дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՂՔԱՏԱՄԻՏ (ахкатамит)-ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈԻՆ (амбартаванутюн).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՂՔԱՏԱՄԻՏ (ахкатамит)-ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈԻՆ (амбартаванутюн).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՂՔԱՏԱՄԻՏ (ахкатамит)-ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈԻՆ (амбартаванутюн).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 8 АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка

ԱՂՔԱՏԱՄԻՏ — ахкатамит — прил скудоумный.
ԱՂՔԱՏԱՄՏՈԻԹ8ՈԻՆ — ахкатамтутюн — скудоумие.
ԱՂՔԱՏԱՆԱԼ  — ахкатанал — бедность , обеднеть;
нищать || обнищать; скудеть, оскудевать || оскудеть.
ԱՂՔԱՏԱՑՆԵԼ — ахкатацнел — обеднять II обеднить.
ԱՂՔԱՏԻԿ — ахкатик — прил скудный, жалкий.
Աղքատիկ միջոցներ — ахкатик миджоцнер — скудные средства.
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ — ахкатутюн — 1. бедность
ж, нищета; убожество. 2. беднота.
Աճ — ач — 1. рост, прирост.
Ժողովրդի բարեկեցության աճ — жоховрди баркецутян ач — рост  благосостояния народа
Բնակչության աճ прирост — бнакчутян ач — прирост населения 2. приплод.
ԱՃԱՊԱՐԵԼ — ачапарел — спешить || поспешить; торопиться  поторопиться.
ԱՃԱՌ — ачар — хрящ.
ԱՃԵԼ — ачел -растй, вырастать || вырасти;
подрастать || подрасти; возрастать
возраста; нарастать || нарасти.
Խոտն աճում է — хотн ачум е — трава растёт.
Քաղաքն աճում է — кахакн ачум е -город растёт.
Մտավորապես աճել — мтаворапес ачел — умственно расти.
ԱՃԵՑՆԵԼ — ачецнел — выращивать || вырастить;
отращивать || отрастать; разводить II развестй.
Բարձր բերք աճեցնել — барцр берк ачецнел — вырастить высокий урожай.
Նոր կադրեր աճեցնել — нор кадрер ачецнел — вырастить новые кадры.
ԱՃՅՈՒՆ — ачюн — прах, останки.
ԱՃՅՈՒՆԱՍԱՓՈՐ- ачюнасапор —  урна.
ԱՃՊԱՐԱՐ — ачпарар — фокусник.
ԱՃՊԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — ачпарарутюн — фокусничество.
Աճպարարություն անել — ачпарарутюн анел — фокусничать.
ԱՃՈՒՄ — ачум — рост; возрастание, разрастание.
Աճման շրջան — ачман шрджан —  период роста.
ԱՃՈՒՐԴ — ачурд — аукцион, торги.
Աճուրդով վաճառել — ачурдов вачароел — продать с аукциона, продать с торгов.
ԱՄԱՅԱՆԱԼ- амаянал —  пустеть || опустеть; запустеть сов.
ԱՄԱՅԱՑՆԵԼ- амаяцнел — опустошать || опустошить; разорять || разорить.
Մորեխն ամայացրեց դաշտերը — морехн амаяцрец даштер — саранча опусташила  поля.
ԱՄԱՅԱՑՈԻՄ — амаяцум — опустошение; опустёние.
ԱՄԱՅԻ — амаи — прил пустынный, безлюдный.
Ամայի կղզի — амаи кгзи — ПУСТЫННЫЙ ОСТРОВ.
Ամայի տարածություն — амаи тарацутюн —  безлюдное пространство
ԱՄԱՅՈԻԹ8ՈՒՆ — амайутюн — пустынностьж> безлюдье, опустёние.
ԱՄԱՆ — аман —  сосуд, посуда.

Ապակե աման — апаке аман -стеклянный сосуд
Կավե աման — каве аман — глиняная посуда.

ԱՄԱՆԵՂԵՆ — аманеген — посуда.
Խոհանոցի ամանեղեն — хоhаноци аманеген — кухонная посуда.
ԱՄԱՉԵԼ — амачел — 1. стыдиться || посты- дйться; застыдйться сов; стесняться II
постесняться.
Ամաչել որևէ մեկի փոխարեն — амачел вореве меки похарен —
стыдиться за кого-либо. 2. конфузиться II сконфузиться.
ԱՄԱՉԵՑՆԵԼ — амачацнел — 1. стыдить || пристыдить; постыдйть сов. 2. конфузить || сконфузить.
ԱՄԱՉԿՈՏ — амачкот —  прил стыдливый, застенчивый.
Ամաչկոտ աղջիկ — амачкот ахчик —  застенчивая девочка.
ԱՄԱՉԿՈՏՈՒԹՅՈՒՆ — амачкотутюн —  стыдливость ж, застёнчивость ж.
ԱՄԱՌ — амар — лето.
ԱՄԱՌԱՅԻՆ — амараин — прил. летний.
Ամառային արձակուրդներ — амараин арцакурднер — летние каникулы, летние отпуска.
ԱՄԱՌԱՆՈՑ — амараноц — дача.
Ամառանոց վարձել — амараноц варцел -снять дачу.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՅԻՆ — амараноцаин —  прил. дачный.
Ամառանոցային շրջան — амараноцаин шрджан — дачный сезон.
ԱՄԱՌԱՆՈՑԱՎԱՅՐ — амараноцавайр — дачное место.
ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԼ — амбастанел — обвинять || обвинить.
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼ — амбастанял -юр. подсудимый.
ԱՄԲԱՍ ՏԱՆՈ ԻԹՅՈԻՆ — амбастанутюн — обвинение.
ԱՄԲԱՐ — амбар — амбар, житница.
ԱՄԲԱՐԵԼ — амбарел — копить || накопить; накапливать || накоплять.
Ամբարձիկ ուժ  — амбарцик уж — подъёмная сила.
Ամբարձիկ կամուրջ — амбарцик камурдж — подъёмный мост.
1. ԱՄԲԱՐՑԻՉ — амбарцич —  кран, домкрат.
Աշտարակային ամբարձիչ — аштаракаин амбарцич — башенный кран

ԱՄԲԱՐՏԱԿ — амбартик — 1. плотина, дамба.
Բետոնե ամբարտակ — бетоне амбартак — бетбнная плотина. 2. запруда.
ԱՄԲԱՐՏԱԿԵԼ — амбартакет — прудить II запрудить
Գետն ամբարտակել — гетн амбартакел —  ЗАПРУДИТЬ рёку.
ԱՄԲԱՐՏԱվԱՆ — амбартиаван — прил надменный, высокомерный; заносчивый, кичливый;
Ամբարտավան տոն  — амбартаван тон — надменный тон.
Ամբարտավան պատասխան — амбартаван патасхан — заносчивый ответ.
ԱՄԲԱՐՏԱվԱՆՈՐԵՆ — амбартаворен — нареч высокомерно,
надменно; заносчиво, кичливо.
ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈԻՆ — амбартаванутюн -надменность
ж, высокомерие, заносчивость ж, спесивость ж.

стр. 16 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՂՔԱՏԱՄԻՏ (ахкатамит)-ԱՄԲԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈԻՆ (амбартаванутюн).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика