дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 13. ԵՂԱՆԱԿ WEATHER ուէդը
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 13. ԵՂԱՆԱԿ WEATHER ուէդը

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

13. ԵՂԱՆԱԿ WEATHER ուէդը

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 13. ԵՂԱՆԱԿ WEATHER ուէդը ( էջ 34-39).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

13. ԵՂԱՆԱԿ WEATHER ուէդը

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Այսօր ինչ եղանակ է:
Սառնամանիք է:
Մառախլապատ
Քամի
Անձրևային
Ձյունառատ
Արևոտ
Ամպամած
Փոթորկոտ
Ջով
Ինչ սարսափելի եղանակ է:
 What’s the weather like today?
It’s frosty,
foggy
windy
rainy
snowy
sunny
cloudy
stormy
cool
 ուոթս դը ուէդը լայք թըդէյ
իթս ֆրոսթի
ֆոգի
ուինդի
րէյնի
սնոուի
սանի
քլաուդի
սթո:մի
Քու:լ
 Այո, վաղ առավոտից անձրևում է,
թեև ռադիոն չէր հայտնել, որ անձրև
է գալու:
 Yes, it has been raining since
early morning though the radio
didn’t say it would rain today.
 յես, իթ հազ թխն րէյնին սինս ը:լի
մո:նին դոու դը րէյդիոու դիդընթ
սէյ յէթ վուդ րէյն թըդէյ
 հուսով եմ, որ եղանակը կպարզվի
երեկոյան կողմը:
Ցուրտ առավոտ է, այնպես չ£:
Այս ձմեռ արտասովոր ցուրտ է, բայց
եղանակը շուտով կտաքանա:
 I hope it will clear up by the
evening.
It’s cold morning, isn’t it?
This winter has been unusually
cold, but I hope the weather will
get warmer soon.
 այ հոուփ իթ ուիլ քլիըր ափ բայ դի
խվնին
իթս քոՈւլդ մո:նին, իզընթ իթ
դիս ոփնթը հազ բխն անյու:ժուըլի
քոուլդ, բաթ այ հոուփ դը ուէդը ուիլ
գեթ ուո:մը սու:ն
 հրաշալի եղանակ է:  We are having wonderful
weather
 ուի: ա: հավին ուանդըֆուլ ուէդը
 Այո, տաք  գեղեցիկ օր է:
Ի՜նչ տոթ է:
Այո, անտանելի շոգ է այսօր:
Սարսափելի ցուրտ է:
Մրսում եմ:
Դրսում բուք է:
Ձյուն է գալիս:
Կարծում եմ, ավելի ցուրտ կլինի, երբ
ձյունը դադարի:
Երկինքը ծածկված է մութ ամպերով:
 Yes, it’s nice and warm today.
How stifling the air is!
Yes, it’s unbearably hot today.
It’s perishing cold.
I feel chilly.
It’s stormy outside.
It’s snowing.
I think it will be colder when the
snow stops.
The sky is covered with dense
clouds
 յես, իթս նայս ընդ ուո:մ թըդէյ
հաու սթայֆլին դի էը իզ
յես, իթս անբէըրըբլի հոթ թըդէյ
իթս փերիշին քոուլդ
այ ՓՒսԻւԻ
իթս սթո:մի աութսայդ
իթս սնոուին
այ թինք իթ ուիլ բի քոուլդը ուէն
դը սնոու սթոփս
դը սքայ իզ քավըդ ուիդ դենս
քլաուդզ
 Երկինքը որոտում է:
Անձրևը հենց նոր սկսվեց: Եկեք
մնանք տանը:
ճեղեղի պես թափվում է:
 It’s thundering.
The rain has just started. Let’s
stay at home.
It rains pitchforks.
 իթս թանդըրին
դը րէյն հազ շասթ սթա:թիդ.
լեթս սթէյ ըթ հոում
իթ րէյնղ փիչֆո:քս
 Անձրևից հետո ծիածան է կապել:  After the rain there is a rainbow
in the sky.
 ա:ֆթը դը րէյն դէըր իզ ը րէյնբոու
ին դը սքայ
 Երկու օր առաջ եմ ժամանել և ամբողջ
ժամանակ անձրև է գալիս:
ճուսով եմ, որ շուտով եղանակը
կփոխվի դեպի լավը, և անձրևը կդադարի:
Երեկ ավելի լավ եղանակ էր:
 in the sky.
I arrived two days ago and it has
rained all the time.
Oh, I hope the weather will
change for the better and it’ll stop
raining soon.
The weather was better
yesterday.
 ին դը սքայ
այ ըրայվդ թու: դէյզ ըգոու ընդ իթ
հազ րէյնդ օ:լ դը թայմ
օ, այ հոուփ դը ուէդը ուիլ չէյնջ ֆո:
ԴԸ բեթը ընդ իթըլ սթոփ րէյնին սու.:ն
դը ուէդը ուոզ բեթը յեսթը:դէյ

 

 Վաղը ինչ եղանակ է լինելու:
Վաղը եղանակը կլավանա:
 What will the weather be like
tomorrow?
The weather will change for the
better tomorrow.
 ուոթ ուիլ դը ուէդը բի լայք թըմորոու
դը ուէդը ուիլ չէյնջ ֆո: դը բեթը
թըմորոու
 Վաղը անձրև (ձյուն, քամի, մառախուղ)
է սպասվում:
Երբեք հաստատ չես կարող իմանալ,
թե ինչ եղանակ կլինի այստեղ:
ճորդառատ անձրև է գալիս:
Ես մինչև ոսկորներս թրջվել եմ:
 They are expecting rain (snow,
a windy day, fog) tomorrow.
There you never know what the
weather is going to be like.
It’s raining cats and dogs.
I’m simply soaked through.
(I’m wet to the skin).
 դէյ ա:ր իքսփեքթին րէյն (սնոու, ը
ուինդի դէյ, ֆոգ) թըմորոու
դէըր յու: նեվը նոու ուոթ դը ուէդը
իզ գոուին թը բի լայք
իթս րէյնին քաթս ընդ դոգզ
այըմ սիմփլի սոուքթ թրու:
այըմ ուէթ թը դը սքին
 Կարկուտ է գալիս:
Կայծակ է:
 It’s hailing.
It’s lightning.
 իթս հէյլին
իթս լայթընին
 Անձրևը դադարել է: Ոչ, դեռ-անձրե-
վում է:
Տհաճ եղանակ է:
Բարակ անձրև է մաղում:
Խոնավ եղանակ է:
Ես չեմ սիրում խոնավ եղանակին
դուրս գալ:
Ինչու են անգլիացիներն այդքան
հաճախ խոսում եղանակի մասին:
 Has it stopped raining? No, it’s
still raining.
The weather is nasty.
It’s drizzling (sprinkling).
It’s wet outside.
S don’t like to go out in wet
weather.
Why do the English people speak
so much and so often about-the
weather?
 սթիլ րէյնին
դը ուէդը իզ նա:սթհ
իթս դրիզըլին (սփրինքըլին)
իթս ուէթ աութսայգ—
այ դոունթ լայք թը գոու աութ ին
ուէթ ուէդը
ուայ դու դի ինգլիշ փխփըլ սփխք
սոու մաչ ընդ սոու օֆըն ըբաութ դը
ուէդը
 Նրանց մոտ եղանակը շատ փոփոխական
է:
Մեկ տաք է, մեկ էլ’ ցուրտ ու քամոտ:
 Well, their weather is very
changeable.
One moment it’s warm, then it’s
very cold and windy.
 ուէլ, դէը ուէդը իզ վերի չէյնջըբըլ
ուան մոումընթ իթս ուո:մ, դէն իթս
վերի քոուլդ ընդ ,ուինդի
 Արդեն մի քանի օր է, որ անձրև չի
գւսլիս. բայց եղանակը գնալով ցրտում
է:
Այո, ձմեռը մոտենում է:
Այնտեղ ձյուն գալիս է:
Իհարկե, գալիս է, բայց մեր ձմեռը
բավականին մեղմ է:
Այսօր ճանապարհների վրա մերկասառույց
է:
 It hasn’t been raining for some
days now; but it has been getting
colder and colder.
Well winter is coming.
Does it ever snow here?
It certainly does, but our winters
are rather mild.
The roads are icy today.
 իթ հազընթ բխն րէյնին ֆո: սամ դէյզ
նաու, բըթ իթ հազ բխն գեթին
քոուլդը ընդ քոուլդը
ուէլ, ուինթը իզ քամին
դագ իթ էվը սնոու հիը
իթ սը:թընլի դազ, բըթ աուր
ուինթըրզ ա: րա:դը մայլդ
դը րոուդզ ա:ր այսի թըդէյ
 Ձեզ մոտ հիմա ցուրտ է, այնպես չ!;:  It’s cold in your city now, isn’t it?  իթս քոուլդ ին յո: սիթի նաու,
իզընթ իթ
Այո, Նոյեմբերը ցուրտ ամիս է մեր
երկրում:
Սովորաբար մինչև մարտ ամիս եղանակը
ցուրտ է լինում:
Դեռ անձրևում է:
Ոչ, անձրևն արդեն դադարել է:
Ամպերը ցրվել են:
Երկինքը պարզ է:
Այո, եղանակի մասին խոսելը անգլիացիների
համար զրույց սկսելու լավ
միջոց է:
 Yes, November is a cold month in
our country.
And the weather usually keeps
cold till March.
Is it still raining?
No, the rain has already stopped.
The clouds have gone.
The sky is clear.
The weatheMoFEnglish people is
a good way to start a conversation.
 յես, նովեմբը իզ ը քոուլդ մանթ ին
աուը քանթրի
ընդ դը ուէդը յուժուըլի քխփս քոուլդ
թիլ մա:չ
իզ իթ սթիլ րէյնին
նոու, դը րէյն հազ օ:լրեդի սթոՓթ
դը քլաուդզ հավ գան
դը սքայ իզ քլիը
դը ուէդը ֆո: ինգլիշ փխվփլ իզ
ը գուդ ուէյ թը սթա:թ ը քոնվըսէյշըն
 Որքան է այսօրվա ջերմաստիճանը:
Այսօր … աստիճան տաք է:
Այսօր … աստիճան ցուրտ է:
Այ քեզ եղանակ:
Ո՞րն է ամենացուրտ ամիսը ձեր երկրռւմ:
(ամենատաք)
Մեր երկրում ամենաշոգ ամիսը հուլիսն
է:
Ի՜նչ լավ եղանակ էր անցյալ շաբաթ:
 What’s the temperature today?
It’s … degress above zero.
It’s … degress below zero.
What awful weather!
What is the coldest month in your
country? (warmest)
In our country the hottest month
is July.
What lovely weather we had last
week.
 ուոթս դը թեմվւրիչը թըդէյ
իթս … դիգրխզ ըբավ զիրոու
իթս … դիգրխզ բիլոու զիրոու
ուոթ օուֆուլ ուէդը
ուոթ իզ դը քոուլդըսթ մանթ ին յո:
քանթրի (ռւո:մըսթ)
ին աուը քանթրի դը հոթըսթ մանթ իզ
ջու:լայ
ուոթ լավլի ուէդը ուի: հադ լա:սթ
ուի:ք
 ճուսով եմ, այս շաբաթ էլ չոր ու
արևոտ կլինի:
 I hope it keeps dry and sunny this
week too.
 այ հոուփ իթ քխփս դրայ ընդ սանի
դիս ուխք թու:
 Ես համոզված չեմ: Լս6լ եք եղանակի
տեսությունը:
 Well, I wouldn’t be sure.
Have you heard the forcast?
 ուէլ, այ վուդընթ բի շուը
հավ յու: հը:դ դը ֆո:քա:սթ
 ճուսով եմ, որ եղանակը մինչև շաբաթ
օրը կպարզվի
 I hope it clears up by Saturday  այ հոուփ իթ քլիըրզ ափ բայ սաթը:դի

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика