дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269

Կայքը համարու՞մ եք օգտակար:
Կիսվեք սոց. կայքերում այն էջով, որը Ձեզ դուր եկավ:

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Ա
Ագուցել — Բաժանել, քանդել, տարանջատել
Ազատ — Անազատ, գերի, սեղմ, զբաղված
Ազատագրում ֊Նվաճում, ճնշում
Ա զա տ ա րա ր — Կեղեքիչ, նվաճող,
բռնակալ
Ազատել — Հարստահարել, ճնշել, գե-
րել
Ազատիչ — Կեղեքիչ, ճնշող, հարստահարիչ
Ազատություն — Գերություն, ստրկություն,
մահ
Ազատում- Ստրկացում, կեղեքում, մահ
Ազգային — Ապազգային, հակազգային
Ազգայնացում — Ապազգայնացում
Ազգասեր — Ազգատյաց, ազգուրաց
Ազգասիրություն — Ազգատեցություն,
ազգուրացություն
Ազդակ — Հակազդակ
Ազդել — Հակազդել
Ազդեցիկ — Անազդեցիկ
Ազդեցություն — Հակազդում, հակազդեցություն
Ազդիչ — Հակազդիչ
Ազդում — Հակազդում
Ազնիվ — Անազնիվ, կեղծավոր, խարդախ,
ստոր, նենգ
Ազնվաբար — Անազնվաբար, խարդախաբար
Ազնվորեն — Անազնվորեն, նենգորեն
Ազնվություն — Անազնվություն, խարդախություն,
ստորություն
Աժդահա — Գաճաճ, թզուկ
Ալկոհոլային — Հակաալկոհոլային
Ախորժ — Անախորժ
Ախորժելի — Անախորժելի, անդուրեկան
Ա խտ ա վոր — Անախտ, ախտազերծ,
առողջ
Ականակիտ — Պղտոր
Ականապատ — Ականազերծ
Ականապատել — Ականազերծել
Ականապատում — Ականազերծում
Ակներև — Ծածուկ, թաքուն, գաղտնի,
աննկատ
Անակնկալ — Անանակնկալ
Ակնհայտ ֊Թաքուն, ծածուկ, գաղտնի,
աննկատ
Ակնկալ(վող) — Անակնկալ
Ակնկալություն — Անակնկալություն
Ակտիվ — Պասիվ, անգործուն
Ակտիվանալ — Պասիվանալ
Ակտիվություն — Պասիվություն
Ահել — Ջահել, երիտասարդ
Ահելություն — Ջահելություն
Ահռելի — Մանր, չնչին, անտեսանելի
Աղաղակ — Լռություն, շշուկ, շշունջ
Աղաղակել — Լռել, շշնջալ, փսփսալ,
քչփչալ
Աղեկ — Գեշ, վատ, տգեղ
Աղի — Անալի, անաղի
Աղիություն — Անալիություն
Աղմկոտ — Անաղմուկ, խաղաղ, լուռ
Աղմուկ — Անդորր, անդորրություն, լռություն
Աղոտ — Վառ, պայծառ, պարզ
Աղոտ — Անալի, անաղի
Աղոտանալ — Լուսավորել, պայծառանալ,
պարզվել
Աղոտացնել — Պայծառացնել
Աղոտափայլ — Պայծառափայլ
Աղոտություն — Պայծառություն
Աղջամուղջ — Լուսաբաց, լուսածագ,
արշալույս
Աղջիկ — Տղա, մանչ, ուստր
Աղջկական — Տղայական
Աղվոր — Տգեղ, վատ, գեշ
Աղտոտ — Մաքղւր, անբիծ

252 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Աղտոտել — Մաքրել, սրբել
Աղտոտություն — Մաքրություն
Աղքատ — Հարուստ, ունևոր, ընչաւոեր,
ճոխ, շքեղ, մեծատուն
Ա ղքա տ ա միտ — Խելացի, հարստամիտ
Աղքատանալ — Հարստանալ
Աղքատություն — Հարստություն
Ամաչկոտ — Անպատկառ, անամոթ,
չքաշվող
Ամառ — Ձմեռ
Ամառային — Ձմեռային
Ամառնամուտ — Ձմեռնամուտ
Ամբարել — Ծախսել, վատնել, մսխել,
շռայլել
Ամբարտավան — Հեզ, համեստ, խոնարհ
Ամբողջ — Մաս, կոտորակ
Ամբողջովին — Մասամբ
Ամբողջությամբ — Մաս-մաս
Ամեն — Ոչ մի
Ամեն ինչ — Ոչինչ, ոչ մի բան
Ամեն մեկը — Ոչ մեկը, ոչ ոք
Ամեն ո ք — Ոչ ոք
Ամենուր(եք) — Ոչ մի տեղ
Ամենքը — Ոչ ոք
Ա մո թխ ա ծ — Անամոթ, անպատկառ,
չքաշվող, անամաչ
Ամոք — Անամոք
Ամպել — Պարզել, արևել
Ամպոտ — Անամպ, պարզ, ջինջ
Ա մրա կա զ մ — Թուլակազմ, նվազ,
վտիտ
Ամրանալ — Թուլանալ, փափկանալ
Ամրապնդել — Ջլատել, թուլացնել
Ամրապնդվել — Թուլանալ, տկարանալ
Ամրապնդում — ժխտում, բացասում,
հերքում
Ամրացնել — Թուլացնել, փափկացնել,
տկարացնել
Ամուսնալուծություն — Ամուսնություն
Ամուսնանալ — Ամուսնալուծվել, բաժանվել
Ամուսնացած — Չամուսնացած, ամուրի
Ամուսնացնել — Ամուսնալուծել, բաժանել
Ամուսնություն — Ամուսնալուծություն,
ապահարզան
Ամուր — Թույլ, անհաստատ, անկայուն,
խախուտ, երերուն, փափուկ
Ամուրի — Ամուսնացած
Ամփոփ — Ցրիվ, ճապաղ, ցիրուցան
Ամփոփել — Ցրել, տարածել
Այգաբաց — Մթնշաղ
Այգեբաց — Այգեթաղ
Այժմ — Հետո, հետագայում
Այլ — Նույն
Այլազան — Միանման, միատեսակ
Այլասեր — եսասեր, եսամոլ, եսապաշտ
Այլասիրական — եսասիրական
Այլասիրություն — Եսասիրություն,
եսամոլություն
Այո — Ոչ, չէ (խսկց.)
Այս — Այն
Այստեղ — Այնտեղ
Այսօր — Երեկ, վաղը, էգուց
Այր — Կին
Այրել — Հանգցնել, շիջել
Այրվել — Մարել, հանգչել
Անազնվաբար — Ազնվաբար, անկեղծորեն
Անազնվորեն — Ազնվորեն, անկեղծորեն
Անախորժ — Ախորժելի, հաճելի
Անախորժակ — Ախորժակով, ախորժա-
էուր
Անալի — Աղի, աղահամ, համով
Անամոթ — Պարկեշտ, ամոթխած
Անամպ ֊Ամպամած, մռայլ, մառախլապատ
Անանցանելի — Անցանելի
Անատամ — Ատամնավոր
Անարգ — Պատվարժան
Անարի — Արի, քաջ
Անարև — Արևոտ
Անբախտ — Բախտավոր, երջանիկ
Անբան — Բանող, աշխատասեր
Անբասիր — Արատավոր, անմաքուր,
պիղծ

253 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Անբարեհամբույր — Սիրալիր, բարեհամբույր
Ան բեղ — Բեղավոր
Անբռնազբոսիկ — Անբնական, կեղծ,
արհեստական, բռնազբոսիկ, շինծու
Անգետ ֊Գիտուն, բանիմաց
Անգթանալ — Գթոտ դառնալ, կարեկցել
Անգթություն — Բարություն, գթություն,
գթառատություն
Անգութ — Գթառատ, բարեսիրտ, գորովագութ
Անգույն — Գունավոր
Անդադար — ժամանակավոր, անցո-
ԴհԿ,
Անդեմ — Դիմավոր
Անդրանիկ — Կրտսեր
Անդորր — Աղմուկ, անհանգիստ
Անդուր ֊Հմայիչ, գեղեցիկ, դուրեկան
Անեծք — Օրհնանք
Աներեր — Անհաստատ, անկայուն,
թույլ, երերուն
Անզեն — Զինված
Անզոր ֊Ուժեղ, կորովի, զորեղ
Անզուսպ — ժուժկալ, չափավոր
Անէական — Գլխավոր, կարևոր, էական
Անընդհատ — ժամանակավոր, անցողիկ,
ընդհատված
Անթաքույց — Սքողված, թաքուն
Անթև — Թևավոր
Անիծել — Օրհնել
Անխելք — Խելացի, խելոք
Անկախ — Կախյալ, անազատ
Անկանոն — Օրինաչափ, կանոնավոր
Անկարող ֊Ունակ, կարող, ատակ
Անկեղծ — Սուր, խաբեական, կեղծ,
կեղծավոր, շինծու, բռնազբոսիկ
Անկեղծորեն — Կեղծավորաբար, շինծու,
երեսպաշտորեն
Անկեղծություն — Կեղծություն, կեղծավորություն,
երեսպաշտություն
Անհամ — Համեղ, համով
Անհայտանալ — Հայտնվել
Անհանգիստ — Խաղաղ, հանգիստ
Անհանգստանալ — Խաղաղվել, հանդարտվել,
հանգստանալ
Անհանգստացնել — Հանգստացնել,
հանդարտեցնել
Անհաս — Հասուն
Անհաս — Հասանելի
Անհատական — Համայնական, հավաքական
Անհետանալ — Ի հայտ գալ
Անհիշաչար — Հիշաչար
Անհոգ — Հոգատար
Անհող — Հողառատ
Անհոտ — Հոտավետ
Անհրաժեշտ — Անպետք, անօգուտ,
ավելորդ
Անհրաժեշտաբար — Պատահաբար
Անհրաժեշտություն — Պատահականություն
Անհրապույր — Գեղատեսիլ, գեղաշուք,
հրապուրիչ
Անհուն ■ Հունավոր, սահմանափակ,
չափավոր
Անձեռակերտ — Ձեռակերտ, ոչ բնական
Անձուկ — Լայն, ընդարձակ
Անճար — Հնարամիտ, ճարպիկ
Անմասն — Սասնակից
Անմեղ — Մեղավոր
Անմիջաբար — Միջնորդաբար
Աննշան ֊Նշանակալի
Անշեշտ — Շեշտավոր
Անշահավետ — Ձեռնտու, շահավետ
Անշունչ — Շնչավոր
Անշուշտ — Բնավ
Անշուք ֊Պերճ, պերճաշուք, շքեղ
Անոթի — Կոշտ
Անոսր — Թանձր, խիտ, թավ
Անոսրություն — Թանձրություն, խտություն
Անորոշություն — Որոշակիություն
Անպաճույճ • Զարդարուն
Ա նպ ա տ կա ռ — Համեստ, խոնարհ,
ամոթխած
Անպտուղ — Արգասավոր, բարունակ,

254 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

բերրի
Անջատ — Անանջատ, միասին, միացյալ,
անքակտելի
Անջատել — Միացնել, կցել
Անջատում — Միացում
Անջրդի — Ոռոգելի, ջրարբի
Անսասան — Երերուն, անկայուն, թույլ,
անհաստատ
Անսիրտ — Գթառատ, գթասիրտ
Անվախ — Երկչոտ, վեհերոտ, վախկոտ
Անվանի — Անունով անհայտ, քչերին
հայտնի
Անվավեր — Վավեր, (վստահելի, օրինական
ուժ ունեցող)
Անվարժ — Փորձառու, հմուտ
Անվճար — Վճարովի
Անտառոտ — Անտառազուրկ, անան-
տառ
Անտեղի — Պատշաճ, տեղին
Անտեղյակ — Իրազեկ, բանիմաց, տեղյակ
Անցած, անցյալ, նա խ ո ր դ — Գալիք,
եկող
Անցանելի — Անանցանելի
Անցանելիություն — Անւսնցանելիու-
թյուն
Անցյալ — Ներկա, ապագա, գալիք
Անցնել — Դառնալ
Անցողական — Անանցողական
Անցողիկ — Մնայուն
Անուշ — Լեղի, դառը,
Անուշահոտ — Գարշահոտ, ժանտահոտ
Անուշահոտություն — Գարշահոտություն
Անուշություն — Լեղիություն, դառնություն
Անփայլ — Փայլուն
Անփորձ ֊Վարժ, վարձառու, հմուտ
Անփուտ — Փտած
Ա շխա տ ա նք — Անգործություն, ծուլություն,
ալարկոտություն
Աշխատասեր — Անաշխատասեր, ծույլ,
անբան, ավարա, թամբալ
Ա շխա տ ա սի րութ յա մբ — Ծուլորեն,
ծուլությամբ
Աշխատել (գործ անել) — Հանգստանալ,
Աշխատել (վա ստ ա կել) — Մսխել,
վատնել
Ա շխա տ ո ւնա կ — Անաշխատունակ,
անկյալ
Աշխարհաբար — Գրաբար
Աշխարհական — Հոգևորական
Աշխարհիկ — Հոգևոր
Աշխույժ — Ալարկոտ, դանդաղաշարժ,
թույլ, հոգնած
Աչառու — Անաչառ, անկողմնապահ
Աչառություն — Անաչառություն, անկողմնապահություն,
անկողմնա-
կալություն
Աչքաբաց — Անճար, միամիտ
Ապա -Նախ
Ապական — Անապակ, անապական,
անմաքուր, ջինջ
Ապականել — Մաքրագործել
Ապականություն — Անապականություն
Ապահարզան — Ամուսնություն
Ապահով — Անապահով, անհանգիստ
Ապահովություն — Անապահովություն
Ապառիկ — Կանխիկ
Ապացույց — Հերքում, ժխտում, բացասում
Ապացուցել — Հերքել, բացասել,
ժխտել
Ապաքինվել — Հիվանդանալ, տկարանալ
Ապերջանիկ — Բախտավոր
Ապրել — Մեռնել, մահանալ, վախճանվել,
սատկել, անէանալ
Ապրեցնել — Մեռցնել, սատկեցնել
Ապուշ — Հանճար, տաղանդ
Ապօրինի — Օրինական
Աջ — Ձախ, ահյակ
Աջակողմյան — Ձախակողմյան
Աջակցել — Խանգարել, խոչընդոտել
Աջանալ — Ձախանալ
Աջափնյա — Ձախափնյա
Աջթևյան — Ձախթևյան

255 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Աջլիկ — Ձախլիկ
Առաջ — Այժմ, հետո, հետ, վերջ
Առաջաբան — Վերջաբան
Առաջադաս — Վերջադաս, հետադաս
Առաջադեմ — Հետադեմ, հետամնաց
Ա ռա ջա դիմա կան — Հետադիմական,
պահպանողական
Առաջադիմել — Հետադիմել, հետ մնալ
Առաջադիմություն — Հետադիմություն,
հետընթացք
Առաջանալ — Վերանալ, ետանալ
Առաջացնել — Հետ ընկնել
Առաջանցում — Հետանցում
Առաջապահ — Վերջապահ
Առաջարկ — Հակառաջարկ
Առաջացնել — Ոչնչացնել
Առաջացում — Անհայտացում, վերացում,
չքացում
Առաջընթաց — Հետընթաց, հետզար-
գացում
Առաջին — Միջին, վերջին, հետին
Ա ռա ջխա ղա ցո ւմ — Հետխաղացում,
հետընթաց
Առաջնագիր — Վերջնագիր
Առաջնալեզվային — Միջնալեզվային,
ետնալեզվային
Առաջնակարգ — Երկրորդակարգ, երկրորդական,
ստորակարգ
Առաջնակողմ — Ետնակողմ
Առաջնամաս — Ետնամաս
Առաջնային — Երկրորդային
Առաջնեկ ֊Միջնեկ, վերջ(ի)նեկ
Առավելագույն — Նվազագույն, վ՜ւոք-
րագույն
Առավելն — Առնվազն
Առավելություն — Պակասություն, թերություն
Առավոտ — Կեսօր, երեկո, իրիկուն
Առավոտյան — Երեկոյան
Առատ — Աակավ, քիչ, պակաս, աղքատ
Առատաբեր — Աակավաբեր
Առատաբուխ — Աակավաբուխ
Առատաձեռն — Աակավաձեռն, գծուծ,
ժլատ, դատարկաձեռն
Առատաձեռնություն — ժլատություն,
կծծիություն
Առատանալ — Պակասել, քչանալ, սակավանալ
Առատություն — Աակավություն, կարիք,
պակասություն
Առաքինի — Անառակ, բարոյազուկ, մոլի,
արատավոր, անբարոյական
Առաքինություն — Անառակություն,
արատ, արատավորություն, անբարոյականություն
Առեղծված — Կռահում, գուշակում, լուծում
Առերևույթ — Ներքնապես, ներքուստ
Առինքնել — Վանել
Առկա — Բացակա
Առկայություն — Բացակայություն
Առնական — Կանացի, կանացիական
Առնականություն — Կանացիություն
Առնացի — Կանացի
Առնել — օախել, վաճառել, տալ, հետ
տալ
Առնելիք — Ծախելիք, տալիք
Առնմանում — Տարնմանում
Առնմանություն — Տարնմանություն
Առնովի — Ծախու, տանու, ծախովի
Առողջ — Հիվանդ, հիվանդոտ, տկար,
անառողջ
Առողջաբար — Հիվանդաբար, հիվանդագին
Առողջաբեր — Հիվանդաբեր
Առողջամիտ — Հիվանդամիտ, տկարամիտ
Առողջանալ — Հիվանդանալ, թուլանալ,
տկարանալ
Առողջապահական — Հակաառողջա-
պահական
Առողջապահություն — Հիվանդապահություն
Առողջարար — Հիվանդարար, հիվանդաբեր
Առողջացնել — Հիվանդացնել

256 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Առողջություն — Հիվանդություն, ախտ
Առջև — Հետև, կողք
Առջևանց — Ետևանց, հետևանց
Առջևի ֊Վերջի, եզրափակող, հետևի
Առջևից — Հետևից
Առջևում — Հետևում
Առույգ — Թույլ, թոշնած, թմրած
Առույգանալ — Թուլանալ, թոշնել,
թմրել, ճլորել
Ասիական — Եվրոպական
Ասիացի — Եվրոպացի
Աստիճանաբար — Միանգամից
Աստված — Չաստված, նեռ, սատանա
Աստվածասեր — Աստվածատյաց
Ա ստ վա ծա պա շտ — Աստվածուրաց
Աստվածացնել — Ատել, ստորացնել,
նսեմացնել
Աստվածացում — Ատելություն, փնովում
Ասուն — Անասուն
Ավագ — Միջնեկ, կրտսեր
Ավարտ — Սկիզբ
Ավարտել — Սկսել
Ավարտուն — Թերի, թերատ, անավարտ,
կիսատ
Ավել — Պակաս, նվազ, քիչ
Ավելանալ — Պակասել, քչանալ, նվազել
Ավելացնել — Պակասեցնել, քչացնել,
նվազեցնել
Ավելացում — Պակասեցում, քչացում,
նվազեցում
Ավելի — Պակաս, նվազ
Ավելորդ — Պակասորդ: Պետքական,
անհրաժեշտ, տեղին
Ավելցուկ ֊Պակասորդ, անբավարար
Ավետել — Գտնել, բոթել
Ավեր(ակ) — Շեն, կանգուն
Ավերել ֊Կառուցել, շինել, պատրաստել
Ավերվել — Կառուցվել, շինվել, պատրաստվել
Ատամնավոր — Անատամ, ատամնազուրկ
Ատել ֊Սիրել, պաշտել
Ատելություն — Սեր, համակրանք, համակրություն
Արագ — Դանդաղ, կամաց, ծանր
Արագախոս — Դանդաղախոս, ծանրախոս
Արագանալ — Դանդաղանալ, ուշանալ,
հապաղել
Արագաշարժ — Դանդաղաշարժ, ծանրաշարժ
Արագասահ — Դանդաղասահ
Արագացնել — Դանդաղեցնել, ուշացնել
Արագացում — Դանդաղեցում, հապաղում
Արագընթաց — Դանդաղընթաց
Արագորեն — Դանդաղորեն
Արական — Իգական, կանացի
Արամբի — Կանամբի, ամուրի
Արատավոր — Անարատ, մաքուր, ան-
բիծ
Արատավորել ֊Մաքրել, սրբագրել
Արատավորություն — Անարատություն
Արգասավոր — Անպտուղ, անարգասաբեր
Արգելել — Թույլատրել, չարգելել
Արգելք — Թույլտվություն, թույլատրում,
անարգել(ք)
Արդար — Անարդար, մեղավոր, հանցավոր,
սուտ, խարդախ, աչառու
Ա ր դա րա դա տ — Անարդարադատ,
կողմնապահ
Արդարացի — Անիրավացի, հանցավոր,
հանցապարտ
Արդարացիորեն — Անարդարացիորեն
Արգելել ֊Թույլատրել, չարգելել
Արդարացնել — Մեղադրել, պարսավել
Արդարացում — Մեղադրանք, մեղադրում
Արդարացուցիչ — Մեղադրական
Արդարություն — Անարդարություն,
հանցանք, մեղք, խարդախություն
Արդեն — Դեռևս
Արդյունավետ — Անարդյունավետ,
ապարդյուն

257 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Արթնանալ — Քնել, ննջել, նիրհել
Արթնանացնել — Քնեցնել, ննջեցնել
Արթուն — Քնած, քուն
Արժանի — Անարժան
Արժանավոր — Անարժան
Արժանիք — Թերություն, պակասություն,
արատ
Արժեքավոր — Անարժեք, անպետք, էժան
Արի — Անարի, վախկոտ, երկչոտ
Արիաբար — Անարիաբար, երկչոտությամբ,
վախկոտությամբ
Արիություն — Անարիություն, վախկոտություն
Արհեստական — Բնական, բնածին
Արձակ — Չափածո, նեղվածք
Արձակել — Կապել, լծել, կաշկանդել
Արյունատու — Արյունառու
Արյունոտ — Անարյուն
Արշալույս — Վերջալույս, արևամուտ,
մայրամուտ, խավար, մութ
Արվեստավոր — Անարվեստ
Արտ ա գաղթ — Ներգաղթ
Արտադրել — Սպառել, գործածել
Արտադրողական — Անարտադրողական
Արտադրություն — Սպառում, գործածում,
գործածություն
Արտահայտիչ — Անարտահայտիչ
Արտահանում -Ներմուծում, ներկրում
Արտաշնչել — Ներշնչել
Արտասվել — Ծիծաղել
Արտաքին — Ներքին
Ա րտ ա քնա պ ես — Ներքնապես, ներքուստ
Արտաքսել — Հրավիրել, հյուրընկալել
Արտաքուստ — Ներքուստ
Արու — էգ
Արքա — Ծ առա
Արքայական — Դժոխային, ռամկական
Արևածագ — Մայրամուտ, արևամուտ
Արևային — Մռայլ, ամպոտ, անարեգ
Արևելյան — Արևմտյան
Արևելք — Արևմուտք4
Արևոտ — Մռայլ, ամպոտ
Բ
Բազիս — Վերնաշենք
Բա զմա բա ռ — Սակավաբառ
Բա զմա բնա կ — Սակավաբնակ
Բազմաբեր — Սակավաբեր
Բազմաբջիջ — Միաբջիջ
Բ ա զմա բո ցս — Սակավաբույս
Բա զմա գետ — Սակավագետ, անգետ
Բա զմա գյուտ — Սակավագյուտ
Բ ա զմա դեպ — Սակավադեպ
Բա զմա զա ն — Միօրինակ, միատեսակ
Բ ա զ մա զա վա կ — Անզավակ, սակավա-
զավակ
Բազմաթերթ — Սակավաթերթ
Բա զմա թիվ — Սակավաթիվ
Բազմակնություն — Միակնություն
Բա զմա կողմա նի — Միակողմանի
Բա զմա հա րկ — Սակավահարկ
Բազմահնչյուն — Սակավահնչյուն
Բա զմա ձա յն — Սակավաձւսյն, միաձայն
Բա զմա մա րդ — Սակավամարդ
Բա զմա մյա — Սակավամյա, միամյա
Բազմանալ — Քչանալ, պակասել, սա- ՜
կավանալ
Բա զ մա ն դա մ — Սակավանդամ, միանդամ
Բազմանիշ — Միանիշ
Բա զմա նիստ — Սակավանիստ, միա-
նիստ
Բազմա նշա ն — Միանշան
Բա զմա նշա նա կ — Միանշանակ
Բ ա զմա նվա գ — Միանվագ
Բազմաշահ — Սակավաշահ
Բազմաշերտ — Միաշերտ
Բազմաշունչ — Միաշունչ, սակավա-
շունչ
Բա զ մա պ ա տ ի կ — Միապատիկ
Բազմաչյա — Միաչյա, միակնանի
Բա զմա պ տ ո ւղ — Միապտուղ, սակավապտուղ
Բազմասեռ — Միասեռ

258 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Բազմասյուն — Միասյուն
Բա զմա ստ իճան — Միաստիճան
Բա զմա ստ վա ծություն — Միաստվածություն
Բա զմա վա նկ — Միավանկ
Բա զմա տ ա րա զ — Միատարազ
Բա զմա տ ա րր — Միատարր
Բա զմա տ եսա կ — Միատեսակ, միօրինակ
Բազմատերև — Միատերև, սակավատերև
Բա զմա տ ող ֊Աակավատող, միատող
Բա զմա րժեք — Աակավարժեք, միարժեք
Բազմացեղ — Միացեղ, սակավացեղ,
Բազմացնել — Քչացնել, պակասեցնել,
սակավացնել
Բազմացում — Աակավացում, քչացում
Բա զմա փ եղկ — Միափեղկ
Բազմափորձ — Միափորձ, սակավափորձ,
անվարժ, անփորձ
Բա զմա քա նա կ — Աակավաքանակ, քիչ
Բա զմիմաստ — Մենիմաստ, անիմաստ
Բազմիմաստություն — Մենիմաստություն
Բազմիշխանություն — Մենիշխւսնու-
թյուն
Բա զմոտանի — Միոտանի
Բազմություն — Աակավություն, քչություն
Բա զմօրյա — Աակավօրյա, միօրյա
Բազում — Աակավ, մի, քիչ
Բաժան — Անբաժան, միասին, միատեղ,
կախյալ, համատեղ
Բա ժա նա րա ր — Հայտարար
Բա ժա նել1 — Միացնել, միավորել, հավաքել
Բաժանել2 — Բազմապատկել
Բաժանելի — Անբաժանելի
Բաժանվել — Միավորվել, միանալ
Բաժանում — Բազմապատկում, միացում
Բ ա խ տ ա վ ո ր — Անբախտ, դժբախտ,
ապաբախտ, տարաբախտ
Բախտավորեցնել — Անբախտացնել,
դժբախտացնել
Բախտավորվել — Դժբախտանալ, անբախտանալ
Բա խտ ա վ ո ր ո ւթ յո ւն — Անբախտություն,
դժբախտություն
Բամբ-Զխ, տենոր, նուրբ, բարակ (ձայն)
Բարդ — Պարզ
Բա նա գետ — Անգետ
Բանալ — Փակել, գոցել, ծածկել, կող-
պել, խփել
Բա նական — Անիմաստ, անմիտ, չգիտակցված,
անգիտակից, անբանական
Բանականություն — Զգացմունք, անգիտակցություն
Բանավոր — Գրավոր
Բանուկ — Աակավագնաց
Բավա կա նություն — Անբավականություն,
անախորժություն
Բա վա րա ր — Անբավարար
Բա վարարություն — Անբավարարություն
Բարակ — հաստ
Բարդ — Պարզ
Բա րեբա խտ — Դժբախտ, ապաբախտ,
չարաբախտ, տարաբախտ
Բա րեբա խտ ա բա ր — Դժբախտաբար
Բարեբախտություն — Դժբախտություն
Բարեբանել — Չարախոսել
Բարեբաստիկ — Չարաբաստիկ, անհաջողակ,
ձախորդ
Բարեբեր — Չարաբեր, անբերրի
Բարեգործ — Չարագործ
Բա րեգործություն — Չարագործություն
Բարեգութ — Անգութ, դաժան, չար, չարագութ,
անագորույն
Բարեգուշակ — Չարագուշակ
Բարեդեմ — Չարադեմ
Բարելավել — Վատացնել, վատթարացնել
Բարելավվել — Վատանալ, վատթարանալ

259 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Բա րեխ ղճություն — Անբարեխղճություն
Բարեխոհ — Չարախոհ
Բարեխոս — Չարախոս, չարալեզու
Բարեկազմ ֊Վատակազմ, տգեղ, տձև,
անտաշ, անճոռնի
Բարեկամ — Չարակամ, ոսոխ, թշնամի,
ախոյան, հակառակորդ
Բարեկամաբար — Թշնամաբար
Բարեկամանալ — Թշնամանալ
Բարեկամություն — Չարակամություն,
թշնամություն
Բարեկարգ — Անբարեկարգ, վթարված
Բարեկեցություն — Կարիք, չքավորություն,
աղքատություն
Բարեկիրթ — Անբարեկիրթ, անկիրթ,
բռի, անտաշ
Բարեհաճ — Անբարեհաճ, անհաճ
Բարեհամ -Վատահամ, դառնահամ
Բա րեհամբույր — Անբարեհամբույր,
կոպիտ, անտաշ
Բարեհաջող — Անբարեհաջող
Բարեհնչյուն — Անբարեհնչյուն
Բարեհոգի — Անբարեհոգի, անհոգի
Բարեհույս ■ Անբարեհույս
Բարեհունչ — Անբարեհունչ
Բարեձև — Անձև, տձև, անճոռնի
Բարեմաղթել — Անիծել, նզովել
Բարեմաղթություն — Անեծք, չարամաղթություն
Բարեմասնություն — Պակասություն,
թերություն, արատ
Բարեմիտ — Չարամիտ
Բարեմտորեն — Չարամտորեն
Բարենպա ստ — Անբարենպաստ
Բարեշնորհ — Վատաշնորհ
Բարեշուք — Անբարեշուք, չարաշուք
Բարեպաշտ — Չարապաշտ, չարասեր
Բարեսիրտ — Չար, չարսիրտ, վատասիրտ
Բարեսրտություն — Չարասրտություն,
անտարբերություն
Բարետես — Չարատես, չարադեմ
Բարերար — Չարարար, չարագործ
Բարի — Չար, անբարի, դաժան, վատ
Բարիանալ — Չարանալ
Բարիք — Չարիք, վատություն
Բարձել — Բեռնաթափել, թափել
Բարձր — Միջին, ցածր, ցած, ներքև,
ստորին, հասարակ
Բարձրագույն — Ցածրագույն, ստորին
Բա րձրադիր — Ցածրադիր, ցածրանիստ
Բա րձրակարգ — Ցածրակարգ
Բարձրակետ — Ցածրակետ
Բարձրակրունկ — Ցածրակրունկ
Բա ր ձ րա հա սա կ — Ցածրահասակ,
փոքրահասակ, կարճահասակ,
գաճաճ, թզուկ
Բարձրահարկ — Ցածրահարկ
Բարձրահոգի — Ցածրահոգի, փոքրոգի
Բարձրաձայն — Ցածրաձայն
Բարձրանալ — Ցածրանալ, իջնել, նվազել,
խոնարհվել, նվաղել
Բարձրանիստ — Ցածրանիստ
Բարձրաշեն — Ցածրաշեն
Բա րձրա ստ իճա ն — Ցածրաստիճան,
փոքրաստիճան
Բարձրարժեք — Ցածրարժեք
Բարձրացնել — Ցածրացնել, իջեցնել,
անարգել, ստորացնել
Բարձրացում — Ցածրացում, իջեցում,
նվազեցում
Բ ա ր ձ րա քա ն դա կ — Խորաքանդակ,
ցածրաքանդակ
Բարձրիկ — Ցածրիկ
Բարձրորակ — Ցածրորակ, վատորակ
Բարձունք — Ցածրավայր, ստորոտ
Բա րյա ցա կա մ — Անբարյացակամ
Բարոյական — Անբարոյական, հակա-
բարոյական, բարոյազուրկ
Բարորակ — Չարորակ
Բարություն — Վատություն, անգթություն,
չարություն
Բարունակ — Անպտուղ, անբարունակ
Բարև ֊Ցտեսություն, մնաս բարով
Բարևել — Հրաժեշտ տալ

260 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Բաց — Փակ, խուփ, գոց, գաղտնի, ծածուկ
Բաց — Մուգ
Բա ցա կա — Ներկա
Բացակայություն — Ներկայություն
Բացա հա յտ — Թաքուն, ծածուկ, գաղտնի
Բացառիկ — Սովորական, հասարակ
Բա ցա սա կա ն — Դրական
Բա ցա րձա կ — Հարաբերական, թաքուն,
ծածուկ
Բացարձակորեն — Հարաբերականորեն
Բացել — Փակել, գոցել, ծածկել
Բացսիրտ — Գաղտնապահ, ծածկամիտ,
փակսիրտ, փակբերան
Բացվել — Փակվել, խփվել, գոցվել,
ծածկվել, թոշնել
Բեկբեկուն — Ուղղագիծ
Բ եղմնա վոր — Ստերջ, անբեղուն,
անարգասավոր, ամուլ
Բեղուն — Անբեղուն, անպտուղ, անբերրի
Բեռնատար — Մարդատար
Բեռնել — Բեռնաթափել, դատարկել
Բերանացի — Գրավոր
Բերել — Տանել
Բերկրանք-Վիշտ, դառնություն, տըրտ-
մություն
Բերկրել — Թախծել, տխրել, վշտանալ,
դառնանալ, տրտմել
Բերնեբերան — Դատարկ
Բերովի — Տանովի, տնական
Բերրի — Անբերրի, անպտուղ
Բերրիություն — Անպտղություն, անբերրիություն
Բերքատու — Անբերքատու, ստերջ
Բթամիտ — Սրամիտ
Բթանալ — Սրանալ
Բթամտություն — Սրամտություն
Բժիշկ — Հիվանդ
Բժշկելի — Անբժշկելի, անդարմանելի
Բիրտ — Քնքուշ, նուրբ
Բղավել — Շշնջալ, քչփչալ, փսփսալ, լռել
Բ ղա վոց — Շշունջ, շշուկ, փսփսոց,
քչՓչոց
Բնագիր — Պատճեն
Բնական — Անբնական, արհեստական,
կեղծ, շինծու, դնովի
Բնակա նա բա ր — Արհեստականորեն
Բա նա կա նություն — Անբանականություն,
արհեստականություն
Բնակելի — Անբնակ, անբնակելի, ամայի
Բնակվել — Գաղթել, չբնակվել
Բնակեցնել — Գաղթեցնել, տեղահանել
Բնավ — Միշտ
Բնիկ — Օտար, եկվոր
Բնովի — Գնովի, դնովի
Բնօրինակ — Կեղծ (իր), նմանակություն
Բոլոր(ը) ֊Ոչինչ, ոչ ոք, ոչ մի, ոչ մեկը
Բովանդա կ — Մասամբ, քիչ
Բովանդակություն — Ձև, ոճ
Բորբոքվել — Դադարել, լռել, շիջ(ան)ել,
հանդարտվել, հանգստանալ,
հանգչել, մարել
Բոցավառվել — Մարել, հանգչել
Բռնել — Բաց թողնել
Բռնկվել — Հանգչել, մարել, դադարել,
լռել
Բութ — Սուր
Բուժական — Հակաբուժական
Բուժելի — Անբուժելի, անդարմանելի
Բուժել — Ախտահարել
Բուժիչ — Վարակիչ
Բուսակեր — Մսակեր, գիշակեր, լեշակեր
Բուրավետ — Գարշահոտ, ժանտահոտ
Բուրժուազիա — Պրոլետարիատ
Գ
Գ ագաթ — Ստորոտ
Գ ագա թ նա կետ — Ստորնակետ
Գազային — Հակագազային
Գալ — Գնալ, հեռանալ
Գալիք — Անցյալ, ներկա
Գահակալություն — Գահավիժություն,
պաշտոնանկություն

261 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Գաղտնաբար — Բացեիբաց, բացահայտորեն,
ակնհայտորեն
Գաղտնապ ես — Բերանբաց, անգաղտնապահ
Գաղտնի — Բացարձակ, բացահայտ,
ակնհայտ, ակներև
Գաղութային — Հակագաղութային
Գաճաճ — Աժդահա, բարձրահասակ,
հսկա, պարթև
Գանգրել — I Հարթեցնել, ուղղել
Գանգրացնել —
Գառ — Գայլ
Գարնանային — Աշնանային, ձմեռային
Գարնանավար — Աշնանավար
Գ արնանացան — Աշնանացան
Գարշահոտ — Բուրավետ, անուշահոտ
Գարուն — Աշուն
Գգվանք — Կոպտություն, խստություն
Գեղանի — Տգեղ, անճոռնի, այլանդակ
Գեղաշուք — Անհրապույր, անշուք
Գեղատեսիլ — Անհրապույր, տգեղ
Գեղեցիկ — Տգեղ, անճոռնի, այլանդակ
Գեղեցկադեմ — Տգեղադեմ
Գեղեցկացնել — Այլանդակել, տգեղացնել
ԳԵղեցկացուցիչ — Տգեղացուցիչ, տգեղացնող
Գեղեցկություն — Այլանդակություն,
տգեղություն
Գետնամած — Երկնասլաց, բարձրաբերձ
Գեր — Նիհար, վտիտ, նիհարակազմ,
լղար
Գերագանձում — Թերագանձում
Գերագնահատել — Թերագնահատել
Գ ե րա գ նա հա տ ո ւմ — Թերագնահատում
Գերադասել — Ստորադասել
Գերա ծա խս — Թերածախս
Գերակատարել — Թերակատարել
Գերակշիռ — Թերակշիռ
Գերակշռում — Թերակշռում
Գերաճ — Թերաճ
Գերաճել — Թերաճել
Գերան — Շյուղ, ծեղ
Գ երա րտ ադրություն — Թերարտադրություն
Գերբեռնվածություն — Թերբեռնվա-
ծություն
Գերզարգացում — Թերզարգացում
Գերմանասեր — Գերմանատյաց
Գերսնել — Թերսնել
Գրազուրկ — Գթառատ
Գթառատ — Դաժան, անգութ, անողորմ,
դժնի(ություն), անխիղճ
Գթառատություն — Անգթություն, դաժանություն,
վայրագություն
Գթասիրտ — Դաժան, անգութ, անողորմ,
վայրագ, քարսիրտ
Գթասրտություն — Դաժանություն,
անգթություն, դժնիություն, վայրագություն,
անխղճություն
Գթոտ — Անգութ, դաժան
Գթություն — Անգթություն, վայրագություն,
դաժանություն
Գժդմնել — Հաշտվել, բարիշել
Գժտվել — Հաշտվել
Գիշեր — Ցերեկ
Գիշերային — Ցերեկային, տվնջյան
Գիշերապահ — Ցերեկապահ, ցերեկային
պահակ
Գիշերով — Ցերեկով, տվնջյան
Գիսառատ — ճաղատ
Գիտական — Հակագիտական
Գիտակից — Անգիտակից, անխելք, անմիտ
Գ իտ ա կ ցա բա ր — Անգիտակցաբար,
բնազդաբար, ակամա
Գ իտ ա կ ցա կա ն — Անգիտակցական,
բնազդորեն
Գիտենալ — Չգիտենալ, չիմանալ
Գիտություն — Անգիտություն, տգիտություն
Գիտուն — Անգետ, հիմար, իմաստակ
Գիրանալ — Նիհարել, լղարել
Գիրություն — Նիհարություն, վտիտություն
Գլխագիր — Փոքրագիր, փոքրատառ

262 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Գլխավոր — Երկրորդական, անկարևոր
Գլխիվեր — Գլխիվայր
Գլուխ — Պոչ, տուտ, ագի, ոտ
Գծուծ — Առատաձեռն
Գյուղացի — Քաղաքացի
Գնալ — Գալ, վերադառնալ, դառնալ,
մնալ
Գնացական — Մնացական
Գնացող — Մնացող
Գնել — Օախել, վաճառել
Գնորդ — Վաճառող, վաճառորդ
Գնում — Վաճառք
Գոգավոր — Ուռուցիկ, կորնթարդ
Գոհ — Դժգոհ, անգոհ
Գոհանալ — Դժգոհանալ
Գոհություն — Դժգոհություն, անբավականություն
Գոհունակ — Անգոհունակ, անգոհ, դըժ-
գոհ
Գոհունակություն — Դժգոհություն
Գոյ — Չգոյ, անգո, անկյանք
Գոյանալ — Վերանալ, կորչել, չքանալ,
անհայտանալ
Գոյություն — Անգոյություն, անէություն,
չգոյություն
Գոռալ — Շշնջալ, քչփչալ, լռել
Գոռգոռալ — Լռել, չխոսել
Գոռգոռոց — Լռություն, շշուկ, շշունջ,
փսփսոց, քչփչոց
Գոռոզ — Համեստ, հեզ, խոնարհ
Գոռոզություն — Համեստություն
Գովաբանել — Պարսավել, պւսխարա-
կել, հայհոյել, նախատել
Գովաբանություն — Լուտանք, հայհոյանք,
կշտամբանք, պարսավանք
Գովազդատու -Գովազդառու
Գ ովա սանական — Նախատական
Գ ովա սա նք — Հայհոյանք, լուտանք,
պարսավ, հիշոց, նախատինք
Գովել — Պարսավել, հայհոյել, ծաղրել,
վատաբանել, հանդիմանել
Գովելի — Պարսավելի, պախարակելի,
այպանելի
Գովեստ, գ ո վ ք — Հայհոյանք, լուտանք,
կշտամբանք, պարսավանք
Գործադրելի — Անգործադրելի
Գործածելի — Անգործածելի, չգործածվող
Գործակից — Թշնամի, ախոյան, հակառակորդ
Գործասեր — Գործատյաց, ծույլ, անբան
Գործնական — Տեսական
Գործնա կա նա պես — Տեսականապես
Գործունյա — Անգործունյա, պասիվ
Գորովալից — Կոպիտ, կոպտաբար,
բռի, բիրտ
Գտնել — Կորցնել, զրկվել
Գրագետ — Կիսագրագետ, անգրագետ,
տգետ
Գրագիտորեն — Անգրագիտորեն, տգե-
տորեն
Գրագիտություն — Անգրագիտություն,
տգիտություն
Գրաճանաչ — Անգրագետ, անգրաճա-
նաչ, անտառաճանաչ, անուսում
Գրանցվել — Դուրս գրվել
Գրավատու — Գրավառու
Գրավել — Վանել, ձգել
Գրավիչ — Ձանձրալի, տաղտկալի, անհետաքրքրական
Գրոհ — Հակագրոհ, նահանջ
Գրոհել — Նահանջել
Գրոհում — Հակագրոհում
Գրչագիր — Տպագիր
Գրչագրություն — Տպագրություն
Գցել — Բարձրացնել, վերցնել
Գումարել — Հանել
Գումարում — Հանում
Գունավոր — Անգույն, դժգույն, տգույն
Գունեղություն — Գունաթափություն,
գունատություն
Գուրգուրանք — Խստություն, կոպտություն
Գուրգուրանքով — Կոպտաբար, բռի,
Բիրտ

263 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Դ
Դադար — Շարժում
Դադարել — Շարունակել
Դալար — Չոր
Դալարել — Չորանալ
Դ ա նդա ղկոտ — Փութկոտ, դյուրաշարժ
Դաշնակից — Հակառակորդ, ոսոխ,
ախոյան
Դ աշնակցական — Հակադաշնակցական
Դաշտ — Լեռ
Դաշտաբնակ — Լեռնաբնակ
Դաշտային — Լեռնային
Դաշտեցի — Լեռնցի, լեռնական
Դառը — Քաղցր
Դառնություն ֊Քաղցրություն
Դ ասարանա կա ն — Արտադասարանական
Դասարանային — Արտադասարանային
Դ ա ստ իա րա կ չա կա ն — Հակադաս-
տիարակչական
Դավաճանել — Հավատարիմ լինել
Դ ատարկ — Լիքը, լեփլեցուն
Դատարկել — Լցնել
Դատարկություն — Լիություն
Դարիվեր — Դարիվայր
Դեմ — Կողմ, թեր
Դեռատի — Զառամյալ, տարեց
Դեռահաս — Զառամյալ, տարեց
Դես — Դեն
Դ ժբա խտ ույուն — Երջանկություն,
բախտավորություն
Դժվարըմբնելի — Դյուրըմբռնելի
Դժվարություն — Հեշտություն
Դիալեկտիկա — Մետաֆիզիկա
Դիզել — Շռայլել, վատնել, ցրել
Դիզվել ֊Իջնել, մեղմանալ, հանդարտվել
Դիմադրել — Հանձնվել
Դիմավոր — Անդեմ
Դիմավորել — Հրաժեշտ տալ, ճանա-
պարհել, ուղեկցել
Դիմաց — Հետե.
Դիմացից — Հետևից
Դիտավորյալ — Պատահական
Դիտմամբ — Պատահմամբ, պատահաբար
Դյութ ել — Հիասթափեցնել, հուսախաբ
անել
Դյութվել — Հիասթափվել, հուսախաբվել
Դյուր (հեշտ) — Դժվար
Դյուրաբորբոք — Սառնարյուն
Դյուրակատար — Դժվարակատար
Դյուրակեզ — Դժվարակեզ
Դյուրագրգիռ — Պաղարյուն, սառնարյուն
Դյուրահալ — Դժվարահալ
Դյուրահաճ — Դժվարահաճ
Դյուրահաս — Դժվարահաս
Դյուրահավան — Դժվարահավան
Դ յուրա հա վա տ — Դժվարահավատ,
անհավատ
Դյուրահնչյուն — Դժվարահնչյուն
Դյուրահունչ — Դժվարահունչ
Դյուրամած (մածուցիկ, կպչուն) —
Դժվարամած
Դյուրամաշ — Դժվարամաշ
Դյուրամատչելի — Դժվարամատչելի
Դյուրամատույց — Դժվարամատույց
Դյուրամարս — Դժվարամարս
Դյուրանալ — Դժվարանալ
Դյուրաշարժ — Դժվարաշարժ, ծանրաշարժ,
ծանրաքայլ
Դյուրասահ — Դժվարասահ
Դյուրաստեղծ — Դժվարաստեղծ
Դյուրավառ — Դժվարավառ
Դյուրարտասանելի — Դժվարարտասանելի
Դյուրացնել — Դժվարացնել
Դյուրափոփոխ — Դժվարափոփոխ
Դյուրըմբռնելի — Դժվարըմբռնելի
Դյուրընթեռնելի — Դժվարընթեռնելի
Դյուրընտիր — Դժվարընտիր
Դյուրին — Դժվարին, խրթին
Դյուրություն — Դժվարություն

264 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Դյուրուսույց — Դժվարուսույց
Դպրոցական — Արտադպրոցական
Դրախտ ֊Քավարան, դժոխք, գեհեն
Դ րախտային — Դժոխային, անտանելի,
սոսկալի
Դրական — Բացասական, ժխտական,
մերժողական
Դրականորեն — Բացասականորեն,
ժխւոողաբար
Դրվատել — Նախատել, պարսավել,
կշտամբել, հայհոյել
Դուստր ֊Ուստր, որդի, տղա
Դուրեկան — Անդուր(եկան), տհաճ
Դուրս ֊Ներս
Ե
Եդեմ — Գեհեն, դժոխք
եզակի — Հոգնակի, բազմակի
Եզակիություն — Հոգնակիություն
Ելակետ — Վերջնակետ, ավարտ
Ելակետային — Վերջնակետային
Ելնել — Իջնել, վեր գալ, մտնել
ելք — Մուտք, էջք
Եկամուտ — Շախս, ծախք
Եկեղեցական — Հակաեկեղեցական
Եղած — Չեղած, չկայացած
Եղբայրասեր — Եղբայրատյաց
Եղելություն, իրողություն — Հեքիաթ,
հնարովի բան, հորինվածք
Ենթարկվել — Ընդվզել, ըմբոստանալ
Ենթարկվող — Անհնազանդ, ըմբոստ,
համառ
Եռանդուն — Անգործուն, ոչ եռանդուն,
պասիվ
Ե տ պ ա տ ե րա զ մ յա ն — Նախապատերազմյան
Երազ ֊Իրականություն, իրողություն
Երազային — Իրական
Ե րա խ տ ա գ ետ — Երախտամոռ, ապերախտ
Ե րախտ ագիտ ություն — Երախտամոռություն
Երակային — Զարկերակային
երա նգա վա ռ — Դժգույն
Երանի — Վայ
Երաշտաբեր — Անձրևաբեր
Երաշտ(ային) — Անձրևային
Երբեմն — Հաճախ
Երբեմնակի — Հաճախակի
Երբեք — Միշտ
Երեխա — Մեծ, մեծահասակ, չափահաս
Երեկ — Այսօր, վաղը
Երեկո — Առավոտ
Երեկույթ — Ցերեկույթ
Երես — Աստառ, տակ
Երեսանց — Տականց
Երերուն — Հաստատուն, աներեր, կայուն
Երեց — Կրտսեր, ամենափոքր
Երթալ — Գալ
Ե ր իտ ա սա րդ — Շեր, հասակավոր,
ալևոր, պառավ, տարեց
Երիտասարդանալ — Ծերանալ, պառավել
Ե րիտ ա սա րդութ յուն — Ծերություն,
պառավություն, ալևորություն
Երկար — Կարճ, հակիրճ, սեղմ
Երկարաբազուկ — Կարճաբազուկ
Երկարաբուրդ — Կարճաբուրդ
Երկարազգեստ — Կարճազգեստ
Երկարաթև — Կարճաթև
Երկարաժամկետ — Կարճաժամկետ
Երկարալիք — Կարճալիք
երկարակեցություն — Աակավակեցու-
թյուն
Երկարակյաց — Կարճակյաց
եր կա րա կտ ուց — Կարճակտուց
Երկարահասակ — Կարճահասակ, գաճաճ,
թզուկ
Երկարահետ — Կարճահետ
Ե ր կա րա ձ իգ — Կարճ, կարճառոտ,
սեղմ
Երկարամազ — Կարճամազ
երկարամորուս — Կարճամորուս
երկարանալ — Կարճանալ, փոքրանալ
Երկարաշունչ — Կարճաշունչ, հակիրճ

265 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ե րկա րտ ոտ — Կարճաոտ, կարճոտ,
կարճոտանի
Ե րկարապ ա տում — Կարճապատում
Երկարապոչ — Կարճապոչ
Երկարասրունք — Կարճասրունք
Երկարավուն — Կարճավուն
Երկարատև — Կարճատև
Երկարացնել — Կարճացնել, կրճատել
երկա րա փեշ — Կարճափեշ
Երկարաքիթ — Կարճաքիթ
Երկարել — Կարճանալ
Երկարություն — Կարճություն
Երկարօրյա — Կարճօրյա
երկբայաբար — Աներկբայաբար, անկասկած
Երկինք — Երկիր, գետինք
երկիր — Երկինք
Երկնաբնակ — Երկրաբնակ
Երկնադղորդ — Երկրադղորդ
Երկնաթռիչ (երկնասլաց) — Երկրաթռիչ
Երկնածին — Երկրածին
Երկնակալ — Երկրակալ
Երկնակյաց — Երկրակյաց
Երկնամերձ — Երկրամերձ
երկնային — Երկրային
Երկնասեր — Երկրասեր
Երկնասլաց — Գետնամած, գետնատարած
Երկնա տա րա ծ — Երկրատարած
Երկնաքար — Երկրաքար
երկոտանի — Միոտանի, չորքոտանի
Երկչոտ — Աներկյուղ, աներկչոտ,
սրտոտ, անվախ
Երկրպագել — Արհամարհել, ստորացնել
Երկրպագելի — Արհամարհելի, ատելի,
անգոսնելի
երջա նիկ — Ապերջանիկ, դժբախտ,
թշվառ
Երջանկություն — Դժբախտություն,
թշվառություն, տանջանք, վիշտ,
կսկիծ
Երևալ — Անհետանալ, չքանալ, վերանալ,
թաքնվել
Երևակայական — Իրական, աներևա-
կայական
երևակայելի — Աներևակայելի
Երևելի ■ Աննշան, աներևույթ
Երևութապես — Աներևույթ
Եփ ած — Անեփ, հում
Զ
Զա զրա խ ո ս — Քաղցրալեզու
Զառամյալ ■ Դեռատի, երիտասարդ
Զա ռիթա փ ■ Զառիվեր
Զա վա կա սեր — Զավակատյաց
Զ ա ր գա ցա ծ — Հետամնաց, հնացած
Զարդարել — Այլանդակել, եղծել
Զարդարուն — Անզարդ, անպաճույճ
Զարթուն — Քնած, ննջած
Զարմանալի — Սովորական
Զգայաբար — Անզգայաբար
Զգայա կա ն — Անզգայական, դատողական
Զգայություն — Անզգայունություն
Զգայուն — Անզգա, քարսիրտ, անտար- •
բեր
Զ գա ստ ութ յուն — Անզգաստություն,
հարբեցողություն
Զգեստավորվել — Մերկանալ, տկլորանալ
Զգոն — Անզգոն, անուշադիր
Զգոնանալ — Անզգոնանալ, հարբել,
կատաղել
Զգոնություն — Անզգոնություն
Զգույշ — Անզգույշ
Զգուշորեն — Անզգուշորեն
Զգուշություն — Անզգուշություն
Զեխ — Համեստ, պարկեշտ, ժուժկալ
Զինաթափել — Սպառազինել
Զինակից — Հակառակորդ
Զինել — Զինաթափել, ապազինել
Զինյալ — Անզեն
Զինվել — Զինաթափվել
Զմայլանք — Զզվանք

266 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Զմայլելի — Զզվելի
Զմայլեցնել — Զզվեցնել
Զ մայլվա ծ — Հիսաթափված, հուսախաբված
Զննելի — Անզննելի, անզնին, անտեսանելի,
անքննելի
Զ ո րա հա վա ք — Զորացրում
Զորանալ — Անզորանալ, թուլանալ,
տկարանալ
Զորավոր — Անզոր, թույլ
Զորեղ — Անզոր, թույլ, տկար
Զորեղանալ — Թուլանալ, տկարանալ
Զորություն — Անզորություն, թուլություն
Զվարթ — Տխուր, մռայլ
Զ վա րթա դեմ ֊Տխրադեմ, խոժոռադեմ
Զվարթալի(ց) — Տխրալի(ց)
Զվարթանալ — Տխրել
Զվարթացուցիչ — Տխրեցուցիչ
Զվարթորեն — Տխրորեն
Զվարճաբար — Տխրաբար
Զվա րճա դ եմ — Տխրադեմ
Զվարճալի(ց) — Տխրալի(ց)
Զվարճաձայն — Տխրաձայն
Զվա րճա ն ք — Տխրանք, սուգ
Զվարճացնել — Տխրեցնել, վշտացնել
Զվարճություն -Տխրություն, վիշտ, սուգ
Զրպարտել — Արդարացնել
Զրուցասեր — Լռակյաց, սակավախոս,
ուրբաթախոս
Զրուցասիրություն — Սակավախոսություն,
լռակյացություն
Զուգաթիվ — Կենտաթիվ
Զուգապ ար — Մենապար
Զուլալ — Պղտոր
Զույգ — Կենտ
Զույգ-զույգ — Կենտ-կենտ
է
էական — Անէական
էանալ — Անէանալ
էժան — Թանկ, թանկագին
էժանանալ ■ Թանկանալ
էժանություն — Թանկություն
էժանագին — Թանկ, թանկագին, արժեքավոր
էսօր (խսկց.) — էգուց, վաղը, էլօր
էրիկ — Կին
Ը
Ըմբոստ — Հնազանդ, խոնարհ, հլու
Ըմբոստանալ — Հնազանդվել, հնազանդել
Ըմբոստացնել — Հնազանդեցնել
Ըմբռնելի ֊Անըմբռնելի, անհասկանալի
Ընդարձակ — Փոքր, նեղ, անձուկ, սահմանափակ,
կարճ, համառոտ,
կարճառոտ
Ընդարձակել — Փոքրացնել, կարճացնել,
համառոտել, կարճառոտել
Ընդարձակում — Համառոտում
Ընդարձակվել — Նեղանալ, ամփոփվել,
փոքրանալ
Ընդդեմ — Հօգուտ, հանուն
Ընդլայնվել — Նեղանալ, կարճանալ,
փոքրանալ
Ընդհանրանալ — Մասնավորել
Ը ն դ հա ն րա պ ե ս — Մասնավորապես,
հատկապես, բացառապես
Ընդհանրացում — Մասնավորում
Ընդհանուր — Մասնավոր, անհատական
Ընդհատ — Անընդհատ, անդուլ
Ընդհատել!ւ — Անընդհատելի
Ընդմեջ — Անընդմեջ
Ընդմիջելի — Անընդմիջելի
Ընդվզել ֊Ենթարկվել, հնազանդվել
Ընդունակ — Անընդունակ, անտաղանդ,
անձիրք
Ընդունել — Հաղորդել, հանձնել, մեր-
ժել, հեռացնել
Ընդունելի — Անընդունելի, մերժելի
Ընդունիչ — Հաղորդիչ
Ընդունվել — Հեռացվել, մերժվել

267 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ընդունում — Մերժում, հանձնում
Ը նթա ցք — Դադար, անշարժություն
Ընթեռնելի — Անընթեռնելի
Ընկեր — Թշնամի, ոսոխ
Ընկերանալ — Թշնամանալ
Ընկերասեր — Ընկերատյաց
Ընկերություն — Թշնամություն
Ընկնել — Ելնել, բարձրանալ, վեր կենալ
Ընչասեր — Ընչատյաց
Ընտա նեկան — Պաշտոնական
Ընտանի — Օտար, վայրի, վայրենի
Ընտել — Անընտել, անվարժ
Ընտրովի — Նշանակովի
Ընտելանալ — Օտարանալ, սառչել,
տարընտելանալ
Ընտիր — Սովորական, հասարակ, խոտան
Ընտրել — Նշանակել
Ըստ — Հակառակ, ընդդեմ
Թ
Թ ա խ իծ — Բերկրանք, ուրախություն
Թանկ — էժան
Թանկագին — էժանագին
Թանկանալ — Էժանանալ
Թանկանոց — էժանանոց
Թանկացում — էժանացում
Թանկություն — Էժանություն
Թանձր — Նոսր, ցանցառ, բարակ, թեթև,
փափուկ, ջրիկ
Թանձրամիտ ֊Նրբամիտ, սրամիտ,
Թանձրանալ — Նոսրանալ, ջրիկանալ
Թա նձրա ցա կա ն — Վերացական
Թանձրացնել ֊Նոսրացնել, ջրիկացնել
Թավ ֊Նոսր, լերկ, նուրբ, բարակ
Թավաձայն — Նրբաձայն
Թ ա վա մա զ ֊Նրբամազ, սակավամազ,
աղվամազ
Թավանալ — Նոսրանալ, նրբանալ
Թարգմանելի — Անթարգմանելի
Թարմ — Թառամած, չորացած, քարթու,
չոր, հնացած, հին, ապխտած
Թարմանալ — Չորանալ, թառամել,
հնանալ, թոշնել
Թարմություն — Հնություն, չորություն,
թոշնություն
Թարս — Շիտակ, ուղիղ
Թաց — Չոր, ցամաք
Թացանալ — Չորանալ, ցամաքել
Թափանցելի — Անթափանց
Թափանցիկ — Անթափանցիկ
Թ ա փ ա ռա կա ն — j Նստակյաց
Թափառաշրջիկ —
Թափել — Հավաքել, ժողովել, լցնել
Թաքուն — Բացարձակ, բացահայտ,
ակնհայտ
Թեզ — է Անտիթեզ, անտիթեզիս,
Թեզիս — հակաթեզ
Թեթև — Ծանր, դժվար(ին), տանջալից
Թեթևամիտ — Լուրջ, խորամիտ
Թեթևանալ — Ծանրանալ
Թեթևասահ — Ծանրաքայլ, ծանրաշարժ
Թեթևացնել — Դժվարացնել, ծանրացնել
Թեթևորեն — Ծանրորեն
Թեթևությամբ — Դժվարությամբ, ծան- .
րությամբ
Թեթևություն — Ծանրություն, դժվարություն
Թեժ — Մարմանդ
Թեժանալ — Հանգչել, մարել, շիջանալ
Թևավոր — Անթև
Թեր — Դեմ
Թերի — Անթերի, լրիվ, ամբողջական,
ավարտուն
Թերություն — Առավելություն
Թեք — Ուղիղ, շիտակ, հորիզոնական
Թեքել — Ուղղել, շտկել
Թեքություն — Ուղղություն
Թթվադեմ — ժպտադեմ, ուրախ, զվարթ
Թիկունք — ճակատ
Թիկունքային — ճակատային
Թ խա դեմ — Սպիտակադեմ
Թխա հեր — Սպիտակահեր, ալեհեր,
ճերմակահեր

268 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Թխամորթ — Սպիտակամորթ
Թյուր — Ուղիղ, ճիշտ, անսխալ
Թշնամի — Բարեկամ
Թշնամաբար — Բարեկամաբար
Թողնել — Արգելել, բռնել
Թոշնել — Փթթել, ծաղկել
Թռիչք — Վայրեջք
Թռչել -Նստել, իջնել, վայրէջք, կատա-
րել
Թրջել — Չորացնել, ցամաքեցնել
Թուլակամ — Հաստատակամ
Թվակիր — Անթվակիր, անթվական
Թրջվել — Չորանալ
Թուլակազմ — Ամրակազմ, պնդակազմ
Թուլամորթ — Աշխույժ, արի, եռանդուն,
դիմացկուն
Թուլանալ — Ուժեղանալ, զորանալ,
արիանալ, պնդանալ, ամրանալ,
ձգվել
Թուլասիրտ — Արիասիրտ, սրտոտ
Թուլացնել — Ամրացնել, ուժեղացնել,
զորացնել
Թուլացում — Հզորացում, զորեղացում
Թուլություն — Պնդություն, կորով, ամրություն,
ուժեղություն
Թուխ — Սպիտակ, շեկ
Թույլ — Հզոր, զորեղ, ուժեղ
Թույլատրել ֊Արգելել, խափանել
Թույլատրելի — Անթույլատրելի
Թույլատրում — Արգելում
Թույն — Հակաթույն, դեղաթափ
Թունդ — Թույլ, մեղմ, բաց, պայծառ
Թևավոր — Անթե, թևաբեկ
Թևավորել — Թևաթափել, հուսահատեցնել
Ժ
ժա մա նա կա կ ի ց — Հին, անտիկ, հնացած
ժա մա նա կա վ ո ր — Մշտական, մշտնջենավոր,
հավիտենական
ժա մա նա կա վ ո րա պ ե ս — Մշտապես,
տևական
ժա մա նա կ ի ն — Անժամանակ
ժամանել — Մեկնել, ուղևորվել, հեռանալ
ժա մա ն ո ւմ — Մեկնում
ժիր — Օույլ, թմրած
ժլա տ — Շռայլ, մսխող, վատնող, առատաձեռն
ժլա տորեն — Առատորեն, շռայլորեն
ժլա տ ություն — Առատաձեռնություն,
շռայլություն
ժխտ ել — Հաստատել, խոստովանել
ժխ տ ո ւմ — Հաստատում
ժողովել — Ցրել, շաղ տալ, սփռել
ժ ո ղ ո վ ր դա կա ն — Հակաժողովրդական
ժպ տ ա լ — Լալ, ողբալ, գժղմնել
ժրա բա ր — Ծուլաբար
ժրանալ — Ծուլանալ
ժրա ջա ն — Ծույլ, ալարկոտ, անբան
ժրաջանություն — Ծուլություն
ժուժկալ — Անզուսպ, զեխ, անժուժկալ
Ի
Իդեալական — Իրական, նյութական
Իդեալիզմ — Մատերիալիզմ
Իմաստ — Անմտություն, անհեթեթություն
Իմաստալի(ց) — Անիմաստ, իմաստազուրկ
Իմա ստ ա վոր ութ յուն — Անիմաստություն,
անմտություն
Իմաստություն ֊Հիմարություն, անհեթեթություն
Իմաստուն — Անմիտ, հիմար, իմաստակ,
անգետ, անխելք
Իմացակա ն — Զգայական
Իմացություն — Անիմացություն
Ինքնագովություն — Ինքնապարսավ,
ինքնափնովություն
Ինքնաժխտում — Ինքնահաստատում
Ինքնակա մ — Հարկադրական, ստիպողական,
ակամա, հտէ-ՊադրՎևւծ

269 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 252-269 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика