дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква У.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква У.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква У.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква У.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква У.

Текст для быстрого ознакомления:

У, у кого? у чего? մոտ# Стоять у доски
գրպաախտակի մոտ կանգնել։ ЖИТЬ
У брата եղբոր մոտ ապրել։ КНИГЗ
‘у товарища գիրքը ընկերոշ մոտ է։
У Б А’ БЙТЬ,: -влю, -вишь, -вят, сов.
что? чего? (уменьшить, сократить)
պակասեցնելչ նվազեցնեի իշեցնել։
Убавить корму лошадям ձիերի կեՐԸ

պակասեցնել։^ неСОв. убаВЛЙГЬ, -ЯЮ,
-яещь, -яют.
УБА’ БИТЬСЯ, “Вится, -вятся, сов.
(уменьшиться, сократиться) պակասել,
քչանալ, նվազել։ Вода В реке
убавилась գետի շուրը նվազել է։
|| несов. убавляться, -яется, -яются.
УБАВЛЯТЬ см. убавить

305

———

УБАВЛЯТЬСЯ см. убавиться.
УБЕГАТЬ см. убежать.
УБЕДИТЕЛЬНО համոզիչ կերպով։ թա֊
խ անձшգին t
УБЕДИ ТЕЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое 1. համո.
զԻւ։ /бедительный ответ համոզիչ
պա տա սիս անէ 2. (наСТОЯТеЛЬИЫЙ,
настойчивый) թախանձալից։ Убе*
дительная просьба թախանձալից
խնդրանք։
УБЕДИТЬ, -дйшь, -дят, сов. кого? чем?
в нём? համոզելյ հավատացնել։ || Нв-
сов. убеждать, -аю, -аешь, -ают.
УБЕДИТЬСЯ, -дйшься, -дятся, сов.
в чём? на чём? համոզվեր [[ несов.
убеждаться, -аюсь, -аешься, -аются.
УБЕЖАТЬ, -егу, -ежишь, -егут, сов.
Откуда? Куда? փախչել, վազելով
հեռ սնար Убежать из плена գերու֊
թևունից փախչեր || НвСОв. убегать,
-аю, -аешь -ают.
УБЕЖДАТЬ см. убедить.
УБЕЖДАТЬСЯ см. убедиться.
УБЕЖДЕ НИЕ, -ия 1. համոզում, հա֊
մոզելր։ 2. համոզմունք։
УБЕЖДЁННО համոզված կերպով,
վստ ահորեն։
УБЕЖДЁННЫЙ, -ая, -ое համոզված,
— վստահէ
УБИЙЦА, -Ы մարդասպսն։
УБИРАТЬ см. убрать.
УБИТЬ, убью, убьёшь, убьют, несов.
1. кого? что? սպանել, մեռցներ
2. что? на что? վատնել, իզուր
ծախսեր Убить много времени շատ
Ժամանակ վատներ |( НвСОв. убИВЙТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
У БО ГИ Й, -ая, -ое աղքատ, խղճուկ։
Убогая одежда աղքատ հագուստ։
У БО РК А, -И 1» հավաքում, հավաքելը։
2 . Բերքահավաք։ Уборка урожая
բերքահավաք։ 3* կարգի բերելը, հա֊
վաքելը։ Уборка КОМНвТЫ սենյակը
հա վաքելը*
У БО’РН АЯ, ‘0Й զուգարան։
УБОРЩИЦА, -Ы հավաքարարուհիt
УБРАТЬ, уберу, уберёль, /берут, сов.
i. кого? что? 1* (собрать, унести)
հավաքեի վերցնեի տաներ УбрЗТЬ
КНИГИ СО стола սեղանի վրայից
գրքերը հավաքեր 2* что? քաղեի
հնձել տաներ 5. ЧШ0? կարգի բերել,
հավաքեր Убрать постель անկողինը
հավաքել (սարքել)* 4. ЧШО? (НЗрЯДИТЬ,
украсить) զարդարել, զուգեր Убрать
комнату цветами սենյակը ծաղիկ-
ներով զարդաբեր || несов. убирать,
-аю, -йешь, -&от.
У БЬ!В\ТЬ см. убыть.
УБЫТОК, -тка (ущерб) վնաս։ Нести
(терпеть) материальные убытки նյու.
թ ական վնասներ կրեր
УБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое վնասաբեր։
УБЫТЬ, убудет, убудут, сов . պակասԿի
նվազել, քչանար СИЛЫ убЫЛИ ուժերը
պակասել են։ || НеСОв. убЫВЯТЬ, -ЭеТ,
-ают.
УВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое հաՐգեԼի,
հար դարժան։ Уважаемый товарищ!
Հար գելի ընկե՛րt
УВАЖАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов,
кого? что? հարգեի մեծ արեր Уважать
старших մեծերին հարգեր
УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հարգելխ
Уважительная причина հար գելի
պատճառ։
УВА’ЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат, сов.
КОгО? Что? հար գել, ուշադրության
առներ Уважить чью-нибудь просьбу
մեկի խնդիր քր հարգեր
УВЕ’ДОМИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
сов. кого? о чём? (известить) եանո ւ-
ցանել, տեղեկացներ || НвСОв. уВвДОМ*
лять, -яю, -яешь, -яют.
УВЕДОМЛЯТЬ см. уведомить.
УВЕЗТИ՛, -зу, -зёшь, -зут, сов. кого?
что? куда? տանեի հետը տանել (փո֊
խադրամիշոցով)։ || НвСОв. уВОЗИТЬ*
-ожу, -бзишь, -озят.
УВЕКОВЕ’ЧИВАТЬ см. увековечить.
УВЕКОВЕ’ЧИТЬ, -чу, -чи иь,-чат, сов.
кого? что? հավերժացներ Увековечить
чьё-нибудь ИМЯ մեկի անունը
հավերժացներ || несов. увековечивать,
-а о, -аешь, -ают.
УВЕЛИЧЕНИЕ, -ия մեծացում, շա֊
տացու մ, մեծացնելը, շատացնելըւ
УВЕЛИЧИВАТЬ см. увеличить.
УВЕЛИ ЧИВАТЬСЯ см. увеличиться.
УВЕЛИ’ ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
ЧтО? մեծացնել, ավելացնել, շատացներ
Увеличить поголовье скота
անասունների գլխաքանակը ավելաց֊
ներ Увеличить портрет դիմանկարը
մեծացներ || сов. увеличивать, -аю,
-аешь, -ают.
УВЕЛИЧИТЬСЯ, -чится, -чатся, сов.
ավելանալ, մեծանալ, շատանար ||
несов. увеличиваться, -ается, -аются.
У ВЕРЕ’НИ Е, -ия (заверение) հավաս֊
տիացում, հավաստիք։
УВЕ’РЕННО վստահաբար^ վստահ,
համոզվա ծ։
УВЕРЕННОСТЬ, -ТИ վստահություն,
համոզվա ծութ յունէ
УВЕРЕННЫЙ, -ЭЯ, -Ое վստահ, հա.
մսզվա ծ։ Уверенный ответ վստահ
պա տա սխան։

306

———-

УВЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов. кого?
в чём? (убедить) հավատացնել, վըս-
տ ահացներ jj несов. уверять, -яю,
-яешь, -тот.
УВЕ’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рятся,
в чём? (убедиться, удостовериться)
Համոզվել, հավաստիանար
УВЕРТЮ’РА, -Ы նախերգանք։
УВЕРЯТЬ см. уверить.
УВЕСТИ’, -еду, -едешь, -едут, сов.
кого? что? куда? տանել, իր հետ տա֊
ներ ]| несов.увоцйтъ, -ожу, -одишь,
-бдят.
УВИ’ДЕТЬ см. видеть.
УВИ’ДЕТЬСЯ см, видеться.
УВЛАЖНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
Что? թրջել, թացացնել, խոնավաց֊
նել։ Дождь увлажнил землю անձրևը
գետինը խոնավացրեց։ || НвСОв. уВЛЙЖ-
нять, -яю, -яешь, -яют.
УВЛАЖНЯТЬ см. увлажнйть.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ԳՐա֊
ՎԻւ> հրապուբիի թոՀհւ* Увлекатель*
ная книга գրավիչ դիրք*
УВЛЕКАТЬ см. увлечь.
УВЛЕКАТЬСЯ см. увлечься.
УВЛЕЧЕНИЕ, -ИЯ 1• հրապուրում,
հրա պո լրվելը , ԳՐ ա Հփե լը , տարվելը։
Увлечение футболом ֆուտբոլով
տարվելը։ 2, հափշւո ակու կուն, ոգե֊
վորություն։ Говорить с увлечением
հափշտակու }յամբ (ոգևորու *յամք»)
խոսեր 8. հետաքրքրության առարկա։
УВЛЕ’ЧЬ, -еку, -ечёшь, ՝екут} сов.
I* кого? что? куда? (увести) քաշել
տանել, քաշ տալ տանել։ 2. КОгО?
НИМ? դրտվել, հրա պուրել, հափշտա֊
կեր Увлечь интересным рассказом
հետաքրքիր պատմությունով հրապու֊
րել (գրավել)։ || НвСОв. уВЛеХЯТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
УВЛЕ’ЧЬСЯ, -екусь, -ечёшься, -екутся,
СОв. КеМ? Чем? գրավվել, հր ապուր֊
վեի տարվեր Увлечься любимой работой
սիրած աշխատանքով տարվեր
|| несов. увлекаться, -аюсь, -аешь-
ся, -аются.
УВОД ть см. увестй.
увозить см. увезтй,
УВОЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
КОгО? հեռացնել, ազատել, արձակել
(ծառայությունից)։ УВОЛИТЬ С ра-
бОТЫ աշխատանքից հեռացներ || не՜
сов. увольнять, -яю, -яешь, -яют.
УВОЛЬНЕНИЕ, -ИЯ հեռացում, ազատում,
արձակում, հեռացնելը, աղա֊
տելը։
УВОЛЬНЯТЬ см. уволить.
У ВЬГ ավաղէ
УВЯДАТЬ, -аю, -аешь, -а:от, несов,
(ВЯНУТЬ) թառամել, թորշոմել, թոշ֊
ներ
УВЯНУТЬ СМ. вянуть.
УГАДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. что?
գուշակել, կռահել, գլխի ընկներ УгЭ-
дать чьи-нибудь МЫСЛИ մեկի մըտ֊
քերը կռահեր || несов. угадывать»
-аю, -аешь, -ают.
УГА Р, -а ածխահոտ, շմոլք։
УГАСАТЬ, -ает, -ают, несов. (гаснуть)
հանգչել, մարեր
УГЛЕКИСЛОТА*, -ы ածխաթթոս
УГЛЕКИ’СЛЫЙ, -ая, -ое ածխաթըթ*
վային, ածխաթթվի։
УГЛЕРО’Д, -а ածխածին։
УГЛОВО’Й, -ая, -6е 1* անկյունային,
անկյունի։ УГЛОВОЙ удар անկյունա֊
յին հարված։ УГЛОВОЙ ДОМ անկյունի
տունըt 2* անկյունավոր։
УГЛОМЕ’Р, -а անկյունա չափ։
УГЛУБИТЬ, -блю, -бйшь, -бят, сов.
что? խորացներ Углубить ДНО հա֊
տակը խորացներ УгЛубИТЬ СВОИ
знания իր գիտելիքները խորացներ
II несов. углублять, -яю, -яе аь, -я it.
УГЛУБИТЬСЯ, -блюсь, -бйшься, -бят-
СЯ, СОв. 1* խորանար Дно углубилось
հատակը խորացել Է։ ПрОТИВО-
речия углубились հակասություն-
ները խորացել են։ 2 * вО ЧШО? խորա֊
սուզվեր Углубиться в воспомина-
НИЯ հիշողությունների մեշ խորա֊
սուզվեր || несов. углубляться, -ЯЮСЬ,
-яешься, -яются.
УГЛУБЛЕНИЕ, -ИЯ и խորացում ,
խորացնելը։ Углубление ЗНаНИЙ գի֊
տեղիքների խորացում։ 2, (вЬЮМКа,
впадина, яма) խորություն, փոս։
УГЛУБЛЯТЬ см. углубйть.
УГЛУБЛЯТЬСЯ см. углубйться.
УГНАТЬ, угоню, угонишь, угонят,
сов. кого? что? 1՝ քշել տանել, քշեր
Угнать стадо В горы հոտը քշել
սարերը։ 2* (похитить) հափշտ ակել,
փախցներ || несов. угонять, -яю,
-яешь, -яют.
УГНЕТАТЕЛЬ, -ля (эксплуататор)
ճնշիչ, կեղեքիչ (մարգ)։
УГНЕТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? 1* (притеснять, эксплуатировать)
կեղեքել, ճնշեր 2. (муЧИТЬ,
терзать) ճնշել, տանշել, ընկճեր
УГНЕТЕНИЕ, -ИЯ ճնշում, կեղեքում,
ճնշելը, կե ղեքելը։
УГНЕТЁННЫЙ, -ая, -ое Ա ճնշված, կե֊
ղեքված։ Угнетённые народы колоний
գաղութների ճնշված ժողովուրդները։

307

———

2* ընկճված։ Угнетённое настроение
ընկճված տրամադրություն։
УГОВА’РИВАТЬ см. уговорить.
У ГО ВО’Р, -а 1* Համոզելը է Հորդորում,
Հորդորանքt 2. (соглашение) Համաձայնություն,
պայմանադրություն,
պայմ ան։
У ГОВОРИТЬ, -рю, -рЙШЬ, -рЯТ, СОв.
кого? чем? Համոզել։ Уговорить
отца Հորը Համոզեր || несов. уговаривать,
-аю, -аешь, -ают.
УГОДИТЬ, -ожу, -одйшь, -одят, сов.
кому? чему? на кого? на что? Հաճո֊
լան ալ, սիրաշաՀե լ, գոՀացնեի սիրտը
շաՀեր На всех не угодишь (всем не
УГОДИШЬ) բոլորին Հաճոյանալ (գո-
Հացնել) չի լինի։ || НвСОв. уГОЖДЯТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
УГОЖДАТЬ см. угодить.
У’ГОЛ, угла, об угле, в углу, на углу
անկյուն։ УГОЛ ДОМЗ տան անկյունը։
На углу улицы փողոցի անկյունումt
ОсТрЫЙ УГОЛ սուր անկյուն։ ПОД
углом Зрения տե и անկյունով։
У Г ОЛО’ ВНЫЙ, -ая, -ое քրեական։
У’ГОЛЬ, угля (и угля) ածուխ։ Камеи»
НЫЙ уголь քարածուխ։
У ГОЛЬНЫЙ, -ая, -Ое ածխային, ածխի։
Угольная шахта ածխաՀոր։
ГГОЛЬЩИК, -а (шахтёр) ածխագործ,
ածխաՀատ։
УГОСТИТЬ, -ощу, -остйшь, -остят, сов
кого? чем? Հյուրш սիրեի պատվեր
Угостить обедом ճաշով Հյուր ասի֊
բեր || несов. угощать, -аю, -аешь.
-ают.
УГОЩАТЬ см. угостить.
УГОЩЕНИЕ, -И Я 1* Հյուրասիրում,
Հյուր ш սիրելը , Հյո ւրա սիրո ւթյուն։
2* ուտ ե լիք, խմելիք (որով Հյուրասիրում
են)։
УГРОЖАТЬ, -аю, -йешь, -ают. несов.
кому? чем? (грозить) սպառնալ,
վտանգ սպառնալ։
У ГРОЗА, -Ы սպառնալիք i վտանգ։ УгрО-
3а ВОЙНЫ պատերազմի վտանֆ
УГРЮ’МО մռայլորեն} մռայլ։
УГРЮ’МЫЙ, -ая, -ое (мрачный, неприветливый)
մռայլ, նոթոտ։ УгрЮ-
МЫЙ человек մռայլ մարդ։
УДА’ В, -а վիշապօձ։
УДАВАТЬСЯ см. удаться.
УДАЛЁННОСТЬ, -ТИ Հեռավորություն,
Հեռու լինելը, Հեռու գտնվելը*
УДАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
1* кого? что? Հեռացներ УдаЛИТЬ
что-либо ОТ себя մի բան իրենից
Հեռացներ 2. что? (вырвать, вынуть)
հանել ^ քաշեր УдаЛИТЬ Зуб ատամը
քաշեր Удалить чернильные пятня
թանաքի բծերը Հաներ II несов. УДАЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
УДАЛИТЬСЯ, -люсь, -лйшься, -лят я,
сов. от кого? от чего? откуда? Ki da?
Հեռանալ, գնալ, շեղվեր || НвСОв. JtXa-
ляться, -яюсь, -яешься, -яются,
УДАЛЯТЬ см. удалйть.
УДАЛЯТЬСЯ см. удалиться.
УДА’Р, -а 1. Հարված, զարկ։ 2. կաթվածt
УДАРЕНИЕ, -ИЯ 1* շեշտադրությունt
2. շեշտ։ ПОСТЭВИТЬ ударение շեշտ
դներ Знак ударения շեշտանշանt
УДАРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов. кого?
чем? по кому? по чему? что? во что?
խփել, զարկեի Հարվածեր Уда-
рИТЬ кулаком ПО столу բռունցքով
սեղանին Հարվածեր || НвСОв.
ударять, -яю, -яешь, -яют.
УДА’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рятея,
СОв. О КОгО9 ОбС Что? вО Что? զարկվել,
դիպչել, կպչեր УдарИТЬСЯ О КЭМСНЬ
քարին դիպչեր МяЧ ударИЛСЯ В
СТену գնդակը պատին կպավ։ || НвСОв.
ударяться, -яюсь, -яешься, -&отся.
I. УДА’РНИК, -а Հարվածային (մարդ)։
Ударники Производства արտադրության
Հարվածայիններi
2• УДА’РНИК, -а զարկան (Հրազենի)։
УДАРНЫЙ, -ая, -Ое է* Հարվածելու,
Հարվա ծող։ 2* Հարվածային։ УдарНЭЯ
бригада Հարվածային բրիգադ։
УДАРЯТЬ см. ударить.
УДАРЯТЬСЯ см. удариться.
УДАТЬСЯ, удастся, удадутся, сое.
Հաջողվել, գլուխ գալ։ УдаЛОСЬ ПОСТУПИТЬ
В университет Հաջողվեց Համալսարան
ընդունվեր || несов. удавать-
ся, удаётся, удаются.
УДА’ЧА, -И Հաջողություն։
УДА’ЧИО Հաջողությամբ, Հաջող կեր *
պով, Հաջողակի։ УдаЧНО СДЗТЬ ЭКЗВ-
мены քննությունները Հաջողությամբ
Հանձներ
УДА’ЧНЫЙ, -ая, -ое Հաջող , բարեՀաջողէ
УДВАИВАТЬ СМ. удвбить.
УДВОИТЬ, -бю, -бишь, -бят, сов. что?
կրկնապատկեր УДВОИТЬ уСИЛИЯ ջան.
քերը կրկնապատկեր || НвСОв. уДВаи-
вать, -аю, -аешь, -ают.
УДЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов. чтоԴ
кому? чему? 1* բաժին Հանեի Հատ-
կացներ 2* Հատկացնել, նվիրել, տը֊
րամադրել։ УдеЛИТЬ ВреМЯ ժամանակ
Հատկացնել։ УдеЛИТЬ ВНИМаНИв ուշա֊
դրություն նվիրել։ || НвСОв. удеЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
УДЕ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое տեսակարար։
Удельный вес տեսակարար կշիռг

308

———

Удельный объём տեսակարար ծավալ
։
УДЕЛЯ’ТЬ см. уделить.
УДЕРЖАНИЕ, -ИЯ и պահում, հետ
պահում։ 2* պահում, հետ պահած
գումար։
УДЕРЖАТЬ, -ержу, -ёржишь, -ёржат,
СОв. 1* кого? что? պահել, չթողնել,
զսպել։ УдерЖЭТЬ В руКв ձեռքում
պահել (չթողնել ընկնի)։ 2. HftlO?
պահել, ղսպել։ УдерЖЙТЬ В паМЯ-
ти մտքում պահել։ УдерЖЭТЬ ИЗ
ЗарПЛаТЫ աշխատավարձից պահել։
Удержать смех ծիծաղը ղսպել։ || Нв~
сов. удерживать, ~аю, -аешь, -ают,
УДЕРЖАТЬСЯ, -ержусь, -ёржишься,
-ёржаТСЯ, СОв. 1* (УСТОЯТЬ) իրեն պա-
հել, չընկնել, տեղից չշարժվեի հավասարակշռությունը
պահպանել։ Я
еле удержался на ногах հազիվ ինձ
ոտքերիս վրա պահեցի։ 2 , ՕէՈ ЧвЗО?
իրեն զսպել, իրեն պահել։ УдерЖЗТЬ-
СЯ ОТ СЛёЗ արցունքները պահել։ || Н6-
сов. удерживаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
УДЕ’РЖИВАТЬ см. удержать.
УДЕ’РЖИВАТЬСЯ см. удержаться.
УДИВИТЕЛЬНО 1* զարմանալիորեն,
զարմանալի կերպով։ 2» զարմանալի Է։
УДИВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -06 զարմանալի
։ Удивительное совпадение զարմանալի
զուգադիպություն։
УДИВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
кого? что? чем? զարմացնել։ || НвСОв.
удивлять, -яю, -яешь, -яют.
УДИВИТЬСЯ, -ВЛЮСЬ, -вйшься, -вятся,
сов. кому? чему? զարմանալ։ Удивиться
странному ответу զարմանալ
տարօրինակ պատասխանի վրա։
II несов. удивляться, -яюсь, -яешься,
-яются.
УДИВЛЕНИЕ, -ия զարմանք։ Посмот-
реть С удивлением զարմանքով նայեր
УДИВЛЁННО զարմ шд ած։
удивлять см. удивйть.
удивляться см. удивйться.
УДИЛА՛, -ЙЛ լկամ, սանձ։
УДИРАТЬ см, удрать.
УДИТЬ, ужу, удишь, удят, несов. что?
կարթել, կար թով որսար
УДЛИНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, -НЯТ, СОв.
что? երկարացներ Удлинить рукава
թևքերը երկարացներ II несов. УДЛИНЯТЬ,
-яю. -яешь, -яют,
УДЛИНИТЬСЯ, -нйтся, -нятся, сов.
երկարեր || несов. удлиняться, -яется,
-яются.
УДЛИНЯТЬ см. удлинить.
УДЛИНЯТЬСЯ см. удлиниться.
УДОБНО 1* հարմարորեն, հարմար
կերպով։ УдобНО уСТрОИТЬСЯ հարմար
տեղավորվեր 2, հարմար Է։ МнС
здесь удобно ինձ այստեղ հարմար Է։
УДОБНЫЙ, -аЯ, “Ое հարմար, պատեհ,
պատշաճ։ Удобное КреСЛО հարմար
բազկաթոռ։ УдобНЫЙ СЛуЧЭЙ հարմար
(պատեհ) առիթ։
УДОБРЕНИЕ, -ИЯ 1* պարարտացում#
Удобрение полей դաշտերի պար ար֊
ստացումը։ 2* պարարտանյութ։ Орга-
нические удобрения օրգանական պա*
րար տանյութեր։
УДО БРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов. что?
Чем? պարարտացներ || НвСОв. удобр-
ять, -яю, -яешь, -яют,
УДОБРЯТЬ см. удобрить.
УДОБСТ ВО, -а հարմարություն, հար.
մ արանք։ Квартира со всеми удобствами
բոլոր հարմարություններով բը-
նակարան։
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, -ИЯ U բավարարում,
գոհացում։ Удовлетворение
Требований պահանջների բավարարում
։ 2* գոհություն, գոհունակություն
։
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО U բավարար
կերպով, բավարար։ 2* բա վար ար
(գնահա տ ական)։
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
բավարար, գոհացուցիչ։ ПоЛуЧИТЬ
удовлетворительный ответ գոհացուցիչ
պատասխան ստա*Աար
УДОВЛЕТВОРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят,
сов. кого? что? чему? чем? բա վար ш-
րել, գոհացներ Удовлетворить прось-
бу խնդիրքը բավարարեր Удовлетворить
всем требованиям բոլոր պահանջ*
ներին համապատասխաներ || НвСОв.
удовлетворять, -яю, -яешь, -яют.
УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшь-
СЯ, -рятся, сов. чем? բավարարվել,
գոհանար || несов, удовлетворяться,
-яюсь, -яешься, -яются,
УДОВЛЕТВОРЯТЬ см. удовлетворить.
УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ см. удовлетвориться.
УДОВО’ЛЬСТВИЕ, -ИЯ բավականություն,
հաճույք։ Доставить удовольствие
кому-нибудь մեկին հաճույք
պատ ճառեր
УДОВО ЛЬСТВОВАТЬСЯ см. довольствоваться.
УДО’Д, -а հոպոպ։
УДОСТАИВАТЬ см♦ удостоить.
УДОСТАИВАТЬСЯ см. удостоиться.
УДОСТОВЕРЕНИЕ, -ия U վավերացում,
հաստատում։ Удостоверение
ПОДПИСИ ստորագրության վավեՓՏ.5-

309

———-

ցում* 2* վկայական* Удостоверение
врача բԺշԿԻ վկայական։
УДОСТОВЕРИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
сов. что? Վ ավերացնել, հաստատեր
li несов. удостоверять, -яю, -яешь,
-яют.
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
-рятся, сов. в чём? հավաս տիանալ,
համոզվեր || несов. удостоверяться,
-яюсь, -яешься, -яются.
удостоверять см. удостоверить.
УДОСТОВЕРЯТЬСЯ см. удостовериться.
УДОСТОИТЬ, -6ю, -бишь, -оят, сов•
кого? что? чего? արժանացներ Удостоить
правительственной награды
արժանացնել կառավարական պար-
դևի։ У несов. удостаивать, -аю, -аешь,
-ают.
УДОСТОИТЬСЯ, -бюсь, -бишься, *бят-
ся, сов. чего? արժանանար || несов.
удостаиваться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся,
УДОЧЕРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
кого? որ դե գրել (աղջիկ)։ || НвСОв.
удочерять, -яю, -яешь, -яют.
УДОЧЕРЯТЬ см. удочерить.
У’ДОЧКА, -и կարթ։ Закинуть удочку
կարթո գցեր
УДРА’ТЬ, удеру, удерёшь, удерут,
СОв. փախչել, ծլկեր || НвСОв. удирать,
-аю, -аешь, -ают.
УЕДИНЕНИЕ, -ИЯ առանձնություն)
մենություն։ ДиТЬ В уеДИЫенИИ
մենության մեջ ապրեր
УЕДИНЕННЫЙ, -ая, -ое առանձնա֊
ցած, կտրված, մեկուսացած։
УЕДИНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься, -нят-
СЯ, СОв. առանձնանալ, մեկուսանալ,
մենանար || несов. уединяться, -ЯЮСЬ,
-яешься, -яются.
УЕДИНЯТЬСЯ см. уединйться.
УЕЗЖАТЬ см. уехать.
УЕХАТЬ, уеду, уедешь, уедут, сов.
Откуда? куда? մեկնել, գնալ (փոխա֊
դրա միջոցով)։ УеХЭТЬ В Баку Բաքու
մեկներ || несов. уезжать, -аю, -аешь,
-ают.
УЖ, ՜Ձ լորտու։
УЖАЛИТЬ см. жалить.
У ЖАС, -а սար t/ափ, զարհուրանք} զար-
զանգ։
УЖАСНЫЙ, -ая, -ое 1. սարսափելի,
զարհուրելի , սոսկալի։ УжЗСНЫЙ СОН
սարսափելի երազ։ 2. շատ վատ, ան֊
տանելի, սարսափելի։ УжаСНЭЯ ПО֊
ГОДа ան տանելի ե ղան ակ։
УЖЕ’ արդեն, այլևս։ Уже ПОЗДНО արդեն
ուշ Է։ Он уже здесь не живёт
նա այլևս այստեղ չի ապրում*
‘ЖИН, -а ընթրիք։
‘ЖИНАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
ընթրեր || сое, поужинать, -аю, -аешь,
-ают.
УЗАКОНИВАТЬ см. узаконить»
УЗАКОНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
что? օրինականացներ || НССОв. узакб-
нивать, -аю, -аешь, -ают.
УЗДА’, -Ы սանձ։
У’ЗЕЛ, уЗЛа 1* հան գույց, կապ։ ЗаВЯ-
зать узел հանգույց անել։ 2* կապոց։
Связать вещи в узел Իրերը կապոց
աներ
У’ЗКИЙ, -ая, -ое и նեղ, անձուկ*
Узкая улица նեղ փողոց։ 2. նեղ,
սահմանափակt Узкая специальность
նեղ մասնագիտությունէ УЗКИЙ КруГ
знакомых ծանոթների նեղ շրջան*
УЗЛОВОЙ, -ая, -бе (главный, основной)
հանգուցային։ УзЛОВЭЯ СТЭН-
ЦИЯ հանգուցային կայարան։ УзЛОВЬЮ
ВОПРОСЫ հանգուցային հարցեր։
УЗНАВАТЬ см. узнать.
УЗНАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. U кого?
что? ճանաչեր Собака узнала своего
хозяина շունը ճանաչեց իր տիրոջը։ —
2* что? О КОМ? О чём? իմանալ, տեղեկանար
Я поздно узнал об этом
այդ մասին ես ուշ իմացա։ || НвСОв.
узнавать, -наю, -наёшь, -нают.
УЗО Р, -а զարդանկար, նախշ*
УЙТИ’, уйду, уйдёшь, уйдут, сов. откуда?
куда? գնալ, մեկնել, հեռանար
II несов. уходить, -ожу, -бдишь,
-бдят.
УКА’З, -а հրամանագիր։ Указ Президиума
Верховного Совета СССР
ՍՍՀՄ Գերագույն սովետի նախագահության
հրամանագիրը*
УКАЗАНИЕ, -ИЯ ցուցում, հրահանդ*
УКАЗАТЕЛЬ, -ЛЯ 1* ցուցիչ* Дорож֊
НЫЙ указатель ճանապարհային ցուցիչ
։ 2* տե դեկա տու (գիրք)* ցուցակ)
ցանկ (գրքի մեջ)։ БибЛИОГрафИЧеС-
КИЙ указатель մատենագիտական տեղեկատու
։ Предметный указатель
КНИГИ գրքի առարկայական ցանկը։
УКАЗАТЬ, ՝ажу, -ажешь, -ажут, сов.
кого? что? на кого? на что? кому?
ցույց տալ, մատնանշել, մատնացույց
աներ Указать на недостатки
թերությունները մատնանշեր || НвСОв.
указывть, -аю, -аешь, -ают.
У КА’ЗКА, -И ցուցափայտ։
УКА’ЗЫВАТЬ см. указать.
УКА’ЛЫВАТЬ см. уколоть.

310

————

УКАЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? ճոճելով քնեցնել, օրորելով
քնեցնելt Укачать ребёнка երեխա֊
լին օրորելով քնեցնել։ || НвСОв. ука-
чивать, -аю, -аешь, -ают.
УКА ЧИВАТЬ см. укачать.
УКЛАДКА, -и դարսում, տեղավորումf
շարում) հարդարում*
УКЛАДЫ ВАТЬ СМ. улОЖЙТЬ.
УКЛОН, -а (наклон) թեքություն,
թեքվածք, զառիվայր* 2* թեքում*
Средняя школа с математическим
УКЛОНОМ մաթեմատիկական թեքումով
միշնակարդ դպրոց։
УКЛОНИ ТЬСЯ, -онюсь, -бнишься,
-бнятся, сов. от чего? 1* թեքվել,
շեղվել, մի կողմ թեքվել։ УКЛОНИТЬСЯ
от намеченного пути շեղվել նշա֊
նակված ուղուց։ 2* խուսափել, խույս
տալ։ УКЛОНИТЬСЯ ОТ ОТВеТЭ պա տաս֊
խանից խույս տալ* || НвСОв. УКЛОНЯТЬСЯ,
-яюсь, «яешься, -яются.
УКЛОНЯТЬСЯ см. уклонйться.
УКОЛ, -а 1* ծակում, խայթում, ծա֊
կելր, խայթելը* 2. սրսկում, ներար֊
կում։ Делать уколы սր սկումներ
անել*
УКОЛОТЬ, -олю, -блешь, -блют, сов.
кого? что? чем? ծակել, խայթել*
Уколоть палец булавкой մատը
դնգա սե զով ծակել* ]| НвСОв. уКДЛЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
УКОМПЛЕКТОВАТЬ см. комплектовать.
УКО’Р, -а (упрёк, порицание) կշտամ-
րանք, նախատինք*
У КОРА’Ч И ВАТЬ см. укоротйть.
УКОРАЧИВАТЬСЯ см. укоротйться.
УКОРЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
что? (внедрить, установить) արմա֊
տավորեի արմատացնել* j| НвСОв.
укоренять, -яю, -яешь, -яют.
УКОРЕНЯТЬ см. укоренйть.
УКОРОТИТЬ, -очу, -отйшь, -отят,
СОв. ЧтО? կարճացնել* УкОрОТИТЬ
юбку շրշազգեստը կարճացներ || нв~
сов. укорачивать, -аю, -аешь, -ают.
УКОРОТИТЬСЯ, -тйтся, -тятся, сов.
կարճանար || несов. укорачиваться,
-ается, -аются.
УКРА’ДКОЙ (скрытно) թաքուն, ծածուկ,
գողտուկt
УКРАХИТЬ, -ашу, -асишь, -асят, сов.
кого? что? чем? զարդարել, զուգել,
պճներ Украсить улицы флагами
փողոցները դրոշակներով զարդարել*
II несов. украшать, -аю, -аешь, -ают.
УКРАХТЬ см. красть.
УКРАШАТЬ см. украсить.
УКРАШЕНИЕ, -ИЯ է» զարդարում,
զուգում, զարդարելը, զուգելը* 2. զարդարանք,
զարդ։ Ёлочные украшения
ա ոն ա ծառի զարդեր։
УКРЕПИТЬ, -ЛЛЮ, -ПЙШЬ, ‘ПЯТ, сов .
Что? ամրացնել, պնդացնել, ամրա-
պնդեր Укрепить позиции դիրքերը
ամրացներ Укрепить ЗДОрОВЬе առողջությունը
ամրացներ Укрепить дисциплину
կար գա պահո ւթյունն ամրացներ
Укрепить СВЯЗИ կապերը
ամրա պնդեր || несов. укреплять, *яю,
-яешь, ~яют.
УКРЕПИТЬСЯ, -плюсь, -пйшься, -пят-
СЯ, сов. 1* ամրանալ, ամրապնդվեր
Дружба укрепилась բարեկամությունը
ամրապնդվեց* 2. (уСТаНОВИТЬ-
СЯ) հաստատվեր ||НвСОв. укреШШТЬСЯ,
«яюсь, -яешься, -яются.
УКРЕПЛЕНИЕ, -ИЯ 1* ամրացում,
պնդացում* 2* ամրությունt ПоЛеВЫ€
укрепления դաշտային ամրություն*
ներ։
УКРЕПЛЯТЬ см. укрепйть.
УКРЕПЛЯТЬСЯ см. укрепйться.
УКРО П, -а (-у) սամիթ*
УКРОТИТЬ, -ощу, -отйшь, -отят, сов,
КОгО? Что? զսսքեի սանձահարել,
հնազանդեցնել* УкрОТИТЬ ЛЬВЗ առյուծին
հնազանդեցներ |{ НвСОв. укро-
щать, -аю, -аешь, -ают.
УКРОЩАТЬ см. укротйть.
УКРОЩЕНИЕ, -ИЯ զսպում, սանձահարում,
հնազանդեցում*
УКРЫВАТЬ см. укрыть.
УКРЫТИЕ, -ИЯ թաքստոց, ծածկարան։
УКРЫТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
кого? что? чем? ծածկեր Укрыть
одеялом վերմակով ծածկեր 2* КОвО?
что? (спрятать) թաքցնել, ծածկեի
պարտակեի պահեր || НвСОв. уКрЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
У’ КС УС, -а (-у) քացախ*
УКУ’С, -а 1. կծում, խայթում, կծելը,
խայթելըյ խայթոց։ УкуС СОбаКИ շան
կծելը* 2, կծվածք, խայթվածք* СлеДЫ
укуса կծվածքի հետքեր։
УКУСИТЬ, -ушу, -усишь, -усят, сов.
кого? что? կձել, խածել, խայթեր
УЛА’ВЛИВАТЬ см. уловйть.
УЛАДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят, сов.
что? կարգի բերեի հարթել, կարգավորեր
|| несов. улаживать, -аю, -аешь,
-ают.
УЛА’ЖИВАТЬ см. уладить.
У’Л ЕЙ, улья փեթակ*
УЛЕТАТЬ см. улететь.
УЛЕТЕТЬ, -ечу, -етйшь, етят, сов.

311

————

Откуда? Куда? թո֊լել գնալ, թռչել։
|| несов. улетать, -аю, -аешь, -ают.
УЛЕТУЧИВАТЬСЯ см. улетучиться.
УЛЕТУЧИТЬСЯ, -чится, -чатся, ссв.
ցնդել, գոլորշիանալ։ Зфир улетучил-
ся եթերը ցնգեց։ || несов. улетучиваться,
-ается, -аются.
УЛИ’КА, -И հանց ան շան։
УЛИТКА, -И խխունջ։
У’ЛИЦА, -ы փողոց։ Центральная улица
կենտրոնական փողոց։
УЛИЧАТЬ см. уличить.
УЛИЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов. кого?
что? в чём? մերկացնել, հանցանքի
մեջ բռնել։ || несов. уличать, -аю,
-аешь, -ают.
УЛИЧНЫЙ, -ая, -ое փողոցի, փողո-
ցային։ Правила уличного движения
փողոցային երթևեկության կանոն-
ները։
УЛОВ, -Յ որս, որսաքանակ։
УЛОВИТЬ, -овлю, -бвишь, -бвят, сов.
Что? 1* բռնել, որսալ։ УЛОВИТЬ
ВЗГЛЯД հայացքը որսալ։ 2, (вОСПрИ-
НЯТЬ, заметить) ըմբռնել, ընկալել։
С трудом уловить смысл речи դըժ-
վարությամբ ըմբռնել խոսքի իմաս-
տը* || несов. улавливать, -аю, -аешь,
-ают.
УЛОЖИТЬ, -ожу, -бжишь, -бжат, сов•
1* КОгО? պառկեցնել, պառկեցնել
քնելու։ УЛОЖИТЬ СПЭТЬ պառկեցնել
քնելու։ 2* ЧШО? вО ЧШО? դար սել,
դա սավորել, տեղավորել։ УЛОЖИТЬ
бельё в гардероб սպիտակեղենը
զգե и տա պահարանի մեջ տեղավորել։
|| несов. укладывать, -аю, -аешь,
-ают.
УЛУЧШАТЬ см, улучшить.
УЛУЧШЕ НИЕ, -ИЯ բարելավում, լա-
վացում, բարվոքում։ Улучшение
качества товаров ապրանքների որա-
կի բարելավում։
УЛУЧШИТЬ, -шу, -шишь, -шат, сов.
Что? լավացնել, բարելավել, բարվո-
քել։ Улучшить условия труда шг-
խա տտնքային պայմանները բարե-
լավեր || несов. улучшать, -аю, -аешь,
-ают.
УЛЫБАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
НеСОв. Ժպտալ։ Ц СОв. уЛЫбнуТЬСЯ,
-нусь, -нёшься, -нутся,
УЛЬГБКА, -и Ժպիտ։
УЛЫБНУТЬСЯ см. улыбаться,
УМ, -а խելք, միտք։ Повторять в уме
մտքում կրկնել։
УМАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? что? նսեմացնել, նվաստացնել
։ || несов. умолять, -яю, -з5ешь,
-яют.
УМАЛЯТЬ см. умалить.
УМА’ЛЧИВАТЬ см. умолчать,
УМЕ’ЛО (искусно) հմտորեն, հմտաբար,
ճարտար կերպով։
УМЕ՜ Л ЫЙ, -ая, -ое (искусный) հմուտ։
կարող, ձեռնհա и , ճարտարէ УмвЛЫб
РуКИ հմուտ ձեռքեր։
УМЕ’НИЕ, -ИЯ հմտություն, կարողություն,
ձեռնհասություն։
УМЕНЬШАТЬ см. уменьшить.
УМЕНЬШИТЬ, -шу, -шишь, -шат
(и уменьшить, -шу, -шйшь, -шат)*
СОв. Что? պակասեցնել, փոքրացնել,
քչացնել։ УмеНЬШИТЬ рвСХОДЫ ծախսերը
պա կա սեցնել։ УмеНЬШИТЬ
размер չափսը փոքրացնել։ || НвСОв.
уменьшать, -аю, -аешь, -ают.
УМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое U չափավոր։
Умеренная цена չափավոր գին։
2. բարեխառն։ УмереННЫЙ КЛИМЗТ
բարեխառն կլիմա։
УМЕРЕТЬ, умру, умрёшь, умрут,
СОв. մեռնել, մահանալ։ |{ НвСОв. уМИ*
рать, -аю, -аешь, -ают.
УМЕРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов.
Что? չափավորել, մեղմացնել։ Уме-
рить требования պահանջները չա-
փավորել։ || НвСОв. умерЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
УМЕРЯТЬ см. умерить.
УМЕСТИТЬ, -ещу, -ёстишь, -ёстят, сов.
кого? что? в чём? где? տեղավորել։
Уместить все вещи в одном чемодане
բոլոր իրերը տեղավորել մի
ճամպրուկի մեջ։ || несов. уМеЩЙТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
УМЕСТИТЬСЯ, -ещусь, -ёстишься,
-ёстятся, сов. где? տեղավորվել։ Уместиться
на ОДНОЙ скамейке տեղավորվել
մի նստարանի վրա։ || НвСОв.
умещаться, -аюсь, -аешься, -аются,
УМЕХТНО 1* տեղին, հարմարորեն։
Уместно сказать что-нибудь մի
բան տեղին ասել։ 2* տեղին Է, հարմար
Է։
УМЕХТНЫЙ, -ая, -ое տեղին, հարմար։
Уместный вопрос տեղին հարց։
УМЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов, Կ&֊
րո ղան ալ։ УмеТЬ ШИТЬ կարել կարողանալ
։
УМЕЩАТЬ см. уместйть.
УМЕЩАТЬСЯ см. уместйться.
УМИРАТЬ см. умерёть.
УМНЕТЬ, -ею, ёешь, ё*от, несов.
խելոքանալ։ || СОв. ПОуМНСТЬ, -вЮ,
-ёешь, -ёют.
У’МНО խելացիորեն, խելոք։

312

———

УМНОЖА’ТЬ см. умножить.
Умножение, -ИЯ 1* բազմացում,
շատացում, բազմանալը, շատանալը*
2. բազմապատկում, բազմապատկելը։
Таблица умножения բազմապատկման
ա ղյո ւս ակ։
УМНО ЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат, сов.
что? на что? բազմապատկել։
Умножить четыре на три չորսը
երեքով բազմապատկել։ 2. КОгО? ЧтО?
բազմացնել, շատացնել։ jj НвСОв. yMHO-
жать, -аю, -аешь, -ают.
УМНЫЙ, -аЯ» -Ое 1* խելոք, հասկացող։
Умный ребёнок խելոք երեխա։ 2.
(разумный) խելացի։ УмНЫЙ СОВеТ
խելացի խորհուրդ։
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, -ИЯ (вывод) եզ.
րակաд п ւթյո ւն , հե տ ևո ւթյո ւն ։ ДеЛЗТЬ
умозаключение հետևություն անել։
УМОЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов.
KOBO? աղաչել} աղեր սել) թա խանձեր
|| несов. умолять, -яю, -яешь, -яют.
УМОЛКА’ТЬ см. умолкнуть.
УМО’ЛКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
(замолкнуть) լռեր || несов. умолкать,
-аю, -аешь, -ают.
УМОЛЧАТЬ, -Чу, -чйшь, -ч£т, сов.
О чём? լս֊եէք լռության տալ, լռությամբ
անցներ Умолчать о недостатках
թերությունների մասին լռեր j|
несов. умалчивать, -аю, -аешь, -ают.
УМОЛЯ ТЬ см. умолйть.
У МСТВЕННЫЙ, -ая, -ое մտավոր,
մտքի։ Умственная работа մտավոր
աշխատանք։
УМЫВА’ЛЬНИК, -а լվացարան։
УМЫВАТЬ см. умыть.
УМЫВАТЬСЯ см. умыться.
УМЫТЬ, умою, умоешь, умоют, сов.
КОгО? ЧтО? Чем? լվանալ (երեսը,
ձեռքերը)։ УМЫТЬ руКИ ձեռքերը լը-
վանար || несов. умывать, -аю, -аешь,
-ают.
УМЫТЬСЯ, умоюсь, умоешься, умоются,
сов. чем? լվսցվել (Իր եբեսր,
ձեռքերը լվանալ)։ || НвСОв. УМЫВАТЬСЯ,
-аюсь, -аешься, -йются.
УМЫ’ШЛЕННО (преднамеренно) դիտավորյալ
կերպով, կան խամ տածված
կերպով, դիտմամբ։
УМЫ ШЛЕННЫЙ, -ая, -ое (преднамеренный)
դիտավորյալ, կանխամտածված
։
УНЕСТИ’, -есу, -есёшь, -есут, сов.
кого? что? откуда? куда? տանել,
վերցնել տաներ || НвСОв . УНОСИТЬ,
-ошу, -беишь, -бсят.
УНИВЕРМА’Г, -а (универсальный магазин)
համա խանութ , հանրա խանո ւթ։
УНИВЕРСА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое ունի
վեր սալ, հանրակողմանի, բազմակողմանի,
համապարփակ։
УНИВЕРСИТЕТ, -а համալսարան«
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, -ЭЯ, -ое համալսարանական,
համալսարանի։
УНИЖАТЬ см. унйзить.
УНИЖАТЬСЯ см. унизиться.
УНИЖЕ^НИЕ, -ИЯ 1* ստոբացում, նվաստացում
։ 2 * վիրավորանք, ան ար գանք։
УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и տ a put-
ՕուՏԻԼ> նվաստացուցիչ։ УнИЗИТСЛЬ-
ное Предложение ստորացուցիչ առաջարկություն
։ Унизительная просьба
նվաստացուցիչ խնդիրք։
УНИ’ЗИТЬ, -йжу, -йзишь, -ЙЗЯТ, сов.
кого? что? чем? ստորացնել, նը-
վաստացներ || несов. унижать, ՝ак>,
-аещь, -ают.
УНЙ’ЗИТЬСЯ, -йжусь, -йзишься.
-ЙЗЯТСЯ, СОв. чем? ստորանալ, նվաստանար
|| несов. унижаться, -аюсь.
-аешься, -аются.
УНИЧТОЖАТЬ см. уничтожить.
УНИЧТОЖЕНИЕ, -ия (истребление)
ոչնչացում, բնաջնջում։
УНИЧТОЖИТЬ, -жу, -жишь, жат,
СОв. кого? что? (истребить) ոչնչացնել,
բնաջնջեր УНИЧТОЖИТЬ MyX
ճանճերին ոչնչացներ || неСОв. уНИЧТО-
жать, -аю, -аешь, -ают.
УНОСИТЬ см. унести.
УНЫВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, нессв.
ւէհատվել, հուսահատվեր
УНЫНИЕ, -ИЯ վհատություն, տրտմություն
։
УНЬГЛЫЙ, -ая, -ое թախծոտ, տխուր,
մռայլ։ УнЫЛЗЯ ПеСНЯ տխուր (թախծոտ)
երդ։
УПА’ДОК, -дка անկում։ Упадок СИЛ
ուժերի անկում։
УПАКОВАТЬ см. паковйть.
УПА’СТЬ см. падать.
УПЛАТА, -Ы վճարում, վճարելը։
УПЛАТИТЬ см. платйть.
УПЛОТНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? что? խտացներ || несов. уплотнять,
-яю, -яешь, -яют.
УПЛОТНЯТЬ см. уплотнйть.
УПЛЫВАТЬ см. уплыть.
УПЛЫТЬ, -ыву, -ывёшь, -ывут, сов.
գնալ, մեկնել, հեռանալ (,էողալով$
նավով և այլն)։ || несов. уплывать,
-аю, -аешь, -ают.
УПОЛНОМО ЧЕННЫЙ, -ого լիազոր,
լիազորված անձ։
УПОЛНОМО ЧИВАТЬ см. уполномочить.
УПОЛНОМО ЧИТЬ, -чу, -чишь, чат,

313

———

сов. кого9 на что? լիազորել։ ք[ несов.
уполномочивать, -аю, -аешь, -ают.
УПОМИНАНИЕ, -ИЯ հիշատակում,
հիշա տակո ւթյո ւն *
УПОМИНАТЬ см. упомянуть.
УПОМЯНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов,
кого? что? О КОМ? О чём? հիչատակել,
հիշեր Упомянуть о вчерашнем случае
երեկվա դեպքր հիշատւսկել {հիշել)*
|| несов. упоминать, -аю, -аешь, -ают.
УПОРНО համառորեն , հաստատակամորեն
։ Упорно не соглашаться հա-
մ աււ որ են շհամ ա ձայներ
УПОРНЫЙ, -ЭЯ, -08 համառ, անկոտրում
։ Упорное сопротивление հա֊
մառ դի մա դրություն է
УПО РСТВО, -а համառություն յ հաս՛֊
տա տ ակամությունէ
УПО’РСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-ТВуЮТ, неСОв. в Чём? համառել, համառություն
աներ
УПОРЯДОЧИВАТЬ см. упорядочить.
УПОРЯДОЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат,
СОв. 4էՈ0? կարգավորել, կանոնավորեր
II несов. упорядочивать, -аю, -аешь,
-ают.
УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Գոր֊
ծւս ծա կան, գործածելի* УпОТребй-
ТеЛЫЮе СЛОВО գործածական բառ*
УПОТРЕБИТЬ, -блю, -бЙШЬ, -6ЯТ,
соз. кого? что? (использовать, применить)
գործածել, գործադրեր || ԱՇ~
сов. употреблять, -яю, -яешь, -яют.
УПОТРЕБЛЕНИЕ, -ия (использование,
Применение) գործածում, գործադրում,
գործածություն* НаХОДИТЬ-
СЯ в употреблении գործածության
մեջ լիներ Выйти из употребления
գործածո ւթյունից դուրս գար
УПОТРЕБЛЯТЬ см. употребить.
УПОТРЕБЛЯТЬСЯ, -яется, -яются,
НеСОв. գործածվել, գործադրվել, գործածության
մեջ լիներ
УПРАВДО’М, -а (управляющий домом)
տնային կառավարի լ*
УПРАВЛЕНИЕ, -ИЯ է* վարում, կառավարում,
ղեկավարում* Управление
автомобилем ավտոմեքենայի վարում,
ավտոմեքենա վարելը։ 2* վարչություն,
կառավար չո ւթյո ւն է ЦеНТрЗЛЬ-
ное статистическое управление կենտրոնական
վիճակագրական վարչություն՛*
3. խնդրառություն*
УПРАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, не-
сов. кем? чем? 1* վարել* Управлять
танком տանկ վարել* 2* (руКОВОДИТЬ)
կ առա վարեի ղեկավարեր Управлять
страной երկիրը կառավարեր
УПРАВЛЯЮЩИЙ, «6Ր0 կառա վարի չ*
Управляющий делами գործերի կառավարիչէ
УПРАЖНЕНИЕ, -ИЯ է* վարժություն,
Сборник задач и упражнений խըն-
դիրների և վարժությունների ժողո֊
վածու* 2* մարզանք*
УПРАЖНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, не-
сов. что? (тренировать) վարժեցնեի
մարզեր
УПРАЖНЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься,
-яются, несов. в чём? на чём? Իրեն
վարժեցնել, վարժություններ անել յ
մարզվեր Упражняться в стрельбе
մարզվել հրաձգության մեջ*
УПРА’ШИВАТЬ СМ. упроСЙТЬ.
УПРЁК, -а կշտամբանք, հանդիման ու»
թյո ւն *
УПРЕКАТЬ см. упрекнуть.
УПРЕКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, СОв»
КОгО? в Чём? կշտամբել, հանդիմանեի
նախատեր || несов. упрекать, -аю,
-аешь, -ают.
УПРОСИТЬ, -ошу, -бсишь, -осят, соз.
КОгО? խնդրելով համոզել, խնդրելով
համաձայնություն ստանալ* |ք НвСОв.
упрашивать, -аю, -аешь, -ают.
УПРОСТИТЬ, -ощу, -остйшь, -остят,
СОв. ЧтО? պարզեցնել* УпрОСТИТЬ
конструкцию самолёта ինքնաթիռի
կառուցվածքը պարզեցներ || НвСОв.
упрощать, -аю, -аешь, -ают.
УПРО ЧИВАТЬ см. упрочить*
УПРО’ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
что? (укрепить) ամրապնգեր Упрочить
МИр խաղաղությունն ամրապնգեր
|| несов. упрочивать* -аю,
-аешь, -ают.
УПРОЩАТЬ см. упростить.
УПРУ’ГИЙ, -ая, -ое առաձգական,
առաձիգ*
УПРЯ’МИТЬСЯ, -млюсь, -мишься,
-МЯТСЯ, СОв. համառել, կամակորություն
աներ
УПРЯ’МО համառորեն, կամակոր կերպով*
Упрямо твердить свое համառորեն
իրենը պնդեր
УПРЯМЫЙ, -ЭЯ, -Об համառ, կամակոր*
УПУСКАТЬ см. упустить.
УПУСТИТЬ, -ущу, -устишь, -устят,
СОв. кого? что? ձեռքից թողնել, ձեռքից
բաց թո դներ УпуСТИТЬ уДОбНЫЙ
случай հարմար առիթը ձեռքից բաց
թողներ || несов. упускать, -аю,
-аешь, -ают.
УРАВНЕНИЕ, -ия 1. հավասարեցում,
հավասարեցնելը* 2* հավասարում*
Уравнение с двумя неизвестными
երկու անհայտով հավասարում*
I. УРА’ВНИВАТЬ см. уравнять.

314

———-

2. УРА’ВН И ВАТЬ см. уровнять.
УРАВНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
кого? что? Հավասարեցնել։ || НвСОв.
уравнивать, -аю, -аешь, -ают.
УРАГАН, -а փոթորիկ, մրրիկ։
УРАГАННЫЙ, -ая, -ое փոթորկային յ
փոթորկալից է մրրկալից։
УРЕГУЛИРОВАТЬ см. регулйро-
вать.
УРЕ’ЗАТЬ, -ёжу, -ежешь, -ёжут, сов.
что? (убавить, сократить, уменьшить)
կրճատեէք պակասեցնել։ Уре-
зать расходы ծախսերը պակասեց-
նել։ || несов. урезывать, -аю, -аешь,
-ают.
УРЕ’ЗЫВАТЬ см. урезать.
У ‘PH А, -ы 1. աճյունասափոր։ 2* քվեատուփ
։ 3. սափոր։
1. У РОВЕНЬ, -ВНЯ 1* մակերևույթ։
Тысяча метров над уровнем моря ծովի
մակերևույթից Հազար մետր բարձրության
վրա։ 2, մակարդակ։ Уро-
Вень знаний գիտելիքների մակարդակ։
2. У РОВЕНЬ, -ВНЯ (ватерпас) Հարթաչափ
, Հարթացույց։
УРОВНЯ ТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
ЧтО? Հարթեի Հավասարեցնել։ Jj нв-
сов. уравнивать, -аю, -аешь, -ают.
УРО’Д, -а այլանդակ (մարդ)։
УРО’ДЛИ ВЫЙ, -ая, -ое այլանդակ յ
տգեղ։ УроДЛИВОе ЛИЦО այլանդակ
դեմք։
УРО’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
НеСОв. КОгО? Что? Чем? այլանդակն ի
տգեղացնել։ || НвСОв. ИЗурОДОВаТЬ,
-дую, -дуешь, -дуют,
УРОЖА’Й, ՝ая բերք։ Урожай винограда
խաղողի բերք։
УРОЖА’ЙНОСТЬ, -ТИ բերքատվություն։
УРОЖА’ЙНЫЙ, -ая, -ое բերքատու,
բերքառատ։ УроЖЭЙНЫЙ ГОД բերքառատ
տարի։
УРОЖЕНЕЦ, -НЦа բնիկ։ տեղացի
(մարդ)։ Уроженец Еревана բնիկ
երևանցի։
УРО’К, -а դաս% Выучить урок դասը
սովորել։ УрОК руССКОГО ЯЗЫКЗ ռուսաց
լեզվի դաս։
УРОНИ’ТЬ см. ронять.
УРЬГВКАМИ (случайно, иногда) երբեմն
, ընդՀատումներով։ ժամանակ
առ ժամանակ։ Видеться урывками
երբեմն տ եսնվել։
УРЮ’К, -а ծիրանի չիր, ծիրանաչիր։
УСАДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят, сов.
кого? где9 куда? за что? (посадить)
նստեցնեի բազմեցներ || НвСОв. уса-
живать, -аю, -аешь, -ают.
УСА’ДЬБА, -Ы դաստակերտ։
УСА’ЖИВАТЬ см. усадить.
УСАЖИВАТЬСЯ см. усесться.
УС ВАН ВАТЬ см. усвоить.
УСВО’ИТЬ, -6ю, -бишь, -бят, сов. что?
յուրացնել։ УСВОИТЬ урОК դասը յուրացնել
։ несов. || усваивать, -аю,
-аешь, -ают.
УСЕРДИЕ, -ИЯ եռանդ յ ջանք։ РабО-
тать С усердием եռանդով աշխատել։
УСЕРДНО (старательно, прилежно)
եռանդագին ։ ջանա սիրո ւթ յամբ , շեր*
մեռան դո բեն։
УСЕРДНЫЙ, -ая, -ое (старательный)
ջանադիր ։ ջերմեռանդ։
УСЕ’СТЬСЯ, усядусь, усядешься,
усядутся, сов. где? куда? за что?
նստեի բազմել, տեղավորվել։ jj НвСОв*
усаживаться, -аюсь, -аешься, -ают-
ся.
УСЕЧЁННЫЙ, -ЭЯ, -ое կտրվա ծ, Հա *
տած։ Усечённый конус Հատսւձ կոն։
УСИДЧИВЫЙ, -ЭЯ, -Ое նստաջան ։
նստունակ} ջանասեր։
УСИЛЕ’НИЕ, -ИЯ ուժեղացում, սաստկացում
։
УСИ ЛЕННЫЙ, -ая, -ое U ուժեղացվածг,
ուժեղ։ Усиленное питание
ուժեղ սնունդ։ 2. (наСТОЙЧИВЫЙ)
Համառյ թախանձալից։
УСИ’ЛИВАТЬ СМ. уСЙЛИТЬ.
УСИЛИВАТЬСЯ см. усилиться.
УСИ’ЛИЕ, -ИЯ ճիգ} ջանք։ ПрИЛОЖИТЬ
усилие ջանք գործադրել։
УСИЛИТЕЛЬ, -ЛЯ ուժե ղարար։
УСИЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
что? ուժեղացնել։ УСИЛИТЬ ЗВуК
ձայնը ուժեղացնել։ || НвСОв. уСИЛИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
УСИ’ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишьея, -лятся,
СОв. ուժե ղանալ։ սա и տ կան ալ։ Ветер
УСИЛИЛСЯ քամին սաստկացավ։ ||Н вСОв.
усиливаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
УСКОРЕНИЕ, -ИЯ արագացում, արագացնելը
։
УСКОРЕННЫЙ, -ая, -ое ար ադաд-
վածէ արագ կա տարվող^ արագակատար։
У С КОРИ ‘ТЕЛ Ь, -ЛЯ արագացուցիչ,
արագարար։
УСКОРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов.
ЧШО? արագացնել։ УСКОРИТЬ ШаГИ
քայլերն արագացնել։ || НвСОв. УСКОРЯТЬ,
-яю, -яешь, -ЯЮТ.
УСКОРИТСЯ, -рится, -рятся, сов.
արագանալ л ավելի վաղ տեղի ունենալ
։ || несов. ускоряться, -яется,
•яются.
УСКОРЯТЬ см. ускорить.
УСКОРЯТЬСЯ см. ускориться.

315

———-

УСЛО’ВИЕ, -ИЯ պայման։ УСЛОВИЯ
игры խաղի պայմանները։ ПрИрОД-
ные условия բնական պայմաններ։
Жилищные условия բնակարանա֊
յին պայմաններ։ На ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
արտոնյալ պայմաններովէ
УСЛО’ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
-вятся, сов. с кем? о чем? պայմանդ֊
վորվեի Համաձայնության գալ։ УСЛОВИТЬСЯ
О встрече հանդիպման մա֊
սին պայմանավորվելt || H6C08. уСЛОВ-
ливаться, -аюсь, -аешься, -аютсй.
УСЛО’ВЛИВАТЬСЯ см. условиться.
УЛОВНЫЙ, -ая, Ое պայմանական։
УСЛОВНЫЙ сигнал պայմանական ազդանշան
։
УСЛОЖНИТЬ, -ню, -нйшь, -нйт, сов.
НГПО? բարդացնել։ УСЛОЖНИТЬ Д6Л0
գործը բարդացնել։ || НвСОв. УСЛОЖНЯТЬ,
-4ю, -яешь, -яют.
УСЛОЖНИТЬСЯ, -нйтся, -нятся, сов.
բարդանալ։ Задача усложнилась խըն-
գիրը բարդացավ։ || несов. УСЛОЖНЯТЬСЯ,
-яется, -яются.
УСЛОЖНЯТЬ см. усложнйть.
УСЛОЖНЯТЬСЯ ем. усложниться.
УСЛУТА, -И ծառայություն։ Дру-
жеская услуга բարեկամական ծառայություն
։
УСЛЬГШАТЬ см. слышать.
УСМЕХАТЬСЯ см. умехнуться.
УСМЕХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нут-
СЯ, СОв. քմծիծաղ տալ։ || НвСОв. уСМе*
хаться, -аюсь, -аешься, -аются.
УСМЕ’ШКА, -И քմծիծաղ։
УСМИРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
кого? что? 1. (укротить, успокоить)
հանգստացնել> խաղաղեցնել։ 2. (ПО-
давить) ճնշել, ղսպել* || НвСОв. уСМИ-
рять, -яю, -яешь, -яют.
УСМИРЯТЬ см. усмирить.
УСМОТРЕНИЕ, -ЙЯ հայեցողություն։
По своему усмотрению Իր հայեց п.
ղությամ բ։
УСНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. (заснуть)
քնել։ Ребёнок наконец уснул
երեխան վերջապես քնեց։
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, -ия կա֊
տարելագործո ւմ t
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ см. совершенствовать.
УС П ЕВА/ ЕМОСТЬ, -ти առաջադիմու-
թյուն։ Высокая успеваемость учащихся
սովորողների բարձր առաջադիմություն
։
УСПЕВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1* հասցնել, հասնեի ժամանակին
աներ Успевать всё делать вовремя
հասցնել ամեն ինչ ժաման ակին անել։
2« առաջադիմեր Успевать по русско-
му языку առաջադիմել ռուսերենիցt
|| сов. к 1 знач. успеть, -ею, -ёешь,
-еют.
УСПЕТЬ см. успевать.
УСПЕ’Х, -а հաջողություն։ ДобиТЬСЯ
успеха հաջողության հասներ
У СП F/ 1П НО հաջողությամբ, հաջող
կերպով։ Успешно выполнить взятые
Обязательства ստանձնած պար֊
տավորությունները հաջողությամբ
կատարեր
УСПЕ’ШНЫЙ, -ая, -ое հաջող, հաջողակ
։
УСПОКАИВАТЬ СМ. успокоить.
УСПОКАИВАТЬСЯ см. успокоиться.
УСПОКОИТЬ, *ою, -бишь, -бят, сов.
/. кого? что? հանգստացներ УСПОКОИТЬ
ребёнка երեխային հանգը и-
տացներ 2. что? (умерИТЬ, СМЯГЧИТЬ)
մեղմացնել, վերացներ УСПОКОИТЬ
боль ցավը մեղմացներ || НвСОв.
успокаивать, -аю, -аешь, -ают.
УСПОКОИТЬСЯ, -бюсь, -бишься,
-ОЯТСЯ, сов. 1* հանգստանալ, խաղաղ•
վել, հանդարտվեր Морв УСПОКОИЛОСЬ
ծովը հանդարտվեց։ 2* մեղմանալ,
հանդարտվեր || несов. успокаи-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
УСТА’ В, -а կանոնադրություն։ СоблЮ*
ДаТЬ уСТаВ կանոնադրությունը պահպաներ
УСТАВАТЬ см. устать.
УСТА’Л ОСТЬ, -ТИ հոգնածություն։
УСТА’ЛЫЙ, -ая, -ое հոգնած։ Усталая
походка հոգնած քայլվածքt
УСТАНАВЛИВАТЬ см. установйть.
УСТАНОВИТЬ, -овлю, -бвишь, -бвят,
СОв. Что? 1* տեղակայել, դներ УсТаНО-
ВИТЬ станок հաստոցը տեղակայել։
2* (определить, назначить, утвердить)
հաստատել, սահմանել, որոշեր
Установить определённый порядок
որոշակի կարգ սահմաներ 3* (ВЫЯСНИТЬ,
обнаружить) բացահայտել,
պարզեր || несов. устанавливать, -аю,
-аешь, -ают.
УСТА НО’ В КА, -И 1* տեղադրում, տեղակայում
, դնելը։ Установка обору-
дований սարքավորումների տեղակայում
։ 2* տեղակայանք, կայանք։
Насосная установка պոմպի տեղակայանք
։ з, (указание) դիրքորոշում,
դրույթ, ցուցում։
УСТАРЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое հնացած։ Уста*
релые ВЗГЛЯДЫ հնացած հայացքներ։
УСТАРЕТЬ см. 2* стареть.
УСТАТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
от чего? Հոգներ Устать от ходьбы

316

———-

քայլելուց հոգնել։ || НвСОв. уСТавйТЬ,
-таю, -таешь, -тают.
УСТНО բանավոր, բանավոր կերպով,
բերանացիt
УСТНЫЙ, -9Я, -ое բանավոր) բեր ան ա֊
ցի։ Устный экзамен բանավոր քըն-
նություն։ УСТНЯЯ рвЧЬ բանավոր
խոսք։ Устный ответ բանավոր պատասխան
։
У СТОН, -бев (основы) հիմքեր։ Общественные
устои հասարակական հիմքեր։
УСТОЙЧИВОСТЬ, -ТИ կայունություն,
հաստատունություն։
УСТО ЙЧИВЫЙ, -ая, -ое (стойкий,
твёрдый, ПОСТОЯННЫЙ) հաստատուն,
կայուն։ Устойчивое ПОЛОЖеНИе կայուն
դրություն։ 2 « կայունդ անփոփոխ։
УСТОЯТЬ, -ОЮ, -ОЙШЬ, -ОЯТ, сов.
1* կանգնած մնալ, դիմանալ, չընկնել
։ 2* անդրդվելի մնալ։
УСТРАИВАТЬ СМ. устроить.
УСТРАИВАТЬСЯ см. устроиться.
УСТРАНИТЬ, -нф, -нйшь, -нят, сов.
и кого? что? (удалить, убрать) հեռացնել,
մի կողմ քաշել։ Устранить
С дороги ճանապարհից հեռացնելг
2* что? (ликвидировать) վերացնել։
Устранить недостатки թերություն-
ները վերացնել։ j| НвСОв. уСТраНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
УСТРАНЯТЬ см. устранить.
Устремить, -МЛЮ, -МЙШЬ, -МЯТ, СОв.
что? на кого? на что? куда? (направить)
ուղղել, դարձնել։ || НвСОв.
устремлять, -яю, -яешь, -яют.
УСТРЕМИТЬСЯ, -млюсь, -мйшься,
-мятся, сов. на кого? на что? куда?
1. նետվել, սլանալ։ Устремиться
ВверХ սլանալ դեպի վեր։ 2« ուղղվել,
սևեռվել։ || несов. устремлять-
ся, -йюсь, -яешься, -яются.
УСТРЕМЛЯТЬ см. устремйть.
УСТРЕМЛЯТЬСЯ см. устремиться.
УСТРб’ЙТЬ, -бю, ֊бишь, -бят, сов.
что? (сделать, создать, организовать)
շինել, սարքել, կազմակերպելէ
Устроить вечер երեկո կազմակերպել
։ 2. что? (наладить) կարգավորել,
կարգի բերեր Устроить свои
дела Իր գործերը կարգավորեր 3. кого?
где? куда? տեղավորեի ընդունել
տար Устроить на работу աշխատանքի
տեղավորել (ընդունել տալ)։\\ НвСОв
устраивать, -аю, -аешь, -ают.
УСТРОИТЬСЯ, -бюсь, -бишься, -бятся,
СОв. 1* (налаДИТЬСЯ) դասավորվել,
կարգավորվեր Всё устроилось ամեն
ինչ դասավորվեց։ 2* гдв? Куда? տեղավորվել,
ընդունվել (աշխա աանքի}։
I! нессв. устраиваться, -аюсь> -аешь-
ся, -аются.
УСТРОЙСТВО, -а 1* շինում, սարքում,
կազմակերպում։ 2, (KOHCTpy К1ШЯ,
Структура) կառուցվածք, շինվածք։
Устройство МОСТа կամրջի կառռ,ց-
վածքը։ 3* (прибор) սարք, հարմարանք
։
УСТУПАТЬ см. уступить.
УСТУПИТЬ, -шло, -упишь, -упят, сов.
1* кого? что? кому? чему? զիշել, տեղի
տար Уступить своё место Իր տեղը
գիշեր 2. кому? в чём? հետ մնալէ
զիջեր I] несов. уступать, -аю, -аешь,
-ают.
УСТУИКА, -И 1* զիջում, զիջելը, տեղի
տալը։ 2, զիջումներ անելը։ ДеЛЗ’СЬ
уСТуПКИ զիջումներ աներ
УСТУПЧИВЫЙ, -ая, -ое զիջող, զիջողական
։
УСТЫДИТЬ, -ыжу, -ыдйшь, -ыдят,
СОв. КОгО? ամոթանք տալ, ամա լեցնել։
УСТЬЕ, -тья դե տա բերան։ Устье реки
գե տ ա բերան։
УСЫ’, -бв բեղեր։
УСЫНОВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов-
кого? որդեգրեր || несов. усыновлять,
-яю, -яешь, -яют.
УСЫНОВЛЯТЬ см. усыновйть.
УСЫПИТЬ, -плю, -пйшь, -пят, сое.
1* кого? քնեցներ 2. что? (оела-
бить) թուլացնեի բթացներ || НёССв.
усыплять, -яю, -яешь, -яют.
УСЫПЛЯТЬ см. усыпить.
УТАИВАТЬ см. утаить.
УТАИТЬ, -аю, -айшь, -аят, сов. что9
(СКрЫТЬ) թաքցնել, գաղտնի պ ա Հեր
II несов. утаивать, *аю, -аешь, -ают.
УТВЕРДИТЬ см. утверждать.
УТВЕРЖДАТЬ, -аю, -аешь, -ают; сов.
1* кого? что? в чём? հաստատեի վավերացներ
Утвердить повестку дня
օրակարգը հաստատեր 2. ЧШО?պնդեր
II сов. к 1 знач. утвердить, -ржу,
-рдйшь, -рдят.
УТВЕРЖДЕ НИЕ, -ИЯ հաստատում,
վավերացում։ 2* պնդում, կարծիք։
УТЁНОК, -нка բադի ճուտ, բադիկ։
УТЁС, -а ժայռ, քարափ։
УТЕШАТЬ см. утешить.
УТЕШАТЬСЯ см. утешиться.
УТЕШЕНИЕ, -ия I. մխիթարում, ри-
փոփում։ 2« մխիթարություն, մխի-
թարանք, սփոփանք։
УТЕШИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое մ խիթա.
րական, մ խիթ արո ղ, սփոփիչ։ Уте-
шительный ответ մխիթարական պատասխան
։
УТЕ’ШИТЬ, -шу, -шишь, -шат, сов.

317

———-

кого? чем? մխիթարեի սփոփել։ Утешить
ребёнка երեխային սփոփել* JJ
несов. утешать, -аю, -аешь, -ают.
УТЕ’ШИТЬСЯ, -шусь, -шишься, -шат֊
СЯ, СОв. Чем? մխիթարվել, սփոփվել*
И нгсов. утешаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
УТИХАТЬ см. утйхнуть.
УТИ ХНУТЬ, -ну, -нешь, *нут, сов.
(заТИХНуТЬ) Հանդարտվել, խաղաղվել,
մեղմանալ* [| несов. утихать,
-аю, -аешь, -ают.
УТКА, «и բադ* Дикая утка վայրի բադ*
УТОЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов. что?
и Հագեցնեի կոտրելt УТОЛИТЬ ЖаЖДу
ծարավը Հագեցնել (1լո տրել)* УТОЛИТЬ
ГОЛОД քաղցը Հագեցնել* 2« ամոքել,
մեղմացնել* УТОЛИТЬ бОЛЬ ցավը մեղմացնել
(ամոքել)է (յ несов. утолять,
-яю, -яешь, -яют.
УТОЛЯТЬ см. утолйть.
УТОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Հոգնեց՛՜1
լց Ի Ի Հոգնեցնող* Утомительная
ПОеЗДКа Հո գնեցուցիչ ուղևորություն*
УТОМИТЬ, -млю, -мйшь, -мят, сов.
кого? что? чем? Հոգնեցնել* Утомить
глаза աչքերը Հոգնեցնել* || НвСОв.
утомлять, ~яю, -яешь, -яют.
УТОМИТЬСЯ, -млюсь, -мйшься, -мят-
ся, СОв. (устать) Հոգնել* || несов.
утомляться, -яюсь, -яешься, -яются.
УТОМЛЕНИЕ, -ИЯ (усталость) Հոգնածություն,
Հոգնություն* П0ЧуВСТВ0-
вать утомление Հոգնածություն զգալ*
УТОМЛЁННЫЙ, -ая, -ое (усталый)
Հո գնա ծէ
УТОМЛЯ’ТЬ см. утомить.
утомляться см. утомйться,
УТОНУТЬ см. тонуть.
УТОПИТЬ см. 2» топйть.
УТО ПЛЕННИК, -а շրաՀեղձ*
УТОЧНЕНИЕ, -ИЯ ճշտում, ճշգրտում*
УТОЧНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
что? ճշտեի ճշգրտել* УТОЧИТЬ фаКТЫ
փաստերը ճշտել* || НвСОв. УТОЧНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
УТОЧНИТЬСЯ, -нйтся, -нятся, сов.
ճշտվել, ճշգրտվել* || НвСОв. УТОЧНЯТЬСЯ,
«яется, -яются.
уточнять см. уточнить.
УТОЧНЯТЬСЯ см. уточниться.
УТРАИВАТЬ см. утрбить.
УТРАТА, -ы (потеря) կորուստ* Тяжёлая
утрата ծանր կորուստ*
УТРАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят, сов.
что? (потерять) կորցնել* Документ
утратил СВОЮ силу փաստաթուղթը
կորցրել Է իր ուժը* || НвСОв. уТрЙЧИ
вать, -аю, -аешь, -ают.
УТРА’Ч И ВАТЬ см, утратить.
УТРЕННИЙ, -ЯЯ, -ее առավոտվա, ш«
ռավոտյանէ
УТРЕННИК, -а ցերեկույթt Детский
утренник մանկական ցերեկույթ*
УТРО, утра, утру, с утра, от утра, до
утра, К утру, ПО утрам առավոտt
УТРОИТЬ, -ою, -бишь, -бят, сов. что?
եռապատկել* УтрОИТЬ уСИЛИЯ ջան-
քերը եռապատկել* || НвСОв. уТраиваТЬ*
-аю, -аешь, -ают.
УТРОМ առավոտյան։ РаНО утрОМ վաղ
առավոտյանէ
УТРУДИТЬ см. утруждать.
УТРУЖДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? чем? նեղություն տալ, ան Հանգը
и տացն ել* || сов. утрудить, -ужу,
-удйшь, -удят.
УТЮТ, -а արդուկ* Электрический
УТЮГ Էլեկտրական արդուկ*
УХА’Б, -3 փոս, խոռ (ճան ա պ ար Հի
Վրա)։
УХАЖИВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
за кем? за чем? խնամեի Հոգ տանել,
Հոգալ* Ухаживать за больным Հիվանդին
խնամել*
УХВАТИТЬСЯ, -ачусь, -атишься, -атят-
ся, сов. за кого? за что? բռնեի
կառչել* || несов. ухватываться, -аюсь,*
-аешься, -аются.
УХВАТЫВАТЬСЯ см. ухватиться.
УХИТРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, -рят-
СЯ, СОв. Հնար գտնել, խելք բանեցնել։
II несов. ухитряться, -яюсь, -яешься,
-яются.
УХИТРЯТЬСЯ см. ухитрйться.
У’ХО, уха ականջ* Сказать на ухо ակ ան-
ջին ասել*
!• УХО’Д, -3 մեկնում, գնալը, Հեռանալը$
Перед уходом գնալուց առաջ*
2. УХО’Д, -3 խնամում, խնամելը, խը~
նամք* Уход за посевами ցանքսերի
խնամք*
УХОДИТЬ СМ. уЙТЙ.
УХУДШАТЬ см. ухудшить.
УХУДШАТЬСЯ см. ухудшиться.
УХУДШЕНИЕ, -ИЯ վատացում, վատթարացում*
УХУ’ДШИТЬ, -шу, -шишь, -шат, сов.
ЧтО? վատացնել, վատթարացնել*
II несов. ухудшать, -аю, -аешь, -ают.
УХУДШИТЬСЯ, -шится, -шатся, сов .
վատանալ, վատթարանալ* J| НвСОв.
ухудшаться, -ается, -аются.
^УЧАСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. в чём? մասնակցեի
մասնակից լինել* УчаСТВОВЭТЬ В
ИГре խաղին մասնակցել*
УЧАСТИЕ, -ИЯ մասնակցությունէ

318

———

Концерт при участии (с участием)
мастеров искусств արվեստի վար*
պե տների մասնակցությամբ համերգ
։ 2. (сочувствие) կարեկցությունէ
Проявить участие կարեկցություն
ցուցա բերել։
УЧАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое կարեկիցյ
կարեկցական։ Участливое отношение
կարեկից վերա բերմունք։
УЧАСТНИК, -а մասնակից։
УЧАСТОК, -ТКа 1* մաս, տեղամաս։
Избирательный участок ընտրական
տեղամաս։ 2• (область, отрасль)
բնագավառ։ Ответственный участок
рабОТЫ ա՛շխատանքի պատասխանատու
բնա գավառ։
У’ЧАСТЬ, -ти (положение, судьба,
ДОЛЯ) վիճակ, բախտ, ճակատագիրէ
УЧА’ЩИЙСЯ, -щегося, (ученик, студент)
սովորող, աշակերտ, ուսանող։
УЧЁБА, -ы (обучение, учение) ուսում,
ուսուցում, սովորելը։
УЧЕ’БНИК, -а դասագիրք։ Заниматься
ПО НОВЫМ учебникам նոր դասագըր-
քերով պարա պել (սովորել)։
УЧЕ’БНЫЙ, -ая, -Ое ուսումնական։
Учебное пособие ուսումնական ձեռնարկ
։ Учебное заведение ուսում-
նական հա и տ ա տ ո ւթյո ւն։
УЧЕ’НИЕ, -ИЯ 1> (учёба) ուսում։ 2. ուս-.~
մունք։
УЧЕНИ К, -а աշակերտ։
УЧЕНИЦА, -Ы աշակերտուհի։
УЧЕНИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ш2шկեր.
տական։ УчеНИЧеСКИЙ ДНеВНИК աշակերտական
օրագիր։
У ЧЕНИ’Ч ЕСТ ВО, -а աշակերտություն։
1. УЧЁНЫЙ, -ОГО գիտնական։ ИзВвСТ-
НЫЙ учёный հայտնի գիտնական։
2. УЧЁНЫЙ, -ЭЯ, -ое 1* գիտուն, ուսյալ,
սովորած։ 2* գի տ ական , գիտնական
։ Учёная степень գիտական աստիճան
։ Учёный секретарь գիտնական
քար տուղար։
УЧЕСТЬ, учту, учтёшь, учтут, сов.
4/710? 1* հաշվառման ենթարկել, հաշվառք
կատարել։ Учесть расходы
ծախսերի հաշվառք կատարել։ 2• հաշվի
առնել, նկատի ունենալ, նկատի
առնել։ Учесть все обстоятельства
բոլոր հանգամանքները հաշվի առնել։
|| несов. учитывать, -аю, -аешь,
-ают.
УЧЁТ, ՝Ա I* հաշվառում, հաշվառք։
2 « հաշվի առնելը, նկատի առնելը։
УЧИ*ЛИЩЕ, -а ուսումնարան։ ПвДа-
гогическое училище մանկավարժական
ուսումնարան։
УЧИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ ուսուցիչ։ ЗаСЛуЖеН-
НЫЙ учитель վաиտակավոր ուսուցիչ։
УЧИТЕЛЬНИЦА, -Ы ուսուցչովr#
УЧИТЕЛЬСКАЯ, -ОЙ ուսուցչանոց։
УЧИТЕЛЬСКИЙ, -ЭЯ, -Ое ուսուց լական
։
УЧИТЫВАТЬ см. учесть.
УЧИТЬ, учу, учишь, учат, несов. 1- кого?
Чему? (обучаТЬ) սովորեցնել,
ուսուցանել։ УчИТЬ руССКОМу ЯЗЫКу
ռուսերեն սովորեցնել։ 2, ЧШО? սովորել
։ УЧИТЬ СТИХИ ոտանավոր սովորեր
|| сов. выучить, -чу, -чишь, -чат
и к 1 знач. также научить, -учу,
-учишь, -учат и обучить, -учу,
-учишь, -учат.
УЧИТЬСЯ, учусь, учишься, учатся,
несов. где? чему? սովորել, ուսաներ
Учиться В школе դպրոցում սովորեր
Учиться английскому языку անգլերեն
սովորեր || сов. выучиться,
-чусь, -чишься, -чатся, научиться,
-учусь, -учишься, -учатся и обучиться,
-учусь, -учишься, -учатся.
УЧРЕЖДЕНИЕ, -ия հիմնարկ, հիմ-
նարկութ յուն։
УЧТИВЫЙ, -ая, -ое (вежливый) քաղաքավարի,
հարգալից։
УШИБ, -а վնասվածք, ճմլվածք։
УШНО Й, -ая, -бе ականջային, ականջի։
УЩЕ’ЛЬЕ, -ЛЬЯ ԿԻրճ> կապան։
УЩЕМИТЬ, -млю, -мйшь, -мят, сов.
1. что? ճմլեր 2. кого? что? (оскорбить,
обидеть, уязвить) վիրավորել,
խոցել , դիպչել, սահման ա փ ակ ե լ։ |
несов. ущемлять, -яю, ՝яешь, -яют.
УЩЕМЛЯТЬ см. ущемйть.
УЩЕ’РБ, -а (потеря, убыток) վնաս,
կորուստ։ ПрИЧИНИТЬ ущерб վնաս
պա տ ճառել։
УЩИПНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов«
кого? что? կսմթել, կճմթեր
УЮТ, -а հարմարակեցություն, բարեհարմարություն
(տան մեջ)։
УЮТНЫЙ, -ая, -ое բարեհարմար
հարմարավետ։ Уютная комната
հարմարավետ սենյակ։
УЯЗВИ’МЫЙ, -ая, -ое խոցելի։ Уязвимое
МеСТО խոցելի (թույլ) տեղը։
УЯЗВИТЬ, -влю, -вйшь, -вят, сов. кого?
чем? (оскорбить) խոցել, վիրավորեր
Уязвить самолюбие ինքնասիրությունը
խոցեր || несов. уязвлять,
-яю, -яешь, -яют.
УЯЗВЛЯТЬ см. уязвйть.
УЯСНИТЬ, -Hib, -нйшь, -нят, сов. что?
պարզել (իր համար), հա и կան ար
УЯСНИТЬ себе իր համար պարզեր
|| несов. уяснять, -яю, -яешь, -яют.
УЯСНЯТЬ см . уяснить.

319

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика