дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.

Текст для быстрого ознакомления:

 

Ж
Ж VBA, -Ы դոդոշ։
ЖА БРЫ, жабр խռիկներ*
ЖА’ ВОРОНОК, *НКа արտույտ։
ЖА ДНО ագահաբար, ագահորեն, ադա*-
հությամ բ։
ЖА’ДНОСТЬ, ти 1. (алчность) ագահություն,
անկշտություն, 2. (СКУПОСТЬ)
ժլ ա տո ւթյո ւ ն ը ն չ ա ք ա ղցո ւթյօ ւն։
ЖА’ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (алчный) ադահ,

——————

նին տալ։ ВдаЛИ ЖвЛТееТ рожь հեռվում
դեղեին է տալիս աշորան։ || СОв.
к 1 внач. пожелтеть, -ею, -ёешь,
-ёют.
ЖЕЛТО’К, -тка դեղնուց։ Яичный жел-
ТОК ձվի դեղնուց։
ЖЁЛТЫЙ, -ЗЯ, -Об դեղին։
Ж ЕЛ У’ДО К, -дка ստամոքս։
ЖЕЛУ’ДОЧНЫЙ,- ֊ая, -ое иտամոք֊
սայինյ ստամոքսի։
ЖЁЛУДЬ, -ДЯ կաղինi խոզակաղին։
ЖЁЛЧЬ, -ЧИ մաղձ, լեզիւ
ЖЕ МЧУГ, -а մարգարիտ։
ЖЕМЧУ’ЖНЫЙ, -ая, -ое մարգարտեI
ЖЕНА’, -Ы կին (ամուսին)։
ЖЕНА’ТЫЙ, -ая, -ое ամուսնացած
(տղամարդու մասին)։ ЖвНаТЫЙ МуЖ-
ЧИНа ամուսնացած տղամարդ։
ЖЕНИ’ТЬ, женю, жёнишь, жёнят,
СОв. и несов. кого? на КОМ? ամուսնացնել,
պսակել (տ ղամարդու մա սին)։
II сов. также поженить, -еню,
-ёнишь, -ёнят.
ЖЕНИТЬСЯ, женюсь, женишься,
ЖеНЯТСЯ, СОв. U НеСОв. На КОМ? ամուս-
նան ալ (տղամարդու մասին) ։ || СОв.
также пожениться, «енюсь; -ёнишь-
-ся, -ёнятся.
ЖЕНИХ, •а փեսացոԼ) նշանած։
ЖЕ’НСКИЙ, -ая, -ое i• կանացիք կանանց
։ Международный женский
ДеНЬ կանանց Միջազգային օրը։ Ж^Н-
СКая Одежда կանացի Հագուստ։
2. իգական։ Женский род Իգական
սեռ։
ЖЕ’НЩИНА, -ы Կին։ Замужняя жен-
ЩИНа ամուսնացած կին։
ЖЕРЕБЁНОК, -НКа քուռակ (ձիու)}
մ տրուկ։
ЖЕРЛО՛, -а փողաբերան։ ЖерЛО
ПуШКИ թնդանոթի փո ղա բեր ան։
ЖЕ’РТВА, -Ы զոհ։
ЖЕ’РТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,
-твуют, несов. кем? чем? զոհել, զո-
հաբերել։ Жертвовать собой իրեն
զոհեր || сов. пожертвовать, -твую,
-твуешь, -твуют.
ЖЁСТКИЙ, -ая, -ое 1. (твердый, крепкий)
կոշտ, կարծր։ ЖёСТКИЙ ДИВЭН
կոշտ բազմոց։ 2. (сурОВЫЙ, реЗКИЙ)
խիստ։ Жёсткие УСЛОВИЯ խիստ
պայմաններ։
ЖЕСТО’КИЙ, -ая, -oe 1. (безжалостный,
беспощадный) դաժան, անգութ։
Жестокие нравы դաժան ип վորույթ-
ներ (բարքեր)։ 2t դաժան} սաստիկյ
խստաշունչ։ ЖеСТОКаЯ бОЛЬ սաստիկ
ցավ։ Жестокий МОрОЗ խստաշունչ
սառնամանիք։
ЖЕСТО КО 1* դաժանորեն, դաժան կերպով
։ 2* չարաչար, սաստիկ։ ЖеСТОКО
ОШИбаТЬСЯ չարաչար սխալվել։
ЖЕСТО’КОСТЬ, -ТИ դաժանություն յ անգթություն
։
ЖЕСТЬ, -ТИ թիթեղ։
ЖЕСТЯНО Й, -ая, -6е թիթեղյա, թի-
թեղի։
ЖЕСТЯ НЩИК, -3 թիթեղագործ։
ЖЕЧЬ, жгу, жжёшь, жгут, несов.
кого? что? 7. այրել, վառել։ СоЛНЦе
ЖЖёт ЛИЦО արևը դեմքը այրում է։
Жечь бумагу թուղթ վառել։ 2, դաղել։
Крапива жжёт եղինջը դաղում է։
|| сов. сжечь, сожгу, сожжёшь,
сожгут.
ЖИ’ВО /. (оживлённо) աշխուժորեն,
աշխույժ։ ЗаНЯТИЯ ПрОХОДИЛИ ЖИВО
И интересно պարապմունքները անցնում
էին աշխույժ և հետաքրքիր։
(быстро, скоро) արագ, շտապով,
շտապ։
ЖИВОЙ, -ЗЯ, -бе 1» կենդանի, ողշ։
Живое существо կենդանի էակ։ г. աշխույժ,
ժիր, եռանդով լի։ ЖИВОЙ
ребёнок աշխույժ (ժիր) երեխա։
ЖИВОПИСНЫЙ, -ая, -ое 1. (красивый,
КраСОЧНЫЙ) գեղատեսիլ, գեղանկար,
գեղեցիկ։ Живописная доро-
Га գեղանկար ճանապարհ։ 2, գեղանկարչականt,
կեն դան ա գրական։ Жи*
вописная мастерская կենդանագրական
արհե и տանոց։
ЖИВОПИСЬ, -СИ նկարչություն յ գեղանկարչություն
։
ЖИВО Т, -а փոր, որովայն։
ЖИВОТНОВО’Д, -а անասնա բույծ։
ЖИВОТНОВОДСТВО, -а անասնաբուծություն
։
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое
անասնաբուծական։ ЖИВОТНОВОД-
ческий СОВХОЗ անասնաբուծական
ип վխոզ։
ЖИВО’ТНОЕ, -ОГО կենդանի, անասուն։
ЖИВУЧИЙ, -ая, -ее (жизнеспособный,
ВЫНОСЛИВЫЙ) կենսունակ, դիմացկուն
։
ЖИ’ДКИЙ, -ая, -ое 1. հեղուկ, В жидком
СОСТОЯНИИ հեղուկ վիճակում։
2. (не густой, водянистый) շրԻԿ>
ջրալի։ Жидкое МОЛОКО շրա/ի կաթ։
3. (редкий) նոսր, ցանցառ։ ЖИДКИЙ
Лес նոսր անտառ։
ЖИ’ДКОСТЬ, -ТИ հեղուկ։
ЖИ’ЗНЕННЫЙ, -ая, -ое կենսական,
կյանքի։ Жизненные СИЛЫ կենսական
ուժեր։ Жизненные пути կյանքի
ուղիներ։

——————-

ЖИЗНЕРА ДОСТНО կենս„ւրախորեն,
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, -ая, -ое (ра
ДОСТНЫЙ, бодрый, весёлый) կենսուրախ
։
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, -ти կենսունակություն,
Ж И ЗН ЕСПОСО’ БН Ы Й, -ая, -ое կենս.
ունակ։
ЖИЗНЬ, -ни Կյանք, Связь школы с
ЖИЗНЬЮ դպրոցի կապը կյանքի Հետէ
ЖИ’ЛА, -ы I• ւիլ> ւԻղ՛ երակ (հանքի),
ЖИЛЕ’Т, -а \ բաճկոն, ժիլետ։
ЖИЛЕ’ТКА, -И/
ЖИЛЕ’Ц, -льда բնակի ի կենվոր։
Жильцы нового дома նոր տան կեն■
վորները։
ЖИ Л ИСТЫЙ, -ая, -ое ջիլոտ։ ЖиЛИС-
ТОе МЯСО ջիլոտ միս,
ЖИЛИ’ЩЕ, -а բնակարան, կացարան։
ЖИЛИЩНЫЙ, -ЭЯ, -Ое բնակարանային
։ Жилищные условия բնակարանային
պայմաններ։
ЖИЛОЙ, -ая, -ое բնակելի։ Жилой
ДОМ բնակելի տուն։
ЖИР, -а (-у) ճարպ, ճրագու։ ОвСЧИЙ
ЖИр ոչխարի ճրագու։
ЖИРА’Ф, -а ընձուղտ։
ЖИРЕТЬ, •ею, -ёешь, -ёют, несов. (толстеть)
գիրանալ, ճարպակալել։ || СОв.
ожиреть, -ёю, -ёешь, -ёют и разжиреть,
-ею, -ёешь, -ёют.
ЖИ РНЫЙ, -ая, -ое յուղալի, ճարպոտ։
Ж и’Т ЕЛЬ, -ЛЯ բնակիչ։ ГОРОДСКОЙ ЖИ-
тель քաղաքի բնակիչ։
ЖИТЕЛЬСТВО, -а բնակություն, Место
жительства բնակության վայր,
բնակավայր։
ЖИТЬ, живу, живёшь, живут, несов.
ապրել։ Долго ЖИТЬ երկար ապրել։
ЖМУ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
что? կկոցել։ Жмурить глаза աչքերը
կկոցեր II сов. зажмурить, -рю,
-ришь, -рят.
ЖМУ’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься,
-рятся, несов. (щуриться) աչքերը
կկոցեր Жмуриться от солнца աՐե-
վ_ից աչքերը կկոցեր || СОв. ЗаЖМурИТЬ-
ся, -рюсь, -ришься, -рятся.
ЖМУ РКИ, -рок աչքակապուկ (խաղ)։
Играть В жмурки աչքակապուկ խաղար
ЖНЕ’ЙКА, -и հնձիչ մեքենա,
ЖНЕЦ, -а հնձվոր,
ЖНИ’ЦА, -Ы հնձվորոլհի,
ЖрЕ’БИЙ, -ия վիճակ։ Бросать жребий
վիճակ գցել։
ЖУЖЖА ТЬ, -жжйт, -жжат, несов.
բզզալ, տզզալ։
ЖУК, -а բզեզ’ Майский жук մայիս֊
յպն բզեզ։
ЖУРАВЛИ’НЫЙ, -ая, -ое կռունկի,
Ж УРА’В ЛЬ, -ля կռունկ։
ЖУРНА Л, -а 1. հանդես, ամսագիր,
ժուռնալ։ ЕжвМеСЯЧНЫЙ ЖурНЭЛ ամսական
հանդեսէ 2. մատյան։ КлЭС-
СНЫЙ журнал դասամատյան։
ЖУРНАЛИ’СТ, -а լրագրող։
ЖУРЧА’ТЬ, -чйт, -чат, несов. կարկաչել,
խոխոջեր Ручей журчит վաակը
կարկաչում Էէ
ЖУ’ТКИЙ, -ая, -ое սարսափելի, զար-
հուրելի։
ЖУТКО 1 • սարսափելիորեն։ 2. սարսափելի
Է) վախենալի Է։ Мне ЖуТКО
սարսա՛փում եմյ վախենում եմ։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика