дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ TALKS.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ TALKS.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    TALKS  թո:քս : ՊԱՏՎԵՐ ORDER օ:դը:

 

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ TALKS թո:քս: ( էջ 119-138).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    TALKS  թո:քս

Բանակցությունների արդյունքումգործակալական համաձայնագիրստորագրվեց: An agency agreement wassigned as a^result of the talks. ըն աջընսի ըգրխմընթ վոզ սայնդւսզ ը րիզալթ ըվ դը թո:քս
Երկար ժամանակ է, ինչ առևտուր ենքանում ձեզ հետ և գիտենք, որ ձերֆիրման վստահելի է:Վերջերս մեր հիմնարկը գործնականկապեր է հաստատել Ֆրանսիայիհետ:

Մենք ուրախ ենք գործնական հարաբերություններ

հաստատել ձեր ֆիրմայի

հետ:

Այս գործարքը հետագայում լավ

արդյունք կտա:

Իսկ առաջ երբևէ գործ ունեցե՞լ էիք

այդ ֆիրմայի հետ:

Դուք գոհ եք գործարքից:

Մինչև պայմանագրի ստորագրումը

մենք պետք է մի քանի կետ ճըշ-

գըրտենք:

Ուրախ եմ հայտնելու, որ մինչև այժմ

պայմանագրի կատարումը ընթացել

է ժամկետին համաձայն:

We’ve been doing business withyou for a long time, and know thatthe firm is a reliable one.Our office has establishedbusiness contacts with FranceWe are glad to establish business

relations with your company.

This transaction will lead to good

business in future.

Had you ever done business vyith

that company before?

Are you satisfied with the

transaction ?

Before signing the contract we

must finalize some points.

I’m glad to say that so far the

fulfilment of the Contract has

been strictly according to the

ուիըվ բխն դուին բիզնիս ուիդ յուֆոր ը լոն թայմ, ընդ նոու դաթդը ֆը:մ իզ ը րիլայըբլ ուանաուը օֆիս հազ իսթւսբլիշթ բիզնիսքոնթաքթս վիդ ֆրանս լէյթլիուի ա: գլադ թու իսթաբլիշ բիզնիս

ՐԻլէյշընզ ՎԻԴ ]ո: քամփընի

դիս թրանզաքշըն ուիլ լխդ թը գու:դ

բիզնիս ին ֆյուչը

հադ յու էվը դան բիզնիս ուիդ

դէթ քամփընի բիֆո:

ա: յու սաթիսֆայդ ուիդ դը

թրանզաքշըն

բիֆո: սայնին դը քոնթրաքթ վի

մասթ ֆայնըլայզ սամ փոյնթս

այըմ գլադ թը սէյ դաթ սոու թը

ֆուլֆիլմընթ ըվ դը քոնթրաքթ

հազ բխն սթրիքթլի ըքո:դին թու

դը սքեդյուըլ

Դժբախտաբար պայմանագրերը երբեմնխախտվում են:Բանակցությունները երկկողմանի,թե՞ բազմակողմանի էին:Բանակցություններն ընթանում էինգործնական ոգով:

Չնայած բոլոր դժվարություններին

պայմանագրի մեր պարտականությունները

մենք կատարեցինք ժամանակին:

Պայմանագրի ստորագրումը նշանակվել

է երկուշաբթի օրը:

Պայմանագրի ստորագրումից հետո

ոչ մի ուղղում չի թույլատրվում:

Կողմերը համաձայնության եկան

պայմանագրի մասնակի փովտխութ-

յան վերաբերյալ:

Մենք երկար բանակցեցինք, մինչև որ

համաձայնության եկանք կոմիսիոն

վարձատրության վերջնական գումարի

վերաբերյալ:

Unfortunately, contracts aresometimes infringed.Were the talks bilateral ormultilateral?The talks were held ina business-like spirit.

In spite of all the difficulties our

commitments on the contract

were fulfilled on time.

The signing of the contract is

fixed on Monday.

After the Contract is signed no

amendments to that Contract can

be made.

The parties came to terms about

the alternations to the contract.

We held long discussion before

coming to terms about the final

amount of the commission.

անֆո:չընթլի քոնթրաքթս ա:սըմթայմզ ինֆրինջդուը: դը թո:քս բիլաթըրըլ օ:մւսլթիլաթըրըլդը թո:քս ուը: հելդ ին ը բիզնիս-լայք սփի|փթ

ին սւիայդ ըվ օ:լ դը դիֆիյշըլթիզ

աուը քըմիթմընթս օն դը քոնթրաքթ

վը: ֆուլֆիլդ օն թայմ

դը սայնինգ ըվ դը քոնթրաքթ իզ

ֆիքսթ օն մանդի

աֆթը դը քոնթրաքթ իզ սայնդ նոու

ըմենդմընթս թու դաթ քոնթրաքթ

քան բի մէյդ

դը փա:թիզ քէյմ թու թը:մզ ըբաութ

դի ալթը:նէյշընզ թու դը

քոնթրաքթ

ուի հելդ լոն դիսքաշըն բիֆո: քամին

թու թը:մզ ըբաութ դը ֆայնըլ

ըմաունթ ըվ դը քըմիշըն

Այս կետերը երկար քննարկում ենպահանջում:Սա առանձնահատուկ դեպք է, և մենքայն հեշտությամբ չենք լուծի:Մասնավոր առաքումները որ դեպքերումեն նախատեսվում պայմանագրում:

Որքան շուտ համաձայնության գանք

ապրանքի քանակության վերաբերյալ,

այնքան ավելի դյուրին կլինի

լուծել գնի հարցը:

Դուք լրիվ իրավունք ունեք 10 շաբաթից

ավել ուշացած ապրանքը չընդունել:

Գործարքը ե՞րբ կնքվեց:

Մենք հույսով ենք, որ մեր ներկայացուցիչն

այս ամիս մեծ գործարք կը-

Կընքի:

Մենք հետաքրքրվում ենք ձեր էներգետիկ

սարքավորմամբ:

արտահերթ նիստ

արտահերթ հարց

These points involve longThis is a particular case, wewon’t settle it easily.In what cases are part deliveriesprovided for in the contract?The sooner we come to an

agreement about the quantity of

the goods the easier it will be to

settle the price problem.

You have full right to reject the

goods delayed over 10 weeks.

When was the transaction

concluded?

We expect our representative to

conclude a big transaction this

We are interested in your power

special session

question put out of order

դի:զփոյնթսինվոլվլոնդիսքաշընդիսիզըփա:թիքյուլըքէյս, ուիուոունթսեթըլիթխզիլիինուոթքէյսիզա: վււս:թդիլիվըրիզփրըվայդիդֆորինդըքոնթրաքթ

դըսու:նըուիքամթուընըգրխմընթ

ըբաութդըքվոլըթիըվդըգուդզդի

խզիըիթուիլբիթըսեթըլդըփրայս

Փրոբլըմ

յուհավֆուլրայթթըրիջեքթդը

գուդզդիլէյդօուվըթենուխքս

ուենուոզդըթրանզաքշըն

քընքլուդիդ

ուիիքսփեքթաուըրեփրիզենթըթիվ

թըքընքլուդըբիգթրանզաքշըն

դիսմանթ

ուիարինթըրըսթիդինյոփաուը

իքվիփմընթ

սփեշըլ սեշըն

քուէսչըն փութ աութ ըվ օ:դը

առհասարակնախ և առաջայնուամենայնիվանցողակի հիշատակելանցողակի նշելառաջադրել

փաստարկ առաջադրել

հարց առաջադրել

արտահայտել

կարծիք արտահայտել

հաղորդում անել

սխալ անել

առաջարկություն անել

եզրակացություն անել

հայտարարություն անել

ապրանքի վաճառքի մասին հայտարարություն

անել

անել անհնարինը

in general, generally, altogether,on the wholein the first instance, first of allfor all that, still, nevertheless, allthe same, howevermake a casual mention of smth.

mention smth. casually

make a casual remark

put out, move out

advice an argument

raise a question

state, say, tell, express

express / utter an opinion

make a report

make a mistake

make an offer (to)

draw a conclusion

announce

put up an advertisement

strive for the impossible,

try to square the circle

ինջենըրըլ, ջենըրըլի, օլթըգեդը, օնդըհոուլինդըֆը:սթինսթընս, ֆը:սթըվօ:լֆորօ:լդաթ, սթիլ, նեվըդըլես, օ:լդըսէյմմէյքըքաժուըլմենշընըվսամթին,

մենշընսամթինքաժուըլի

մէյքըքաժուըլրիմա:ք

փութաութ, մու:վաութ

ըդվայզընա:գյու:մընթ

րայզըքուէսչըն

սթէյթ, սէյ, թել, իքսփրես

իքսփրես / աթըընըփինյըն

մէյքըրիփո:թ

մէյքըմիսթէյք

մէյքընօֆը (թը)

դրո: ըքընքլուժըն

ընաունս

փութափընըդվը:թիսմընթ

սթրայվ ֆո: դի իմփոսիբըլ

թրայ թը սքուէը դը սը:քըլ

արձանագրելարձանագրել մտքերի փոխանակությունըարտոնյալարտոնյալ պայմաններովանհամաձայնությունապահովում

ապահովել

ապահովել հումքի պահանջը

ապահովել կատարումը

առաջարկություն

առաջարկություն ընդունել

ամփոփագիր

աջակցություն

գործարար

գործարար մարդ

գործարար մոտեցում

գործնական խոսակցություն

put down/ register in the minutes;enter in the recordnote down the proceedingsprivilege, advantageon favourable termsdifference of opinion; nonagreement;

dissent

provision (with), providing (with)

provide (with)

meet the requirements in raw

materials

ensure the fulfilment

offer, suggestion

accept an offer

summary, compendium

assistance, help, good offices

efficient, business-like

business man

business-like / workman-like

approch; smart dealer

talk on business matters

փութ դաուն / րեջիսթը ին դը մինիթս,էնթը ին դը րեքը:դնոութ դաուն դը փրըսխդինգգՓոԻՎԻւԻշ. ըդվսւ:նթիջօն ֆէյվըրըբըլ թը:մզդիֆըրընս ըվ ըփինյընզ, նոն-

ըգրխմընթ, դիսենթ

փրըվիժըն (ուիդ), փրըվայդին

(ուիդ)

•փրըվայդ (ուիդ)

մի:թ դը րիքուայըմընթս ին րո:

մըթիըրիըլզ

ինշուը դը ֆուլֆիլմընթ

°ֆը, սըջեսշըն

ըքսեփթ ըն օֆը

սամըրի, քըմփենդիըմ

ըսիսթընս, հելփ, գուդ օֆիսիզ

իֆիշընթ, բիզնիս-լայք

բիզնիս ման

բիզնիս-լայք / ուը:քմըն-լայք

ըփրո:չ, սմա:թ դի:լը

թո:ք օն բիզնիս մաթըրզ

գործնական թղթակցությունգործնական շրջաններգործնական ուղևորությունգործիմացգործիմաց զրույցգործուն մասնակցություն ունենալ մի

բանում

գերադասել

գերադասություն

խախտում

բանակցությունների խախտում

աջակցությամբ

աջակցություն ցույց տալ

աջակցել

աջակցել իրականացմանը

բազմակողմանիորեն

բանակցել

բանակցություններ

բանակցություններ վարել

official / business correspondencebusiness circlesbusiness’ tripefficient, business-like,serious talk /conversationtake an active part (in)

prefer

advantage, preference

derangement, frustration

break-down in / of the talks

with smb.’s assistance / help

render smb. assistance —

assist, help, further, promote,

contribute, make (for smth.)

facilitate the execution of smth.

comprehensively, thoroughly,

closely in detail

negotiate (about), treat (for)

negotiations, talks

negotiate, carry on, have talks

ըֆիշըլ / բիզնիսքորըսփոնդընսբիզնիսսը:քըլզբիզնիսթրիփիֆիշընթ, բիզնիս-լայքսիըրիըսթո:ք / քոնվըսէյշընթէյքընաքթիվփա:թ (ին)

փրիֆը:

ըդվաւնթիջ, փրեֆըրընս

դիրէյնջմընթ, ֆրասթրէյշըն

բրէյք-դաունին / ըվդըթո:քս

ուիդսամբըդիզըսիսթընս / հելփ

րենդըսամբըդիըսիսթընս

ըսիսթ, հելփ, ֆը:դը, փրմոութ,

քոնթրիբյու:թ, մէյք (ֆո: սամթին)

ֆըսիլիթէյթդիիքսիքյուշընըվ

սամթին „___

քոմփրիհենսիվլի, թարըլի, քլոուսլի,

ինդիթէյլ

նիգոուշիէյթ (ըբաութ), թրի:թ (ֆո:)

նիգոուշիէյշընզ, թո:քս

նիգոուշիէյթ, քարի օն, հավ թուքս

բավարարելբավարարել պահանջներըբավարարել խնդրանքըբավարարել պահանջմունքներըբանավորբանավոր հաղորդում

բանավոր համաձայնություն

գործնականություն

խափանել

խափանել բանակցությունները

կարծիք

իմ կարծիքով

լավ (վատ) կարծիք ունենալ

կարծիքների Փոխանակություն

կատարել

պարտականությունները կատարել

կնքէլ

satisfy, content, comply (with)satisfy the requirementscomply with a requestanswer / meet the demands/ requirementsoral, verbal

verbal communication

verbal agreement / contract

business-like efficiency

wreck, spoil, frustrade, bring to

nought

wreck the talks

view, opinion

in my opinion; to my mind

/ thinking

have a high (low) opinion of smb.;

think highly (of)

exchange of opinions / views

implement, fulfil, carry out,

execute

meet one’s engagement

conclude, contract, make

սաթիսֆայ, քոնթենթ, քըմփլայ(ոփդ)սաթիսֆայ դը րիքուայըմընթսքըմփլայ ուիդ ը րիքուէսթանսը / մխթ դը դիմանդզ /րիքուայըմընթս

°:րըլ, վը:բըլ

ՎԸ:ԲԸւ թըմյու:նիքէյշըն

վը:բըլ ըգրխմընթ / քոնթրաքթ

բիզնիս-լայք իֆիշընսի

րեք, սփոյլ, ֆրասթրէյթ, թրին թը

նո:թ

րեք դը թուքս

վյու:, ըփինյըն

ին մայ ըփինյըն, թը մայ մայնդ /

թինքին

հավ ը հայ (լոու) ըփինյըն ըվ

սամբըդի, թինք հայլի ըվ

իքսչէյնջ ըվ ըփինյընզ (վյու:զ)

իմփլիմենթ, ֆուլֆիլ, քարի աութ,

էքսիքյու:թ

մի:թ ուանզ ինգէյջմընթ

քընքլու:դ, քընթրաքթ, մէյք

 

պայմանագիրկնքելգործարքկնքելկտրուկմերժումկտրուկմերժելկոնկրետացումկոնկրետացնել

կոնկրետպայմաններ

կոնկրետառաջարկ

կնիք

կնիքդնել

կանխատեսել

քննարկվողհարց

ճարցըդրվումէազատքննարկման:

դիրքորոշում

ճիշտդիրքորոշումունենալ

իրդիրքորոշումըփոխել

երկրորդականհարց

երաշխիքայինպայմանագիր

երաշխավորել

երկկողմանիհամաձայնություն

երկկողմանի փոխանակություն

conclude a treaty (with)strike / contract a bargainflat refusalrefuse point-blankconcrete definitionconcretize, render concrete

concrete conditions

concrete proposal

seal, stamp

stamp, set /affix/ attach a seal (to)

provide, stipulate

debatable question / problem

«Question is open to discussion,

position

take a correct (the right) stand ,

revise one’s stand

minor question, a question of

minor importance

guarantee agreement

guarantee, vouch (for)

bilateral agreement

two-way exchange

ՔԸնքլու:դըթրխթիոլիդսթրայք / քընթրաքթըբա:գինֆլաթրիֆյու:զըլրիֆյու:զփոյնթ-բլւսնքքոնքրխթդեֆինիշընքոնքրըթայզ, րենդըքոնքրխթ

քոնքրխթքընդիշլյնզ

քոնքրխթփրըփոուզըլ

սխլ, ցթամփ

սթւսմփ, սեթ /ըֆիքս/ ըթաչըսխլ

(թը)

փրըվայդ, սթիփյուլէյթ

դիբէյթըբըլքուէսչըն / փրոբլըմ

քուէսչընիզօուփընթըդիսքաշըն

փըզիշըն

թէյքըքըրեքթ (դըրայթ) սթանդ

րիվայզուանզսթանդ

մայնըքուէսչըն, ըքուէսչընըվ

մայնըիմփո:թնս

գարընթի: ըգրխմընթ

գարընթխ, վաուչ (ֆո)

բիլաթըրըլ ըգրխմընթ

թու:-ուէյ իքսչէյնջ

ընդհատելբանակցություններըլուծելհամաձայնությունը (կոնտրակտը)հիմնական (գլխավոր) խնդիրհերթականխնդիրխնդիրդնելիրառաջխնդիրդնել

հաստատում

հաստատել

հարց

հարցտալ

հարցբարձրացնել

հարցնուսումնասիրել

դաբոլորովինայլհարցէ

օրակարգիհարցեր

հետևություն

հիմնավորել

stop negotiations, suspend talksannul/ cancel an agreement(contract)the main, chief taskimmediate taskput a task (before)

set oneself the task; undertake

the task (of)

establishment, settlement

establish

question, matter, issue

ask / put a question

raise a question

study the question, go into the

question

that is quite another /a different

matter / question

(points on the) agenda

conclusion, inference

give reasons (for); justify,

motivate

սթոփնիգոուշիէյշընզ, սըսփենդթո:քսընալ / քւսնսըլընըգրխմընթ(քոնթըրւսքթ)դըմէյն, չխֆթա:սքիմիդիըթթւս:սք

փութըթւս:սք (բիֆո:)

փութուանսելֆդըթւս:սք, ւսնդըթէյք

դըթա:սքըվ

իսթաբլիշմընթ, սեթըլմընթ

իսթաբլիշ

քուէսչըն, մաթը, իսյու:

ա:սք / փութըքուէսչըն

րայզըքուէսչըն

սթադիդըքուէսչըն, գոուինթըդը

քուէսչըն

դաթիզքուայթընադը /ը

դիֆըրընթմաթը / քուէսչըն

փոյնթսօնդիըջենդը

քընքլու:ժըն, ինֆըրընս

գիվրխզընզ (ֆո:), ջասթիֆայ,

նոութիֆայ

հիմնավորումհամաձայնությունհամաձայնությունըտալընդհանուրիհամաձայնությամբփոխադարձհամաձայնությունհամաձայնեցում

համագործակցություն

աշխատելսերտհամագործակցությամբ

հաստատում (պայմանագրի)

ձեռնարկել

գործձեռնարկել

ձեռնարկում

ձգձգում

ձևակերպել

ձևակերպել պահանջները

մանրամասնության մեջ ընկնել

motivation, reason, justificationconsent, assentgive one’s consentby common consentmutual consent / agreementconcordance, agreement

concord, co-operation, collaboration

work in close co-operation

/ collaboration with smb.

approval, ratification, confirmation

undertake, venture

start a business / an affair

undertaking, enterprise, venture,

business

delay, prolongation

formulate

formulate one’s demands, settle

one’s requirements in definite

terms

go into detail(s)

մոութիվէյշըն, րխգըն,ջւսսթիֆիքէյշընքընսենթ, ըսենթգիվուանզքընսենթբայքոմընքընսենթմյու:չուըլքընսենթ / ըգրխմընթ

քընքուդընս, ըգրխմընթ

քընքո:դ, քոու-օփըրէյշըն,

քըլաբըրէյշըն

ուը:քինքլոուսքոու-օփըրէյշըն /

քըլաբըրէյշընուիդսամբըդի

ըփրոււվըլ, րաթիֆիքէյշըն, քոնֆը:

մէյշըն

անդըթէյք, վենչը

սթա:թըբիզնիս / ընըֆէը

անդըթէյքին, էնթըփրայզ, վենչը,

բիզնիս

դիլէյ. ՓՐնԼոնգէյշըն

ֆո:մյուլէյթ

ֆո:մյուլէյթուանզդիմանդզ, սեթըլ

ուանզրիքուայըմընթսինդեֆինիթ

թը:մզ

գոու ինթը դիթէյլզ

մանրամասնորենիմանալվեճիմեջմտնելխոսակցությանմեջմտնելբանակցություններիմեջմտնելմիահամուռջւսնքերովմասնակցել

մասնակցելբանակցություններին

միջնորդ

բանակցություններիմիջնորդ

նախաձեռնություն

ներկայացնել

ներկայացնելերկիրը

ներկայացնելֆիրման

նախնականբանակցություններ

նախազգուշացում

նախազգուշացնել

շահել

know smth. thoroughly /minutely;know smth. inside out.enter into an argument with smb.enter into conversation with smb.enter upon negotiationsby unanimous efforts, by mutual

efforts

to take part

to take part in talks

negotiator

go-between

undertaking

represent

represent a country

represent a firm

preliminary discussion

notice, warning

let know beforehand,; give

advance notice; notify, tell

beforehand; give notice (about)

gain

նոուսամթինթարըլի /մայնյու:թլի,նոուսամթինգինսայդաութէնթըինթուընա:գյումընթուիդսամբըդիէնթըինթըքոնվը:սէյշընուիդսամբըդի

էնթըըփոննիգոուշիէյշընզ

բայյու:նանիմըսէֆըթս, բայմյու:

չուըլէֆըթս

թըթէյքփա:թ

թըթէյքՓա:թինթուքս

նիգոուշիէյթը

գոու-բիթուխն

անդըթէյքին

րիփրիզենթ

րիփրիզենթըքանթրի

րիփրիզենթըֆը:մ

փրիլիմինըրիդիսքաշըն

նոութիս, ուո:նին

լեթնոուբիֆո:հանդ, գիվըդվաւնս

նոութիս, նոութիֆայ, թելբիֆո:

հանդ, գիվնոութիս (ըբաութ)

գէյն

Դուքդրանիցմիայնկշահեք:շահավետգործգործնառաջշարժելշահագրգռվածություննյութականշահագրգ՜ռվածությունշահագրգռվածկողմ

շահագրգռվածանձ

շահագրգռել

շահագրգռվել

շահ

շահութաբերձեռնարկություն

շահութաբերգործ

պարզաբանել

հարցը պարզաբանել

պատրաստակամություն

You will only gain / benefit by it.paying businesspush things on / press on,advance an affairpersonal interest (in); concernedmaterial incentive

interested party, party concerned

person concerned

cause to take interest, excite the

curiosity

become / grow interested (in);

take an interest (in)

interest

profitable enterprise, paying

concern

profitable affair (business)

occupation

elucidate, clear up

elucidate a question; clear up

a question

readiness, willingness

յուուիլօունլիգէյն / բենիֆիթբայիթվւէյինբիզնիսփուշթինգզօն / փրեսօն, ըդվա:նսընըֆէըփը:սընըլինթըրըս (ին), քընսը:նդ

մըթիըրիըլինսենթիվ

ինթըրըսթիդփա:թի, փւս:թի

քընսը:նդ

փը:սընքընսը:նդ

քո:զթըթէյքինթըրըսթ, իքսայթդը

քյուրիոզիթի

բիքամ / գրոուինթըրըսթիդ (ին),

թէյքընինթըրըսթ (ին)

ինթըրըսթ

փրոֆիթըբըլէնթըփրայզ, փէյին

քընսը:ն

փրոֆիթըբըլըֆէը (բիզնխւ)

օքյուփէյշըն

իլու:սիդէյթ, քլիըյւափ

իլու:սիդէյթըքուէսչըն, քլիըրափ

ը քուէսչըն

րեդինիս, ուիլինգնիս

պատրաստակամությունհայտնելպայմանավորվելպայմանագիրըստպայմանագրիպայմանագրայինսկզբունքներովպայմանագրայինպարտավորություն

պարտականություն

պատճառաբանություն

պատճառաբանել

պաշտոնականբանակցություններ

պաշտոնականփաստաթղթեր

պաշտոնականպատասխան

պարտավորություն

փոխադարձ պարտավորություններ

express one’s perfectwillingness; express one’scomplete readiness to do smth.arrange matter (about), makearrangements (about, for),arrange (about, for)

agreement, contract, treaty

under the treaty

on a contractual basis, based on

a contract

contract

duty, responsibility

motivation, reason, justification

give reason (for), justify, motivate

official talks

official documents

official answer

obligation, engagement, commitment

mutual commitments

իքսփրեսուանզփը:ֆըքթուիլինգնիս, իքսփրեսուանզքըմփլխթրեդինիսթըդուսամթինըրէյնջմաթը (ըբաութ), մէյքըրէյնշմընթս (ըբաութ, ֆո:); ըրէյնջ

(ըբաութ, ֆո:)

ըգրխմընթ, քոնթրաքթ, թրի:թի

անդըդըթրխթի

օնըքընթրաքչյուըլբէյսիս, բէյսթ

օնըքոնթրաքթ

քոնթրաքթ

դյոււթի, րիսփոսիբիլիթի

մոութիվէյշըն, րխզըն,

ջասթիֆիքէյշըն

գիվրխզընֆո:, ջասթիֆայ,

մոութիվէյթ

ըֆիշըլթո:քս

ըֆիշըլդոքյումընթս

ըֆիշըլ անսը

օբլիգէյշըն, ինգէյջմընթ, քըմիթմընթ

մյու:չուըլ քըմիթմընթս

պարտավորությունները կատարելպատասխանելպահանջմեկիպահանջովբավարարելմեկիպահանջըպահանջներկայացնել

իրպահանջիցհրաժարվել

մեկիպահանջիհետհամաձայնվել

պահանջներինհամապատասխանել

մեկիպահանջներըկատարել

պահանջագիր

ստորագրել

անձամբ ստորագրել

ստորագրություն

meet one’s engagements/commitments; carry out one’sobligationanswer, reply (to)demand, request, claim,requirement

at smb.’s request; at the instance

of smb.; by smb.’s order

comply with smb.’s demands;

satisfy smb.’s demands

make a demand; put in claims

give up one’s claim; abandon/

surrender / relinquish one’s

claim

agree to smb.’s demands

meet the requirements

fulfill the requirements

order, requisition

sign

sign manual

signature

մխթուանզինգէյջմընթս/քըմիթմընս,քարիաութուանզօբլիգէյշընանսը, րիփլայթըդիմանդ, րիքուեսթ, քլէյմ,րիքուայըմնթըթսամբըդիզրիքուեսթ, ըթդի

ինսթընսըվսամբըդի, բայսամբըդիզ

օ:դը

քըմփլայուիդսամբըդիզդիմանդզ,

սաթիսֆայսամբըդիզդիմանդզ

մէյքըդիմանդ, փութինքլէյմզ

գիվափուանզքլէյմ, ըբանդըն /

սըրենդը / րիլինքուիշուանզքլէյմ

\

ըգրի: թըսամբըդիզդիմանդզ

մխթդըրիքուայըմընթս

ֆուլֆիլդըրիքուայըմընթս

օ:դը, րիքոփզիշըն

սայն

սայնմանյուըլ

սիգնիչը

իր ստորագրությունը դնելվերադառնալթեմայինվերսկսելբանակցություններըվերականգնելպայմանագիրըփաստաթղթիվավերականությունվավերական

վերջնական

վերջնականորոշում

վերակնքելպայմանագիրը

վնաս

զուտվնաս

անմիջականվնաս

վնասները փոխհատուցել

վնասներ կրել

վնասները որոշել

վնասով

տվյալներ

թվական տվյալներ

ստացված տվյալներ

տվյալներ բերել

put one’s signature (under); affixone’s signaturerevert /recur/ return to thesubjectreopen / resume negotiations(talks, discussion)

renew an agreement

validity of a document

valid

final, definitive

final decision

renew a contract

loss

dead loss

sheer loss

recover losses

incur losses

assess damages

at a loss

data, facts, information

figures

findings

cite data

փութուանզսիգնիչըանդը, ըֆիքսուանզսիգնիչըըիվը:թ /րիքը:/ րիթը:Նթըդըսաբջիքթրիօուփըն / րիզյու:մնիգոուշիէյշընզ(թո:քս, դիսքաշըն)

րինյու: ընըգրխմընթ

ՎԸԼԻԴԻթԻնՎԸդոքյումընթ

վալիդ

ֆայնըլ, դեֆինիթիֆ

ֆայնըլդիսիժըն

րինյու: ըքոնթըրաքթ

լոս

դեդլոս

շիըլոս

րիքավըլոսիզ

ինքը: լոսիզ

ըսեսդամիջիզ

ըթըլոս

դէյթը, ֆաքթս, ինֆամէյշըն

ֆիգըրզ

ֆայնդինգզ

սայթ դէյթը

 

բոլորտվյալներովըստհաշվետվությանտվյալներիավելիլրիվտվյալներովդրահամարկանբոլորտվյալներըտեղեկացնելտիպային

տիպայինպայմանագիր

նկատիունենալ

գործունենալ

տեղիունենալ

հնարավորությունունենալ

մեծնշանակությունունենալ

ապագաունենալ

պահանջունենալ

հաջողությունունենալ

փոխադարձաբար շահավետ կապեր

փոխառնչություն

փոխըմբռնում

according to all available data/ informationaccording to the data presentedin the reportaccording to fuller informationwe have all data to go upon

inform, notify

type, model, standard

model agreement, contract form

mean, bear in mind, intend

have to do with smb.; deal with

smb.; have dealings with smb.

take place

be in a position; have a chance

matter very much; be of great

importance (for)

have a future (before one)

have claims (on)

be a success; make a success

mutually beneficial relations

interrelation, mutual relations

mutual understanding

ըքո:դինթուо:լըվէյլըբըլդէյթը /ինֆո:մէյշընըքո:դինթըդըդէյթըփրիզենթիդինդըրիփո:թըքո:դինթըֆուլըրինֆո:մէյշընուիհավօ:լդէյթըթըգոուըփոն

ինֆո:մ, նոութիֆայ

թայփ, մոդլ, սթանդը:դ

մոդլըգրխմընթ, քոնթրաքթֆո:մ

մխն, բէըրինմայնդ, ինթենդ

հավթըդուուիդսամբդի, դի:լուիդ

սամբըդի, հավդխլինգզուիդ

սամբըդի

թէյքփլէյս

բիինըփըգիշըն, հավըչա:նս

մաթըվերիմաչ, բիըվգրէյթ

իմփո:թընս (ֆո:)

հավըֆյու:չը (բիֆո: ուան)

հավքլէյմզ (օն)

բիըսըքսես, մէյքըսըքսես

մյու:չուըլիբենիֆիշըլրիլէյշընզ

ինթը:րի|էյշըն, մյու:չուըլրիլէյշընզ

մյու:չուըլ անդըսթանդին

փոխզիջումփոխզիջմանորոշումփոխանակումկարծիքներիփոխանակումիփոխանակումփոխադարձհամաձայնությամբ

օգուտ

օգուտքաղել

գործըմեծօգուտէտալիս

ընդհանուրիօգտին

դրամեջոչմիօգուտչկա

ՊԱՏՎԵՐ

Մենքկարողենքավելացնելպատվերը

ևս 20 մեքենայով:

Մենքերախտապարտենքձեզառաջարկության

համար:

Ձեր պատվերը պատրաստ է ուղարկման:

compromisecompromise settlement, settlementby compromiseexchangeexchange of views / opinionsin exchange

by mutual consent

advantage, benefit, gain, profit,

interest

benefit (by), derive benefit (from)

it has many advantages; it pays

for the public interest

nothing is gained by it

ORDER

We can increase our order by 20

We are obliged to you for your

Your order is ready for despatch.

քոմփրըմայզքոմփրըմայզսեթըլմընթ, սեթըլմընթբայքոմփրըմայզիքսչէյնջիքսչէյնջըվվյու:զ / ըփինյընզինիքսչէյնջ

բայմյու:չուըլքընսենթ

ըդվա:նթիջ, բենիֆիթ, գէյն, փրոֆիթ,

ինթըրըսթ

բենիֆիթ (բայ), դիրայվբենիֆիթ

(ֆրոմ)

իթհազմենիըդվա:նթիջիզ, իթփէյզ

ֆո: դըփաբլիքինթըրըսթ

նաթինգիզգէյնդբայիթ

օ:դը

ուիքանինքրխզաուըօ:դըբայ

թվենթիմըշինզ

ուիա: ըբլայջդթույուֆորյորօֆը

յոր օ:դըր իզ րեդի ֆո: դիսփաչ

Մենք բոլորս անհանգստացած ենքպատվերի կատարման ընթացքով:Ձեր պատվերը ուժի մեջ է մեկ ամիս:Սա մեր փորձնական պատվերն է:Ո՞ր կետն ենք հիմա քննարկելու:Ես առաջարկում եմ, որ քննարկենք

պատվերը:

Մենք չենք ստացել պատվերին վերաբերող

փաստաթղթերը:

Դա երկկողմանի, թե՞ միակողմանի

առաջարկություն էր:

Մենք հուսով ենք, որ դուք ի վիճակի

եք ձեր հետագա պատվերները տալ

մեր ֆիրմային:

Մենք կցանկանայինք ձեր ուշադրությունը

հրավիրել այն փաստի

վրա, որ վերջերս մենք կրկնապատ-

կել ենք մեր պատվերը:

Մենք ստիպված կլինենք մեկ ուրիշ

ֆիրմայի տալ մեր պատվերը:

Я-նորդ-ֆիրման համաձայնվել

է պատվերի մասնակի կատարմանը:

We are all concerned about theprogress of the order.Your order is valid for a month.It’s our trial order.What point shall we discuss now?I suggest discussing the order.

We haven’t received the documents

relevant to the order.

Was it a bilateral or unilateral

proposal?

We hope that you’ll be able to

place your future orders with us.

We wish to draw your attention to

the fact that we have doubled our

orders lately.

We’ll have to place our order

The Buyers have agreed to

a partial execution of the order.

ուիա:րօ:լքընսը:նդըբաութդըփրոգրեսըվդօ:դըյորօ:դըրիզվալիդֆորըմանթիթսաուըթրայըլօ:դըուոթփոյնթշելուիդիսքասնաուայսըջեսթդիսքասինդիօ:դը

ուիհավընթրիսխվդդըդոքյումընթս

րելիվընթթուդիօ:դը

ուոզիթըբիլաթըրըլօր

յունիլաթըրըլփրըփոուզըլ

ուիհոուփդաթյուըլբիէյբըլթը

փլէյսյո: ֆյուչըրօ:դըրըզուիդաս

ուիուիշթըդրո: յորըթենշընթու

դըֆաքթդաթուիհավդաբըլդաուը

օ:դօրզլէյթլի

ուիըլհավթըփլէյսաուըօ:դըր

էլզուէը

դըբայըրզհավըգրխդթուը

փա:շըլ էքսիքյու:շըն ըվ դի օ:դը

Սա համարվում է մեր ամենամեծպատվերը:Խնդրում ենք, մեզ տեղյակ պահեքպատվերի կատարման ընթացքին: This order is regarded as ourlargest one.Please keep us informed of theprogress of the order. դիս օ:դըր իզ րիգա:դիդ ազ աուըլա:շըսթ ուանփլխզ քխփ աս ինֆո:մդ ըվ դըփրոգրըս ըվ դի օ:դը
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика