дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԾԽԱՀԱՆՔ (ацхаанк)-ԱԿՈՍԱՎՈՐ (акосавор).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԾԽԱՀԱՆՔ (ацхаанк)-ԱԿՈՍԱՎՈՐ (акосавор).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.
ԱԾԽԱՀԱՆՔ (ацхаанк)-ԱԿՈՍԱՎՈՐ (акосавор).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 4. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка.

ԱԾԽԱՀԱՆՔ — ацхаhанк — угольная шахта.
ԱԾԽԱՀԱՏ — ацхаhат —  шахтёр, углекоп
ԱԾԽԱՀՈՏ — ацхаhот — угар.
Սենյակում ածխահոտ կա — сенякум ацхаhот ка — в комнате пахнет угаром,
ԱԾԽԱՀՈՐ — ацхаhор — угольная шахта.
ԱԾԽԱՅԻՆ — ацхаин — прил УГОЛЬНЫЙ.
Ածխային արդյունաբերություն — ацхаин ардюнаберутюн — угольная промышленность.
ԱԾԽԱՆԱԼ — ацханал — обугливаться,  обуглиться.
ԱԾԽԱՇԵՐՏ — ацхашерт — угольный пласт.
ԱԾԽԱՎԱԶԱՆ — ацхавазан — угольный бассейн.
ԱԾԽԱՑՈԻՄ — ацхацум — обугливание.
ԱԾԽԱՓՈՐ — ацхапор- углекоп устар.

ԱԾՎԵԼ — ацвел — 1. литься несов; наливаться
Հեշտությամբ ածվել — hештутямб ацвел — легко литься
ԱԾՈԻԽ — ацух — уголь
Գորշ ածուխ — горш ацух — бурый уголь.
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ — академиакан — прил академический.
Ակադեմիական Ժամ- академиакан жам — академический час.
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ — академикос — академик.
ԱԿԱՄԱ  — акама -1. прил невольный, непроизвольный.
Ակամա վկա — акама вка — невольный свидетель.
2. нареч непроизвольно.
ԱԿԱՄԱՅԻՑ — акамаиц — нареч. невольно, произвольно
ԱԿԱՄԱՅՈՐեՆ  — акамаорен — произвольно.
1. ԱԿԱՆ -акан- г мина.
Ստորջրյա ական — старджря акан — подводная мина

ԱԿԱՆԱԴԱՇՏ — аканадашт — минное поле.
ԱԿԱՆԱԶԵՐԾԵԼ — аканазерсел — г разминировать
сов и несов.
ԱԿԱՆԱԿԻՐ- аканакир- миноносец.
էսկադրային ականակիր — эскадраин аканакир — эскадрийный миноносец.
ԱԿԱՆԱՏԻԳ — аканатиг — миномётчик.
ԱԿԱՆԱՅԻՆ — аканаин — прил мйнный.
ԱԿԱՆԱՆԵՏ — акананет —  миномёт.
ԱԿԱՆԱՊԱՏԵԼ — аканапател —  минировать || заминировать.
ԱԿԱՆԱՎՈՐ — аканавор -прил выдающийся, видный,
знаменитый.
Ականավոր գիտնական — аканавор гитнакан -выдающийся учёный.
Գիտության ականավոր գործիչ  — гитутян аканавор горцич — видный деятель науки.
ԱԿԱՆԱՓԱԿՈՑ — аканапакоц — минное заграждение.
ԱԿԱՆԱՏԵՍ — аканатес — очевидец.
Ականատես լինել — аканатес линел -быть очевидцем.
ԱԿԱՆՈՑ — аканоц — техн. втулка.
ԱԿԱՆՋ — акндж —  ухо.
Ականջին ասել — аканджин асел — сказать на ухо.
Ականջները փակել -аканджнер пакел — зажать уши.
ԱԿԱՆՋԱԲԼԹԱԿ — аканджаблтак — мочка.
ԱԿԱՆՋԱԲՈՒՅԺ — аканджабуйж — ушной врач, ушнйк.
ԱԿԱՆՋԱԿԱԼ — аканджакал — наушник.
ԱԿԱՆՋԱՅԻՆ — аканджаин — прил ушной.

ԱԿԱՆՋԱՑԱՎ — аканджацав — ушная боль.
ԱԿԱՆՋՕՂ- аканджог —  серёжка, серьга.
ԱԿԻՇ- акиш — кочерга.
ԱԿՄԲԱԿԻՑ- акмбакиц — одноклубник.
ԱԿՆՋԱԲՈԻԺԱՐԱՆ — аканджабужаран — глазная лечебница.
ԱԿՆՋԱԲՈՒՅԺ- аканджабуйж — окулист, глазной
врач.
ԱԿՆԱԳՈՐԾ- аканагорц — ювелир (мастер),
ԱԿՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ — аканагорцакан — прил ювелирный.
ԱԿՆԱԾԱՆՐ — акнацанр — благоговение.
ԱԿՆԱԾԵԼ — акнацел — благоговеть несов.

ԱԿՆԱՂԲՅՈՒՐ — акнахбюр — ключ, родник.
Պաղ ակնաղբյուր — паг акнахбюр —  ХОЛОДНЫЙ КЛЮЧ.
ԱԿՆԱՊԻՇ — акнапиш — 1, прил пристальньш. 2.
нареч пристально.
ԱԿՆԱՌՈՒ — акнару — прил наглядный.
Ակնառու օրինակ — акнару оринак -наглядный примёр.
1. ԱԿՆԱՐԿ — акнарк — намёк.
Առանց ակնարկների խոսել — аранц акнаркнери -говорить без намёков.
2. Պատերազմական ակնարկ  — патеразмакан акнарк — военный очерк. 2. обзор.
ԱԿՆԱՐԿԱԳԻՐ- аканагир -очеркист.
ԱԿՆԱՐԿԱՅԻՆ — акнаркаин -прил очерковый.
ԱԿՆԱՐԿԵԼ — акнаркел — намекать || намекнуть.
ԱԿՆԵՂԵՆ — акнеген — драгоценные камни.
ԱԿՆԵՐԵՎ — акнерев — прил очевйдный, явный,
видимый; заведомый; откровенный.

ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ — акнтартаин — прил мгновенный, моментальный.
ԱԿՆԿԱԼԵԼ- акнкалел -ожидать несов , надеяться
несов, чаять несов устар.
ԱԿՆԿԱԼՈԻԹՅՈԻՆ- акнкалутюн — I чаяние,
ԱԿՆԿԱԼՈ ՒՄ — акнкалум — ожидание.
ԱԿՆՀԱՅՏ — акнhайт — прил 1. очевидный, явный;
ВИДИМЫЙ; завёдомый.
Ակնհայտ փաստ — акнhайт паст — очевидный факт.
Ակնհայտ դառնալ — акнhайт дарнал — СТАНОВИТЬСЯ ЯВНЫМ.
Ակնհայտ պատճառներ — акнhайт патчарнер — видимые причины.
Ակնհայտ զրպարտիչ — акнhайт зрпартич — заведомый клеветник. 2. откровенный.
Ակնհայտ խաբեություն  — акнhайт хабеутюн — ОТКРОВЕННЫЙ обман.
ԱԿՆՀԱՅՏՈՐԵՆ — акнhайторен —  нареч. явно.
Նա ակնհայտորեն անիրավացի է  — на акнhайторен анираваци э — ОН ЯВНО неправ.

ԱԿՆՈՑ- акноц — ОЧКИ.
Ակնոց դնել — акноц днел -надеть  ОЧКИ.
ԱԿՆՈՑԱՎՈՐ — акноцавор — прил носящий очки, в
очках.
ԱԿՈՍ- акос — 1. борозда. 2. нарёзка.
ԱԿՈՍԱՎՈՐ — акосавор —  прил бороздчатый, покрытый
бороздами (бороздками).

стр. 12 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԾԽԱՀԱՆՔ (ацхаанк)-ԱԿՈՍԱՎՈՐ (акосавор).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Comments

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика