дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква З.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква З.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква З.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ж.
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква З.

Текст для быстрого ознакомления:

ЗА 1. за кем? за чем? ե տևը) այն կողմը։
Пойти за кем-либо գնալ մեկի ետե֊
ՎԻց։ Разбить палатки за рекой
վրանները խփել գետի այն կողմը։
2′ за кого? за что? Համար, հանուն։
Бороться за мир խաղաղության Հարմար
պայքարել։ 3, Зй НШО? Համար ։
պատճառով։ Ценить за честность
աղնվութան համար գնաՀա տել։
ЗАБА’ВА, -ы (развлечение, игра) զը-
վարճություն, զվարճանք, խաղ։ ДеТ-
СКИ6 ЗабаВЫ մանկական զվարճանքներ
։
3
ЗАБАВЛЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
кого? (развлекать) զվարճացնել,
ЗАБАВЛЯ’ТЬСЯ, -яюсь, -йешься,
-яютея, несов. чем? (развлекаться)
զվարճանալ։
ЗАБА’ВНЫЙ, -ая, -ое զվարճալի, ծիծաղելի,
Забавные картинки գր-
վարճաչի նկարներ։
ЗАБАСТО’ВКА, -И գործադուլ։ ОбъЯ-
ВИТЬ забастовку գործադուլ հայտա-
ր արել։
АБИВА’ ГЬ см. забйть,
АБИРА’ТЬ см. забрать.

ЗАБИ’ТЬ, -бью, -бьёшь, -бьют, сов.
что? U (вбить) Հերս խփել, վարսել»
Забить ГВОЗДЬ [մեխը ներս խփել։
2. (заделать, закрыть) մեխել, մեխելով
փակել, բռնել։ ЗабИТЬ ОКНО
լուսամուտը մեխել։ 3, (НЭПОЛНИТЬ)
լիքը լցնել։ || несов. забивать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАБИЯ’КА, -и (задира) կռվարար։
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО (заранее, предварительно)
նախօրոք, վաղօրոք,
կանխապես։ Сообщить заблаговре-
менно վաղօրոք հայտնել։
ЗАБЛЕСТЕТЬ, •СТЙТ, -СТЯТ, сое. փայլել1
փ ш յլա տ ակե լ։
ЗАБЛУДИТЬСЯ, -ужусь, -удишься,
-удятся, сов. մոլորվել, ճանապարհը
կորցնել։ ЗаблуДИТЬСЯ В ЛССу անտառում
մոլորվել {ճանապարհը կորցնել)f
ЗАБЛУЖДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются, несов. (ошибаться) մոլոր-
վեէյ սխալվել։
ЗАБЛУЖДЕ’НИЕ, -И Я մոլորություն։
Ввести В заблуждение մոլորության
մեջ գցել։
ЗА БОДА’ ТЬ см. бодать.
ЗАБО’Й, -ОЯ Հանքախորշг
ЗА БОЛ Е BA’ Н И Е, -ия (болезнь) հի֊
վանդություն , Հիվանդանալը։
1. ЗАБОЛЕВА ТЬ CM. заболеть.
2. ЗАБОЛЕВА ТЬ см. 2* заболеть.
Т. ЗАБОЛЕ’ТЬ, -ею, ёешь, -ёют, сов.
Հիվանդանալг Заболеть гриппом
գրիպով Հիվանդանալ։ || НвСОв. ЗЯбОЛв-
вать, -аю, -аешь, -ают.
2. ЗАБОЛЕ’ТЬ, -лйт, -лят, сов. ց**վել։
Заболел зуб ատամս ցավեց։ || НвСОв.
заболевать, -ает, -ают.
ЗАБО’Р, -а (ограда) ցանկապատ։
ЗАБО’ТА, -Ы 1. Հոգացողություն, Հոգատարություն,
խնամք։ Забота о
ДеТЯХ Հոգացողություն երեխաների նը-
կատմամբ։ 2. Հոդս, մ տաՀո դութ յուն։
Семейные заботы ընտանեկան Հոգսեր
։
ЗАБО’ТИТЬСЯ, -очусь, -отишься,
-ОТЯТСЯ, неСОв. О КОМ? О Чём? Հօ գալ,
Հոգ տանել, մտածել։ || СОв. ПОЗабб-
титься, -очусь, -отишься, -бтятся.
ЗАБОТЛИВО Հոգատարությամբ, խը֊
նամքով։
ЗАБОТЛИВОСТЬ, -ТИ Հոգատարություն,
Հոգացողություն, ուշադրություն
։
ЗАБО’ТЛИ ВЫЙ, ая, -ое (внимательный)
Հո գա տ ար, ուշադիր։ ЗабОТЛЙВОе
отношение Հոգատար վերաբերմունք*
ЗАБРАКОВАТЬ см. браковать.
ЗАБРА’СЬШАТЬ см. забросить.
ЗАБРА’ТЬ, -беру -берёшь, -берут,
сов. кого? что1? (взять, захватить)
վերցնել, վերցնել տանել։ ЗабраТЬ
КНИГИ С Собой գրքերը իր հետ վերցնել
։ Забрать В плен գերի վերցնել։
II несов. забирать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАБРА’ТЬСЯ, -берусь, -берёшься,
-берутся, сов. 1. на что? куда? (взобраться,
ВЛеЗТЬ, ЗалеЗТЬ) բարձրանալ
(մի տեղ)։ Забраться на вершину
ГОрЫ սարի գագաթը բարձրանալ։
2. во что? за что? под что? куда?
(проникнуть, влезть) մտնել, թափանցել
։ Забраться в глубь леса անտառի
խորքը թափանցել։ || НвСОв. ՅՑ-
бираться, -аюсь, -аешься, -аются.
ЗАБРЕ’ЗЖИТЬ, -ИТ ծագել, բացվել
Լլուսաբացի մասին)։ ЗабрвЗЖЙЛ раС*
свет լ»4Աը բացվեց։
ЗАБРО СИТЬ, -ошу, -бсишь, -бсят, сов.
/. кого? что? куда? (бросить, кинуть,
ЗаКИНуТЬ) շպրտել, հեռու նետել,
գցել։ 2. кого? что? (оставить) ան֊
ուշադրության մատնել, լքել, թողնել,
բարձիթողի աներ Забросить ХОЗЯЙСТВО
տնտեսությունը բարձիթո ղի անել։
|| несов. забрасывать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАБЫВА’ТЬ см. забыть.
ЗАБЫ ВЧИВЫЙ, -ая, -ое մոռացկոտ։
ЗАБЫ’ТЬ, -буду, -будешь, -будут,
сов. кого? что? О КОМ? о чём? մոռանալ,
չհիշել։ Забыть номер телефона
հեոախո սի համարը մոռանալ։ j| НвСОв .
забывать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАВА’ЛИВАТЬ см. завалить.
ЗА ВАЛ И’ТЬ, -алю, -алишь, -алят,
сов. что? (засыпать, заполнить)
լցնել, փակել, ծածկել։ ЗзВЭЛИТЬ
яму песком փոսը ավազով լցնելI
Завалить дорогу камнями ճանապարհը
քարերով փակել։ || НвСОв•
заваливать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАВА РИВАТЬ см. заварить.
ЗАВАРИ’ТЬ, -варю, -варишь, -варят,
СОв. что? ե փեցնել, եռացնել, թրմեր
Заварить чай թեյ թրմել < || несов.
заваривать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАВЕДЕ’НИЕ, ия (предприятие, учреждение)
հաստատություն, հիմնարկս
ւթյուն, հիմնարկ։
ЗА BE*ДО ВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. чем? (руководить, управлять)
վարել, կ առա վարել։
ЗАВЕДУЮЩИЙ, -щего_ վարիչ։ Заведующий
библиотекой գրադարանի
վարիչ։
ЗАВЕЗТИ’, -зу, -зёшь, -зут, сов. кого?

 

что? куда9 1՛ անցնելիս տանել, հետը
բերել (փո խադրամիջո ցով)։ 2. շատ
հեռու տանել Լփո խաղրամիջոցով)։
3. (доставить, привезти) ներկրել,
մուծեր || НвСОв. ВВОЗИТЬ, ОЖу,
-озишь, -бзят.
ЗАВЕРБОВА’ТЬ см. вербовать.
ЗАВЕРЕ’НИЕ, -ия (уверение) հավաս —
տիացոլմ, հա վա и տիք։
ЗАЭЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, сов.
է. кого? что? в чём? (уверить) հա.
վաиտիացնել։ 2. ЧШ0? (удостоверить)
հաստատել, վավերացնել։ 3(1 Вер Н ‘Г Ь
ЧЬЮ-ЛИбо ПОДПИСЬ մեկի ստորագրությունը
վավերացնել {հաստատել)։
|| несов. заверять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут. сов.
1. кого? что? во что? (обернуть,
упаковать, закутать, укутать) փա.
թաթել։ Завернуть книги в бумагу
գրքերը թղթի մեջ փաթաթեր 2. куда?
(СВернуТЬ) թեքվել, շուռ գալ։ ЗйЗер-
нуть влево թեքվել դեպի ձախ։ 3.
что? (завинтить) պտուտակել, պ կուտակելով
ամրացներ || несов. завёртывать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАВЕРНУ’ТЬСЯ, -нусь, -нёшься,
-нутся, сов. во что? (закутаться,
укутаться) փաթաթվել։ Завернуться
в одеяло վերմակի մեջ փաթաթվելt
II несов. завёртываться, -аюсь,-аешь-
ся, -аются.
ЗАВЁРТЫВАТЬ см. завернуть.
ЗАВЁРТЫВАТЬСЯ см. завернуться.
ЗАВЕРШАТЬ см. завершить.
АВЕРША’ТЬСЯ см. завершиться.
АВЕРШИ’ТЬ, -шу, -шйшь, -шат, сов.
что? (закончить) ավարտել, վերջացնել,
բոլորել։ УспеШНО ЗЭВер-
ШИТЬ весенний сев գարնանացանը
հաջողությամբ ավարտելէ || НвСОв.
завершать, -шаю, -шаешь, -шают.
ЗАВЕРШИТЬСЯ, -шйтся, -шатся,
СОв. (закончиться) ավարտվել, վերջանալ
։ || несов. завершаться, -шает-
ся, -шаются.
ЗАВЕРЯТЬ см. заверить.
ЗАВЕ’СИТЬ, -ёшу, ёсишь, -ёсят, сов.
что? чем? վարագուրել, վարագույրով
ծածկել։ Завесить окна լուսամուտները
վարագուրել։ || НеСОв. i(l՜
вёшивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАВЕСТИ’, -еду, -едёшь, -едут, сов.
1. кого? что? куда? հեռու տանել։
Завести вглубь леса անտառի խորքը
տաներ 2. что? լարել, գործի գցեր
Зайести часы ժամացույցը լարեր
j| несов. заводить, -ожу, -бдишь,
-одят.
ЗАВЕТ, -а պատգամ։ Заветы Ильича
Ւլյիչի պատգամներըt
ЗАВЕТНЫЙ, ая, -ое (задушевный,
дорогой) նվխւականյ թանկագին։ За*
ветные мечты նվիրական երազանք*
ներ։
ЗАВЕ’ШИВАТЬ см. завесить.
ЗА ВЕЩА’Н И Е, -ИЯ, կտակ։ Оставить
завещание կտակ թողներ
ЗАВЕЩА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
U НеСОв. КОгО? Что? ГОМу? կտակել,
կտակ աներ
ЗАВИВАТЬ см. завить.
ЗАВИ’ВКА, -И խոպոպում, գանգրա֊
ցումt
ЗАВИ?ДНО 1* նախանձելիորեն։ 2, նախանձելի
Է։
ЗАВИ’ДНЫЙ, -ЭЯ, -Ое նախանձելիt
Завидный успех նախանձելի հաջռ.
ղություն։
ЗАВИ’ДО ВАТЬ, -Дую, -Дуешь, -Дуют,
несов. кому? чему? նախանձեր || cos.
позавидовать, -дую, -дуешь, -дуют.
ЗАВИНТИ’ТЬ, -нчу, -нтйшь, -нтят,
СОв. Что? պտուտակել, պտուտակե-
լով ամրացներ || НвСОв. ЗаВЙНЧИВЗТЬ,
-аю, -ешь, -ают.
ЗАВИ’НЧИВАТЬ см. завинтить.
ЗАВИСЕТЬ, -вйшу, -вйсишь, -висят,
несов. от кого? от чего? կախում
ունենալ, կախված լիներ Всё ЗаВИ-
СИТ ОТ обстоятельств ամեն ինչ հան-
գամանքներից Է կախվա ծէ
ЗАВИСИМОСТЬ, -ТИ կախում, կախվածություն
։
ЗАВИ’СТЛИВЫЙ, -ая, Օէնախանձոտ,
նախանձ։ Завистливый человек նա-
խանձ մարդt
ЗА’ВИСТЬ, -ТИ նախանձ։
ЗАВИТЬ, -вью, -вьёшь, -вьют, сои.
Что? խո պո պել, խուճու&ել, գանգրացներ
Завить ВОЛОСЫ մազերը խռ
պոպել։ || несов. завивать, -эю, -аешь,
-ают.
ЗАВЛАДЕВАТЬ см. завладеть.
ЗАВЛАДЕТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют, сов.
кем? чем? (захватить, овладеть)
զավթել, գրավեի տիրապետեր || НС*
сов. завладевать, -аю, -аешь, -ают.
1. ЗАВО’Д, -а գործարան, Работать на
заводе գործարանում աշխատեր
2. ЗАВО’Д, -а 1- լարում։ 2. լարք։
Игрушка с заводом ւարքով խաղալիք՛
ЗАВОДИТЬ см. завести.
ЗАВОДНО Й, -ая, -бе ւարովի < Заводная
игрушка լարովի խաղալիք։
ЗАВОДСКО’Й, -ая, -ое գործարանային,
գործարանիt

 

ЗАВОЕВА НИЕ, -ия (достижение) նը-
վաճում, ձեռք բերում։ Великие завоевания
Октября Հոկտեմբերի մեծ
նվաճումները։
ЗАВОЕВАТЕЛЬ, -ЛЯ նվաճող,
ЗАВОЕВАТЬ, -оюю, -оюешь, -оюют,
сов. что? 1. (покорить, захватить)
նվաճել։ Завоевать Страну երկիրը
նվաճել։ 2, ձեռք բերել, շահել։ ЗаБОе-
вать симпатию համակրանք ձեռք
բերել, || несов. завоёвывать, -ываю,
-ьшаешь, -ывают.
ЗАВОЗИТЬ см. завезти.
ЗАВОРАЧИВАТЬ см. завернуть.
ЗА’ВТРА վաղը։ Завтра утром վաղը
առավո տ յան։
ЗА’ВТРАК, -а նախաճաշ, За завтра-
ком նախաճաշի ժամանակ։ На 38BT-
РЗК նախաճաշի համար։
ЗАВТРАКАТЬ, -аю, -аешь, _-ают,
НеСОв. նախաճաշել։ || СОв. ПОЗЗВТра-
кать, -аю, -аешь, -ают.
ЗА’ВТРАШНИЙ, -яя, -ее վաղվա, С
завтрашнего дня վաղվանից,
ЗА’ВУЧ, -а (заведующий учебной частью)
ուսմասվար (ուսումնական մա-
սի վարիչ)։ Завуч ШКОЛЫ դպրոցի
ուսմ ա и վար։
ЗАВХО’З, -а (заведующий хозяйством)
տնտեսվար (տնտե սության վա֊
րի l)‘
ЗАВЫ ВА Н ИЕ, -ИЯ (ВОЙ) ոռնոց։
ЗАВЯЗАТЬ, -яжу, -яжешь, -яжут,
сов. что? 1• կապել, կապ գցել։
Завязать галстук փողկապը կապել։
2 . (начать) հաստատել, սկսել։ ЗЗ-
вязать знакомство ծանոթություն
հաստատել։ || несов. завязывать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАВЯЗАТЬСЯ, •яжется, -яжутся, сов .
и կապվեր 2. (наЧвТЬСЯ, ВОЗНИКНУТЬ)
սկսվել, առա չան ա լ , Հաստատ-
վեր Завязался разговор զբ*49
սկսվեց։
ЗАВЯ’ЗКА, -и 1. կապ. Завязка расслабла
կապը թուլացել է։ 2. հան —
գույց։ Завязка романа վեպի հան-
գույցը։
ЗАВЯ’ЗНУТЬ СМ. вязнуть.
ЗАВЯЗЫВАТЬ см. завязать.
ЗАВЯ’ЗЫВАТЬСЯ см. завязаться.
ЗАВЯ’НУТЬ см. вянуть.
ЗАГА’ДКА, -и հանելուկ։ Отгадать загадку
հանելուկը լուծել։
ЗАГА’ДОЧНО (таинственно, непонятно)
առե ղծվածորեն։
ЗАГА’ДОЧНЫЙ, -ая, -ое (неясный,
непонятный, таинственный) առեղծ.
վածային, հանելուկային, խորհըր֊
դավոր։ Загадочное явление առեղծվածային
երևույթ։
ЗАГА’Р, -а արևայրուկ, արևայրուցք։
ЗАГИБАТЬ см. загнуть.
ЗАГИБАТЬСЯ см. загнуться.
ЗАГИПНОТИЗИРОВАТЬ см. гипнотизировать.
ЗАГЛА’ВИЕ, -ИЯ վերնագիր, խորագիրI
ЗАГЛА’ВНЫЙ, -ая, -ое վերնագրային,
վերնագրի, խորագրային, խորագրի։
ЗАГЛА’ДИТЬ, -ажу, -адишь, -адят,
сов. что? /. (выровнять) հարթել,
ուղղել։ կ»կել> Загладить складки
ծալերը ուղղել։ 2, (исправить, ИСКу-
ПИТЬ) քավել, ուղղել։ ЗаГЛЭДИТЬ
ВИНУ հանցանքը (մեղքը) քավել։ ||
несов. заглаживать, -аю, -аешь,-ают.
ЗАГЛА’ЖИВАТЬ см. загладить.
ЗАГЛУШАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? խլացնել. Заглушать звуки
ձայները խլացնել։
ЗАГЛУШИТЬ см. глушйть.
ЗАГЛЯ’ДЫВАТЬ см. заглянуть.
ЗАГЛЯНУТЬ, -яну, -янешь, -янут,
сов. во что? на что? куда? նայել,
թեթևակի նայել։ Заглянуть В СЛ0-
варь բառարան նայել || НвСОв. ЗЗГЛЯ-
дывать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАГНАТЬ, -гоню, -гонишь, -гонят,
сов. кого? что? во что? куда? ներս
քշել, ներս մղել, քշել։ ЗагНЗТЬ ЛО-
шадей В КОНЮШНЮ ձիերին քշել
ախոռը։ || несов. ззгонять, -яю,
-яешь, -яют.
ЗАГНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. что?
ծալել։ ЗаГНуТЬ Страницу КНИГИ
գրքի էջը ծալել։ || НвСОв. ЗЭГИбаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАГНУТЬСЯ, -нётся, -нутся, сов. ծալ.
վեր || несов. загибаться, -ается
-аются.
ЗА’ГО ВОР, -а դավադրություն։
ЗАШЛО’ВОК, -вка (заглавие) վերնա-
գիր, խորագիր։
ЗАГОНЯТЬ см. загнать.
ЗАГОРА’ЖИ ВАТЬ см. загородить.
ЗАГОРА’ЖИВАТЬСЯ см. загородйться.
ЗАГОРАТЬ см. загореть.
ЗАГОРАТЬСЯ см. загореться.
ЗАГОРЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое արևառ, արևակեզ,
արևից թխացած։ ЗаГОреЛОб
ЛИЦО արևառ դեմք։
ЗАГОРЕТЬ, -рю, -рйшь, рят, сов.
արևակեզ լինել, արևառ լինել, թխա-
գունել, || несов. загорать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАГОРЕТЬСЯ, -рйтся, -рятся, сов.
սկսել այրվել, սկսել վառվել, կպշեր
|| несов- загораться, -ается, -аются.

 

ЗАГОРОДИ’ТЬ, -ожу, -одйшь, -одй|,
сов. 1• что? (огородить) д անկապս-
տել, պարսպել (շ ուրջը), շրջափա-
կեր кого? что? чем? (закрьйъ,
заградить, заслонить) փակել,
առաջը փակել, բռնել, կտրել։ || ЩСбв.
загораживать, -аю, -аешь, -йют.
ЗАГОРОДИ’ТЬСЯ, -ожусь, -одйщьсй,
-одятся, сов. 1 • чем? от чего? (заслониться)
ծածկվել, պաշլո պան վեր
2. чем? ցանկապատվեր || НЁСОв.
загораживаться, -яюсь, яешЬся,
-аются.
ЗАГОРО’ДКА, -н (перегородка, ограда,
забор) ցանկապատ, միջնորմ։
ЗАТОРОДНЫЙ, -ая, -ое քաղաքից
դուրս գտնվող։ ЗаГОрОДНйЯ ГфОГуЛ-
Հճ քաղաքից դուրս զբոսանք։
АГОТОВИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ մթերող (մարգ)։
АГОТО’ВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИШЬ, -ВЯТ,
СОв. что? նախապատրաստել, պատ*
րաստել, մթերել, պաշար տեսնել։
Заготовить дрова на зиму ձմեռվա
համար վառելափայտ մթերել։ JJ НвсЬв.
заготовлять, -яю, -яешь, -яюТ.
ЗАГОТОВКА, -И պատրաստում, մը-
թերում ։
ЗАГОТОВЛЯТЬ см. заготовить.
ЗАГРАДИ’ТЬ, -ажу, -адйшь, -адят,
сов. кого? что? чем? (загородЙъ,
преградить, закрыть, заслонись)
փակել, բռնել, կտրել, առաջը փակեր
Заградить дорогу ճանապարհը
փակեր || несов. заграждать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАГРАЖДА’ТЬ см. заградйть.
ЗАГРАЖДЕ’НИЕ, -ия /. (преграда)
արգելք, արգելանք։ 2. փակոց։ МИН-
ное заграждение ականափակոց։
ЗАГРАНИ ЦА, -ы ար տա սահման։ Top-
ГОВЛЯ С заграницей առևտուր արտասահմանի
հետ։
ЗАГРАНИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (иностран-
НЫЙ) ար տւս սահման յան, ար տա սահմանի
։ Заграничные [товары արտասահմանյան
ապրանքներ։
ЗАГРУ’ЗКА, ՜И բեռնում, բեռնավորում։
ЗАГРУСТИ’ТЬ, -ущу, -устйшь, -устят,
СОв. սկսել տրտմել, թախծել։
ЗАГРЯЗНИТЬ см. грязнить.
ЗАГРЯ ЗНИ’ТЬСЯ см. грязниться.
ЗАГРЯЗНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов-
Что? (грЯЗНИТЬ, Пачкать) կեղտոտել,
ցեխոտել, աղտոտեր
ЗАГРЯ ЗНЯ’ТЬСЯ, -яется, яются,
несов. (грязниться, пачкаться) կեղտոտվել,
ցեխոտվել, աղտոտվեր
ЗАГУБИ’ТЬ, -ублю, -убишь, -убят,
сов. кого? что? (погубить) կործանել,
խորտակեր Загубить чью-нибудь
ЖИЗНЬ մեկի կյանքը խորտակեր
ЗАДАВАТЬ см задать.
ЗАДАВИТЬ см. давить.
ЗАДАНИЕ, -ИЯ (поручение) առաջադրանք,
առաջադրություն, հանձնարարություն
։ Домашнее задание աը-
նային առաջադրանք։
ЗАДАТКИ, -0В տվյալներ, ձիրք։
ЗАДАТОК, -TKa կանխավճար։
ЗАДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадйм,
-дадите, -дадут, сов. что? кому?
տալ, հանձնարարել, առաջադրեր Յճ-
дать вопое հարց տար Задать урок
դաս տար || несов. задавать, -даю,
-даёшь, -дают.
ЗАДА’ЧА, -и г, խնդիր։ Арифметичес-
ская задача թվաբանական խնդիր։
2. (цель) խ՛եղիր։ նպատակ, անելիք։
Основная задача հիմնական խնդիր։
ЗАДА’ЧН И К, -а խնդրագիրք։
АДВША’ТЬ см. задвйнуть.
АД В И’Ж КА, -и սողնակ, մԱակ։ Двер-
ная задвижка դռան սողնակ։
ЗАДВИ’НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
1. что? куда? ներս մղել, մղել, մըտ-
ցըներ Задвинуть ЯЩИК стола սեղանի
արկղը ներս մղեր 2, что? чем?
փակել, ծածկեր Задвинуть задвижку
սողնակը գցեր II несов. задвигать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАДЕВАТЬ см. задеть.
ЗАДЕ’ЛАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? (закрыть, забить) ծածկել,
խցել, փակել, բռներ ЗаДелаТЬ Tpe-
щину ճեղքը փակեր || несов. задёлы-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАДЕ’ЛЫВАТЬ см. заделать.
ЗАДЕРЖАТЬ, -ержу, -ёржишь,
-ёржат, сов. 1. кого? что? պահել,
ետ պահեր Задержать ГОСТЯ Հյուրին
պահեր 2. что? (замедлить) ձգձգել,
ուշացներ Задержать уплату долга
պարտքի վճարումը ուշացնել (&ԸԳ’
ձգել)։ Տ. кого? что? (арестовать)
ձերբակալել, բռնել։ ЗаДерЖЗТЬ ПреС-
ТуПНИКЭ հանցագործին ձերբակալեր ||
несов. задерживать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАДЕРЖАТЬСЯ, -ержусь, -ёржишься,
-ёржатся, сов. ուշանալ, հապաղել,
ձգձգվեր Задержаться в дороге ճանապարհին
ուշանար || НёСОО. 33ДСр-
живаться, -аюсь, -аешься, -аются.
ЗАДЕ РЖИВАТЬ см. задержать.
ЗАДЕ’РЖИ ВАТЬСЯ см. задержаться.
ЗАДЕ’РЖКА, -И կասեցում, ուշացում,
հա պւս դո ւմէ
ЗАДЕТЬ, -ёну, -ёнешь, -ёнут, сов.
է ■ кого? что? за что? чем? (коснуться,

 

зацепить) դիպչել, Կպչել։ Нечаянно
задеть рукой անզգուշաբար ձեռքով
դիպչեր ՛&> кого? что? (обидеть,
оскорбить) վիրավորել, դիպչել։ Зй-
деть чьё-либо самолюбие մեկի
ինքնասիրությանը դիպչել։ || НвСОв.
задевать, -аю, -аешь, -акт
ЗАДИРА, •Ы (забияка) կռվարար։
ЗА’ДНИЙ, -яя,-ее ետևի, հետին. Заднее
колесо ետևի անիվը։ Задним
ЧИСЛОМ հետին թվով։
ЗАДОЛГО շատ առաջ։ ЗаДОЛГО ДО ЭК-
заменов քննություններից շատ առաջ։
ЗАДОХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься,
-нутся, СОв. 4՝ խեղդվել։ 2. շնչասպառ
լինել, շնչահեղձ լինել։
ЗАДРЕМАТЬ, -емлю, -ёмлешь, -ёмлют,
СОв. նիրհել, ննջել, դանթելէ
ЗАДРОЖА ТЬ, -жу, -жйшь, -жат, сов.
սկսել դո ղալ, դողդողալ։
ЗАДУВА ТЬ см. задуть.
ЗАДУ’МАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? 1. (замыслить) մ տքումը դնել,
մտադրվել, որոշել։ 2, մտքում բռնել,
մտքում պահել։ || НвСОв. ВЭДуМЫВаТЬ,
-аю, аешь, -агат.
ЗАДУ’МАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, СОв. Над Чем? խորը մտածել, մտածել,
մտածմունքի մեջ ընկնել, մտասուզվել
։ || несов. задумываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ЗАДУ’МЧИ ВО մտազբաղորեն, մտած֊
կո տաբ ար։
ЗАДУМЧИВЫЙ, -ая, -ое մ տա խոհ,
մտազբաղ, մտածկոտ? ЗаДуМЧИВЫЙ
ВЗГЛЯД մտազբաղ հայացք։
ЗАДУ’МЫВАТЬ см. задумать.
ЗАДУ’МЫВАТЬСЯ см. задуматься.
ЗАДУТЬ, -дую, -дуешь, -дуют, сов.
1, սկսել փչել։ Скоро задул ветер
շուտով քամին սկսեց փ՛չել։ 2. что?
(погасить, потушить) փչել, փչելով
հագցնել, մարել։ ЗиЛуП» СВвЧу մոմը
փչել։ || несов. ко 2 знач. задувать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАДУШЕ’ВНЫЙ, -ая, -ое (искренний,
сердечньга) սրտակից, մտերիմ, մը֊
տերմական։ Задушевная беседа մը-
տեր մա կան զրույց-։
ЗАДУШИТЬ ели душить.
ЗАДЫХАТЬСЯ см. задохнуться.
ЗАЕЗЖАТЬ см. заехать.
ЗАЁМ, займа փոխառություն։ ПОДПИ-
саться нашём փոխառության գրվեր
ЗАЕ ХАТЬ, -еду, -едешь, -едут, сов.
к кому? куда? ճանապարհին մըտ֊
նել, մոտով անցնելիս մտնել, կարճ
ժաման ակով մի տեղ Հլա մ մեկի •մոտ
անցնել (փոխադրամիջոցով)։ ЗаеХЗТЬ
по пути в деревню ճանապարհին
գյուղ մտնելt 2. ЗД КвМ? ՅԱ ЧвМ?
դալ մեկի կամ մի բանի ետևից (իր
ճետ վերցնելոլհամար) ( փո խ ա դրամի֊
ջոցով)։ Заехать к другу за чем-
либо դալ բարեկամի մոտ մի բանի
ետևից։ 3. кудй? շատ հեռանալ, հե-
դու գնալ, խորը մտնել, գնալով մի
Հեռու տեղ ընկնել (փոխադրամիջոցով)
։ Заехать в незнакомый лес
անծանոթ անտառ մտներ Ц НвСОв.
заезжать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАЖА РИТЬ см. жарить.
ЗАЖА’ТЬ, -жму, -жмёшь, -жмут, сов.
1* кого? что? սեղմել, ճնշեր 2է ЧШО?
(заткнуть) փակել, խցեր Зажать
уши ականջները փակել։ || НвСОв. ЗЭ-
жимагь, ~аю, -аешь, -атот. *
ЗАЖЕЧЬ, -жгу, -жжёшь, -жгут, сов.
что? վառել, կպցնել։ ЗаЖеЧЬ СПИЧКу
լուցկին վառել։ || НвСОв. ЗаЖИГаТЬ,
-йю, -аешь, -ают.
ЗАЖИВАТЬ см. зажить,
ЗАЖИГАТЬ см. зажёчь.
ЗАЖИМАТЬ см. зажать.
ЗАЖИТОЧНО (богато) ունևոր կեր.
պով, հարուստ կերպովէ Жить зажиточно
հարուստ ապրել։
ЗАЖИТОЧНЫЙ, -ая, -ое (состоятельный,
богатый) ունևոր, անկարիք։
Зажиточная семья ունևոր ընտանիք։
It ЗАЖИТЬ, -ивёт, -ивут, сов. լավանալ,
առողջանալ, բուժվել (վերքի
մասին)։ Рана зажила վերքը լավացավ
։ || несов. заживать, -ает, -ают.
2. ЗАЖИТЬ, -иву, -ивёшь, -ивут, сов.
սկսել ապրել, սկսել կյանք վարեր
Зажить НОВОЙ ЖИЗНЬЮ սկսել նոր
կյանք վարել։
ЗАЖМУ’РИТЬ см. жмурить.
ЗАЖМУРИТЬСЯ см. жмуриться.
ЗАЗЕЛЕНЕТЬ см. зеленеть.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, -ИЯ հողակցում, հողանցում
։
ЗАЗЕМЛИТЬ, -ЛЮ, “ЛИШЬ, лят, сов.
ЧШО? հողակցել, հողանցեր || НвСОв.
заземлять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАЗНАВАТЬСЯ см. зазнаться.
ЗАЗНАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
СОв. մեծամտել, գոռոզանար || НвСОв.
зазнаваться, -наюсь; -наёшься, -на-
ются.
ЗАИ’КА, -И կակազ։
ЗАИКАТЬСЯ, -аюсь -аешься, -аются,
НеСОв. կակազել։
ЗАИМООБРА’ЗНО փոխարինաբար։
Взять десять рублей заимообразно
տասը ռուբլի փո խարին ա բար վերցնել։
ЗАИМСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь,

 

-твугот, сов. и несов. что? у кого?
из чего? откуда? փոխ առնել։ ||
сов. также позаимствовать, -твую,
-твуешь, -твуют.
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ, -сую, -суешь,
-суют, сов. кого? что? чем? 1 ■ հետա-
քրքրեր 2. շահագրգռել։ ЗаИНТерб-
совать материально֊ նյութապես
շահագրգռել։ || несов. заинтересовы-
вать, -ываю, -ываешь, -ывают.
ЗАИНТЕРЕСО ВА’ТЬСЯ, суюсь, -суешься,
-суются, сов. кем? чем? հետաքրքրվել
։ || несов заинтересовываться,
ываюсь, -ываешься, -ываются.
ЗАИНТЕРЕСО’БЫВАТЬ см. заинтересовать.
ЗАИНТЕРЕСО’ВЫ ВАТЬСЯ см. заинтересоваться.
ЗАЙТИ’, -иду, -идёшь, -вдут, сов. к
кому ? куда? 1- այցելել, ճանապարհին
մտնել, անցնելիս մտնել (մեկի մոտ,
մի տեղ)։ Идя домой, я зашёл к товарищу
տուն գնալիս ես մտա ընկե-
բոշս մոտ։ 2. за ЧГПО? Куда? մի բանի
ետևն անցնել, մի թանի մյուս կողմն
անցնել։ ЗаЙТИ ЗЭ ЗДЭНИе շենքի ետևն
անցնել։ 3. Вй КвМ? 30 ЧвМ? գալ մեկի
կամ մի բանի ետևից Լիր հետ վերցնելու
համար). Зайти в детский сад
за детьми մտնել մանկա պար տեղ երե-
խ աներ ի ետևիցt || несов. заходить,
•ожу, -бдишь, -одят.
ЗАКА’З, -а պատվեր։ По заказу պատ֊
վերովէ
ЗАКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
сов. что? պատվիրել։ Заказать билёт
տոմս պատվիրել։ |] НеСОв. ЗаКаЗЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАКАЗНО’Й, -ая, -6е պատվիրված։ Заказное
ПИСЬМО պատվիրված նամակ։
ЗАКА’ЗЧИК, -а պատվիրատու։
ЗАКА’ЗЫВАТЬ см. заказать.
ЗАКАЛЁННЫЙ, -ая, -ое и մխուն,
մխված։ 2. կոփված, տոկուձ,։ 3&-
калённый боец կոփված մարտիկ։
ЗАКА’ЛИВАТЬ см. закалить.
ЗАКАЛИВАТЬСЯ см. закалиться.
ЗАКАЛИТЬ, -лю, -лишь,, -лят, сов.
1. что? մխել, Закалить сталь պողպատը
մխել։ 2. кого? что? կոփել։
Закалить волю կամքը կոփեր || несов.
к J знач. закаливать, -аю, -аешь,
-ают и ко 2 знач. закалять, -яю,
-яешь, -яют.
ЗАКАЛИТЬСЯ, -люсь, -лйшься, -лят-
0 !, СОв. 1- մխվել։ 2. կոփվել. || НвСОв.
к 1 знач. закаливаться, -ается, -ают-
ся и ко 2 знач. закаляться, -яюсь,
-яешься, -яются.
ЗА КАЛ Я’ТЬ см. закалить.
ЗАКАЛЯТЬСЯ см. закалиться.
ЗАКАНЧИВАТЬ см. закончить.
ЗАКА’НЧИ ВАТЬСЯ см. закончиться.
ЗАКАПЫВАТЬ см., закопать.
ЗАКА’Т, -3 մայրամուտ, արևամուտ։
На Закате մայրամուտին։
ЗАКА’ШЛЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
սկսել հազալ։
ЗАКИ’ДЫВАТЬ см. закинуть.
ЗАКИ’НУТЬ, -ну, -нешь, нут, сов.
кого? что? куда? գցել, շպրտել,
հեռու նետել։ ЗаКИНуТЬ уДОЧКу կար.
թը գցել։ || несов. закидывать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАКИПАТЬ см. закипеть.
ЗАКИПЕТЬ, -ПЙТ, -ПЯТ, СОв. սկսել
եռալ, եռ գալ, եռալ։ ВОДЭ 3&КЩ&ЛВ
շուրը սկսեց եռալ։ || несов. закипать,
-ает, -ают.
АКЛА’ДЫВАТЬ см. заложить.
АКЛЕ’ИВАТЬ см. заклеить.
ЗАКЛЕ’ИТЬ, -ёю,. -ёишь, -ёят, сов.
ЧГПО? փակցնել Լսո սնձով),
սոսնձել։ ЗаКЛСИТЬ КОНВбрТ ծրարը
սոսնձել։ || несов., заклеивать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАКЛЕЙМИТЬ см. клеймить.
ЗАКЛЮЧАТЬ см. заключить.
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ см. заключиться.
ЗАКЛЮЧЕ’НйЕ, -ия 1. (арест) ազատազրկություն,
բանտարկություն, կա*
լանք։ Пожизненное заключение ցը-
մահ բանտարկություն։ 2. (ВЫВОД)
եզրակացություն, հետևություն։
Прийти К заключению եզրակացության
հանգել։ 3. կնքում, կնքելը։
Заключение договора, պայմանագրի
կնքում։ 4. (конец, окончание)
ավարտ, վերջ, եզրափակում։
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ, -ОГО բանտարկյալ,
կալանավոր։ Освободить заключён
НЫХ բանտարկյալներին ազատել։
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (последний)
եզրափակի չ, եզրափակման
։ Заключительное заседание եզ-
րափակի լնիստ։ Заключительное ело-
ВО եզրափակման խոսք։
ЗАКЛЮЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, СОв.
1. եզրակացնելf եզրակացություն
անել, Я заключил, что он прав ես
եզրակացրի, որ նա իրավացի Է։
2. что? чем? (закончить, завершить)
եզբափակել, վերջացնել։ 3- что?
С кем? կնքել։ ЗаКЛЮЧИТЬ мир հաշտություն
կնքեր || несов. заключёть,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАКОВАТЬ, -кую, -куёшь, -куют,
сов. кого? что? во что? շղթայեր

 

|| несов. заковывать, -ываю, -ываешь,
-ывают.
ЗА КО’БЫВАТЬ см. заковать.
ЗАКО’Н, -а օրենք։ Основной закон
հիմնական օրենք։
ЗАКО ННЫЙ, -ая, -ое օրինական, օրի-
նավոր։ Законное требование օրինական
պահանջ։
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -оеօրենս-
դրական, օրենսդիրt
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, -ти օրինաչափություն
։
ЗАКОНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое օրինա-
չափ։ Закономерное явление օրի֊
նա չափ եր ևո ւյթ։
ЗАКОНОПРОЕ КТ, ~а օրինագիծ, օրենքի
նախագիծ։
ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ см. конспектировать.
ЗАКО’НЧНТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
что? (завершить) վերջացնել, ավար֊
տել։ ЗаКОНЧИТЬ работу աշխատանքն
ավարտել։ || несов. заканчивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАКОНЧИТЬСЯ, -чится, -чатся, сов.
(завершиться) վերչանալ, ավարտ.
վելւ || несов. заканчиваться, -ается,
-аются.
ЗАКОПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? что? во что? куда? (зарыть)
հորել, թաղեր || несов. закапывать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАКОПТИТЬ см. коптить.
ЗАКОПТИТЬСЯ, -тйтся, -тятся, сов.
մր п տվելt ծխոտվել։ СтвНЫ ЗЗКОП-
ТИЛИСЬ պատերը մրոտվել են։
ЗАКОРЕНЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое 1* արմա-
տ ավորված, արմատացած։ ЗаКОре-
нелая болезнь արմատացած հիվանդություն
։ 2. (неисправимый) անուղղելի
։ Закоренелый преступник անուղղելի
հանցագործ։
ЗАКОЧЕНЕ’ТЬ см. коченеть.
ЗАКРЕПИТЬ, -еплю, епишь, -епят,
сов. и что? (укрепить) ամրացնել,
ամրապնդել, պնդացնել։ ЗаКреПИТЬ
рукоятку молотка մուրճի կոթը ա մ-
րացնել։ 2, KOZO? ЧПО? 30 КвМ? 3d ЧвМ?
ապահովել, հաստատել, մեկին կրցել
։ Закрепить за собой номер в гостинице
իր համար սենյակ (համար)
հյուրանոցում ապահովել։ || НвСОв. За-
креплять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАКРЕПИТЬСЯ, -пйтся, -пятся, сов.
(укреПИТЬСЯ) ամրանալ, ամրապընդ-
վել, հաստատվել։ || НвСОв. ЗакреП-
ляться, -яется, -яются.
ЗАКРЕПЛЯТЬ см. закрепить.
ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ см. закрепиться.
ЗАКРИЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
գոռալ, բղավել, ճչալ։ ЗЗКрИЧЭТ5) ОТ
боли ցավից ճչալ։
ЗАКРО ЙЩИК, -а ձևարար, ձևող վար.
պետ։ ЗакрОЙЩИК ОДвЖДЫ զգեստի
ձ ևար ար ։
ЗАКРСЛЩИЦА, -Ы ձևարարուհի, ձևող
(կին),
ЗАКРУГЛИТЬ, -лю, -лишь, -лйт, сов.
что? կլորացնելէ Закруглить концы
ծայրերը կլորացնելt || НвСОв. ЗЭКруГ-
лять, -яю, -йешь, -яют.
ЗАКРУГЛЯТЬ см. закруглйть.
ЙАКРУЖИТЬСЯ( -ужусь, -ужишься,
-ужатся, сов. սկսել պտտվել, սկսել
պտույտ գալ։ ЗаКруЖИЛаСЬ ГОЛОВЭ
գլուխս սկսեց պտտվել։
ЗАКРУТИТЬ см. крутить.
ЗАКРУТИТЬСЯ см. крутиться,
ЗАКРЫВАТЬ см. закрыть.
ЗАКРЫВАТЬСЯ см. закрыться.
ЗАКРЫТИЕ, -ИЯ փակում, փակելը։
Закрытие выставки ցուցահանդե սի
փակում։
ЗАКРЫТЫЙ, -ая, -ое փակված, ծածկված,
փակ։ Дверь закрыта դուռը
փակ Է։
ЗАКРЫТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
что? ծածկել, փակել։ЗакрЫТЬ ОКНО
լուսամուտը փակել։ || НвСОв. ЗЗкры-
в4ть, -аю, -йешь, -ают.
ЗАКРЫТЬСЯ, -роюсь, -роешься, -роются,
СОв. ծածկվել, փակվել։ Дверь
не закрылась դուռը չփակվեց։ || Нв-
сов. закрыв£ться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ЗАКУ’ПКА, -и (купля) գնում, գնելը
(մեծ քանակությամբ)։
ЗАКУ ПОРИВАТЬ см. закупорить.
ЗАКУПОРИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
СОв. что? чем? խցանել։ Закупорить
бутылку շիշը խցանել։ || НвСОв. Заку-
поривать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАКУРИВАТЬ см. закурить.
ЗАКУРИ’ТЬ, -урю, -уришь, -урят,
СОв. что? կպցնեի վառել (ծխախոտը,
ծխամորճը և այլն)։ jj НвСОв. З&КурИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАКУСИ’ТЬ, -ушу, -усишь, -усят,
СОв. чем? նախաճաշեի ուտել (մի քիչ,
թեթևակիյ շտապ կերպով)։ ЗакуСИТЬ
перед дорогой ճանապարհից առաջ
մի քիչ ուտել։ || НвСОв. ЗакуСЫВаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАКУ’С КА, -И նախաճաշ, թեթև ուտելիք
, խորտիկ, ակրատ։
АКУ СЫВАТЬ см. закусить.
АКУ’ТАТЬ см. кутать.
ЗАКУТАТЬСЯ см. кутаться.

 

ЗАКУ’ТЫВАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
несов. кого? что? во что? чем? (кутать)
փաթաթել, պատել։
ЗАЛ, -а դահլիճ, սրահ։ Актовый зал
հանդի սա սր ահ։
ЗАЛАТА ТЬ см. латать.
ЗАЛА’ЯТЬ, -ает, -ают, сов. սկսել հա֊
Ժւ >
ЗА’ЛЕЖЬ, -жи 1. հանքատեղ, հանքավայր,
հանքաշերտ։ ЗзЛвЖИ КсШвН-
НОГО уГЛЯ քարածխի հանքաշերտեր։
2է խամ հող> անմշակ հող:
ЗАЛЕЗАТЬ см. залезть.
ЗАЛЕ’ЗТЬ, -зу, -зешь, -зут, сов. 1- на
что? куда? (взобраться, подняться,
влезть) բարձրանալ (մի տեղ, մի
բանի վրա)։ Залезть на дереву
ծառի վրա բարձրանալ։ 2. вО ЧШО?
в а что? под что? куда? (забрать?!,
проникнуть, влезть) մտնել, խցկվես
սողոսկել։ ЗЭЛвЗТЬ В ВОДу մտնել
չուրը։ || несов. залезать, -шо, -аёшь,
■ձ ют.
ЗАЛЕ ЧИВАТЬ см. залечить.
ЗАЛЕЧИ’ТЬ, ечу, -ёчишь, -ёчат, сов.
что? (вылечить) բուժել, առողջացնել
։ Залечить рану վերքը բուժել։
|| несов. залечивать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАЛ И’В, -а (бухта) ծոց, ծովածոց։
ЗАЛИВАТЬ см. залить.
ЗАЛИ’ТЬ, -лью, -льёшь, -льют, сов.
/. кого? что? (затопить) ողողել,
ջրով ծածկել, ջրի տակ առնել։ РеКй
залила луга գետը մարգագետիններն
ողողեց։ 2. что? (потушить
60Д0Й) ւբով հանգցնել, մարել։ ЗаЛИТЬ
ОГОНЬ կրակը ջրով հանգցնել։ 3. ЧтО?
чем? (наполнить) լցնել, լիքը լցնել։
Залить бак ВОДОЙ բաքը ջրով լցնել։
|| несов. заливать, -аю, -аешь, -ают.
1. ЗАЛО’Г, -а ?• գրավ, գրավական։
Оставить ЗаЛОГ գրավական թողնել։
2. երաշխիք, առհավատչյա։ ЧйСТОТЗ
— залог здоровья մաքրությունը
առո ղջո ւթյան եր աշխիքն Է։
2. ЗАЛО’Г, -а սեռ (բայի)։ Страдательный
ЗаЛОГ կրավորական սեռ։
ЗАЛОЖИ’ТЬ, -ожу, -бжишь, -бжат,
СОв. что? 1. մի բանի ետևը գնել,
դնել։ Заложить руки за спину ձեռքերը
մեջքին գնել։ 2. հիմնել, հիմք
գնել, դնել, Заложить здание
շենքի հիմքը գնել։ || несов. закладывать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАЛП, -а համազարկ։
ЗАМА’ЗАТЬ, -ажу, -йжешь, -ажут,
сов. что? чем? ծեփել, ծեփելով ծած֊
կել, փակեր Замазать щели ճեղքերը
ծեփելով փակել։ || НвСОв. ЗЭМаЗЫВаТЬг
-аю, -аешь, -ают.
ЗАМА’ЗКА, -И մածիկ, ծեփան։ Зй-
мазка ДЛЯ ОКОН լուսամուտի մա֊
ծիկ,
ЗАМА’ЗЫВАТЬ см. замйзать.
ЗАМА’НИВАТЬ Ы. заманйть.
ЗАМАНИТЬ, -аню, -анишь, -анят,
СОв. кого? чем? հրապուրել, գրավել,
գայթակղել, գրավելով բերել, հրա-
պուրելով գցել, գայթակղելով գցել։
Заманить врага в Ловушку թշնա-
մուն գայթակղելով ծուղակը գցել։
|| несов. заманивать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАМА’НЧИВЫИ, -ая, -ое գայթակղիչ,
հրապուրիչ, գրավիչ։ ЗаМЭНЧИВОв
предложение գայթակղիչ առաջարկություն
։
ЗАМАРА’ТЬ см. марать.
ЗАМАРА’ТЬСЯ см. мараться.
ЗАМАРИНОВА’ТЬ см. мариновать.
ЗАМАСКИРОВАТЬ см. маскировать.
ЗАМЕ’ДЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
1. что? դանդաղեցնել։ ЗамеДЛИТЬ
шаг քայլը դանդաղեցնել։ 2, ЧвМ?
с чем? (задержаться, опоздать) ուշաՏ-
նել, հապաղել։ || НвСОв. ЗамеДЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ЗАМЕДЛЯТЬ см. замедлить.
ЗАМЕНА, -Ы 1* փոխարինում, փոխա-
ըինելը։ Замена старого новым հի-
նը նորով փոխարինելը։ 2, փոխարինող
։ Найти достойную замену արժանի
փոխարինող գտնել։
ЗАМЕНИ МЫЙ, -ая, -ое փոխարինելի,
ЗАМЕНИТЕЛЬ, -ЛЯ փոխարինիչ։ За-
менитедь КОЖИ կաշվի փոխարինիչ։
ЗАМЕНИТЬ, -еню, -ёнишь, -ёнят,
сов. кого? что? кем? чем? փոխարինել։
|| несов. заменять, -яю, -йешь, -яют.
ЗАМЕНЯТЬ см. заменйть.
ЗАМЁРЗНУТЬ см. мёрзнуть.
ЗАМЕСИТЬ, -ешу, -ёсишь, -ёсят, сов.
Что? հունցել, շաղախել։ 3Г:МССИТЬ
тесто խմոր հունցել։ || НбСОв. Зймё-
шивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ, -ЛЯ տեղակալ, փոխանորդ
։ Заместитель директора դի֊
րեկտ որի տեղակալ։
ЗАМЕТИТЬ, -ёчу, -ётишь, -ётят, сов.
кого? что? (увидеть) նկատել։ Заметить
ошибку սխալը նկատել։ || несов.
замечать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАМЕТКА, -и 1. (отметка) նշան,
նիշ, 2. նշում։ Делать у себя заметки
իր մոտ նշումներ անել։ 3* փոքրիկ
հոդված։ Газетная заметка լրագրա-
յին հո դվա ծ։

 

ЗАМЕТНО 1> նկատելի կերպով, նկատելիորեն
։ 2. նկատելի է։
ЗАМЕ’ТНЫЙ, -ая, -ое 1. նկատելի,
նշմարելի։ ЗаМвТНЫв СЛвДЫ նշմարելի
հետքեր։ 2. (выдающийся, известный,
ВИДНЫЙ) նշանավոր, ալքի ընկնող,
երևելի, Заметные успехи աչ
քի ընկնող Հաջողություններ,
ЗАМЕЧАНИЕ, -ИЯ f. դիտողություն։
Критическое замечание քննադատական
դիտողություն, 2* (ВЫГОВОр)
նկա տո ղություն, հանդիմանություն։
За что-либо сделать замечание
մի բանի համար նկատողություն
անել։
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 1. հիանալիորեն,
հիանալի կերպով։ 2, հիանալի է։
ЗАМЕЧА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (выдающийся)
երևելի, նշանավոր.
Жизнь замечательных людей նշա֊
նավոր մարդկանց կյանքը։ 2, (ОТЛИЧНЫЙ)
հիանալի, սքանչելի, գերազանց։
Замечательный писатель հիանալի
գրող,
ЗАМЕЧА ТЬ см. заметить.
ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО, -а (смятение,
растерянность) իրարանցում, շը֊
փո թութ յուն , խառնաշփոթություն։
АМЕ’ШИВАТЬ см. замесить.
АМЕЩА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? ЧШО? փոխարինել (ժամանակա֊
վորապես), Замещать начальника
պետին փոիյարինել,
ЗАМИ’ИКА, -И (задержка) խոչընդոտ,
դանդաղում, հապա ղում, ար-
գելք։
ЗА’МКНУТЫЙ, -ая, -ое /. (скрытный,
обособленный) մեկուսացած,
ինքնապարփակ, ինքնամփոփ, կըղ~
զիացած, մտամփոփ, ВеСТИ ЗЭМК-
нутый образ ЖИЗНИ ինքնապարփակ
Կյանք վարել. Замкнутый человек
մտամփոփ մարդ։ 2. փակ, ծայրերով
միացած։ Замкнутая цепь փակ շըղ-
թա։
ЗАМКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. что?
(запереть) փակել, կողպել (կողպեքով)<
Замкнуть дверь դուռը կող-
պել, I! несов. замыкать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗА’МОК, -мка դղյակ. Средневековый
ЗаМОК միջնադարյան դղյակ։
ЗАМОК, -МКЭ կողպեք, փականք, փակt
Дверной замок դռան կողպեք։ Дер-
жать ПОД замком փակի տակ պահելt
ЗАМОЛКАТЬ см. замолкнуть.
ЗАМОЛКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
(умолкнуть) լռել, սսկվել։ ЗвуКИ
замолкли ձայները լռեցին։ || НвСОв,
замолкать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАМОЛЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов>
լռել, ձայնը կտրել։ ЗаСТЭВИТЬ ЗЭМОЛ*
ЧаТЬ ստիպել լռել, ստիպել ձայնը
կտրել։
ЗАМОРА ЖИВАТЬ см. заморозить.
ЗАМОРИТЬ см. морить,
ЗАМОРО’ ЗИТЬ, -бжу, -озишь, -бзят,
сов. что? սառեցնեի պաղեցնել,
II несов. замораживать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗА’МУЖЕМ ամուսնացած (կնոջ մա-
սին),
ЗАМОЧИТЬ см. мочить.
ЗАМУТИТЬ см. мутить.
ЗАМУТИТЬСЯ см. мутйться.
ЗАМУЧИТЬ см. мучить.
ЗАМУЧИТЬСЯ см. мучиться.
ЗАМЫКАНИЕ, -ИЯ միացում, Корот-
кое замыкание կարճ միացում,
ЗАМЫ КАТЬ см. замкнуть.
зАгМЫСЕЛ, -ела /■ (намерение) մը-
տա դրություն, դիտավորությունt
Опасный замысел վտանգավոր մը.
էջագրություն, 2. (идея) մտահղացում,
հղացում, Замысел произведения
երկի հղացումը։
ЗАМЫ’СЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, -ЛЯТ, СОв.
чт.0? (задумать) մտադրվել, ծրագրել։
II несов. замышлять, -яю, -яешь,
-яют.
ЗАМЫШЛЯТЬ см. замыслить.
ЗА’НАВЕС, -а վարագույր (բեմի)։ ПОДНЯТЬ
занавес վարագույրը բարձրացնել
(թանալ),
ЗАНАВЕ’СИТЬ, -ёшу, -ёсишь, -ёсят,
СОв. что? վարագույրով ծածկել, վարագուրել
։ || несов. занавешивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАНЕСТИ’, -есу, -есёшь, -есут, сов. кого?
чт.0? куда? 1■ բերել, տանել (անց.
նելիս). Занести книгу в библиотеку
գիրքը (անցնելիս) գրադարան
տանել, 2. (вписать) գրանցել, մըտ-
ցընել (ցուցակի, արձանագրության և
այլի մեջ)։ ЗаНвСТИ В СПИСОК ցուցակի
մեջ մտցնել, || НвСОв. ЗаНОСЙТЬ,
-ошу, -осишь, -осят.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (интересный,
увлекательный) հետա-
քըրքրաշարժ, հե տաքրքրական , հետաքրքիր,
Занимательная физика
հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա, ЗаНИМЗ*
тельный собеседник հետաքրքիր
զրուցակից,
ЗАНИМАТЬ см. занять.
ЗАНИМАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, НеСОв. I. ЧеМ? զբաղվել, պարա-

 

պել, աշխատեր ЗаНИМЗТЬСЯ рыбнОЙ
ЛОВЛеЙ ձկնորսությամբ զբաղվելէ
2. (УЧИТЬСЯ) պարապել, սովորել,
աշխատել [մտավոր աշխատանքի մասին)
։ Заниматься по ночам գիշերները
պարապել, ЗЭНИМЭТЬСЯ В ИНС-
титутс ինստիտուտում սովորելէ
3. с кем? (преподавать) պարապել,
ուսուցանել, գա սավանգել։ ЗвНЙ-
маться с отстающими учениками
ետ մնացող աշակերտների հետ պա֊
րապել, || сов. К 1 ԱՅ ЗНПЧ. ЗЭНЯТЬСЯ,
займусь, займёшься, займутся.
ЗА’НОВО (ВНОВЬ, СНОВа) նորից, վերըս֊
տին։ Переписать заново վերստին
արտագրել։
ЗАНО՛ ЗА, -Ы փուշ, մատի փուշ։ Выта-
ЩИТЬ занозу փուշը հանել։
ЗАНОСИ’ТЬ см. занестй.
ЗАНО СЧИВЫЙ, -ая, -ое (высокомерный)
ամբար տ ավան , մեծամիտ , գե֊
ռոզէ
ЗАНУМЕРОВАТЬ см. нумеровать.
ЗАНЯТИЕ, -ИЯ It գրավում. Занятие
ПОЗИЦИЙ դիրքերի գրավում։ 2. (деЛО,
труд, работа) զբաղմունք. Род замятий
զբաղմունքի տեսակ (մասնագիտություն),
ЗАНЯ’ТНЫЙ, -ая, -ое (забавный, занимательный)
հետաքրքիր, հետա-
քըրքր ական, հետաքրքրաշարժէ
ЗАНЯТОЙ, ЭЯ, -6е զբաղված։ ЗаНЯТОЙ
человек զբաղված մարգ։
ЗА НЯТЫЙ, -ая, -ое զբաղված, Это
место занято այս տեղը զբաղված Է։
Я сегодня занят ես այսօր զբաղված
եմ,
ЗАНЯ ТЬ, займу, займёшь, займут,
СОв. 1. что? զբաղեցնել, տեղ բռնել.
Этот стол займёт много места այս
սեղանը շատ տեղ կբռնի։ 2. ЧШО?
զբաղեցնել, գրավել, նվաճեր Занять
КОМНату սենյակ զբաղեցնել։ ЗаНЯТЬ
ГОрОД քաղաքը գրավել։ 3. К080?
чем? (развлечь) զբաղեցնել, զվարճացներ
Занять чем-либо детей մի
բանով երեխաներին զբաղեցներ
|| несов. занимать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАНЯ’ТЬСЯ см. заниматься.
ЗАОДНО’ 1. (единодушно, сообща)
միասին, միաբան, խոսքը մեկ արած։
Действовать заодно с другими մյուսների
հետ միասին գործեր 2. (ОДНО*
временно, кстати) միաժամանակ,
ի դեպ, զուգընթացա բար, КУПИТЬ
заодно и книгу միաժամանակ գիրք
Էլ գներ
ЗАОСТРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
что? 1. սրել (ծայրը, բերանը և այլն)։
Заострить карандаш մատիտը սը֊
րեր 2. սրել, շեշտեր ЗаОСТрИТЬ ВС-
npoc հարցը սրեր || несов. ЗЭ0С-
трять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАОСТРЯТЬ см. заострить.
ЗАО’ЧНИК, -а հեռակայող։ Студент-
заочник հեռակայող ուսանող։
ЗАОЧНО բացակայությամբ) հեռակա֊
յորեն յ հեռակա կերպով։ ОбуЧЭТЬСЯ
заочно հեռակայորեն սովորել (հեռա֊
կայել)։
ЗАО ЧНЫЙ, -ая, ое բացակայությամբ
եղած, հեռակա, բացակա։ ЗаОЧНЬШ
курсы հեռակա դասընթացներ։
ЗА’ПАД, -aw արևմուտք։
ЗА ПАДНЫЙ, -ая, «Ое ար ևմ ա յան։
Западные страны արևմտյան երկըր֊
ներ է
ЗАПАДНЯ’ -й (ловушка) թակարդ,
ծուղակ, Попасть в западню ծսւ֊
ղակն ընկնել։
ЗАПАЗДЫВАНИЕ, -ИЯ ուշացում)
ուշանալը։
ЗАПАЗДЫВАТЬ см. запоздать.
ЗАПАИВАТЬ см. запаять.
ЗАПАКОВАТЬ см. паковать.
ЗАПАЛИВАТЬ см. запалить.
ЗАПАЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов.
что? (зажечь, поджечь) այրել, հրկի.
զել, վառել, կպցներ || НвСОв. ЗапЛлИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАПА’ЛЬЧИВЫЙ, -ая, -ое (вспыльчивый,
горячий) բորբոքուն, գյոլրա֊
բորբոք, տաքարյուն, ЗЭПЭЛЬЧИВЫЙ
человек դյուրաբորբոք մարգ,
ЗАПА’ С, -а պաշար,
АПАСА’ТЬ см. запасти.
АПАСНО’Й, -ая, -ое պահես иւի, պա-
հեստային. Запасные части автомобиля
ավտոմոբիլի պահեստամասեր,
ЗАПАСТИ’, -асу, -асёшь, -асут, ссв.
Что? чегс/? պաշար պատրաստել,
պաշար տեսներ Запасти дров на
зиму ձմեռվ ա համար վառելափայտի
պաշար պատրաստեր || НвСОв. ЗЭЛЕ
сать, -аю, -аешь, -ают.
ЗА’ПАХ, -а հոտ։ Слышать (чувствовать)
Запах հոտ առնել։
ЗАПА’Ч КАТЬ см. пачкать.
ЗАПАЧКАТЬСЯ см. пачкаться.
ЗАПАЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов. что?
զոդեր || несов. запаивать, -аю, -аешь.
-ают.
ЗАПЕВАТЬ см. запеть.
ЗАПЕЛЕНАТЬ см. пеленать.
ЗАПЕРЕ’ТЬ, -пру, -прёшь, -прут, сов.
кого? что? փակել, կօղպեր Запереть
дверь на КЛЮЧ դուռը բանալիով փա-

 

կեր || несов. запирать, -аю, -йешь,
-ают.
ЗАПЕРЕТЬСЯ, -прусь, -прёшься,
-прутся, сов. փակվեր Запереться
В комнате սենյակում փակվեր || нв-
сов. запираться, -аюсь, -аешься,
-§ются.
ЗАПЕТЬ, -пою, -поёшь, -поют, сов.
что? սկսել երգեր || несов. запевать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАПЕЧАТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? 1- կնքեր Запечатать пакет
СУРГУЧОМ ծրարը զմուռսով կնքեր
2. փակել, ծրարեր Запечатать письмо
նամակը փակեր || несов. запечатывать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАПЕЧАТЫВАТЬ см. запечатать.
ЗАПИРАТЬ см. запереть.
ЗАПИРАТЬСЯ см- запереться.
ЗАПИСАТЬ, -ишу, -йшешь, -йшут,
СОв. что? 1. գրի առնել, գրեր ЗаПИ-
сать адрес товарища ընկերոջ հաս.
ցեն գրեր 2, ձայնագրեր ЗапИСЭТЬ
концерт համերգը ձայնագրեր || несов.
запйсывать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАПИСАТЬСЯ, -ишусь, -йшешься,
-Йшутся, сдв. во что? куда? գրվել։
ցուցակագրվել, բաժանորդագրվեր
Записаться в библиотеку գրադարանին
բաժանորդագրվեր || несов. записываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ЗАПИСКА, -и երկտող, գրություն,
գիր։ Объяснительная записка բա֊
ցատրագիր։ Докладная записка ղե֊
կուցագիր։
ЗАПИ’СЫВАТЬ см. записать.
ЗАПИСЬ! ВАТЬСЯ см. записаться.
ЗА’ПИСЬ, -СИ If ԳՐառում, գրանցում*
2. ձայնագրում։
ЗАПЛА’КАТЬ, -лачу, -лачешь, -лачут,
СОв. սկսել լալ։
ЗАПЛАНИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, СОв. что? պլանավորել, պլանով
նախատեսել։
ЗАПЛА’ТА, -ы (заплатка) Կ ար կա տ ան։
Положить (наложить, поставить)
заплату կարկատան գցեր
ЗАПЛАТИТЬ см. платйть.
ЗАПЛА’ТКА, -ы (заплата) կարկատան։
ЗАПЛЕСНЕВЕТЬ см. плесневеть.
ЗАПЛЕСТИ’, -ету, -етёшь, -етут, сов.
что? (сплести) հյուսեր Заплести
косу ծա մ հյուսեր || несов. заплетать,-
-аю, -аешь, -ают.
ЗАПЛЕТАТЬ см. заплести.
ЗАПЛОМБИРОВАТЬ см. пломбировать.
ЗАПОЗДА’ЛЫЙ, *ая, ՝Ое ուշացած։
ЗаПОЗДалаЯ ПОМОЩЬ ուշացած օգնություն
։
ЗАПОЗДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ուշանալ, մի քիչ ուշանալ։ || НвСОв.
запаздывать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАПО’ЛНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
1. что? чем? (наполнить) լիքը լցնել,
լցնել։ 2, что? լրացներ Заполнить
анкету հարցաթերթիկը լրացնել։ || НвСОв.
заполнять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАПОЛНИТЬСЯ, -нится, -нятся, сов.
чем? (наполниться) լիքը լցվեր || несов.
заполняться, -яется, -йются.
ЗАПОЛНЯТЬ см. заполнить.
ЗАПОЛНЯТЬСЯ см. запблниться.
ЗАПОМИНАТЬ см. запомнить.
ЗАПОМИНАТЬСЯ см. запомниться.
ЗАПО’МНИТЬ, -ню, -нишь, -нят, сов.
кого? что? մտքում պահել, հիշեր
Запомнить СТИХИ наизусть ոտանավորը
անգիր հիշեր || несов. запоминать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАПО’МИ ИТЬСЯ, -нюсь, -нишься,
-НЯТСЯ, сов. հիշողութան մեշ մնալ։
II несоз. запоминаться, -аюсь, -йешь-
ся, -аются.
1. ЗАПОР, -а փակ, փական։ Запереть
ДВерЬ На запор դուռը փականով
փակել։
2. ЗАПО Р, -а փորկապություն։
ЗАПРА’ШИВАТЬ см. запросить.
ЗАПРЕТ, -а (запрещение) արգելում,
արգելք, արգելանք։ Наложить запрет
արգելք գներ
ЗАПРЕТИТЬ, -рещу, -ретйшь, -ретят,
сов. кому? что? արգելեր Запретить
курение ծխելն արգելեր || несов.
запрещать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАПРЕТНЫЙ, -ая, -ое արգելված,
չթույլատրված։ ЗапреТНЭЯ ЗОНЭ արգելված
գոտի։
ЗАПРЕЩАТЬ см. запретйть.
ЗАПРЕЩЕ’НИЕ, -ия (запрет) արգելում,
արգելք, արգելանք։ З^ПреЩС*
ние атомного оружия ատոմային
զենքի արգելում։
ЗАПРИХОДОВАТЬ см. приходовать.
ЗАПРОС, -а հարցում, հարցապնդում։
Послать запрос հարցում ուղարկել,
ЗАПРОСИТЬ, -ошу, -осишь, -бсят,
сов. кого? что? о чём.? հարցում անել,
հարցներ || несов. запрашивать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗА’ПРОСТО առանց ձևականության,
առանց քաշվելուէ
ЗАПРО’СЫ, -ов (потребности) чш-
հանշներ, կարիք, պահանջմունքt
Культурные запросы կուլտուրական
պաՀանշմո ւնքներ։

 

^АПРУДИ’ТЬ см. прудить.
ЗАПРЯГАТЬ см. запрячь.
ЗАПРЯ’ТАТЬ, -ячу, -ячешь, -ячут,
сов. кого? что? (спрятать) թաքցնել,
պահել։ I! несов. запрятывать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАПРЯ’ТАТЬСЯ, -ячусь, -ячешься,
•ячутся, сов. (спрятаться) թաքնվել,
պահվել։ || несов. запрятываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ЗАПРЯ’ТЫВАТЬ см. запрятать.
ЗАПРЯ’ТЫВАТЬСЯ см. запрятаться.
ЗАПРЯ’ЧЬ, -ягу, -яжёшь, -ягут, сов.
кого? во что? լծեր Запрячь лошадь
В телегу ձին լծել սայլին։ || НвСОв.
запрягать, -йю, -аешь, -ают.
ЗАПУГА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? чем? վախեցնել, ահաբեկելէ ||
несов. запугивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАПУТИВАТЬ см. запугать.
ЗА’ПУСК, -а բանեցում, բանեցնելը։
Запуск мотора շարժիչի բանեցում։
2. բացթողում, արձակում։ Запуск
космического корабля տիեզերանավի
արձակում (բացթողում)։
1. ЗАПУСКАТЬ CM. запустить.
2. ЗАПУСКА’ТЬ см. 2 • запустить.
ЗАПУСТЕТЬ, -ёет, -ёют, СОв. ամայանալ,
դատարկվելt
1. ЗАПУСТИ’ТЬ, -ущу, -устишь, -устят,
сов. 1. что? чем? в кого? во что? շը֊
պըրտել, թափով գցել, խփեր ЗаПуС-
тить камнем (камень) во что-либо
քարով մի բանի խփել։ 2* HftlO? բանեցնել,
գործի գցել։ 3* ЧГПО? դեպի
վեր բաց թողնել, արձակել։ ЗапуСТИТЬ
космический корабль в сторону
«ЛуНЫ տիեզերանավը դեպի Լուսին
արձակել։ || несов. запускать, -аю,
-аешь, -ают.
2. ЗАПУСТИ’ТЬ, -ущу, -устишь, -устят,
СОЗ. KtUO? բարձիթողի անել, անխնամ
թողնել, երեսի վրա թողնել։ Յյ-
пустить сад այգին անխնամ թողնել
։ || несов. запускать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАПУ ТАННЫЙ, -ая, -ое խճճված,
խառնված, խառնակ։ ЗапутаННЫЙ
ВОПрОС խճճվա ծ հարց։
ЗАПУТАТЬ см. путать.
ЗАПЫЛИТЬ см. пылить.
ЗАПЫЛИ’ТЬСЯ см. пылиться.
ЗАПЯТА’Я, -ТОЙ ստորակետ։
ЗАРАБАТЫВАТЬ см. է. заработать.
1. ЗАРАБО ТАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
СОв. Что? աշխատել, վաստակել։
Заработать СТО рублей հարյուր ռուբ-
ւԻ վաստակեր || несов. зарабатывать,
-аю, -аешь, -ают.
6 671
2, ЗАРАБОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
СОв. սկսել աշխ ա տել, սկսել բաներ
Мотор заработал շարժիչը սկսեց
աշխատ ել։
ЗАРАБОТОК, -TKa վաստակ, աշխատավարձ
։
ЗАРА’ВНИВАТЬ см. заровнять.
ЗАРАЖАТЬ см. заразить.
ЗАРАЖАТЬСЯ см. заразиться.
ЗАРАЖЕ’НИЕ, -ия վարակում։ Заражение
КрОВИ արյան վարակում։
ЗАРАЖЕННЫЙ, -ая, -ое վարակված։
ЗАРА’ЗА, -Ы վարակ։
ЗАРАЗИТЕЛЬНО վարակիչ կերպովt
ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое վտրա-
Կիչ, վարակող։ Заразительный смех
վարակի չ ծիծաղ։
ЗАРА ЗИ ТЬ, -ажу, -азйшь, -азят, сов.
кого? что? чем? վարակեր Заразить
кого-нибудь Гриппом մեկին գրիպով
վարակեր || несов. заражать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАРАЗИТЬСЯ, -ажусь, -азйшься,
-азятся, сов. чем? վարակվեր \\ несов.
заража’ться, -£юсь, -аешься, -ают-
-ся.
ЗАРА’ЗНЫЙ, -ая, -ое վարակիր Заразная
бОЛеЗНЬ վարակիչ հիվանդություն
։
ЗАРА’НЕЕ նախապես, նախօրոք, վաղ֊
օրոք, կանխապես։ Решить заранее
նախօրոք վճռեր
ЗА’РЕВО, -Э հրացոլք, ցոլք, կարմրացոլք
։ Зарево пожара հրդեհի ցոլքը։
ЗАРЕГИСТРИ РОВАТЬ см- регистрировать.
ЗАРЕ’ЗАТЬ см. резать.
ЗАРЖАВЕТЬ см. ржаветь.
ЗАРОВНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
Что? հարթելդ հավասարեցնել (մի
րան լցնելով)։ ЗарОВНЯТЬ ЯМЫ փոսերը
հավասարեցներ || несов. зарав-
нивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАРО ДЫШ, -а սաղմ,
ЗАРОЖДЕНИЕ, -ия (возникновение)
գոյացում, առաջացում, սկզբնավորում,
սաղմնավորում։
ЗА’РОСЛЬ, -ЛИ մացառուտ, թփուտ։
ЗАРПЛАТА, -Ы աշխ ա տ ա վարձ։
ЗАРУБЕЖНЫЙ, -ая, -ое (заграничный)
արտասահմանյան. Зарубежные
ГОСТИ արտասահմանյան հյու֊
րեր,
АРЫ ВА’ТЬ см. зарыть.
АРЫ’ТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
кого? что? во что? куда? (закопать)
հորել, թաղել։ Зарыть в землю
գետնի մեջ թաղելէ j) НвСОв • ЗарыВЗТЬ,
-аю, -аешь, -ают.

 

ЗАРЯ , -И արշալույս։ ВСТЭТЬ С ЗЭрёЙ
(на заре) արթնանալ արշալույսին։
ЗАРЯ’Д, -а լիցք՛ Электрический заряд
էլեկտրական լիցք։
ЗАРЯДИТЬ, -яжу, -ядйшь, -ядят (и
-ядишь, -ядят), сов. 1. что? чем?
լցնել։ ЗарЯДИТЬ руЖЬё հրացանը լըց.
նել։ 2. ЧГПО? լցնել, լիցքավորել։ ЗарЯ-
дить электрическую батарею էլեկտրամարտկոցը
լիցքավորել։ || НвСОв.
заряжать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАРЯ’ДКА, -И 1. լիցքավորում, լցումt
2. լիցք։ УтреННЯЯ ЗЭрЯДКа առավոտյան
լիցք։
ЗАРЯЖА ТЬ см. зарядйть.
ЗАСА’ДА, -ы դարան. Устроить засаду
ղարան սարքել։
ЗА’СВЕТЛО լույսով, քանի դեռ լույս կ։
Отправиться в путь засветло լույսով
ճանապարհ ընկնել։
ЗАСЕВА’ТЬ см. засеять.
ЗАСЕДА’НИЕ, -ия նիստ։ Заседание
президиума նախագահության նիստ։
ЗАСЕДА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1. նիսԱт անել։ 2, նիստին մասնակցել։
ЗАСЕИВАТЬ см. засеять.
ЗАСЕЛИ’ТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
что? кем? (населить) բնակեցնել,
բնակություն հաստատել, բնակվել։
Заселить НОВЫЙ ДОМ նոր տունը բնա.
կեցնել։ \\ несов. заселять, -яю, -яешь,
-яют.
ЗАСЕ’ЯТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов. что?
ЧеМ? ցանել, սերմանել։ || НвСОв.
засевать, -аю, -аешь, -ают и засеивать
-аю, -аешь, -ают.
ЗАСИДЕ’ТЬСЯ, -ижусь, -идйшься, -ид-
ЯТСЯ, COJ. у кого? гдС? երկար նստել,
երկար 1/Ьш*(ЗаСИДеТЬСЯ В ГОСТЯХ հյուրատեղում
երկար մնալ։ JJ неСОв. 3а-
сйживаться, -аюсь.-аешься, -аются.
ЗАСИ’ЖИВАТЬСЯ см. засидеться.
ЗАСИЯТЬ, -яет, -ЯЮТ, сов. սկսել փայլել,
սկսել շողալ։
ЗАСКИРДОВАТЬ см. скирдовать.
ЗАСЛОН И’ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? что? чем? ծածկել, առաջը
փակել, պաշտ պանել։ ЗаСЛОНИТЬ ЛИЦО
руКОЙ երեսը ձեռքով ծածկել։
II несов. заслонять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАСЛОН И’ТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
-нятся, сов. чем? от чего? ծածկվել,
պաշտ պան վեր ЗаСЛОНИТЬСЯ ОТ СОЛН-
ца արևից ծածկվեր || несов. заслоняться,
-яюсь, -яешься, -яются.
ЗАСЛОНКА, -И դռնակ {վառարանի}}
խուփ։
ЗАСЛОН я ТЬ см. заслонить.
ЗАСЛОН Я’ТЬСЯ см. заслониться.
ЗАСЛУТА, -И վաստակ, ■ արժանիք,
ծառայություն։ Наградить по заслу-
гам ըստ արժանիքների պարգևատրեր
ЗАСЛУ’ЖЕННЫЙ, -ая, -ое վաստակավոր
։ Заслуженный деятель искусств
արվեստի վաստակավոր գործիր Зв-
служенный учитель վաստակավոր
ուսուցի չ։
ЗАСЛУЖИВАТЬ см. заслужить.
ЗАСЛУЖИТЬ, -ужу, -ужишь, -ужат,
СОв. Что? արժանանալ, արժանի դառնալ
։ Заслужить доверие վստահության
արժանի դառնալ։ J| НеСОв. ЗЯ-
служивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАСНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, СОв. քնել,
քուն մտնել։ || НвСОв. ЗЯСЫПаТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ЗАСО’ В, -а սողնակ, պարզունակ, նիգ։
ЗАСОРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов-
что? աղբոտել, կեղաոտել։ ЗаСОрИТЬ
ПОЛ հատակն աղբոտել։ Ц НвСОв.
засорять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАСОРИТЬСЯ, -рйтся, -рятся, сов.
աղբով լցվել, աղբոտվել, կեղտոտվելt
|| несов. засоряться, -яется, -яются.
ЗАСОРЯТЬ см. засорить.
ЗАСОРЯТЬСЯ см. засориться.
ЗАСО’ХНУТЬ см. сохнуть.
ЗАСТАВА, -Ы ուղեկալ, ուղեփակ, սահմանակալ
։ Пограничная застава
սահմանապահ ուղեկալ։
ЗАСТАВАТЬ см. застать.
ЗАСТА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сов.
КОгО? ստիպել, հարկագրեր ЗаСТЭВИТЬ
отвечать ստիպել պատասխանել։
|| несов. заставлять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАСТАРЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое հնացած, ար.
մատացած, անբուժելի։ ЗЗСТЭреЛаЯ
бОЛеЗНЬ հնացած հիվանդություն։
ЗАСТАТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
кого? 4mcff վրա հասնել, գտներ За-
стать кого-нибудь дома մեկին տանը
գտներ Застать Врасплох անա.
կրնկալ վրա հասնել։ || НвСОЬ. ЗаСТЭ-
вать, -таю, -таёшь, -тают.
ЗАСТЁГИВАТЬ см. застегнуть.
ЗАСТЁГИВАТЬСЯ см. застегнуться.
ЗАСТЕГНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? կոճկեր || несов. застёгивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАСТЕГНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься,
-нутся, сов. կոճկվել։ || НвСОв. ЗЭСтёгИ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ЗАСТЁЖКА, -и ճարմանդ, ախլակ։
ЗАСТЕКЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов.
Что? ապակեպատել, ապակի գցել։

 

Застеклить веранду պատշգամբը
ապակեպատել։ || НвСОв. ЗаСТвКЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ЗАСТЕКЛЯ’ТЬ см. застеклить.
ЗАСТЕ’НЧИВЫЙ, -ая, -ое ամոթխած,
ամաչկոտ։ Застенчивая девочка
ամաչկոտ աղջիկ։
ЗАСТОЙ, -ОЯ կանգառում, լճացում։
ЗАСТРАХОВА ТЬ см. страховать.
ЗАСТРЕВАТЬ см. застрять.
ЗАСТРЕЛИТЬ, -лю, -ёлишь, -ёлят,
сов. кого? սպանել (գնդակով)։ Застрелить
волка գայլին սպանել (գնդա-
կով),
ЗАСТРЕ ЛЬЩИК, -а (инициатор) նա-
խաձեռնո ղ։
ЗАСТРЯТЬ, -яну, -янешь, -янут, сов.
в чём? где? խրվել մնալ, վռվել։ ЗаСТ-
рять В Грязи ցեխի մեջ խրվել։ || Нв-
сов. застревать, -аю, -аешь, -ают.
ЗА’СТУП, -а բահ,
ЗАСТУПАТЬСЯ см. заступиться.
ЗАСТУПИТЬСЯ, -уплюсь, -упишься,
-упятся, сов. за кого? за что? (вступиться)
պաշտ պանել, հովանավո —
րել, պաշտ պան կանգնել, կողմը պա*
Հեր || несов. заступаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ЗАСТУ’ПНИК, -а (защитник, покровитель)
պաշտ պան, հովանավոր։
ЗАСТЫВАТЬ см. застыть.
ЗАСТЫТЬ, -ыну, -ынешь, -ынут, сов.
1. թանձրանալ, պնդանալ, կարծրա~
նալ. Клей застыл սոսինձը պնդացել
Է, 2. փետանալ, թմրել, քարանալ.
Застыть ОТ испуга ահից քարանալ,
3. (замёрзнуть) սառչել, սառցակա֊
լել. Река застыла գետը սառել Է։
|| несов. застывать, -аю, -аешь,
-ают.
ЗАХУХА, -и երաշտ,
ЗАСУ’ЧИВАТЬ см. засучить./
ЗАСУЧИТЬ, -учу, -учишь, -учат, сов.
что? վեր քաշել, քշտել։ ЗаСуЧИТЬ
рукава թևքերը քշտել։ || НвСОв.
засучивать, ;аю, -аешь, -ают.
ЗАСУ’ШЛИВЫЙ, -ая, -ое չորային,
երաշտի, երաշտային։ ЗаСуШЛИВОв
ЛеТО էոՐային ամառг
ЗАСЫПАТЬ, -плю, -плешь, -плют,
СОв. что? чем? լցնեի ծածկել (սորուն
նյութով)։ Засыпать яму песком
փոսը ավազով լցնել։ || НвСОв. ЗЭСЫ-
пать, -аю, -аешь, -ают.
1. ЗАСЫПА ТЬ см. засыпать.
2. ЗАСЫПАТЬ см. заснуть.
ЗАСЫХАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
(СОХНуТЬ) չորանալ,
ЗАТА’ПЛИВАТЬ см. 1. затопить.
ЗАТВЕРДЕТЬ см. твердеть.
ЗАТВЕРДИТЬ см. твердить.
ЗАТВОР, -а փակաղակ, փակիչ, փա-
կանակ։
ЗАТВОРИТЬ, -орю,- бришь, -орят,
СОв. что? (закрыть) ծածկել, փակել։
Затворить дверь դուռը ծածկել, || нв-
сов. затворять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАТВОРЯТЬ см. затворйть.
ЗАТЕВАТЬ см. затеять.
ЗАТЕ’М (ПОТОМ) այնուհետև. Հետո,
ապա։
ЗАТЕМНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
что? մթնեցնել, խավարեցնել, || нв-
сов. затемнять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАТЕМНО մթանը, մութը֊մթին, մթնով,
ЗАТЕМНЯТЬ см. затемнить.
ЗАТЕРЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
что? (потерять) կորցնել։
ЗАТЕРЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яются,
СОв. (пропасть, потеряться) կորչել,
անհե տ ան ալ։
ЗАТЕЯ, -ёи 1. (замысел, намерение,
ДеЛО) դիտավորություն, մտադրու֊
թյուն, ձեռնարկում։ НеЛеПЭЯ 3а-
ТеЯ անիմա и տ ձեռնարկումt 2. (ЗЗ-
бава) զվարճանքt Ребячьи затеи
երեխայական զվարճանքներt
ЗАТЕЯТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов. что?
(начать, предпринять) ձեռնարկել,
սարքել, հորինել, ЗаТеЯТЬ СПОр վեճ
սարքել, || несов. затевать, -аю,
-аешь, -ают.
ЗАТИХАТЬ см. затйхнуть.
ЗАТИХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
(УМОЛКНУТЬ, Прекратиться) լռել,
հանդարտվել, դադարել։ ГОЛОСЗ 3а-
ТИХЛИ ձայները լռեցին. Буря 3а-
тихла փոթորիկը հանդարտվեց, || нв-
сов. затихать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАТИ’ШЬЕ, -ШЬЯ, հանդարտություն,
անդորրություն։ 2, անհողմություն։
ЗАТКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
1. что? чем? (закрыть, закупорить)
փակել, խցանել, ծածկել, ЗаТКНуТЬ
уши ватой ականջները բամբակով
փակել, 2. что? за что? (засунуть)
կոխել, խցկել, ЗаТКНуТЬ ТОПОР За
ПОЯС կացինը գոտին խրել, || НвСОв.
затыкать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАТМЕ’НИЕ, -ия խավարում, Затмение
Луны լուսնի խավարում,
ЗАТО’ փոխ արենը, դրա փոիւարեն ,
բայց։
1. ЗАТОПИТЬ, -оплю, -бпишь, -ОПЯТ,
COS. что? վառել, սկսել վառել։ За-
ТОПИТЬ печку վառարանը վառել,
|| несов. затапливать, -аю, -аешь,

 

ЗАТОПИТЬ 84 ЗАЦВЕСТИ
2. ЗАТОПИТЬ, -оплй), -опишь, -бпят,
СОв. ЧтО? 1• (ЗаЛИТь) ողողել, հեղեղեր
Река затопила берега գետը
Հեղեղեց ափերը։ 2 « ջր ա սո ւյզ անել։
|| несов. затоплять, -яю, -йешь,
-яют.
ЗАТОРМОЗИТЬ см. тормозйть.
ЗАТРА’ГИВАТЬ см. затронуть.
ЗАТРАТА, -Ы ծախսում, ծախս։
ЗАТРАТИТЬ, -ачу, -атишь, -йтят,
сов. что? на что? (израсходовать,
потратить) ծախսել, գործագրեր Зэ-
тратить МНОГО усилий շատ ջանքեր
գործագրեր || несов. затрачивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАТРАГИВАТЬ см. затратить.
ЗАТРО’НУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? (задеть, коснуться) է.
դիպչեր Пуля ЗЭТрОНуЛЭ КОСТЬ գըն-
fjլակը դիպել Է ոսկրին։ 2. շոշափեր
Затронуть актуальный вопрос հը֊
րատապ հարց շոշափեր || НвСОв. ЗЯ-
трагивать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАТРУДНЕНИЕ, -ИЯ դժվարություն,
Быть В затруднении դժվարության
մեշ լինել։
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое դըժ֊
վար, դժվարին։ Затруднительное положение
դժվարին դրություն։
ЗАТРУДНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
?• кого? чем? (обременить) դժվարություն
պա տճառե լ, նեղություն տալ,
ЗаТруДНИТЬ КОГО-НИбуДЬ մեկին նեղություն
տար 2. что? դժվարացներ
Затруднить дыхание շնչառությունը
դժվարացներ || несов. затруднять,
-няю, -няешь, -няют.
ЗАТРУДНИТЬСЯ, -нюсь, -нйшься,
-НЯТСЯ, сов. чем? դժվարանալ, դժվարություն
զգար Затрудняюсь сказать
դժվարանում եմ ասեր || НвСОв.
затрудняться, -яюсь, -яешься, -яют-
-ся.
ЗАТРУДНЯТЬ см. затруднить.
затрудняться см. ззтруднйться,
ЗАТУПИТЬ см. тупить.
ЗАТУПИТЬСЯ см. тупйться.
ЗАТЫКАТЬ см. заткнуть.
ЗАТЫ’ЛОК, -ЛКа ծոծրակ։
ЗАТЯ’ГИВАТЬ см. затянуть.
ЗАТЯ’ГИВАТЬСЯ см. затянуться.
ЗАТЯНУТЬ, -яну, -янешь, -янут, сов,
кого? что? պի^դ ձգել, քաշեի
ձգելէ Ззтянуть ПОЯС գոտին ձգել։
2* что? (зздержзть, ззмедлить)
ձգձգել, ուշացնել։ ЗэТЯНуТЬ решение
ВОПрССЗ Հարցի լուծումը ձգձգել։ || не-
сов. затягивать, -аю , -аешь, -ают.
ЗАТЯНУ’ТЬСЯ, -янусь, -янешься,
-янутся. сов. 1* պԻ^՚դ ձգվել* պրկվեր
Узел ззтянулся Հանգույցը պինդ
ձգվեց։ 2 * երկարեի դանդա ղելէ ձըգ *
ձըգվել։ Переговоры затянулись բա *
նակցո ւթյունները ձգձգվեցին։ 3 . ներս
քաշել (ծխախոտի ծուխը)։ ЗзТЯНуТЬ-
СЯ папиросой ծխախոտի ծուխը ներս
քաշել։ || несов. затягиваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ЗАУНЫ’ВНО թախծալիորենյ թախ֊
ծոտ կերպով, տխրագին։
ЗАУНЫВНЫЙ, -ая, -ое թախծալի,
թախծոտ, տխուր. Заунывные песни
թախծալի երգեր։
ЗАУРЯ’ДНЫЙ, -ая, -ое (посредственный)
միշակ, սովորական։ ЗаурЯД-
НЫЙ аКТёр միջակ դերասան։
ЗАУ’ЧИВАТЬ см. заучить.
ЗАУЧИТЬ, -учу, -учишь, -учат, сов.
что? անգիր սովորել, անգիր անել,
լավ սովորել, || несов. заучивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАХВАТ, -а գրավում, զավթում, գը֊
րավելը, զավթելը։ ЗаХВаТ ЧуЖИХ
земель ուրիշի հողերի զավթում։
ЗАХВАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят,
сов. кого? что? 1. (взять, забрать,
схватить) վերցնել, բռներ 2, վերց֊
նել իր հետ։ Захватить детей երե-
խաներին իր հետ վերցնել։ 3. (33-
владеть) գրավել, զավթել, բռնել,
վերցներ Захватить город քաղաքը
գրավեր Захватить десять пленных
տասը դերի վերցներ || несов. захватывать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАХВАТЧИК, -а զավթիչ,
ЗАХВАТЫВАТЬ см. захватить.
ЗАХЛО’ПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
սկսել ծափ տալ, սկսել ծափահա֊
րեր
ЗАХЛО’ПНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
ЧтО? աղմուկով վյակել, շ րխկացնե֊
լով ծածկեր Захлопнуть ДВерЬ դուռը
ա ղմո լկո վ փակեր || несов. ЗйХЛб-
пывать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАХЛО’ПЫВАТЬ см. захлопнуть.
ЗАХО’Д, -а 1■ մտնելը, մուտքէ 2, (за-
КЗТ) մայր մտնելը, մայրամուտ, На
заходе солнца արևամուտին,
ЗАХОДИТЬ см. зайти.
ЗАХОТЕТЬ, -очу, -очешь, -очет, -отйм,
-отите, -отят, сов. чего? (пожелать)
ցանկանալ, ուզել, ուզենար
ЗАХОТЕТЬСЯ, -очется, сов. ուզենալ,
ցանկություն զգալ։
ЗАЦВЕСТИ’, -етёт, -етут, сов. սկսել
ծաղկել, սկսել փթթեր Зацвела си-

 

реНЬ յասամանը ծաղկեց։ || НвСОв.
зацветать, -deT, -ают.
ЗАЦВЕТА’ТЬ см. зацвести.
ЗАЦЕМЕНТИ’РОВАТЬ см. цементировать.
ЗАЦЕПИТЬ, -ц?плю, -цёпишь, -цёпят,
сов. кого? что? за что? чем? կարթել,
բռնել, դիպչել։ Зацепить багрОМ
бреВНО կարթաձողով գերանը բռնել։
II несов. зацеплять, -яю, -яешь, -йют.
ЗАЦЕПИТЬСЯ, -еплюсь, -ёпишься,
-еПЯТСЯ, СОв. Чем? За Что? կառչել,
կպչել, ակռկել։ || несов. зацепляться,
-яюсь, -яешься, -яются.
ЗАЦЕПЛЯ’ТЬ см. зацепйть.
ЗАЦЕПЛЯТЬСЯ см. зацепиться.
ЗАЧАРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
сов. кого? чем? (увлечь, пленить)
հրապուրել, կախարդել, հմայել։ |[ Нва
сов. зачаровывать, -ываю, -ываешь,
-ывают.
ЗАЧАРО’ВЫВАТЬ см. зачаровать.
ЗАЧАСТУ!Ю (часто, нередко) հաճախ,
Հաճա խւսկիէ
ЗАЧЕ’М (почему, отчего) ինչու, ինչի
համար, ինչ նպատակով’։ Не ЗНЗЮ,
зачем ОН Пришёл չգիտեմ ինչու նա
եկավէ
ЗАЧЕ’М-ТО ինչ֊որ նպատակով, ինչ-
որ բանի Համար։
ЗАЧЁРКИВАТЬ см. зачеркнуть.
ЗАЧЕРКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? չնչել։ Зачеркнуть написанное
գրածը չնչել։ || НвСОв. Зачёркивать,
-аю, -аешь, -ают.
ЗАЧЕРСТВЕТЬ см. черствёть.
ЗАЧЁТ, -а ստուգարք։ СДЭТЬ Зачёт,
и տուգա; ք հանձնել։
ЗАЧИНАТЕЛЬ, -ля (основоположник)
սկզբնագիր, սկսող, նախա֊
ձեռնող։ Зачинатель социалисти-
ческого соревнования սոցիալիստական
մրցության նախաձեռնող։
ЗАЧИ’НЩИК, -а դրդիչ, հրահրող,
ЗАЧИСЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? что? кем? куда? ընդունել,
հաշվեգրել, գրանցել։ ЗаЧИСЛИТЬ НЭ
работу աշխատանքի ընդունել։ || нв»
сов. зачислять, -яю, -яешь, -яют.
ЗАЧИ’СЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься,
-ЛЯТСЯ, СОв. кем? куда? ընդունվել,
հաշվեգրվել։ || несов. зачисляться,
-яюсь, -яешься, -яются.
ЗАЧИСЛЯТЬ см. зачислить.
ЗАЧИСЛЯТЬСЯ см. зачислиться.
ЗАЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
Ч./ПО? ընթերցեի Հրապարակորեն կար*
դար || несов. зачитывать, *аю, -аешь,
-ают.
ЗАЧИТЫВАТЬ см. зачитать.
ЗАШАГАТЬ, -аю, -аешь, -ают> сов.
սկսել քայլեր
ЗАШИВАТЬ см. зашить.
ЗАШИТЬ, -шью, -шьёшь, -шьют, сов.
что? կաբել, կարկատել։ || НвСОв. за-
шлзать, -аю, -йешь, -ают.
ЗАШТОПАТЬ см. штопать.
ЗАЩИТА, -Ы պաշտ պանություն,
պաշտ պանելը։ ЗаЩИТЭ СОЦИЭЛИСТИ-
ческого отечества սոցիալիստական
Հայրենիքի պաշտ պանություն։
ЗАЩИТИТЬ, -ищу, -итйшь, -итят,
сов. кого? что? от кого? от чего?
պաշտ պանել։ ЗаЩИТИТЬ ребёнка երե-
խային պաշտպանել։ || НвСОв. ЗаЩИ-
щать, -аю, -аешь, -ают.
ЗАЩИТИТЬСЯ, -ищусь, -итйшься,
-итятся, сов, от кого? от чего?
պաշտպանվել։ || НвСОв. Защищаться,
•Йюсь, -аешься, -аются.
ЗАЩИТНИК,; -а /. (заступник) պաշտ.
պան։ Славные защитники родины
հայրենիքի վւառապանծ պաշտ պան*
ներ։ 2. (аДВОКат) դատապաշտպան>
ЗАЩИЩАТЬ см. защитить.
ЗАЩИЩАТЬСЯ см. защититься.
ЗАЯВИТЬ, -явлю, -явишь, -явят, сов.
что? кому? О ЧвМ? Հայտարարել,
Հայտներ || несов. заявлять, -ЯГО,
-яешь, -яют.
ЗАЯ’ ВКА, -и Հայտարք, Հայտ։ Заявка
На ДрОВа վաո.ե լափ այտ ի Հայտ։
ЗАЯВЛЕНИЕ, -ИЯ 7, Հայտարարող
թյուն։ Заявление правительства կա-
ռավարության Հայտարարություն։
2. գիմում։ ПоДЭТЬ ЗЭЯВЛеНИе դիմում
տար
ЗАЯВЛЯТЬ см. заявить.
ЗА’ЯЦ, ЗаЙЦа նապաստակ։
ЗВАНИЕ, -ИЯ կոչում։ ЗваНИе ЗПСЛу-
женного учителя վաստակավոր
ուսուցչի կոչում։
ЗВАТЬ, зову, зовёшь, зовут, несов.
1- кого? կանչել։ ЗваТЬ НЭ ПОМОЩЬ
օգնության կանչել։ 2. KOZO? Куда?
(приглашать) հրավիրել։ Звать в
театр թատրոն հրավիրել։ 3 КСвО?
кем? чем? (именовать, называть)
անվանել, կոչել։ Его ЗОВуТ АраЫОМ
նրան Արամ են կոչում, նրա անունդ
Արա մ Է, || СОв. к 1 ս 2 знач. ПОЧВ !ТЬ,
-зову, -зовёшь, -зовут.
ЗВЕЗДА’, -Ы աստղ։
ЗВЕНЕТЬ, -НЙТ, -НЯТ, НвСОв. զնգալ,
հնչել, ղողանջել։
ЗВЕНО’, -а, օղակ։ Звенья цепи շղթայի
օղակներ։ Пионерское звено պիո-
ներական օղակ։

 

ЗВЕНЬЕВАЯ» -ой օղակավարուհի։
ЗВЕНЬЕВОЙ, -ОГО օղակավար։
ЗВЕРИНЕЦ, -НДа գազանանոց։
ЗВЕ’РСКИЙ, -ая, -ое (жестокий, свирепый)
գազանային։
ЗВЕ’РСТВО, -а գազանություն։
ЗВЕРЬ, -рЯ գազան։
ЗВОН, -а զնգոց, ղողանջ։ ЗВОН KOJIO-
кола ղան գի ղողանջ։
ЗВОНИ’ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, несов.
զանգ տալ, զանգահարել։ ЗВОНИТЬ
ПО телефону հեռ ա խո սով զանգեի
հեռախո սով զանգ տալ։ || НвСОв. ПОЗВОНИТЬ,
-ню, -нйшь, -нят.
ЗВО’НКИЙ, -ая, -ое (звучный, громкий)
հնչուն, հնչեղ, ձայնեղ։ ЗвОНКИв
ГОЛОСа հնչուն ձայներ։ ЗвОНКИе
согласные ձայնեղ բաղաձայններ։
ЗВО’НКО (громко) բարձրաձայն, զիլ։
ЗВОНОК, -нка զանգակ, զանգ։ ЭлеК-
Трический ЗВОНОК էլեկտրական
զանգ։
ЗВУК, -а и ձայն։ Звуки шагов քայ֊
լերի ձայներ։ 2* հնչյուն։ ГлаСНЬЮ
ЗВуКИ ձայնավոր հնչյուններ։
ЗВУ KOBO’Й, -ая, -ое հնչյունական,
հն չյունային, ձայնային։ ЗвуКОБОЙ
сигнал հն չյունային ազդանշան։
ЗВУЧАТЬ, -ЧЙТ, чат,, несов. հնչել։
ЗВУ ЧНЫЙ, -ЭЯ, -ое հնչեղ։
ЗДА’НИЕ, -ия, շենք։ Высотное здание
բարձրաբերձ շենք։
ЗДЕСЬ այստեղ։
ЗДЕШНИЙ, -яя} -ее (местный՝) այստեղի,
աչ и տ եղացի։ Здешние обычаи
այստեղի սովորույթները։ Он ЗДеШ-
НИЙ նա այստեղացի է։
ЗДОРО’ВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, несов. С кем? բարևել, ողջունել։
|| сое. поздороваться, -аюсь, -аешься,
-аются.
1. ЗДОРО’ ВЫЙ, -ая, -ое 7* առողջ։ ЗДО-
рОВОе сердце առողջ սիրտ։ 2. առողջարար
։ Здоровая пища առո ղջարար
կերակուր։
2. ЗДОРО’ВЫЙ, -ая, -ое 1- (сильный)
ուժեղ։ 2. (бОЛЬШОЙ) մեծ, ահագին։
ЗДОРО’ ВЬЕ, -ВЬЯ առողջություն։ БереЧЬ
ЗДОрОВЬе առողջությունը պահպանել։
Как ваше здоровье? Ինչպե՜ս է ձեր
առո ղջո ւթյո ւնը։
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, -ИЯ առողջա-
պ ահություն։
ЗЕВАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. հորանջել
։
ЗЕЛЕНЕ’ТЬ, -ёет, -ёют, сов. 1 ■ կանա-
չել, կանաչ կապել։ ЛуГЭ ЗвЛеНвЮТ
մարգագե տիններր կանաչում են։
2. կանաչին տալ։ || СОв. Ա 1 ЗНаН. ЗЭЗе-
лепеть, -ёет, -ёют и позеленеть, -ёет,
-ёют.
ЗЕЛЕНЫЙ, -аЯ, -Ое է* կանաչ, կանաչագույն
։ Зелёные листья կանաչ
տերևներ։ 2, կանաչ, կանաչապատ։
Зелёный город կանաչապատ քա֊
ղաք։ 3. խակ, կանաչ։ ЗеЛёНЫв ЯбЛО-
КИ խակ խնձորներ։.
ЗЕ’ЛЕНЬ, -НИ կանաչեղեն, կանաչի։
Купить свежую зелень թարմ կանաչեղեն
գներ
ЗЕМЕ’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое Հողային, հողի
։ Земельная реформа հողային ռե<*
ֆորմ t
ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ, -льца (крестьянин)
հո ղագործ։
ЗЕМЛЕДЕ’ЛИЕ, -ИЯ հողագործություն։
Заниматься земледелием հողագոր-
ծութ յամբ զբաղվեր
ЗЕМЛЕСО’С, -а հո ղա ծծիչ (մեքենա)։
ЗЕМЛЕТРЯСЕ’НИЕ, -ИЯ եր կրաշարժ։
ЗЕМЛЕЧЕРПА’ЛКА, -И հողահան (մեքենա)
։
ЗЕМЛЯ’, -Й երկրագունդ, երկիր։
Искусственный спутник Земли Երկ֊
րի արհեսսւական արբանյակ։ 2, (ПОЧ-
ва, грунт) հող, գետին, թնահող։ ПЛО-
дородная земля բերրի հող։
ЗЕМЛЯ’К, -а հայրենակից, երկրացի։
ЗЕМЛЯНИ’КА, -И գետնամորի, մորի։
ЗЕМЛЯ’НКА, -И գետնատուն, գետ —
նահյուղ։
ЗЕМЛЯНО’Й, -ЭЯ, -6е հողի, հողային։
Земляные работы հողային աշխատանքներ
։ Земляные насекомые հո-
ղի միջա տներ։
ЗЕМЛЯ Ч КА, -И հայրենակցուհի։
ЗЕМНО’Й, ая -ое երկրի, երկրա գնդի։
Земное притяжение երկրագնդի ձը-
գողոլթյոլնը։ ЗеМНЭЯ ПОВерХНОСТЬ
երկրի մակեր ևո ւյթը։
ЗЕНИ’Т, -а զենիթ, գագաթնակետ։
ЗЕ РКАЛО, -а հայելի։ Смотреться в
зеркало հայելուն նայեր
ЗЕРКА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое հայելանման ,
հայելազարդ։ Зеркальная поверхность
озера լճի հայելանման մակե-
րևույթը։
ЗЕРНО’, -а հատիկ, հացահատիկ։ ЗёрНЗ
КОфе սրճի հատիկներ։
ЗЕРНОХРАНИ ЛИЩЕ, -а շտեմարան,
հացահատիկի պահեստ։.
ЗИМА’, -Ы ձմեռ։ На ЗИМу ձմռան հա֊
մ ար։
ЗИМНИЙ, -ЯЯ, -ее ձմեռային, ձմեռվա,
ձմռան։
ЗИМОВА’ТЬ, -мую, -муешь, -муют, не~

 

сов. ձմեռեր || сов. перезимовать,
-мую, -муешь, -»му ют.
ЗИМО’ВКА, -И 1 ■ ձմեռում, ձմեռելը։
Выбирать место ЗИМОВКИ ձմեռելու
տեղ ընտրել։ 2» ձմեռելու տեղէ
ձմեռանոց։
ЗИМО Й ձմռանը, ձմեռը։
ЗЛИТЬ, злю, злишь, злят, несов. кого?
(сердить) չարացնել, զայրացնել,
բարկացնել։ || СОв. ОбОЗЛИТЬ, -ЛЮ,
лйшь, -ляг и разозлить, -лю, -лйшь,
-лят.
злиться, злюсь, злйшься, злятся,
несов. на кого? на что? չարանալ,
զայրանալ, բարկանալ։ || СОв. обо-
ЗЛЙТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -ЛЙШЬСЯ, -ЛЯТСЯ,
ОЗЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -ЛЙШЬСЯ, -лятся и
разозлиться, -глюсь., -лйшься, -лят-
ся.
зло, зла з, չարիք։ 2. զայրույթ։ Зло
берёт զայրույթս է գալիս։
ЗЛО’БА, -ы ոխ, քեն, Затаить злобу
ոխ պահ՛ել։
ЗЛОБНО չարությամբ, չարա սրտորեն։
ЗЛО’БНЫЙ, -ая, -се չարք ոխակալ,
չարա սէրտ։ ЗлобНЫЙ ВрЗГ ոխակալ
թշն ամի ։
ЗЛОБОДНЕ’ ВН ЫЙ, -ая, -OS հրատապ,
Злободневный вопрос հրատապ
հարց։
ЗЛО BE ЩИ Й, -ая, -ее չարագուշակ։
ЗЛОВО’НИЕ, -ИЯ (вонь) գարշահոտով
թյուն։
ЗЛОДЕЙ, •ёЯ, չարագործ։
ЗЛОЙ, злая, злое ?* չար, չարամիտ։
Злой человек չար մարգ։ 2. չարա-
ցած, զայրա-ցյսծ, բարկացած։ Он
ЗОЛ на меня նա չարացած Է իմ վրա։
ЗЛОКА ЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ОՇչար,,
րակ, վատորակ։ Злокачественная
опухоль չարո՛րակ ուռուցք։
ЗЛОПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое հիշաչար,
ոխակալ։ Злопамятный ЧСЛОВСК հիշաչար
մարգ։
ЗЛОПОЛУЧНЫЙ, -ая, -ое չարաբաստիկ,
դժբա-խ տ է
ЗЛОРАДНО չարախնդորեն։
ЗЛОРА’ДСТВО, -а չարա խնդություն։
ЗЛОСЛО’ВИЕ, -ИЯ չարախոսություն ,
զրպարտություն, բամ բա սանք։
ЗЛОСЛОВИТЬ, -ВЛЮ, -ВИШЬ, -ВЯТ,
несов. չարա խոսել, չարա բ անել, զըր֊
պարտել, բամբասեր։
ЗЛОСТНО չարամտորեն, չարանենգս-
րեն։
злостный, -ая, -ое չարամիտ, չա.
րանենգ, չար։ Злостные намерения
չարան՛ենգ դիտավորություններ։
Злостная клевета չարանենգ զրպարտություն
։
злость, -ТИ չարություն, զայրույթ։
ЗЛОУПОТРЕБИТЬ, -блю, -бЙШЬ, -бят,
СОв.. чем? չարաշահել, ի չարը գործ
գնել։ Злоупотребить своим положением
իր գիրքը չարաշահել։ || НвСОв.
злоупотреблять, -яю, -яешь, -яют.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, -ия 1. չարա.
շահում, չարաշահելը։ ЗлОуПОТреб-
ление доверием վստահության չա-
րաշահում։ 2, չարաշահություն։
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ см. злоупотребить.
ЗМЕЁНЫШ, -а օձի ձագ, օձի ճուտէ
ЗМЕЯ’, -ей օձ։ Ядовитая змея թունա-
վոր օձ։
ЗНАК, -а 1. (метка) նշան, նիշ. Знаки
препинания տրոհման նշաններ։
2. ազդանշան, նշան։ ПОДЭТЬ 3H3K
РуКОЙ ձեռքով ազդանշան տալ, ձեռքով
նշան անել։
ЗНАКО МЕЦ, -мца ծանոթ կտ ղամարդ)։
ЗНАКО МИТЬ, -млю, -мишь, -мят, несов.
кого? С кем? с чем? ծանոթացնել։
Знакомить со своими товарищами
իր ընկերների հետ ծանոթացնելէ
|| сов. познакомить, -млю, -мишь,
-мят.
ЗНАКО’МИТЬСЯ, -млюсь, -мишься,
-мятся, несов. с кем? с чем? ծանոթա.
նալ։ Знакомиться с новым учеником
ծանոթանալ նոր ա շա կե ր տ ի հետ։
Давайте знакомиться եկեք ծանոթանանք
։ Знакомиться С городом ծանոթանալ
քա ղաքին։ || СОв. ПОЗНаКО-
миться, -млюсь, -мишься, -мятся.
ЗНАКОМКА, -И ծանոթուհի։
ЗНАКО МСТВО, -a U ծանոթություն,
Поддерживать знакомство с кем-
нибудь մեկի հետ ծանոթություն
պահպանել։ 2է ծանո թների շրշան,
ծանոթություններ։ ИмеТЬ бОЛЬШИв
знакомства մեծ ծանոթությունն եր
ունենալ t
1. ЗНАКО’МЫЙ, -0Г0 ծանոթ {մարդ)։
Встретить знакомого հանգի պել ծանոթին
։
2. ЗНАКО’МЫЙ -ая, -ое ծանոթ։ Знакомая
ПеСНЯ ծանոթ երգ։
ЗНАМЕНАТЕЛЬ, -ЛЯ հայտարար։ Привести
к одному знаменателю մի
հայտարարի բերել։
ЗНАМЕНА ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое նշանակալի,
նշանակալիցt Знзменатель-
ное событие նշանակալից իրադար
ձո ւթյուն։
ЗНАМЕНИТЫЙ, -ая, -ое (знатный,
прославленный) հռչակավոր, նր-

 

շանավոր։ Знаменитый учёный նը.
շանավոր գի տնական։
ЗНАМЕНО’СЕЦ, -СЦЭ դրոշակակիր)
ЗНА’МЯ, -мени դրոշ։ Переходящее
знамя փո խանցիկ դրոշ։
ЗНА’НИЕ, -ИЯ 1. գիտելիք։ Приобрести
прочные знания կայուն գիտելիքներ
ձեռք բերել։ 2* (наука) գիտություն
։ Важная область знания գիտության
կարևոր բնագավառ։
ЗНАТНЫЙ, -ая, -ое (известный, знаменитый,
ПрОСЛаВЛеННЫЙ) նշանավոր,
անվանի։ Знатные люди Советской
Страны Սովետական երկրի անվանի
մարգիկ։
ЗНАТОК, -а գիտակ, իմացող։ Знаток
своего дела իր գործի գիտակ>
ЗНАТЬ знаю, знаешь, знают, несов.
О КОМ? О нём? գիտենալ, իմանալէ
Я знаю об ЭТОМ ես գիտեմ այդ մա-
սինt 2. кого? Ч1ЧО? ճանա չել, ծանոթ
լինել։ Я его знаю давно ես նրան վա.
ղուց եմ ճանալումէ
ЗНАЧЕ’НИЕ, -ИЯ Ա (СМЫСЛ) նշանակություն,
իմաստt Знать знаЧеЙие
СЛОВа բառի իմաստն իմանալ։ 2է (ВЗЖ*
НОСТЬ, РОЛЬ) նշանակություն, կարե-
վորություն։ Историческое значение
պատմական նշանակություն։
ЗНА’ЧИТ (следовательно) ուրեմն, հետևապես,
հե տ ևաբար։
ЗНАЧИТЕЛЬНО նշանակալիորեն, ըզ֊
գալիորեն, զգալի լափով։ ЗнаЧИТеЛЬ*
но лучше и быстрее զգալիորեն
ավելի լավ և արագ։
ЗНАЧИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1* (большой)
զգալի, նշանակալի, մեծէ Зна-
чительная сумма զգալի գումարt
2* (ваЖНЫЙ) նշանակալից, կարևորէ
Играть значительную роль կարևոր
դեր խաղալ։
ЗНА’ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, несов.
ЧтО? նշանակել, նշանակո ւթյուն п ւնե-
նալ։ Это ничего не значит այգ ոչինչ
չի նշանակում։
ЗНАЧО’К, -ЧКа նշան, կրծքանշան։
ЗНОЙ, ЗНОЯ տոթ, տապ, շոգ։
ЗНОЙНЫЙ, -ая, -ое (жаркий) տոթ,
կիզիչ։ Знойный день տոթ օր։
ЗОВ, -а կանչ, կոչ։
ЗОДЧИЙ -его (строитель, архитектор)
ճարտարապետ։
ЗОЛА’, “Ы մոխիր։
ЗОЛОВКА, -И տալ։
ЗО’ЛОТО, -а ոսկի։
ЗОЛОТО’Й, -ая, ое ոսկե, ոսկյա, ոսկու<
Золотое КОЛЬЦО ոսկե մատանի։
ЗОЛОТУ’ХА, -И գեղձախտ։
ЗОЛОЧЁНЫЙ, -ая, -ое ոսկեզօծ,
п սկեջրած։ ЗоЛОЧёНЫв ЛОЖКИ ոսկեզօծ
գդալներ։
ЗО’НА, -Ы (пояс, полоса) գոտի, զոնա։
Пограничная зона սահմանամերձ
դո տի։
ЗОНТ, -а 1, (зонтик) հովանոց։ 2. (навес)
ծածկոց, շվաքարանt
ЗОНТИК, -а հովանոց։
ЗООЛОГИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое կենդա-
նաբանական։ ЗоОЛОГИЧвСКИЙ МуЗбЙ
կենդանաբանական թանգարան։
ЗООЛО’ГИЯ, -ИИ կենդանաբանությունI
ЗООПА РК, -а 1 կենդանաբանական այ-
ЗООСА’Д, а } գի։
ЗОРКИЙ, ’ЗЯ, -ОС jf* սրատես, սուրէ
Зоркий глаз սուր աչք։ 2. (присталь*
ный, внимательный) աչալուրջ։
30 РКО (пристально, внимательно)
աչալրջորեն, աչալուրջ կերպով։
ЗРАЧО’К, -чка բիբ։
ЗРЕЛИЩЕ, -а տեսարան։ ЗреЛИЩб
пожара հրդեհի տեսարան։
ЗРЕ’ЛОСТЬ, -ТИ հասունություն։
ЗРЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое /. (спелый) հասած,
հասունացած, հասունt ЗреЛЫе ябЛО-
КИ հասած խնձորներ։ 2> հասուն,
չափահաս։ Зрелый возраст չափահաս
տարիք։
ЗРЕНИЕ, -ИЯ տե ип ղություն։ Слабое
ЗреНИе թո41 տեսողությունг
ЗРЕТЬ, зрею, зреешь, зреют, несов.
հասնել, հասունանալ։ ВиНОГрЗД Зре*
ет խաղողը հասնում Է։ jj СОв. СОЗрСТЬ,
-ею, -ёешь, -ёют.
ЗРИТЕЛЬ, -ЛЯ հանդի սա տե и, հանդի*
սա կան, դիտող։ Места для зрителей
հանդիսականների տեղեր։
ЗРИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1- տեսողա-
կան, տեսողության։ Зрительная
память տեսողական հիշո ղոլթ յուն ։
21 հանդիսականների, հանդիսատեսների
։ Зрительный зал հանդիսադահլիճ
։
ЗРЯ (напрасно, впустую) իզուր։
Зря тратить время իզուր ժամանակ
վատնել։
ЗРЯ ЧИЙ, -ая, -ее տեսունակ։
ЗУБ, -а ատամ։ Молочные зубы կա թնա-
տա մներ։ Зуб мудрости իմաստության
ատամ։
ЗУБЕ’Ц, -бца ատամ (գործիքի, մեքենայի
և այլնի մասին)։ ЗубЦЫ ПИЛЫ
սղոցի ատամներ։
ДУБИ ЛО, -а հատիչ։
ЗУБНО Й, -ая , -6е ատամի, ատամնային
։ Зубная щётка ատամի խոզանակ
։ Зубной врач ատամնաբույժ։

 

ЗУБОВРАЧЕ БНЫЙ, -ая, -ое ատամնաբուժական
։
ЗУБРИ’ТЬ, зубрю, зубришь, зубрят
(и зубришь, зубрят)* несов. что?
սերտել, անգիր անեի բերան անել
(առանց Հասկանալու)։ ЗубрИТЬ урок
դասը բերան անել։ || СОв. ВЫЗубрИТЬ,
-рю, -ришь, -рят.
ЗУБЧАТЫЙ, ■ЗЯ, -Of ատամնավորI
Зубчатое колесо ատամնավոր անիվ։
ЗУД, -а քոր, մարմաչ։
ЗУДЕ’ТЬ, -ДЙТ, несов, քոր գալ, եռուքոր
գալ։
ЗЯ БНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
մրսել, սառչել, ցուրտ զգալ։ || СОв,
озябнуть, -ну, -нешь, -нут.
ЗЯТЬ, -ТЯ փեսա։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика