։ 4. что? (расположить,
устроить) խփել, դնել։ РазбИТЬ па-
латки վրաններ խփել։ || НвСОв. раз-
бивать, -аю, -аешь, -ают.

243

————

РАЗБИТЬСЯ, -зобьётся > -зобьются,
СОв. 1* 1աՐԴվեի կոտրվել, փշրվել*
Бутылка разбилась շիշը զարդվեց։
2* (разделиться) մասերի բաժանվեի
բաժանվել։ Разбиться на несколько
ГруШТ մի քանի խմբերի բաժան֊
վել։ || несов. разбиваться, -ается,
-аются.
РАЗБОГАТЕТЬ см. богатеть.
РАЗБОЙНИК, -а ավազակ#
РАЗБОФ, -а 1* քննում, քննություն։ Раз-
бор дела գործի քննությունt 2* (ана-
ЛИЗ) վերլուծում, վերլուծություն։ Разбор
Предложения նախադասության
վերլուծո ւմ։
РАЗБО РНЫЙ, -ая, -ое քանդովի։
РАЗБО’РЧИ ВЫЙ, -ая, -ое Ь (требовательный)
խ արություն դնող, չմա-
հավան , պահանշկո տ։ 2* (чёткий,
ЯСНЫЙ) ընթեռնելի, պարզ։ РаЗбОр-
чивая ПОДПИСЬ ընթեռնելի ստորադրություն
է
РАЗБРА’СЫВАТЬ см. разбросать.
РАЗБРОСАННЫЙ, -ая, -ое ցրված>
ցրած։
РАЗБРОСА ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? (раскидать) ցրիվ տալ, ցրել,
ցաքուցրիվ անել։ || НвССб. раЗбраСЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗБУДИТЬ см. будйть.
РАЗБУХАТЬ см. разбухнуть.
РАЗБУХНУТЬ, -Нет, -НуТ, СОв. ուռչել։
Доска от сырости разбухла տախ֊
տակը խղնավությունհց оւ ւել Է։
II несов. разбухать, -ает, -ают.
i АЗВА’Л, -а (расстройство, упадок,
разруха; վւլուզում, քայքայում, կազմալուծում
։ Развал в хозяйстве
տնտեսության քայքայում։
РАЗВА’ЛИВАТЬ см. развалйть,
РАЗВА’ЛИНЫ, -ИН ավերակներ, փլա-
տ ակներ t Развалины старинной крепости
հինավուրց ամրոցի ավերակ~
ներ։
РАЗВАЛИ ТЬ, -алю, -алишь, -алят,
сов. что? 1՛ (разрушить, разломать)
փլցնել, քանդել։ Развалить стену
պատը փլցնել (քանդել)։ 2, քայքայել,
կազմալուծել։ РаЗВЭЛИТЬ работу
кружка խմբակի աշխատանքը կազ-
մալուծեր յ| несов. разваливать, -аю,
•аешь, -ают.
РА ЗВЕ մի*թե, արդյո՞ք։
РАЗВЕВАТЬСЯ, -ается, -аются, несов.
ծածանվել, փողվէողեի ծփալ։
РАЗВЕ’ДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Что? հե տա խուզել, հե տ ազոտ ել։
|| несов. разведывать, -аю, -аешь,
-ают.
РАЗ BE’Д КА, -И 1* հետախուզում։ РаЗ~
ведка местности տեղանքի հետախուզում
։ 2* հետախուզություն։
РАЗВЕ ДЧИК, -а հետախույզt
РАЗВЕДЫВАТЬ см. разведать.
РАЗВЕШИВАТЬ см, развеять.
РАЗВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? U (раскрыть, развязать, распаковать)
բանшի բաց անել։ РаЗВернуТЬ
свёрток վյաթեթը բաց անել։ 2* ծա֊
վալել։ Развернуть деятельность գոր*
ծունեություն ծավալել։ 3* (пОВвр-
HyTb) շուռ տալ, դարձնել։ РаЗВвр-
нуть автомашину ավտոմեքենան
դարձնել։ || несов. развёртывать,
-аю, -аешь, -ают и разворачивать,
-аю, «аешь, -ают.
РАЗВЁРТЫВАТЬ см. развернуть.
РАЗВЕСЕЛИТЬ см. веселйть.
РАЗВЕ СИСТЫЙ, -ая, -ое ճյուղատա-
ր ած։
1. РАЗВЕСТИ», -еду, -едёшь, -едут,
сов. 1* кого? что? куда? տանեի
իրենց տեղերը հասցնել։ РаЗВеСТИ
детей ПО домам երեխաներին իրենց
տները տանել։ 2* KOSO? ЧШО? (рЭЗЪ-
единить) բաժանեի անշատել, իրարից
հեռացնել։ || НвСОв. раЗВОДИТЬ,
-ожу, -одишь, -одят.
2. РАЗВЕСТИ, -еду, -едёшь, -едут, сов.
что? (растворить, разбавить) ջրիկացնել,
բաց անել, լուծել։ РаЗ-
вести порошок В воде դեղափոշին
ջրի մեչ լուծել։ || НССОв. раЗВОДИТЬ,
-ожу, -бдишь, -бдят.
8. РАЗВЕСТИ’, -еду, -едёшь, -едут,
сов. кого? что? աճեցնեի բազմացնել,
բուծել, պահել։ РаЗВеСТИ КрОЛИКОВ
ճաղարներ պահել (բազմացնել)*
II несов. разводить, -ожу, -бдишь,
-бдят.
1. РАЗВЕСТИ СЬ, -едусь, -едёшься,
-едутся, сов. с кем? բաժանվել։ Раз-
вестись С женой կնոշից բաժանվեր
II несов. разводиться, -ожусь, -одишь֊
ся, -одятся.
2. РАЗВЕСТИ СЬ, -едётся, -едутся, сов.
բազմանալ, շատանալ։ На КуХНв
развелось много тараканов խոհանոցում
շատ ուտիճներ են բազմացել
։ || несов. разводиться, -бдится,
-бдятся.
РАЗВЕТВЛЕНИЕ, -ия U ճյուղավորում,
ճյուղավորելը, ճյուղավորվելը*
Разветвление дороги ճանապարհի
ճյուղավորում։ 2* ճյուղավորությո լնէ
РАЗВЕ’ЯТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов-
что? (рассеять) ցրել, ցիրուցան անել*
Ветер развеял облака քամին ցրեք

244

———-

ամպերը։ || несов. развеивать* -аю,
-аешь, -ают.
РАЗВИВА ТЬ см. развйть.
РАЗВИТИЕ, -ИЯ զարգացում, զար զա֊
ցոզությունէ Умственное развитие
մտավոր զարգացումt
РАЗВИТО’Й, -ая, -6е զարգացած։ РаЗ-
ВИТОЙ человек զարգացած մարգ։
РАЗВИТЬ, -зовью, -зовьёшь, -зовьют,
СОЗ. Что? զարգացնել, աճեցնել։ РаЗ-
ВИТЬ сельское ХОЗЯЙСТВО գյուղատըն֊
տե սություեը զարգացնելէ РаЗВИТЬ
ребёнка երեխային զարգացնել։ |)
несов. развивать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗВЛЕ’ КАТЬ см. развлёчь.
РАЗВЛЕЧЕ’НИЕ* -ИЯ 1* զվարճացում,
զվարճացնելը։ Для раЗВЛвЧеНИЯ Де-
ТвЙ երեխաների զվարճացման համար
t 2t զվարճություն, զվարճալիք։
РАЗВЛЕЧЬ, «еку, -ечёшь, -екут, сов.
кого? чем? զբաղեցնել, զվարճացներ
Развлечь Гбстей հյուրերին զբաղեց֊
ներ || несов. развлекать, -аю, -аешь,
-ают.
РАЗВОД, -а ամուսնալուծություն ,
ապահարզան ։
К РАЗВОДИТЬ см. 1* развести.
2. РАЗВОДИТЬ см. 2* развести.
3, РАЗВОДИТЬ см. 3. развести.
Ь РАЗВОДИТЬСЯ см. развестись.
2* РАЗВОДИТЬСЯ см. 2* развестись.
РАЗ ВОДНО’Й, -ЙЯ, -бе բացովի, բացվողէ
Разводной МОСТ բացովի կամուրջ։
РАЗВОРАЧИВАТЬ см. развернуть.
РАЗВЯЗАТЬ, -яжу, -яжешь, -яжут,
сов. кого? что? արձակել, քանդեի
լուծելt РаЗВЯЗаТЬ узел հանգույցը
արձակեր || несов. развязывать, *аю,
-аешь, -ают.
РАЗВЯЗАТЬСЯ, -яжется, -яжутся,
сов. արձակվել, քանդվեր Узел раз-
ВЯЗалСЯ հանգույցը արձակվեց։ || Нв~
сов. развязываться, -ается, -аются.
РАЗВЯ’ЗКА, -и վախճան, վ_երջ> լու֊
ծումt Счастливая развязка երշա-
նիկ վա խ ճան ։
РАЗВЯЗЫВАТЬ см. развязать.
РАЗВЯ’ЗЫВАТЬСЯ см. развязаться.
РАЗГАДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? լուծել, գուշակեր РаЗГЭДаТЬ
загадку հանելուկը լուծել։ Ц НвСОв.
разгадывать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗГА’ДКА, -И գուշակո ւմ, լուծում,
գուշակելը։
РАЗГА’ДЫ ВАТЬ см. разгадать.
РАЗГА Р, -а եռուն շրշան, բուռն շրշան,
թեժ պահ։ Разгар полевых работ
դաշտային աշխատանքների եռուն շըր-
շան t
РАЗГИБАТЬ см. разогнуть.
РАЗГЛАДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят,
сов. что? чем? հարթել, կոկել, ուղ֊
ղել, ար դո լկեր || несов. разглаживать,
-аю, -аешь, -ают.
РАЗГЛАЖИВАТЬ см. разгладить.
РАЗГЛАСИТЬ, -ашу? -асйшь, -асят,
СОв. Что? տարածել, հրապարակ հա֊
ներ Разгласить военную тайну
ռազմական գաղտնիքը հրապարակ հա֊
ձեր || несов. разглашать, -аю, -аешь,
-ают.
РАЗГЛАШАТЬ^, разгласить.
РАЗГОВАРИВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
несов. с кем? о ком? о чём? (беседовать,
говорить) խոսել, խո սակ֊
ցել, զրուցեր Разговаривать с товарищем
ընկերոջ հետ խոսեր
РАЗГОВО’Р, -а (беседа) խոսակցություն,
զրույց։ Вести разговор զրո1-*
РАЗГОВОРЧИВЫЙ, -ая, -ое զրուցասեր
։
РАЗГОНЯТЬ^, разогнать.
РАЗГОНЯТЬСЯ см. разогнаться.
РАЗГРАНИЧИВАТЬ см. разгранй-
чить.
РАЗГРАНИЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат,
СОв. что? սահմանազատել, սահմա֊
նատեր || несов. разграничивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗГРОМ, -а 1* շա խշա խում, շարդ,
շա խշա խելը, շար դելը։ 2. (разорение)
ավերում, ավերածություն։
РАЗГРОМИТЬ см. громйть. РАЗГРУЖАТЬ см. разгрузйть.
АЗГРУЗИ’ТЬ, -ужу, -узишь, -узят,
сов. кого? что? բեռնաթափեր Разгру-
ЗИТЬ вагон վագոնը բեռնաթափեր
II несов. разгружать, -аю, -аешь,
-ают,
РАЗГРУЗКА, -И բեռնաթափում, դատարկս
ւմ t
РАЗГРЬГЗТЬ СМ. грызть.
РАЗДАВАТЬ см. раздать.
РАЗДАВАТЬСЯ см. раздаться.
РАЗДАВИТЬ см. давйть.
РАЗДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадим,
-дадйте, -дадут, сов. что? кому?
բաժանել, բաշխեր РаЗДЗТЬ ДСТЯМ
подарки երեխաներին նվերներ բաժաներ
|| несов. раздавать, -даю,
-даёшь, -дают.
РАЗДАТЬСЯ, -астся, -адутся,^ сев♦
լսվել, հնչեր || несов. раздаваться,
-даётся, -даются.
РАЗД ВИ ГАТЬ см. раздвйнуть.
РАЗДВИ НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, ссе.
что? իրարից հեռացնել, բաց աներ

245

————

II несов. раздвигать, -аю, -аешь.
-ают.
РАЗДЕВАТЬ см. раздеть.
РАЗДЕ’Л, -а 7* բաժանում, բաժանելըt
2. հատված, բաժին։ Раздел книги
գրքի հատված։ РаЗДвЛ ГаЗвТЫ թերթի
բաժին։
РАЗДЕЛЕНИЕ, -ИЯ բաժանում, տ բո֊
հում յ բաժանելը, տբոհելը։ РвЗДе-
ление труда աշխատանքի բաժանս ւմ։
РАЗДЕЛ И’ТЬ, «елю, -ёлишь, -ёлят,
сов. кого? что? на что? с кем? между
кем? между чем? բաժաներ |] несов.
делить, делю, делишь, делят и
разделять, -яю, -яешь, -яют.
РАЗДЕЛЬНО (отдельно) առանձին֊
առանձին, բաժան։ Ж^ТЬ раЗДеЛЬНО
բաժան ապրեր
РАЗДЕЛЯ ТЬ см. разделить.
РАЗДЕТЬ, -ёну, -ёнешь, -ёнут, сов.
КОгО? մերկացնել, տկլորացնել, շորերը
հաներ Мать раздела ребёнка մայրը
երեխայի շորերը հանեց։ || Н£ССв*
раздевать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗДОР, -а երկպառակություն, խռովություն
։ Сеять раздор երկ պառակու-
թյուն սերմաներ
РАЗДРАЖА ТЬ см. раздражйть.
РАЗДРАЖАТЬСЯ см. раздражиться.
РАЗДРАЖЕНИЕ, -ИЯ и գրգռում։
2* ջղայնություն, զայրույթ ։
РАЗДРАЖИТЕЛЬ, -ЛЯ ԳՐԳէլԻի ԳՐ դըռում
առա շա ցնո ղ։
РАЗДРАЖИТЬ, -жу, -жйшь, -жат»
сов. и кого? շղայնացնել, բարկաց-
նել, զայրացներ РаЗДраЖИТЬ Не-
уместными шутками անպատեհ կատակներով
զայրացներ 2* ЧтО? ԳԸՐ’
գըռել, բորբոքեր РаЗДраЖИТЬ рЭНу
վերքը բորբոքեր || несов. раздражать,
~аю, -аешь, -ают.
РАЗДРАЖИТЬСЯ, -жусь, -жйшься,
-жатся, сов. 1* (рассердиться) ջղաւ՜
նանալ, զայրանալ, բարկանար 2* գըր-
դրռվել, բոր բո քվե լ։ || НвСОв. раЗДра-
жаться, -аюсь, -аешься, -аются.
РАЗДРОБИТЬ, -блю, -бйшь, -бят,
СОв. Что? մանրել, շարդել, փշրեր
II несов. раздроблять, -яю, -яешь.
-ЯЮТ-
РАЗДРОБЛЯ’ТЬ см. раздробйть.
РАЗДУВАТЬ см. раздуть.
РАЗДУМАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
մտադրո լթյո ւնր վախել, միտքը փո՝
խել։
РАЗДУ’МЫВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
НеСОв. երկար մտածել, տատանվեր
РАЗДУТЬ, -ую, -уешь -уют, сов. чтб?
1՝ (разжечь) բորբոքեի արծարծել,
բորբեր РаЗДуТЬ ОГОНЬ կրակը բորբել։
2* (надуть) փլեի ուռեցնել, փքել։
|| несов. раздувать, *аю, -йешь, -ают.
РАЗЖАТЬ, -зожму, -зожмёшь, -зо-
жмут? СОв. что? բաց անել, բացել,
թուլացներ РйЗЖЗТЬ ГОрСТЬ բուռը
բաց աներ || несов. разжимать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗЖЕЧЬ, -зожгу, -зожжёшь, -30-
жгут, СОв. что? 1* վառեի բորբոքեր
Разжечь костёр խարույկ վառեր
2* հրահրել, բորբոքել, սաստկացներ
Разжечь Вражду թշնամություն
հրահրեր || несов. разжигать, -аю,
-аешь, -атот.
РАЗЖИГАТЬ см. разжечь,
РАЗЖИМАТЬ см. разжать.
РАЗЖИРЕТЬ см. жиреть,
РАЗЛАГАТЬ см. разложить.
РАЗЛА’Д, -a է. (несогласие) անհամս.֊
ձայնություն։ 2* (раЗДОр) գժտություն,
երկ պառակությո ւն, պառակտում։
РАЗЛА’МЫВАТЬ см, разломать.
РАЗЛИ’В, -а (половодье) հեղեղում,
ողողում, վարարում, հո ր գա ց ում։
РАЗЛИВАТЬ см. разлйть.
РАЗЛИНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют,
СОв. что? (налиновать) տողեի գծեր
И несов. разлиновывать, -ываю, -ыва-
ешь, -ывают.
РАЗЛИНО’ ВЫ ВАТЬ см. разлиновать.
РАЗЛИТЬ, -зольэ, -зольешь, -зольют,
сов. что? է* (пролить) թափել, թափթփեր
Разлить молоко կաթը թ&֊
փել։ 2. (налить) 1ցնե,ի ածել (մի
քանի տեղ)։ РвЗЛИТЬ С>7П ПО ТЭрвЛ-
Кам ապուրը լցնել ափսեները։ |j НС-
сов. разлива’ть, -Խ. -аешь, -ают.
РАЗЛИЧАТЬ см. различить.
РАЗЛИЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, несов. տարբերվեչ, զանա
զանվել, շոկվեր Различаться по
ЦВеТу Գիլյնով տարբերվեր
РАЗЛИЧИЕ, -ИЯ (разница) տարբե֊
րություն, զանազանություն, խտրություն
։ Ставить различия խտրություն
գներ
РАЗЛИЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов .
кого? что? (отличить) տարբերեի
ղան ազւսնե Ի շոկեր || НвСОв- раЗЛИ-
чать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое /. (разный^
տարբեր, զանազան։ РаЗЛИЧНЬГе
ВЗГЛЯДЫ տարբեր հայացքներ։ 2,
(разнообразный, всякий, всевозможный)
ամեն տեսակի, տե սակ֊տեսակ,
այլևայլ։
РАЗЛОЖЕ’НИЕ, -ИЯ 1. տա բբալու֊
ծում, տարրալուծելը։ РаЗЛОЖеНИС

246

————

химических соединений քիմիական
միացությո ւնների տարրալուծում ։
2. քայքայում, նեխում, քայքայվելը,
նեխելը։ 3. (дезорганизация) քայքայում,
կազմալուծում։
!. РАЗЛОЖИТЬ, -ожу, -ожишь, -бжат,
СОв. ЧГПО? դար սել, դա ոավորել (տար֊
բեր տեղեր)։ Разложить вещи по
чемоданам Իրերը դասավորել ճամ֊
պրուկներում։ || несов. раскладывать,
-аю, -аешь, -ают.
2. РАЗЛОЖИТЬ, -ожу, -ожишь, -ожат,
СОв. 1* ЧтО? տարրալուծել։ 2с что?
կազմալուծել, քայքայել, բարոյա֊
լքեր |[ несов. разлагать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗЛОМАТЬ, -аю, -аешь, -ают \
РАЗЛОМИТЬ, -ОМЛК), -омишь, -омят/
сов. чта? Ь (сломать) կոտրել, ջար-
դեր 2« (разрушить) քանդեր Разломать
старые дома Հին տները քան֊
դեր |] несов. разламывать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗ Л У’КА, -И անշատում, բաժանումt
РАЗЛУЧАТЬ см. разлучить.
РАЗЛУЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
кого? с кем? с чем? անջատել, բա֊
ժանել, իրարից Հեռացներ |{ НвСОв.
разлучать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗМА’ЛЫВАТЬ см. размолоть.
РАЗМАТЫВАТЬ см, размотать.
РАЗМА’Х, -а (-у) թավ,tt Ударить с
размаху թափով խփեր
РАЗМА’Х И ВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
НвСОв. чем? թափահարել, տարուբերել,
ճոճեր Размахивать руками ձեռ֊
քերը թափահարեր
РАЗМЕЛЬЧИТЬ см. мельчить.
РАЗМЕН, -а 1* մանրում, մանրացում
(դրամի)։ 2, փոխանակում։ РаЗМвН
пленных դերիների փոխանակում։
РАЗМЕНИВАТЬ см. разменять.
РАЗМЕНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, ссв.
что? մանր ել (դրամ)։ Разменять пять
рублей Հի^գ ռոլրլԻ մանրեր
|| несов. разменивать, -аю, -аешь,
-ают.
РАЗМЕ’Р, -а (величина) լափ, չափս,
մեծություն։ РаЗМСр ТуфеЛЬ կոշիկ֊
ների չավւսը։
РАЗМЕСТИ «ГЬ, -ещу, -естйшь, -естят,
СОв. кого? что? տեղավորել, դասավորեր
|| несов. размещать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗМЕШАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? в чём? խառնել, լուծեր || НвСОв.
размешивать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗМЕ’ ПИВАТЬ см. размешать.
РАЗМЕЩАТЬ см. разместить.
РАЗМНОЖАТЬ см. размножить.
Р АЗМ Н ОЖ Е’ Н И Е, -ИЯ բազմացում,
աճեցում, բազմանալը, շատանալը։
РАЗМНОЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат,
СОв. 1* что? բազմացնել, շատացներ
Размножить рукопись на машинке
ձեռագիրը գրամեքենայո վ բաղմաց-
ներ 2. кого? что? (развести) բաղ-
մտցնել, աճեցնել, բուծեր Ц НвСОв.
размножать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗМОЛ ВКА, -и (разлад) դ ժ տությո ւն ,
տ արա ձայնո ւթյուն։
РАЗМОЛОТЬ, -мелю, -мелешь, -мелют,
сов. что? աղար Размолоть
пшеницу ցորենը աղար || несов. размалывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАЗМОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ЧтО? քանդել, արձակել, ետ տալ
(կծկածը)։ || несов. разматывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАЗМЫШЛЕНИЕ, -ия խորհում,
մտածում, խորհելը, մ տածելը։ 2* խոր-
հըրդա ծություն , մտորմունք, մտածմունք
։
РАЗМЫШЛЯТЬ, -яю, -яешь, -яют,
несов. О КОМ? О чём? խորհել, մտածեի
մ տ որ ել, խորհրդածեր
РАЗНЕСТИ’, -есу, -есёшь, -есут, сов.
ЧтО? 1* տանել, տանել հասցնել (մի
շարք տեղեր)։ 2* (развеять, рассеять)
տարածել, ցրել, ցաքուցրիվ աներ
3. (разбить, разрушить) ջարդուփշուր
անել, ջարդել, ջախջախել։
|| несов. разносить, -ошу, -бсишь,
-осят.
РАЗНИМАТЬ см. разнять.
РА’ЗНИЦА, -ы (различие) տարբերություն
։
РАЗНОВИДНОСТЬ, -ТИ 1. տարատեսակություն,
այլատեսակությունt
2. տարատեսակ, տեսակ, այլատեսակ
։ Разновидность гриппа գրիպի
տարատեսակ։
РАЗНОГЛАХИЕ, -ИЯ տարաձայնություն,
անհամաձայնություն։
РАЗН00БРА ЗИЕ, -ИЯ զանազանակերպություն,
բազմազանություն։ ВнеС-
ТИ разнообразие բազմազանություն
մտցներ
РАЗНООБРА ЗНЫЙ, -ая, -ое բսւզմա-
զան, բազմապիսի, տեսակ֊ տեսակ։
РАЗНОРАБО’ЧИЙ, -его (чернорабочий)
սևագործ բանվոր, ամեն աշխա-
տանք կատարող բանվոր։
РАЗНОРЕЧИ’ВЫЙ, -ая, -ое (противоречивый)
հակասական։

247

————-

РАЗНОРОДНЫЙ, -аЯ, -Об տարատեսակ,
տարասեռ։ Разнородные вещества
տարատեսակ նյութերг
РАЗНОСИТЬ см, разнестй.
РАЗНОСТОРОННЕ բազմակողմանիորեն
։ Разносторонне обсудить բազմակողմանիորեն
քննարկել։
РАЗНОСТОРО ННИЙ, -яя, -ее U (многообразный,
многосторонний) բազմակողմանի
։ Разносторонняя деятельность
բազմակողմանի գործու*
նեություն։ 2. անհավա սարակողմ։
Разносторонний треугольник անհավասարակողմ
եռանկյունի։
РА ЗНОСТЬ, -ТИ 1* (различие) տարբերություն
, զանազանություն։ РАЗНОСТЬ
характеров բնավորությունների
տարբերություն։ 2. մնացորտի տարբեր
ո ւթ յո ւն։
РАЗНОЦВЕ ТНЫЙ, -ая, -ое գույնըզ֊
գույն յ բազմերանգ , երփներանգ։ РаЗ~
ноцветные карандаши գույնզգույն
մա տի տներ։
РАЗНУЗДАННЫЙ, -ая, -ое սանձար֊
ճակ, սանձազերծ։
РАЗНЫЙ, -ая, -ое 1* (неодинаковый)
տարբեր։ Разный ПОДХОД տարբեր
մոտեցում։ 2. (раЗЛИЧНЫЙ, МНОГО-
ОбраЗНЫЙ) զանազան, բազմազան ,
այլևայլ, ամեն տեսակի։ РаЗНЫв
МНеНИЯ զան ազան կարծիքներ։
разня ть, -ниму, -нймешь, -нймут,
СОв. КОгО? Что? իրարից բաժանեի
միմյանցից ան շա տ ե լ։ || НвСОв с р&ЗИИ-
мать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗОБЛАЧАТЬ см. разоблачйть.
РАЗОБЛАЧЕ НИЕ, -ИЯ մերկացում, դիմակազերծում)
մերկացնելը, դիմակազերծելը,
դիմակազերծ անելը։
РАЗОБЛАЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат,
сов. кого? что? (обличить) մերկացնել,
դիմակազերծ անել։ j| НвСОв. раз-
облачать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗОБРАТЬ, -зберу, -зберёшь, -збе-
рут, С08. что? 1* քանդել, մասերի
բաժանել։ Разобрать авторучку ինքնահոսը
քանդել։ 2* քննել։ РаЗОбраТЬ
ДеЛО գործը քննել։ 3. վերլուծել։ РйЗО-
брать предложение նախադասություն
ը վերլուծել։ 4. (ПОНЯТЬ) հասկանալ
, վերծանեի գլուխ հանելէ || Нв՜
сов. разбирать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗОБРАТЬСЯ, -зберусь, -зберёшься,
-зберутся, сов. в ком? в чём? հասկա-
նալ, ըմբռնել, գլուխ հանել։ |) НвСОв.
разбираться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
РАЗОГНАТЬ, -згоню, -згонишь, -згб-
нят, сов. U кого? что? քշել, ցրեր
2* что? ցրել, ցրԻՎ տալ* || несов•
разгонять, -яю, -яешь, -яют.
РАЗОГРЕВАТЬ см, разогреть.
РАЗОГРЕТЬ, -ею, -еешь, -ёют, сов,
Что? տաքացնել, ջերմացնել։ РаЗО-
Греть обед ճաշը տաքացնելt || НвСОв.
разогревать, -аю, *аешь, ают,
РАЗОЗЛИТЬ см. злить.
РАЗОЗЛИТЬСЯ см, злйться.
РАЗОЙТИСЬ, -йдусь, -йдёшься, -йдут-
СЯ, СОв. ցրվել, հեռանալ, բաժանվել
։ Гости разошлись հյուրերը дբրվեցին
։ 2♦ Վ աճառվե լ, ծախսվել։ Товар
быстро разошёлся ապրանքը արագ
վաճառվեց։ Деньги разошлись на
КНИГИ փողերը ծախսվեցին գրքերի
Վրա։ 3* (распространиться) տարած֊
վել։ 4* с кем? (развестись) իրարից
բաժանվել (ամուսինների մա սին)։
|| несов. расходиться, -ожусь, -одишь-
ся, -бдятся.
РАЗОРВАТЬ, -ву, -вёшь, -вут, сов*
U кого? что? պատ ռել, պատառո*
տել, կտոր֊ կտոր անել։ РаЗОрВаТЬ
ПИСЬМО նամակը պա առել։ 2է ЧШО?
с кем? (прервать) խզել, կտրել
(կապերը, հարա բերո ւթյունները)։
Разорвать дружеские связи բարեկամ
ական կապերը խզել։ || НвСОв,
разрывать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗОРВАТЬСЯ, -вётся, -вутся. сов,
1* պատռվել, պատառոտվել։ 2* պայ*
թել, ճաքել։ || несов. разрываться,
-ается, -аются.
РАЗОРЕНИЕ, -ИЯ 1* ավերում, քայքայում,
քանդում։ 2* սնանկացումt
РАЗОРИТЕЛЬ, -ля ավերիչ, քայքայիչ
(մարդ)։
РАЗОРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
1« что? ավերել, քայքայել, քանդել։
2* кого? что? սնանկացնել։ j| НвСОв.
разорять, -яю, -яешь, -яют.
РАЗОРУЖАТЬ см. разоружйть.
РАЗОРУЖЕ НИЕ, -ия U զինաթափում,
զինաթափելը։ 2* զինաթափություն։
РАЗОРУЖИТЬ, -жу, -жйшь, -жат,
СОв. кого? что? զինաթափ անել, զի-
նաթափեր Разоружить пленных գերիներին
զինաթափ աներ || НвСОв.
разоружать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗОРЯТЬ см. разорить.
РАЗОСТЛАТЬ см. расстилать.
РАЗОЧАРОВАН И ~ия հիասթափու֊
թյուն։
РАЗОЧАРО ВАННЫЙ, -ая, -ое <Էաս-
թափված, հուսախաբ։
РАЗОЧАРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ЮТ» сов. кого? հիասթափեցնել, հուսա

248

————

խաբել։ |] несов. разочаровывать,
-ываю, -ываешь, -ывают.
РАЗОЧАРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешь-
СЯ, -руЮТСЯ, СОв. в КОМ? в Чём? հի աս֊
թափվեի հուսա խա բվել։ РаЗОЧарО-
ваться В Друзьях բարեկամներից
հիш սթափվել։ || НвСОв. раЗОЧарОЕЫ-
ваться, -ываюсь, -ываешься, -ыва-
ются.
РАЗОЧАРОВЫВАТЬ см. разочаровать.
РА30ЧАР0′ ВЫ ВАТЬСЯ см. разочароваться.
РАЗРАБАТЫВАТЬ см. разработать.
РАЗРАБОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
сов. что? կակել։ Разработать проект
նախագիծը մշակեր || несов. разрабатывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАЗРАВНИВАТЬ см. разровнять.
РАЗРАЖАТЬСЯ см. разразйться.
РАЗРАЗИТЬСЯ, -зйтся, -зятся, сов.
ճայթեի պայթել։ Гроза разразилась
ամպրոպը ճայթեց։ || НССОЗ. разра-
жаться, -ается, — аются.
РАЗРЕДИТЬ, -ежу, -едйшь, -едят,
сов. что? նո սրացնել, ցանցառացնել։
II несов. разрежать, -аю, -аешь,
-ают.
РАЗРЕД ТЬСЯ, ‘Дйтся, -дятся, сов.
նոսրանա ի ցանցառանալ։ || НвСОв.
разрежаться, * ается, -аются.
РАЗРЕЖАТЬ см. разредйть.
РАЗРЕЖАТЬСЯ см. разредиться.
РАЗРЕ’З, -а 1* կտրում, հատում, կտրե֊
լը, հատելըt 2. կտրվածք։
РАЗРЕ’ЗАТЬ, -ёжу, -ёжешь, *ёжут,
сов. что? 1* կտրեի կտրատել։ РаЗ-
резать арбуз ձմերուկը կտրել։ РаЗрв-
зать хлеб հացը կտրատել։ 2, հատել։
11 несов. разрезать, -аю, -аешь, -ают
и разрёзывать, -аю, -аеиь, -ают.
РАЗРЕЗАТЬ 1 оазпёзать
РАЗРЕЗЫВАТЬ )см՜ РазРезат°-
РАЗРЕШАТЬ см. разрешить.
РАЗРЕШЕНИЕ, -ия U (позволение)
թույլտվություն, թույլատրում։ С рЭЗ-
решения родителей ծնողների թույլ-
տվությամբt 2* լուծում) վճռում,
լուծելը, վճռելը։ Разрешение загадки
հանելոլկի լուծում։
РАЗРЕШИМЫЙ, -ая, Ое լուծելի։
РАЗРЕШИТЬ, -шу, -шйшь,. -шат, сов.
1* что? кому? (позволить) թույլ
տալ, թույլատրել։ Разрешить ВОЙТИ
թույլ տալ ներս մտնել։ 2 « ЧтО?
լուծելը, վճռելը։ РаЗреШКТЬ ТРУДНЫЙ
вопрос դժվար հարց լուծել։ 3* ЧтО?
(рассеять, устранить) փարատեի ցը֊
րել։ Разрешить сомнения կասկած֊
ները փարատել {ցրել)։ || НСССвհ
разрешать, -аю, -аешь, -ают. Հ
РАЗРИСОВАТЬ, -сую, -суешь, -суюту
СОв. кого? что? նախշազարդեի նախՀ
շել, նկարազարդել։ || НвСОв. раЗрИСС4
вывать, -ываю, -ываешь, -ывают
РАЗРИСО’ В КА, -И նախշում, նա խշա֊
զարդում ։
РАЗРИСО’БЫВАТЬ см. разрисовать*
РАЗРОВНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, coet
что? հարթել, հավասարեցնել։ Ра Ц4
РОВНЯТЬ ДОрОГу ճանապարհը հարկ
թել։ || несов. разравнивать, -ак>,
-аешь, -ают.
РАЗРУХА, -И քայքայում, ավերմունք։
РАЗРУШАТЬ см. разрушить.
РАЗРУШЕНИЕ, -ия կործանում, ավե֊
րում, ավերածություն, ավերմունք։
РАЗРУ ШИТЬ, -шу , -шишь, -шат, cq§,
Что? 1» կործանել, ավերել, քանդելt
2* կործանել, խորտակել, քայքայեր
Разрушить здоровье առո ղջո ւթյո ւնը
քայքայեր || несов. разрушать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗРЬГВ, -а 1* խզում, կտրում {կապերի,
հարաբերությունների)։ 2. պա տ ըռ~
վածք, բացվածք։ 3. (взрыв) պայ֊
թում, պայթյուն։
РАЗРЫВАТЬ см. разорвать.
РАЗРЫВАТЬСЯ см. разорваться.
РАЗРЫВНО’Й, -ая, -ое պայթուցիկ,
պայթող։ Разрывная сила снаряда
արկի պայթուցիկ ուժը։
1. РАЗРЯ’Д, -а տարակարգ, կարդ։ Сле-
сарь шестого разряда վեցերորդ
կարգի փականագործ։
2. РАЗРЯ Д, -а լիցքահանում, պարպում։
Электрический разряд Էլեկտրական
պ ար պ ո ւմ։
1. РАЗРЯДИТЬ, -яжу, -ядйшь, -ядят,
сов. кого? что? (нарядить) զուգեի
պճնել, զար գար ել։ || НвСОв. раЗрЯЖаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
2. РАЗРЯДИТЬ, -яжу, -ядйшь, -ядят,
СОв. что? 1* լիցքահանել, լիցքը Հանել
, դա տարկել, պարպեր РаЗрЯДНТЬ
ружьё հրացանի լիցքը հանել, հրա֊
ցանը պարպել (կրակ լով)։ 2* լիցքա֊
թափ անել, պարպեր Р S3 рЯДИТЬ
электрическую батарею Էլեկտրա֊
կան մարտկոցը պարպեր J] НвСОв*
разряжать, ■ аю, -аешь, *ают.
1. РАЗРЯЖАТЬ см. 1* разрядить.
2. РАЗРЯЖАТЬ см. 2* разрядить.
РАЗУВАТЬ см. разуть.
РАЗУВАТЬСЯ см. разуться.
РАЗУЗНАВАТЬ см. разузнать.
РАЗУЗНАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Что? у КОгО? О КОМ? О Чём? իմանալ,

249

————-

տեղեկանալ (Հարցուփորձով)։ j| Нвт
сов. разузнавать, ՝наю, «наёшь,
-нают.
РАЗУКРАТИТЬ, -ашу> -асишь, -асят,
сов. что? (украсить) զարգար ել։ Разукрасить
здания флагами շենքերը
դրոշակներով զար դարեր || НвСОв. рЗЗ-
украшивать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗУКРАШИВАТЬ см. разукрасить.
РА ЗУЛ!, -3 բանականություն, խելք։
РАЗУМНЫЙ, -ая, -ое /. բանական։
Разумное существо բանական էակ։
2* (толковый, рассудительный) խե-
լացի} ‘иելոք , խելամիտ։
РАЗУТЬ, -ую, -уешь, -уют, сов. кого?
Что? բոբկացնել, մեկի ոտնամանները
Հաներ || нвсов. разувать, -аю,
-аешь, -ают.
РАЗУТЬСЯ, -уюсь, -уешься, -уются,
сов. բոբկանար || нвсов. разуваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
РАЗУЧИВАТЬ см. разучить.
РАЗУЧИВАТЬСЯ см. разучйться.
РАЗУЧИТЬ, -учу, -учишь, -учат, сов.
ЧтО? սովորել, սեր տել, վարժվեր
Разучить новую песню նոր երգ
սովորել Լսերտել)։ || НвСОв. раЗ\ЧИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗУЧИТЬСЯ, -учусь, -учишься,
-учаТСЯ, СОв. սովորածը մոռանալ, մի
բան անելու ունակությունը կորցնել,
ետ սո վորե լ, տարավարժվեր Разу-
читься играть в шахматы շախմատ
խաղալը մոռանար Разучиться танце-
вать պարելը մոռանար || НвСОв. раЗ-
учиваться, -аюсь -аешься, -аются.
РАЗЪЕДИНЕНИЕ, -ИЯ անջատում, բաժանում,
զատում։
РАЗЪЕДИНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят,
сов. кого? что? (разделить, отделить)
անջատել, բաժան ե լ , զատեր Разъединить
электрические провода
էլեկտրալարերը ան շատեր || НвСОв.
разъединять, -яю, -яешь, -яют.
РАЗЪЕДИНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
-НЯТСЯ, СОв. անշատվել, բաժանվեր
II нвсов. разъединяться, -яюсь, -яешь-
ся, -яются.
РАЗЪЕДИНЯТЬ см. разъединйть.
РАЗЪЕДИНЯТЬСЯ см. разъединиться.
РАЗЪЕ ЗД, a U (поездка, путешествие)
շրշադայությո ւն , ուղևորություն
(փոխադրամիջոցով)։ 2. երկաթուղային
ուղե բաժանք, կիսակայարան։
РАЗЪЕЗЖАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
շրջագայել, շրջել (փոխագրա-
միջողով)t
РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ см. разъехаться.
РАЗЪЕ ХАТЬСЯ, -ёдутся, сов, (уехать)
ցրվել, մեկնել (զանազան տեղեր)t
После ужина гости разъехались
ընթրիքից Հետո Հյուրերը ցրվեցին։
|| несов. разъезжаться, -аются.
РАЗЪЯРЁННЫЙ, -ая, -ое կատաղած,
կա տաղի։
РАЗЪЯРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов. кого? чем? կատաղեցնել, գազազեցներ
|| несов. разъярять, -яю, -яешь,
-яют.
РАЗЪЯРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься,
-рЯТСЯ, СОв. կատաղել, գազազել, մոլեգներ
|| несов. разъяряться, -яюсь,
-яешься, -яются.
РАЗЪЯРЯТЬ см. разъярйть,
РАЗЪЯРЯТЬСЯ см. разъярйться.
РАЗЪЯСНЕНИЕ, -ИЯ 1* պարզաբանում,
լուսաբանում։ 2* պարզաբանություն,
բացատրություն։ ДаТЬ
разъяснение բացատրություն տար
РАЗЪЯСНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
Что? KOMI/? պարզաբանել, լուսաբանել,
բացատրեր || несов. разъяснять,
-яю, -яешь, -яют.
РАЗЪЯСНЯТЬ см. разъяснйть.
РАЗЫСКАТЬ, -ыщу, -ыщешь, -ыщут,
СОв. кого? что? որոնելով գտներ || не-
сов. разыскивать, -аю, -аешь, -ают.
РАЗЬГСКИВАТЬ см. разыскать.
РАЙКО’М, -а (районный комитет) շրրշ՜
կոմ (շրջանային կոմիտե)#
РАЙО Н, -а շրշան։ Южные районы
СТраНЫ երկրի Հարավային շրջանները
։ Ленинский район Еревана
Երևանի լենինյան շրշանըt
РАЙО’НН ЫЙ, -ая, -ое շրջանային,
շրշանի։ РаЙОННЫЙ центр շրջանային
կենտրոն, շրջկենտրոն։
РАЙСОВЕТ, -а (районный совет) շըրջ֊
սովետ (շրշանային սովետ)։
1. РАК, -а խեցգետին։
2. РАК, -а քաղցկեղ։ Рак печени լյարդի
քա ղցկեղ։
РАКЕТА, -ы Հրթիռ։ Космическая ракета
տիեզերական Հրթիռ։
РАКЕТНЫЙ, -ая, -ое Հրթիռային,
Հրթիռի։ Ракетные войска Հրթիռային
զորքեր։
РА КОВИНА, -ы (ракушка) խե0հ
2. կոնք։ Раковина умывальника
լվացարանի կոնք։ 3* փչուկ, խոռոչ,
չեչ (ձուլ ած մետաղի մեջ)։
РАКУ’ШКА, -И խեցիկ, խխունջ։ Со-
бирать ракушки на берегу моря
ծովափին խեցիկներ Հավաքել։
РА’МА, -Ы շրջանակ, փեղկ։ Рама ДЛЯ
картины նկարի շրջանակ։ ОкОННаЯ
рама պ ш տп ւՀանի փեղ

250

———-

РА’МКА, -и շրջանակ։
РА’НА, -Ы վերք։
РАНГ, -а (разряд, степень, чин) աստիճան,
կարգ։
РА’НЕЕ (раньше) է* ավելի վաղ, ավելի
շուտ, շուտ։ 2« առաջ, առաջվա ժամանակները
։
1. РА НЕНЫЙ, -ОГО վիրավոր (մարգ)։
2. РА’НЕНЫЙ, -ая, -ое վիրավոր։
Раненый боец վիրավոր մարտիկ*
РА’НЕЦ, -нца պայուսակ (մեջքին կրե-
լու)։
РА’НТ2ТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов. и не-
сов. кого? что? чем? վիրավորել։ Ранить
руку ձեռքը վիրավորել։
РА’ННИЙ, -я [, -ее 1* վաղ։ Раннее
утро ՎաէԼ առավո տ ։ 2. վա զա հա и,
վազա ժամ։ Ранняя пшеница վաղահաս
ցորեն։ Ранняя смерть վաղաժամ
մահ։
РА’НЭ վաղ, շուտ։ Рано вечером
վաղ երեկոյան։ Рано СОЗреТЬ շուտ
հասնել։ 2* շուտ Է։
РАНЬШЕ (ранее) 1* ավելի վաղ, ավելի
շուտ, առաջ, շուտ ։ РаНЬШе ВремеНИ
ժամանակից շուտ։ 2* (првЖДе) առաջ,
առաջվա ժամանակներըг РаНЬШе ОН
учился хорошо առաջ նա լավ Էր
սովորում։
РАПИРА, -И սուսեր։
РАПОРТ, -а զեկույց։
РА’СА, -Ы ռասա, ցեղ (մարգկային)։
РАСКАИВАТЬСЯ см. раскаяться.
РАСКАЛЁННЫЙ, -ЭЯ, -Ое շիկացած։
РАСКАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
что? շիկ ցնել։ |j несов. раскалять,
-яю, -яешь, -яют.
РАСКАЛИТЬСЯ, -лйтся, -лятся, сов.
շիկանալ։ Утюг раСКаЛИЛСЯ արդուկը
շիկացել Է։ || несов. раскаляться,
-яется, -яются.
РАС КА’Л Ы ВАТЬ см. расколоть.
РАСКАЛЯТЬ см. раскалить.
РАСКАЛЯТЬСЯ см. раскалиться.
РАСКАЯНИЕ, -ИЯ զղչում,
РАСКАЯТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
ся, сов. в чём? զղջալ։ || несов. раскаиваться,
-ваюсь, -ваешься, -ваются.
РАСКИДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? что? (разбросать) ցրել, ցրիվ
տալ, ցաքուցրիվ անել։ || НвСОв. раС-
кйдывать, -аю, -аешь, -ают.
РАСКИ’ДЫВАТЬ см. раскидать.
РАСКЛАДНО Й, -ая, -бе բացովի, ծալովի,
բացվող։ Раскладной стол
բագովի սեղան։
РАСКЛАДУШКА, -и ծալովի մահճակալ
։
РАСКЛА’ДЫВАТЬ см. разложить.
РАСКО Л, -a U ճեղքում, ջարգում, կոտրում
։ 2* պառակտո ւմ։
РАСКОЛОТЬ, -колю, -колешь, -колют,
СОв. что? 1* ճեղք ել, ջարդել, կոտրել։
2, պառակտեր \\ несов. раскалывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАС КО’ПКИ, -ПОК պեղումներ։ РаСКОП-
ки древнего города հին քաղաքի
պեղումներ։
РАСКРАХИТЬ, -ашу, -асишь, -асят,
С08. что? գույնզգույն ներկել, գունազարդել,
նախշել։ |j НвСОв. раСКрашИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАСКРА’ШИ ВАТЬ см. раскрасить.
РАСКРОШИТЬ см. крошйть.
РАСКРЫВАТЬ см. раскрыть.
РАСКРЫТЬ, -рою, -роешь, -р6ют5
СОЗ. 7* что? (открыть) բաց անեի
բանալ։ Раскрыть КНИГу գիրքը բաց
անել։ 2. кого? что? (выявить, обнаружить,
найти) հայտնաբերել, բա-
ցահայտել, հայտնագործել, երևան հանելt
3. что? (разоблачить) մերկացնել,
բա ցահայտել։ || НвСОв. раскры
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАСКУ ПОРИВАТЬ см. раскупорить.
РАСКУПОРИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
сов. что? խցանը հանել, բերանը բա*
նալ։ |( несов. раскупоривать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСОВЫЙ, -ая, -ое ցեղային, ռասա*
յա կան։
РАСПАД, -а տրոհում, քայքայում,
կազմալուծում ։
РАСПАХАТЬ, -пашу, -пашешь, -пашут,
сов. что? (вспахать) հերկել,
վարել։ Распахать целину խոպանը
հերկեր || несов. распахивать, -аю,
-аешь, -ают.
1. РАСПА’ХИВАТЬ см. распахать.
2. РАСПА’ХИВАТЬ см. распахнуть.
РАСПАХНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? (раскрыть) կրնկի վրա բանալ
(դուռը, պատուհանը), լայն բաց անել։
Распахнуть дверь դուռը լայն բաց
աներ || несов. распахивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСПЕЧАТАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
СОв. что? բաց անեի բանալ (ծրարը,
փակած նամակը), կնիքը պոկել։ РаС-
печатать письмо նամակը բաց աներ
|| несов. распечатывать, -аю, -аешь,
-ают.
РАСП ЕЧ АТЫ ВАТЬ см. распечатать.
РАСПИСАНИЕ, -ИЯ ցուցակ, կարդա-
ցուցակ, չվացուցակ։ РаСПИСЗНИС
ПОеЗДОВ գնացքների չվացուցակ։
Расписание уроков դասացուցակ։

251

———

РАСПИСАТЬСЯ, -ишусь, -йшешься,
-Йшутся, СОв. и в чём? ստորադրել։
Расписаться в получении стипендии
ստորագրել կրթաթոշակ
ստանալու համ ար։ 2* С КвМ? զագսում
գրանցվել։ || несов. распйсываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
РАСПИСКА, -И ստացական , ստացս-
գիր։ Сдать ПОД расписку ստացագրով
հանձնել։
РАСПИ’СЫВАТЬСЯ см. расписать,
РАСПЛАВИТЬ см. плавить.
РАСПЛА’ВИТЬС 1 см. плавиться.
РАСПЛАТА, -Ы (возмездие) հատուցում’,
պատիժ։
РАСПЛАТИТЬСЯ, -ачусь, -атишься*
-атятся, сов. U с кем? (уплатить)
վճարել, հատուցել, հաշիվները վւա-
կել։ 2. с кем? (отплатить) հատուցել,
հաշիվը մաքրել, վրեժ առնեի վրեժ
լուծել։ 3. 3CL 4էՈ0? իր պատիժը կրեի
հատուցել։ || несов. расплачиваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ см. расплатйть-
ся.
РАСПЛЕСКАТЬ, -ещу, -ёщешь, -ёщуъ
сов. что? թափթփել։ Расплескать
воду շուրը թափթփել։ || НвСОв. рас-
плёскивать, -аю, -аешь, -ают,
РАСПЛЁСКИВАТЬ см. расплескать.
РАСПЛОДИТЬ с I. плодить.
I» РАСПОЛАГАТЬ см. расположить.
2, РАСПОЛАГАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
несов. кем? 11вМ? իր տրամադրության
տակ ունենալ։ РаСПОЛЭГЭТЬ
большими возможностями մեծ հը-
նարավորութ յուններ ունենալ։
РАСПОЛАГАТЬСЯ см. расположиться.
РАСПОЛНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов.
գիրանալ։
1. РАСПОЛОЖЕ НИЕ, -ия 1. «եղա֊
վորում, դասավորումt 2* դասավորու-
թյուն, դիրք։ Расположение комнат
սենյակների դա սավորութ(ո ւնը։
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ, -ия’ (желание,
настроение) տրամադրություն, ցանկություն
։ Нет расположения играть
խաղալու տրամադրություն
{ցանկություն) չկա։
РАСПОЛОЖИТЬ, -ожу, -ожишь, -ож-
ат, сов. U кого? что? (разместить,
расставить) դասավորեի տեղավորել
։ Расположить мебель կահույքը
դասավորել։ 2. К020? (НЭСТрОИТЬ)
տրամադրեի մեկի համակրանքը չա-
հկ։ || несов. располагать, -аю, -аешь,
•а ют.
РАСПОЛОЖИТЬСЯ, -ожусь, -ожишь-
ся, -ожатся, сов. где? (устроиться)
տեղավորվել, դասավորվել, տեղ բըո.-
ներ Расположиться на берегу реки
տեղավորվել զե տավւին։ || НвСОв. рИС-
полагаться, -аюсь, -аешься, -акт я.
РАСПОРЯДИТЬСЯ, -яжусь, -ядйшься,
-ядятся, сов. 1* (приказать) կարզա-
դրել, կարգադրություն անել։ 2* ЧвМ?
տնօրինեի կազմակեր պել։ || НвСОв.
распоряжаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
РАСПОРЯЖАТЬСЯ см. распорядиться.
РАСПОРЯЖЕНИЕ, -ия (приказ,
постановление) կարգադրություն,
տնօրինություն, հրամանք
РАСПРАВА, -Ы դատաստան, դատ)
բռնություն։
РАСПРА’ВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИШЬ, -ВЯТ,
СОв. что? (выпрямить) ուղղեի հար֊
թել։ Расправить складки^ ծալքերն
ուղղել։ || несов. расправлять, -яю,
-яешь, -яют.
1. РАСПРА’ВИТЬСЯ, -вится, -вятся,
СОв. ո լղզվել, հարթվել։ И несов.
расправляться, -яется, -яются.
2. РАСПРА’ВИТЬСЯ, -влюсь,-вишьея, *
-ВЯТСЯ, СОв. С Кем? (наказать) դատաստան
տեսնել, պատժել։ jj НвССв.
расправляться, -яюсь, -яешься,
-яются.
РАСПРАВЛЯТЬ см. расправить.
1. РАСПРАВЛЯТЬСЯ см. 1* расправиться.
2. РАСПРАВЛЯТЬСЯ см. 2* расправиться.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, -ИЯ 1- բաշխում,
բաժանում։ Распределение обязанностей
պարտականությունների բաժանում
։ 2* (расположение) դասավորումէ
РАСПРЕДЕЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят,
СОв. кого? что? 1* բաշխել, բաժանել։
Распределить работу между членами
брИГаДЫ աշխատանքը բրիգադի
անդամների միչև բաշխել։ 2* դա սավո-
րել։ Распределить часы занятий
պարապմունքների ժամերը դասավորել
։ || несов. распределять, -яю,
-йешь, -яют.
РАСПРЕДЕЛЯТЬ см. распределить.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, -ия 1* (расширение,
увеличение) ընդարձակում։
2. տարածում, ծավալում։ РаСПрО-
странение передового опыта առաջավոր
փորձի տարածում։
РАСПРОСТРАНЁННЫЙ, -ая, ое

252

————

1, տարաձվածէ Распространённое явление
տարածված երևույթt 2* ըն֊
դարձակ։ Распространённое предложение
ընդարձակ նախադասություն։
РАСПРОСТРАНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ,
-НЯТ, СОв. что? տարածել, ըն դարձա֊
կել, ծա վալեր Распространить слухи
լուրեր տարածեր РаСПрОСТра-
НИТЬ Предложение նախադասություն
նը ընդարձակեր || несов. распространять,
-яю, -яешь, -яют.
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ, -нйтся, -нят-
СЯ, СОв. տարածվել, ընդարձակվել,
ծավալվեր || несов. распространяться,
-яется, -яются.
РАСПРОСТРАНЯТЬ см. распространить.
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ см. распро-
странйться.
РАСПУСКАТЬ см» распустить
РАСПУСТИТЬ, -ущу, -устишь, -устят,
СОв. 1* кого? что? արձակել, ցրեր
Распустить учеников на каникулы
աշակերտներին արձակել արձա֊
կուր գներին։ 2. что? (развязать)
բաց անել, արձակել, թուլացնել։
3* кого? (разбаловать) երես տալ,
շփացներ Распустить ребёнка երե֊
խային երես տար 4* ЧтО? (раС-
пространить) տարածեր 5, что? (растворить)
լուծել, բաց աներ РаС-
пустить синьку в воде լեղակը
ջրի մեջ բաց աներ || НвСОв. раСПуС-
кать, -аю, -аешь, -ают.
РАСПУТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
ЧтО? 1* արձակել, քանդել, բաց
անել (խճճվածը)։ 2, պարզել, լուծել։
Распутать сложный вопрос բարդ
հարցը պարզեր || НССОв. раСПуТЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАСПУТЫВАТЬ см. распутать.
РАСПУХАТЬ см. распухнуть.
РАСПУ’ХНУТЬ, -нет, -нут, СОв. ուռչեր
|| несов. распухать, -ает, -ают.
РАСПУ ЩЕННЫЙ, -ая, -ое (недисциплинированный)
անկարգապահ,
սանձարձակ։
РАССА’ДА, -ы սածիր Рассада капусты
կաղամբի սածիլ։
РАССАДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят,
сов. кого? է. (усадить, разместить)
ն ստեցնել, տեղավորեր РаССаДИТЬ
гостей за СТОЛОМ հյուրերին սեղանի
շուրջը նստեցներ 2* առան ձին֊ առան֊
ձին ն ստեցնել, իրարից հեռու նըս֊
տեցներ Рассадить шалунов չարա֊
ճճին երին ա ռան ձին֊ ա ռանձին նստեց֊
ներ || несов . рассаживать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСС А’ДНИ К, -а է* տնկարան, բոլձա֊
րան։ 2. օջախ, բույն, օրրան։ Р&?саД-
НИК культуры մշակույթի օջախ։
РАССА’ЖИВАТЬ см. рассадйть.
РАССВЕТ, -а լուսաբաց։ Встать на
рассвете լուսաբացին վեր կենար
РАССЕДЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов
кого? թամբը վերցնել, թամբը հաներ
|| несов. рассёдлывать, -аю, -аешь,
-ают.
РАССЕДЛЫВАТЬ см. расседлать,
РАССЕ’И ВАТЬ см. рассеять.
РАССЕИВАТЬСЯ см. рассёя ъся,
РАССЕРДИТЬ см. сердить.
РАССЕРДИТЬСЯ см. сердиться.
РАССЕ’ЯН НО (невнимательно) ցրված,
անուշադիր կերպով։
РАССЕ’ЯН НОСТЬ, -ТИ ցրվածություն։
РАССЕ’ЯННЫЙ, ՝ая, -ое 1* ցրիվ> ցըր~
վա ծ, նոսր։ 2* ցրված, անբւշադիր,
մտացիր։ РаСССЯННЫЙ ВЗГЛЯД մտա֊
ցիր հայացք։
РАССЕ’ЯТЬ, -сю, -ёешь, -ёют, сов.
1* кого? что? տարածել, սվւռեր
2* кого? что? ցրել, ցաքուցրիվ անել,
ցրիվ տար 3. что? փարատել, ցրեր
Рассеять сомнения կասկածները փա֊
րատեր || несов. рассёивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАССЕ’ ЯТЬСЯ, -ёется, -ёются, сов.
7, տարածվել, սվավեր 2* ցրվել,
ցրԻՎ գար Облака рассеялись ամ-
Պ^ՐԸ ՅՐՀեցին։ 3. փարատվել, ցըր~
վեր Тоска рассеялась թախիծը փա֊
Ր ատվեց։ || несов. рассеиваться,
-ается, -аются.
РАССЕ’И ВАТЬ см. рассёять.
РАССЕ’ИВАТЬСЯ см. рассёяться.
РАССКАЗ, -а պատմվածք, պաամու«
թյուն։ СборНИК раССКаЗОВ պւստմ֊
վածքների ժողովածու։
РАССКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -алеут,
СОв. что? О КОМ? О чём? кому? պատմել։
|| несов. рассказывать, -аю, -аешь,
-ают.
РАССКАЗЫВАТЬ см. рассказать.
РАССЛА’БИТЬ, -блю, -бишь, -бят,
сов. кого? что? թուլացնել, ուժից
գցեր || несов. расслаблять, -яю,
-яешь, -яют.
РАССЛАБЛЯТЬ см. расслабить.
РАССЛЕ’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
сов. инесов. что? քննել, հե տաքններ
Расследовать преступление հան֊
ցագործությունը հետաքններ
РАССМАТРИВАТЬ см. рассмотреть.
АССМЕШИ’ТЬ см. смешйть.
АССМЕЯТЬСЯ, -еюсь, -еёшься, -еют-
СЯ, сов. ծիծաղեք, սկսել ծիծաղել։

253

———

РАССМОТРЕТЬ, -отрю, -отришь, -от*
рят, сов. I* кого? что? տեսնել, դիտել,
զեներ 2. ЧПЮ? (раЗОбраТЬ, обсуДИТь)
քննել, քննարկել։ РаССМОТреТЬ ВОПрОС
հարցը քննել։ [| НССОв. рассматривать,
-аю, -аешь, -ают.
РАССОЛ, -а աղաջուր։
РАССОРТИРОВАТЬ см. сортировать.
РАССПРА’ШИВАТЬ см. расспросить.
РАССПРОСИТЬ, -ошу, -осишь, -осят,
СОв. fioed? О КОМ? О чём? հարցուփորձ
անել։ у несов. расспрашивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАССТАВАТЬСЯ см. расстаться.
РАССТАВИТЬ, -вл к>, ֊вишь, -вят,
сов. кого? что? 1* (разместить) դնել
(զանազան տեղեր)._, դասավորեի տ ե֊
զա վոր ել։ Расставить КНИГИ գըր֊
քերը դա սավռրել։ 2* (раЗДВИНуТЬ)
իրարից հեռացնեի հեռո ւ-հեռու դնեի
լայն բանալ։ || НвСОв. раССТаВЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
РАССТАВЛЯТЬ ем. расставить.
РАССТАНО’ВКА, -И 1* դասավորում,
տեղավորում, դասավորելը, տ ե զա֊
վռբելը։ 2, դասավորություն։ 3* դա֊
դար, ընդհատում։
РАССТАТЬСЯ» -анусь, -анешься,
-анутся, сов. с кем? с чем? հրաժեշտ
տալ, բաժանվել, անջատվել։ |j НвСОв.
расставаться, -таюсь, -таёшься,
-таются.
РАССТЁГИВАТЬ см. расстегнуть.
РАССТЕГНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
ЧтО? արձակել, բաց անել (կոճւսկ-
ները, օձիքը և այլն)։ РаССТеГНуТЬ
ворот օձիքը բաց անել։ ք| НвСОв. раС-
стёгивать, -аю, -аешь, -ают.
РАССТЕЛИТЬ см. расстилать.
РАССТИЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
ЧтО? փռել, սփռել, տարածել։ |\ СОв.
разостлать, расстелю, расстелешь,
расстелют и расстелйть, -елю,
-ёлешь, -ёлют.
РАССТОЯНИЕ, -ИЯ տարածություն չ
հեռավորություն։ На бЛИЗКОМ раС*
СТОЯНИИ մոտ տարածության վրա։
РАССТРА’Н ВАТЬ см. расстроить.
РАССТРАИВАТЬСЯ см. расстроиться.
РАССТРЕ Л, -3 գնդակահարում, գը*~
դակահւսրելր։ 2, գնդակահարություն։
РАССТРЕЛИВАТЬ см. расстрелять.
РАССТРЕЛЯТЬ, -яю, -яешь; -яют, сов.
КОгО? գնդակահարել։ 2* ЧШО?
գնդակոծեր Расстрелять вражеский
КОраблЬ թշնամու նավը գնդակոծել։
И несов. расстреливать, -аю, -аешь,
-а*гг.
РАССТРОИТЬ, -6ю, -оишь, -оят, сов.
1* Что? քայքայել։ РаССТрОИТЬ рЯДЫ
շարքերը քայքայել։РаССТрОИТЬ ЗДОрО-
ВЬе առողջությունը քայքայել։ 2* ЧтО?
խափանել, խանգարել։ РаССТрОИТЬ
чьи-либо планы մեկի ծրագրերը խ ա֊
փանել. 3. что? լարից գցել։ 4, кого?
(огорчить) վ_րդովել) տրամադրում
թյունը փչացնեի վշտացնել։ || НвСОв,
расстраивать, -аю, -аешь, -ают.
РАССТРОИТЬСЯ, -бюсь, -оишься,
-ОЯТСЯ, СОв. 1* քայքայվեր 2* խանգարվել,
խափանվել։ 3* լարից ընկնելt
4* վրդովվել, տրամադրությունը րնկ-
նել, վշտանալ։ |ք НвСОв. paCCipa-
иватьс^*, -аюсь, -аешься, -аются.
РАССТРОЙСТВО, -а 1. քայքայում,
խանգարում, խափանումt 2* վրդովմունք,
վատ տրամադրություն։
РАССУДИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (благоразумный)
խոհեմ, լրջմիտ։
РАССУДИТЬ, -ужу, -удишь, -удят,
СОв. 1* кого? что? լուծել, դատ կտրել,
վճիռ կայացնել։ 2. (сООбрЗЗИТЬ, рв-
ШИТЬ, обдумать) դատեի խորհել,
կշոադատել, վճռել։
РАССУДОК» -дка բանականություն,
խելք, դատողություն։
РАССУЖДАТЬ, -аю, -аешь, -аюг,
несов. 1* (мыслить) դատեի խորհելդ
մտածել։ 2t (возражать, обсуждать)
հակաճառեի առարկել։
РАССУЖДЕНИЕ, -ИЯ դատողություն,
կշռադա տություն։
РАССЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
I* Что? հաշվել, հաշիվ անել, հաշվարկելt
Рассчитать стоимость строительных
рабОТ շինարարական աշխատանքների
արժեքը հաշվարկելt
2* кого? (уволить) արձակել, հեռացնեի
հաշիվները փակել։ || НвСОв. рВС-
счйтьлшть, -аю, -аешь, -ают.
РАССЧИТАТЬСЯ; -аюсь, -аешься,
-аются, сов. с кем? с чем? (расплатиться)
հաշիվները մաքրել, վճարեր
Рассчитаться С долгами պարտքերը
վճարեր И несов. рассчитываться,
-аюсь, -аешься, -аются*
РАССЧИТЫВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
несов. I* что? հաշվել, հաշիվ անել,
հաշվարկեր 2. кого?, (увольнять)
արձակել, հեռացնել, հաշիվները վւա-
կեր 3. на кого? на что? (надеяться,
полагаться) հույս դնեի հուսալ,
վստահեր Рассчитывать на успех
հաջո ղության վրա հույս գր~
նել։ 4. (предполагать) մտադիր լինել,
մտադրություն ունենալ, մտադրվել,
ենթադրեր Я рассчитываю

254

———

выехать завтра ես մտադիր եմ մեկնել
վազը* || сов. к 1,2 знач. рассчитать,
-£ю, -аешь, -ают.
РАССЧИТЫВАТЬСЯ см. рассчитаться.
РАССЫЛЬНЫЙ, -ОГО ցրիչ, թղթատար։
РАССЫПАТЬ, -плю, -плешь, -плгот,
СОв. что? 1* թափել, թափթփել (ип֊
րուն նյութ)։ 2* լցնեի ածել (սորուն
նրւթ)։ Рассыпать всю пшеницу по
мешкам ամբողջ ցորենը լցնել պար֊
կերը։ || несов. рассыпать, -аю, -аешь,
-ают.
РАССЫПАТЬ см. рассыпать.
РАССЫПЧАТЫЙ, -ая, -ое փխրուն։
РАСТА’ЛКИВАТЬ см. растолкать.
1. РАСТА’ПЛИ ВАТЬ см. г* растопйть.
2* РАСТА’ПЛИ ВАТЬ см. 2* растопйть.
РАСТАЯТЬ см. таять.
РАСТВО’Р, -а 1* լուծույթ։ 2, շաղախ։
1. РАСТВОРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят,
сов. что? (распахнуть, раскрыть)
բանա ի բաց անել։ РаСТЗОрИТЬ ДВврЬ
գուռը բաց անել։ |j HBC06. раСТВОрЙТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
2. РАСТВОРИТЬ, -рЮ, -рншь, -рят,
сов. что? в чём? լուծեի հալեցնել։
Растворить сахар в воде շաքարը լու֊
ծել ջրի մեշ։ |] НвСОв. раСТВОрЯТЬ, -ЯТО,
-яешь, -яют.
1. РАСТВОРИТЬСЯ, -йтся, -ятся, сов.
(раскрыться) բացվեր Окно растворилось
պաւոուհանր բացվեց։ || НвСОв*
растворяться, -яется, -яются.
2. РАСТВОРИТЬСЯ, -йтся, -ятся, сов.
в Чём? լուծվեի հալվեդ (հեղուկի մեջ)։
II несов. растворяться, -яется, -яотся.
1. РАСТВОРЯТЬ см* 1* растворить.
2. РАСТВОРЯТЬ см. 2* растворйть.
1. РАСТВОРЯТЬСЯ см. раствориться.
2<РАСТВОРЯТЬСЯ см. ^раствориться.
РАСТЕНИЕ, -ия բույս։ Многолетнее
растение բազմամյա բույս։
РАСТЕРЕТЬ, разотру, разотрёшь,
разотрут, сов. что? 1* տրորեի մանրեր
2* շփեր Растереть уши снегол
ականջները ձյունով շփեր |] НВСОв•
растира’ть, -аю, -аешь, -ают.
РАСТЕРЗАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
КОвО? ЧтО? 1* պատառոտեի հոշոտել։
2* քրքրել, գզգզեր Տ. տանջեի խոշտանգեր
|| несов. растерзывать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСТЕ’РЗЫВАТЬ см. растерзать.
РАСТЕ’РИВАТЬ см. растерять.
РАСТЕ’РИВАТЬСЯ см. растеряться.
РАСТЕ’РЯННО շփոթված։ Растерянно
смотреть շփոթված նայեր
PACT Е’ Р Я Н Н ОСТ Ь, -ТИ շփոթվածու֊
թյուն։
РАСТЕ РЯННЫЙ, -ая, ое շփոթված։
Растерянный ВИД շփոթված տեսք։
РАСТЕРЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
КОВО? что? կորցնել (հե տզհե տե շատ
բան)։ Ребёнок растерял все игрушки
երեխան բոլոր խաղալիքները կորցրել
է* || несов. растеривать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСТЕРЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яют-
СЯ} сов. իրեն կորցնել, շփոթվել,
շշմեր Л несов. растериваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
РАСТИ’, -ту, -тёшь, -тут, несов. 1* աճել,
մեծանար 2* բուսնել, աճեր
РАСТИРА’ТЬ см. растереть.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ բուսականություն
։
РАСТИТЕЛЬНЫЙ, -8Н, -ое բո լսական։
Растительный мир բուսական աշխարհ,
բո ւսաշխարհ։
РАСТИТЬ, ращу, растйшь, растят,
несов. 1* кого? чпгС? (воспитывать)
մեծացնել, աճեցներ РаСТИТЬ КаДрЫ
կադրեր աճեցներ 2, что? (выращивать)
բուծել, աճեցներ
РАСТОЛКАТЬ, -аю., -аешъ, -ают, сов.
кого? что? դես ու դեն հրեր Jj нессв,
расталкивать, -аю, -аешь, -ают.
РАСТОЛКОВАТЬ, -кую, -куешь, -ку-
ют, СОв. что? кому? (объяснить) բացատրել,
հասկացներ || несов. растолковывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАСТОЛКО’ВЫ ВАТЬ&м. растолковать.
РАСТОЛОЧЬ см. толочь.
1* РАСТОПЙТЬ, -оплю, -опишь, -опят,
сов. что? վառեր Растопить печку
վառարանը վառեր || Н€СОв. рйСТ&НЛй-
вать, -аю, -аешь, -ают.
2. РАСТОПИТЬ, -оплю, -опишъ, -опят,
СОв. что? հալել, հալեցներ РаСТОПИТЬ
сало ճարպ հալեր |J-несов. растапди-
вать, -аю, -аешь, -ают.
РАСТОПЬГРИВАТЬ см. растопырить.
РАСТОПЫРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, Ов.
что? չռել, լայն բանար || несов.
растопыривать, -аю, -аешь, -а о г.
РАСТОРГАТЬ см. расторгнуть.
РАСТОРГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут,
СОв. что? լուծեի քանդեր РаСТОрГ-
НуТЬ ДОГОВОР պայման ա գիրը լուծել։
II несов. расторгать, -аю, -аешь,
-ают.
РАСТОРЖЕНИЕ, -ИЯ լուծում, քանդում
, լուծելը , քանդելր։

255

————

РАСТОРО’ПНЫЙ, -ая, -ое (проворный)
արագաշարժ > ճարպիկ, ա չխո ւյժ։
РАСТРЕПАННЫЙ, >ая, -ое գզգզված*
քրքրված։
РАСЛТР Е)ПТА’Т,Ь , -еплю, -ёплешь, -ёп- СОв. что? գզգզել, քրքրել։ Вете)
раСТре^аЛ ВОЛОСЫ քամին մազերը
գզգզեց։ \\ несов. растрёпывать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСТРЕПАТЬСЯ, -ёплется, -ёплются,
сов. գզգզվեի քրքրվել* I! несов.
растрёпываться, -ается, -аются.
РАСТРЁПЫВАТЬ см. растрепать.
РАСТРЁПЫВАТЬСЯ см. растрепаться.
РАСТРОГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? (взволновать) հուզեի սրտա-
շարժել։
РАСТРОГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, сов. (взволноваться) հուզվել,
սրտաշարժվ լ, զգացվել։
РАСТЯ’ГИВАТЬ см. растянуть.
РАСТЯ ГИВАТЬСЯ см. растянуться.
РАСТЯНУТЬ, -яну3 -янешь, -янут,
СОв. Что? /♦ ձգել, լայնացնել, երկարացնել
։ 2, (затянуть, задержать,
Продлить) ձգձգեի երկարացնեի երկարաձգել
։ || несов. растягивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСТЯ НУ’ТЬСЯ, -янусь, -янешься,
-янутся, сов. 7* (вытянуться) ձգվեի
երկարեի լայնանալ։ 2, փռվել, մեկնվել
։ 3* ձգձգվել, երկարաձգվել։ jj HC*
сов. растягиваться, -аюсь, -аешься,
-аются.
РАСХВА’ЛИВАТЬ см. расхвалйть.
РАСХВАЛИТЬ, -алю, -алишь, -алят,
СОв. кого? что? գովարան ի շատ գովեի
|| несов. расхваливать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСХИТИТЬ, -ищу, -йтишь, -йтят, сзв,
что? Հափշտակել, թալանել, կողոպ-
տելt И несов. расхищать, -аю, -аешь,
-ают.
РАСХИЩАТЬ см. расхйтить.
РАСХО’Д, -а /. (затрата, издержки)
ծախս, ծախք։ Большие расходы
մեծ ծախսեր։ 2. (потребление) ծախսում,
սպառում, ծախսելը, սպառելը։
Расход горючего վառելանյութի ծախսում
Լս պառո ւմ)։
РАСХОДЙ’ТЬСЯ см. разойтйсь.
РАСХОДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. что? ծախսել։ j| сов. израсходовать,
-дую, -дуешь, -дуют.
РАСХОЖДЕНИЕ, -ия (несовпадение,
противоречие) տար ակ ար ծո ւթ յո ւն ,
տարբերություն, չհամընկնելը։ PaC-
хождение во взглядах կարծիքների
տարբերություն։
РАСЦВЕСТИ’, -етёт, -етут, сов. ծաչ~
կել, փթթել, բացվել։ ВбСНОЙ ДбрвВЬЯ
раСЦВеЛИ գարնանը ծառերը ծաղկեցին
։ || несов. расцветать, -ает, -ают.
РАСЦВЕТ, -а ծաղկում, փթթում։
РАСЦВЕТАТЬ см. расцвестй,
РАСЦЕНИВАТЬ см. расценить.
РАСЦЕНИ’ТЬ, -ено, -ёнишь, -енят,
СОв. что? է* գնա հա տել, գին կտրել,
գին որոշել։ 2* գն ահա տ ական տալ,
որ ակեր || несов. расценивать, -аю,
-аешь, -ают.
РАСЧЕСАТЬ, -ешу, -ёшешь, -ёшут,
сов. 1* кого? что? (причесать) սանրել #
Расчесать ВОЛОСЫ մազերը սանրելt
2* что? գզեր Расчесать хлопок
բամբակը գզեր || несов. расчёсывать,
-аю, -аешь, -ают.
РАСЧЁСКА, -и (гребешок) սանր։
РАСЧЁСЫВАТЬ см. расчесать.
РАСЧЁТ, -а 1* հաշվում, հաշվելը։
Допустить ошибку во время расчёта
հաշվելու ժամանակ սխալ թույլ
տալ։ 2* հաշվարկ, հաշիվ։ НвВврИЫЙ
расчёт սխալ հաշիվ։ 3* (увольнение)
վերշնահաշիվ։ ПоЛуЧИТЬ расчёт վերջ֊
նահաշիվ ստանալ։
РАСЧЁТЛИВО հաշվով, խնայողաբար։ .
РАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -oe i. (ЭКОНОМНЫЙ,
бережливый) խնայող։
2а հաշվենկատ։
РАСЧИ СТИТЬ, -ищу, -йстишь, -йстят,
СОв. ‘то? մաքրել։ РаСЧИСТИТЬ ЭЛЛСИ
ծ առու զիները մաքրել։ || НвСОв. раСЧЙ-
щать, -аю, -аешь, -ают.
РАСЧИЩА ТЬ см. расчистить.
РАСЧЛЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят,
СОв. что? մա սերի բաժանեի անդս մատեր
|| несов. расчленять, -яю, -йешь,
-яют и членить, -ню, -нйшь, -нят,
РАСЧЛЕНЯ ТЬ см. расчленить.
РАСШИРЕНИЕ, -ИЯ լայնացում, ընդլայնում,
ընդարձակում։ РаСШИрСНИв
Производства արտադրության րնգ-
լայնում t
РАСШИ РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов .
Что? լայնացնել, ընդլայնել, ընդ աք г֊
ձակեր Расширить улицу^ փ»ղ»տը
լայնացներ || несов. расширять, -яю,
-яешь, “йют.
РАСШИ РИТЬСЯ, -рится, -рятся, сов.
լայնանալ, ընդլայնվել, ընդարձակվեր
|| несов. расширяться, -яется,
-яются,
РАСШИРЯТЬ см. расшйрить.
РАСШИРЯТЬСЯ см. расшйриться.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, -ии ռացի,նա.
լացուՏ, ռացիոնալիզացիա է լա վայ ա-
բութ յուն։

256

————-

РАЦИОНАЛЬНО ռացիոնալ կերպով։
рационально распределить своё
ВрЗМЯ եր ժաման miկլտ ռացիոնալ
կերպով բաշխեր
РАЦИОНА^ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разумный,
целесообразный) ռացիոնալ,
ն պ ա ս ակահարմար t Ра ЦИОН ЭЛ о НС 6
использование сырья հումքի նպա֊
աակահարմար (iռացիոնալ) օգտագործում
։
РА?ШПИЛЬ, *ЛЯ (напильник) տովրիչ,
թորբու.։
1. РВАТЬ, рву, рвёшь, рвут, несов.
что? (разрывать) պատռել, ճղեր
2* քաղել, հանելէ պոկել, քաշեր
Рвать зуб ատամը քաշեր Рвать
ЦВеТЫ ծաղիկներ պոկել (բաղել)։
2. РВАТЬ, рвёт несов, /iuco? սիրաը թա-
փել, ետ ս>ալ, փսխեր || СОв. БЫрваТЬ,
•рвет*
РЕШЕНИЕ, -ия (усердие, старание)
եւանգ} ջանք, ճիգ,
РЕАБ ИЛ ИТ И’РО БАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несоь. кого? что? ոեաբի-
էիտտցիայի ենթարկել, վեր ականդ*
նել {իրավունքները, անունը)*
РЕАГИРОВАТЬ» -pyios -руешь, -руют,
несов, Ш чтоУ անդրադառնալ, վե-
риз բեր մոկնք ցո֊չց տար
РЕАКТИВНЫЙ, -ая, -ое ռեակտիվt
Реактивный самолёт ռեակտիվ ‘թք֊
ն սւ թեռ t
РЕАКЦИО ННЫЙ, -ая, -Оլ հետադիմական,
Ղեակյիոն։
РЕАЛИЗА/ЦЙЯ, -ии U (осуществление)
իրականացում* 2* իրացում,
!Գ ա9նեԼե *
РЕАЛИЗОВАТЬ, зую, -з^ешь, -зуют,
соз. и несов что? 1* (осуществить,
осуществлять) Իրականացներ Pea-
лизовать план պլանը իրականացներ
2, (продать, продавать) Իր^յ-
նե(> վաճառԼ i* Реализовать товар
ապրանքւ) Կր աբնօր
РЕ АЛ ИСТИ* ЧЕСКИ Й, ая, ое *4*.
լր ստակ ՝սն։
РЕАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (действительный
ИСТИННЫЙ, настоящий) իրական,
ռեալ։ 2, (ВЫПОЛНИМЫЙ, ОСущеСТЗИ-
МЫЙ) իրագործելի, ռեալ։
РЕБЁНОК, ՝чка երեխա։
РЕБРО1, -а и կողոսկր։ 2* կող։
РЕБЯТА, йт /* (дети) երեխաներ#
<* (парНИ) տդեքք, տղաներ*
РЕБЯ’ЧЕС&ИЙ, -ая, »ое (детский)
երեխայական, Խնկակւ ւն։
РЕБЯ*ЧЕСТБО, -а երեխայացրին։
РЕБЯ МИГЬСЯ, -чусь, чишься, чатся,
НеСОв. երեխայություն աներ
17 671
РЁВ, а մռնչյուն, մռնչոց; МеДВежИЙ
рёв արջի մռնչոց։ 2, (ПЛЗЧ) բարձրաձայն
լաց, ճիչ։
РЕВЕТЬ, ву, -вёшь, -вут, несов. и մը*
ռընչ՚սր БЫК ревёт եզը մռնչում Էt
2* (плакать) րարձր աձայն լար
РЕВИ ЗИЯ» «Ий 1* վեր ստուգում, վե-
րաքննումէ 2, վերանայում, ոեվիզիա։
PEBMAThf3Mf’ -a հոդացավ, ռևմատիզմ։
PEBHri ВЫЙ, -ая, -ое խանդոտI
РЕВНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют,
Иксов, кого? к кому? к чему? խանդեր
РЕ‘ ВНОСТНО նա խանձա խնդրո ւթ յամբ,
եռանդագին, եսանդով։
РЕ’ВНОСТНЫЙ, -ая. -06 նախանձախնդիր,
եռանդուն, ջերմեռանդ։
РЕ’ВНСчТЬ, -ТИ խանդ։
РЕВОЛЬВЬР,- •& ա/որճանակ։
РЕВОЛЮЦИОНЕР, -а հեղափոխական
(մարգ)։
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, ое հեղափոխական
։ певолюционный празд*
НИК հեղափոխական տոնէ
РЕВОЛЮ’ЦИЯ, ֊ИИ 1• հեղափո խու֊
թյուն։ Революция 1905 года 1905
թվի հեղափո խութ յունը* 2* հեղ շըր-
է»*մ։ Революция В науке հեղաշըր-
Հում գի ա ութ յան մեջ։
РЕГИСТРА’ЦИЛ, -ИИ գրանցում, ցուցակագրում,
ցուցակագրություն։ Ре-
гистрация депутатов պատգամավորների
ցռւցակա գրում։
РЕГИСТРИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов . кого? что? ցուցակագրել,
գրանցեր Регистрировать делегатов
СЪеЗДа համագումարի պատվիր
ակներին ցուցակագրեր Ц СОв.
3apei истрйровать, -оую, -руешь,
-руют.
РЕГУЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ют, несов. что? կարգավորել, կանոնավորեր
|| сов. урегулировать, -рую,
-руешь, -руют и отрегулировать,
-рую, -руешь, -руют.
РЕГУЛИРОВКА, И կ ւրդավորում, կանոնավորում
։
РЕГУЛЯРНО (равномерко) կանոնավորապես,
կանոնավոր կերպով, կանոնավոր
։ Регулярно посещать литературный
кружок կանոնավոր կերպով
հաճախել դրական խմբակէ
РЕГУЛЯРНЫЙ, -ая, ое (равномерный,
правильный) կանոնավոր։ Регулярное
Лечение կանոնավոր բուժումt
РЕГУЛЯТОР, -а կարգավորիչ։ Регу-
лятор скорости արագության կաթ
գավ որի չ։

257

————

РЕДАКТИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру֊
ЮТ, несов. что? խմբագրել։ (I сов.
отредактировать, -рую руешь.
•руют.
РЕДА КТОР, -а խմբագիր։ Г лавный редактор
газеты թերթի գլխավոր խրմ֊
բա գիր։
РЕДАКЦИОННЫЙ, -ая, ое խմբագրական
, խմբագրության։
РЕДАКЦИЯ, -ИИ 1. խմբագրում, խրմ-
րագրելը։ Дать рукопись на редакцию
ձեռագիրը տալ խմբագրելու։
2. խմբագրություն։ ПОД реДЭКЦИеЙ
խմբագրությամբ։ 3* խմբագրատունt
Новые столы для редакции նոր սեղաններ
խմբագրատան համար;
РЕДЕТЬ, *ёет, ёют, несов. նոսրանալ,
ցանցառանար
РЕДИ’СКА, -И ամսական բողկ, ամսաբողկ
։
РЕДКИЙ, Юе 1* նոսր, ցանցառ։
Редкие ВОЛОСЫ նոսր մազեր։ 2. հազվադեպ,
հազվագյուտ , բացառիկ։ РеД-
кая птица հազվագյուտ թռչուն։ Редкое
явление հազվադեպ երևույթ։
РЕ’ДЬКА, -И բողկ։
РЕЖИ’М, -а ռեժիմ, վարչակարգ։
2. ռեժիմ, ապրելակարգ։
РЕ’ЗАТЬ, режу, режешь, режут, несов.
1 ‘ ЧГПО? կտրել, կտրատեր РезаТЬ
МЯСО միս կտրատեր 2 . KOZO? մորթեր
Резать курицу հավ մորթեր || сов.
/: * внач , разрезать, -ёжу» -ёжешь*
■ёжуг и ко 2 знач. зарезать, -ёжу,
-ёжешь. -ёжут.
РЕ’ЧВЫЙ, -ая, -ое (подвижный, живой,
весёлый, шаловливый) աշխույժ, կայ-
տառ։ РеЗВЫЙ ребёнОК աշխույժ երե-
իI ա։
РЕЗЕРВ, -а (запас) պահես տ, ռեզերվ։
РЕЗЕ’РВНЫЙ, »ая, -ое պահեստի,
պահեստային։ Резервные СИЛЫ պահեստի
ուժեր։
PLaE’U, -зца կտրիչ, հատիչ։ ТокарНЫЙ
резец խ առա տ ական հատիր
РЕЗИНА, Ы ռետին։
РЕ.^И Н КА, -И ռե տին (գրա ծր մաքրելու)։
РЕЗИНОВЫЙ, -ая, -ое ռետինի, ռետինե
։
Р£ ЗКИЙ, -ая, -ое սուր, կտրուկ, խիստ։
Резкий ответ սուր պատասխան։
РЕ ЗКО սուր կերպով, կտրուկ կերպով։
РЕЗОЛЮЦИЯ, -ИИ ոանաձև։ Об*
суж^ать резолюцию բանաձևը քըն-
նարկեր 2« մակագրություն։ НаЛО*
жить резолюцию на заявление դի-
մումի վրա մակագրել, մակագրություն
աներ
РЕЗ.ЖАИС, -3 արձագանք, ռեզոնանսէ
258 РЕМОНТ
РЕЗОННЫЙ, ая, *ое (разумный,
обоснованный) հիմնավոր, խելացի։
РЕЗУЛЬТАТ, -а արդյունք, հետևանքէ
Результаты конкурса մրցանակաբաշխության
արդյունքները։
РЕЗЬБА, -Ы, 1* փորագրում, քանդա *
կում։ 2г փորագրություն, քանդակ*
5. պարուրակ։
РЕЗШМИРОВАТЬ, “рую, -руешь, -руют,
СОв. и несов. что? ամփոփ ել, եզր❁-
փակեր
РЕЙКА, -И 1* ձող (փայտյա)։ 2, ձողաքանոն
։
РЕЙС, -а երթաշրջան, ռեչս*
РЕКА, -Й գետ։
Рекомендация, -ии i. հանձնարարում,
հանձնարարելը> 2* (0ТЗЫ|)
հանձնարարական։ ДаТЬ КОМу-ЛИбО
рекомендацию մեկին հանձնարարական
տար
РЕКОМЕНДОВАТЬ, дую. -дуешь, -Д$-
-ют, сов. и несов. 1* кого? что? кому?
հանձն ար ար ել, երաշխավորեր Рвкб-
мендовать хорошего работника
լավ աշխատող հանձնարարեր ЧШО?
кому? (посоветовать, советовать)
խորհուրդ տար Рекомендую посмотреть
ЭТОТ фильм խորհուրդ եմ տալիս
դիտել այդ ֆիլմը։ jj СОв. КО # ЗНйЧ»
также порекомендовать, -дую,
-дуешь, -дуют.
РЕКОНСТРУИ РОВАТЬ, -йрую, -йру-
ешь, -йруют, сов. и несов. что?
(перестроить, перестраивать) վերակառուցեր
РЕКОНСТРУКЦИЯ, -ИИ վերակառու-
ցում, վերակառուցելը*
РЕЛИГИО ЗНЫЙ, ая, -ое 2* Կրոնական
։ Религиозный обряд կրոնական
արարողություն։ 21 կրոնա սեր։ РеЛИ-
ГИОЗНЫЙ человек կրոնասեր մարդ։
РЕЛИ ГИЯ, -ИИ կրոն։
Релье фно (выпукло) ցայտուն կերպով,
ցայտունորեն, ցցուն կերպով։
РЕЛЬЕ ФНЫЙ, -ая, -ое (выпуклый)
ցցուն, ցայտուն, կարկառուն։
РГМЕИЬ, -МНЯ փ ո կ , գ ո տ ի , կաշեգոտի*
Реметл eh ни к, -а արհեստավոր*
Мелкий ремесленник մանր արհեստավոր
։
РЕМЕСЛЕННЫЙ, -ая, -ое արհեստավորական,
արհեստագործական։ Рб-
месленное училище արհեստագործական
ուսումնարան։
РЕМЕСЛО*, *а արհեստ* Научиться
ремеслу արհեստ սովորեր
РЕМОНТ, -а նորոգում, վերանորոգում*
Ремонт квартиры բնակարանի նորոգում
։

258

————

РЕМОНТИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ЮТ, СОв. и несов. что? նորոգել, վերա֊
նորոգևլ։ Ремонтировать часы ժա-
մա ցույցը վերանորոգեր || СОв. тйКЖв
отремонтировать, -рую, -руешь,
-руют.
РЕМОНТНЫЙ, -аЯ, -Ое նորոգման,
վերանորոգման։ Ремонтная мастерская
նորոգման արհեստանոց։
РЕОРГАНИЗАЦИЯ, -ИИ վերակառուցում
, վերակազմում։
РЕОРГАНИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, -зу-
ЮТ, СОв. и несов. что? վերակառուցել^
վերակազմել։
РЕ’ПА, -Ы շաղգամ։
РЕПАТРИАНТ, -а հայրենադարձ։
РЕПЕТИ’ЦИЯ, -ИИ փորձ, խաղափորձ։
РЕПОРТЁР, -а ռեպորտյոր, լրահա ղորդ։
РЕПРОДУ’КТОР, -а (громкоговоритель)
բարձր ա խո и։
РЕПРОДУ’КЦИЯ, «ИИ վերարտադրում)
վերարտադրություն [նկարի)։
РЕСНИЦА, -Ы արտևանունք, թարթիչ։
РЕСПУ’БЛИКА, -И հանրա պե տու֊
թյուն։ Братские республики եղբայ-
ր ական հանրապետություններ։
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, -ая, -ое հան-
րապետ ակ ան։
РЕССОРА, “Ы զսպակ, զսպան։
РЕСТАВРАЦИЯ? “ИИ վերականգնում։
Реставрация памятников հուշարձան-
ների վերականգնում։
РЕСТАВРИРОВАТЬ, -Йрую, -Йруешь,
-йруют, СОв. и несов . что? վերականգնել
։
РЕФОРМА, -ЬТ բարենորոգություն, բա֊
րե նորոգում , ռեֆորմ։
РЕЦЕНЗЕНТ, -а գրախոս։
Рецензировать, -рую, -руешь, -ру-
ют, несов. что? դրա խո սել։ Рецензи-
ровать учебник դասագիրքը գրա-
խոսել։ || сов. прорецензировать,
-рую, -руешь, -руют.
РЕЦЕНЗИЯ, -ИИ գրա խո սություն, գրա-
խո սական։
РЕЦЕ’ПТ* -а 1* դեղատոմս։ 2* բաղադրատոմս
։
РЕЧЕВО’Й, -ая, -6е խոսելուJ խոսքի։
Речевые навыки խոսելու ունակություններ
։
РЕ’ЧКА, -И գետակ։
РЕЧНОЙ, -ЭЯ, -Ое գետի։ գետային։
Речной песок գետի ավազ։
РЕЧЬ, «чи 1* խոսք։ Развитие речи խոս֊
քի զարգացում։ 2* (ЯЗЫК) լեզու։
Родная речь մայրենի լեգոս 3, (разговор,
беседа) խոսակցություն)
խոսք։ Речь идёт о выпускных экзаменах
խոսքը ավար տ ական քննոմ*
թյունների մասին Է։ 4* ճառ։ ПрОИЗ-
НеСТИ реЧЬ ճառ արտասանել։
РЕШАТЬ см. решйть.
РЕШАТЬС Я см. решйться.
РЕШАЮЩИЙ, ~ая, -ее (главный,
важный, ОСНОВНОЙ) վճռական։ Ре-
шающая роль վճռական դեր։
РЕШЕНИЕ, -ИЯ 1* որոշումֆ վճիռ։
Решения съезда համագումարի որո-
շումներ։ ПрИНЯТЬ решение որոշում
ընդունել։ 2* լուծում։ Решение Задачи
խնդրի լուծում։
РЕЩЁТКА, -И վանդակ, ցանկա պա տ։
Ьконная решётка պատուհանի վանդակ
։ Садовая решётка պարտեղի
ցանկապատ։
РЕШЕТО’, -а մաղ։
РЁШИ’МОСТЬ, -и (смелость) վճռականություն,
համարձակություն։ Про-
ЯВИТЬ решимость վճռականություն
հանդես բերել (ցուցաբերել)։
РЕШИТЕЛЬНО U վճռականապես, վըճ֊
ռականորեն յ կտրուկ կերպով։ РеШИ —
тельно отказаться վճռականապես հլ։»
րաժարվել։ 2* (совсем, совершенно)
բոլորովին, ամենևին, բնավ։ Он р£-
шительно не виноват նա բոլորովին
մեղավոր չկ։ 3* անխտիր, առանց
բացառության։ ПрИСуТСТБОВЭЛИ ре-
шительно все ներկա Էին առանց բացառության
բոլորը։
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ վճռականու-
թ (ո ւն ։
РЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и վճռական,
կտրուկ* Решительный человек
վճռական մարդ։ ПрИНЯТЬ решИ-
тельные меры կտրուկ միջոցներ ձեռք
առնել։ 2* (оКОНЧаТеЛЬНЫЙ) վերջնական
։ Решительный ответ վերջնա-
կան պատասխան։
РЕШИТЬ, -шу, -ШЙШЬ, шат, СОв. 1* որոշել,
վճռել։ Собрание рвШИЛО ժողովը
որոշեց։ 2* ЧШО? լուծել, վճռել։
Решить задачу խնդիրը լուծել։ Ре-
ШИТЬ ВОПрОС հարցը լուծել։ || НвСОв
решать, -аю, -аешь, -ают.
РЕШИТЬСЯ, -шусь, -шйшься, -шатся,
СОв. на что? համարձակվել, հանդըգ-
նել, որոշում ընդունել, որոշել։ |յ Нв-
сов. решаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
РЕ’ЯТЬ, рею, реешь, реют, несов.
(парить) ճախրել, սավառնել։
РЖАВЕТЬ, -ёет, -ёют, несов. Ժանգոտվել,
ժ ան դակալել։
РЖА’ВЧ И НА, -Ы Ժանդ։
РЖА’ВЫЙ, -ая, -ое Ժանգոտած, ժ ան-
գոտ։

259

———

РЖАНОЙ, -ЗЯ, -06 տարեկանի։ աշորա-
յի։ Ржаной хлеб տարեկանի հաց։
РЖАТЬ, ржёт, ржут, несов. խրխնշաի
վրնջար
римский, -ЗЯ, -ое հո.ոմեական, Հռո-
մի։
РИИуТЬСЯ, -нусь, -нешься, -нутся,
сов. на кого? на что? (устремиться)
նետվել, սլանալ։ РинуТЬСЯ HS Брага
նետվեք թդնամու վրա։
РИС, -а բրինձ։
РИСКИУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
ռիսկ անել, փորձել, սիրտ անել,
հանդգնել։ Рискнуть подойти к пропасти
հանդգնել մոտենալ անդունդին
։
РИСКОВАТЬ, -кую, -куешь, -куют,
несов. чем? վտանգի ենթարկեի վը-
տանգել, ռիսկ անել։ РиСКОВаТЬ
ЖИЗНЬЮ կյանքը վտանգի ենթարկել։
РИСОВАНИЕ, -ИЯ նկարչություն։ За*
ниматься рисованием նկարչությամբ
զբաղվել։
РИСОВАТЬ, -сую, -суешь, -суют, не-
сов. 1* кого? что? чем? նկարել։ Рисовать
портрет դիմանկար նկարեր
2* что? (изображать, описывать)
նկարագրել, պատկերել։ |j СОв. НарИ-
совать, -сую, -суешь, -суют.
РИ’СОВЫЙ, -ая, *ое բրնձի, բրնձով։
Рисовое поле բրնձի արտ։ Рисовый
суп բրնձով ապուր։
РИСУНОК, -НК а նկար։
РИТМ, -а չափ, ռիթմ։ Ритм стиха
ոտանավորի ռիթմ։
РИТО’РИКА, -И ճար տա սանո ւթյունէ
РИ’ФМА, -Ы հանգ։
РИФМО* ВАННЫЙ, -ая, -ое հանգավոր
։ Рифмованные строки հան֊
գավոր տողեր։
РОБЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов. (пугаться,
стесняться) վախենալ, վախ֊
վըիել* II сов. оробеть, -ею, -ёешь,
-ёют.
РОБКИЙ, -ая, -ое (несмелый, боязливый)
երկչոտ, վեհերոտ։
РО’БКО երկչոտաբար, վախվխելովt
РОБОСТЬ, -ТИ երկչո տություն, վեհերոտություն
։
РОВ, рва փոս, Խրամ, խանդակ։ Про*
тивотанковый ров հակատանկային
փո ս։
РОВЕ СНИК, -а հասակակից, տարե֊
կից։ Мы ровесники մենք տարեկից֊
ներ ենք։
РО’ВНО 1* (гладко) հարթ, հավասար,
հավասարաչափ։ 2. (ТОЧНО) ճիշտ,
ո*֊ղիղ* Ровно три года назад ուղիղ
երեք տարի առաջ։ 3. (СОВерШвННО,
СОВСем) բոլորովին, ամենևին, իսպառ։
РО’ВМЫЙ, -ая, -ое Ա (гладкий, плоский,
ПрЯМОЙ) հարթ, ուղիղ, հավա*
սար։ Ровная земля հարթ գետին։
Ровная линия ուղիղ գիծ։ 2. (равномерный,
СПОКОЙНЫЙ} համա չափ, միակերպ
։ Ровное дыхание համա չափ
շն չառո ւթ յո ւն ։
РОВНЯТЬ, -яю, «яешь, -яют, несов.
Что? հավասարեցնել, հարթեր Jj СОв.
сровнять, -яю, -яешь, -яют.
РОГ, -а 1* եղջյո ւր, կոտոշ, պոզt 2* փող,
ե ղջերաւհո ղ։
РОГАТЫЙ, -ЭЯ, -Ое եղջյուրավոր t
Крупный рогатый СКОТ խոշոր եղջյուրավոր
անա սուն։
1. РОД, -а ա ոհմ, ցեղ, սերունդ։ Из рОДЗ
Н РОД ցե ղից֊ցե ղ, սերն դե֊ սերունդ։
2. РОД, -а (разновидность, сорт) տեսակ։
Всякого рода ամեն տեսակի։
3. РОД, -а սեռ (քերականական)։ Су՜
ществительные среднего рода չեզոք
սեռի գո յականներ։
РО’ДИНА, -ы 1* (отечество) հայրենիքt
2* ծննդավայր։
РО ДИНКА, -И խալ։
РОДИТЕЛИ, -ей ծնողներ։
РОДИТЕЛЬНЫЙ (падеж) սեռական
(հոլով)։
РОДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое ծնողական,
ծնողների։ Родительское собрание
ծնո ղական ժողով։
РОДИТЬ, рожу, родйшь, родят, сов.
и несов. 1* кого? ծնել, բերել (երեխա,
ձագ և այլն)։ Кошка родила котят
կատուն ձագեր Է բերեր 2* ЧШО? (СОЗ-
давать, создать) առաջացներ 3* պըա֊
ղաբերել, տալ (բերք, պւոուղ)։ Jj Нв~
сов. также к 1 знач. рожать, -шо,
-аешь, -ают и к 13 2 знач. рождать,
-аю, -аешь, -ают.
РОДИТЬСЯ, рожусь, родйшься, родятся,
сов. и несов. ծնվել, ծնունդ առ֊
ներ Мой товарищ родился в Баку
ընկերս ծնվել Է Բաքվում։ 2* (ПОЯВИТЬСЯ,
появляться, возникнуть,
возникать) ծագել, առաջ գալ, առաջանալ,
ծնվեր 3. (вырасти, вырастать)
աճել, բուսներ ЗдеСЬ ВИНО-
Град ПЛОХО родится այստեղ խաղողը
վատ Է աճում։ || несов. также к
lf 2 знач. рождаться, -£юсь, -аешься,
-аются.
РОДНИ՛К, -а (ключ) աղբյուր։
РОДНИКОВЫЙ, -ая, -ое աղբյուրի*
Умываться родниковой водой աղ֊
բյուրի ջրով լվացվել։

260

————

РОДКО Й, -&Я, -ое է հարազատ։ РоДНОЙ
брЗТ հար л զատ եղբայր։ 2* մայրենի,
հայրենի։ Родная страна հայրենի
երկիր* Родной ЯЗЫК մայրենի լեզու։
РОДНЯ’* *й (родственники) ազգա*
կ աններ է
РОДОВО’Й, *ая, -бе 11 տոհմական։ РоДО-
ВОЙ строй տոհմական կարգt 2* սե֊
ռային, սեռիi Родовые и видовые ПОНЯТИЯ
սեռային և տեսակային հասկա•
ցռ ւթյուննե/ւ։ 3* սեռական։ РОДОВЬЮ
окончания прилагательных ածականների
սե էական վերջավորություն-
ներ ու
РОДОНАЧАЛЬНИК, -а նախահայր։
РОДСТВЕННИК, *Ձ ազգական։ РоДСТ-
ЬСННЙК ՈՉ отцу հոր կողմից ազգական
։
РОДСТВО’, *а ազգակցությունէ БЫТЬ В
родстве <սղգ սկԻտ լիներ
РОЖЦА’ТЬ СМ, РОДИТЬ,
РОЖДА’ТЬС Я см. родиться.
РОЖ ДЕИ И Ь, -ия էն ում, ծնունդ, ծըն֊
Վե1Ը* День рождения ծննդյան օր։
РОЖ O’ К, -жка եղջերափող, փող։ ПаС-
туший рожок հովվական փող։
РОЖЬ, ржи աշորա, տարեկան։
РО’ЗА, -ы i> վարգ։ Красная роза կար*
միր վարդ։ 24 վարդենի։
РО*3 Г А, -И սի պո in։
РОЗНИЦА, •Ы հատ ■* վաճառ, մանրավաճառ,
մանր ա ծա խ Լա պրանք)։
РО ЗОвЫЙ* -ая, -ое 1 ՎարդԻ* Վարդե*
նոս 2է վարդագույն։
РОЗЫГРЫШ* -а խաղարկի ւմ I խաղար•
կսւթթւն։ Հթ
РО’ЗЫСК, -а 1բոնում, փնտրումդ
որոնելը, փնտրելը։ 2« հե տաքննու*
թյււն, հետախուզություն։
РОЙ, роя I* պարս։ ОСИНЫЙ рОЙ կրետ֊
ների պարս։ 2, (стая) երամ, հույլֆ
խումբt РоЙ МуХ ճանճերի երամ
Ьпчй՝
РОК, ‘Յ (судьба) ճա կա տ ա գիր , րախ.՚ոէ
РОКОВОЙ, -аЯ, -бе ճակտ տադրական ,
օրհաւ ակպնէ Роковая ошибка ճա֊
կաաադրական սխալ։
РОКОТАТЬ, •бчет, -очут, несов. շա֊
քէաչել, при տա ի /ժնգալ։ Mope рОКО-
Чет ծովը շառաչում Է։
РОЛЬ* *ли գերէ Играть решающую роль
վձռական գեր խաղալ։ Главнал РОЛЬ
գլխավոր դեր։
РОМАИ, а վեպ։ Исюрический роман
պա տմական վեպ։ պատմավեպ։
1* РОМАН И XT, -a վիպասան։
2* РОМАНИЧТ, *а ռոմանագետ։
РОМА* НС* -а սիրերգ) ռոմանս։
РОМА’ШКА, И երիցուկ#
МБ, -а շեղանկյունի։
ЙЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов. что?
գցել, վայր գցել։ |j СОв. урОНИТЬ,
-оню, -онишь, -бнят.
РОПТА’ТЬ, ропщу, ропщешь, рбпщут,
несов. на кого? на что? տրտնջալ,
քրթմնջալ։
РОСА’, -ы ցող, շաղ։ Утренняя роса
առավոտյան ցող։
РОСКО’ШНО շքեղաբար, շքեղորեն,
փարթամորեն, շքեղ, ճոխ։ РОСКОШНО
одеваться շքեո հագնվել*
РОСКО’ШНЫЙ, -ая» -ое շքեղ, ճոի
փարթամ։ Роскошный кабинет շը֊
քեղ առանձնասենյակ։ р0СК0ШНЫе ВОЛОСЫ
փարթամ մազեր։
РОСКОШЬ, »ШИ է* շքեղություն, փարթամություն,
ճոխություն։ РОСКОШЬ
Обстановки կահավորանքի շքեղությունt
2* շռայլրւթյո ւն, պերճություն ,
պերճանք։ ЖИТЬ В рОСКОШИ պերճու-
թյան մեշ ապրել։ ПрСДМеТЫ РОСКОШИ
պերճանքի ա-Հ արկան ելи
РО’СЛЫЙ, -ая, -ое (крупный) բարկա֊
հասակ, խոշոր, հւ՚ղթանդամ։ РоСЛЫЙ
мужчина հաղթանդամ տղամարդ։
РОСТ, -a U աճում, աճելը, աճ։ РОСТ НЗ-
СеЛеНИЯ բնակչության աճ։ 2, հասակ,
բարձրություն։ Юноша ВЫСОКОГО
рОСТа բարձր ահա սակ պա տ անի։
POCTO’K, *TKa ծիլ, րեձ/ուղ։ ДаТЬ
(пустить) ЭОСТКИ ծիլեր տ ”լ, ծըլ*
արձակել։
РОТ, рта, изо рт&, ко рту, ртом, о рте
բերան։
РОТА, ”Ы վաշտ։ ТанКОВЗЯ рОТ9 տանկային
վաշտ։
РОТНЫЙ, -аЯ, -Об վաշտի վաշտային։
Ротный Командир վաշտի հր ամա-
նա տար։
РОЧДА, И պուրակt Сосковая роща
սոճու պուրակ։
РОЯ* ЛЬ, •ЛЯ դաշնամուր, ռոյար
РТУгГНЫЙ* -аЯ, -Ое Անդիկանին, սնդի֊
կազրր ։ Ртутный ТерМОМеТр սնգխ
կավոր ջերմաչափ։
РТУТЬ, -ТИ սնդիկ։
РУБАНОК* -нка ռանդա։
РУ|А*ХА, -и \ շապիկ։ Надеть бе-
РУБА’ШКА, -и ) лую рубашку սպիտակ
շապիկ հագներ
РУ6Ё*Ж, *5 (граница, грань) սահման,
Սահմանագիծ, բնագիծt ВОДНЫЙ ру-
0еЖ էրային սահմանագիծt
РУБГЦ, «бЦ$ ք. սպի* 2* (шов) եզրա-
գար, խծապ, խ ծա պակար։
РУБИ’ЛЬНИК, -а հոսանահատիչդ ան*
ջատոց։
РУБИИ, -а սուտակ։

261

————-

РУБИНОВЫЙ, -ая, -ое սուտակի|
սուտակեt
РУБИТЬ, рублю, рубишь, рубят, не•
сов. что? чем? կտրեի կոտրեի կոտորել,
հատել։ РубИТЬ В6ТКИ կուղերը
կտրել։ РубИТЬ ДрОВЭ փայտ կոտորել
։ || сов. срубить, срублю, срубишь,
срубят.
РУБЛЕНЫЙ, -ая, -ое կոտորած,
աղա ցած։ РубЛСНОе МЯСО աղա ցած
միս։
РУБЛЬ, -ЛЯ ռուբլի։ ПЯТЬ рублей հինգ
ռուբլի։
РУ’БРИКА, -и 1* խորագիր 1 վերնագիր։
2* (раздел, графа) բաժին, սյունակ։
РУГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, нест. кого?
ЧтО? 1* հայհոյել։ 2, նախատել, կըշ-
տ ամբեչ , հան դի ման ել։ || СОв. ВЫру-
гать, -аю, -аешь, -ают, обругать,
-аю, -аешь, -лют и отругать, -аю,
-аешь, -ают.
РУДА’, -ы հանքաքար։ Медная руда
պղնձի հանքաքար, պղնձաքարէ
РУД НМ’К, -а հանք, հանքարան։
РУЖЕЙНЫЙ, -ая -ое հրացանի, հր ա֊
д ան ա յին։
РУЖЬЁ, -жья հրացան։ Стрелять из
РуЖЬЯ հրացանով կրակելէ
Р У И Н Ы , -ЙН (развалины) փլատակներ,
ավերակներ։
РУКА’, -Й ձեռք։ Подать руку ձեռք
տալ։ ПОДНЯТЬ руку ձեռք բարձրացնել
։ Держать за руку ձեռքը
(ձեռքից) բռնել։ ВЗЯТЬ ПОД руку թևը
մտնել։ Рука об руку ձեռքեձեռքի
տված։
РУКА’В, -а 1. թևք։ Засучить рукава
թևքերը քշտել։ 2է բազուկ։ Рукава
реКИ գետի բազուկներ։ 3* (ШЛЗНГ) կաշեփող
։
РУКАВИ’ЦА, -Ы թաթպան, թաթման։
РУКОВОДИТЕЛЬ, -ЛЯ ղեկավար։ Руководитель
литературного кружка
գրական խմբակի ղեկավար։
РУКОВОДИТЬ, -ожу, -одйшь, -одят,
несов кем? чем? (управлять, заведовать)
ղեկա վարել։
РУКОВОДСТВО, -а 1* ղեկավարում,
ղեկավարություն։ РукОВОДСТВО ПреД-
ПрИЯТИеМ ձեռնարկության ղեկավարումը
։ 2. (пособие) ձեռնարկ։
3* (руководители) ղեկավարություն ,
ղեկավար կազմ։ НОБОв РУКОВОДСТВО
ЗаВОДа գործարանի նոր ղեկավաթու-
թյունը։
1*УКО ВО’ДСТ ВО ВАТЬСЯ, -твуюсь,
-тву ешься, -твуются, несов. чем?
Я А կա վար վել, առաջնորդ վել։
РУКОВОДЯЩИЙ, ая, -ее ղեկավարող,
ղեկավար։ Руководящие органы
ղեկավար մարմիններ։
РУКОДЕ’ЛИЕ, -ИЯ ձեռագործ։
РУКОМО’ЙНИК, -а լվացարան։
РУКОПА’ШНЫЙ, -ая, -ое ձեռնամաբտ*
Рукопашный бой ձեռնամարտ։
РУ’копись, -СИ ձեռագիր։ Дать РУКОПИСЬ
на машинку ձեոագիրը տալ
մ եքենագրելոս
РУКОПЛЕСКАНИЕ, -ия (аплодисменты)
ծափահարում, ծափահարություն
։
РУКОПОЖАТИЕ, -ИЯ իրար ձեռք սեղմելը
(ողջույնի, շնորհավորելու, ցավակցության
և այլնի նշան)։ Обме-
НЯТЬСЯ рукопожатиями միմչանց ձեռք
սեղմել։
РУКОЯТКА, -И կոթ> բռնակ; երախա^
կալ։ Рукоятка молотка մուրճի կոթէ
1. РУЛЕВО’Й, -ОГО ղեկակալ, ղեկը
վարող, ղեկավար։
2. РУЛЕВО’Й, -ая5 -ое ղեկի, ղեկային։
Рулевое колесо ղեկանիվ։
РУЛЬ, -ля ղեկ։ Руль велосипеда հեծան
վի ղեկ։
РУМЯНЕЦ, -НЦа կարմրությո ւն (դեմ-
քի)> , румяный, -ая, 4)0 կարմիր, կարմրագույն
յ շառագույն։ РумЯНЫе щёКЙ
կարմիր այտեր։
РУ’ПОР, -в խոսափող։
РУСА’ Л КА, -И ջրահարս։
РУ’СЛО, -а հուն։ Новое русло реки
գետի նոր հունը։
РУТСКАЯ, -ОЙ ռուսուհի։
1. РУ’ССКИЙ, -ОГО ռուս։ Он руССКИЙ
նա ռուս Է։
2. РУ’ССКИЙ, -ая, -ое и ռուսական|
ռուսների։ РуССКЗЯ МуЗЫКа ռուսական
երաժշտ ություն։ 2* ռուս, ռուսաց։
Русский народ ռուս ժողովուրդ։ РуС-
СКИЙ ЯЗЫК ռուսաց լեզու, ռուսերեն։
РУСЫЙ, -ЭЯ, -Ое շեկ, խարտյաշ։
РУ’ХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов. (обвалиться)
փլչել, փուլ գար Стена рухнула
պատը փուլ եկավ։ 2* խորտակ-
վել, կործանվեի տ ա պալվել։ МОИ
надежды рухнули հույսերս խորտակվեցին
։
РУЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. за кого? за что? чем? երաշխավորել
։ Ручаться за кого-либо մեկի
համար երաշխավորել։
РУЧЕЁК, -ЧеЙКа առվակ։
РУЧЕ’Й, -ЧЬЯ առու, վտակ։

262

———

РОДНО’Й, -ЙЯ, ՝Ое 1 հարազատ։ РОДНОЙ
брат հար jJtj ա ւո եղբայրt 2* մայրենի,
հայրեն ի t Родная страна հայրենի
երկիր։ Родной ЯЗЫК մայրենի լեզոԼէ
РОДНЯ’, -Н (родственники) աղգա*
կ աններ է
РОДОВО’й, -ая, «бе է* տոհմական# Родовой
строй տոհմական կարգt 2* սե*
ռայինյ սեռի* Родовые и видовые понятия
սեռային և տեսակային հա սկա*
0/ււթյուննեքէէ 3* սեռականք РОДОВЬЮ
окончания прилагательных ածա-
կանների սե Հական վերջավորություններ
ու
РОДОНАЧАЛЬНИК, -а նախահայր։
РОДСТВЕННИК, *Տ ազգական։ РоДСТ-
ЬСННИК ՈՉ ОТДУ հոր կողմից ազգական
։
РОДСТВО’, -а ազգակցություն։ БЫТЬ В
родстве ազգակից լինել։
РОЖДАТЬ см, родить»
РОЖДАТЬС Я см. родиться,
РОЖДЕНИЕ, -ИЯ օնում, ծնունդ, ծըն-
վելը* День рождения ծննդյան օրէ
РОЖ О К, -жка եղջերափող, փող։ Пас-
туший рожок հովվական փող։
РОЖЬ, рЖИ աշորա, տարեկան։
РО ЗА, -ы է> վարդ։ Красная роза կարմիր
վարդ։ 2< վարդենի։
POf 3 Г А, *И ճիպո;ո։
РОЗНИЦА, Ы հատ1 վաճառ, մանրավաճառ,
մանրածախ Լա պրանք)։
ԲՕ ЗО0ЫЙ* -ая, -ое 1 ՎարղԻi Վարդե*
նոս 21 վարդագսւյն։
РОЗЫГРЫШ* -а խաղարկբւմէ խաղար•
կւււթյէէւնէ УР
РО’ЗЫСК, է* 1րոնէ.ւմք փնտրում)
որոնելը, փնտրելըէ 2< հետաքննու*
թյււնյ հետախուզություն։
РОЙ, роя 1* պարսէ Осиный рой կրետների
պարս։ 2< (стая) երամ, հույլֆ
խո^մբ։ РОЙ МуХ ճանճերի երամ
(հ»4ւ)՝
РОК, ‘3 (Судьба) ճակատագիր) րս■խ՛ո։
РОКОВОЙ, -ЕЯ, -6е ճակատագրական ,
օր հալ ակպնէ РоКОВаЯ Ошибка ճակատագրական
սխալ։
РОКОТАТЬ, -бчет, «04yi, несов. շա-
ռաչել, при տա ի թնդալ։ Mope pOKO-
ЧеТ ծովը շառաչում Է։
РОЛЬ, •ли գերi Играть решающую роль
վճռական դեր խաղալ։ Главна ձ РОЛЬ
գլխավոր գեր։
РОМАН, а վեպt Исторический роман
պա տ մ ական վեպ» պատմավեպ։
1» РОМАН И XT, -3 վի պա սան։
2. РОМАН ИХТ, -а ռոմանագետ։
РОМАНС, -а սիրերգ, ռոմանս։
РОМА’ШКА, 41 երիցուկ*
МБ, -а շեղանկյունի։
ЙЯ’ТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов. что?
Գ9եւ> Լաւր Դ9եւ* II сов. уронить,
-оню, -онишь, -бнят.
РОПТАТЬ, ропщу, ропщешь, рбпщут,
несов, на кого? на что? տրտնջալ,
քրթմնջալ։
РОСА’, -Ы ցող, շաղ։ УтреННЯЯ рОСа
առավո տ յան ցողt
РОСКО’ШНО շքեղաբար, շքեղորեն,
փարթամորեն, շքեղ, ճոխ։ РОСКОШНО
одеваться շքեո հագնվելէ
РОСКО ШНЫЙ, -ая, -ое շքեղ, ճոխ,
փարթամ։ Роскошный кабинет շը-
քեղ առանձնասենյակ։ РОСКОШНЬШ ВО»
ЛОСЫ փարթամ մաղեր։
РО’СКОШЬ, »ши շքեղություն։ փարթամություն,
ճո խություն։ РОСКОШЬ
ОбсТаНОВКИ կահավորանքի շքեղությունt
2* շռայլություն, պերճություն,
պերճանք։ Жить В РОСКОШИ պերճության
մեջ ապրել։ ПрСДМвТЫ РОСКОШИ
պերճանքի ա%արկաներ։
РОТЛЫЙ, -ая, -ое (крупный) բարձրահասակ,
խոշոր, հլւղթանդամ։ РоСЛЫЙ
мужчина հաղթանդամ տ ղամարդ։
POCTf -a 1* աճում, աճելը, աճ։ РОСТ НЗ*
С0ЛеНИЯ բնակչության աճ։ 2, հասակ,
բարձրություն։ ЮноШЭ ВЫСОКОГО
рОСТа բարձրահասակ պա տ անի։
РОСТО’К, *тка ծիլ, րեձյուղ։ ДаТЬ
(пустить) ЭОСТКИ ծիլեր տ ”լ, ծըլ-
արձակել։
РОТ, рта, изо рт£, ко рту, ртом, о рте
բերան։
РОТА, -Ы վաշտ։ Танковая рОТ9 տանկային
վաշտ։
РОТНЫЙ, »аЯ, -Ое վաշաիֆ վաշտային։
Ротный Командир վաշտի հր ամա-
նաաար։
РОЧДА, -и պուրակ։ Сосновая роща
սոճու պուրակt
РОГЛЬ, -ля դաշնամուր, ռոյալ։
РТУТНЫЙ* -ая, -ое Անդիկանին, Անդի-
Կ ա զ_որ t Ртутный термометр
կավոր շեր մա չափ։
РТУТЬ, -ТИ սնդիկ։
РУЙАИОК,: -HKa ռանդա։
РУБА’ХА, -и \ շապիկ։ Надеть бе*
РУБА’ШКА* -и J лую рубашку սպի֊
թակ շապիկ հագներ
РУБЁ*Ж, (граница, грань) սահման,
Սահմանագիծ, բնագիծ* ЙОДНЫЙ ру*
էK fբային սահմանագիծ։
*Ц, -бц5 и ս պ ի ‘ 2* (шов) եզրա-
ր, խծապ, խ ծա պա կար։
МЬНИК, *а հո սան ահա տ Ի չֆ ան*
ջատոց։
РУБИН, -а սուտակ։

263

————-

РУБИНОВЫЙ, -ая, -Ое սուտակի *
սուտակե։
РУБИТЬ, рублю, рубишь, рубят, не-
СОв. ЧтО? Чем? կտրեի կոտրել, կոտորեի
հատեր Рубить ветки ճյուղերը
կտրել։ рубйТЬ ДрОВЭ փայտ կոտորել
։ || сов. срубйть, срублю, срубишь,
срубят.
РУБЛЕНЫЙ, -ЗЯ, ое կոտորած,
աղա ցած։ РублеНОе МЯСО աղա ցած
միս։
РУБЛЬ, -ЛЯ ռուբլի։ ПЯТЬ рублей հինգ
ռո ւբլի։
РУ»БРИК.А, -И 1* խորագիր 1 վերնադիր։
2* (раздел, Графа) բաժին, սյունակ։
РУГАТЬ, -аю, -аешь, -ают, нест. кого?
ЧтО? 1* հայհոյել։ 2. նա խ ա տել, կըշ-
տամբել} հանդիման ել։ || СОв. 8Ыру-
гать, ^аю, -аешь, -ают, обругать,
-аю, -аешь, -ают и отругать, -аю,
-аешь, -ают.
РУДА’, -ы հանքաքար։ Медная руда
պղնձի հանքաքար, պղնձաքար։
РУД НИ’К, -а հանք, հանքարան։
РУЖЕ ЙНЫЙ, -ЭЯ Ое հրացանի, հրացան
ա յին։
РУЖЬЕ, -ЖЬЯ հրացան։ Стрелять ИЗ
РУЖЬЯ հրացանով կրակել։
РУИНЫ, -ЙН (развалины) փլատակներ,
ավերակներ։
РУКА», -Й ձեռք։ Подать руку ձեռք
տալ։ ПОДНЯТЬ руку ձեռք բարձրացնել
։ Держать за руку ձեռքը
(ձեռքից) բռնել։ ВЗЯТЬ ПОД руку թևը
մտնել։ Рука Об руку ձեռքեձեռքի
տված։
РУКА’В, -а /. թևք։ Засучить рукава
թևքերը քշտել։ 2է բազուկ։ РуКЭВЗ
реки գետի բազուկներ։ 3♦ (ШЛЗНГ) կաշեփող
։
РУКАВИ’ЦА, -Ы թաթպանէ թաթման։
РУКОВОДИТЕЛЬ, -ЛЯ ղեկավար։ Ру*
ководитель литературного кружка
գրական խմբակի ղեկավար։
РУКОВОДИТЬ, -ожу, одйшь, -одят,
несов кем? чем? (управлять, заведовать)
ղեկավարել։
РУ КО 30’ДСТ ВО, -а 1* ղեկավար* ւմ,
ղեկավարություն։ РуКОВОДСТВО ПреД-
ПрИЯТИеМ ձեռնարկության ղեկավարումը
։ 2. (пособие) ձեռնարկ։
3* (р у К0В0Д И тел И ) ղեկա վ արո ւ.թյո ւն ,
ղեկավար կազմ։ НОВОе РУКОВОДСТВО
ЗаВОДа գործարանի նոր դեկա վար ու-
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, -твуюсь,
-твуешься, -твуются, кесов. чем?
սե կ ավարվել} առաջնորդ վել։
РУКОВОДЯ ЩИЙ, *ая, -ее ղեկավարող,
ղեկավար։ Руководящие органы
ղեկավար մարմիններ։
РУКОДЕ’ЛИЕ, -ИЯ ձեռագործ։
РУКОМО ЙНИК, -а լվացարանէ
РУКОПА’ШНЫЙ, -ая, ое ձեռնամարտ։
Рукопашный бой ձեոձամարտ։
РУ’КОПИСЬ, -си ձեռագիր։ Дать рукопись
на машинку ձեոագիրը տալ
մ ե քեն ա գրելու։
РУКОПЛЕСКАНИЕ, -ия (аплодисменты)
ծափահարում, ծափահարություն
։
РУКОПОЖАТИЕ, -ИЯ իրար ձեռք սեղմելը
(ողջույնի, շնորհավորելու, ցավակցության
և այլնի նշան)։ Обмв-
НЯТЬСЯ рукопожатиями միմյանց ձեռք
սեղմել։
РУКОЯТКА, -И կոթ> բռնակ, երա/ւ/ա.
կ ալ։ Рукоятка молотка մուրճի կոթէ
1. РУЛЕВО’Й, -ОГО ղեկակալ, ղեկը
վարող, ղեկավար։
2. РУЛЕВО’Й, -ая, -ое ղեկի, ղեկային։
Рулевое колесо ղեկանիվ։
РУЛЬ, -ЛЯ ղեկ։ Руль велосипеда հեծան
վի ղեկ։
РУМЯНЕЦ, -НЦа կարմրություն (դեմ-
քի)։
РУМЯНЫЙ, -ая, ое կարմիր, կարմրագույն,
շառագույն։ РумЯНЫе щёКЙ
կարմիր այտեր։
РУ’ПОР, -а խոսափող։
РУСА’ЛКА, -И ջրահարս։
РУ СЛО, -а հուն։ Новое русло реки
գետի նոր հունը։
РУССКАЯ, -ОЙ ռուսուհիէ
1. РУ’ССКИЙ, ОГО ռուս։ Он руССКИЙ
նա ռուս Է։
2. РУ’ССКИЙ, -ая, -ое ռուսական,
ռուսների։ РуССКЗЯ муЗЫКЭ ռուսական
երաժշտություն։ 2* ռուս, ռուսացէ
Русский народ ռուս ժողովուրդ։ РуССКИЙ
ЯЗЫК ռուսաց լեզու, ռուսերեն։
РУСЫЙ, -ЭЯ, -Ое շեկյ խարտյաշ։
РУ’ХНУТЬ, -ну, -нешь, -пут, сов. է* (обвалиться)
փլչել, փուլ գալ։ Стена рух-
НуЛЗ պատը փուլ եկավ։ 2* խորտակվել,
կործանվել, տապալվել։ МОИ
нздежды рухнули հույսերս խորտակվեցին
։
РУЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. за кого? за что? чем? երաշխավորել
։ Ручаться за кого-либо մեկի
համար երաշխավորել։
РУЧЕЁК, -чей к а առվակ։
РУЧЕ’Й, -ЧЬЯ առու, վտակ։

————

РУЧКА, «и լ ձեռիկյ թաթիկ։ Малень
кие детские ручки մանկական փոքրիկ
թաթիկներt 2* րռնակ։ կոթ, կան է,
ունկ* Ручка чемодана ճամպրուկի
բռնակ։ 3* գրչակոթ, գրիչ։ УчеНИ-
ческая ручка աշակերտական ԳԸ.
ր1։չ РУЧН՛О Й, -ая, -ое 1> ձեռքի) ձեռքով
կատարվւ:ղէ РуЧНЫе ЧЭСЫ ձեռքի ժա֊
մա ցույց։ РуЧНЭЯ рабОТЕ ձեռքի աշ֊
խատանք։ 2* ձեռնասուն , ընտելացած։
Ручной ёжик ձեռնասուն ոզնի։
РУ ШИТЬСЯ» -шится, -шатся, несов.
Փւժւ> փուլ գալ, քանդվեր || СОв,
обрушиться, -шится, -шатся.
РЫ’БА, -Ы ձուկ։
РЫБА’К, *3 ձկնորս։
РЫБАЦКИЙ, -ая, -ое Լ ձկնորսական,
РЫБА’ЧИЙ, -чьяг -чье J ձկնորսի։ Рыбацкая
(рыбачья) лодка ձկնորսա —
կան նավակt
РЫБА* ЧИТЬ, -чу$ -чишь, -чат, несов.
ձկնորսությամբ զբա ղվելչ ձկնորսու•
թյուն անել։
РЫ’БИЙ, -бья, *бье ձկան։ Рыбий
жир ձկան յուղ։
РЫБНЫЙ, -ая, -ое ձկան, ձկնայինէ
Рыбный магазин ձկան խանութ։
РЫБОВО ДЧЕСКИЙ, -ая, ое ձկնա-
բո ւծ ական։
РЫБОЛО*В, *а ձկնորս, ձուկ բռնող։
РЫБОЛО’ ВСТВО, -а ձկնորսություն։
РЫДАНИЕ, -ИЯ Հեծկլտանք, հեծկլտոց,
հեկեկանք, հեկեկոց։
РЫДАТЬ, аю, -аешь, -ают* несов.
հեկեկալf հեծկլտալ։
РЬГЖИЙ, -исая, -жее շիկակարմիր*
աշխետt
РЬГЛО, -а (морда) դունչ, մռութ։
РЫНОК, -нка շուկա։ Крытый рынок
ծածկած շուկա։
РЫНОЧНЫЙ, -ая, -Ое շուկայական s
շուկայիt
РЬГТВИНА, -Ы (ухаб) փոս, աղուրա-
փոս (ճանապարհի վրա)։
РЫТЬ, рою, роешь, роют, несов, что?
чем? (копать) փորեր Рыть яму փոս
փորեր || СОв. ВЫрЫТЬ, -рОЮ, -рОСШЬ,
-роют.
РЬГТЬСЯ, роюсь, роешься, роются,
несов. в чём? քրքրել։ փորփրել, փըն֊
աըրտեր Рыться В делах գործերը
քրքրեր
РЫ’ХЛОСТЬ, -ТИ փխրունություն։
РЫХЛЫЙ, -ая, -ое փխրուն, փուխր։
Рыхлый снег փխրուն ձյուն։ Рых~
лая земля փուխր հողt
РЫЦАРЬ, -рЯ ասպետ*
РЫЧАТ, -а լծակt
РЫЧАНИЕ, -ИЯ մռնչում, մռնչոց,
մռնչյուն։ РыЧЭНИе ЛЬВЭ առյուծի
մռն չյո ւն։
РЫЧАТЬ, -ЧЙТ, -чат, несов. մռնչար
գռմռար
РЮ’МКА, -И ըմպանակ»
РЯБОЙ, -ая, -ое չեչոտ, ծաղկատար։
РЯД, -а շարք, կարգ։ В ряде случаев մի
շարք դեպքեր ում։ В ПерВОМ рЯДУ
амфитеатра ամֆիթատրոնի առաջին
կարգում։
РЯДОВОЙ, -ая, -ое շարքային։
РЯ’ДОМ 1* (возле, около) կողքին։
կողքեկողքի։ ШагаТЬ рядом կողք-
կողքի քայլեր 2* (близко) մոտիկ,
շատ մոտ։ Наша школа рядом
մեր դպրոցը շատ մոտ Է։

283

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика