дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս:
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս:

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ  APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս: ( էջ 45-47).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ,  APOLOGY, REGRETS, ըվտլըջի, րիգրեթս:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Ներեցեք, խնդրեմ:
Ներեցեք, որ նորից եմ հարցնում:
անհանգստության համար:
որ այսքան ուշ եմ զանգահարում:
 I beg your pardon.
Excuse my asking you again,
bothering you.
ringing you up so late.
 այ բեգ յո: փադըն
իքսքյու:զ մայ ա:սքինգ յու: ըգէյՆ
բոդըրինգ յու:
րինգինգ յու: ափ լէյթ
 որ այսքան վաղ եմ եկել ձեզ մոտ:
դիտողության համար:
որ ընդհատում եմ:
որ բարձրացնում եմ այս հարցը:
 calling on you early,
making a comment,
interrupting you.
 քոլինգ օն յու: ը:լի
մէյքին ը քոմընթ
ինթըրափթինգ յու:
 որ բարձրացնում եմ այս հարցը:
խնդրում եմ, ներեք, որ ձեզ գործից
կտրեցի:
 raising a question.
Please pardon me for taking you
away from your work.
 րէյզինգ ը քուէսչըն
ւիլխզ փա:դըն մի: ֆո: թէյքինգ յու:
ըուէյ ֆրոմ յո: ուը:ք
 Ներեցեք, ուշացա:
որ ձեզ Սպասեցրի:
որ միջամտում եմ ձեր
խոսակցությանը;
 Sorry, I’m late.
I kept you waiting,
for breaking into your
conversation.
 ՜սորի, այըմ լէյթ
այ քեփթ յու: ուէյթին
ֆո: բրէյքինգ ինթու յո:
քոնվըսէյշըն
 Դուք վիրավորվեցիք:
Ես ձեզ չէի ուզում վիրավորել:
 Did you get hurt?
No offence was ment. (I didn’t
mean to offend you.)
 դիդ յու: գեթ հը:թ
նոու ըֆենս ուոզ մենթ (այ դիդընթ
մխն թու ըֆենդ յու:)
 Խնդրում եմ, մի նեղացեք:
Ես մեղավոր չեմ:
Ներեցեք, որ մեջքով եմ նստած:
Դա իմ մեղքն է:
Խնդրում եմ, մի բարկացեք:
 Please don’t be offended.
I am not to blame.
Excuse my back.
That was my fault.
Please don’t be angry.
 Փլխզ դոունթ բի ըֆենդիթ
այ ըմ նոթ թը բլէյմ
իքսքյու:զ մայ բաք
դաթ ուոզ մայ ֆո:լթ
փլխզ դոունթ բի անգրի
 Ներեցեք, որ այդքան հոգս պատճա-
ռեցի ձեզ:
Կարծում եմ դուք դեմ չեք:
Ոչինչ:
Արդարանալու կարիք չկա:
 Sorry, I caused you so much
trouble.
I hope you don’t mind.
It doesn’t matter. (Never mind).
No need to apologize.
 սորի, այ քո:զդ յու: սոու մաչ թրաբլ
այ հոուփ յու: դոունթ մայնդ
իթ դազընթ մաթը (նեվը մայնդ)
նոու նխդ թու ըփոլըջայզ
 Չարժե այդ մասին խոսել:
Վախենում եմ չկարողանամ գալ:
էս շատ եմ ցավում դրա համար:
Շատ ափսոս:
Շատ եմ զղշում կատարվածի համար:
էս շատ եմ վշտացած:
Ցավակցում եմ ձեզ:
Շատ եմ ափսոսում դրա համար:
Թող այդ ձեզ չանհանգստացնի:
Ամեն ինչ կարգին է:
Բոլորովին էլ չեք անհանգստացնում:
Ինչով կարող եմ օգտակար լինել:
 It’s not worth mentioning. (Not at
ail.)
I’m afraid I won’t be able to come.
I’m very sorry about it.
Too bad.
I very much regret what
happened.
I’m very much distressed.
I sympathise with you.
I’m very sad to hear that.
Don’t that upset you.
Everything’s all right.
No trouble at all.
It’s no trouble.
What can I do for you?
Could I help you in any way?
 իթս նոթ ուը:դ մենշընին (Նոթ ըթ
°Ч)
այըմ ըֆրէյդ այ ուոունթ բի էյբըլ
թը քամ
այըմ վերի սորի ըքաութ իթ
թու: բադ
այ վերի մաչ րիգրեթ ուոթ հափընդ
այըմ վերի մաչ դիսթրեսթ
այ սիմփըթայզ ուիդ յու:
այըմ վերի սադ թը հիը դաթ
դոունթ դաթ ափսեթ յու:
էվրիթինգզ օ:լ րայթ
նոու թրաբըլ ըթ օ:լ
իթս նոու թրաբըլ
ուոթ քան այ դու ֆոր յու:
քուլդ այ հելփ յու: ին էնի ուէյ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика