дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ (первоочередной) -ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ(торговый)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ (первоочередной) -ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ(торговый)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ  (первоочередной) -ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ(торговый).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ — арачнаерт- прил первоочередной
(первоочерёдный).
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ խնդիր — арачнаерт хндир — первоочерёдная задала.
ԱՌԱՋՆԵԿ — арачнек — первенец.
ԱՌԱՋՆՈՐԴ — арачнорд -ВОЖДЬ
Մեծ առարնորդ — мец арачнорд  великий вождь. 2. предводитель
лидер.

ԱՌԱՋՆՈՐԴՎԵԼ — арачнордвел — руководствоваться
несов.
ԱՌԱՋՔԱՇՈՒՄ — арачкашум — выдвижение.
ԱՌԱՍՊԵԼ — араспел — легенда, миф.
ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ — араспелакан -прил мифологй-
ческий.
ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ — араспелакан — прил 1. легендарный,
МИфЙЧеСКИЙ.
Առասպելական Հերոս — араспелакан ерос-  леген-
дарный герой, мифический герой. 2.
баснословный.
ԱՌԱՍՏԱՂ — арастаг- потолок.
ԱՌԱՎԵԼ — аравел — нареч более.
Առավել ևս — аравел евс — тем более.
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ — аравелагуйн —  превосх максимальный,
предельный.
Առավելագույն քանակ — аравелагуйн канак —
максимальное количество.
Առավելագույն արագություն — аравелагуйн арагутюн- предельная скорость.,
ԱՌԱՎԵԼԱՊԵՍ — аравелапес — нареч преимущественно,
по преимуществу.
ԱՌԱՎՈՏ-аравот-  утро.
ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ — аравотян -1. прил утренний.
Առավոտյան պարապմունքներ — аравотян парапмункнер —  утренниезаня—
ТИЯ, 2. нареч утром, поутру.
Վաղ առավոտյան — ваг аравотян — рано утром.

ԱՌԱՏ — арат — прил обйльный, богатый, щедрый,
Առատ տեղումներ — араттегумнер-  обильные осадки.
Нант բերք боГЙТЫЙ урожай.
ԱՈՏԱՏԱՆԱԼ — аратанал — становиться
(стать) обильным.
ԱՌԱՏՈՐԵՆ — араторен —  нареч щедро, обйльно.
ԱՌԱՏՈՒԹՅՈԻՆ — аратутюн — обилие, изобилие,
избыток, достаток.
Հացի առատություն — аци аратутюн —  изобилие хлеба.
ԱՌԱՐԿԱ — арарка —  предмет, вещь ж.
Լայն գործածության առարկաներ -лайн горцарутян арарканер — предметы  ШИРОКОГО
потребления.
2. объект.
Ուսումնասիրության առարկա  — усумнасирутян арарка — объект изучения.
3. учебн предмет, дисциплйна.
ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ- араркаякан —  прил 1. предметный.
Առարկայական ցանկ — араркаякан цанк — предмётный указа-
тель.
Առարկայական հանձնաժողով — араркаякан андзнажохов — пред-
мётная КОМИССИЯ.
Առարկայական դաս — араркаякан дас — предметный урок.
2. объективный.
Ա Ռ Ա Ր Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  — араркаяканутюн —  п р е д —
мётность ж, объективность֊ ж..
.
ԱՌԱՐԿԵԼ — араркел — возражать )| возразить;
Прекословить несов.
Զեկուցողին առարկել — зекуцохин араркел —  возразить докладчику.
Ա ՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ араркутюн -возражение.

ԱՌԱՓՆՅԱ — арапня — прил прибрежный, береговой,
Առափնյա փողոց — арапня похоц -набережная.
ԱՌԱՔԵԼ — аракел -отправлять || отравить,
посылать — || послать; пересылать II переслать.
Փոստով առաքել — постов аракел — отправить почтой —

ԱՌԱՔԻՆԻ — аракини -пр и л добродетельный.
ԱՌԱՔԻՉ — аракич — отправитель м, экспедитор.
ԱՌԱՔՈՒ — араку-отправка, посылка,
пересылка.
Նամակի առաքում — намаки аракум —  отправка письма.

ԱՌԴԻՐ — ардир — приложение.
ԱՌԵՂԾՎԱԾ  — арехцвац —  загадка.
ԱՌԵՂԾՎԱԾԱՅԻՆ — арехцвацаин — прил загадочный.
Առեղծվածային երևույթ — арехцвацаин еревуйт -загадочное явлёние.
1. ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ — аревтракан — торговец, коммерсант.
2. ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ — аревтраекан — прил торговый, коммерческий.
Առևտրական կապիտալ- аревтракан капитал —  тоpговый капитал.

44  Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ (первоочередной) -ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ(торговый)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика