дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буквы Ф-Я.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буквы Ф-Я.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ф-Я.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ф-Я.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Ф-Я.

Текст для быстрого ознакомления:

ФА’ ВРИ КА, -И գործարան յ ֆաբրիկաt
Швейная фабрика կարի գործարան
ФАБРИ ЧНЫЙ, -ая, -ое գործարանային
յ գործարանի, ֆաբրիկայիt
ФА’ЗА, -ы 1. (период, стадия) փուր
2, ֆազ։
ФА’КЕЛ, -а կերոն, չահէ
ФАКТ, а փասս7յ երողություն։
ФАКТИЧЕСКИ փաստորեն։
ФАКТИ ЧЕСКИЙ, -ая, ое փաստական,
փա ստացիt ФаКТИЧеСКИв ДЭН-
НЫе փաստական տվյալներ։
ФАКТОР, -а գործոն։
ФАКУЛЬТАТИ ВНЫЙ, -ая, -ое ֆակուլտատիվ,
կամընտրական, ան-
պարտագիր։ Факультативные заня-
ТИЯ ֆակուլտատիվ պարապմունքներւ
ФАЛЬШИ’ВО կեղծելովֆ կեղծ։
ФАЛЬШИ’ ВЫЙ, -ая, -ое կեղծ, կեղ•
ծած* Фальшивый документ կեղծ
փա ստաթուղթ։
ФАМИЛИЯ, -ИИ ազգանուն։
ФАНА ТИК, -а մոլեռանդ (մարգ)։
ФАНТАЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь.
՝руют, ,£С0в. եր ևակայել, երագել։
ФАНТА’ЗИЯ, -ИИ երևակայություն,
ֆանտազիա։
ФАНТАСТИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое երևա-
կա յա կան j ցնորական , անիրական։
ФА’РТУК, -а գոգնոց* Завязать фартук
գոգնոց կապել*
ФАРФО’Р, -а ճենա պակի։
ФАРФОРОВЫЙ, -ая, -ое ճենապակյա՚,
ճենապակե* Фарфоровая посуда
ճեն ապակյա ամանե ղենէ
ФАСА’Д, -а ճակատ (շենքի)։ Фасад здания
շենքի ճակատ։
ФАСОЛЬ, -ЛИ լոբի։
ФАСОН, -а ձևյ տարազ։ Фасон шляпы
գլխարկի ձևը։
ФАУНА, -Ы կենդանական աշխարհ,
ֆաուն ա։
Փ А я НС, -а Հախճապակի։
ФАЯ НСОВЫЙ, -ая, -ое հախճապակյա,
հախճապակե։ Фаянсовая тарелка
հախճապակյա պնակ։
ФЕВРАЛЬ, -ЛЯ փետրվար։ В фбВр ВЛе
փետրվարին։
ФЕВРА’ЛЬСКИЙ, -ая, -ое փետրվար֊
յանt
ФЕДЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое ֆեդերատիվ
։ Федеративная республика
ֆեգեր ատիվ հանրապետություն։
ФЕ ЙЕРВЕРК, -а հրավառությունt
ФЕ’ЛЬДШЕР, -а բուժակ*
ФЕОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ֆեոդալական}
ավատական։
ФЕРЗЬ, -ЗЯ թագուհի (շախմատի մեջ)*
ФЕ РМА, -ы ագարակէ ֆերմա։ Птице-
водческая ферма թռչնաբուծական
ֆերմա։
ФЕСТИВА’ЛЬ, -ЛЯ փ առա տոն։
ФЕХТОВА НИЕ, -ИЯ սրամարտ} սրա-
մարտությունյ սուսերամարտ*
ФИАгЛКА, -И մանուշակ։
ФИТА, -И Ա թուզ* 2. թզենիt
ФИГУ’РА, -Ы 1* պատկեր, ձև, ֆիգուրս t
Геометрическая фигура երկրաչաՀ
փական պատկեր։ 2, (телосложение)
մարմնակազմէ կազմվածք։ 3* (СКуЛЬП”
Тура) պա տկերաքանգակ, քանդակ#
4* (ЛИЧНОСТЬ) դեմք^ անձնավորություն
։
ФИГУ’РНЫЙ, -ая, -ое ձևավոր* Фигурное
катание на коньках ձևավոր
չմշկա սահք։
ФИ’ЗИК, -а ֆիզիկոս։
ФИЗИОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, ое РЬш.
խո и ական, ֆիզիոլոգիական։
ФИЗИОЛОТИЯ, -Ий բնախոսությունդ
ФИЗИ’ЧЕСКИ ֆիզիկապես*
ФИЗИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ֆիզիկայի,
ֆիզիկական։ Физическая география
ֆիզիկական աշխարհագրություն։
ФИЗ КУЛЬТУ’РА, -Ы ֆիզկուլտուրա,
մարմնամարզություն։
ФИЗКУЛЬТУ РНЫЙ, ая, -ое ֆիզ-
կուլտուրայի t ֆիզկուլտուրային յ
մարմնամարզական։
ФИ ЛИ АЛ, -а բաժանմունք, ֆիլիալ։
Ф ИЛ O’ЛОГ, -a բանասեր։
ФИЛОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое բանասիրական*
Филологический факультет
բանա սիրական ֆակուլտետ։
ФИЛОЛОГИЯ, -ИИ բանասիրություն։
ФИЛО’СОФ, -а փիլիսոփա։
ФИЛОСО’ФИЯ, -ИИ փիլիսոփայող
թյուն։
ФИЛОСО ФСКИЙ, -ая, ое փիլիսո-
փա յա կան։
ФИ’ЛЬТР, -а քամիչ, ֆիլտր։
ФИЛЬТРОВА ТЬ, -рую, -руешь, -pyior,
НеСОв. ЧтО? զտեի քամել։ ФиЛЬТрО-
вать раствор լուծույթը քամել։ ||
сов. профильтровать, ~рую, -руешь,
-руют,

ФИНА’Л, -а (конец) ՎեՐէ> վախճան։
ФИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое եզրափակիչ։
Финальная встреча двух команд
երկու թիմերի եզրափակիչ հանդի՛պում
։
ФИНАНСОВЫЙ, -ая, -ое ֆինանսական,
ֆինանսների։
ФИНА’НСЫ, -ОВ ֆինանսներ։
ФИ’НИК, -а արմավ, խուրմա։
ФИ’НИШ, -а ավարտ, ֆինիշ։
ФИОЛЕТОВЫЙ, -ая, -Ое մանուշակագույն
։
ФИСТА’ШКА, -И 1* պիստակ։ 2. պիստակենի
։
ФИТИЛЬ, -ЛЯ պատրույգ։
ФЛАГ, -а գրոշу դրոշակ։ Красный флаг
կարմիր դրոշակ։
ФЛАКО’Н, -а սրվակ, շշիկ։ ФЛЭКОН
ДуХОВ մի սրվակ օծանելիք։
ФЛАНГ, -а թև (զորքի դասավորություն)։
ФЛЕЙТА, -Ы սրնգափող, ֆլեյտա։
ФЛО РА, -Ы բուսական աշխարհ , բուս-
աշխարհ, բուսականություն։
ФЛОТ, -а նավատորմիղ, նավատորմ։
Военно-морской флот ռազմա-ծովա-
յին ն ավա տորմիղ։
ФЛЯГА, -Hi լ ,
ФЛЯ ЖКА, -И ք
1* ФО КУС, -а կիղակե տ, ֆոկուս։
2* ФО КУС, -а ձեռնածություն, աճպարարություն
։
ՓՕ’КУСНИ к, -а ձեռնածու, աճպարար9
ФОНА РЬ, -рЙ լապտեր։
ФОНЕ’ТИКА, -И հն չյունա բան ութ յուն s
ФОНЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое հն չյունա-
բանական , հն չյունա բանութ յան։
ФОНТА Н, -а շատրվան։
ФОРЕ’ЛЬ, -ЛИ իշխան (ձուկ), կարմրախայտ
։
ФО’РМА, -ы /. ձև։ Овальная форма
ձվաձ և։ 2• կաղա պար։ ЧуГуННаЯ
форма թուշե կա ղա պար։ 3. համազգեստ,
տարազ։ Военная форма
զինվորական համա ղգե и տ։
ФОРМАЛИ’ЗМ, -а ձևամոլություն, ֆորմալիզմ
։
ФОРМА ЛЬНО ձևականորեն։
ФОРМА ‘ЛЬНОСТЬ, -ТИ ձևակ անութ յուն t
ФОРМА’ЛЬНЫЙ, -ая, -Об ձևական։
ФОРМАТ, -а չափս (գրքի, թերթի և
այլն)։ Книга большого формата
մեծադիր գիրք։
ФОРМИРОВАНИЕ, -ИЯ ձևավորում,
կազմավորում, կազմումէ ФорМИрО-
вание характера բնավորության ձևավորում
։
ФОРМИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
несов. что? ձևավորել, կազմավորել,
կազմել։ || СОЗ. сформировать, -руЮ*
-руешь, -руют.
ФОРМИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься,
-руются, несов. ձևավորվել, կաղմա-
վորվել, կազմվել։ || С0в. сформиро-
ваться, -руюсь, -руешься, -руются.
ФО’РМУЛА, -ы բանաձև*
ФОРМУЛИРОВАТЬ, -руго, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? ձևակերպել։
|| сов. также сформулйровать, -рую,
-руешь, -руют.
ФО РТОЧ КА, -и օդանցք (լուսամուտի)։
ФО’СФОР, -а լուսածին, ֆոսֆոր։
ФОТО ГРАФ, -а լուսանկարի չ։
ФОТОГРАФИРОВАТЬ, -рую, -руешь*
-руют, несов. кого? что? լուսանկա-
րել։ || сов. сфотографировать, -рую*
-руешь, -руют.
ФОТОГРАФИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое Լու֊
սանկար լական։ Фотографический
СНИМОК լուսանկար։
ФОТО ГР А՛ ФИ я, -ИИ լուսանկար չու-
թյուն* Заниматься фотографией լուսանկարչությամբ
զբաղվևլ։ 2* (СНИ°
МОК) լուսանկար։ 3• լուսանկար չա-
տուն։
ФРА’ЗА, -Ы նախադասություն, դարձվածք,
ֆրազ։
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -ое
դարձվածաբանական, դարձվածքային
։ Фразеологическое выражение
դարձվածքային ար տահայտություն։
ФРАЗЕОЛОТИЯ, -ИИ դարձվածաբանություն
։
ФРАНТ, -а պճնամոլ։
ФРЕ’СКА, -И որմնանկար։
ФРОНТ, -Յ ռազմաճակատ, ճակատt
ФРОНТОВИ’ К, -а ճակատային զինվոր»
ФРОНТОВОЙ, -ЭЯ, -06 ճակատային}
ռազմաճակատիէ
ФРУКТ, -а միրգ։ Свежие фрукты թարմ
մրգեր։
ФРУ КТО՛ ВЫЙ, -ая, -ое 1. մրգի։ Фруктовый
СОК մրգի հյութ, մրգահյութ։
2. մրգատու։ ФрукТОВЫЙ СЭД մրգատու
այգի։
ФУНДА*МЕНТ, -а հիմք։ Бетонный
фундамент բետոնե հիմք։ Заложить
фундамент հիմք գցել, հիմք դնել։
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -Ое
1* (большой, Прочный) մեծ, հաստատուն
։ 2. (основательный) հիմնավոր,
լուրջ։ Фундаментальные знания հիմնավոր
գիտելիքներ։ 3. (ОСНОВНОЙ,
главный) հիմնական, գլխավոր, հիմ-
նակազմ։ Фундаментальная библиотека
հիմնական գրադարան։

ФУРА’Ж, -а խար, կեր,
ФУРА’ЖКА, -и գլխարկ,
ФУТБОЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ֆուտ բոլա-
յին, ֆ ո ւտբոլի։ ФутбОЛЬНЫЙ МЯЧ
ֆո ւտ բո լի գնդակ։
ФУТЛЯ Р» պատյան , տուփ։ ФуТЛЯр
ДЛЯ ОЧКОВ ակնոցի տուփ։
ФЫ’РКАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1. փնչացնել, փռնչացնել, փնչալ։
2» փռթկալ, փռթկացնել։

 

Х

ХАЛА ТНО (небрежно, беспечно) ան-
փո ւթոբեն , անհոգորեն, անհոգաբար։
ХАЛАТНОСТЬ, -ти (небрежность) ան֊
փութություն, անհոգություն, անտարբերություն
։
ХАЛАТНЫЙ, -ая, -ое (небрежный)
անփո ւյթ, անհոգ, անտարբեր։
ХАМЕЛЕО’Н, -а քամելեոն։
ХАО’С, -а (беспорядок) քաոս։
ХАРАКТЕР, -а и բնավորություն,
խառնվածք։ ЧеЛОВвК С СИЛЬНЫМ
характером ուժեղ բնավորության
տեր մարդ։ 2. բնույթ, կերպարանք։
Народный характер советской литературы
սովե տ ական դրականության
ժողովրդային բնույթը։
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь,
-зуют, сов. и несов. кого? что? բնութագրել,
բնորոշել։ j| СОв. тйКЖв
охарактеризовать, -зую, -зуешь,
-зуют.
ХАРАКТЕРИСТИКА, -и 1. բնութա֊
գրում, բնորոշում։ 2* բնութագիր։
ХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое (типичный)
բնորոշ, հատկանշական։ Характерные
черты բնորոշ գծեր։
XA’TA, -Ы խրճիթ, հյուղակ։
ХВАЛА’, -Ы գովք, գովասանք։
ХВАЛИТЬ, хвалю, хвалишь, хвалят,
несов. кого? что? за что? գովել, գովաբանել
։ Хвалить кого-либо за
хорошую работу մեկին գովել լավ
աշխ ա տանք ի համար։ || СОв. ПОХва-
лйть, -алю, -алишь, -алят.
ХВА’СТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -ают-
СЯ, НеСОв. Кем? Чем? պարծենալ,
գլուխը գովել։ ք| НвСОв. ПОХВаСТаТЬСЯ,
-аюсь, -аешься, -аются.
X В ACT Л И’ В Ы Й, -ая, -ое պարծենկոտ,
սնապարծ։ Хвастливый человек սը֊
նա պարծ մարդ։
X В ACT УН, -a պարծենկոտ մարդ, սրնա
պարծ մարդ։
1. ХВАТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов
КОгО? Что? За Что? բռնել, ճանկ ել,
խլել։ Хватать МЯЧ դնդակր բռնել։
|| сов. схватйть, -ачу, -атишь, -атят.
2. ХВАТАТЬ, -ает, несов. кого? чего? բավականացնել,
հերիքել, բավական լիա
նել։ Не хватает Времени ժամանակը
չի բավականացնում։ || СОв. ХВаТИТЬ,
хватит.
ХВАТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
НеСОв. За КОгО? За Что? բռնել (մեկից
կամ մի բանից), ձեռքը գցել։ || НвСОв.
схватйться, -ачусь, -атишься,
-атятся.
ХВАТИТЬ см. 2* хватать.
ХВОЙНЫЙ, -ая, -ое փշատերև։ Хвойное
дерево փշա տերև ծառ։
ХВО’РОСТ, -а ցախ, շախ, խռիվ։ Соби-
рать В лесу хворост անտառում ցախ
հավաքել։
X ВОРОСТИ’НА, -Ы ճիպոտ, վարոց։
ХВОСТ, -а պոչ, ագի։
ХИ’ЖИНА, -Ы հյուղ, խրճիթ, տնակ։
ХИ’ЛЫЙ, -ая -ое (слабый, болезненный)
նվազ, թուլակազմ, տկար։
ХИ МИК, -а քիմիկոս։
ХИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое քիմիական։
Химический анализ քիմիական վեր-
լուծություն։ Химическая чистка
քիմիական մաքրում։
ХИ’МИЯ, -ИИ քիմիա։ Учитель химии
քիմիայի ուսուցի չ։
ХИРУРГ, -а վիրա բույժ։
ХИРУРГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое վիրա.
բուժական , վիրա բո ւժության։ Хирур-
гические инструменты վիրաբուժական
գործիքներ։
ХИРУРГИ’я, -ЙИ վիրաբուժություն։
ХИТРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
խորամանկել, խորամանկություն
անել, խորամանկություն բանեցնել։
|| сов. схитрйть, -рю, -рншь, -рят.

ХИТРО խորամանկորեն , խորամանկաբար
։
ХИТРОСТЬ, -ТИ խորամանկություն։
ХИ’ТРЫЙ, -ая, -ое խորամանկ#
ХИЩЕНИЕ, -ИЯ հափշտակում, հափշտակություն
։
ХИ’ЩНИ к, -а գիշատիչ կենդանի։
ХИЩНЫЙ, -ЭЯ, -Ое գիշատիչ։ ХиЩНЫС
ПТИЦЫ գիշաէոիչ թռչուններ։
ХЛАДНОКРОВИЕ, -ИЯ սառնարյու-
նո ւթյո ւն t սառնասրտություն։
ХЛАДНОКРО ВНО (спокойно) սառնասրտորեն
։
ХЛАДНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое (спокой-
НЫЙ) սառնարյուն, պաղարյուն, սառ֊
նա սիրտ։
ХЛАМ, -а հնոտիք, հին և անպետք իրեր։
1. ХЛЕБ, -а հաց։ Хлеб С маслом հաց ու
կարագ։
2* ХЛЕБ, -а հացահատիկ, հացաբույս։
Сеять хлеб հացահատիկ ցաներ
ХЛЕ’БНЫЙ, -ая, -ое 1* հացի։ Хлебные
крошки հացի փշուրներ։ Хлебный
магазин հացի խանութ 2. հացառատ,
հացաբեր։ Хлебный ГОД հացառատ
տարի։ 3* հացահա տիկի, հացի։ Хлеб-
ные ПОЛЯ հաց ահա տ իկի արտեր։
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ, -ВОК հացամը-
թերում ։
ХЛЕВ, -а, в хлеве и в хлеву գոմ, փա-
րախ։
ХЛОПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несое.
1. кого? чем? по чему? (ударять) խփել,
շրխկացներ Хлопать по плечу кого-
нибудь ձեռքը խփել մեկի ուսին։
Хлопать дверью դուռը շրխկացնել։
2• кому? (аплодировать) ծափ տալ։
ХЛОП КО ВО’ДСТ ВО, -а բամբակագործություն
։ Заниматься хлопководством
բամբակագործությամբ ըզ-
բաղվեր
ХЛО’ПКОВЫЙ, -ая, -ое բամբակի,
բամբակե։ Хлопковое ПОЛе բամբակի
դաշտ։ ХлОПКОВОе МаСЛО բամբակի
ձեթ։
ХЛОПКООЧИСТИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
բամբակազտիչ։ ХЛ0ПК00ЧИСТИТеЛЬ-
ная машина բամբակազտիչ մեքենա։
X Л О П КОРО’ Б, -а բամբակագործ։
ХЛО’ПНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? чем? по чему? խփել, շրխկացներ
хлопок, -пка 1. բամբակ։ Богатый
урожай хлопка բամբակի հարուստ
բերք։ 2. (хлопчатник) բամբակենի։
ХЛОПОТАТЬ, -очу, -очешь, -очат,
несов. о ком? о чём? за кого? за что?
հոգալ, հոդս քաշել, դես ու դեն ընկներ
|| сов. похлопотать, -очу,
-очешь, -бчат.
ХЛО ПОТЫ, ХЛОПОТ, ХЛОПОТаМ հոգսեր>
գլխացավանք։
ХЛОПЧАТНИК, -а բամբակենի։
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ, -ая, -ое
բամբակեղենի , բամբակե , բամբակի։
хлопья, -ПЬеВ վ1աթիլներ, քուլաներ։
Снежные ХЛОПЬЯ ձյան փաթիլներ։
ХЛОРНЫЙ, -ая, -ое քլորային, քլորի։
ХЛЫНУТЬ, -нет, -нут, сов. 1* թափվել>
տեղար 2 . դուրս ցայտ ել, հորդեր
ХЛЫСТ, -а ճիպոտ, վարոց։
ХМУ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
ЧтО? կիտել (հոնքերը), խոժոռել,
կնճռել (դեմքը)։ ХмурИТЬ ЛИЦО դեմքը
խոժոռել։ || СОв. НаХМурИТЬ, -рЮ,
-ришь, -рят.
ХМУ’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рятся,
несов. հոնքերը կիտել , դեմքը խո ժոռեր
|| сов. нахмуриться, -рюсь, -ришься,
-рятся.^
ХМУРЫЙ, -ая, -ое 1. (угрюмый, мрачный)
մռայլ, խոժոռ, խոժոռադեմ։
Хмурое ЛИЦО մռայլ դեմք։ 2. (облаЧ-
НЫЙ, пасмурный, ненастный) ամպամած,
մթնած, մռայլ։ Хмурое утро
մռայլ աոավո տ ։ ХмурОе Небо ամպամած
երկինք։
ХО’БОТ, -а կնճիթ։
ХОД, -а (-у), в ходе и в ходу, на ходе и
на ХОДУ 1. ընթացք, գնալը, շարժում։
Замедлить ход машины մեքենայի*
ընթացքը դանդաղեցներ ДаТЬ ХОД
Делу գործին ընթացք տար 2* բանելը,
աշխատելը։ ХОД ЧаСОВ ժամացույցի
բանելը։ 3. (ВХОД, nyTb) մուտք, անցք։
ХОД СО ДВОра մուտքը բակից Է։ ХОДЫ
сообщения հաղորդակցության անց-
քեր։
ХОДИТЬ, хожу, ходишь, ходят, несов.
1. քայլել, գնալ, հաճախեր ХОДИТЬ ПО
комнате սենյակում քայլեր ХОДИТЬ
В школу դպրոց հաճախել։ ХОДИТЬ
ПОД руку թևանցուկ քայլեր ХОДИТЬ
В НОГу համաչափ քայլեր 2. գործել,
բանել , աշխատեր Часы ходят верно
ժամացույց ր ճիշտ Է աշխատում։
3. երթևեկել, գնալ-գալ (փոխադրամիջոցների
մասին)։ Поезда ходят по
раСПИСаНИЮ գնացքները չվացուցակով
են երթ ևեկո ւմ։
ХОДЬБА’, -Ы քայլելր, գնար գալը։
ХОЗЯИН, -а (собственник, владелец)
տեր, սեփականատեր։ ХОЗЯИН К0-
рОВЫ կովի տերը։
ХОЗЯЙКА, -И 1* տիրուհի։ 2. տնտեսս
ւ դ, տ ան տ ի կին ։ Хорошая ХОЗЯЙ-
Ка լավ տն տեսուհի։
ХОЗЯ ЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают,
НеСОв. 1* տեր ու տնօրինություն անել է

տնօրինել* 2, տնտե սությամբ զբաղ֊
վել, տնտեսությունը վարել։
ХОЗЯ ЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое и տնտե֊
սական։ Хозяйственные товары տըն֊
տեսական ապրանքներ։ 2. (расчёт-
ЛИВЫЙ) տնարար} տնտես, տնտեսո ղ,
հաշվեն կա տ ։
ХОЗЯ ЙСТВО, -а տնտե սութ յուն։ СбЛЬ-
ское ХОЗЯЙСТВО գյուղատնտեսություն։
ХОЛМ, -а բլուրէ թումբ։
ХОЛМИСТЫЙ, -ая, -ое բլրավետ,
բլրաշատ։
ХО’ЛОД, -а 1» ցուրտ, ցրտություն։
Наступили холода ցրտերը սկսվե֊
ցին$ 2, սառնություն։ ХОЛОД СерДДЗ
սրտի սառնություն։
ХОЛОДАТЬ, -ает, несов. ցրտել, ցուրտն
ընկնել։ Х0Л0ДаеТ ցրտում Է։ || СОв.
похолодать, -ает.
ХОЛОДЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
от чего? սառչել։ У боЛЬНОГО руКИ
ХОЛОДеЮТ հիվանդի ձեռքերը սառ-
չում են։ || сов. похолодёть, -ёю, -ёешь,
-ёют.
ХОЛОДЕ’Ц, -дца դոնդող։
ХОЛОДИ’ льни к* -а 1* սառցարան։
2. սառնարան։
ХО’Л ОДНО !• սառնությամբ, սառը։
Отвечать ХОЛОДНО սառը պա տա и խա֊
նել։ 2. ցուրտ Է։ По НОЧаМ ХОЛОДНО
գիշերները ցուրտ Է։ Мне ХОЛОДНО
մրսում եմ։
ХОЛОДНЫЙ, -ая, -ое Ա սառը, պաղ,
է ՜ . ցուրտ։ ХОЛОДНЫЙ ВвТер սառր քամի։
Холодная зима дпւՐտ ձմեռ։ 2, (рав-
нодушный, бесстрастный) սառը, ան֊
տարբեր։ ХОЛОДНЫЙ ВЗГЛЯД սառը
հայացք* ХОЛОДНЫЙ Приём иառը
ընդունելություն։
Д-._ХбЛОСТО’Й, -ая, -ое ամուրի, չամուս֊
նաց ած։ ХОЛОСТОЙ МуЖЧИНЭ ամուրի
տ ղամարդ։
2. ХОЛОСТО’Й, -ая, -ое դատարկ, ան֊
, գնդակ։ ХОЛОСТОЙ выстрел ան գնդակ
կրակոց։
ХОЛСТ, -а կտավ։
ХОЛЩОВЫЙ, -ая, -ое կտավե, քաթա-
« նե։ ,
ХОР, -а երգչախումբ։
ХОРДА, -Ы լարագիծ, լար։
ХОРОВО’Ду -а շուրջպար, խմբապար։
ХОРОНИТЬ, -оню, -онишь, -онят,
несов. кого?թաղեր || сов. похоронить,
-оню, -бнишь, -бнят.
ХОРО’ШИЙ, -ая, -ее լավ։ Хорошая погода
լավ եղանակ։ Хорошее настр о-
еНИе լավ տրամադրություն։ ХорОШИЙ
ответ լավ պատասխան։ Хорошие
СПОСОбНОСТИ լավ ընդունակռւթյաւն-
ներ։
ХОРОШО’ 1. լավ։ Хорошо учиться
լավ սովորեր 2. լավ Է։ ЗдеСЬ ХОрОШО
այստեղ լավ Է։ 3. լավ, համաձայն եմ։
Хорошо, Я Приду լավ, ես կգամ։
ХОТЕ’ТЬ, хочу, хочешь, хочет, хотйм,
хотйте, хотят, несов. что? (желать)
ցանկանալ, ուզել, ուզենար
ХОТЬ ^. թեև, թեպետ, չնայած որ* ХОТЬ
и обещал, но не пришёл թեպետ խոս֊
տա ցել Էր, բայց չեկավ։ 2, գոնե,
թեկուզէ նույնիսկ։
ХО’ХОТ, -а քրքիջ> հռհռոց։
ХОХОТАТЬ, -очу, -бчешь, -бчут, несов.
ՔՐՔշալ, հռհռար
ХРА БРО (смеЛО) քաջաբար, արիաբար։
ХРАБРОСТЬ, -ти (смелость, мужество)
քաշություն, արիություն։
ХРА’БРЫЙ, -ая, -ое (смелый, мужественный)
քաջ, քաջարիէ արի։
ХРАМ, -а տ աճա ր։
ХРАНЕНИЕ, -ИЯ պահում, պահպա֊
նում, պահելը։ Сдать чемодан на
Хранение ճամպրուկը պահ տար
ХРАНИ’ТЬ ֊ню, -нйшь» -нят, несов.
ЧтО? в Чём? где? պահեէ, պահպաներ
Хранить В холодильнике и առն արա֊
նում պահեր Хранить в сердце սըր֊
տում պահել։ ХраНИТЬ ВТаЙНв գաղտ֊
նի պահեր
ХРАНИТЬСЯ, -нйтся, -нятся, несов.
պահվել, պահպանվեր
ХРАПЕ’ТЬ, -плю, -пйшь, -пят, несов.
խռմփալ, խռմփացներ
ХРЕБЕТ, -бта 1* (позвоночник) ողնա֊
շար։ 2. լեռնաշղթա։ КаВКаЗСКИЙ
Хребет Կո վկաս յան լեռնաշղթա։
ХРЕН, -Զ ծովաբողկ, ժախուկ։
ХРЕСТОМАТИЯ? -ИИ քրեստոմատիա$
ХРИПЕТЬ, -плю -пишь, -пят, несов.
խռխռալ, խռռար
ХРИПЛЫЙ, -ая, -ое խռպոտ։ ХрИП-
ЛЫЙ ГОЛОС խռպոտ ձայն։
ХРИ’ПНУТЬ -ну, -нешь, -нут, несов.
խռպոտել, ձայնը կտրվեր\\Շ08. ОХрЙП-
нуть, -ну, -нешь, -нут.
ХРОМАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
կաղար Хромать на правую ногу աջ
ոտքով կաղար
ХРОМО’ И, -ая, -ое կաղ, կաղլիկ։
ХРО НИКА, -И ժա մանակագրություն։
ХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (длительный,
затяжной, продолжительный)
խրոնիկական, տևական, երկարատև»
Хроническая болезнь խրոնիկական,
հիվանդություն։
ХРОНОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ժա-
մ անա կա գրական ։

ХРОНОЛО’ГИЯ, -ИИ Ժւսմ ան ш (լա դր п ւ֊
թյուն։
ХРУ’ПКИЙ, -ая, -ое փուխր, բեկուն,
դյուրաբեկ* ХруПКИЙ СНвГ փուխր
ձյունt Хрупкий лёд դյուրшբեկ սառույց
։
ХРУСТ, -а ճռթճռթոց, ճռթոց։
ХРУСТА’Jib, -ЛЯ բյուրեղա պակի։
ХРУСТА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое բյուրեղ.
ապակյա, բյուրեղա պակու։
ХРУСТЕТЬ, -ТЙТ, -ТЯТ, несов. ճռթճռթալ։
1. ХРЯЩ, -а կռճիկ, աճառ։
2. ХРЯЩ, -а (щебень) մանրախիճ։
ХУДЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
от чего? նիհարել։ || сов. похудеть,
-ею, -ёешь, -ёют.
ХУДОЖЕСТВЕННО գեղարվեստականորեն
, գեղարվեստորեն։

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ, -ти գեղարվեստականություն
։
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое գեղարվեստական
։ Художественная
Литература գեղարվեստական գրականություն
։
ХУДОЖНИК, -а /. (живописец) նկարիչ*
2* գեղարվեստագետ, արվե ստա֊
դետ։
1. ХУДО Й, -ая, -бе (тощий) նիհար,
վտիտ։ Худая ДеВОЧКа նիհար աղ֊
շիկ։
2. ХУДО’Й, -ая, -ое (плохой) վատ։ Худая
весть վատ լուր*
ХУТОР, -а ագարակ, խուտոր*
ХУТОРЯ НИН, -а ագարակաբնակ,
ագարակատեր։

Ц

ЦА’ПЛЯ, ֊И ձկնկուլ։
ЦАРА’ПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1* кого? что? ճան կռել, չանդռեի
քերծեր Царапать руку ձեռքը ճանկ-
ռեր 2, что? խազմզել, խզբզեր || СОв.
ко 2 знач. нацарапать, -аю, -аешь,
-ают и к 1 знач. оцарапать, -аю,
-аешь, -ают.
ЦАРА’ ПИНА, -Ы քերծվածք , ճանկըռ-
վածք, չանգռվածք։
ЦАРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
(преобладать, господствовать) տիրել*
ԻւԻեւ։ В лесу царит тишина
անտառում լռություն Է տիրում։
ЦАРИ’ЦА, -Ы թագուհի։
ЦА’РСТВО, -а թագավորություն, աշխարհ
։ Животное царство կենդանական
աշխարհ։
ЦАРЬ, -рЯ թագավոր, արքա։
ЦВЕСТИ’, цветёт, цветут, несов. ծաղկել,
փթթեր В саду цветёт яблоня
այգում ծաղկում Է խնձո բենին ։
ЦВЕТ, -а դույն։ Яркие цвета վառ
գույներ ։
ЦВЕТНИ’ К, -а 1* ծաղկանոց։ 2. (клум-
ба) ծաղկաթումբ։
ЦВЕТНО’Й, -ая, -ое գունավոր։ Цветные
карандаши գունավոր մատիտներ
։
, ЦВЕТО’К, ‘Тка ծաղիկ։ Собирать цветы
В ПОЛе ծաղիկներ քաղել դաշտում։

ЦВЕТО’ЧНЫЙ, -ая, -ое ծաղկի, ծաղ
կային։ Цветочный магазин ծաղկի
խանութ*
ЦВЕТУЩИЙ, -ая, -ее 1* ծաղկող։
2. ծաղկուն, ծաղկափթիթ* ЦвеТуЩИИ
СаД ծաղկուն այգի։ ЦвеТуЩИЙ ВИД
ծա ղկափթիթ տեսք։
ЦЕДИТЬ, цежу, цедишь, цедят, несов.
ЧтО? քամել, զտել {հեղուկը)։
Цедить бульон մսաջուրը քամել։
ЦЕЛЕ’БНЫЙ, -ая, -ое բուժիչ, բուժական,
առողջարար։ Целебные свойства
բուժիչ հատկություններ։
ЦЕЛЕВОЙ, -аЯ, -6е նպատակային,
նպատակավոր։
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое
նպատակասլաց, նպատակամետ*
ЦЕЛЕСООБРАЗНО նպատակահարմար
կերպով, նպատակահարմարորեն։ Це*
лесообразно распределить своё
ВреМЯ իր Ժամանակը նպա տակահար-
մար կերպով դա սավորեր
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое Ьպա-
տա կահ ա ր մ ա ր t
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННО նպտտակասը.
լաց կերպով*
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, -ая, -ое նր-
պատա կա սլաց , նպատակամետ։
ЦЕЛИКО’М (полностью, всецело) ամ-
բողջովին, ամբողջապես, ամբողջու֊
թյամ բ։

ЦЕЛИНА’, -Ы խոպան։ ПоДНЯТаЯ Ц6ЛИ-
на հերկած խոպան։
ЦЕ’ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
в кого? во что? (метить) նշան բռնել։
II сов. нацелить, -лю, -лишь, -лят.
ЦЕ’ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, -лятся,
НеСОв. в КОгО? вО Что? նշան բռներ
|| сов. нацелиться, -люсь, -лишься,
-лятся.
ЦЕЛОВАТЬ, -лую, -луешь, -луют,
несов. кого? что? համբուրեր || сов.
поцеловать, -лую, -луешь, -луют.
ЦЕЛОСТНЫЙ, -ая, -ое (цельный)
ամ բո ղջական։
ЦЕЛОСТЬ, -ТИ անվնասություն, ամ֊
բո ղջո ւթյուն։
ЦЕЛЫЙ, -ая, -ое (весь) ամբողջ,
ողջt լրԻՎ* Целый день ամբողշ օրը։
2* (невредимый) անվնաս, ողջ, անվթար
։ Вернуться цел и невредим
վերադառնալ ողջ և առողջ։
ЦЕЛЬ, -ЛИ 1* (мишень) նշան, նշանակետ,
թիրախ։ 2 . նպատակ, նպատակակետ
։ Преследовать определённую
ЦеЛЬ որոշակի նպատակ հե տապըն-
դեր
ЦЕ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (целостный) ամբողջական,
միակտուր։
ЦЕМЕНТИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, СОв. и несов. ցեմենտել։ || СОв.
также зацементировать, -рую, -ру-
ешь, -руют.
ЦЕНИТЬ, ценю, ценишь, ценят, несов.
кого? что? գնահատեր Дорого ценить
թանգ գնահատեր
ЦЕНА’, -ы դին։ Цена книги 1 рубль
գրքի գինը 1 ռուբլի Է։ ВЫСОКО ЦеНИТЬ
բարձր գնահատեր Ценить по заслу-
ГаМ Ըստ ծառայությունների ղն ա հատեր
ЦЕ’ННОСТЬ, -ти 1* (цена, стоимость)
արժեք, դին։ Картина большой ценности
բարձր արժեքի նկար։ 2. (важ-
НОСТЬ, значение) արժեքավորություն ,
կարևորություն, արժեք։ ПраКТИЧеС-
кая ценность предложения առաջարկության
գործնական արժեքը։
3. արժեք, մեծարժեք իր։ Материаль-
ные ценности նյութական արժեքներ ։
ЦЕННЫЙ, -ая, -ое 1* արժեքավոր,
թանկարժեք։ Ценные вещи թանկարժեք
իրեր։ 2. գնահատված։ ЦеННОе
ПИСЬМО գնահատված նամակ։ ЦеННЭЯ
ПОСЫЛКа գնահատված ծանրոց։
ЦЕНТР, -а կենտրոն։ Центр круга շըր֊
ջան ի կենտրոնը։ ЦеНТр ГОрОДа քաղաքի
կենտրոնը։ АдМИНИСТрЭТИВНЫЙ
ЦеНТр վարչական կենտրոն։ БЫТЬ В
центре внимания ուշադրության կենտրոնում
լիներ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, ИИ կենտրոնացում
։
ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь,
-зуют, сов. и несов. что? (сосредоточить,
сосредоточивать) կենտրոնացներ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое կենտրոնական
։ Центральная улица города
քաղաքի կենտրոնական փп ղոдը։\]^И՜
Тральные газеты կենտրոնական թերթեր
։
ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ, -ая, -ое կենտրո.
նա խույս։ Центробежная сила կեն-
տրոնախույս ուժ։
ЦЕНТРОСТРЕМИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -06
կենտրոնաձիգ։ Центростремитель-
ная сила կենտրոնաձիգ ուժ։
ЦЕПЕНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
от чего? ընդարմանալք թմրել, փայտանալ
։ || сов. оцепенеть, -ею, -ёешь,
-ёют.
ЦЕПКИЙ, -ая, -ое կպչուն, կառչուն։
Цепкие КОГТИ կառչուն ճանկեր։
ЦЕПЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яются,
несов. за кого? за что? կառչել, կպչել,
փաթաթվել, բռներ
ЦЕПНОЙ, -ая, -ое շղթայական, շղթա֊
յի, շղթայավոր։
ЦЕПО’ЧКА, -И բարակ շղթա, շղթա։
ЦЕПЬ, -пи շղթա։ Посадить собаку на
ЦеПЬ շանը շղթայով կապեր
ЦЕРЕМО’НИЯ, «ИИ արարողություն,
ծես, հանդես։ Свадебная церемония
հարսանյաց հանդես։
ЦЕРКОВЬ, -КВИ եկեղեցի։
ЦЕХ, -3 արտադրամաս։
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, -ИИ քաղաքակրթություն
։
ЦИЛИ НДР, -а գլան։
ЦИНГА’, -Й լնդախտ։
ЦИНИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое անպատկառу
անամոթ, ցինիկ։
ЦИНО ВКА, -и խսիր։
ЦИРК, -а կրկես։
ЦИРКОВО’Й, -ая, -ое կրկեսային, կըր-
կե սի։
ЦИРКУЛИРОВАТЬ, -рует, -руют, не-
СОв. շրջանառել, շրջապտույտ գործեր
ЦИРКУЛЬ, -ЛЯ կարկին։
ЦИРКУЛЯЦИЯ, -ИИ շրջանառություն։
ЦИРКУЛЯЦИЯ КрОВИ արյան շրջանառություն
։
ЦИТАТА, -Ы քաղվածք, մեջբերում։
Привести цитату քաղվածք բերել։
ЦИТИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют,
несов. кого? что? մեջբերեի մեջբե-

րում կատարել։ || СОв. 1фОЦИТЙрОВаТЬ,
-рую, -руешь, -руют.
ЦИФЕРБЛАТ, -а թվացույց, թվահար֊
թակ։
ЦИ’ФРА, -Ы 1* թվանշան։ РиМСКНе

Цифры հռոմեական թվանշաններ։
2. թիվ։ Круглая цифра կլոր թիվ։
ЦЫГАН, -а գնչու։
ЦЫГАНКА, -И գնչուհի։
ЦЫГАНСКИЙ, -ая, -ое գնչուական։
ЦЫПЛЁНОК, -нка ճուտ (հավի)

Ч

ЧАЕВОДСТВО, -а թեյաբուծություն։
ЧАЙ, чая (чаю) թեյ։ Чай в прикуску
կծովի թեյ։
ЧА’ЙКА, -и пГпГ,
ЧА’ЙНИК, -а թեյաման,
ЧАЙНЫЙ, -ая, -ое թեյի, Чайная
ЛОЖКа թեյի գդալ։
ЧАН, -а դուռ, կիսատակառ։
ЧАС, -а (-у) Ժամ։ В два часа дня ցերեկ֊
վա ժամը երկուսին։
1. ЧАСОВО’Й, -ОГО ժամապահ։ СмвНИТЬ
ЧаСОВОГО Ժամապահին փո խարիներ
2. ЧАСОВО’Й, -ая, -ое 1. մի ժամվա, մի
Ժամ տևող։ Часовой перерыв մի
ժամվա ընդմիջում։
3. ЧАСОВО’Й, -ая, -6е ժամացույցի։
Часовой завод ժամացույցի դործա֊
ր ան։
ЧАСОВЩИ К, -а ժ ա մ ա գո ր ծ,
ЧАСТИ’ЦА, -Ы մասնիկ,
ЧАСТИЧНО մասնակիորեն, մասամբ։
ЧАСТИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое մասնակի,
Частичные изменения մասնակի փո֊
փո խո ւթյո ւններ,
ЧАСТНОЕ, -ОГО քանորդ,
ЧАСТНОСТЬ, -ТИ մանրամասնություն։
ЧАХТНЫЙ, -ая, -ое մասնավոր։ Част-
НЫЙ случай մասնավոր դեպք։ ЧаСТ-
НЫЙ ВОПрОС մասնավոր հարց։ ЧаСТ-
ная собственность մասնավոր սեփա-
կանություն։
ЧАХТО 1 * (нередко) հաճախ, հաճախակի
։ Часто болеть հաճախ հիվանդանալ
։ 2, (гуСТО) խի ւո֊խ ի տ , մոտմոտ
։
ЧАСТОТА’, -Ы հաճախություն։ ТОК ВЫ *
СОКОЙ частоты բարձր հաճախության
հոսանք։
ЧАСТОТНОСТЬ, -ТИ հաճախականություն
։ Частотность употребления
СЛОВ բառերի գործածության հաճախականությունը
։

ЧА’СТЫЙ, -ая, -ое 1* (густой) խիտ,
հոծ։ ЧаСТЫЙ Лес խիտ անտառ։ 2. հա֊
ճախակի, հաճախ, հաճախադեպ։ ЧаС-
тые встречи հաճախակի հանդիպումներ
։
ЧАСТЬ, -ТИ 1* մաս։ Часть ДНЯ օրվա մի
մասը։ Делить на части մասերի բա֊
ժաներ Части машины մեքենայի մա֊
սերը։ Роман в трех частях երեք
մասերից բաղկացած վեպ։ УчебН<Ш
ЧаСТЬ ուսումնական մաս։ БОЛЬ-
шей частью մեծ մասամբ։ Части
речи խոսքի մասեր։ 2* զորամաս։
Танковая часть տանկային զորամաս։
ЧАСЫ’, -бв ժամացույց։ КарМЭННЬЮ
часы գրպանի ժամացույց ։
ЧАША, -И թաս, գավաթ։
ЧА’ШКА, -и գավաթ, բաժակ։ Чашка
ЧаЮ մի բաժակ թեյ։ 2* նժար։
ЧА ЩА, -и թավուտ։ ЛеСНЗЯ Чаща անտառի
թավուտ։
ЧА’ЯНИЕ, -ия (надежда, ожидание)
հույս, սպասում, ակնկալություն։
ЧЕ’Й, чья, чьё ում, որի։ Это чей карандаш?
այգ ո՞ւմ մատիտն է։
ЧЕКА НИТЬ, -ню, -нишь, -нят, несов.
ЧШО? քանդակադրոշմել} դրվագել
(մետաղի վրա)։ || сов. вычеканить,
-ню, -нишь, -нят.
ЧЕКА’НКА, -И 1* քանդակադրոշմում,
դրվագում {մետաղի վրա)։ 2. դրվագ,
նախշ (մետաղե շինվածքների վրա)։
1. ЧЕЛНО’К, -а մակույկ։
2. ЧЕЛНО’К, -а մաքոք (կարի մեքենայի)։
ЧЕЛОВЕ’К, -а մարդ։ Хороший человек
լավ մարդ։ МОЛОДОЙ ЧеЛОВек! երի տա֊
սա րդ։
ЧЕЛОВЕКОЛЮ’БИЕ, -ИЯ մարդասիրու-
թյուն։
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое մարդա
կերպ։ Человекообразная обезьяна
մարդակերպ կապիկ։

ЧЕЛО ВЕЧ ЕС КИЙ, -ая, -ое մաբգկա-
յին, մարդու։ Человеческое чувство
մա րդկային զգացմունքt
Ч ЕЛО BE’Ч ЕСТ ВО, -а մարդկություն։
ЧЕЛОВЕ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (отзывчивый,
гуманный) մարդկային։ Человеч-
H06 ОТНОШеНИе մարդկային վերա-
բերմունք։
ЧЕЛЮСТЬ, -ТИ ծնոտ։ НИЖНЯЯ И
верхняя челюсти ստորին և վերին
ծն ո տները։
ЧЕМ U քան։ Брат старше, чем сестра
եղբայրը ավելի մեծ է, քան քույրը։
2. փոխարեն, փոխանակ։ Чем ЖЭЛеТЬ
о сказанном, лучше не говорить
փոխանակ զղջալու ասածի Համար,
ավելի լավ է չասել։ 3. որքան։ Чем
раньше, тем лучше որքան շուտ,
այնքան լավ։
ЧЕМОДА’Н, -а ճամպրուկ։
ЧЕПУХА’, “й (вздор, чушь) անհեթեթություն,
դատարկ բան, բար բա֊
ջանք։
ЧЕРВИ’ВЫЙ, -ЭЯ, -Об որդնած, որդ֊
նո տ։
ЧЕРВЬ, -ВЯ 1 որդ, ճիճու։ Дождевой
ЧЕРВЯ’К, -a J червь անձրևաորդ։
ЧЕРДА’К, -а ձեղնահարկ։
ЧЕРЕДОВАНИЕ, -ИЯ հերթագայում,
հերթ ադա յ ութ յուն։ Чередование глас-
НЫХ ձայնավորների հերթագայություն
։
ЧЕРЕДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
несов. кого? что? с кем? с чем? հերթագայել,
իրար հաջորգեցնել։ ЧереДО-
вать Труд С развлечениями աշխատանքին
հաջորգեցնել զվարճալիքները
։
ЧЕРЕДОВАТЬСЯ, -дуюсь, -дуешься,
-дуются, несов. с кем? с чем? հերթագայվել,
իրար հաջորդել։
Ч Е’РЕЗ, через кого? через что? 1. վրայով։
Через горы սարերի վրայով։ 2. միջով։
ИДТИ Через лес անտառի միջով գնալ։
3. միջոցով։ Сообщить через товарища
ընկերոջ միջոցո վ հայտնել։
4 . անց, հետո։ Через ДВа года երկու
տարի հետո։
ЧЕРЁМУХА, -И թխենի։
ЧЕРЕНО’К, -нка и (рукоятка) կոթ,
դաստակ։ Черенок ножа դանակի
կոթ։ 2, տերևակոթ, կոթուն։ ЧервНОК
листа տերևակոթ։
ЧЕ РЕП, -а դանգ։
ЧЕРЕПА’ХА, -и կրիա։
ЧЕРЕПА’ШИЙ, -шья, -нтье կրիայի։
ЧЕРЕПИ’ЦА, -Ы կղմինդր։
ЧЕРЕПИ ЧНЫЙ, -ая, -ое կղմինդրի,
կղմինդրե։
ЧЕРЕПНОЙ, -ая, -бе գանգի, գանգային
։
ЧЕРЕПО’К, -пка խեցի, խեցիկ, խեցեղենի
կտոր։
ЧЕРЕСЧУР (слишком) չափազանց 9
Чересчур МНОГО չափազանց շատ г
ЧЕРЕШНЯ, “НИ 1* կեռա и։ 2* կեռա и են ի $
ЧЕРНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
1« от Чего? սևանար 2. սևին տար
И сов. к 1 знач. почернеть, -ёю, -ёешь,
-ёют.
ЧЕРН И’КА, -И 1» հա պա լա и։ 2, հապալասենի
։
ЧЕРНИЛА, -йл թանաք։ Синие чернила
կա պույտ թանաք։
ЧЕРНИ’ЛЬНИЦА, -ы թանաքաման։
ЧЕРНИ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое թանաքի,
Чернильное ПЯТНО թանաքի բիծ։
ЧЕРНОВИ’К, -а սևագրություն, սևադիր
։
ЧЕРНОВОЙ, -ая, -бе սևադիր, սևագրության
։ Черновой вариант проекта
նախագծի սևագիր տ ար բերակը»
Черновая тетрадь սևագրության
տետր։
Ч ЕРНОГЛА’ЗЫЙ, -ая, -ое սևաչյա։
ЧЕРНОЗЁМ, -а սևահող։
ЧЕРНОКОЖИЙ, -ая, -ее սևամորթ։
ЧЕРНОРАБОЧИЙ, -его (разнорабочий)
սևագործ բանվոր։
ЧЕРНОТА’, -Ы սևություն։
ЧЁРНЫЙ, -ая, -ое սև,
ЧЕ РПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? 1. քաշել, հանել (հեղուկ, հող)»
Черпать воду КОВШОМ շերեփով ջուր
հաներ 2, (приобретать) քաղել, առնել,
վերցներ Черпать силу ուժ առներ
ЧЁРСТВЫЙ, -ая, -ое 1 — քարթու։ Чёрствый
хлеб քարթու հաց։ 2. (беЗДуНЬ
НЫЙ) անհոգի, խստասիրտ։
ЧЁРТ, -а գրող, սատանա։
ЧЕРТА’, -ы U (линия) գիծ։ 2. (граница,
Предел) սահման, սահմանագիծ։
ЧЕРТЁЖ, -ежа գծագիր, գծանկարi
Чертёж здания շենքի գծագիրը։
ЧЕРТЁЖНИК, -а գծագրիչ, գծագրող։
ЧЕРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое գծագրական,
գծագրության։ ЧертёжНЫЙ СТОЛ գը-
ծա գրական սեղան։
ЧЕРТИТЬ, черчу, чёртишь, чёртят,
несов. что? 1• գծել, գիծ քաշել։ 2. գը֊
ծագրեր || сов . начертить,, -ерчу*
-ёртишь, -ёртят.
ЧЁРТОЧКА, -и գծիկ։
ЧЕСАТЬ, чешу, чёшешь, чешут, несов.
что? քորեր Чесать руку ձեռքը
քորեր 2. кого? что? (причёсывать

սանրեր Чесать волосы ребёнку
երեխայի մազերը սանրել։ Յւ HfTlO?
գզել, դզելով զտել։ ЧбСЗТЬ лён վուշը
գզելt || сов . к է знач. почесать, -ешу,
-ёшешь, -ёшут.
ЧECHO’К, -а (-у) սխտոր։
ЧЕХТНО ազնվորեն, ազնվաբար։ ЧеСТНО
Признаться ազնվորեն խոստովանել։
ЧЕ’СТНОСТЬ, -ТИ ազնվություն։
ЧЕХТНЫЙ, -ая, -ое ազնիվ։ Честный
заработок ազնիվ վաստակ։ Честное
СЛОВО ազնիվ խոսք։
ЧЕСТОЛЮБИ ВЫЙ, ая, -ое 1. փառա-
սեր, փառամոլ։ 2. փառա սիրական ,
փառամոլական t
ЧЕСТЬ, -ТИ պատիվ, հար գանք t ДеЛвТЬ
честь հարգանք բերել։ СЧИТЭТЬ 33
ЧеСТЬ պատիվ համարել։
ЧЕТВЕРГ, -3 հինգշաբթի։
ЧЕТВЕРО, -рых լորս հոգի, չորս հո֊
գով, չորսը։
ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, -ИЯ քառյակ։
ЧЕТВЕРТЬ, -ти 1* քառորդ։ Четверть
часа քառորդ ժամէ 2, քառորդ (ուսումնական
տարվա}։ Отметки за
Четверть քառորդի գնահատականներ։
ЧЁТКИЙ, ■ЭЯ, -Ое պարզ, պարզորոշ*
Чёткая надпись պարզ մակագրություն
։
ЧЁТКО պարզ, պարզորոշ կերպով։
ЧЁТНЫЙ, -ая, -ое զույգ։ Чётные числа
զույգ թվերէ
ЧЕТЬГРЕ, четырёх, четырём, четырьмя,
О Четырёх չորս։
ЧЕТЫРЕЖДЫ չոր и անգամ։ ЧбТЫреЖ-
ДЫ ДВа 1ՐՐԱ անգամ երկու։
ЧЕТЫРЕСТА, четырёхсот, четырёмстам,
четырьмястами, о четырёхстах
չորս հարյուր։
ЧЕТРЫ ЁХГРА’ННЫЙ, -ая, ое քառանիստ,
քառակոզ։
ЧЕТЫРЁХСТОРО ННИЙ, -яя, -ее բա-
ռակո ղմ։
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК, -а քառան.
կյունի։
ЧЕТЫРЁХУГО ЛЬНЫЙ, -ая, -ое քառ.
անկյունt
ЧЕТЫРЁХЭТА’ЖН ЫЙ, -ая, -ое չորս
հարկանի, քառահարկ։ ЧеТЫрёхЭТЭЖ-
ное здание չորս հարկանի շենք։
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, -ТИ տասնչորս։
ЧЕХО Л, -хла ծածկոց, շապիկ (իրերի)։
Чехол ДЛЯ ружья հրացանի շապիկ*
ЧЕЧЕВИ’ЦА, -ы ոսպ։
ЧЕШУЯ’, -уй թեփուկ, թեփ։ Рыбья
чешуя ձկան թեփուկ* чиж, -а ազնվասարեկ, տարինոս։ .
1. ЧИНИТЬ, чиню, чйнишь, чинят, не-
°08, ЧГПО*? նորոգել, կարկատել։ ЧйНИТЬ
часы ժամացույցը նորոգելt ЧИНИТЬ
брЮКИ շալվարը կարկատել։ || Շ0$>
починить, -иню, йнишь, -йнят.
2. ЧИНИТЬ, чиню, чйнишь, чинят.
несов. что? սրել, Հայր հանել։ Чинить
карандаш մատիտը սրել։ || СОв.
очинить, -иню, -йнишь, -йнят.
ЧИСЛЕННОСТЬ, ти քանակություն,
թիվ} քանակ։
ЧИХЛЕННЫЙ, -ая, -ое թվական, քանակական
։ Численное превосход
СТВО թվական գերազանցությունէ
ЧИСЛИТЕЛЬ, -ЛЯ համարիչ։
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, -ого թվական։ Имя
числительное թվական անունt
ЧИСЛО’, -а 1* թիվ։ Простое ЧИСЛО պարզ
թիվ։ 2. (дата) թիվ* ամսաթիվ։ Шес-
Того числа ամսի վեցինt з. (числен-
НОСТЬ) քանակ, թիվ։ ЧИСЛО уЧвНИКОВ
աշակեր տների քանակը (թիվը)։
ЧИСГИЛЬЩЙК, -а սրբող, մաքրող։
ЧИСТИЛЬЩИК сапог կոշիկ սրբող։
ЧИХТИТЬ, чищу, чистишь, чистя!
несов. ь кого? что? մաքրել, սրբեր
Чистить зубы ատամները մաքրել
Чистить ботинки կոշիկները սրբեր
2* Что? մաքրել, կլպել, կճպել։ ЧиС-
тить апельсин նարինջ կլպել։ 3, что
զտել, մաքրել։ || СОв, К 1 ЗНйЧ . ВЫЧИСТИТЬ,
-чищу, -чистишь, -ЧИСТЯТ и
ПОЧИСТИТЬ, -чйщу, -чйстишь, -чйс֊
тят, ко 2 знач. очистить, очищу,
очйстишь, очйстят.
ЧИХТО 1* մաքուր, մաքուր կերպովг
Чисто подмести մաքուր ավլել։ ЧИСТО
ГОВОрИТЬ ПО-руССКИ ռուսերեն մաքուր
խոսել։ 2, մաքուր Է։
ЧИСТО ВОЙ, -ая, -ое մաքրագիր, մ աք
րագրութ յան։
ЧИСТОПИСАНИЕ, -ИЯ վայելչագրու֊
թյունt
ЧИСТОПЛО ТНЫЙ, ая, ое մաքրա-
սեր։
ЧИСТОСЕРДЕ ЧНО (искренно, откро
венно) բաց սրտով, անկե ղծորեն։
ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое (искрен
ний, откровенный) բացսիրտ, ան
կեղծ, սր տա բաց։
ЧИСТОТА’, -ы մաքրություն։ СобЛЮДЗТЬ
ЧИСТОТУ մաքրություն պահպանել։
ЧИСТЫЙ, -ая, -ое 1* մաքուր։ ЧИСТЗЯ
рубашка մաքուր շապիկ։ Чистая вода
մաքուր չուր։ ЧИСТЫЙ ВОЗДуХ մա քով
օդ։ Чистые руки մաքուր ձեռքեր։
ЧИСТОГО сердца մաքուր սրտով։ С чис*
ТОЙ совестью մաքուր խղճով։ Чистое
небо մաքուր երկինքt 2* մաքուր,
զուտ, անխառն։ Чистая ШврСТЬ մաքուր
բուրդ։ Чистое ЗОЛОТО զուտ ոսկի<

ЧИТА ЛЬНЯ, ни ընթերցարան։
ЧИТАТЕЛЬ, -ЛЯ ընթերցող։
ЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают> несов.
кого? что? կարդալ, ընթերցել։ ЧИТЯТЬ
газету լրագիր կարդալ։ Читать Чехова
Չեխով կարդալ։ Читать ПрО
себя մտքում կարդալ։ ЧИТЭТЬ ЛеКЦИЮ
դա սա խո ип ւթյո ւն կարդալ Լդասա֊
խոսել)։ || сое. прочит£ть, -эю, -аешь,
-ают.
ЧИХАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
փռշտալ։ || СОв. ЧИХНУТЬ, -Ну, -нёшЬ,
-нут.
ЧИХНУТЬ см. чихать.
ЧЛЕН, -a ք. անդամ։ Член семьи ընտանիքի
անդամ։ Член Профсоюза արհ֊
միության անդամ։ ЧлеНЫ преДЛОЖе-
НИЯ նախադա ипւթյան անդամներ։
2* Հոդ (քերականական)։ ОпрвДелён-
НЫЙ член որոշիչ հող։
ЧЛЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сое.
что? (расчленять) բաժանեի անդամատել,
մասն ատել։ || СОв. раСЧЛв-
нйть, -ню, -нйшь, -нят.
ЧЛЕ’НСТВО, -а անդամություն։
ЧРЕЗВЫЧА ЙНО չափազանց, Через-
вычайно рад չափազանց ուրախ
եմ։
ЧРЕЗВЫЧА ЙНЫЙ, ая, ое U (исключительный)
բացառիկ, լափա֊
զանց։ ЧреЗВЫЧаЙНЫЙ успех բացառիկ
հաջողություն։ 2 * արտակարգ*
Чрезвычайное заседание ար տա֊
կարգ նիստ։
ЧРЕЗМЕРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое չափազանց
մեծ, անլափ մեծ, լափից դուրս։
ЧТЕ’НИЕ, ИЯ ընթերցում, ընթերցելը,
կարդալը, ընթերցանություն։ Вне-
классное чтение արտադասարանա֊
յին ընթերցանություն։
ЧТИТЬ, чту, чтишь, чтят (и чтут),
несов. кого? что? հար գել, մե ծար ել,
պատվել։ ЧТИТЬ ПаМЯТЬ ПОГИбШИХ
героев զոհված հերո սների հիշատակը
հարգել։
1. ЧТО, чего, чему, что, чем, о чём ինչ$
Что случилось? ի՞նչ է պատահել*
2* ЧТО որ։ Жаль, что не успеем ափսոս,
որ լենք հասցնի։
ЧТОБ (И ЧТОбы) որպեսզի, որ։ Тороп-
люсь, чтобы не опоздать на поезд
շտապում եմ, որպեսզի գնացքից
չուշանամ։
ЧТО ЛИБО, чего-либо, чему-либо,
что-либо, чём-либо, о чём-либо
ЧТО’-НИБУДЬ, чего-нибудь, чему-
нибудь, что-нибудь, чём-нибудь,
0 чём-йибудь մի բան, որևէ բան*
ПрийёСй мне что-нибудь (что-либо)
ПОЧИТаТЬ ինձ համար կարդալու մի
բան բեր*
ЧТО’ТО, чего-то, чему-то, что-то, чём-
то, О чём-то ինիոր բան, մի բան։
Что-то упало сверху ինլ֊որ բան
ընկավ վերևից։
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ զգայոլ֊
նություն, դյուրազգացություն։
ЧУВСТВИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ?. вчг
գա յուն, դյուրազգաց, դյուրազգա֊
յուն* Чувствительный ребёнок զգա*
յուն երեխա։ 2 . (ощутительный, зна-
чительный) զգալի, շոշափելի։ ЧуВ-
ствительная жара զգալի շոգ։
ЧУ’ВСТВО, -a Ա զգայություն։ ЧуВСТВО
ОбОНЯНИЯ հոտոտելիքի զգայություն։
Органы чувств զգայարաններ։ 2. գի֊
տակց ութ յուն, ուշք։ ЛИШИТЬСЯ
чувств ուշքը կորցնել։ ПрИВеСТИ B
ЧуВСТВО ուշքի բերել։ 3. զգացում,
զգացմունք։ ЧуВСТВО раДОСТИ ուրա֊
խութ յան զգաց ում։ ЧуВСТВО ЛЮбВИ
սիրո զգացմունք։
ЧУ’ВСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь, -тву-
ют, несов. кого? что? զգալ։ Чувствовать
боль ցավ զգալ։ Как ВЫ Себя
чувствуете? ինչպե*ս եք ձեզ զգում։
|| сое. почувствовать, -твую; -твуешь,
твуют.
ЧУВСТВОВАТЬСЯ, -твуется, -твуют-
ся, несов. զգացվել* Чувствуется
Приближение ЗИМЫ ձմռան մոտենալը
զգացվում Է։ || сов. почувствоваться,
-твуется, -твуются.
ЧУГУН, -3 լուգուն, թուշ։
ЧУГУ’ННЫЙ, -ая, -ое չուգունե, թո*»
շե։
ЧУДА’К, -а տարօրինակ մարգ։
ЧУДЕ’СНЫЙ, -ая, -ое (чудный, отличный,
великолепный) հիանալի,
հրաշալի, սքանչելի։
ЧУДНО’Й, -ая, -ое (странный, удивительный)
տարօրինակ, զարմ անալի յ
օտարոտի։ ЧуДНОЙ ВОПрОС տարօրի֊
նակ հարց։
ЧУ’ДНЫЙ, -ая, -ое (чудесный, отличный,
великолепный) հիանալի, հրա֊
շալի, սքանչելի։ ЧуДНЭЯ ГЮГОДЭ հիա-
նալի եղանակ։
ЧУ’ДО, -а *. հրաշք։ 2* հրաշալիք* ЧуДО
ПрИрОДЫ բնության հրաշալիք*
ЧУДО’ВИЩЕ, -а հրեշ, ճիվաղ*
ЧУДО’ВИЩНЫЙ, -ая, -ое и հրեշայինյ֊
հրեշավոր։ 2. ահռելի, վիթ խ արի։
ЧУЖБИ’НА, -Ы օտար երկիր, օտար աշխարհ,
օտարություն* ]ЖИТЬ НЗ Чу Ж-
бине օտարության մեչ ապրել, о տար
երկրռւմ ապրել*

ЧУЖДАТЬСЯ» -аюсь, аешься, -&отся,
несов. кого? чего? խուսափեի խույս
տալ։ ЧуЖДаТЬСЯ ЗНаКОМЫХ ծանոթ-
ներից խուսափելt
ЧУЖО’Й, -ая, -6е 1* ուրիշի։ Чужое
ПИСЬМО ուրիշի նամակըէ 2* օտար,
ուրիշ, անհարազատ։ В ЧуЖОМ ГОрОДв
օտար քաղաքում։
ЧУЛА’Н, -а խորդանոց։
ЧУЛО’К, -лка գուլպա* Пара чулок մի
զույգ գուլպաէ
ЧУЛО ЧНЫЙ, -ая, -ое գուլպայի։
ЧУМА , •Ы Ժանտախտ։
ЧУТКИЙ, -ая, -ое 1* զգայուն# 2. (от՝
ЗЫВЧИВЫЙ) կարեկից, նրբազգաց։
Чуткое отношение կարեկից վերա
բերմունք։

Ч УТЬ է * (едва, еле) հազիվ։ Чуть живой
հազիվ կենդանի։ 2. (немного, слегка)
մի քիլ, մի թեթև, թեթև ակի։ ЧуТЬ
лучше մի քիլ ավելի լավ։ ЧуТЬ ПОЗЖв
քիլ հետո։
ЧУТЬЕ, -ТЫЗ h Հոտառություն։ ЧуТЬё у
СОбакИ շան Հոտառություն։ 2, նրբ ա*
զգացություն։
ЧУЧЕЛО, -3 խրտվիլակ։
ЧУШЬ, -ши (вздор, чепуха, нелепость,
ерунда) անհեթեթություն է դատարկ
բան։
ЧУ’ЯТЬ, чую, чуешь, чуют, несов,
1* кого? что? զգալ, հոտն առնել։
2* что? զգալ, կռահել։ || СОв, ПОЧу-
ять, -ую, -уешь, -уют.

Ш

АБЛО’Н, -а ձևանմուշ, կա ղա պար։
АГ, -а (-у), в шагу, на шагу, о шаге
քայլ, քայլափոխt Два ШЭГЭ երկու
քայլ։ На каждом шагу ամեն քայլափոխում
։ В нескольких шагах մի
քանի քայլի վրա։ Шаг За ШЭГОМ քայլ
առ քայլ։
ШАГАТЬ,’ -аю, -аешь, -ают, несов.
քայլել։
ШАГОМ քայլով, քայլելով։ ИДТИ ШЭ-
ГОМ քայլելով գնալ։
ША’ЙБА, -Ы տափօղակ։
ШАЙКА, -И հրոսակախումբ, հրոսակ,
խումբ։
Ш A KAMI, -a շնագայլ, չախկալ։
ШАЛА’Ш, -а քողտիկ, հոլիկ։ РыбаЧИЙ
ШаЛаШ ձկնորսական քողտիկ։
ШАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
լարություն անեի չարաճճիություն
անել։
ШАЛОСТЬ, -И չարություն f չարաճճիություն
։
ШАЛУН, -а չարաճճի, չար տղաt
ШАЛУНЬЯ, -НЬИ չարաճճիt չար աղ֊
էիկ։
ШАЛЬ, -ЛИ շալ։
ША’ПКА, *И գլխարկ։
ШАР, -а գունդէ գնդակ։ Земной шар
երկրագունդ։
ШАРАДА, -Ы բառահանելուկ, վանկախաղt
ША РИК, -а Ա գնդիկյ գնդակ։ 2. գնդիկ։
Красные кровяные шарики արյան
կարմիր գնդիկներ։
ША’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
պրպտել, որոնել, փնտրել (շոշափելով)
։ Шарить в карманах գրպան֊
ներում փնտրել։
ШАРООБРА ЗНЫЙ, ая, -ое ղնղաձև,
գնդանման։
ШАТАТЬ, -аю, -£ешь, £ют. несов.
кого? что? (колебать, качать) երե*
րել, տա տանեի շարժել։
ШАТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. (колебаться, качаться) երերալ,
տատանվել, շարժվել։ Зуб ШЭ՜
ТаеТСЯ ատամը շարժվում Է։
ШАТЁР, -тра վրան։ Разбить шатры
վրաններ խփել։
ШАТКИЙ, -ая, -ое (неустойчивый)
երերուն, խախուտ, անկայուն, անհաստատ
։
ША ХМАТНЫЙ, -ая, ое շախմատային
, շախմատի։
ША’ХМАТЫ, -ат շախմատ։ Играть в
шахматы շախմատ խաղալ։
ША’ХТА, -Ы հանքահոր։
ШАХТЁР, -а հանքափոր։
ША’ШКА, -и թուրt

ША’ШКИ, шашек շաշկայ տ ամայա~
խաղ։
ШАШЛЫК, -£ խորոված։ ШаШЛЫК ИЗ
баранины ոչխարի մսից խորոված։
ШВЕ’ЙНЫЙ, ая, -ое կարի։ Швейная
фабрика կարի գործարան (ֆաբրիկա)։
ШВЫРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? чем? (бросить, кинуть) շպրտել,
նետել։
ШВЫРЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, несов.
Что? Чем? (брОСаТЬ, КЙДаТЬ) շպրտել,
նետել։
ШЕВЕЛИТЬ, -елю, -елйшь, -елят
(и -ёлишь, -ёлят), несов. что? чем?
շարժել, ցնցել, տարուբերել։ ITIqpe-
ЛИТЬ пальцами մատները շարժել։
II сов . пошевелить, -елю, -елйшь,
•§лят (и -ёлишь, -ёлят).
ШЕВЕЛИТЬСЯ, -елюсь, -елйшься,
-елятся (и -ёлишься, -ёлятся), несов.
շարժվել։ || СОв. ПОШСВСЛИТЬСЯ,
-елюсь, -елйшься, -елятся (и -ёлишь-
qh, -ёлятся).
ШЕДЕ ВР, -а գլուխ՛գործոց։
ШЕ’ЛЕСТ, -а շրշյուն, սոսափյուն, խըշՓ
խըշո$։ Шелест листьев տերևների
սյէսլափյուն։
ШЕЛЕСТЕТЬ, -стцшь, -стят, несов.
սոսափել, խշխշալ։
ШЁЛК, -а (-у), на шелку, в шелку
մետաքս։
ШЕЛКОВИ’ЦА, -ы թթենի։
ШЕЛКОВИЧНЫЙ, -ая, -ое թթի,
թթենու։ Шелковищое дерево թթի
ծառ, թթենի։ Шелковичный червь
շերամ, շերամորդ։
ШЕЛ КО ВО’ДСТ ВО, -а շերամաբուծություն,
շերամապահություն։
ШЁЛКОВЫЙ, -ЗЯ, -Ое մետաքսե, մետաքսյա,
մետաքսի։ Шёлковая ру-
башка մետաքսե \ապիկ։ Шёлковое
ВОЛОКНО մետաքսի մանրաթել։
ШЕЛОХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься,
НуТСЯ, СОв. թեթև շարժվել։
ШЕЛУХА*, -й կճեպ, կլեպ։ Картофель-
ная шелуха կարտոֆիլի կլեպ։
ШЕЛУШИТЬСЯ, -шйтся, -шЗтся, яе-
СОв. թեփոտվել, թեփ տալ։
ШЕПНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
շշնջալ, քչփչալ, փսփսալ։ Шепнуть
на УХО ականջին շշնչալ։
ШЁПОТ, -а շշնջյուն, շշուկ> շշնջոց, փըս-
փըսոց։
ШЕПТАТЬ, шепчу, шёпчешь, шепчут,
несов. շշնջալ, քչփչալ, փսփսալ։
ШЕРЕ’НГА, -и տողան։ Стать в две
ШереНГИ երկու տողանով կանգնել։
ШЕРОХОВА ТЫЙ, -ая, -ое անհարթ,
անողորկ, խորդուբորդ։ ШерОХОВаТВЯ
ДОСКа անհարթ տախտակ։
ШЕРСТЬ, -ТИ մաղ, մաղածածկոд, բո ւրդ։
ШЕРСТЯНО’Й, -ая, -бе բրդի> բրդեյ
բրդյա, բրդեղեն։ Шертяные чулки
բրդյա գուլպաներ։
ШЕСТ, -а (жердь) ձող։
ШЕ’СТВИЕ, -ИЯ երթ, թափոր։
ШЕСТЕРЁНКА, -И \ ա տ ամն անվակ։
ШЕСТЕРНЯ’, -НЙ J
ШЕ’СТЕРО, -рЫХ, վեց հոդի, վեց հո*
ԳՈՎ> վեցը*
ШЕСТНАДЦАТЬ, -ТИ տասնվեց։
ШЕСТО’Й, -ая, -бе վեցերորդ։
ШЕСТЬ, шестй, шестью վեց։
ШЕСТЬДЕСЯТ, шестйдесяти, шестьюдесятью
վաթսուն։
ШЕСТЬСОТ, шестисот, шестистам,
шестьюстами, о шестистах վեց հար-
յո՛ւր։
ШЕ’ФСТВО, -а շեֆություն։ Взять шефство
над младшими классами ցածր
դասարանների շեֆությունը վերցնել։
ШЕЯ, Шёи ՎԻգi պարանոց։
ШИ’ЛО, -а բիզ> հերյուն։
ШИНА, -Ы դող, անվադող։ шинный, -ая, -ое ւմնվադողի, գողի,
դողերի։
ШИП, -а 1* (колючка) փուշ։ 2. բութակ
։
ШИПЕТЬ, -плю, -пйшь, -пят, несов.
թշշալ, ֆշշալ, ֆշշացնել։ ЗмвЯ ШИПИТ
օձը ֆշշացնում Է։
ШИПО ВНИК, -а մասրենի։
ШИПЯЩИЙ, -ая, -ее շչացող, ֆըշ-
շացող։ 2* շչական։ ШиПЯЩНе СОГЛаб-
НЬЮ շչական բաղաձայններ։
ШИРИНА՛, -Ы լայնություն, լայնք։
Тротуар в четыре метра шириной
չորս մետր լայնությամբ մայթ։
ШИ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
ЧтО? ծավալել, ընդլայնել։
ШИ’РИТЬСЯ, -рится, -рятся, несов.
ընդարձակվել, ծավալվել, ընդլայնվել։
ШИРОКИЙ, -ая, -Ое լայն, ընդարձակ,
լայնածավալ։ ШирОКЗЯ река Լայն
գետ։ ШирОКОе ПаЛЬТО լայն վերարկու։
Широкие ВОЗМОЖНОСТИ լայն հնարավորություններ
։ В широком смысле
слова բառի լայն իմա ստով։
ШИРОКО’ (и широко) լայնորեն, լայն,
ընդարձակորեն, ընդարձակ։ ШирОКО
раскрыть глаза աչքերը լայն բաց
անել։
ШИРОКОПЛЕ ЧИЙ, -8Я, ֊ՀՇլայնաթի.
կունք։
ШИРОКОПО’ЛЫЙ, -ая, -ое լայնեզր,
լայնափեշ։ ШирОКОПОЛЗЯ ШЛЯПЗ
լայնեզր գլխարկ։

ШИРОТА՜, -ы լայնությունt
ШИТЬ, шью, шьёшь, шьют, несов. что?
կարել, կսւրել տալ, կար անել։ ЩйТЬ
платье զգեստ կտրել։ || СОв. СШИТЬ,
сошью, сошьёшь, сошьют.
ШИТЬЁ, -ТЬЯ, 1* կար, կտրելը։ КурСЫ
КрОЙКИ И ШИТЬЯ կարուձևի գասըն•
թացներ։ 2 * Iկարվածք։
ШИ’ШКА, -и 1* կոն։ Сосновая шишка
սոճու կոնt 2* ելունդ, ուռուցք։
ШКАЛА’, -ы սանդղակ։ Шкала термо-
метра շերմաչափի սանդղակ։
Ш к АТУ’Л КА, -И արկղիկ, փոքրիկ
տ п ւփ ։
ШКАФ, ՝а պահարան։ Книжный шкаф
գրապահարան։
КИВ, -а շարժանվակ։
КО’Л А, -ы դպրոց։ Школа рабочей
молодёжи բանվոր երիտա սարգու֊
թյան դպրոց (բաներիտ դպրոց)։
ШКО’ЛЬНИК, -а դպրոցական, աշակերտ
։
ШКО ЛЬНИЦА, -Ы դպրոցական (աղջիկ),
աշակերտուհի։
ШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое դպրոցական,
դպրոցի։
ШКУ РА, -ы մորթի, կաշի։ Медвежья
шкура արջի մորթի։
ШЛАНГ, -а փողրակ, ճկուն փող։ ПО’
жарный шланг հրշեջ փողրակ։
ШЛЕМ, -а սաղավարտ։
ШЛИФОВА’ТЬ, «фую, -фуешь, -фуют,
несов. что? чем? հղկել, կոկել։ || СОв.
отшлифовать, -фую, -фуешь, -фуют.
ШЛИФО’ВКА, -И հղկում, կոկում, հըղ֊
կելը, կոկելը։
ШЛЮЗ, -а ջրարգելակ։
ШЛЮ ПКА, -И նավակ։
ШЛЯ’ПА, -Ы գլխարկ։
ШНУР, -£ U քուղ։ 2* կլեկտրաքուղ։
ШНУРО’К, -рка բարակ քուղ, քուղ։
Завязать шнурки ботинок կոշկա֊
քուղերը կապել։
ШОВ, ШВа կար, կարան։
ШОМПОЛ, -а շամփուր (հրաց անի)։
ШО’РОХ, -а խշշոցt խշխշոց։ Шорох
сухих листьев լոր տերևների խշխը *
շոցը։
ШОССЕ’ խճուղի։
ШОССЕ’ЙНЫЙ, -ая, -Ое խճուղային,
խճուղու։
ШОФЁР, -а վարորդ, ավտովարորդ։
ШПА ГА, -И սուսեր։
ШПАГАТ, -3 լարան։
ШПАЛА, -Ы ռելսահենակ։
ШПАРГА’ЛКА, -И ծածկաթուղթ։
ШПИ’ЛЬКА, -И ծամկալ, հերակալt
ШПИНАТ, -а սպանախt
ШПИНГАЛЕТ, -а մղլակ։ Оконный
шпингалет լուսամուտի մղլակ։
ШПИО Н, -а լրտես։
ШПИОНА’Ж, *4 լրտեսությունt
ШПРИЦ, ՝а սրսկի ի ներարկի չ։
ШРАМ, -а սպի։
ШРИФТ, -а տպատառ, տառ։ КруПНЫЙ
Шрифт խոշոր տպատառ։
ШТАМП, -а դրոշմ, դրոշմակնիքt
ШТАНЫ’, -OB (брюки) շալվարt
1. ШТАТ, -а հաստիք։ Сокращение штатов
հաստիքների կրճատում։
2. ШТАТ, -а նահանգ։
ШТАТНЫЙ, -ая, -Ое հաստիքային։
Штатная единица հաստիքային միավոր
։
ШТЕПСЕЛЬ, -ЛЯ խցակ, խրոց ակ։
ШТИЛЬ, -ЛЯ հանդարտություն, անհող-
մութ յուն (ծովում)։
ШТО ПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? լցնել (ծակերը), նորոգել, կարկատ
ել։ Штопать чулки գուլպաները
լցնել։ || сов. заштбпать, -аю, -аешь,
-ают.
ШТО ПОР, -а խցանա հան։
ШТОРМ, -а փոթորիկ, մրրիկ (ծովի
վրա)։
ШТРАФ, -а տուգանք։ Наложить штраф
տпւգանք դնել։
ШТРАФНО Й, -ая, -бе տուգանքի չ տու*
գանային։ Штрафной уДар wnt֊
գան ա յին հարված։
ШТРИХ, -а նրբագիծ, գծիկ։
ШТУ’КА, -и հՀԽէ Щесть штук каран-
дащеЙ վեց Հթտ մատիտ։
ШТУКАТУ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
несов. что? սվաղել, ծեփեր || СОв.
оштукатурить, -рю, -ришь, -рят.
ШТУ КАТУ’РКА, -и и սվաղելը, ծե֊
փելը։ 2* սվաղ, ծեփ։
ТУРВА’Л, -Յ ղեկանիվ։
ТУРМ, -а (приступ, атака) գրոհ։
ШТУРМОВАТЬ, -мую, -муешь, -муют>
несов. что? գրոհել, գրոհ տար Штур’
мовать Крепость բերդի վրա գրոհեր
ШТУЧНЫЙ, -ая, -ое հատալին, հատով։
Штучная пррдажа հատավաճառք)
ШТЫК, -а սվին։
ШУ’БА, -Ы մուշտակ։
ШУМ, -а աղմուկ։
ШУМЕТЬ, -млю, -мйшь, -мят, несов.
աղմկեր
ШУ’МНЫЙ, -ая, -ое աղմկոտ, աղմկա
լի, աղմկալիցէ
ШУРУ П, -а պտոֆտակամեխ, պտուտակ
(փայտի համար)։
ШУРШАТЬ, -шу, -шйшь, -шат, несов.
խշշալ, խշխշալ, սոսափեր
ШУСТРЫЙ, -ая, -ое (бойкий, провор-

НЫЙ) ժիր, ճարպիկ, աչքաբաց։ ШуСТ*
рый ребёнок ժիր երեխա։
ШУТ, -Й ծաղրածու, խեղկատակ։
ШУТИ’ТЬ, шучу, шутишь, шутят,
несов. 1* с кем? с чем? կատակեի կա֊
տակ անել։ ШуТИТЬ С ДруЗЬЯМИ բա-
րեկամների Հետ կատակ անել։ 2* HCtd
кем? над чем? (насмехаться) ծաղրել,
մեկի վրա ծիծաղել, ձեռք առնել|
|| сов. к 1 знач. пошутить, -учу,
-утишь, -утят.
ШУ’ТКА, -и կատակ։ Кроме шуток

առանց կատակի։ ШуТКЙ В CTOpOHy
կատակը մի կողմ։
ШУТЛИ’ВО կատակով։ ШуТЛИВО CKO’
ЗаТЬ կատակով ասեր
ШУТЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое 1 կատակասեր։
Шутливый человек կատակասեր
մարդ։ 2է (весёлый) զվարճալի։ կա֊
տակային։ ШуТЛИВаЯ ПеСНЯ կատակ-
երգ։
ШУТНИК, -Յ կատակասեր, զվարճա֊
խոս մարգ։
ШУТЯ կա տակով, կատակելով*
2* (легко) հեշ տ, հեշտությամբ

Щ

ЩАВЕ’ЛЬ, -ЛЯ թրթնջուկ։
ЩАДИ’ТЬ, щажу, щадишь, щадят,
несов. кого? что? խնայել, գթալt Не
щадить врагов թշնամիներին չը-
խնայել։ || сов. пощадить, -ажу,
-адйшь, -адят.
ЩЕ’БЕНЬ, -бня խիճ, խճաքար։
ЩЕ’БЕТ, -а ծլվլոց, ճլվլոց, ճռվողյուն։
Щебет ПТИЦ թռչունների ճլվլոցը։
ЩЕБЕТА’ТЬ, -ёчет, -ёчут, несов.
ծլվլալ, ճլվլալ, ճռվողել։
ЩЕ’ДРЫЙ, “ЗЯ, -Ое 1* առա տ աձեռն ,
ձեռնաբաց։ ЩеДрЫЙ ЧеЛОВеК առա֊
տ աձեռն մարդ։ 2* (обйЛЬНЫЙ) առատ։
Щедрый урожай առատ բերքէ
ЩЕКА’, -Й այտ, թուշ։
ЩЕКОТАТЬ, -очу, -очешь, -очут, несов.
է* кого? что? խուտուտել, խու֊
տուտ տալ, խուտուտ ածեր 2, խու֊
տուտ գար
ЩЁЛОЧЬ, -ЧИ ալկալի, կալաքար։
ЩЕЛЧОК, -ЧКа պլնդրեկ, մատնազարկ,
մատի հարված։
ЩЕЛЬ, -ЛИ ճեղք, ճեղքվածք, ծերպ։
ЩЕНО’К» -НКа շան ձագ, լակոտ։
ЩЕПЕТИ ЛЬНЫЙ, -ая, -ое նրրախըն.
դիր, փափկանկատ։
ЩЕ ПКА, -И տաշեղ։
ЩЕПО ТКА, -И 1 պտղունց։ ЩеПОТКЭ
ЩЕПО’ТЬ, -ти յ (щепоть) СОЛИ մի
պտղունց աղ։

ЩЕТИНА, -Ы խոզանա и տ և, ցցամազ
(որոշ կենդանիների)ք
ЩЁТКА, -и խոզանակ* Сапожная щётка
կոշիկի խոզանակէ
ЩИПАТЬ, щиплю, щиплешь, щйплют,
несов. 1* кого? что? կսմթել, կճմթեր
Щипать руку ձեռքը կճմթեր 2. что?
կսկծացնել, մրմռացներ ПвреЦ ЩИП-
ЛеТ рОТ պղպեղը մրմռացնում Է բեբա֊
նը։ 3, кого? փետրել, փետեր ЩиПЭТЬ
курицу հավը փետրեր || сов . к 3 знач.
общипать, -аю, -аешь, -ают и ощипать,
-аю, *аешь, -ают.
ЩИПЦЫ, -OB աքցան, ունելի։ Сахар-
ные ЩИПЦЫ շաքարի ունելի*
ЩИТ, -а վահան։
ЩУ КА, -И գայլաձուկ։
ЩУПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? շոշափեր || сов. пощупать,
-аю, -аешь, -ают.
ЩУ’ПЛЫЙ, -ая, -ое (слабый, худой,
ХИЛЫЙ, невзрачный) վտիտ, նվազ,
նիհար, թուլակազմ։
ЩУРИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
что? կկոցեր Щурить глаза աչքերը
կկոցեր II СОв. сощурить, -рЮ, -рИШЬ,
-рят.
ЩУ’РИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, -рятся,
несов. աչքերը կկոցել, աչքերը կկ я-
ցած նայեր || сов. сощуриться, -рЮСЬ,
-ришься, -рятся.

Э

ЭВАКУА’ЦИЯ, -ИИ էվակուացիա, էվա.
կոլացում։
ЭВАКУИРОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ЮТ, сов. и несов. кого? что? էվակուացնել
։
ЭВОЛЮ’ЦИЯ, -ни (развитие) բնաշըր-
ջություն, բարեշրջում , զարգացում,
էվոլյուցիա*
ЭГОИ’ЗМ, -а եսամոլություն , եսասիրություն,
ե սապաշտություն։
ЭГОИСТ, եսամոլ, եսասեր, եսապաշտ*
ГОИСТИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1 եսա.
ГОИСТИ’ЧНЫЙ, -ая, -oe J մոլա.
կան , ե սա սիրական, ե սապաշտական*
ЭКВАТОР, -а հասարակած։
ЭКВИВАЛЕНТ, -а համարժեք*
ЭКВИВАЛЕ НТНЫЙ, -ая, -ое համար.
Ժեքային, համարժեք։ Эквивалентные
ВеЛИЧИНЫ համարժեք մեծություններ
։
ЭКЗА МЕН, -а քննություն։ Выдержать
экзамен քննություն բռնել։
ЭКЗАМЕНАТОР, -а քննող (մարդ)*
ЭКЗАМЕНАЦИО ННЫЙ, -ая, -ое քըն-
ն ա կան , քննության։ ЭкзаменаЦИОИ-
ная КОМИССИЯ քննական հանձնաժո-
ղով։
ЭКЗАМЕНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -ну՝
ют, несоа. кого? քննել* || сов. проэкзаменовать.
-ную, -нуешь, -нуют.
ЭКЗЕМПЛЯ Р, -а օրինակ, նմուշահատ*
Пять экземпляров КНИГИ գրքի հինգ
օրինակ* Редкий экземпляр бабочки
թիթեռի հազվագյուտ օրինակ։
1* ЭКИПА’Ж» -а կառք։
2* ЭКИПА’Ж, -а անձնակազմ (ինքնաթիռի,
նա/Լի, տանկի և այլն)։Экипаж
самолёта ինքնաթիռի անձնակազմ*
ЭКОНОМ И СТ, -Յ տնտե սագե տ։
ЭКОНО’МИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
несов. что? (сберегать, сохранять)
տնտեսել, խնայել։ ЭКОНОМИТЬ ДеНЬГИ
փող տնտեսել։ ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ ուժերը
խնայել։ || СОв. СЭКОНОМИТЬ, -МЛЮ,
-МИШЬ, -МЯТ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, -аЯ, -Ое 1* տնտեսական
։ Экономическая география
տնտեսական աշխարհա գրո ւթ յուն*
2. տնտեսագիտական։
ЭКОНО’МИЯ, -ИИ խնայողություն, տըն-
տեսում։
ЭКОНО’МНО խնայողաբար, տնտե սաթար*
Экономно расходовать топливо
վառելիքը խնայողաբար ծախսել*
экономный, -ая, -ое (бережливый)
խնայող, տնտեսող, տնտես։ ЭкО-
номная хозяйка խնայող տնտեսուհի*
ЭКСКАВАТОР, -а Էքսկավատոր, ար֊
տափորի չ։
КСКУРСОВО’Д, -а Էքսկուրսավար*
КСПЕДИ’ЦИЯ, -ИИ Ա արշավ։ НауЧ-
ная экспедиция գիտարշավ* 2 արշա֊
վա խումբ։ Член ЭКСПеДИЦИИ արշա-
վախմբի անդամ։
ЭКСПЕРИМЕНТ, -а փորձ, փորձարա-
րություն ։
ЭКСПЕРИМЕН ТА’ЛЬНЫЙ, ая, -ОС
փորձարարական ։ փորձարարության։
ЭКСПЛУАТА’ТОР, -а .ահադորէո*
(մարգ)։
ЭКСПЛУАТА ЦИЯ, -ии 1. 2ահա 4որ.
ծում։ 2. օգտագործում, շահա գործում*
Сдать что-нибудь в эксплуатацию
մի բան շահագործման հանձնելt
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, несов. 1* кого? что? շահա գործել
։ 2. что? (использовать) օգտագործել,
շահագործել*
ЭКСПОНАТ, -а ցուցանմուշ։
Э’КСПОРТ, -а արտահանում, ար տաժանություն
։ Экспорт товаров ապրանքների
ար տահանում։
ЭКСПОРТИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? արտահանել
։ Экспортировать автомашины
ավտոմեքենաներ արտահաներ
ЭКСТРЕННЫЙ, -ая, -ое 1* (срочный,
спешный) շտապ։ Экстренный отъезд
շտապ մեկնում* 2* (чреЗВЫЧаЙНЫЙ)
արտակարգ։ Экстренное заседание
ար տ ակար գ նիստ*
ЭЛАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое (гибкий,
упругий) առաձգական, ճկունէ
ЭЛЕВАТОР, -а շտեմարան, Էլևատոր*
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, -ии էլեկտրի-
ֆիկացիա, էլեկտրիֆիկացում, էլեկտրավորում
։
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ, -рую, РУ
ешь, -руют, сов. и несов. что? էլեկտրավորել,
էլեկտրիֆիկացնել, էլեկ-
տրիֆիկացիայի ենթարկեր
ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое էլեկտրական*
Электрическая печь էլեկտրական
վառարան։ Электрическое осве*
щение էլեկտրական լուսավորում*
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, -а էլեկտրականություն
։
ЭЛЕКТРОВО’З, -а էլեկտրաքարշ*

ЭЛЕКТРОДВИ ГАТЕЛЬ, -ля էլեկտրա,
շարժի չ։
ЭЛЕКТРОННЫЙ, -ая, -ое էլեկտրռ
նային։ ЭлеКТрОННЫЙ МИКрОСКОП
էլեկտրոնային մանրադիտակ։
ЭЛЕКТРОПРО’ ВОД, -а էլեկտրահաղորդալար
։
ЭЛЕКТРОСЕТЬ, -ти (электрическая
СбТЬ) էլեկտրացանց (էլեկտր ական
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, -ии էլեկտրա—
կայան։
ЭЛЕМЕНТ, -а տարրt
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое տ արր ա֊
կան։ Элементарная математика տարրական
մաթեմատիկա։
Э’ЛЛИПС, -а ձվածիր, էլիպս։
ЭМАЛИРО’ ВАННЫЙ, -ая, -ое արծնապատած,
արծնած, արծնւԱսլէստ։ этАлъ, -ЛИ աոծնյ արծնապակի։
ЭМАНСИПАЦИЯ, -ИИ ազատագրում,
ազատագրություն։ ЭмаНСИПаДИЯ
^кенщин կանանց ազատագրում։
ЭМЙЛЕМА, -Ы խորհրդանշան, խորհըր-
դանիշ։
ЭМИГРА НТ, -а վտարանդի, տարագիրէ
ЭНЕРГИЧНО եռանդագին, եռանդովէ
ЭНЕРГИ ЧНЫЙ, -ая, -ое ւ (деятельный,
аКТИБНЫЙ) եռանդուն, եռանդոտ
։ Энергичный человек եռանդուն
Հարդ։ 2. (решительный) վճռական։
Принять энергичные меры վճռական
միջոցներ ձեռք առնել։
ЭНЕРГИЯ, -ии Ա Էներգիա։ Электрическая
энергия Էլեկտրական Էներգիա
։ 2. եռանդ, ուժ, կորով։
ЭНТУЗИА’ЗМ, ֊а (воодушевление)
խանդավառություն , ոգևորություն։
Трудовой энтузиазм աշխատանքային
խանդավառություն։
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, -ЙИ հանրագիտարան
։
ЭПИ’ГРАФ, -а բնաբան։
ЭПИДЕМИЯ, -ИИ համաճարակ։ ЭпИ-
демия тифа տիֆի համաճարակt
ЭПЙЗО’Д, -а միջադեպէ

ЭПИЛОТ, -а վերջաբան։ ЭПИЛОГ թՕ-
мана վեպի վերջաբանը։
ЭПИ’ТЕТ, -а մակդիր։
ЭПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое վիպերգականt
ЭПОПЕЕ, -ёй դյուցազներ գութ յուն։
ЭПОС, -3 վիպերգություն, ժողովրդական
վեպ, դյուցազնավեպ։
ЭПО ХА, -И U դարաշրջան։ ЭпОХЭ ВОЗ-
рождения վերածնունդի դարաշըր֊
ջան։ 2* ժամանակաշրջան։
ЭРА, -Ы 1* թվականություն։ 2* դարաշրջան,
ժամանակաշրջան։
ЭСКА’ДРА, -Ы նավախումբ։
ЭСКИ’З, -а Էսքիզ, ուրվագիծ։
ЭСТЕТИКА, -И գեղագիտություն։
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, ая, -Ое 1* դեղագիտական,
գեղագիտության։ 2, գեղարվեստական
։ Эстетическое воспитание
ШКОЛЬНИКОВ դպրոցականների
գեղարվեստական դաստիարակությունը
։
ЭТА’Ж, -а հարկ։ Жить на третьем
ЭТаЖе երրորդ հարկում ապրել։
ЭТАЖЕ’РКА, -И գրադարակէ
ЭТА’П, -а փուլ։
ЭТИКА, -И 1* բարոյագիտություն։
2* բարոյականություն, Էթիկա։
ЭТИКЕТКА, -И պիտակ, ապրանքանիշ
։
ЭТОТ, эта, это այս, այդ։ Этот мальчик
այԱ (այդ) տղան։ Эта девочка այս
(այդ) աղջիկը։ ЭТО ОКНО այս (այդ)
լուսամուտը։
ЭФИ’Р, -Э եթեր,
ЭФФЕ’КТ, -а 1* (впечатление) տպա վո-
րություն, ազդեցություն։ ПрОИЗВеСТИ
Эффект տպավորություն գործել։
2* (действие, результат, следствие)
արդյունք, հետևանք, ներգործություն։
Эффект лечения բուժման արդյունքէ
ЭФФЕКТИ ВНЫЙ, -ая, -ое (действенный)
ազդու, ազդեցիկ, գործուն,
Էֆեկտիվ։ Эффективные меры գործուն
միջոցներ։
ЭХО, -а արձագանք։

Ю

ЮБИЛЕЙ, -ёя հոբելյան։ Отметить
юбилей հոբելյան նշել։
ЮБИЛЕ’ЙНЫЙ, -ая, -ое հոբելյանա-
կանէ հոբելյանի։
ЮБКА, -И շրջազգեսա։
ЮВЕЛИР, -а ոսկերիչ* ակնագործ։

ЮВЕЛИРНЫЙ, -ая, -ое ոսկերչական,
ակնագոր ծա կան։
ЮГ, -а հարավ։ Жить на юге հարավում
ապրել։
ЮГО-ВОСТО’К, -а հարավ-արևելք է
ЮГО-ЗА՝ПАД, -<i 4արավ-ար ևմուաքէ

КЩА’НИН, -а հարավացի, Հարավաբնակ
մարդ, Հարավի բնակիչ*
Ю’ЖНЫЙ, -ая, -ое Հարավային, Հարավի
։ Южные страны Հարավային եր-
կըրներ։
ЮЛА’, -Ы հոլ*
Ю’МОР, -а Հումոր, զավեշտ։
ЮМОРИСТИ ЧЕСКИЙ, ая, -ое W
մորի иտական, զավեշտական t К)МО-
ристический рассказ Հումորիստական
(ւզավեշտական ) պատմվածք*
‘НОСТЬ, -ТИ պատանեկություն։
#НОША, -и պատանիt Скромный юноша
Համեստ պատանի։
ЮНОШЕСКИЙ, -ая, -Ое պատանեկան,
պա տ ան եկ ակ անէ

НОШ ЕСТ ВО, -а պա տանեկություն*
‘НЫЙ, -ая, -ое Молодой) պատանի*
Юный натуралйт պատանի բնախույզ
։
ЮРИДИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое իրավաբա
ն ական։
ЮРИ’СТ, -а իրավաբան։
ЮРКИЙ, -ая, -ое (бойкий, быстрый,
Проворный) Ժիր, ճարպիկ, արագաշարժ
։
ЮРКНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. ԿԿը֊
վել, անհետանալ։
ЮСТИЦИЯ, -ИИ արդարադատություն։
ЮТИТЬСЯ, ючусь, ютйшься, ютйтся,
несов. еде? պա տ и պարվել, ապաստանել,
տեղավորվել*

Я

Я меня, мне, менЗ, мною (мной), обо
мне ես։ Для меня ինձ Համար։ Обо
мне իմ մա սին։
Я БЛОКО, *а խնձոր։
Я’БЛОНЯ, -НИ խնձորենի։
Я БЛОЧНЫЙ, -ая, -ое խնձորի։ Яблочный
вкус խնձորի Համ։
ЯВИТЬСЯ, явлюсь, явишься, явятся,
сов. J♦ куда? (прийти, прибыть)
ներկայանալ, գալ։ ЯВИТЬСЯ рЭНЬШб
ВСеХ ամենից առաջ գալ (ներկա յանալ)է
2* (возникнуть) առաջանալ, ծագելէ
Явилась МЫСЛЬ միտք ծագեց։ 3, КвМ?
чем? (стать, оказаться, быть) Հան֊
գիսանալ, լինել* || нвСОв. ЯВЛЯТЬСЯ,
-яюсь, -яешься, «яются.
Я’ВКА, -И ներկայանալը, գալը* Явка
на собрание ժողովին ներկայանալը*
ЯВЛЕНИЕ, -ия U երևույթ։ Явления
ПрирОДЫ բնության երևույթներ։ 2*
տեսիլ, տեսարան*
ЯВЛЯТЬСЯ см. явиться.
Я ВНО բացահայտորեն, բացահայտ կերպով,
ակներևաբար*
явный, -ая, -Ое բացահայտ, ակներև,
ակնհայտ։ Явная ВраЖДа բացահայտ
թշնամություն։
ЯВЬ, ЯВИ (действительность) իրականություն
, իրո ղություն*
ЯГНЁНОК, -нка գառ*
Я ГОДА, Ы հատապտուղ*
ЯД, -а (-у) թույն*

Я’ДЕРНЫЙ, -аЯ, -Ое միջուկային։ ЯД£р“
ная физика միջուկային ֆիզիկա*
ЯДОВИТЫЙ, -ая, -ое թունավոթ, թ^ւ-
նո տ։
ЯДРО’, -а 1. միջուկ, կորիզ; ЯДрО ©реХЭ
ընկույզի միջուկ։ ЯДрО aTOMa ատ»մի
միջուկ։ 2* գունդ (մետաղե)/ ТоЛКЗНИе
ядра գնդի հրում*
Я ЗВА, -ы i* (рана) fang* 2* (зло, вред)
ցավ, պատուհաս^ Էարիք։
1. ЯЗЫ’К, -а լեզու։ Обжечь ЯЗЫК լեզուն
այրել։
2. ЯЗЬГК, а լեզու* РОДНОЙ ЯЗЫК մայրենի
լեզու* Иностранные языки
օտար լեզուներ։
ЯЗЫКОВЕД, -а լեզվաբան։
ЯЗЫ КОВЕ’ДЕНИЕ, -ия Նեզվաբանա֊
ЯЗЫКОЗНА НИЕ, -ия քթյուն*
ЯЗЫ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое հեթանոսական,
կռա պաշտական։
ЯИ ЧНИЦА, -Ы ձվածեղ։
ЯЙЦЕВИ’ДНЫЙ, -ая, -ое *վաձև,
ЯЙЦО’, -а ձու* Класть яйца ձու ածել։
Я КОБЫ իբրև թե, որպես / ե
Я КОРЬ, -ря խարիսխ։
Я МА, -Ы փոս, Հոր* Рыть яму фпв фа-
րել։
ЯНВАРСКИЙ, -ая? -ое Հունվարյա%t
Հունվարի։
ЯНВАРЬ, -рЯ Հունվար*
ЯНТА’РНЫЙ, -ая, -ое սաթի, սաթե*
ЯНТАРЬ, -рй սաթ*

ЯРКИЙ, -аЯ, -0Շ 1* պայծառ, վառt
ЯрКОе СОЛНЦе պայծառ արև։ 2* վառ։
Яркие краски վառ գույներ* 3< ցայտուն,
փայլուն* Яркое доказательство
փայլուն ապացույց։
ЯРКО и պայծառորեն, վառ կերպով։
2* ցայտունորեն, ցայտուն կերպով։
ЯРЛЫК, -Ճ պիտակ, ապրանքանիշ։
ЯРМАРКА, -И տոնավաճառ։ Между*
народная ярмарка միջազգային տոնավաճառ
։
ЯРМО’, -а (гнёт, иго) լուծ։ Ярмо рабства
ստրկության լուծ։
ЯРО ВО’й, -ая, -бе գարնանացանի,
գարնանացան։ ЯрОВвЯ ПШСИИЦа
գարնանացան ցորեն*
ЯРОСТНО կատաղաբար, մոլեգնաբար։
ЯРОСТНЫЙ, -ая, -ое կատաղի, գազազած,
մոլեգին, զայրագին։ ЯрОСТ-
НЫЙ ветер կատաղի քամի։
ярость, -ТИ 1* կատաղություն) սաստիկ
զայրույթ։ 2* մոլեգնություն։
Я РЫЙ, -ая, -oe i* (яростный) կատաղի,
զայրագին, գազազած։ ЯрЫЙ ВЗГЛЯД
կատաղի (զայրագին) հայացք։
2* (страстный) մոլի, թ*ւնգ։ ЯрЫЙ
СТОРОННИК чего-либо մի բանի թունդ
կողմնակից։
ЯСЕНЬ, -НЯ հացենի, հացի (ծառ)*
ЯХЛИ, -лей մսուր։ Детские ясли
մանկամ սուր։
Я СНОСТЬ, ТИ պարզություն, հստակություն*
Внести ясность в дело գործի
մեջ պարզություն մտցնել։
Я СНЫЙ, -ая, -ое и (яркий, светлый)
պայծառ, փայլուն։ ЯСНЫЙ СВеТ պայծառ
լույս։ 2* պարզ, հստակ, ջինշք
Ясная НОЧЬ պարզ գիշեր։ 3, (0ПрС-
ДеЛёИНЫЙ) պարզորոշ, պարզ*
ЯХТРЕБ, -3 ճուռակ, շահեն։
Я’ХОНТ, -а հակինթ։
ЯХТА, -Ы զբո սանավ։
ЯЧЕ’ЙКА, -и բջիջ։ Комсомольская
Ячейка կոմերիտական բչիր
ЯЧМЕННЫЙ, -ая, -ое գարու, գարե*
ЯчмеННОе ПОЛе գարու արտ։
ЯЧМЕ’НЬ, -НЯ գարի։
Я ЩЕРИЦА, -Ы մողես։
Я ЩИК, -а արկղ։ Почтовый ЯЩИК
փո ստարկ ղ։
ЯЩУР, -а դաբաղ, պճե ղա Էյ տ*

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика