дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 5
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 5

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 5

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Укороченный текст:

В

часть 5

ВЕЩЬ, -щи Իր
Домашние вещи — տնային իրեր
ВЕ’ЯР RA, -и -քամհար
1. ВЕЯТЬ, веет, веют (дуть) — Փչել, մեղմորեն փչել (քամու մասին)։
2. ВЕ’ЯТЬ, вею, веешь, веют, несов. что? քամհարել
ВЗАИ’МНЫЙ, -ая, -ое (обоюдный) — փոխադարձ
Взаимная ПОМОЩЬ — փոխադարձ օգնություն
Взаимное доверие — փոխադարձ վստահություն
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, -ия — փոխազդեցություն
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, -ИЯ փոխհարաբերություն
Дружеские взоимоотношения — բարեկամական փոխհարաբերություններ

ВЗАИМОПОМОЩЬ, -ЩИ — փոխօգնություն
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, -ия — փոխըմբռնում
ВЗАЙМЫ’ (в ДОЛГ) — փոխարինաբար, պարտք
ВЗЯТЬ взаймы — պարտք վերցնել
ВЗАМЕ’Н (вместо) — փոխարեն
ВЗБАЛТЫВАТЬ см, взболтать.
ВЗБИРА’ТЬСЯ см. взобраться.
ВЗБОЛТА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. что? — թափահարել
ВЗВЕ’СИТЬ, -ешу, -есишь, -ёсят, сов. кого? что? կշռել
ВЗВЕ’СИТЬСЯ, -ешусь, -есишься, -есятся, сов. Կշռվել
ВЗВЕШИВАТЬ см. взвесить.
ВЗBE’ШИВАТЬСЯ см. взвеситься.

ВЗВОД, -а դասակ
Стрелковый взвод- հրաձգային դասակ
ВЗВОЛНОВАТЬ см. волновать.
ВЗВОЛНОВА’ТЬСЯ см. волноваться.
ВЗГЛЯД, -а 1(взор) — հայացք, նայվածք,
Грустный взгляд — տխուր հայացք
2. (убеждение) — տեսակետ, կարծիք
Политические ВЗГЛЯДЫ — քաղաքական հայացքներ
На мой взгляд իմ կարծիքով։
Правильный взгляд —  ճիշտ տեսակետ
ВЗГЛЯДЫВАТЬ см. взглянуть.
ВЗГЛЯНУ’ТЬ, -яну, -янешь, -янут, сов. на кого? на что? (посмотреть) — նայել, հայացք գցել, հայացք ձգել
ВЗДОР, -а (чушь, чепуха) — անհեթեթություն, բարբաջանք , անմիտ բան
Нести вздор —  բարբաջել

ВЗДОХ, -а 1. խոր ներշնչում և արտաշնչում
2. հոգոց
ГРУСТНЫЙ ВЗДОХ — տխուր հոգոց
вздохнуть, -ну, -нёшь, -нут, сов.
1. շունչ քաշել
2. հոգոց հանել, ախ քաշել
ВЗДРАГИВАТЬ см. вздрогнуть.
ВЗДРОГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов. отчего?- ցնցվել
ВЗЛЕТЕТЬ, взлечу, взлетишь, взлетят, сов. — դեպի վերև թռչել
ВЗМУТИ’ТЬ см. мутить.
ВЗМО’РЬЕ, -рья — ծովեզերք, ծովափ
Жить на взморье — ծովափին ապրել
ВЗНОС, -մուծում, վճար
Членский ВЗНОС — անդամավճար

ВЗОБРА’ТЬСЯ, взберусь, взберёшься, взберутся, сов. на кого? на что? Куда? — բարձրանալ, վեր ելնել
ВЗОЙТИ’, -йду, -идёшь, -идут, сов. на что? куда? — ելնել, բարձրանալ
2. ծագել
Солнце ВЗОШЛО —  արևը ծագեց
3. ծլել
Пшеница взошла — ցորենը ծլեց
ВЗОР, -а (взгляд) — հայացք
ВЗОРВА’ТЬ, -ву, -вёшь, -вут сов. что? — պայթեցնել
Взорвать МОСТ — կամուրջը պայթեցնել
ВЗОРВА’ТЬСЯ, -вётся, -вутся, сов. -պայթել
ВЗРОСЛЫЙ, -ая, -ое չափահաս, հասունացած
Взрослые сыновья — չափահաս որդիներ
ВЗРЫВ, -а պայթյուն
Взрыв бомбы — ռումբի պայթյուն
ВЗРЫВА’ТЬ см. взорвать.

ВЗРЫВАТЬСЯ см. взорваться.
ВЗЫСКА’Н И Е, -ИЯ 1. բռնագանձում
2. (наказание, выговор) տուգանք, տույժ
Наложить взыскание- տույժի ենթարկել

стр. 25

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (требовательный, строгий) — խստապահանջ, պահանջկոտ։
ВЗЯТКА, -И — կաշառք
ВЗЯТОЧНИК, -а — կաշառակեր մարդ
ВЗЯ’ТЬ см. брать.
ВЗЯТЬСЯ см. браться.
1. ВИД, -а ( у) о виде, в виде, в виду, на виду 1. (внешность) — տեսք, արտաքին
Здоровый ВИД — առողջ տեսք
На ВИД — արտաքին տեսքով
По виду — արտաքինով
2. (СОСТОЯНИЯ) — վիճակ, դրություն
В хорошем виде — լավ վիճակում
3. (пейзаж) տեսարան

1. ВИД, -а 1. տեսակ
Виды ЖИВОТНЫХ — կենդանիների տեսակները
2. կերպ (բայի)
Совершенный и несовершенный ВИДЫ глагола — բայի կատարյալ և անկատար կերպեր(ձևեր)
ВИ’ДЕТЬ, вижу, видишь, вйдят, несов. кого? что? — տեսնել
ВИ’ДЕТЬСЯ, вижусь, видишься, видятся, несов. С кем? — տեսնվել, տեսակցել
Видеться с друзьями — ընկերների հետ տեսնվել
ВИ’ДИМО — երևի, ըստ երևույթին, հավանորեն
Видимо, он не придёт — երևի, նա չի գա
ВИДИМЫЙ, -ая, -ое — տեսանելի
ВИДИМЫЙ МИР — տեսանելի աշխարհ
2 . (заметный, очевидный) — ակնհայտ,

ВИДНО — 1. երևում Է
Как ВИДНО ինչպես երևում Է
2. (ВИДИМО) երևի, ըստ երևույթին
ВИ’ДНЫЙ, -ая, -ое 1. (заметный) — նկատելի, տեսանելի
Видное место — տեսանելի տեղ
2. (значительный, известный) — նշանավոր, ականավոր
Видный деятель науки — գիտության ականավոր գործիչ
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ, -ИЯ ձևափոխում, ձևափոխություն, կերպարանափոխում, կերպարանափոխություն։
ВИДОИЗМЕНИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, -НЯТ, Сов. что? — ձևափոխել, փոխակերպել, կերպարանափոխել
ВИДОИЗМЕНЯТЬ см. видоизменить.
ВИЗЖАТЬ, -жу, -жйшь, -жат, несов . — 1. ճղճղալ, ճվճվալ
2. կաղկանձել
ВИЗИ Т, -а — այց, այցելություն
ВИЛКА, -И — 1. պատառաքաղ

ВИ’ЛЫ, -ВИЛ — եղան
ВИНА’, -Ы — հանցանք, մեղք։
Признать свою вину — իր հանցանքն ընդունել
ВИНИТЕЛЬНЫЙ (падеж) — հայցական (հոլով)։
ВИНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, несов. кого? в чём? — մեղադրել
ВИ’ННЫЙ, -ая, -ое — գինու
Винный завод — գինու գործարան
ВИНО’, -а — գինի
ВИНО’ВНИК, -а — 1. մեղավոր, 2. պատճառ
ВИНОВНЫЙ, -ая, -ое — մեղավոր, հանցավոր
Признать ВИНОВНЫМ — մեղավոր ճանաչել

ВИНОГРАД, -а — խաղող
ВИНОГРАДАРСТВО — խաղողաբուծություն, խաղողագործություն
ВИНОГРА’ДНИК, -a խաղողի այգի
ВИНОГРАДНЫЙ, -ая, -ое — խաղողի
Виноградный СОК — խաղողի հյութ
ВИНОДЕ’ЛЙЕ, -ИЯ — գինեգործություն
ВИНТ, -а — 1. պտուտակ
ВИНТО’ВКА, -И — հրացան
Боевая винтовка —  մարտական հրացան
ВИНТОВО’Й, -ая, -oe — պտուտակային, պտուտակավոր, պտուտակաձև
ВИОЛОНЧЕЛИ’СТ, -а թավջութակահար
ВИОЛОНЧЕ’ЛЬ, -ЛИ — թավջութակ
ВИСЕЛИЦА, -Ы — կախաղան։
ВИСЕ’ТЬ, вишу, висишь, висят, несов. — կախված լինել, կախվել
Висеть на волоске — մազից կախված լինել

ВИСО’К, -CKА —  քունք
ВИСЯ’ЧИЙ, -ая, -ее — կախովի, կախ ընկած
ВИСЯЧИЙ МОСТ — կախովի կամուրջ
Висячий замок — կախովի կողպեք։
ВИТРИНА -Ы — ցուցափեղկ
ВИТЬ, вью, вьёшь, вьют, несов. что? — 1. ոլորել
ВИТЬ верёвку — պարան ոլորել
2. հյուսել
ВИТЬ гнездо — բույն հյուսել
ВИ’ТЬСЯ, вьётся, вьются, несов. 1- (о растениях) փաթաթվել
2. (о волосах) — գանգրանալ։
ВИХРЬ, ря — հողմապտույտ, հողմ, մրրիկ

стр. 26

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика