дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква О.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква О.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква О.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква О. 

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква О.

Текст для быстрого ознакомления:

О (об, обо) о ком? о чём? մասին։ Рассказать
О себе պատմել իր մասին։
Об ЭТОМ այդ մասին։ Обо МНе իմ մա-
սին։
О’БА, обоих, обоим, обоими, об обоих
երկուսն Էլ, երկու։ Оба Придут
երկուսն Էլ կգան։
ОБАЯНИЕ, -ия (очарование) հմայք,
Հր ա պույր։
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое (очаровательный)
հմայիչ, հրապուրիչ։
ОБВА’Л, -а 1■ փլուզում, փլչելը, 2. փըլ-
վածք, հյուս, հուսին։ ГорНЫЙ обвал
լեռնային փլվածք։ СнеЖНЫЙ обвЗЛ
հուսին, ձնահյուս։
ОБВА’ЛЙВАТЬСЯ см. обвалиться.
ОБВАЛИТЬСЯ, -алится, -алятся, сов,
(обрушиться) փլչել։ փուլ գալ, թափ.
վեր Потолок обвалился առաստա,լյը
փուլ եկավ. Штукатурка обвалилась
սվաղը թափվել Է։ jj несов. обваливаться,
-ается, -аются.
ОБВА’РИВАТЬ см. обварйть.
ОБВАРИТЬ, -арю, -аришь, -арят,
СОв. кого? что? 1. խաշել (եռման
հր ով); Обварить фрукты перед едой
ուտելուց առաջ մրգերը խաշեր 2, (оШпарить)
խաշել, այրել (եռման ջրով,
շոգով և այլն). Обварить кипятком
ногу ոտքը եռման ջրով այրեր \\ НвСОв.
обваривать, -аю, -аешь, -ают.
ОБВЕНЧАТЬ см. венчать.
ОБВЕ’СИТЬ, -ёшу, -ёсишь, -ёсят, сов.
КОгО? թերակշռել, քաշի մեջ խաբեր
|| несов. обвешивать, -аю, -аешь,
-ают.
ОБВЕ’ШИВАТЬ см. обвёсигь.
ОБВИНЕНИЕ, -ИЯ մեղադրանք, ա մ.
բա и տան ութ յուն։
ОБВИНИТЕЛЬ, -ЛЯ մեղադրող (մարդ)։
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -Ое մեղա-
դրական։
ОБВИНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? в чём? մեղադրեր || несов. обвинять,
-яю, -яешь, -яют.
ОБВИНЯЕМЫЙ, -ОГО մե ղադր յալ։
ОБВИНЯТЬ см. обвинить.
ОБ ВОРА’ЖИ ВАТЬ см. обворожить.
ОБВОРОЖИТЬ, -жу, -жить, -жат,
сов. кого? (очаровать) հմայել, զմայլեցնել
։ || несов. обвораживать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБГОНЯТЬ см. обогнать,

ОБГОРЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое այրված, խանձ-
ված։
ОБГРЫЗА’ТЬ СМ. обгрызть.
ОБГРЫ’ЗТЬ, -зу, -зёшь, -зут, сов. что?
կրծոտել, կրծել։ || НвСОв. Обгрызать,
-аю, -аешь, -&от.
ОБДИРА’ТЬ см. ободрать.
ОБДУ’МАТЬ, -аю, -аешь, -акл, сов.
ЧтО? կշռադատել, լավ մտածել, խոր-
Հեչ։ || несов. обдумывать, -аю, -аешь,
-ают.
ОБДУ’МЫВАТЬ см. обдумать.
О’БЕ, обеих, обеим, обеими, об обеих
երկուսն էլ, երկոս ОбеИМИ руКЭМИ
երկու ձեռքով։
ОБЕ’Д, -а ?. ճաշ, ճաշելը։ Пригласить
на обед ճաշի հրավիրելէ 2. ճաշ, կե֊
րակուր։ ГорЯЧИЙ обед տաք ճաշ։
ОБЕ’ДАТЬ, -гю, -аешь, -ают, несов.
ճաշել։ || cos. пообёдать, -зю, -аешь,
-ают.
ОБЕ’ДЕННЫЙ, -ая, -ое ճաշի, ճաշելու։
Обеденный час ճաշի Ժամ։ Обеденный
СТОЛ ճաշի սեղան, ճաշասեղանէ
ОБЕДНЕ’НИЕ, -ИЯ աղքատացում, ш ղ-
քս։ տանալը, սղքատացնելլit
ОБЕДНЕ’ТЬ см. беднеть,
ОБЕДНИ’ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? что? աղքատացնել։ || НвСОв.
обеднять, -яю, -яешь, -яют.
ОБЕДНЯ’ТЬ см. обеднить.
ОБЕЗВРЕДИТЬ, -ёжу, -ёдишь, -едят,
сов. кого? что? վնասազերծել, անվնաս
դարձնել։ || несов. обезвреживать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ см. обезвредить.
ОБЕЗЛИ’ЧИВАТЬ см. обезлйчить,
ОБЕЗЛИ’ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сое,
кого? что? դիմազրկել, դիմազուրկ
անել։ || несов. обезличивать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБЕЗЛИ’ЧКА, -И դիմազրկություն։
ОБЕЗОПА’СИТЬ, -ашу, -асишь,
-асят, сов. кого? что? անվտանգ
դարձնել, ապահովել, վտանգազերծ
անել։ Обезопасить границы родины
հաաենիքի սահմանները ապահովեր
ОБЕЗОРУ’ЖИВАТЬ см. обезоружить.
ОБЕЗОРУЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат,
сов. кого? что? զինաթափ անել, զինաթափել,
Обезоружить пленного
գերուն զինաթափ անել։ |J НвСОв*
обезоруживать, -аю, -аешь, -ают.
ОРЕоУ’МЕТЬ, -ею, -еешь -еют, сов.
խելագարվեի խելքը կորցնել, գժվել։
ОБЕЗЬЯ НА, -Ы կապիկ:
ОБЕЛИ’СК, -а կոթող։ հուշասյունI
ОБЕРЕГАТЬ, -аю, -йешь, -ают, несов•
кого? что? (охранять, защищать)
պաշտ պանել, պահել, պահպանել։
Оберегать ребёнка от болезней երեխային
հիվանդություններից պաշտ-
պանել։ || сев. оберечь, -егу, -ежёшь,
-егут.
ОБЕРЕ’ЧЬ см. оберегать.֊
ОБЕРНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
1. кого? что? во что? чем? (завернуть,
обмотать) փաթաթել, պատատել։
Обернуть в газету թերթի մեջ փաթաթեր
г. кого? что? (повернуть)
շրշել, դարձներ Обернуть ЛИЦО К
ОКНу երեսը դարձնել պատուհանի
կողմը։ |j сов. обёртывать, -аю,
-аешь, -ают и оборачивать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБЕРНУ’ТЬСЯ, -нусь, иёшься, -нут-
ся, сов. к кому? к чему? чем? (повернуться)
շուռ դալ, դառնալ։ ОберНуТЬ-
СЯ СПИНОЙ К стене շուռ գա/ մեջքով
դեպի պատը։ \\нвСОв. ОбёрТЫВЭТЬСЯ-
-аюсь, -аешься, -аются и оборачи,
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОБЁРТЫВАТЬ см. обернуть.
ОБЁРТЫ ВАТЬСЯ см. обернуться.
ОБЕСПЕ’ЧЕНИЕ, -ия 1 ապահովում* .
2* ш պ ահո վո ւթ քո ւն։
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, -ТИ (достаток)
ա պահո վվա ծո ւթ չուն } ո ւն ևորութ չուն ։
ОБЕСПЕ ЧЕННЫЙ, -ЭЯ, -Oe ապահովված,
ունևոր. Обеспеченная жизиь
ա պահո վված կյանք։
ОБЕСПЕ’ЧИВАТЬ см. обеспёчить.
ОБЕСПЕ’ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
кого? что? ապահովեր || несов.обес-
пёчивать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЕССИ’ЛЕТЬ, -лею, -леешь, -леют,
СОв. ուժաиպառ լինեի ուժասպառվեի
անզորանալ, թուլանալ։
ОБЕССИ’ЛИ ВАТЬ СМ. обессилить.
ОБЕССИ’ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
КОгО? ուժասպառ անել, անզորացներ
Обессилить врага թշնամուն
ուժասպառ աներ jj НвСОв. ОбСССИЛИ-
вать, -аю -аешь, -ают.
ОБЕССЛА ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят,
СОв. кого? что? (опозорить) փ առա֊
ղրկել, խայտառակեր || НЁСОв. ОбеС-
славливать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЕССЛА’ВЛИВАТЬ см. обесславить.
ОБЕССМЕРТИТЬ, -рчу, -ртишь,
-ртят, СОЙ. кого? что? անմահացնել։
ОБЕЩА’ИИЕ, -ИЯ խո ստում։ ВЫПОЛНИТЬ
обещание խոստումը կատարեր
ОБЕЩА’ТЬ, -аю, -аешь, ают, сов. и
НеСОв. Что? КОМУ? խոստանար I) сов.
также пообещать, -аю, -аешь, -ают.

———

ОБЖЕ’ЧЬ, обожгу, обожжёшь, обожгут,
сов. !• кого? что? այրել,
խանձելէ ОбжеЧЬ Руку ձեռքն այրել։
2. что? թրծել։ Обжечь кирпич աղյուսը
թրծել։ || несов. обжигать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБЖИГА’НИЕ, -ИЯ այրում, թրծում,
այրելը, թրծելը։
ОБЖИГА’ТЬ см. обжечь.
ОБЖО’РА, -Ы շատակեր, որկրամոլ։
ОБЖО РСТВО, -а շատակերություն,
որկր ամոլո ւթյուն։
ОБЗО’Р, ՝а տեսություն, ակնարկ։ Международный
обзор միջազգային տեսություն
։
ОБИВА’ТЬ СМ. обить.
ОБИ’ДА, -Ы վիրավորանքt
ОБИ’ДЕТЬ, -йжу, -йдишь, -идят, сов.
кого? чем? վիրավորել, վիրավորանք
հասցնել։ || НвСОв. обиЖЭТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ОБИДЕТЬСЯ, -йжусь, -йдишься, -йдят-
ся, сов. на кого? на что? նեղանալ,
վիրավորվել։ Обидеться на товарища
ընկերոջից նեղանալ։ || НЛСОв. ОбИЖа-
ться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОБИ ДНЫЙ, -ая, -ое վիրավորական։
ОБИДЧИВЫЙ, -ая, -ое շուտ վիրավորվող,
խռովկան։
ОБИЖА’ТЬ см. обйдеть.
ОБИЖА’ТЬСЯ см. обидеться.
ОБИ’ЛИЕ, -ИЯ առատություն, լիություն,
շատո tթյուն,
ОБИ’ЛЬНО առատորեն ^ լիառատ կերպով
։
ОБИ’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1• առատ, լիառատ
։ Обильный урожай առատ
բերք։ 2. լի, հարուստ։ ОбиЛЬНЫЙ
Край հարուստ երկրամաս։
ОБИРА’ТЬ см. обобрать.
ОБИТА’ЕМЫЙ, -ая, -ое բնակելի, մարդաբնակ
։ Обитаемый остров մալւդա-
բնակ կղզի։
ОБИТА’ТЕЛЬ, -ЛЯ բնակիչ,
ОБИТА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
բնակվել, ապրել։
ОБИ’ТЬ, обобью, обобьёшь, обобьют,
$0в. что? чем? պատել, պաստառել։
II несов. обизать, -аю, -аешь, -ают,
ОБИХО’ДНЫЙ, -ая, -ое (повседневный,
обыденный) առօրյա, առտնին։
ОБКЛАДЫВАТЬ см. обложить.
ОБКЛЕ’ИВАТЬ см. обклеить.
ОБКЛЕИТЬ, -ею, -ёишь, -ёят, сов.
что? (оклеить) սոսնձով փակցնել։
Обклеить стены обоями պատերին
պաստառ փակցնել։ || несов. обклей-
вать, -аю, -аешь, ают.
ОБКРА’ДЫВАТЬ см. обокрасть.
ОБЛА’ВА, -Ы շուրջկալ, շուրջկալումt
Устроить облаву շուրջկալ կա տա-
րել։
ОБЛАГА’ТЬ СМ. 0бЛ0ЖЙТЬ.
ОБЛАГОРАЖИВАТЬ см. облагородить.
ОБЛАГОРО’ДИТЬ, -ожу, -одишь, -бдят,
сов. кого? что? ազնվացնել, վեհացնել
։ || несов. облагораживать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБЛАДА’НИЕ, -ИЯ ունենալը, տիրելը,
inիրա պե տելը։
ОБЛАДАТЕЛЬ, -ля (владелец) տիրող,
տեր։
ОБЛАДА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
Чем? ունենալ, տիրապե տել։ ОбЛЭДЭТЬ
талантом տաղանդ ունենալ։
О’БЛАКО, -а ամպ,
ОБЛАСКА ТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? փայփայել, գուրդուրել։ || НвСОв.
обласкивать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЛА’СКИВАТЬ см. обласкать.
О ВЛАСТНО’Й, -ая, -ое մարզային։ Областной
Центр մարզային կենտրոն։
О’ВЛАСТЬ, -ти 1* (территория, край)
երկրամասt 2. մարզ։ Ленинградская
область Լենին գրազի մարզ։ 3, բնագավառ
։ Новая область науки գի֊
տության նոր բնագավառ։
ОБЛАЧНОСТЬ, -ТИ ամպամածություն։
О’БЛАЧНЫЙ, •ЭЯ, «ОС անպամած , ամպած,
ամպոտէ Облачное небо ամպոտ
երկինք։
ОБЛЕГЧАТЬ см, облегчить.
ОБЛЕГЧЕНИЕ, -ИЯ 1. թեթևացում,
հեշտացում։ Облегчение условий труда
աշխատանքի պայմանների թեթևա-
ցում։ 2, մեղմացում։ ОбЛвГЧеНИв
боли ցավի մեղմացում։
ОБЛЕГЧЁННЫЙ, -ая, -ое թեթևաց-
ր ած, հեշտացրած։
ОБЛЕГЧИ ТЬ, -чу, -чйшь -чат, сов.
1. кого? что? թեթևացնել։ Облегчить
груз բեռը թեթևացնելt 2. Что?
հեշտացնել։ ОблеГЧИТЬ ТруД աշխատանքը
հեշտացնելt 3. ЧШО? (уСПО-
КОИТЬ) մեղմացնել, թեթևացնել, հան-
գըստացնել։ || несов. облегчать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБЛЕДЕНЕ’ЛЫЙ, -ая, ое սառցակա-
լա ծ, սառցապատ։
ОБЛЕДЕНЕНИЕ, -ИЯ սառցակալում։
ОБЛЕДЕНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов.
սառցակալել, սառցապատվել։
ОБЛЕЗАТЬ см. облезть.
ОБЛЕЗТЬ, -Зет, -ЗуТ, СОв. բուրգը տալ,
մազաթափվել, փետրաթափ լինել։
|| несов. облезать, -ает, -ают.

———

ОБЛЕ’НИ ВАТЬСЯ см. облениться.
ОБЛЕНИТЬСЯ, -енюсь, -ёнишься, -ён-
ЯТСЯ, СОв. ծուլանար || НвСОв. ОблёкИ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОБЛИВА’ТЬ см. облить.
ОБЛИВА’ТЬСЯ см. облиться.
ОБЛИГАЦИЯ, -ИИ փո խառության
տոմս , բաժնե տոմս։
О БЛИК, а կերպարանք, տեսք։
ОБЛИНЯТЬ, -яет, -яют, сов. (полинять)
դույնը գցել, գունաթափվել,
խունանալ։
ОБЛИТЬ, оболью, обольёшь, обольют,
сов. кого? что? чем? Վրան ածել,
վրան թավ։ ել (հեղուկ)։ || НвСОв. Об-
ливйть, -аю, -аешь, -ают.
ОБЛИТЬСЯ, обольюсь, обольёшься,
обоЛЬЮТСЯ, СОв. Чем? իր վրա ածհլ,
իր վրա լցնել (հեղուկ)։ || несов. облн-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОБЛИЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь, -цуют,
СОв. что? երե սապատել, երեսել։ 06-
лицевать стены мрамором պատերը
մարմարով երեսապատել։ jj НвСОв. Об-
лицовывать, -ываю, -ываешь, -ыва-
ют.
ОБЛИЦО’БКА, -И 1* երեսապատում,
երեսպատում։ НаЧЭТЬ ОбЛИЦОВКу
ЗДаНИЯ սկսել շենքի երեսապատումը։
2. երեսվածք։ Мраморная облицовка
մարմարե երեսվածք։
ОБЛИЦО’БЫВАТЬ см. облицевать.
ОБЛИЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? (разоблачать) մերկաՏ-
նել, երևան հանել (բացասական երեվույթներ)’
|| сов. обличить, -чу,
-чйшь, -чат.
ОБЛИЧИ ТЕЛЬНЫЙ -ая, -ое մերկա.
ցուցիչ։ Обличительное ВЫСТуП-
ЛСНИе Կերկացուցի չ ելույթ։
ОБЛИЧИ ТЬ см. обличать.
ОБЛОЖИ ТЬ, -ожу, -ожишь, -бжат,
сов. кого? что? чем? շուրջը դնել,
շուրչը դարսել, պատել, ծածկել։
Тучи обложили горизонт ամպերը
պատել են հորիզոնը։ || НвСОв. ОбКЛаДЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЛО’ЖКА, -И շապիկ (գրքի: տետրի
և այլն)։
ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ CM. облокотиться.
ОБЛОКОТИ’ТЬСЯ, -очусь, -отишься,
-отятся (и -отйшься, -отятся), сов.
HO КОгс/? HO ЧтО? կռթնել, հենվել
(արմունկով)։ ОбЛОКОТИТЬСЯ НЭ СТОЛ
սեղանին կռթնել։
ОБЛО’МОК, -мка բեկոր, կտոր։
ОБЛУПИ’ТЬ см. лупйть.
ОБЛУПИ’ТЬСЯ см. лупиться.
ОБЛУЧА’ТЬ см. облучить.
ОБЛ УЧЕ’НИЕ, -ИЯ ճառագայթահա-
րում։ ճառագայթահարելը։
ОБЛУЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
КОгО? ЧЩО? ճառագայթահարել։ ||
сов. облуча’ть, -аю, -аешь, -ают.
ОБЛЫСЕТЬ см. лысёть.
ОБЛЮБОВА’ТЬ, бую, буешь, -буют,
ГОН. кого? что? հավանել, հավանելով
ընտրել։ || НвСОв. ОбЛЮбОВЫВаТЬ, -аЮ
-аешь, -ают.
ОБМА’ЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
сов. что? чем? շուրչը քսել, քսել սը-
վաղել։ || несов. обмйзывать, -аю
-аешь, -ают.
СБМА’ЗАТЬСЯ, -ажусь, -ажешься,
-ажутся сов. чем? (запачкаться)
կեղտոտվեր || несов. обмазывать-
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
СЕМА’ЗЫВАТЬ см. обмазать.
СБМА’ЗЫ ВАТЬСЯ см. обмазаться.
ОБМА’КИВАТЬ см. обмакнуть.
ОБМАКНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов
что? во что? թաթախեր Обмакнуть
перо в чернила գրչածայրը թանաքի
մեջ թաթախեր || несов. обмакивать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБМА Н, -а խա թեություն, սուտг
ОБМАНУ’ТЬ, -ану, -анешь, -анут,
сов. кого? что? խաբեր || несов. обманывать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБМАНУТЬСЯ, -анусь, -анешься,
-анутся, сов. в ком? в чём? խաբվել։
սխալվեր || несов. обманываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОБМА НЧИВЫЙ, -ая, -ое խաբուսիկ,
Обманчивая погода խաբուսիկ եղա-
նակ։
ОБМА’НЩИК, -а խաբեբա։
ОБМА’НЫВАТЬ см. обмануть.
ОБМА’НЫ ВАТЬСЯ см. обмануться.
ОБМАТЫВАТЬ см. обмотать.
ОБМА’ ХИ ВАТЬСЯ см. обмахнуться.
ОБМАХНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нут-
-СЯ, СОв. чем? իրեն հովհարել, իրեն
հով աներ || несов. обмахиваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОБМЕЛЕТЬ см. мелеть.
ОБМЕ’Н, -а փոխանակո ւմ, փո խան ա֊
կություն։ Обмен ОПЫТОМ փորձի փոխանակում
։
ОБМЕ’НИВАТЬ см. обменять.
ОБМЕНЯТЬ, -яю, -яешь, -яют, сов.
кого? что? փոխանակել, վախեր |) нв-
сов. обменивать, -аю, -аешь, -ают.
О БМОРОК, -а ուշաթափություն, ուշագնացություն
։ Упасть в обморок
ուշաթափ վեր
ОБМОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? что? чем? փաթաթեր Обмо-

———

тать шею полотенцем վիզը սրբիչով
փաթաթել։ || НвСОв. ОбМЭТЫВаТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ОБМОТКА, -И փաթույթ։ Обмотка
мотора շարժիչի փաթու՛թ։
ОБМЫВАТЬ см. обмыть.
ОБМЫТЬ, -мою, -моешь, -моют, сов.
кого? что? լվանալ (բոլոր կողմերից)։
Обмыть рану վերքը լվանալ։ || несов.
обмывать, -аю, -аешь, ают.
ОБНАДЁЖИВАТЬ см. обнадёжить.
ОБНАДЁЖИТЬ, -жу, -жишь, -жат,
сов. кого? чем? հուսադրել, հույս տալ։
Обнадёжить тяжелобольного ծանր
հիվանդին հուսադրել։ !] НвСОв. Обка
дёживать, -аю, -аешь, -ают.
ОБНА’ЖАТЬ см. обнажить.
ОБНАЖАТЬСЯ см. обнажиться.
ОБНАЖЁННЫЙ, -ая, -ое մերկ, բաց,
տկլոր։ Обнажённые деревья մերկ
ծառեր. Обнажённая ГОЛОВа բաց
գլուխ։
ОБНАЖИТЬ, -жу, -жйшь, -жат, сов.
кого? что? (оголить) մերկացնել,
տկլորացնել։ Осенний ветер обна-
ЖИЛ деревья աշնանային քամին մեր֊
կացրեց ծառերըt |j НвСОв. обнажать,
■аю, -аешь, -йют.
ОБНАЖИТЬСЯ, -жусь, -жйшься, -жат-
СЯ, сов. (ОГОЛИТЬСЯ) մերկանալ։ տկլորանալ
։ || несов. обнажаться, -аюеь,
-аешься, -аются.
ОБНАРО’ДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
сов. что? (опубликовать) Հրա
պար ակե լ։
фБНАРУ’ЖИВАТЬ см. обнаружить*
ОБНАРУЖИВАТЬСЯ см. обнаружиться.
ОБНАРУЖИТЬ, -жу, жишь, -жат,
сов. кого? что? (найти, отыскать,
раСКрЫТЬ) հայտնաբերել, գտնել, երե֊
1լան հանել։ || несов. обнаруживать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБНАРУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься,
-жатся, сов. (найтись, отыскаться)
հայտնաբերվել, գտնվել, երևան գար
|| несов. обнаруживаться, -аюсь.
-аешься, -аются.
ОБНИМАТЬ см. обнять.
ОБНИМАТЬСЯ см. обняться.
ОБНОВИТЬ, -влю, -вйшь, вят, сов.
Что? նորոդել, նորացնել, թարմաց֊
ներ Обновить состав труппы թատերախմբի
կազմը թարմացներ jj нв’
сов. обновлять, -яю, -яешь, -яют.
ОБНОВИТЬСЯ, вйтся, вятся, сов.
Տրրոգվել, նորանալ, թարմանար
несов. обновляться, -яется, -яются.
ОБНОВЛЕНИЕ, -ИЯ նորո դում, նո-
բացում, թարմացումt
ОБНОВЛЯТЬ СМ. 0бК0ВЙТЬ.
ОБНОВЛЯТЬСЯ см. обновиться.
ОБНЯТЬ, -ниму, -нймешь, -нимут,
сов. кого? что? ղրկեր Обнять ребёнка
երեխային գրկեր || несов. обнимать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБНЯТЬСЯ, -нимусь, -нймешься, -нй
мутся, сов. с кем? գրկախառնվել,
իրար գրկեր || несов. обниматься,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОБОБЩАТЬ см. обобщить.
ОБОБЩЕ НИЕ, -ИЯ ընդհանրացում, ընդհանրացնելը
։ Делать широкие обобщения
Լայն ընդհանրացումներ
անել։
ОБОБЩЕСТВИТЬ, -влю, -вйшь, -вят,
сов. что? հանրայնացներ || НвСОв.
обобществлять, -яю, -яешь, -яют.
ОБОБЩЕСТВЛЕ’НИЕ, -ИЯ հանրայնացում,
հանրայնացնելը։
ОБОБЩЕСТВЛЯТЬ см. обобществить.
ОБОБЩИТЬ. -щу, -щишь, -щат, сов.
что? ընդհանրացներ Обобщить опыт
рабОТЫ աշխատանքի փորձն ընդհանրացնել
։ || несов. обобщать, -аю.
-аешь, -ают.
ОБОГАТИТЬ, -ащу, -атйшь, -атят,
СОв. КОгО? Что? Чем? հարստացնել։
Обогатить страну երկիրը հարստացներ
|| несов. обогащать, -аю, -аешь,
-ают.
ОБОГАЩАТЬ см. обогатить.
ОБОГАЩЕ’НИЕ, -ИЯ 1. հար ստացում,
հարստացնելը։ 2, հարստանալը։
ОБОГНАТЬ, обгоню, обгонишь, обгонят,
СОв. кого? что? (մեկից, մի բանից)
առաջ անցներ ВеЛОСИНеДИСТ обоГНйЛ
ПешеХОДа հեծանվորդը հետիոտնից
առաջ անցավ։ || НвСОв. обгонять, -ЯЮ
-яешь, -яют.
ОБОГРЕВАТЬ см. обогреть.
ОБОГРЕВАТЬСЯ см. обогреться.
ОБОГРЕТЬ, -«о, -ёешь, -ёют, сов.
кого? что? (согреть) տաքացնել,
ջերմացներ || НвСОв. обогревать, -ЙЮ,
-аешь, -ают.
ОБОГРЕТЬСЯ, -ёюсь, -ёешься, -ёются,
СОв. տաքանալ, ջերմանար ОбОГреТЬ-
СЯ у КОСТра խարույկի մոտ տաքանալ
։ || несов. обогреваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
0՛ БОД, -а 1. հեց, անվահեց 7 օղագոտի,
անվագոտի t
ОБОДРАТЬ, обдеру, обдерёшь, обде
рут, сов. кого? что? պրկել, քերթեր
II несов. обдирать, -аю, -асшь, -ают.
ОБОДРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, «да

———

кого? чем? քաջալելւեչ, սրտապնդել,
խրախուսել։ Д НвСОв. ОбОДрЯТЬ, ЯЮ,
ягшь, -тот.
ОБОДРИ’ТЬСЯ, -рюсъ; -рйшься, -рятся,
СОв. 1* զվարթանալ, առույգանալ։
2 Чем? քաջալերվել, սիրտ առնել։
|] несов. ободряться, -яюсь, -яешься,
-яются.
ОБОДРЯ ТЬ см. ободрить.
ОБОДРЯ ТЬСЯ см. ободриться.
ОБОЖАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? երկրպագել, պաշտել։
ОБО’З, -а գումակ։
ОБОЗЛИТЬ см. злить.
ОБОЗЛИТЬСЯ см. злйгься.
1. ОБОЗНАЧА ТЬ см. обозначить.
2. ОБОЗНАЧАТЬ, -ает, -ают, несов.
что? (означать, значить) նշանակել,
իմաստ ունենալ։ ЧТО обоЗНаЧЭбТ
эта цифра? ի՞նչ է նշանակում այս
թիվը։
ОЬОЗНАЧЕ’НИЕ, -ИЯ U նշում, նշանակում
։ 2. {знак, метка) նիշ, նշան։
Условные обозначения պայմանա-
կան նշաններt
ОБОЗНАЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, совг
что? (отметить) նշել, նշանակել։
Обозначить на карте границу քարտեզի
վրա սահմանը նշել։ jj НвСОв.
обозначать, -аю, -аешь, -ают.
ОБОЗРЕВАТЬ см. обозреть.
ОБОЗРЕ’НИЕ, -ИЯ 1. (ОСМОТР) զննում,
դիտում։ 2. (обзор) տեսո ւթյուն։ Литературное
обозрение գրական տեսո
ւթյո ւն։
ОБОЗРЕТЬ, -ею, -ёешь -оот, сов. что?
(осмотреть) դիտել, շուըջը դիտել,
զննել, И несов. обозревать, -аю,
-аешь, -ают,
ОБО’И, -00В պա и տառ։
ОБОЙТИ’, -йду, -йдёшь, -йдут, сов.
1. кого? что? շրջանցել, կողքով անցնել
։ ОбОЙТИ Лужу ջրափոսը շրջանցելl
2. что? Iրշհլ, շրջագայեչ, պը-
տույտ կատարել։ ОбоЙТИ ВвСЬ ГОрОД
ամբողջ քաղաքը շրջագայել։ յ{ НвСОв.
обходить, -ожу, -ОДИШЬ, -ОДЯТ.
ОБОЙТИ’СЬ, -йдусь, -йдёшься, -йдутся,
СОв. 1. С кем? С чем? վարվել, վերաբերվել
։ Плохо обойтись с кем-
либо մեկի հետ վատ վարվել։ 2. արժենաի
նստել։ Ремонт квартиры
обошёлся в 200 рублей բնակարանի
վերանորոգումը 200 ռուբլի նստեց։
3. без кого? без чего? кем? чем? կառավարվել,
բավականանալ, ապրել։
Мне пришлось обойтись пятью
рублями ես ստիպված հինգ ռուբլով
բավականացա։ || несов. обходиться,
-ожусь, -одишься, -одятся.
ОБОКРА’СТЬ, обкраду, обкрадёшь,
обкрадут, сов. кого? что? կողոպ-
տեր jj несов. обкрадывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБОЛО ЧКА, -И թաղանթ, պատյան։
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հՐա-
պ՛ լրիչ, ԳաւթաԿղիլ՛
ОБОЛЬСТИТЬ, -льщу, -ЛЬСТИШЬ,
-ЛЬСТЯТ, СОв. кого? чем? հրապոլըել,
գայթ ակ ղել։ jj несов. обольщать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБОЛЬЩАТЬ см. обольстить.
ОБОНЯ НИЕ, -ИЯ հոտառություն։ Орган
060НЯНИЯ հոտառության գործարան։
ОБОРА’ЧИВАТЬ см. обернуть.
ОБОРА՛ Ч И ВАТЬСЯ см. обернуться.
ОБОРВАТЬ, -ву, -вёшь, -вут, сов. что?
1. պակո տել, պոկել, քաղել։ 2. (ОТО-
рвать) քաշել կտրել։ 3. (прекра-
тить) ընդհատել, կտրել։ jj НвСОв.
обрывать, -аю, -аешь, -ают.
ОБОРВАТЬСЯ, -вётся, -вутся, сов.
1. (оторваться) պոկվել, կտրվելt
2. (прекратиться) հանկարծ ընդհատվել,
կտրվել, դադարել։ || НвСОв.
обрываться, -ается, -аются.
ОБОРО’НА, -Ы պաշտպանություն։
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое պաշտպանողական
։ Оборонительные бои
պաշտպանողական մարտեր։
ОБОРОНИТЬ см. оборонять.
ОБОРОНОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое
պաշտ պ անուն ակ։
ОБОРОНЯТЬ, -яю, -яешь -яют, несов.
кого? ЧтсР պաշտ պանել։ || СОв,
оборонить, -ню, -нйшь, -нят.
ОБОРОТ, -а 1. պտույտ։ Оборот колеса
անվի պտույտ։ 2. (употребление,
обращение) շրջանառություն, շրջապտույտ
։ Пустить в оборот շրջանառության
մեջ դնել։ 3. հակառակ
կողմը, հակառակ երեսը, շրջերես։
На обороте картины նկարի հակառակ
երեսին։ 4. դարձվածք։ Неправильный
оборот речи խոսքի սխալ
դարձվածք։
ОБОРУДОВАНИЕ, -ИЯ 1. սարքավորում,
սարքավորելըI ЗаКОНЧИТЬ ОбО-
рудование завода ավարտել գործարանի
սարքավորումը։ 2. սարք, սար֊
քավորություն։
ОБОРУДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
сов. и несов. что? чем? սարքավորեր
ОБОСНОВА НИЕ, ~ия U հիմնավորում,
հիմնավորելը։ 2* (ДОВОД) հիմք, հիմունք,
հիմնավորում։

————

ОБОСНО’ВАННЫЙ, -ая, -ое Հիմնավոր,
ված։ Обоснованный ВЫВОД հի մնա֊
վորված եզրակացություն։
ОБОСНО ВА’ТЬ, ную, -нуешь, -нуют,
СОв. что? Հիմնավորել։ ОбОСНОбЗТЬ
своё предложение իր առաջարկությունը
Հի մնա վ՚րեր || несов. обосновывать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБОСНОВА’ТЬСЯ, -нуюсь, -нуешься,
-нуются, сов. (устроиться, расположиться)
հաստատվել, հիմնավոր֊
վել > || несов. обосновываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОБОСНОВЫВАТЬ см. обосновать.
ОБОСНО’ВЫ ВАТЬСЯ см. обосноваться.
ОБОСО’БИТЬ, -блю, -бишь, -бят, сов.
1. кого? что? առանձնացնել, զատել,
մեկուսացնել։ 2. НШО? արոհեր || НвСОв.
обособлять, -яю, -яешь, -яют.
ОБОСО’БИТЬСЯ, -блюсь, -бишься,
-6ЯТСЯ, СОв. 1՝ առանձնանալ, զատ֊
վել, մեկուսանալ։ 2. տրոհվեր || Нв-
сов. обособляться, -яюсь, -яешься,
-яются.
ОБОСО БЛЕННЫЙ, -ая, -ое U առանձ-
նացած, առանձին։ 2. տրոհվո ղ, ան֊
չատվող։
ОБОСОБЛЯТЬ СМ. обособить.
ОБОСОБЛЯТЬСЯ СМ. обособиться.
ОБОСТРИТЬ, -рю, -рйшь, -ряг, сов.
что? սրել, լարեր Обострить отношения
հարաբերությունները օրեր
1| несов. обострять, -яю, -яешь, -яют.
ОБОСТРЙТЬСЯ, -рйтся, -рятся, сов.
սրվել, լարվեր Противоречия обострились
հակասությունները սրվե֊
ցին։ || несов. обэстрлться, -яется,
-яются.
ОБОСТРЯТЬ см. обострйть.
ОБОСТРЯТЬСЯ см. обостриться.
ОБОЮ’ДНЫЙ, -ая, -ое (взаимный)
երկուստեք երկկողմանի, փոխա֊
դարձ։ По обоюдному желанию երկու֊
ստեք (փո խադարձ) ցանկությամբ։
ОБОЮДОО’СТРЫЙ, -ая, -ое երկսայրի,
երկբերան։
ОБРАБАТЫВАТЬ см. обработать.
ОБРАБОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? մշակեր Обработать землю
հողը մշակեր || несов. обрабатывать,
-аю, -аешь, ают.
ОБРАДОВАТЬ см. радовать.
ОБРАДОВАТЬСЯ см. радоваться.
О’БРАЗ, -а 7 (вид, облик) պատկեր,
կերպարանք, տեսք։ 2. (тип, характер)
պատկեր է կերպար, տիպար։
3. (способ) ձև, կերպ, եղանակ։
Образ мыслей մտածելակերպէ
ОБРАЗЕ’Ц, -зца 1. (образчик) նմուշ,
Образцы ткани գործվածքի նմուշներ
։ 2. օրինակ, տիպար։ Образец
мужества и героизма արիության ու
հերոսության տիպար։ Служить образцом
օրինակ ծառայեր 3- (ВИД)
ձև։ Станки нового- образца ն„։, ձևի
Հատ սառցն՛եր։
ОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое (‘яркий, живой,
КраСОЧНЫЙ) պատկերավոր ։ վառ։ 06՜
разная речь պա տկերավոր խոսք։
1. ОБРАЗОВА НИЕ, -ИЯ գոյացում,
առաջացում , կազմավորո ւմ, կազմո ւմէ
Образование государства պետության
կազմավորում։
2. ОБРАЗОВА НИЕ, -ия (обучение,
просвещение) կրթություն։ Среднее
специальное образование միջնակարգ
մա սնադի տական ձրթոլթքսւն։
ОБРАЗОВАННЫЙ. -ая, -06 կրթված:
1. ОБРАЗВА’ТЬ, -3VIQ, -зуешь. -зуют,
СОв. что? i. (создать) գոյացնել,
առաջացնել, կազմեր Река образовала
новое русло գետ;, նոր հուն Է
առաջացրել։ 2. (оргаНИЗОВаТЬ, С03-
дать) կազմել, կազմակերպեր ОрГа-
низовать КОМИССИЮ հանձնաժողով
կազմեր || несов. образовывать, -аю,
-аешь, -ают.
2. ОБРАЗОВАТЬ, -зую, -зуешь» зуют,
сов. кого? ԿրթերԱнесов. обраа&зы-
вать, -аю, -аешь» ают
ОБРАЗОВАТЬСЯ, -зуется, -зуются,
0)8. 7. (возникнуть) գոյանա/, առաջանար
2. կազմվել, կազմակերպվեր
|լ несов. образовываться, -ыва-
ется, -ывакмчя.
1. 0БРА30’БЫВАТЬ см. 2- образовать.
2. 0БРА30′ БЫВАТЬ см & образовать.
ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ см- образоваться.
ОБРАЗЦОВЫЙ, -ая* -ое (примерный,
ОТЛИЧНЫЙ) օրինակելիг ОбраЗЦОВЫЙ
ученик օրինակելի աշակերտ։
ОБРА’ЗЧИК, -а նմուշ։ Образчик товара
ապրանքանմռւշէ
ОБРАТИТЬ, -ащу, -атйшь, -атят,
сов. 1. что? դարձնել, ուղղեր Обра-
ТИТЬ внимание ուշադրություն դարձներ
2. кого? что? а кого? во что?
(превратить) վերածել, փոխարկել,
դարձներ || несов. обращать, аю,
-аешь, -ают,
ОБРАТИТЬСЯ, -ащусо. -атйшься, -ат-
ятся, сов. 1 ■ к кому? к чему? (повернуться,
обернуться) դառնալ, շրջվել,
ուղղվեր 2. в кого? во что? (превра-
титься) վերածվել, փոխարկվել,
գառն ալ։

————

з. к кому? с чем? за чем? գիմեր
Обратиться С просьбой խնդրանքով
դիմել, || несов. обращаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ОБРА ТНО (назйд) ետ, դեպի ետ։ Вернуться
обратно ետ վերադառնալ,
ОБРАТНЫЙ, -ая, -ое հե աաղարձ )
վեր ադարձիt 2* հակառակ։ ОбрЭТНЗЯ
сторона фотографии լուսանկարի հա֊
կւսռակ կողմըէ
ОБРлЩА’ТЬ см. обратйть.
ОБРАЩАТЬСЯ см. обратиться.
ОБРАЩЕ НИЕ» -ИЯ 1• դարձնելը, շրջելը,
.itղղելը, 2. (поведение) վերաբեր֊
մ՞լէ ք, վարվեցողություն։ 3. (при-
ЗЫВ) գիմում, կոչ։ 4. կոչական։
ОБРЕ ЗАТЬ, -ёжу, -ёжешь, -ёжут, сов.
что? կտրել, ծայրից կտրել, եզրից
կտրել։ || НвСОв. ОбрвЗЭТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают и обрезывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБРЕЗА’ТЬ 1 см. обрезать.
ОБРЕ ЗЫВАТЬ /
ОБРЕКА’ТЬ см. обречь.
ОБРЕМЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
кого? чем? (затруднить) ծանրա.
բեռներ Обременить поручением
հանձնարար :ւթյունով ծանր ա բեռ֊
եել. || несов. обременять, -яю, -яешь.
-яют.
ОБРЕМЕНЯ ТЬ см. обременить.
ОБРЕСТИ’,; -ту, -тёшь, тут, сов. кого?
что? (найти, отыскать, получить)
գտնել, ձեռք բերել, ճարել, ստանար
՚| несов. обретать, -аю, -аешь, -йют.
ОБРЕТАТЬ см- обрести.
ОЕРЕ’ЧЬ, -еку, -ечёшь, -екут. сов. кого?
что? НСI что? մատնել, դա տա պար֊
տեր Обречь на гибель կորստյան
մատներ || несов. обрекать, -аю,
-аешь, -ают,
ОБРИСО ВА’ТЬ, -сую, -суешь, -суют,
сов. 1. что? (очертить) ուրվագծել,
շրջագծեր 2. кого? что? (оХйракте-
ризовать, описать) նկարագրեր || несов.
обрисовывать, -ываю, -ываешь,
-ывают.
ОБРИСОВА’ТЬСЯ, -суется, -суются,
СОв. նշմարվելյ երևալ, ուրվագծվելt
II несов. обрисовываться, -ывается,
-ываются.
ОБРИСО’БЫВАТЬ см. обрисовать.
ОБРИСО’ВЫ ВАТЬСЯ см. обрисоваться.
ОБРИТЬ, -рею, -реешь, -реют, сов.
КОгО? Что? (ПОбрИТЬ) ածիլել, սա,ի.
րեւ։ Обрить голову գլուխը ածիլելէ
О БРО’ К, -а բահրա, բնատուրքt
ОБРУБА’ТЬ см. обрубить.
ОБРУБИТЬ, -ублю, -убишь, -убят,
сов. что? կտրել կարճացներ || НвСОв.
обрубать, -аю, -аешь, -ают.
ОБРУГА’ТЬ см. ругать.
О’БРУЧ, -а օղակապ, օղագոտի (տա*
կառի)։
ОБРУЧАТЬСЯ см. обручиться.
ОБРУЧЕНИЕ, -ИЯ նշանդրեք, նշանադրություն,
ОБРУЧИТЬСЯ, -чусь, -чйшься, -чатся,
сов. նշանվեր || несов. обручаться,
-аюсь, -аешься, -аются.
РБРУ’ШИ ВАТЬСЯ см. обрушиться.
ОБРУ’ШИТЬСЯ -шится, -шатся, сов.
1. (рухнуть) փլչ!>լ> փալ գար Стена
обрушилась պատը փլեց։ 2. на KOBO?
на что? (напасть) հարձակվել,
վրա տար || несов. обрушиваться,
-шится, -шатся и к 1 знач. также
рушиться, -шится, -шатся.
ОБРЫ’ В, -а 1. Կ տրվածք, կտրված
աեդ։ Обрыв В проводе հաղորդալարի
կտրվածք։ 2. զառիթափ, զառիվայր։
ОБРЫВАТЬ см. оборвать.
ОБРЫВАТЬСЯ см. оборваться.
ОБРЯ Д, -а ծե и, արարողություն, ծիսակատարություն
։
ОБСЕРВАТО’РИЯ, -ИИ դիտարան, աստղադիտարան
։
ОБСЛЕДОВАНИЕ, -ИЯ հետազոտում,
զննում, հե տաղո տությո ՚ն։
ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ, -ля հետազոտ ող,
ոտուգող {մարգ)։
ОБСЛЕДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют,
сов. и несов. кого? что? հետազոտել,
քննել, զններ Обследовать больного
հիվանդին զններ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, -ия սպասարկում,
սպասարկելը, и պա и ա ր կո ւթ յո ւն ։ Ме-
дицинское обслуживание բժշկական
սպա ս ար կ ո ւմ է
ОБСЛУЖИВАТЬ, -аю, аешь, -ают,
несов. кого? что? սպասարկել. Обслуживать
покупателя գնորդին ըս.
պասարկել։ {| СОв. ОбС-ЛуЖЙТЬ, *ужу,
-ужишь, -ужат.
ОБСЛУЖИТЬ см. обслуживать.
ОБСО ХНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, соь
չորանալ, ցամաքել։ Одежда QpCpX*
ла հագուստը չորացել Է։ jj авСОв.
обсыхать, -аю, -аешь, -ают.
ОБСТАВИТЬ, влю, -вишь, -вят, сов.
?• кого’? что? чем? շուրջը գեել, շո^ջը
դարսել, բոլորապա տեր ОбСТНВИТЬ
бюст цветами կիսանդրու շուրջը ծա-
զիկներ դներ 2, что? կահավորեր
Обставить квартиру բնակարանը կա՝
հավորեր || несов. обставлять, -яю,
•яешь, яют.

————-

ОБСТАВЛЯ ТЬ см. обставить.
ОБСТАНО’ВКА, -и 1. (меблировка)
կահա վորո ւթյուն, կահավորանքէ 2.
(условия. обстоятельства, положение)
իրադրություն։
ОБСТОЯТЕЛЬНО (подробно, деталь
но) հանգամանորեն է մանրամասնորեն
։
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (подробный.
содержательный) հանգամանալից,
մանրամասն, մանրակըր
կիտ։
1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, а հանգամանք,
պարագա։ Выяснить обстоятельства
дела գործի հանգամանքները պար-
զել։
2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, -а պարագա.
Обстоятельство времени Ժամանակի
պարագա։
©БСТРЕ’Л, -а գնդակոծում, գնդակոծություն
։
ОБСТРЕ ЛИВАТЬ см. обстрелять,
ОБСТРЕЛЯТЬ, -яю, -яешь, -йот, cos.
кого? что? գնդակոծել, հրե տակ-:
ծեր || несов. обстреливать, -аю.,
-аешь, -ают,
ОБСТРИ ЧЬ см. стричь.
ОБСТУПАТЬ см. обступить.
ОБСТУПИТЬ, -уплю, -упишь, -упят,
COS. кого? что? շրչապատել, շուրջը
կանգնել՛ || несов. обступать, -аю..
-аешь, ают.
ОБСУДИТЬ, -ужу, -удишь, -удят,
сов. что? քննարկել, քննելէ Обсу
ДИТЬ проект программы ծրագրի
նախագիծը քննարկել։ jj НвСОв. ՕՑ՜
суждать, -аю, -аешь, -шот.
ОБСУЖДАТЬ см. обсудить.
ОБСУЖДЕ НИЕ, -ИЯ քննարկում, քըն
Կում։ Обсуждение доклада զեկուցման
քննարկում։
ОБСУШИВАТЬ см. обсушить.
ОБСУШИТЬ, -ушу, -ушишь, -ушат,
сов. что? լորացնել, ցամաքեցնել։
Обсушить мокрую одежду у печки
թաց հագուստը վառարանի մոտ չորացնել
։ |j несов. обсушивать, -аю,
-аешь, -ают.
ОБСЫХАТЬ см. обсохнуть.
ОБТЕСАТЬ, -ешу, -ёшешь, -ёшут. сов.
что? տաշել։ Обтесать бревно գերանը
տաշել։ |j НвСОв, ОбТеСЫааТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ОБТЁСЫВАТЬ см. обтесать.
ОБУВАТЬ см. обуть.
ОБУВАТЬСЯ см. ббуться.
ОБУВНО’Й, -ая, -6е կոշկեղենի,
1 տնամանքи
ОБУВЬ, -ВИ ոտն աման յ կոչի էր
ОБУ’ЗА, -Ы բեռ, ծանր պարտականո ւ%
թյուն։
ОБУЗДАТЬ, -аю, -аешь, -Зют, сов.
кого? что’? է- սանձեր Обуздать
лошадь ձին սանձեր 2. (сдержать,
укрОТИТЬ) սանձահարել, զսպեր Обуз-
дать поджигателей войны պատերազմի
հրձիգներին սանձահարեր
II несов. обуздывать, -аю, -аешь,
-ают.
У’ЗДЫГ ль см. обуздать.
УСЛО’ Г. .1Ь, -влю, -вишь, -вят,
сов. что? պայ՛մանավորել։ || НвСОв.
обусловливать, -аю, -аешь, -аюг
и обуславливать, -аю, -аешь, -ают.
ОБУСЛАВЛИВАТЬ 1 , .
6 БУСЛ0’ВЛИВАТЬ } см՛ ‘-^УСловить.
— ЧУТЬ, -ую, -уешь, -уют, сов. кого?
что? հագնել, հագցնել {ոտնաման)։
ОбуТЬ бОЛЬНОГО հիվանդի ոտնամանները
հագցներ ОбуТЬ бОТИНКИ
կոշիկները հագներ || несов. обувать,
-аю, -аешь, -ают.
ОБУТЬСЯ, -уюсь, -уешься, -уются,
сов. հագնել {ոտնաման)։ j| НвСОв.
обуваться, -аюсь, -аешься, -аются,
ОБУЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
КОгО? Чему? սովորեցնել, ուսուցանել
։ Обучать детей иностранному
ЯЗЫКу երեխաներին օտար լեզու սո֊
վո ր ե ցն ե ր
ОБУЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. чему(учиться) սովորել, ուսաներ
ОБУЧЕ’НИЕ, -ИЯ ուսուցում, սովորեցնելը
։ Обучение грамоте գրաճանաչու.
թյան ուսուցում։
ОБУЧИТЬ СМ. учить.
ОБУЧИТЬСЯ СМ. УЧЙТЬСЯ.
ОБХО’Д, -а 1. շրջագայում, շրջայց,
համայց։ Совершить обход 2t’Zwjg
կատարել։ 2. շրջանց, շրջանցում։
Удобный обход հարմար շրջանց։
ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (вежливый,
приветливый) քաղաքավարի,
սիրալիր։
ОБХОДИТЬ см. обойтй.
ОБХОДИТЬСЯ см. обойтйси.
СБХО’ДНЫЙ, -ая, -ое (и обходной,
-ая, -ое) շրջանցիկ։ Идти обходным
Путём շրջանдիկ ճանապարհով գնար
ОБШИВАТЬ см. обшйть.
ОБЩИ’РНЫЙ, -ая, -ое ընդարձակ,
լայնարձակ, լայնածավալ, լայնատարած
։ Обширные ПОЛЯ ընդարձակ
դաշտեր։
ОБШИТЬ, обошью, обошьёшь, обошьют,
сов. что? чем? շուրջը կարել,

————

բ։. լոր ակ ար ել, եզրակարել։ [J НвСОв.
обшивать, -аю, -аешь, ают.
ОБЩА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
НеСОв. С Кем? С Чем? շփվել, շփում
ունենալ։ ОбщЭТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ ընկերների
հետ շփվել։
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ, -ая, -се հան֊
րամատչելի։ ОбщвДОСТуПНаЯ МуЗЫКЭ
Հանրամատչելի երաժշտո ւթյուն։
ОБЩЕЖИ’ТИЕ, -ИЯ հանրակացարան։
ОБЩЕИЗВЕ СТНЫЙ, -ая, -ое հանրա-
ծանոթ, հանրահայտt ОбщеИЗВССТ-
ная истина հանրահայտ ճշմ ար տու-
թյո ւն ։
ОБЩЕНАРОДНЫЙ, -ая, -ое համա-
ժողովրդական։
ОБЩЕ/ Н И Е, -ИЯ շփում, հաղորդակցով-
0(ուն, կապ։
ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫЙ, ЭЯ, -ое
հանրակրթական։ Общеобразовательная
ШКОЛа հանրակրթական դպրոց։
ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое հանրօգուտ
։ Общеполезный труд հանր-
օգոլւո աշխատանք։
ОБЩЕСОЮ ЗНЫЙ, -ая, -ое համամիութենական
։ Общесоюзное совещание
համ ամիռւթենական խորհրդակցու֊
թյուն։
ОБЩЕ СТБЕННОСТЬ, ТИ հասարա ֊-
կայնություն։ Советская общественность
ип վե տա կան հա սարակ այնու-
թ /ունը t
ОБЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, ое հասա.
րակական j հանրային։ ОбщвСТВеН-
ная работа հա սարակական աշխատանք
։
(ОБЩЕСТВО, -а 1* հա սարակություն։
Первобытное общество նախնադար֊
յան հասարակություն։ 2* ընկեր ու֊
թյուն, միություն։ СлОрТИВНОв Обще-
CTBO սպորտային րնկհրությունէ
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ, ИЯ հասա ֊
ր ա կ ա գի տ ո ւթյո ւն։
О’БЩИЙ, -ая, -ее ընդհանուրt
ОБЩИНА, -Ы համայնք։
ОБЩИННЫЙ, -ЭЯ, -Ое համայնական}
համ ւ՚յ յնքի։
ОБЩИПАТЬ см. щипать.
ОБЩИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое շփվող,
մ ար դա մп տ ։
ОБЪЕДИНЕНИЕ, -ИЯ միավորում, միա֊
վորություն։
ОБЪЕДИНЕННЫЙ, -ая, -ое միավոր-
ված, միացյալ, միավորյալէ ОрГЭ-
низация Объединённых Наций Աիա-
վորված ազգերի կազմակերպություն։
ОБЪЕДИНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, -НЯТ, сов.
кого? что? во что? 1. միացնել, միավորել
։ Объединить два класса երկու
158 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫ Я
դասարան միացնել։ 2. (СПЛОГИТЬ) համախմբել,
միավորել։ ОбъеДИНИТЬ СИЛЫ
МИра խաղաղության ուժերը համախմբել
։ || несов. объединять, -яю,
-яешь, -яют.
ОБЪЕДИНИТЬСЯ, -нюсь, нйшься,
-НЯТСЯ, сов. во что? 1- միանալ, միավորվել
։ 2. (СПЛОТИТЬСЯ) համախմբ.
վել, միավորվել։ \\ НвСОв. объединяться,
-яюсь, -яешься, яются.
ОБЪЕДИНЯТЬ см. объединить.
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ см. объединйться.
ОБЪЕ’ДКИ, -ОВ կռճոէ , թերմացք։
ОБЪЕ’ЗДИТЬ, -зжу, -здишь, -здят,
сов. 1. кого? վարժեցնել, ընտելացնել
կծվելու կամ հեծնելու)* 2* ЧШО?
(объехать) շրշել, շրջագայել, պտտվել
(փոխադրամիշոցով)։ Ц НвСОв. ОбъеЗ-
жать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЪЕЗЖАТЬ см. объездить и объехать.
ОБЪЕ’КТ, -а 1• առարկա, օբյեկտ։
Объект изучения ուսումնասիրության
առարկա։ 2* (предприятие,
учреждение) օբյեկտ, հիմնարկ, Հեռնաք
։ կո ւթ քո ւն (և այլ գործունեության
վայր),
ОБЪЕКТИ ВНЫЙ, -ая, -ое 1. օբյեկ.
տիվ, առարկայական, իրական։
2. (беспристрастный, непредвзятый)
ան ա չառ, անկո ղմն ակալ։
ОБЪЁМ, -а ծավալ։ Объём знаний գի֊
տելհքների ծավալ։
ОБЪЁМИСТЫЙ, -ЗЯ, -Ое մեծածավալt
ОБЪЕ’ХАТЬ, -еду, -едешь, -едут, сов.
кого? что? շրջանցեի շուրջը պը֊
տըտվել, կողքով անցնել {ւիոխադրա֊
միջոցով)։ 2, кого? что? (обогнать)
մեկից առաջ անցնել կիո խաղրամի֊
ջոցով)։ 3. ЦЩО? շՐ2եի շրջագայել,
պտույտ կատարել (փո խադր ամիջո֊
ցով)։ |յ несов. объезжать, аю,
-аешь, -ают.
ОБЪЯВИТЬ, -явлю, -явишь, -явят,
сов. что? о чём? (огласить) Հայ-
տարարել, հրապարակել, հայտնելt J|
несов. объявлять, -яю, -яешь, -яют.
ОБЪЯВЛЕ’НИЕ, -ИЯ հայտարարություն
։ Поместить объявление в газете
թերթում հայտարարություն ղե֊
տեղեր
ОБЪЯВЛЯ Tb CM. объЯВЙТЬ,
ОБЪЯСНЕНИЕ, -ИЯ բացատրությունէ
ОБЪЯСНИ МЫЙ, -ая, -ое (понятный)
բացատրելիք ВпОЛНе обЪЯСНИМОб
желание միանգամայն բացատրելի
ցանկությունt
ОБЪЯСНИ ТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое Բա.
дш տրական։

—————-

ОБЪЯСНИТЬ, ню, -нйшь, -нят, сов,
что? кому? чем? բացատրել ОбъЯС.
нить грамматическое правило քե.
րականական կանոնր բացատրել։ \\ Нв’
сов. объяснять, -яю, -яешь, -яют.
ОБЪЯСНИТЬСЯ см. объясняться.
ОБЪЯСНЯ’ТЬ см. объяснить.
ОБЪЯСНЯТЬСЯ, -яюсь, -яешься, -яют-
СЯ, несов. I֊ чем? բացատրվեի պարզ,
վել։ 2. с кем? (разговаривать) խո-
սել, բացատրվել։ jj СОв. К 1 ЗНйЧ,
объясниться, -нйтся, -нятея.
ОБЪЯТИЕ, -ИЯ գիրկ։ դրկախառնոլ.
թյուն, Принять С раСПрОСТёрТЫМИ
объятиями գրկաբաց ընդունել։
ОБЫВАТЕЛЬ, -ля քաղքենի՛ Превратиться
В обывателя թաղքենիանալ։
ОБЫГРАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? во что? տանել (խաղի մեջ)։
\\несов. обыгрывать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЫ’ГРЫВАТЬ см. обыграть.
ОБЫ’ДЕННЫЙ, -ая, -ое (повседневный,
обыкновенный, заурядный)
առօրյա, սովորական։
ОБЫКНОВЕ ННЫЙ, -ая, -ое 1. (обычный)
սովորական։ Обыкновенный
случай սովորական դեպք։ 2, (зауряд-
НЫЙ) Հասարակ, ոչնչով աչքի չընկ-
նող։
О БЫСК, -8 խուզարկություն։
ОБЫСКАТЬ, -ыщу, -ыщешь, -ыщут,
сов. кого? что? խուզարկել։ j| НвСОв,
обыскивать, -аю, -аешь, -ают.
ОБЫ’СКИВАТЬ см. обыскать.
ОБЫЧАЙ, -ЗЯ սովորույթ, սովոր ու*
թրւն։
ОБЬГЧНО սովորաբար։
ОБЫ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (постоянный,
привычный) սովորական, առօրյա։
ОБЯЗАННОСТЬ, -ТИ պարտականություն
։ Служебные обязанности պաշտոնական
պարտականություններ։
ОБЯЗАТЕЛЬНО (непременно, несомненно)
անպատճառ, անպայման։ 06-
язательно ВЫПОЛНЮ անպայման կր֊
կատարեմ։
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (непременный)
պարտադիր։ В ОбЯЗЭТеЛЬ-
НОМ порядке պարտադիր կարգով։
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, -а պարտավորություն
։ Взять обязательство պարտավորություն
սւոանձնել։
ОБЯЗАТЬ, -яжу, -яжешь -яжут, сов,
КОгО? պարտավորեցնել, պարտագրել։
II несов. обязывать, -аю, -аешь,
ают.
ОьЯ’ЗЫВАТЬ см. обязать.
ОВА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое ձվաձև,
О SEC, ОВСй վարսակ։
ОВЕ’ЧИЙ, -чья, -чье ոչխարի, Овечья
ШерСТЬ ոչխարի բուրդ։
ОВЕЩЕСТВИТЬ, -влю, -вишь, -вят,
СОв. что? նյութականացնել, առարկայացնել
։ || несов. овеществлять,
-яю, -яешь; -яют.
ОВЕЩЕСТВЛЕ’НИЕ, -ИЯ նյութականացում
, առարկա յա д ում։
ОВЕЩЕСТВЛЯТЬ см. овеществить.
ОВЛАДЕВАТЬ см. овладеть.
ОВЛАДЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов.
1 Кем? Чем? (.ЧаХВаТИТЬ) տիրել, տիրանալ,
գրավել։ Овладеть городом
քա ղաքին տիրել։ 2. Ц£М? (yCBOHTb)
աիրապետել։ ОвЛаДвТЬ ЗНаНИЯМИ
տե լիքն երին տիրա պե տելէ jj НвСОв«
овладевать, -аю, -аешь, -ают.
О’ВОД, -а բոռ, գոռեխ։
О ВЭЩЕ ВО ДСТВО, -а բան ջա րաբունու*
թյուն։
О’ ВОЩИ, -ей բանջարեղեն։
О ВРАТ* -а ձորակ, Հեղեղատ։
ОВЦА’, -Ы ոչխար։
ОНЦЕВО’ДСТВО, -а ոչխարաբուծություն
։
ОВЧА’РКА, -И Հովվաշուն ^ գամփռ։
ОВЧА’РНЯ» “И ոչխարանոց , փարախ
(ոչխարի)։
ОВЧИ’НА, -Ы ոչխարի մորթի, ոչխարե֊
նի։
ОЬТИ’ННЫЙ, -ая, -ое ոչխարենու։
ОГЛАВЛЕНИЕ, -ИЯ գլխացանկ, ցանկ։
ОГЛАСИТЬ, -ашу, -асйшь, -асят, сов.
что? 1, (объявить) հրապարակել,
հայտարարել։ Огласить проект резо-
ЛЮЦИИ բանաձևի նախագիծը հրապա.
րակել։ 2, ձայներով լցնել։ ОгЛЗСИТЬ
лес криками անտառը ա ղադակներով
լցնել։ || несов. оглашать, -аю,
-аешь, -ают.
ОГЛА’СКА, -И հրապարակում, հռչակում
։
ОГЛАШАТЬ см. огласйть.
ОГЛО БЛЯ, -и քեղի։
ОГЛО’ХНУТЬ см. глохнуть.
ОГЛУШИТЕЛЬНО իւա9ոլցիշ կեր-
ОГЛУШИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое խլացնող,
խլացուցիչI Оглушительный
ВЗрЫВ խլացուցիչ պայթյուն։
ОГЛЯДЕТЬ, -яжу, -ядйшь, -ядят,
сов. кого? что? (осмотреть) գիտել,
զննել։ || НвСОв. ОГЛЯДЫВаТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ОГЛЯДЕТЬСЯ, -яжусь, ядйшься,
-ядятся, сов, (осмотреться) իր г«чче

————

նայեի լորս կողմը դիտել։ || НвСОв.
оглядываться, -аюсь, -аешься, -ают-
ея.
ОГЛЯ’ДЫВАТЬ см. оглядеть.
ОГЛ Я’ДЫ ВАТЬСЯ см. оглядеться и
оглянуться.
ОГЛЯНУ’ТЬСЯ, -янусь, -янешься,
-янутся, сов. на кого? на что? ետ
նայել։ jj НвСОв. ОГЛЯДЫватЬСЯ,
■аюсь, -аешься, -аются.
ОГНЕМЁТ, -а հրանետ,
ОГНЕОПАСНЫЙ, -ая, -ое հրավտան.
գտվորւ Огнеопасная жидкость հր-
քւ ա վտանգ ավսր հե ղուկ է
ОГНЕСТО’ЙКИИ, -ая, -ое հրակայուն։
Огнестойкие сооружения հրակա-
յւււն կառււ լցվածքներ։
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ, -ая, ое հր ար.
ձակ, հրաձիգ։ Огнестрельное оружие
հրազեն, հրաձիգ զենքt
ОГНЕТУШИТЕЛЬ, *ЛЯ հրամարիչ, կը֊
րսւկմարի չ (գործիք)։
ОГНЕУПО РНЫЙ, -ая, -ое հրակայուն,
հրադիմացկուն։ ОгНвуНОрНЫЙ КИр»
ПИЧ հրադիմացկուն աղյուս։
ОГОВА’РИВАТЬ см. оговарйть.
ОГОВА’РИ ВАТЬСЯ см. оговориться.
ОГОВОРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят,
сов 1. кого? (оклеветать) զրպարտել։
2. HtTlO? նախօրոք պայմանավորվել,
նախօրոք որոշեր «?. ЧТПО? վերապահում
անել, վերա պահո ւթյուն անել։
|| несов. оговаривать, -аю, -аешь,
-ают.
ОГОВОРИ’ТЬСЯ, -рюсь, -рйшься,
-рятся, сов. վերապահում անել,
նախազգուշացներ 2. սխալվել (խոսելիս)
։ jj несов. оговариваться,
-аюсьг. -аешься. -аются.
ОГОВО’РКА, И 1- վերա պահո ւթյուն է
Согласиться, но с некоторыми оговорками
համաձայնվել, բայց որոշ
վեր ա պահո ւթյուններո վ։ 2. սխալ
(խոսքի մեջ)> սխալասությունէ
ОГОЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов. кого?
что? (обнажить) մերկացնել, տըկ-
լորացնել։ j| НвСОв. ОГОЛЯТЬ, ЯЮ,
-яешь, -яют,
ОГОЛЯ’ТЬ см. оголить.
ОГО’НЬ, огня կրակ։ հուր>
ОГОРА’ЖИ ВАТЬ см. огородить,
ОГОРО’Д, -а բանջարանոց։
ОГОРОДИ’ТЬ, -ожу, -одйшь, -одят,
сов. кого? что? чем? ցանկապատել,
պարսպեր J| НвСОв. ОГОраЖИВ&ТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОГОРОДНЫЙ,; -ая, -ое բանջարանոցային,
բանջարանոցի։
ОГОРЧД’ТЬ см. огорчить.
160 ОДЕРЕВЕНЕЛЫЙ
ОГОРЧА’ТЬСЯ см. огорчиться.
ОГОРЧЕ НИЕ, -ИЯ դառնություն, վիշտ։
ОГОРЧИ’ТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
кого? чем? վշտացներ || несов. огорчать,
-аю, -аешь, -ают.
ОГОРЧИ’ТЬСЯ, -чусь, -чйшься, -чзт-
СЯ, сов. վշտանար || НвСОв. ОГОрчЙТЬ-
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
ОГРА’БИГЬ см. грабить.
ОГРАБЛ Е’НИЕ, -ИЯ կողոպտում, թ ա-
լանելր։
ОГРА ДА, -Ы (стена, забор) պարիսպ,
ցանկա պատ, պատ t
ОГРАДИ’ТЬ, -ажу, -адйшь, -адят, сов.
1 кого? что? чем? (огородить) պարսպել,
ցանկապատել, պատնեշեր
2. кого? что? (предохранить, оберечь)
պաշտ պաներ || несов. ограждать,
-аю, -аешь, -ают.
ОГРАЖДАТЬ см. оградйть.
ОГРАНИЧЕНИЕ, -ИЯ սահմանափակում
։
ОГРАНИ ЧЕННЫЙ, -ая, -ое սահմանափակ,
Ограниченные возможности
սահմանափակ հնարավորություններ
։
ОГРАНИ’ЧИ ВАТЬ см. огранйчить.
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ см. ограничиться.
ОГРАНИЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
кого? что? чем? սահմանափակեր
j| несов. огранйчивать, -аго. -аешь,
-ают.
ОГРАНИЧИТЬСЯ, чусь, -чишься,
-чатся, сов. чем? սահմանափակվել,
բավականանալ, բավարարվեր j| Нв~
сов. ограничиваться, -аюсь, -аешь-
ся, -аются.
ОГРО’МНЫЙ, -ая, -ое (громадный)
հսկայական, վիթխարի, ահագին։ Ог-
ромные успехи հսկայական հաջո.
ղություններ։
ОГРУБЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое կոպտացած,
կոշտացած։
ОГРУБЕ’ТЬ см. грубеть.
ОГУРЕ’Ц, -рца վարունգ։
ОГУРЕЧНЫЙ, -ая, -ое վարունգի,
О’ДА, -Ы ներբող, գովերգ։
ОДА’ЛЖИ ВАТЬ см. одолжйть,
ОДАРЁННЫЙ, -ая, -ое (талантливый)
օժտված, շնորհալիյ տաղանդավո ր։
Одарённый юноша շնորհալի պա-
տանի։
ОДЕВА ТЬ см. одеть,
ОДЕВА ТЬСЯ см. одеться,
ОДЕ’ЖДА, -Ы հագուստ չ զգե ц tfli
ОДЕРЕВЕНЕЛЫЙ, -ая, -ое փա՚տա.
ցած։ Одеревенелые от холода пальцы
ցրտԻս փայտացած մ տաներ։

————-

ОДЕ’ТЬ, ёну, -ёнешь, -ёнут, сов. кого’?
во что? հագցներ Одеть ребёнка в
ПаЛЬТО երեխային վերարկու հագ-
ցըներ || несов. одекать, -аю, -аешь,
-ают.
ОДЕТЬСЯ, -ёнусь, -ёнешься, -ёнутся,
сов. во что? հագնվել։ || НвСОв. ОДв-
ваться, -йюсь, -аешься, -аются.
ОДЕЯЛО, -а վերմակ,
ОДИ’Н, одного (одна, одной, одно, одного)
1‘ մեկ, մի։ Один метр մեկ
մետր։ 2. մենակ։ Он пришёл ОДИН
նա մենակ եկավ։ 3, (некий, кто-то,
какой-то) մեկը, ոմն։ Один из присутствующих
ներկաներից մեկը։
4, միևնույն, նույն։ БЫТЬ ОДНОГО МНе-
НИЯ С кем-либо մեկի հետ միևնույն
կարծիքին լինել։ Տ. (ТОЛЬКО, ИСКЛЮ-
чительно) միայն, լոկ։ Получать
одни хорошие оценки միայն լավ
գնահատականներ ստանալ։
ОДИНА’KOBO միատեսակ, միանման
կերպով, հավասարապես։
ОДИНА’ КОВЫЙ, -ая, -ое միատեսակ,
միանման, նույն։ ОдИНЭКОВЫв УСЛОВИЯ
միատեսակ պայմաններ։
оди ннадцатый, -ая, -oe տասն.
մեկերորդ։
ОДИННАДЦАТЬ, -ТИ տասնմեկ։
ОДИНО’КИЙ, -ая, -ое մենակ, միայ.
նւսկ, մենավորt
ОДИНОЧЕСТВО, а մենություն ,
միայնություն, մենակություն ։
ОДИЧА ЛЫЙ, -ая, -Ое վայրենացած,
վայրի դարձած։
ОДИЧАТЬ см. дичать.
ОДНА’ см. один.
ОДНАЖДЫ մեկ անգամ, Только
Однажды видел միայն մեկ անգամ
եմ տեսել, 2* մի անգամ։ Однажды
осенью մի անգամ աշնանը։
ОДНА’КО 1. (HO) բայց, սակայն։ 2. այն-
ուամենսյյնիվ, բայց և այնպես։
ОДНО’ СИ. ОДИН.
ОДНОБО’КИЙ, -ая, -ое (односторонней,
ограниченный) միակո ղմանի։
Однобокий ВЫВОД միակողմանի եզ-
ր ՛սկաдո ւթյոլն։
ОДНОВРЕМЕННО (и одновременно)
միաժամանակ։ Мы С НИМИ ВЫСХаЛИ
одновременно մենք նրանց հետ մեկ-
նեցրնք միաժամանակ։
ОДНОГОДИ ЧНЫЙ, -ая, -ое (однолетний)
միամյա։ Одногодичные КурСЫ
միամյա դա и ընթացներ։
ОДНОДНЕ’ВНЬ’Й, -ая, -ое միօրյա, մի
օրվա։ Однодневный дом отдыха
միօրյա հանգստյան տուն։
ОДНОЗНА ЧНЫЙ, -ая, -ое է. ն„4.
11 671
նանիշ, հպմարժեքէ ОдНОЗНаЧ-
НЬЮ выражения համարժեք ար տա .
4այտություններ։ 2* միանիշ։ ОдНО-
значное число միանիշ թիվt
ОДНОИМЁННЫЙ, -ая, -ое, համանուն,
նույնանունt
ОДНОКЛАССНИК, -а գա սընկեր, դասարանակից,
ОДНОКЛА’ССНИЦА, -Ы դասընկերուհի,
ОДНОЛЕТНИЙ, -яя, -ее (одногодичный)
միամյա. Однолетние растения
մի ամյա բույսեր։
ОДНОМЕ СТНЫЙ, -ая, -ое միտեղանի,
միտեղանոց։ Одноместная каюта
միտեղանի նավախցիկ։
ОДНООБРАЗНЫЙ, -ая, -ОС միօրինակ,
միատեսակ, միապաղաղ։
ОДНОРОДНЫЙ, -ая, *06 միատեսակ,
համասեռ։ ОДНОРОДНЭЯ маССЙ համա֊
սեռ զանգված։ ОДНЭрОДНЫв ЧЛвНЫ
Предложения նախադասության հա֊
մա սեռ անդամներ։
ОДНОСЛО ЖНЫЙ, -ая, -ж միավանկ,
միվանկանի։ Односложное слово
միավանկ բառ։
ОДНОСТВО ЛЬНЫЙ, -ая, -0Ճ միափող,
միփո ղանի։
ОДНОСТВО РЧАТЫЙ, -ая, -ое միափեղկ,
միփեղկանի։ Одностворчатая
ДВерь միփեղկանի դուռ։
ОДНОСТОРОННИЙ, -яя, -ее 1. միերեսանի•
Односторонняя ткань մի.
երե սանի գործվածք։ 2. միկողմանի։
Одностороннее движение միկողմանի
երթևեկություն։ 3, (однобокий,
ограниченный) միակո ղմանի։
ОДНОТОМНЫЙ, -ая, -ое միահատորf
միհատորանոց։ ОДНОТОМНЫЙ СЛОВарЬ
միահատոր բառարան։
ОДНОЭТА’ЖНЫЙ, -ая, -ое միհարկանի,
միահարկ։
ОДОБРЕНИЕ, -ИЯ հավանությունt По-
лучить одобрение հավանություն ըս-
տանալ։
ОДО’БРИТЬ, рю, -ришь, -рят, СОв.
ЧГПО? հավանություն տալ։ ОДОбрИТЬ
проект программы հավանություն
տալ ծրագրի նախագծին, || НвСОв.
одобрять, -яю, -яешь, -яют. *
одобря’ >:ь см. одобрить.
ОДОЛЕВАТЬ см. одолеть.
ОДОЛЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов. когоУ
что? (пересилить, побороть) հաղ֊
թահարել, հաղթել։ jj НвСОв. ОДОЛ£֊
вать. -аю, -аешь, -ают.
ОДОЛЖЕ НИЕ, -ия (услуга, помощь)
լավություն, շնորհ, սիրալիրություն9
ОДОЛЖИ’ТЬ, -жу, -жйшь, -жат. сов.

————

что? кому? պարտք տալ։ || Н£С0в.
одалживать, -аю, -аешь, -ают.
ОДУ’МАТЬСЯ, -аюсь; -аешься, -ают-
֊Я, СОв. խելքի գալ։ || несов. ОДУМЫ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОДУМЫВАТЬСЯ см. одуматься.
ОДУРА’ЧИТЬ см. дурачить.
ОДУХОТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое ոԳե.
շնչված, ոգևորված։ ОдуХОТВОрён-
НОе ЛИЦО ոգեշնչված դեմք։
ОДУШЕВЛЁННЫЙ, -ая, -ое շնչավորէ
Одушевлённый предмет շնչավոր
առարկա։
ОДЫ’Ш КА, -и հևոց} շնլարգելութչուն։
ОЖЕРЕЛЬЕ, •ЛЬЯ մանյակէ
ОЖЕСТОЧЕНИЕ, -ЙЯ կատաղությունt
ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, -ая, -ое կատաղի,
դաժան, անողոք։ Ожесточённые бои
կատաղի մարտեր։
ОЖИВА’ТЬ см. ожить.
ОЖИВИ ТЬ, -влю, -вйшь, -вят, сов.
1. кого? что? վերակենդանացնել,
կենդանացնել։ ОЖИВИТЬ ВОСПОМИНЭ-
НИЯ հիշողությունները վերակենդանացնել
։ 2. ЧтО? կենդանացնել, աշխուժացնել
։ Оживить работу աշխատանքը
աշխուժացնել։ JJ НвСОв. ОЖИВЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -ЯЮТ.
ОЖИВИ’ТЬСЯ, -влюсь, -вйшься, -вят-
СЯ сов. կենդանանալ, աշխուժանալ։
И несов. оживляться, -яюсь, -яешь-
ся, -яются.
ОЖИВЛЕ’НИЕ, -ИЯ 1, վերակենդանացում,
կենդանացում։ 2. աշխուժություն,
կենդանություն, աշխուժացում։
ОЖИВЛЁННЫЙ, -ая, -ое աշխույժ։
©ЖИБЛЯ’ТЬ см. сживйть.
ОЖИВЛЯ’ТЬСЯ см. ожигаться.
ОЖИДАНИЕ, -ИЯ սպասում, ակնկալում
t
ОЖИДА ТЬ, -аю, -аешь, -шот, несов.
кого? что? чего? (ждать) սպասել,
ակնկալել։
ОЖИРЕ’НИЕ, -ИЯ գիրացում, ճարպակալում
։ Ожирение сердца սրտի
ճարպակալում։
ОЖИРЕ’ТЬ см. жиреть.
ОЖИ’ТЬ, -иву, -ивёшь, -ивут, сов.
1• վերակենդանանալ, կենդանանալ։
i. աշխուժանալ։ || НвСОв. ОЖИВАТЬ,
-йю, -йешь, -ают.
ОЖО’Г, -8 այրվածք։
ОЗАБО’ТИТЬСЯ, -очусь, -отишься,
-отятся, сов. чем? (побеспокоиться)
հոգալ, մտահոգվեի հոգ տանել
։ || несов. озабочиваться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ОЗАБО’ЧЕННЫЙ, -ая, -ос մտահոգ,
մտահոգված։ ОзабоЧвННЫЙ ВИД մը-
տահոդ տեսք։
ОЗАБО’Ч И ВАТЬСЯ см. озаботиться.
ОЗАГЛА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят,
сов. что? վերնագրել։ || НвСОв. ОЗЭ֊
главливать, -аю, -аешь, -ают.
ОЗАГЛАВЛИВАТЬ см. озаглавить.
ОЗАДА’ЧЕННЫЙ, -ая, -ое շվարած,
շփոթված։
ОЗАДА’ЧИВАТЬ см. озадачить.
ОЗАДАЧИТЬ, -чу, чтвъ, -чат, сов.
кого? чем!? (смутить, затруднить)
շվարեցնել, շփոթեցնել։ || НвСОв. ОЗа-
дачивать, -аю. -аешь, -ают.
ОЗАРИ’ТЬ, -йт, -ят, сов. кого? что?
(ОСВеТИТЬ) լուսավորել։ }| НвСОв. 03Э-
рять, -яет, -яют.
ОЗАРИ’ТЬСЯ, -рйтся, -рятся, сов. чем?
(осветиться) լուսավորվել։ || НЁСОв.
озаряться, -яется, -яются.
ОЗАРЯ’ТЬ см. озарить.
ОЗАРЯ’ТЬСЯ см. озарйться.
ОЗВЕРЕЛЫЙ, -ая, -ое (жестокий)
գազանացած, գազազած, կատաղած։
03 В У’Ч И ВАТЬ см. озвучить.
ОЗВУ’ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат, сов.
Что? հնչունավորել։ ОЗВуЧИТЬ фИЛЬМ
ֆիլմը հնչունավորել։ || НВСОв. ОЗВуЧИ-
аать, -аго, -аешь, -ают.
ОЗДОРОВИ’ТЬ, -влю, -вйшь, -вят,
сов. что? առո ղջացնել, բարելավել։
Оздоровить обстановку իրադրոլ.
թյոլնը առո ղշացնել։ || НвСОв. ОЗДОрОВ-
лять, -яю, -яешь, -тот.
ОЗДОРО ВЛ Е’К И Е, -ИЯ 1. առողջացում,
կազդուրում, ապաքինում։ 2. բարե֊
լավում, կարգավորում։
ОЗДОРОВЛЯ’ТЬ см оздоровйть.
Озеленение, -ия կանաչազարդում,
կանաչապատում։ Озеленение ГОрО-
да քաղաքի կանաչազարդում։
ОЗЕЛЕНИ’ТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
Что? կանաչազարդել, կանա չա պատել
։ Озеленить улицы փողոցները
կանաչազարդել։ ([ НвСОв. ОЗвЛвНЯТЬ,
-яю, -яешь, -яюг.
ОЗЕЛЕНЯ’ТЬ см. озеленить.
ОЗЁРНЫЙ, -ая, -ое. լճային, Լճի,
О’ЗЕРО, а ւիճ։
ОЗИМЫЙ, -ЭЯ, -Ое աշնանացան։ ОзИ-
МаЯ рОЖЬ աշնանացան աշորա։
ОЗИРА’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. (оглядываться) չ՚րԱ կ՚րԴ նայել,
շուրջը գիտել։
ОЗЛИТЬ см. злйть.
ОЗЛИ ТЬСЯ см. злиться.
ОЗЛО’БИТЬ, -блю; -бишь, -бят. сов

————-

КОгО? չարացնել, գազազեցնել։ || не-
сов, озлоблять, -яю, -яешь, -яют.
ОЗЛО’БИТЬСЯ, -блюсь, -бищься, -бят-
ся, сов. չարանալ, գազազել։ || НвСОв.
озлобляться, -яюсь, -яешься, -яют-
ся.
ОЗЛОБЛЕННЫЙ, -ЭЯ Ое չարացած,
գազազած։
ОЗЛОБЛЯ’ТЬ см. озлобить.
ОЗЛОБЛЯ ТЬСЯ см. озлобиться.
ОЗНАКО МИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
СОв. кого? С чем? ծանոթացնել (որևէ
բանի)։ Ознакомить с положением
Дел ծանոթացնել գործերի գրության ր։
|j несов. ознакомлять, -яю, -яешь,
-яют.
ОЗНАКО’МИТЬСЯ, -млюсь, -мишься,
-МЯТСЯ, СОв. С чем? ծանոթանալ (որևէ’
մի բանի)։ Ознакомиться с документами
ծանոթանալ փաստաթըղ-
թերին։ || несов. ознакомляться,
-яюсь, -яешься, -яготся.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ, -ИЯ ծանոթացում,
ծանոթացնելը, ծանոթանալը (որևէ
բանի)։ Ознакомление с городом
քաղաքին ծանոթացնելը (ձ անոթ ա-
նալը),
ОЗНАКОМЛЯТЬ см. ознакомить.
ОЗНАКОМЛЯТЬСЯ см. ознакомиться.
ОЗНАМЕНОВАТЬ, -кую, -нуешь,
-нуют, сов. что? ЧГ-Ճ? նշանավորել։ j|
несов. ознаменовывать, -ываю, -ыва-
ешь, -ывают.
ОЗНАМЕНОВАТЬСЯ, нуется, -ну-
ЮТСЯ, COS. чем? նշանավորվել, j| НвСОв.
ознаменовываться, -ывается -ыва-
ются.
03НАМЕН0’БЫВАТЬ см. ознаменовать.
ОЗНАМЕНОВЫВАТЬСЯ см. ознаменоваться.
ОЗНАЧАТЬ, -ает, -ают, несов. (значить)
նշանակել, Что означают эти
сигналы? Ւ՞նչ են նշանակում այս
ազդանշաններըէ
ОЗНОБ, -а դող» սար и тш
ОЗЯ’БНУТЬ см. зябнуть.
ОКАЗАТЬСЯ, -ажусь, -ажешься,
-ажутся, сов. 1■ кем? чем? դուրս գալ,
պարզվել. Мы оказались знакомыми
մենք ծանոթներ դուրս եկանք.
Оказалось, что мы соседи պարզ-
վեց, որ մենք հարևաններ ենք։ 2. (очу-
ТИТЬСЯ, найтись) գտնվել» լինել։
Свободных мест не оказалось ազատ
տեղեր չկային։ || несов. оказываться,
-аюсь, -аешься, -ается.
ОКАЗЫВАТЬСЯ см. оказаться.
ОКАМЕНЕЛЫЙ, -ЗЯ, -Ое քարացած։
QKAMEHE’Tb см. каменеть.
ОКАНЧИВАТЬ см. окончить.
QKA H4 И ВАТЬСЯ см. окончиться.
КЕА’Н, -а օվկիանոս։
‘КИСЕЛ, -ела թթվուտ, օքսիգ։
КИСЛЕ’НИЕ, -ИЯ օքսիդացում։
ОКЛАД, -а ԴՐ^ւյՔ (աշխատավարձի)։
Месячный оклад ամսական դրույք<
ОКЛЕВЕТАТЬ, -вещу, -вёщешь, -ве-
щут, СОв. кого? что? զրպար տել։
ОКЛЕИВАТЬ см. оклеить.
ОКЛЕ’ИТЬ, -ею, -ёишь, -ёят, сов. чт<&
սոսնձել, փակցնել, կպցնել (սոսըն-
ձով՛), || несов. оклеивать, аю, -аешь,
-ают.
О КЛИК, -а կանչ,
ОКЛИКАТЬ см. окликнуть.
ОКЛИ’ КНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? ձայն տալ, կանչել։ || НвСОв.
окликать, -аю, -аешь, -ают. окно, -а լսլս՚ւմո ւտ, պատուհան։
ОКНО На уЛИЦу պատուհան դեպի
փողոց* СмОТреТЬ в ОКНО լուսամուտից
դուրս նայեր
ОКО’ ВЫ, ОКОВ (кандалы) շղթաներ Հա֊
պանքներ։ Разорвать оковы рабства
ստրկության շղթաները կտրատեր
ОКОЛДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -дуют:
СОВ. кого? կախարդեի դյութեի հմայել
։ К несов. околдовывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОКОЛДОВЫВАТЬ см. околдовать.
ОКОЛЕВАТЬ см. околеть.
ОКОЛЕТЬ, -ёет, -сют, сов. (издохнуть)
սատկել, II несов. околевать, -ает,
-ают.
ОКОЛО 1. около кого? около чего?
где? մոտ։ Около дома տան մոտ։
2. (почти, приблизительно) շոլՐէ>
մոտ, մոտավորապես։ ОКОЛО ДвСЯТИ
МИНуТ մոտ տասր րոպե։ 3. где?
(РЯДОМ, ВОЗЛе) մոտը, ‘էուոերքոլմ։
ОКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое զար տ ուղի։
Окольная дорога զար տո ւղի ճանապարհt
ОКОННЫЙ, -ая, -ое լռւսամուտի,
պատ г. ւհանի։
ОКОНЧАНИЕ, -ИЯ 1* ավարտումէ
ավար տելը, վերջացնելը։ ПОСЛе ОКОН-
чания работы աշխատանքը վերկացնելուց
հետո t 2< Հերշ, ավարատ
Окончание романа վեպի ավարտդ
3. վերջավորություն։ ОкОНЧаНИв СЛО*
Ва բառի վերջավորություն։
ОКОНЧАТЕЛЬНО (ПОЛНОСТЬЮ, COS.

————-

сем, совершенно) վերջնականապես,
վերջնական որ են։
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое վերջնական
։
ОКОНЧИТЬ, -чу, -чишь. -чат, сов.
что? (кончить, завершить) վերջացնել,
ավարտել։ ОКОНЧИТЬ ШКОЛу
դպրոցն ավար տել։ || НвСОв, ОКаНЧИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ОКОНЧИТЬСЯ, -чится, -чатся, сов.
(завершиться, кончиться) վերջանալ,
ավարտվել։ || НвСОв. ОКЯНЧИВаТЬ-
ся, -ается, -аются.
ОКО’П, -а խրամատ։
ОКОСТЕНЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое 1. ոսկրացած,
կարծրացածէ 2, քարացած,
վւայտացած։ Окостенелые нравы քա —
րացած բարքեր։
ОКОЧЕНЕ’ТЬ см. коченеть.
ОКРА’ И НА, -Ы ծայր, ծայրամաս։
ОКРА СИТЬ см. красить.
ОКРА’СКА, -И 1< ներկում, ներկելը։
Окраска дверей դռների ներկումը։
% (цвет) գույն, գունավորում։ Красивая
окраска перьев փետուրների
գեղեցիկ գույն։
ОКРЕПНУТЬ см. крепнуть.
ОКРЕ’СТНОСТЬ, -ти շրջակայք։
О’КРИК» -а կանլ, բղավոց։ Окрик ЧЭ-
СОБОГО ժամս։պահի բղավոցը։
ОКРОВА’ВИТЬ, -влю, -вишь, -вят,
азе. кого? что? արյունս տել, արյունա֊
շաղախ անել։ || НвСОв. ОКрОВаВЛИ*
вачъ, -аю, -аешь, -ают.
0КРОВА’ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
-ВЯТСЯ, СОв. արյունոտվեի իրեն ար֊
յունոտեի արյունաթաթախ լինել։
II несов. окровавливаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ОКРОВА ВЛЕННЫЙ, -ая -ое արյու-
նոտվածյ արյունաթաթախ, արքու֊
նաշա ղա խ ։
©КРОВА’ ВЛИ БАТЬ см. окровавить.
О КРОВА’ ВЛИВАТЬСЯ см. окровавиться.
ОКРОШКА, -И մածնաբրդոշ։
ОКРУЖАТЬ см. окружить.
ОКРУЖЕНИЕ, -ИЯ 1* շրջապատում,
օղակում, շրջապատելը։ ВырВЗТЬСЯ
IS8 окружения շրջապատումից դուրս
պրծնել։ 2, (среда, общество) շըչա֊
պա տ յ միջավայր։
ОКРУЖИТЬ, ■жу, -жйшь, -жат, сов.
КОгО? Что? Чем? շր ջապատել, օղակել
։ || несов. окружать, -аю, -йешь,
-йют.
ОКР У’ЖНОСТЬ, -ТИ շրջանագիծ, շըր-
ջագիծ։
ОКРЫЛИ’ТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? чем? (воодушевить) թ ե.ա վորե,,
ոգևորել, քաջալերել։ || НвСОв. Ойры-
лять, -яю, -яешь, -яют.
ОКРЫЛЯТЬ СМ. окрылить.
ОКТЯБРЁНОК, -НКа հոկտեմբերիկ։
ОКТЯБРЬ, -ря հոկտ եմբեր։
ОКТЯ БРЬСКИЙ, -ая, -ое հոկտեմբեր֊
յան։ Октябрьские ДОЖДИ հոկտ եմ֊
բեր յան անձրևներ։
ОКУЛИ СТ, -а ակնաբույժ։
ОКУНА ТЬ см. окунуть.
ОКУНАТЬСЯ см. окунуться.
ОКУНУ ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов. кого?
что? во что? ընկղմել, սուզել, թա-
թախել։ || несов. окунать, -аю, -аешь
-ают.
ОКУНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутся,
сов, во что? ընկղմվել, սուզվեր
Окунуться В ВОДУ ջրի մեջ սուզվել։
II несов. окунаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ОКУПА’ТЬ см. окупйть.
ОКУПА’ТЬСЯ см. окупиться.
ОКУПИТЬ, -уплю, -упишь, -упят,
СОв. Что? ծախսը հանել, ծախսերը
ծածկեր || несов. окупать, -аю, -аешь,
-ают.
ОКУПИТЬСЯ, -упится, -упятся, сов.
ծախսը հանվել, ծախսերը ծածկվել։
|| несов. окупаться, -ается, -аются.
ОКУТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. кого?
что? чем? во что? (закутать) փաթաթել,
պատեր Окутать ноги одеялом
ոտքերը վերմակով փաթաթեր
II несов. окутывать, -аю. -аешь,
-ают.
ОКУТАТЬСЯ, -аюсь -аешься, -аются
сов. чем? во что? (закутаться) փաթաթվել,
պատվեր ОкуТаТЬСЯ ШЭЛЬЮ
շալով փաթաթվեր || НвСОв. ОКуТЫ-
ваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОКУТЫВАТЬ см. окутать.
ОКУТЫВАТЬСЯ см. окутаться.
ОЛЕДЕНЕТЬ см. леденеть.
ОЛЕНЬ, -НЯ եղջերու, եղնիկէ
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, -ия անձնավորում,
մարմնացում։ ПоЭТИЧеСКое
олицетворение природы բնության
բանաստեղծական անձնավորում։
ОЛИЦЕТВОРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят,
СОв. Что? անձնավորել, մարմնավորեր
|| несов. олицетворять, -яю,
-яешь, -яки.
ОЛИЦЕТВОРЯТЬ см. олицетворить.
О ЛОВО, -а անագ։
ОЛОВЯННЫЙ, -ая, -ое անագե, անագի
։
ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (отвра-

—————-

ТИТеЛЬНЫЙ, СКВерНЫЙ) զզվելի, զալI.
շելի, նո ղկալիէ
ОМО’НИМ, -а նույնանուն բառ։
МРАЧА’ТЬ см. омрачить.
МРАЧА’ТЬСЯ см. омрачиться.
ОМРАЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
кого? что? чем? (опечалить) վշտացնեի
տրտմեցնել, դառնացնել։ Омра-
ЧИТЬ ЖИЗНЬ Կյանքը դառնացնել։
II несов. омрачать, -аю, -йешь, -ают.
ОМРАЧИТЬСЯ, -чусь, -чйшься, -чат-
СЯ, СОв. վշտանալ, տրտմեի մռայլվել
։ || несов. омрачать(я, -аюсь,
-йешься, -аются.
ОН, еГО, ему, *Г(5, ИМ, О Нём նա Լար ական
и I ч^)։ Он кой верный друг նա Իմ
Հավատարիմ բարեկամն Է։ ДЛЯ НеГО
նրա հասար։
ОНА, её, ей, её, ею, о ней նա
(իգական սեռի) Она моя хорошая
подруга նա իմ լավ ընկերուհին Է։
Для неё նրա համար։
ОНЕМЕТЬ см, неметь.
ОНИ’, ИХ, ИМ, ИХ, ИМИ, О НИХ նրանք։
Для НИХ նրանց համար։
ОНО’, его, ему, его, им, о нём նա (չեզոք
սեռի)։
ОПАДАТЬ см. опасть.
ОПА’ЗДЫВАНИЕ, -ИЯ ուշացում, ուշա-
նալըt
ОПА’ЗДЬ!15А|Ь см. опознать.
ОПАЛИ’ТЬ см. палить.
ОПАСАТЬСЯ, -аось, -аешься, аются,
несов. кого? чего? 1. (бояться) վախԱ
նսլ, նրվյոԼղ կրել։ 2. (остерегать-
СЯ ) Կգուշանալ։
ОПАСЕ НИЕ, -ия (беспокойство) եր.
կ/ուղ, վախ, անհանգստություն։
ОПА СНО 1 վտանգս,վոլ՝ կերպովւ ОпЗС-
НО заболеть վտանգավոր կերպով
հիվանդանալ։ 2, վտանգավոր Է։ П6
этой дороге опасно идти այս ճանա֊
պարհով ւլտանգավոր Է հնալ։
ОПА СНОСТЬ, -ти վտանգ։ Предупредить
опасность վսանգը կանխել։
ОПАСНЫЙ, -ЯЯ, -ое վտանգավորt
ОПА’СГЬ, -адёт, -адут, сов. թափվել։
Листья опали տերևները թավ։վեցին։
II несов. опадать, -ает, -ают.
ОПЕ’КА, -И խնամակալություն, խնա-
մ ակալում ։
ОПЕКАТЬ, •аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? J. խնամակալել։ 2. (3fi6o-
титься) խս՚սմք տանել։
ОПЕКУ Н, -а խնամակալ։
ОПЕРАЦИО ННЫЙ, *ая, -ое վիրահատ
ա կա)։, վիրահատման։
ОП ЕРА’ЦП я, -ИИ վիրահատությոկնէ
Хирург сделал сложную операций
վիրաբույժը բարդ վի ր ահա и ո ւթ յո ւն
կատարեց։ 2 . գործո ղււ ւթյուն , գործ —
առնություն։ Военная операция
ռազմական գործո ղություն։
ОПЕРЕДИТЬ, -ежу, -едйшь, -едят,
сов. 1 кого? что? (обогнать) առաջ
անցնել■ առաչ ընկնել։ 2. KOZO? в ЧвМ?
գերազանցեի առաչ անցներ |j НвСОв.
опережать, -йю, -аешь, -ают.
ОРЕРЕЖА’ТЬ см. опередить.
ОПЕРЕТЬ, обопру, обопрёшь, обопрут,
СОв. что? обо что? հենեի կռթնեցներ
Опереть лопату о стену բահը
պատին հեներ || несов. опирать, -аю,
-йешь, -ают.
ОПЕРЕТЬСЯ, обопрусь, обопрёшься,
обопрутся, сов. на кого? на что?
հենվել, կռթներ Опереться на палку
կւ.թ’նել վւայտի վրա։ || Явсдв ОПИ —
раться, аюсь, -аешься, -аются.
ОПЕРИРОВАТЬ, -рую, -руещь, -ру-
{от, сов и несов. кого? чтд? վիրահատել,
Оперировать больного հիվան
դին վի ր ահս. ՝ոե\։
ОПЕЧА ЛИТЬ см. печалить.
ОПЕЧАЛИТЬСЯ см. печалйрсд-
ОПЕЧАТКА, -и Վրիպակ (տպագրական
և մեքենագրական)/
ОПИ’ЛКИ, -ЛОК սղոցուք, խարտուք,
թեփ,
ОПИРАТЬ см. опереть.
ОПИРАТЬСЯ см. опереться,
ОПИСАНИЙ, -ИЯ 1 ■ նկարագրում, նկարագրելը
։ 2, նկարագրություն։ .
ОПИСАТЬ, -ишу, -йшешь, -йшут, cos.
1 кого? что? նկարագրեր Подробно
описать события дня օրվա իրադարձությունները
մանր ամա սն նկարագրեր
2, что? վերգրել, ցուցակս։,
գրեր 3, что? արաագծեր jj НвССЗ.
описывать, -аю, -аешь, -ают.
ОПИ’СКА, -Й գրասխալ (անուշագրու-
թ յան հե i.։ ևանքով)լ
ОПИСЫВАТЬ см. описать.
ОПЛА’КАТЬ, -ачу: -ачегаь, -ачут, сов.
кого? НПО? ողբալ, ող ար || НвСОв.
оплакивать, -аю, -аешь, -ают.
ОПЛА’КИВАТЬ см. оплакать-
Оплата, -ьг ւ, վճարում, վարձատրում։
Оплата труда աշխատանքի վարձա֊
տրում։ 2% վարձատրո ‘.թյուն, վճար։
Высокая оплата բարձր վարձատրու֊
թյուս է
ОПЛАТИ’ ГЬ, -ачу, -атишь, -£тят, сов.
HtTXO? վճարել, վարձատրել։ || НвСОв.
оплачивать, -аю, -аешь, -ают.
ПЛАЧИВАТЬ см. оплатйть.
ПЛОТ, -а (твердыня, опора) պատվար,
ամրոց։ Советский Союз—ОПЛОТ

————-

мира И дружбы народов Սովետական
Միությունը խաղաղության ու ժողո•
վուրդների բարեկամո ւթյս/ն պատվարն
է։
ОПОВЕСТИТЬ, -ещу, -естйшь,-естят,
СОв. кого? О нём? (известить) տեղեկացնել,
ծանուցեի Հայտնել։ || НвСОв.
оповеща’ть, -аю, -аешь, -ают.
ОПОВЕЩАТЬ см. оповестить.
ОПОЗДА’НИЕ, -ИЯ ուշացում։ ЯВИТЬСЯ
без опоздания ներկայանալ առանց
ուշացման։
ОПОЗДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
на что? с чем? ուշանալ։ Опоздать
на поезд գնացքից ուշանալ։ || НвСОв.
опаздывать, -аю, -аешь -ают.
ОПОЗО’РИТЬ см. позорить.
ОПОЗОРИТЬСЯ см. позориться.
ОПОЛА’СКИ ВАТЬ см. ополоснуть.
ОПОЛОСНУ’ТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? ողողել։ Ополоснуть стаканы
բաժակներն ողողել։
ОПО’МНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься, -нят-
СЯ, сов. 1. (очнуться) ուշքի գոյի
ււթավւվել։ 2. (одуматься) խելքի Դաի
խելքը գլուխը հավաքել։
ОПОРА, -Ы հենարան, նեցուկ։
ОПОРА’ЖНИВАТЬ см. опорожнить.
ОПОРА’ЖНИ ВАТЬСЯ СМ. опорожниться.
ОПОРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое հենման, նեցուկային,
հենակետային։ Опорная ТОЧ-
Ка հենակե տ։
ОПОРОЖНИТЬ, -ню, нйшь, -нят,
СОв. что? դատարկել, պարպել։ || НС-
сов. опоражнивать, -аю, -аешь, -ают
и опорожнять, -яю, -яешь, -яют.
ОПОРОЖНИТЬСЯ, -НЙТСЯ, -НЯТСЯ, СС-в՛.
դատարկվել, պարպվել։ || НвСОв. ОПО~
ражн и ваться, -ается, -аются к опорожняться
-яется, «яются.
ОПОРОЖНЯТЬ см. опорожнить.
ОПОРОЖНЯТЬСЯ см, опорожкйться.
ОПОРОЧИТЬ см. порочить.
ОППОНЕ’НТ, -а ընդդիմախոս։
ОППОНИРОВАТЬ, -рую, -руешь,-ру-
ЮТ, несов. кому? ընդդիմախո սել։
ОПРАВДА’НИЕ, -ИЯ արդարացում, արդարացնելը
։ Оправдание доверия
IJu տւսհության արդարացում։
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое արդարացուցիչ,
արդարացնող։
ОПРАВДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? что? чем? արդարացնել։ Оправдать
себя на работе աշխատանքի
մեջ իրեն արդարացնել։ |[ НвСОв. ОПрвВ-
дывать, -аю, -аешь, -ают.
ОПРАВДАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
сов. нем? արդարանալ։ |[ НвСОв’
оправдываться, -аюсь, -аешься
-аются.
ОПРА’ВДЫВАТЬ см. оправдать.
ОПРА’ВДЫВАТЬСЯ см. оправдаться.
ОПРА’ШИВАТЬ см. опроейть.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, -ИЯ 1. որոշում, նշանակում
։ Определение времени Ժա֊
մանակի որոշում։ 2t սահմանում։
Дать определение предложения տալ
նախադասության սահմանո t մը։ 3* n-
րոշիչ, հատկացուցիչ։
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ, ՚ -ая, -ое 1* որոշ,
հաստատուն։ Определённый порядок
հաստատուն կարդ։ 2, (ЯСНЫЙ, ОТ*
чётЛИВЫЙ) որոշակի, պարզ։ ПоЛу-
чить определённый ответ որոշակի
պատասխան ստանալ։
ОПРЕДЕЛИТЬ, -ЛЮ, -лйшь, лйт,
сов. что? 1. (выяснить, установить)
որոշել։ ОпреДвЛИТЬ раССТОЯНИв տարածությունը
որոշել։ 2. (усТЗНОВИТЬ,
назначить) սահմանել, որոշել։ Опрв-
делить срок выполнения կատարման
ժամկետր որոշել, II несов. определять,
-яю, -яешь, -яют.
ОПРЕДЕЛЯТЬ см. определить.
ОПРОВЕРГАТЬ см. опровергнуть.
ОПРОВЕ’РГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут,
сов. что? Հերքեր || несов. опровергать,
-аю, -аешь, -ают.
ОПРОВЕРЖЕ НИЕ, -ия հերքում, հեր.
քելը։
ОПРОКИ’ДЫВАТЬ см. опрокинуть.
ОПРОКИ’ДЫ ВАТЬСЯ см. опрокинуться.
ОПРОКИНУТЬ, -ну -нешь, нут, сов.
кого? что? 1- շուռ տալ, շրջեր Ветром
опрокинуло лодку քամին շուռ
տմեց նավակը։ 2. ետ շպր տել, ետ
մղեր Опрокинуть войска противника
հակառակորդի զորքերը ետ շը„
պըրտեր || несов. опрокидывать,
-аю, -аешь, -ают.
ОПРОКИНУТЬСЯ, -нусь, -нешься,
-нутся_, СОв. շուռ գալ, շրջվել։ || НвСОв.
опрокидываться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ОПРОМЕТЧИВЫЙ, -ая, -ое (необдуманный,
легкомысленный, поспешный)
չմտածված, հապճեպ։
ОПРО’С, -а հարցում, հարցուփորձ, հարցաքննում
։
ОПРОСИТЬ, -ошу, -осишь, осят, сов.
КОгО? հարցուփորձ անել, հարցաքըն-
ներ Опросить свидетелей վկաներին
Հարցաքններ || НвСОв. ОПрЭШИ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ОПРОТЕСТОВАТЬ, -тую, -туешь, -ту-

—————

Опротестовать
решение КОМИССЙР Հանձնաժողովի
որոշումը բողոքարկել: jj НвСОв.
опротестовывать, -ываю, -ываешь,
-ывают и протестовать, -тую, -ту-
ешь, -туют.
ОПРОТЕСТО’БЫВАТЬ см. опротестовать.
ОПРОТИ’ ВЕТЬ, -ею, -еешь, -еют, сов.
кому? զզվեցնել, զզվելի դառնալ,
yj ն տանելի դառնալ։
ОПРЫ СКАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
кого? что? շաղ տալ, ցողեչ, սրսկելէ
|| несов. опрыскивать, -аю, -аешь,
-ают.
ОПРЫСКИВАТЬ см. опрыскать.
ОПРЯ’ТНЫЙ, -ая, -ое (чистый, чистоплотный,
аккуратный) մաքուր, մար֊
րա սեր է
ОЦТ(1МИ’ЗМ, -а լավատեսություն։
ОПТИМИ СТ, -а լավատես մարդ։
ОПТОВЫЙ, -ЗЯ, -Ое մեծավաճառ, մեծածախ
։ Оптовая торговля մեծածախ
առևտուր։
ПУБЛИКОВАТЬ см. публиковать.
ПУСКА «ГЬ см. опустить.
ПУСКА’ТЬСЯ см. опустйться.
ОПУСТЕЛЫЙ, -ая, -ое դատարկվածդ
ամայացա ծ։
ОПУСТЕТЬ см. пустеть.
ОПУСТИ’ТЬ, -ушу, -устишь, -устят,
сов. 1. кого? что? իջեցնել։ Опустить
занавес վարագույրը իջեցնել։ 2, ЧЩО?
во что? (погрузить, поместить) գցել,
դնել, իջեցնել։ ОпуСТИТЬ руку В Кар-
ман ձեռքը գրպանը դներ ОпуСТИТЬ
ПИСЬМО В ПОЧТОВЫЙ ЯЛЩ}С նամակը
փոստարկղը գցել։ 3. чтО>? (пропус-
ТИТЬ, ИСКЛЮЧИТЬ) բաց թողնել։ ОпуС-
ТИТЬ все детали բոլոր մանրամասնությունները
բաց թողնել։ ]| НвСОв.
опускать, -аю, -йешь, -ают.
ОПУСТй’ТЬСЯ, -ущуеь, -устишься,
->’стятся, сов. на что? իջնել։ || несов.
опускайся, -аюсь, -аешься, -аются.
ОПУСТОША’ТЬ см- опустошить
ОПУСЮШЕ’НИЕ, -ИЯ է. ամայացում,
ավերում։ Z. ավերածություն։
ОПУСТОШИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое »</*-
րիչ, ամայայնո ղ։
ОПУСТОШИ ТЬ. -шу, -шишь, -шат,
сов. что? (разорить) ամայաց նել,
ավերել, || несоа. опустошать, -аю,
-аешь. -ают.
И УХА’ТЬ см. опухнуть.
ПУХНУТЬ, -нет, -нут, СОв. ուռչելէ
II несов. опухать, -ает, -ают. и пухнуть,
-нет, нут.
О’П УХОЛЬ, -ЛИ ուռուցք, այտուց։
ОП У’Ш КА, -И անտառի ծայր, անտառի
եզր։
О ПЫТ, ֊ճփորձ, փորձառություն։ Обмен
ОПЫТОМ վարձի փոխանակում։ УдйЧ-
НЬГЙ ОПЫТ հաչող վարձ։
ПМТНОСТЬ, -И փորձառությունI
‘ПЫТНЫЙ, -ая, -oe 1. փորձառու,
փորձված։ ОПЫТНЫЙ Врач փորձառու
բժիշկ։ 2. փորձնականւ ОПЫТНЫЙ ЭК-
ЙеМПЛяр փորձնական օրինակ։ ОпЫТ-
ная станция փորձակայան,
0П|>ЯНЕ’ТЬ см. пьянеть.
ОПЙ’ТЬ (снова) կրկին, նորից, դարձյալ
։
ОРА НЖЕВЫЙ^ ая, -ое նարնջագույն,
նարնջի։
ОРАНЖЕРЕ’Я, -Խ (теплица) չկմո3,
ОРАТОР, -а ճառախոս։ ճար տասան։
ОРБИ’ТА, -ц ուղեծիր։ Ракету вывести
на Орбиту հրթիռը ուղեծիր Հուր»
բերել։
О РГАН, -a U գործարան {մարմնի}*
Орган Зрения տեսողության գոր՛ծարան,
2, (учреждение, организация)
օրգան, մարմին։ Органы здравоохранения
առողջապահության օրգաններ
։ 5. օրգան, պա շտոն աթեբթ ։
Газета «Советакан дпроц» — орган
Министерства просвещения Ары.
ССР «Սովետական դպրոց» թերթր
Հայկական ՍՍՀ լուսավորության մի֊
նի ս տրո ւթյան օրգանն Է։
ОРГАНИЗАТОР, -а կազմակերպիչ։
ОРГАНИЗАЦИО ННЫЙ, -ая, -ое Կ**-
մակեր պական յ կազմակերպման։
ОРГАНИЗАЦИЯ, -ИИ Ա կազմակերպում,
կազմակերպելը։ 0])ГаНИЗаЦИЙ
утренника ցերեկույթի կազմակերպում
։ 2, կազմակերպություն։ КоМСО*
мольская организация կոմերիտական
կազմակեր պություն։
ОРГАНИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, -зу-
ют, сов. и несов. кого? что? կազմակերպես
ОРГАНИ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое օրգանական
։ Органическая химия օրգանա^-
կան քիմիա։
О’РДЕН, -а շքանշան. Орден Ленин*
Լենինի շքանշան։
ОРДЕНОНО’СЕЦ, -сца շքանշանակիր*
Поэт-ордетоносец շքանշան ակի
բանш и տ եղծ։
ОРДЕНОНОСНЫЙ, -ая, -ое շքանւ».
նակիր։
ОРЁЛ, Орла արծիվ։
OPE’X, -a ընկույզ։ 2* ընկուզենի։
ОРИГИНАЛ, -а (подлинник) բնագիր*
սկզբեագրր, բնօրինակ։ ПереВОД СВв»
рить С оригиналом թարգմանո

—————-

թ յունը համեմատել բնագրի հետ։
2, տարօրինակ {ինքնօրինակ) մարդ։
ОРИГИНАЛЬНО յուրահատուկ ձևով,
բ՜՚ւր օրինակոր են։
ОРИГИНА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (подлинный)
իսկական։ 2. (самостоятельный)
ինքնուրույն, ինքնօրինակ, յուրահատուկ
I յուրօրինակ։ 3 (сВОеОбрЭЗ-
ный, необычный, странный) տարօրինակ,
յուր ա տե սակ։
ОРИ ЕНТИ’РО ВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ют, сов. и несов. кого? что? на что?
Чем? կողմնորոշել։
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -ру-
ешься, -руются, сов. и несов. в чём?
На КОгО? на что? կո ղմնորոշվեր
ОРКЕ’СТР, -а նվագախումբ։ ДуХОВОЙ
оркестр փողային նվա դա խո ւմ բ։
ОРЛИНЫЙ, -ЗЯ, -ое արծվի, արծվային։
ОРОБЕ ТЬ см. робеть.
ОРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ոռոգման j
ոռոգի չ։
ОРОСИТЬ, -ошу, -осйшь, -осят, сов.
что? чем? (полить) ոռոգեի ջրել։
II несов. орошать, -аю, -аешь, -ают.
ОРОШАТЬ см. оросить.
ОРОШЕ’НИЕ, -ИЯ ոռոգում, ջրում։
ОРУ’ДИЕ, -ия 1. գործիք։ Земледель-
ческие Орудия հո ղագործական գործ՛իքներ
։ 2, հրանոթ, թնդանոթ։
ОРУЖИЕ, -ия զենք։ Холодное оружие
սառը զենք։
ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ, •ЙЯ9 -Ое ուղղա-
գրական։ Орфографический словарь
ուղղագրական բառարան։
ОРФОГРА’ФИЯ, -ии (правописание)
ուղղա գրություն։
ОСАг, -Ы բրետ, կրետ, պիծակ։
ОСА’ДА, -Ы պաշարում։ ОСЭДЕ КрвПОСТИ
ամրոցի պաշարում։
ОСАДИТЬ, -ажу, -адишь, -гдят, сов.
что? պաշար ել։ ОсвДИТЬ ГОрОД քաղաքը
պաշարեր || НвСОв. ОСЭЖДаТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОСА’ДКА, -и նստում, նստելը. Осадка
фундамента дома տան հիմքի նըս-
տում ։
ОСАДКИ, -OB տեղումներ։
ОСА’ДО К, -ДКЗ նստվածք, տականք է
դիր տ։
ОСАЖДАТЬ см. осадить.
ОСВАИВАТЬ см. освоить.
ОС ВАИ ВАТЬСЯ см. освоиться.
ОСВЕ’ДОМИТЬ, -млю, -мишь, -мят,
СОв. кого? О чём? տեղեկացնեի իրազեկ
դարձնել։ || несов. осведомлять,
-яю, »яешь, -яют.
ОСВЕДОМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься,
“МЯТСЯ} СОв. О Чём? տեղեկանալ, հարցուփորձ
անել։ || несов. осведомляться,
-яюсь, -яешься, -яются.
ОСВЕДОМЛЯТЬ см. осведомить.
ОСВЕДОМЛЯТЬСЯ см. осведомиться.
ОСВЕЖАТЬ см. освежить.
ОСВЕЖАТЬСЯ см. освежиться.
ОСВЕЖИТЬ, -жу, -жйшь, -жат, сов.
1. кого? что? զովացնել, թարմացներ
2. Что? թարմացնեի նորացնել, նո֊
ր ոգել, վերականգնել։ ОсВвЖИТЬ ВОС-
ПОМИНаНИЯ հիշողությունները թարմացներ
Освежить знания գիտելիքները
թարմացներ || неСОв. CiC-
вежать, -аю, -аешь, -ают.
ОСВЕЖИТЬСЯ, -жусь, -жйшься, -жат-
СЯ, СОв. թարմանալ, զովանալ։ || НвСОв.
освежаться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОСВЕТИТЬ, -ещу, -етйшь, -етят, сов.
1. кого? что? լուսավորեր Осветить
ДОрОГу ճանապարհը լուսավորեր
2. что? (объяснить, изложить) լուսաբաներ
Осветить в печати международную
обстановку միջազգային
իրադրությունը մամուլում լուսաբաներ
|| несов. освещать, -аю. -аешь,
-ают.
ОСВЕТИ «ГСЯ, -тйтся, -тятся, сов.
լուսավորել։ || НвСОв. ОСВСЩаТЬСЯ,
ается, -аются.
ОСВЕЩАТЬ см. осветйть.
ОСВЕЩАТЬСЯ см. осветйться.
ОСВЕЩЕ’НИЁ, -ИЯ 1‘ լուսավորում,
լուսա վո րո։ թյո ւն։ Освещение KBap-
ТйрЫ բնակարանի լուսավորում։ ЭлеК-
трическое освещение Էլեկտրական
լուսավորութ յուն։ 2. (обь Я СПОК Не) լուսաբանումt
Правильное освещение
вопроса հարցի ճիշտ լուսաբանում։
ОСВОБОДИТЕЛЬ, -ЛЯ ազատարար,
ազատի չ։
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ազատագրական
։ Освободительная война
ազատագրական պատերազմ։
ОСВОБОДИТЬ, -ожу, -одйшь, -одят,
СОв. 1■ кого? что? ազատել, ազատ
արձակեր Освободить пленных
գերիներին աղատեր 2. что? от кого?
ազատագրեր Освободить СТрЭНу երկիրը
ազատագրեր 3. КОгО? (уВОЛИТЬ)
ազատել, հեռացնել {աշխ ա տ անքից)։
4. что? от чего? (опорожнить, очистить)
ազատեի գատարկեր || НвСОв.
освобождать, -аю, -аешь, -ают.
ОСВОБОДИТЬСЯ, -ожусь, -одйшься,
-ОДЯТСЯ, СОв. от чего? 1- ազատվեի
ազատագրվեր 2. ազատվել, դա տ արկ~
վեր || несов. освобождаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ОСВОБОЖДАТЬ см. освободить.

—————

ОСВОБОЖДАТЬСЯ см. совободйться.
ОСВО’ИТЬ, -бю, -бишь, -оят, сов.
что? յուր՛ացնել, տիրապետել։ OcBO-
ИТЬ новое ремесло նոր արհեստ յուրացնել
։ |i несов. осваивать, -аю,
-аешь, -ают.
ОСВО’ИТЬСЯ, -оюсь, -оишься, оягся,
СОв. в Чём? ընտելանալ, հարմարվել։
վարժվել։ Освоиться в новой среде
Նոր միջավայրին ընտե/անալ։ || НвСОв.
осваиваться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОСЕДАТЬ см. осесть.
ОСЕВО’Й, -ая, -6е առանցքային, սռնու։
ОСЕДЛАТЬ см. седлать.
ОСЕ’ДЛЫЙ, -ЯЯ, -Ое նստակյաց։
ОСЁЛ, осла էշ, ավանակ։
ОСЕННИЙ, -ЯЯ, -ев աշնանային, աշնան։
ОСЕНЬ, -НИ աշուն։
О’СЕНЬЮ աշնանը։
ОСЕ’СТЬ, осядет, осядут, сов. 1. նըս.
տել, իջնել, փոս ընկնել։ ЗвМЛЯ ОСе-
Ла հողը նստել է։ 2. նստել, նըստ֊
վածք տալ։ ПЫЛЬ ОСеЛЗ փոշին նըս.
■ոեց։ || несов. оседать, -ает, -ают.
ОСИ’ЛИВАТЬ см. осйлить.
ОСИ ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? что? (одолеть) հաղթահարել,
հաղթել։ j| НвСОв. ОСЙЛИВаТЬ, -ЗЮ,
-аешь, -ают.
ОСКОЛОК, -лка կտոր, բեկոր յ փշուր։
Осколки стекла ապակու փշուրներt
ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое վիրա-
վորական։
ОСКОРБИТЬ, -блю, -бйшь, -бят, сов.
кого? что? чем? վիրավորել, անպատվել,
անարգել։ || НвСОв. ОСКОрбЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ОСКОРБИТЬСЯ, -блюсь, -бйшься,
-бятся, СОв. чем? վիրավորվելն| Н$СОв.
оскорбляться, -яюсь, -яешься, -яют-
ся.
ОСКОРБЛЕНИЕ, -ИЯ վիրավորանք, ան֊
պատվություն, անարգանք։
ОСКОРБЛЯТЬ СМ. оскорбйть.
ОСКОРБЛЯТЬСЯ см. оскорбиться.
ОСЛАБЕВАТЬ см. ослабеть.
ОСЛАБЕТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют, сов.
1- от чего? թուլանալ, տկարանալ։
2. նվազել, թուլանալ, մեղմանալ։
II несов. ослабевать, -аю, таешь,
-ают и слабеть, -ею, -ёешь, -еют.
ОСЛА’БИГЬ, -аблю, -абишь, абят,
сов. кого? что? թուլացնել։ ]| НвСОв.
ослаблять, -яю, -яешь, -яют.
ОСЛАБЛЕНИЕ, -ИЯ թուլացում, թու.
լ անալը։
ОСЛАБЛЯТЬ см. ослабить.
ОСЛЁНОК, -нка իշամտրուկ, էշի քուռակ։
ОСЛЕПИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое շլացոլ.
ցիչ, կուրացնող։ ОсЛеПИТОЛЬНЫе Лу-
ЧИ солнца արևի շլացուցիչ ճառա-
գայթները։
ОСЛЕПИТЬ, •плю, -пишь, -пят, сов.
кого? чем? կուրացներ || несов.ослеплять,
яю, яешь, -яют.
ОСЛЕ’ПНУТЬ см. слепнуть.
ОСЛОЖНЕНИЕ, -ИЯ 1. բարդացում,
բարդանալը, բարդացնելը։ ОсЛОЖ-
нение международного положения
միջազգային դրության բարդանալը։
2. բարդություն։
ОСЛОЖНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, -HKT,
СОв. что? բարդացնել, դժվարացներ
ОСЛОЖНИТЬ ВОПРОС հարցը բար-
դացներ || НвСОв. ОСЛОЖНЯТЬ, -ЯЮ,
-яешь, -яют.
ОСЛОЖНЯТЬ см. осложнить.
ОСЛЬГШАТЬСЯ, -шусь, -шишься,
-шатся, СОв. սխալ լսեր
ОСМАТРИВАТЬ см. осмотреть.
ОСМЕИВАТЬ см, осмеять.
ОСМЕЛЕТЬ см. смелеть.
ОСМЕЛИВАТЬСЯ см. осмелиться.
ОСМЕ’ЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, -лят-
СЯ, СОв. համարձակվել. հանդգներ
II несов. осмеливаться, -аюсь, -аешь-
ся, -аются.
ОСМЕЯТЬ, -ею, -еёшь, -еют, сов. кого?
что? (высмеять) ծաղրեր || несов.
осмеивать, -аю, -аешь, -ают.
ОСМОТР, -а 1. դիտում, դիտելը։ Oc.MGI\’
картинной галереи պատկերասրահի
դիտում։ 2. զննում, զննություն, քըն.
նում։ МвДИЦИНСКИЙ осмотр բժշկական
զննություն։ 3, (проверка)
տուզում, զննում։ ТаМОЖеННЫЙ OC-
МОтр մաքսային ստուգում։
ОСМОТРЕТЬ, -отрю, -бтришь, -отрят,
сов. кого? что? նայել, դիտել, զննել,
քններ Осмотреть выставку ցուցա-
հանդեսը դիտել։ ОсМОТреТЬ бОЛЬНО-
ГО հիվանդին քնն ել։ || НвСОв. ОСМЙТрИ-
вать, -аю, -аешь, -ают,
ОСМОТРЕТЬСЯ, -отрюсь, -бтришься,
-бтрятся, сов. շուրջը նայեր || нессв.
осматриваться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
շավոր, զգույշ, շրջսւհայաց ։
ОСМЫ СЛЕННЫЙ, -ая, -ое (разумц^ш()
сознательный) իմաստավորվածդ
իմաստալից։ ОСМЫСЛвННЫЙ 0ТВ«7
իմաստալից պատասխան։
ОСМЫСЛИВАТЬ СМ. ОСМЫСЛИТЬ.
ОСМЫ СЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
ЧГПО? (ПОНЯТЬ) իմաստավորել, Հգս֊
կանալ։ || несов. осмысливать, -аю.
-аешь, -ают.

————-

ОСНОВА, -ы 1* Հիմք* Принять за основу
հիմք ընդունել.։ 2, հիմունք , տարերք,
սկզբունք։ ОСНОВЫ МЗрКСИЗМа-
ЛеНИНИЗМа մարքօֆզմ ֊լենֆնիզմի հիմունքները
։
ОС НО՜ ВАНИ Е, -ИЯ հիմնում., հիմնադրում,
հիմնելը , հիմնադրելը։ 2, (ОСНОВ
а) հիմք, պատվանդան։
ОСНОВА’ГЕЛЬ, ‘ЛЯ հիմնադիր, հիմնող
{մարդ)։
ОСНОВА ТЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое {веский,
разумный) Հիմնավոր, ծանրակշիռ։
Основательная причина հիմնավոր
պատճառ։ Ջ, (крепкий, прОЧНЫЙ)
Հաստատուն, ամուր։
ОСНОВАТЬ, -ную, нуёшь, «яушт, сов.
1. что? (создать, учредить) Հիմնել,
Հիմք դնել, հիւէնադրկ։ ОсНОВаТЬ
музей թանգարան Հիմնել։ 2, что?
на чём? հիմնավտւրել, Հիմնել։ || НвСОв,
основывать, -аю, -аешь, -ают.
ОСНОВАТЬСЯ, -нуюсъ, -нуёшься, -ну-
ются, сов. где? (расположиться,
поселиться) Հիմնվել, Հաստատվել։
|| несов. оснааывахься, -ываюсь,
-ываешься, -чьюаются.
ОСНОЗНО’Й, -ая, -ое .(главный) Հիմնական,
Основная задача Հիմնական
Էսն գիր,
ОСНОВОПОЛОЖНИК, -а Հիմնադիր,
Основоположники научного коммунизма
գիտական կոմունիզմի Հիմնադիրներ
։
ОСНО ВЫВАТЬ см. основать.
ОСНО ВЫ ВАТЬСЯ ‘см. основаться.
ОСО БЕННО Հատկապե՛ս, աոյոնձնա պե ut
ОСОБЕННОСТЬ, -ТИ առանձնահատկու*
թ չունt
ОСО’БЕННЫЙ, -ая, -ое ^необычный)
առանձնահաառւկ, բացառիկ, ոչ սովորական
։ Особенный случай բացառիկ
դեպք։ •
0СОБНЯ К, «Э առանձնատուն։
ОСОБЫЙ, -ая, 1©е (особенный) հատուկ յ
առանձին, ;աո.անձնահ:ա,տո-ւկէ По ОСО-
бому заказу հատուկ պատվերով։
ОСОЗНОВА’ТЬ см. осозвать.
ОСОЗНАТЬ, -аго, -аешь, -зюг, сов.
что? (понять) գիտակցեի Հա սկանալ,
jl несов. осознавать, -иаю, -яаёшь,
-аают..
ОСПА, -ы ծաղիկ (հիվանդո ւթբւ<ւն)։ При-
ВИТЬ OCiiy ծաղիկը պատվաստել։
ОСПА РИВАТЬ см. оопбрить.
ОСПО’РИТЬ, -рк>, -ришь, -рят, ոտ. что?
վիճարկել, առա ր կ ե լ։ || несов. оспйри-
аагь, аю, -аешь, -ают.
ОСРАМИТЬ ем. срамить.
ОСТАВАТЬСЯ см. остаться.
ОСТА’ЕИТЬ, -влю, -вишь, -вят, сое.
1. кого? что? թողնել։ Оставить записку
երկտող թողնել։ ОсТЭВИТЬ
чемодан В вагоне ճամպրուկը թողնել
(մոռանալ) վագոնում։ 2. цтО?
(COXpaHHTb) թողնել, պահկ, վերա֊
պահել, Оставить хлеба на ужин
ընթրիքի Համար Հաց թողնել (պաՀելի
Оставить за собой право իրեն իրավունք
վերապաՀելէ 3. KOZO? Что?
(покинуть) թողնել, լքել։ ОСТЭВИТЬ
учёбу ուսումը թողնել։ || неСОв. 0СТЙВ-
лять, -яю, -яешь, -яют.
ОСТАВЛЯТЬ см. оставить.
ОСТАЛЬНО Й, -ая, -6е մնացած, մ չուս։
ОСТАЛЬНЫ Е, -ЫХ մնացածները։
ОСТАНА ВЛИВАТЬ см. остановйть.
ОСТАНА’ВЛИВАТЬСЯ см. остановйть-
ся.
ОСТАНОВИТЬ, -ОВЛЮ, -ОВИШЬ, -ОВЯТ,
СОв. 1• кого? что? կանգնեցնել, ընդհատել,
դադարեցնել։ Остановить
ЦОеЗД գնացքը կանգնեցնել։ ОСТАНОВИТЬ
работу աշխատանքը ընդհատել
։ 2. кого? что? (сдержать) ետ
պահել, արգելել, զսպել ։ 3. что?
կենտրոնացնել, հառել, սևեռել։ Оста-
новить внимание на чём-нибудь
ուշադրությունը կենտրոնացնել մի բանի
վրա։ || несов. останавливать, -аю,
-аешь, -ают.
ОСТАНОВИТЬСЯ, -ОВЛЮСЬ, -ОВИШЬСЯ,
-овятся, сов. 1* перед кем? перед чем?
еде? կանգ առնել՝ Остановиться перед
ДОМОМ կանգ առնել տան առաջ։
2է ընդհատվել, դադարել, կանգ առնել
։ Работа остановилась աշխատանքը
կանգ առավ։ 3, еде? իշնել,
իջևան ե ի կանգ առնել։ ОсТаНОВИТЬСЯ
В гостинице հյուրանոցում իչևանել։
|| несов. останавливаться, -аюсь,
-аешься, -аготся,
ОСТАНО ВКА, -и կանգ առնելը, ընդհատում,
դադար։ Идти без остановки
առանց կանդ առնելու գնալ։ 2. կանգառ
։ Автобусная остановка ավտոբուսի
կանգառ։
ОСТАТОК, -тка, մնացորդ, մնացածը։
Остатки древней крепости հին բերդի
մնացորդները։
ОСТАТЬСЯ, анусь, -анешься, -анугся,
сов. մնալ։ || несов. оставаться, -ТаЮСЬ,
-таёшься, -таготся.
ОСТЕКЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, сов.
ЧШО? ապակել, ապակիները գցել;
|| несов. остеклять, -яю, яешь, -яюг.
ОСТЕКЛЯТЬ см. остеклить.
ОСТЕРЕГАТЬ см. остеречь.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,

————-

-аются, несов. кого? чего? զգուշանալ։
|| сов. остеречься, -регусь, -режёшь-
ся, -регутся.
ОСТЕРЕ’ЧЬ, -регу, -режёшь, -регут,
сов. кого? (предупредить, преДбсТё-
реЧЬ) զգուշացնեի նախազգուշացնել։
II несов. остерегать, -аю, -аеюи», ают.
ОСТЕРЕЧЬСЯ см. остерегаться.
ОСтОРО’ЖНО զգուշությամբ, զգուշռ
բեն զգո ւշա ռար։
ОСТОРО ЖКОСТЬ, -TIT զգուշություն,
Проявить осторожность զգուշու֊
թյուն ցուցաբերել։
ОСТОРО ЖНЫЙ, -ая, -ое զգույշ, շըը֊
շահ ա յա д, զգուշավոր։ ОсТОрОЖНЫИ
человек զգույշ մարդ։
ОСТРИЁ, -ИЯ, 1 սուր ծայրր (զենքի,
գործիքի)։ Остриё Ш1ЫКЭ սվինի ծար
րը։ Остриё карандаша մատիտի սուր
ծայրը։ 2. (лезвие) բերան, սայր։ OcT-
риё бритвы ածելու սայրը (բերանը)։
1. ОСТРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
что? (заострять) սրել. Острить ноле
գանակը սրել։
2. ОСТРИ’ТЬ, -рю, -рйшь, -рят, несов.
սրաքսո սել, սրախոսություն անելէ
|| сов. сострить, -рю, -рштгь, -рят.
ОСТРИ’ЧЬ см. стричь.
О СТРОВ, -а կղզի՛
ОСТРОЗАРА’ЗНЫЙ, -ая, -ot սուր վարակիչ,
ОСТРОТА, -Ы սր ա խո ип ւթյուն։ ДешёвЫб
ОСТрОТЫ Էժանագին սրա խոս՝ ւթյուն֊
ներ։
ОСТРОТА’, -Ы է, սրություն, OCTpOTS
ножа դանակի սրութքուն։ OCTpOTa
ЗреНИЯ տե սողութ/ան սրություն։
2. կծվություն։ ОсТрОТа ПИЩИ կե֊
րակրր կծվություն։
ОСТРОУГО’ЛЬПИК, -а սրանկյունի։
ОСТРОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое սրան-
կյուն։
ОСТРОУМНО սրամտաբար, սրամտորեն
յ սրամիտ կերպով։
ОСТРОУ’МНЫЙ, -ая, -ое սրամիտ։ Остроумный
ребёнок սրամիտ երեխաt
Остроумный ответ սրամիտ պատաս.
խան։
ОСТРЫЙ, -ая, -ое 1. սուր, հատու,
սրածայր։ Острая бритва սուր ածելի։
г. կ ծ ո թ ո ւ ն դ ։ Острый перец կծու
պղպեղ։ 3 սուր, սաստիկ։ ОсТрЭЯ
боль սուր ցավ։
ОСТУДИ’ТЬ, -ужу,, -удишь, -удят, сов.
что? (охладить) սառեցնել, պաղեց,
նել, հովացնել։ ОсТуДИТЬ ЧЯЙ թեյը
սառեցնել։ ОСТУДИТЬ КОМНЭТу սենյա.
կը հովացնել։ || НвСОв. ОСТуЖЭТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают и студить, стужу, сту
дишь; студяж.
ОСТУЖА’ТЬ гм. остудить..
ОСТЫ ВА ТЬ см. остынуть и остыть.
ОСТЫ’НУ ТЬ, -ну, -нешь, -нут, сое. \
ОСТЫ’ТЬ, -ыну, -ынешь, -кнут, сов, J
սառչեի սառել, պաղել, հովանալ։
Суп ОСТЫЛ ապուրը սառել Է։ ||, НвСОв.
остывать, -аю, -аешь, -ают.
ОСУДИ’ТЬ, -ужу, -удишь, -удят, сов.
кого? что? գա,տապար տել, պախա-
րակել, պարսավել։ ОсуДИТЬ Чьё-
либо поведение մեկի վարքը դատա-
պարտել ։ || НвСОв. Осуждать, -ЭЮ,
-аешь,, -ают.
ОСУЖДА’ТЬ см. осудить.
ОСУЖДЕНИЕ, -ия (порицание) դատա-
պար տութ (ռւն, պախարակում, պար-
սա վանք k
ОСУНУТЬСЯ- ֊нусь, -нешься, -нутся,
СОв. նիհարել (դեմքի մասին)։
ОСУШАТЬ см. осушить.
ОСУШИ’ТЬ, -ушу, -ушишь,. -ушат, сов.
Что? չո[‘*ցնել, ցամաքեցնել։ Осу-
ШИТЬ болота ճ՛ահիճները ցամաքեցնել։
|| несов. осушгть, -аю, -аешь, -ают.
ОСУЩЕСТВИМЫЙ, -ая„ -ое իրագործելի,
իրականալի, կենսագործելի։
ОСУЩЕСТВИТЬ, -кто, -вишь, -вят,
СОР. что? իրագործել, իրականացնել,
կենսագործոր jj несов. осуществлять,
-яю, -яешь, -яют.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, -ия իր,գործում,
իրականացում^ կենսագործում։
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ см. осуществить.
ОСЬ, ОСИ 1. սռնի։ ПвреДНЯЯ ОСЬ աոշևի
սռնի։ 2. առանցք։ ОСЬ ЗвМЛИ երկրի
առանցքը։
ОСЯЗАНИЕ, -ИЯ 1■ շոշափում, շոշափելը
։ 2, շոշափ ե լիք։ OpiaH ОСЯЗЗНИЯ
շոշւս փ ելիքի դո ր ծար ան:
ОСЯЗАТЬ, -аюу. -аешъ, -ают, несов.
кого? что? շոշափել։
ОТ (ото) от кого? от чего? մոտից
(֊ից)։ Отойти ОТ берега «՜՛խից Հեռանալ
։ Письмо от товарища նամակ
ընկերոջից։ G£ ШРСТИ. ДО СеМИ ЧЙС0В
ժամը վեցից մինչև յոթը։ УЗНЗТЬ ОТ
родителей ծնողներից իմանալ։ ПЛЭ-
кать ОТ. волнения հուզմունքից լաց
լինել։ ДеНЬ ОТО ДНЯ օրեցօր։
ОТАПЛИВАТЬ см. отопить.
ОТА’РА, -Ы Հոտ (ոչխարի)։
ОТБА ВИТЬ, -влю, -вншь, -аят, сов.
что? чего? պակասեցձել, վրայից’ մի
մասը վերցնելг ||, НвСОв. ОТбаВЛЯТЬ,
-яю, -яешь -яют.
ОТБАВЛЯТЬ см. отбавить.
ОТБИРАТЬ см. отобрать.

————

ОТБИВАТЬ см. отбйть.
ОТБИРАТЬ см. отобрать.
ОТБИТЬ, отобью, отобьёшь, отобьют,
сов. 1■ кого? что? ետ մղել, վանել։ От-
бить атаку գր»<ը ետ մղեր 2. кого?
что? ետ խլեի խլեի աղատել (կռվով
Отбить город у врага քաղաքը թըշ.
նամուց ետ խլեր 3. НШО? խփելով
կոտրեի հարվածով թռցնել, պոկեր
|| несоа. отбивать, -аю, -аешь, -ают.
ОТБЛЕСК, -а փաս> ցոլք, շողք , ШП1ПШ —
!?ուք։
ОТБО Р, “Ձ 1* ընտրում, ընտրելըt 2* ընտրանք,
ընտրություն։ ЕС’ТеСТВеННЫЙ
ОТбОр բնական ընտրություն։
ОТБОРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое ընտիր, ընտրովի։
ОТБРА’СЫ ВАТЬ СМ. отбросить.
ОТБРО’СИТЬ, -бшу, -осишь, -бсят,
СОв. кого? что? 1< դեն գցեի մի կողմ
շպրտել, մի կողմ նետեր 2. ետ շր֊
պըրտեր Отбросить Врага թշնամուն
ետ շպրտեր || несов. отбрасывать,
-аю, -аешь, -ают.
ОТБРОСЫ, -ов թափթփուկներ, թափոն.
ներ, տականքներ, մնացուկներ։
ОТБЫВАТЬ СМ. Отбыть.
ОТБЫТЬ, -буду, -будешь, -будут,
СОв. куда? (уехать) մեկնել, ուղևորվեր
|| несов. отбывать, -аю, -аешь, -ают,
ОТ ВАТА, -и (смелость, храбрость)
անվեհերություն, խիզախություն, քա֊
շո ւթյուն ։
ОТ ВА ЖНО (смело, храбро) խիզախո֊
րեն, խիզա խա բար , անվեհեր կերպով։
ОТВАЖНЫЙ, -ая, -ое (смелый, храбрый,
беССТраШНЫЙ) խիզախ, անվե-
հեր, անվախ։
ОТВЕРГАТЬ см. отвергнуть.
ОТВЕ’РГНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что? մերժել, բացա սել, չընդուներ
Отвергнуть проект նախագիծը
մերժեր || несов. отвергать, -аю,
-йешь, -ают,
ОТВЕРНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
что? 1. ե տ պտտել, պտտելով հանել,
պտտելով բաց անել։ ОТБврнуТЬ
ЁраН ծորակը բաց անել։ 2է շուռ
ճէալ, դարձնել։ ОгверНуТЬ ЛИЦО երեսը
շոսէ տալ։ || НвСОв. К 1 ЗНйЧ. ОТВёрТЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают и ко 2 знач.
отворачивать, -аю, -аешь, -ают.
ОТВЕРНУТЬСЯ» -нусь, нёшься, -нут-
СЯ, СОв. 1* շոլռ ԳաԼ> մյոլս կողմը դառ֊
նալ։ 2. ՕէՈ К080? ՕէՈ Чего? երես դարձ֊
նել, երես շուռ տալ։ || НвСОв. ОТВОра-
чиваться, -аюсь, -аешься, -аются.
QTBE’PCTHE, -ия (дыра, скважина)
բացվածքf ծակ, անցք։
ОТВЕРТКА, -И պտուտակիչ, պտուտակահան
։
ОТВЁРТЫВАТЬ см. отвернуть.
ОТВЕСНЫЙ, -ая, -ое ուղղաձիգ, ուղղաբերձ
։
ОТВЕСТИ’, -еду, -едёшь, -едут, сов.
1. кого?’Что? куда? 1. տանել, տանել
տեղ հասցներ Отвести ребёнка
В детский сад երեխային մանկապարտեզ
տաներ Отвести машину в гараж
մեքենան գարաժ տանել։ 2, КО՜
го? что? куда? տանել, մի կողմ տաներ
3. что? (отклонить, отвергнуть)
բացարկել, մերժել, չընդուներ 4. Что?
(предназначить) հատկացնել, առանձնացներ
|| несов. отводить, -ожу,
-бдишь., -бдят.
ОТВЕТ, -а պատասխանt 3 ответ на
ЭТО ի պատասխան դրան։
ОТВЕТ ВЛЁ’ НИ Е, -ИЯ ճյուղ, ճյուղավորում,
ճյուղավորություն։
ОТВЕТИТЬ см. отвечать.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, -ТИ պատասխան
ա տվո ւթյո ւն t
ОТ ВЕТСТ ВЕННЫЙ, -ая, -ое պա տա и֊
խանատու։ Ответственный ДСЖурНЫЙ
պա տա и խանա տու հերթ ա պահ։
ОТВЕЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1. KOMI/? на что? чем? պատասխանեի
պատասխան տար Отвечать на вопрос
ПИСЬМОМ հարցին պատասխանել
նամակով։ 2. за кого? за что?
պատասխանատու լիներ ОТВеЧЭТЬ
за порученное дело հանձնարարված
գործի համար պատասխանատու լիներ
3. чему? (соответствовать, удовлетворять)
համապատասխաներ ОТ-
вечать современным требованиям
համապատասխանել արդի պահանջներին
։ || сов. к 1 и 2 знач. ответить,
-ёчу, -ётишь, -ётят.
ОТВИНТИТЬ, -инчу, -интйшь, -интят,
сов. что? ետ պտուտակել, հանել։ ОТВИНТИТЬ
гайку պնդօղակը հաներ |{
несов. отвйнчивать, -аю, -аешь, -ают.
ОТВИНЧИВАТЬ СМ. ОТВИНТИТЬ.
ОТВЛЕКАТЬ см. отвлечь.
ОТВЛЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое վերացական
։ Отвлечённое имя существитель-
НОе վերացական գոյական անուն։
Отвлечённое ЧИСЛО վերացական թիվ։
ОТВЛЕ’ЧЬ,-еку, -ечёшь, -екут, сов. кого?
что? от чего? շեղել, հեռացներ Отвлечь
внимание ուշադրությունը շեղեր
II несов. отвлекать, -аю, -аешь, -ают,
ОТВОДИТЬ см. отвестй.
ОТВОРА ЧИВАТЬ см. отвернуть.
ОТВОРА ЧИВАТЬСЯ см. отвернуться.
ОТВОРИТЬ, -рй>, -рйшь, -рят, сов.

————

что? (открыть, раскрыть) բաց անել,
բանալ (լուսամուտըt դուռը և այլն)։
II несив. отворять, -йю, -йешь. яют.
ОТВОРЯ ТЬ см. отворйть.
ОТВРАТИ ТЕЛЬИО (противно, гадко,
скверно) զզվելի կերպով, նող֊
կալի կերպով, գարշելիորեն։
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (про-
тивный, гадкий, скверный) զզվելի>
նողկալի, դարշելիէ ОтвраТНТеЛЬНЗЯ
погода գարշելի եղանակ։
ОТВРАЩЕ’НИЕ, -ия զզվանք, նող.
կանք, գարշանք։ ЧуВСТБОБаТЬ ОТ-
вращение զզվանք զգալ։
ОТВЫКАТЬ СМ. отвыкнуть.
ОТВЫКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
от кого? от чего? սովորությունը
թողնել, ետ սովորել։ jj НвСОв. OTi’b!՜
кать, -аю, -аешь, -йют.
ОТВЯЗАТЬ, -яжу, -яжешь, -яжут,
сов. кого? что? արձակել, քանդել։
Отвязать верёвку պարանն արձակել։
|j несов. отвязывать, -аю, -аешь,-ают.
ОТВЯЗЫВАТЬ см. отвязать.
ОТГАДАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
ЧШО? լուծել, գուշակել։ Отгадать
загадку հանելուկը լուծել։ || НвСОв.
отгадывать, -аю, -аешь, -ают.
ОТГАДЫВАТЬ см. отгадать.
ОТ ГО ВАТ’И ВАТЬ см. отговорить.
ОТГОВОРИТЬ, -рю, -рйшь, -рят, сов.
кого? от чего? որևէ մտադրությունից
ետ կանգնեցնել, տարհամոզել։
|| несов. отговаривать, -аю, -аешь,
-ают
ОТГОВО РКА, -И պատրվակ։
ОТГРАНИ ЧИВАТЬ см. отграничить.
ОТГРАНИЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат,
сов. что? от чего? սահմանագրել,
սահման աղա տ ել։ jj Н€СОв. ՚ ТГрйНИЧИ»
вать, -аю, -аешь, -ают.
ОТДАВАТЬ см. отдать.
ОТДАЛЕННЫЙ, -ая, -ое (далёкий)
հեռավոր, հեռու գտնվող։ Отдалён֊
ные районы հեռավոր շրջաններ։
ОТДАЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, сов.
кого? что? от кого? от чего? Հեռացնել
։ || несов. отдалять, -яю, -яешь,
-яют.
ОТДАЛЯТЬ см. отдалйть.
ОТДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -дадйм,
-дадите, -дадут, сов. 1- кого? что?
кому? (возвратить) վերադարձնել,
ետ տալ։ ОТДЭТЬ КНИГИ В библиотеку
գրքերը վերադս.րձնել գրադարան։
2. К.ISO? что? куда? տալ, հանձնել։
Отдать ребёнка в школу երեխային
դպրոց տալ։ 3* что? чему? (посвятить,
пожертвовать) նվիրել, նվիրաբերել,
զոհեր || несов. отдавать, -даю,
-даёш ь, -дают.
ОТДЕ’Л, -а 7. (отделение) բաժին»
Отдел кадров կադրերի բաժին։
2, հատված, մաս։
ОТДЕЛ Eli НЕ, -ИЯ 1* անջատում, բա մա֊
նում։ 2, (оТДел) բաժանմունք։ ОтДе-
ление милиции Հիլիցիայի բաժան-
մունք։ ջոկ/ Стрелковое отделение
հրաձգային ջոկ։
ОТДЕЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛЙШЬ, -лят, сов .
что? от чего? բաժանել, զատել,
անջատել, Отделить желток от белкй
դեղնուցը սպի տակուցից զատել։ jj Ц£-
сов. отделйть, -яю, -яешь, -яют.
ОТДЕ’ЛЬНО (обособленно, самостоятельно,
изолированно) առանձին,
շոկ, անջատ կերպով։ ЖИТЬ ОТДеЛЬНО
առանձին ապրել։
ОТДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое и (обособленный,
самостоятельный, изолирован-
НЫЙ առանձին, Լոկ, անջատ։
Отдельный ХОД առանձին մուտք։
2. (единичный) առանձին, եզակի։
Отдельные замечания առանձին դի-
տո ղությունններ։
ОТДЕЛЯТЬ см. отделйть.
ОТДОХНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
հանգստանար \\нвС0в. ОТДЫХЙТЬ, -&0,
■аешь, -ают.
ОТДУ’ШИНА, -Ы օդանցք, ջերմանցք,
գազանցք։
ОТДЫХ, -а հանգիստ, հանգստանալը,
դադար։ Право на отдых հանգստի
իրավունք։
ОТДЫХАТЬ см. отдохнуть.
OTF/Ц, отца, հայր։
ОТЕ’ЧЕСКИЙ, -ая, -ое հայրական։
Отеческая забота հայրական հոգա֊
տարություն։
ОТЕ ЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое հաՈ,ե.
նական , հայրենի։
ОТЕ’ЧЕСТВО, -а (родина) հայրենիք,
ОТЖИВАТЬ см… отжить.
ОТЖИТЬ, -иву, -ивёшь, -ивут, сов.
!• что? ապրել պրծնել, իր կյանքը
վերջացնել։ ОТЖИТЬ СВОЙ ВвК իր դարն
ապրել։ 2. (yCTapeTb) հնանալ, իր
Ժամանակն ա նցկացներ ЭТОТ ОбЫ-
чай ОТЖИЛ այդ սովորույթը հնացել Է։
|| несов. отживать, -аю, -аешь, -ают.
О’ТЗЫВ, -а (мнение, оценка) կարծիք,
ОТЗЫВАТЬ см. отозвать.
ОТБЫВАТЬСЯ см. отозваться.
ОТЗЫ’ВЧИВЫЙ, -ая, -ое կարեկից,
օգնելու պատրաստ, արձագանքող •
Отзывчивый человек կարեկից մարդ։
ОТКА З, -а մերժում, մերժելը, հրաժա-

—————

բում, հրաժարվելը։ ПолуЧНТЬ ОТКаЗ
մերժում ստանար
ОТКАЗАТЬ, -ажу, -ажешь, -ажут,
сов. кому? в чём? մերժել, Наотрез
отказать կտրականապ!. и մերժել,
|| несов. отказывать, -аю, -аешь, -ают.
ОТКАЗАТЬСЯ. -ажусь, -ажешься,
-ажутся, сов. от кого? от чего?
հրաժարվեր j] несов. отказываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОТ КА’ЗЫ ВАТЬ см. отказать.
ОТКА’ЗЫ ВАТЬСЯ см. отказаться.
ОТКА’ПЫВАТЬ см. откопать.
ОТКЛА’ДЫ ВАТЬ см. отложить.
ОТКЛЕ’ИВАТЬ см. отклеить.
ОТКЛЕ’ИТЬ, -ею, -ёишь, -ёят, сов.
что? պոկել Լկպցրածը)։ ОтХЛвИТЬ
марку նամականիշը պոկեր || НвСОв.
отклеивать, -аю, -аешь, -ают.
ОТКЛИК, -ց արձագանք, պա տ ա и խ անէ
НаЙТИ ОТКЛИК արձագանք գտներ
ОТКЛИ КА’ТЬСЯ см. откликнуться.
ОТКЛИ’КНУТЬСЯ, -нусь, -нешься,
-нутся, сов. на что? (отозваться)
պատասխանել, արձագանքեր j| Нв’
сов. откликаться, -аюсь, -аешься,
-аются.
ОТКЛОНЕНИЕ, -НЯ 1. խոտորում, շեղում,
թեքում. Отклонение стрелки
манометра ճնշա չափի սլաքի խոտորում
։ 2, (отказ) մերժում, մերժելը,
ОТКЛОНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
Что? խոտորել, շեղել, թեքեր ОТКЛОНИТЬ
ветку ճյուղը թեքեր 2. (отвергнуть)
մերժել, բացասական պատասխան
տար || несов. отклонять, -яю,
-яешь, -яют,
ОТКЛОНЯ ТЬ см. отклонить.
ОТКЛЮЧАТЬ см. отключить.
ОТКЛЮЧИТЬ, -чу, -чйшь, -чат, сов.
что? անջատեր Отключить телефон
հեռախո սը անջատել։ |j несов. ОТКЛЮЧАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОТКОПАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов.
что? փորելով հանել, հաներ |j НвСОв.
откапывать, -аю, -аешь, -ают.
ОТКОС, -3 զառիվայր, դարալանջ։
ОТКРОВЕ ННЫЙ, -ая, -ое 1. (искренний,
чистосердечный) անկեղծ։ Откровенное
ПрйЗНаНИе անկեղծ խոստովանություն
։ 2. (очевидный, явный,
открытый) բացահայտJ ակներև,
ակնհայտ t
ОТКРЫ ВАТЬ СМ. открыть.
ОТКРЫТИЕ, -ИЯ 1. բացում, Открытие
ВЫСТаВКИ ցուցահանդեսի բացում,
2, հայտնագործություն, գյուտ։ НауЧ-
Ное открытие գիտական հայտնագոբ.
ծություն.
ОТКРЫТКА, -И բացիկ։
ОТКРЫТО 1. (откровенно, прямо)
բացռիբաց, բացահայտորեն։ 2, բաց Էէ
ОТКРЫ ТЫЙ, -ая, -ое I. բաց։ Открытое
ОКНО բաց պատուհան։ 2. (ЯВНЫЙ,
очевидный, откровенный) բացահայտ,
բացարձակ, ակնհայտ։ Открытый
враг բացարձակ թշնամի։ 3. (иСКреН-
НИЙ, прямой, откровенный) անկեղծ,
սրտաբաց։ Открытый человек սըր-
տաբաց մարդ։
ОТКРЫТЬ, -рою, -роешь, -роют, сов.
Что? 1* բանալ, բաց աներ Открыть
ДВерЬ դուռը բաց աներ 2. սկսել,
բաց անել, հիմնադրեր ОТКРЫТЬ СОб-
раНИе ժողովը բաց աներ 3* հայտն ա֊
գործել , գտնել ։ Открыть НОВЫе OCTpO-
Ва|նոր յլղղիներ գ տնել\հայտնագործելյւ
I] несов. открывать, -аю, -аешь,-ают.
ОТКУДА ո՞րտեղից։
ОТКУ’ДА-ЛИБО ) որևէ տեղից,
ОТКУДА-НИБУДЬ J
ОТКУДА-ТО ինչ-որ տեղից,
ОТКУПОРИВАТЬ см. откупорить.
ОТКУПОРИТЬ, -рю, -ришь, -рят,
СОв. что? խցանը հանել, բանալ, բաց
անել (շիշը, սրվակը և այլն), Jj НвССв.
откупоривать, -аю, -аешь, -ают.
ОТКУСИТЬ, -ушу, -усишь, -усят,
Сов. что? чего? կծել, կծելով պոկեր
Откусить кусок хлеба մի կտոր հաց
կծել, j| несов. откусывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОТКУСЫВАТЬ см. откусйть.
OWlET, -а չվելը > չու, թռչել հեռանալըt
Отлёт журавлей կռունկների չուն։
ОТЛИВ, -а տեղատվու թյուն. Прилив
И ОТЛИВ մակընթացություն և տեղատվություն
։
ОТЛИЧАТЬ см. отличйть.
1. ОТЛИЧАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
-аются. несов. чем? от кого? от чего?
տարբերվել, զանազանվել, ջոկվեր
Отличаться внешностью տարբեր-
վել արտաքինով։
2. ОТЛИЧАТЬСЯ СМ. отличиться.
ОТЛИ ЧИЕ, -ИЯ 1. (различие) աարբե֊
րո ւթյուն, զան ա զան ո ւթյուն։ В QT»
ЛИЧИе ОТ чего-либо Ի տարբերոԼթյՈԼն
որևէ բանի։ 2. դերաղանցութ րլն!
պարգև, արժանիք։ ДИПЛОМ С ОТЛИ-
чием գեր ազան գութ յան դիպլոմ։
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое տար֊
բերակի Ի բնորոշ։ ОтЛИЧИтвЛЬНЫв
ЧерТЫ տարբերակիչ գծեր։
ОТЛИЧИТЬ, -чу, -чйшь, -Чат, сов.
кого? что? от кого? от чего? տար֊
բերել, զանազանել, ջոկել։ || НвСОв•
отличать, -аю, -аешь, -ают.

————

ОТЛИЧИТЬСЯ! -чусь, -чйшься, чат-
СЯ, СОв. в Ч&М? աչքի ընկնել (իր որևէ
արարքով). Отличиться в состязаниях
մրցումներում աչքի ընկնել։ |[
несов. отличаться, -аюсь -аешься,
-аются.
ОТЛИЧНИК, -3 գերազանցիկ, Отличник
учёбы ուսման գերազանցիկ։
ОТЛИ’ЧНО 7. (превосходно) հիանալի
կերպով, գերազանցորեն, շատ լավ։
2. գերազանց։ ПОЛуЧИТЬ ОТЛИЧНО
գերազանց ստանալ։
ОТЛИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое (превосходный)
գերազանց , հիանալի , սքան չելի։
ОТЛО’ГИЙ, -ая, -ое (пологий, пока-
ТЫЙ) թեթևակի զառիվայր յ թեք, զա*
ռիկող։
ОТЛОЖЕНИЕ, -ИЯ նստվածք, շերտ։
ОТЛОЖИТЬ, -ожу, -бжишь, -ожат,
СОв. что? 7. մի կողմ դնեի դնել աոանձին,
առանձնացնել։ ОТЛОЖИТЬ КНИГУ
И встать դիրքը մի կողմ
դնել ու վեր կենալ։ 2. ետ գցեի
խնայել. Отложить пять рублей
հինգ ռուբլի ետ գցել։ Տ (ОТСРОЧИТЬ)
հե տա ձգել, Отложить собрание ժողովք
հետաձգեր || НвСОв- ОТКЛЭДЫ-
вать, -аю, -аешь, -ают.
ОТЛУЧАТЬСЯ см. отлучйться.
ОТЛУЧИТЬСЯ, -чусь, -чйшься, -чат-
СЯ, сов. րացակայել։ На ЧЭС ОТЛучиТЬ-
СЯ ИЗ ЛОМу մեկ ժամով տանից բացա֊
կայեր [| несов. отлучаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
О ТЛУ’ЧКА, -И բացակայություն։
ОТМЕЛЬ, -И առափնյա ծանծազուտ։
ОТМЕНА, -Ы վերացում, ոչնչացում,
չեղյալ հա յտւսրարե լղ։
ОТМЕНИТЬ, -еню, -енишь> -енят. сов.
ЧШО? վերացնել, չեղյալ հայտարարել։
If несов. отменять, -яю, -яешь, -яют.
ОТМЕНЯТЬ см. отменить.
ОТМЕ’ТИТЬ, -ёчу, -ётишь, -ётят, сов.
ЧШО? 1՝ նշել, նշան գներ 2, նկատել,
ուշադրություն դարձներ 5. հիշատա•
կել, մատնանշել։ || НвСОв. ОТМеЧЯТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОТМЕ’ТКА, -И նշելը, նշան անելըt
2* (метка, знак) նիշ, նշանչ նշում։
3 д թվանշան t գնահատական։ ПоЛу-
чить хорошую отметку լավ թվա•
նշան ստանալ։
ОТМЕЧАТЬ см. отметить.
ОТМОРА’ЖЙВАТЬ см. отморозить.
ОТМОРО’ЗИТЬ, -рожу, -розишь, -рбз-
ЯТ, СОв. Что? ցրտահար անեի սա-
ռեցնել։ || несов. отмораживать, -аю,
•аешь, -ают.
ОТНЕСТИ’, -несу, -несёшь, -несут, сов.
1. кого? что? куда? տանել, հեռացնեի
հասցնել։ 2 КОЮ? Что? վերագրել,
դասել, || несов- ОТНОСИТЬ,
-ошу, -бсишь, -осят.
ОТНЕСТИ’СЬ, -несусь, -несёшься,
■сутся, сов. к кому? к чемւթ վերաբերվեր
Отнестись с уважением հար-
գանքով վերա բերվել։ || НвСМ. ОТНОСИТЬСЯ,
-ошусь, -ОСИШЬСЯ -ОСЯТСЯ.
ОТНИМАТЬ см. отнять.
ОТНИМАТЬСЯ см. отняться
ОТНОСИТЕЛЬНО 7, համեմա տա բար ,
հարաբերաբարt В ЭТОМ ГОДУ ОН УЧИТСЯ
относительно хорошо այս տարի
նա համեմատաբար լավ է սովորում։
2\ վերա բեր յալ, մասին։
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ հարադրականություն
։ Теория относительности
հարա բեր ակ ան ո ւթ յա ն տ ե uti Լ-
թյուն։
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое հարաբե
բական։ Относительное имя прилагательное
հարա բերական ածական
անուն,
ТНОСИТЬ см. отнестй.
ТНОСИ’ТЬСЯ, -ошусь, -осишься,
-бсятся, несов. к кому? к чему? 1.վերա
բերել, պատկանալ։ Это К ДеЛу
не ОТНОСИТСЯ դա գործին չի վերաբերում
։ շ. վերբերվեր Относиться
заботливо խնամքով վերա բերվեր
3. հարա բերեր [J сов. ко 2 знач. отнестись,
-несусь, -несёшься -несутся.
ОТНОШЕ’НИЕ, -ИЯ 7. վերաբերմունք,
Серьёзное отношение к учёбе լ՚ւրջ
վերա բերմունք ուսման նկատմամբ,
2. առնչություն։ ИмеТЬ ОТНОШвНИв К
чему-либо որևէ բանի հետ առնչություն
ունենար 3* (ПИСЬМО) դրություն
(պաշտոնական )հ
ОТНОШЕНИЯ, -ИЙ հարաբերություն.
ներ, կապեր. Дружеские отношения
ընկերական հարաբերությո ւններ, РОД՜
ственные отношения ազգակցական
կապեր։
ОТНЮДЬ (совсем) բնավ, ամենևին,
բոլորովին ։
ОТНЯТЬ, -ниму, -нимешь, -нймут.
сов. кого? что? у кого? (взять, отобрать)
խ լել, ձեռքից առնել։ ОТНЯТЬ
спички у ребёнка երեխայի ձեռքից
լուցկին առնել։ || НвСОв. ОТНИМАТЬ,
-аю: -аешь, -ают.
ОТНЯТЬСЯ, -нймется, -нймутся сов.
անզգայանալ, կաթվածի ենթարկվել,
շարժվելու ընդունակությունը կորցնելt
II несов. отниматься, -ается,
-аются.
ОТОБРАЖА’ТЬ см. отобразйть.

—————

ОТОБРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят.
сов. кого? что? պատկերել։ || НвСОв.
отображать, -аю, -аешь, -ают
ОТОБРАТЬ, отберу, отберёшь, отберут,
сов. 1. кого? что? у кого? խլել,
ետ վերցնել։ Отобрать У КОГО-ЛибО
книгу մեկից գիրքը ետ վերցնել։
2. кого? что? (выбрать) ընտրել,
չոկել։ |j несов. отбирать, -аю, -аешь,
-ают.
ОТОВСЮ’ДУ ամեն կողմից, տարբեր
տեղերից։
ОТОДВИГАТЬ СМ. отодвинуть.
ОТОДВИНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов.
кого? что9 մի կողմ քաշել, ետ քաշել,
ետ տանել, հեռացնել։ ОТОДВИНуТЬ
стул աթոռը ետ քաշելէ || НвСОв. отодвигать,
-аю, -аешь, -ают,
ОТОЖЕСТВИ’ТЬ (и отождествить),
-влю, -вйшь, -вят, сов. кого? что?
նույնացնել։ || НвСОв. ОТОЖвСТВДЯТЬ
и отождествлять, -яю. -яешь -яют,
ОТОЖЕСТВЛЯТЬ и отождествлять
см. отожествить.
ОТОЗВАТЬ, отзову, отзовёшь, отзовут
СОв. К0=0? 1 ■ մի կողմ կանչել։ 2. ետ
կանչել։ |j НвСОв. ОТЗЫЗЭТЬ, -BIO,
-аешь, ают.
ОТОЗВАТЬСЯ, отзовусь, отзовёшься,
отзовутся, сов. 1* (откликнуться)
արձագանքել, պատասխանել։ 2. о
КОМ? О чём? կարծիք հայտնել։ ПОЛО
жительно отозваться գրական կարծիք
հայտներ 3, на ном? на чём?
անդրադառնալ, ազդել, || несов, отзываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОТОЙТИ’, -йду, -йдёшь, йдут, сов.
1. հեռանալ, քաշվել։ ОТОЙТИ ОТ ДВерИ
դռնից հեռանալ։ 2. մեկներ ПоСЗД
ОТХОДИТ В восемь часов գնացքը
մեկնում Է ժամը ութին։ || НвСОв,
отходить, -ожу, -бдишь, -бдят.
ОТОМСТИТЬ СМ. МСТИТЬ.
Отопи ТЕЛЬНЫЙ, -аЯ. -Ое ջեռուցման,
տաքացմանt ОтОПИ’ГеЛЬНЫЙ Св-
ЗОН ջեռուցման ժամանակաշրջանt
ОТОПЛЕНИЕ, -ИЯ, քեռուց ում, տա բա-
ցում։ Паровое отопление շոդեչեռու-
ց ո մ ,
ОТОРВАТЬ, -рву, -рвешь, -рвут. сов.
1՛ что? от чего? պոկել, կտրեր
Оторвать пуговицу կոճակը պոկեր
кого? от кого? от чего? (разлучить)
անջատել, բաժաներ Оюр-
вать от коллектива կոԼեկտիվից
անջատեր || НвСОв. ОТрЫВЙТЬ, -ЭЮ,
-аешь, -ают.
ОТОСЛАТЬ -ошлю, -ошлёшь, ошлют,
сов, հօ го? что? * ■ (отправить) н սլար►
կեր 2 (удалить) հեռացնել։ || НЬСОв.
отсылать, -аю, -аешь ают.
ОТПАДАТЬ см. отпасть.
ОТПАРЫВАТЬ см. отпороть.
ОТПА РЬ! ВАТЬСЯ см. отпороться,
ОТПА’СТЬ. -адёт, -адут, сов. է. պոկ
դալ, ընկնել, թափվելւ Штукатур*
ка отпала ծեփը թափվել Է։ 2. վերա —
նալ, կորչել, ուժը կորցնել, անցներ
|| несов. отпадать, -ает, -ают.
ОТПЕРЕТЬ, отопру, отопрёшь, отопрут,
СОв. ЧтО? բանալ (կողպվածը)։
Отпереть чемодан ճամպրուկը բանալ
։ || несов. отпирать, -аю, -аешь,
-ают.
ОТПЕЧАТОК, -тка հետք, դրոշմ, կնիք։
Отпечатки ног на снегу ոտնահետ֊
քեր ձյան վրաէ
ОТПИРА’ ГЬ сж.отперёть.
ОТПИВАТЬ СМ. ОТПЙТЬ.
ОТПИТЬ, отопью, отопьёшь, отопьют,
сов. что? чего? մի քիչ խմել, մի մասը
խմեր || несов. отпивать, -аю. -аешь,
-ают.
ОТПЛАТИТЬ, -ачу, -атишь, -атят,
сов. кому? чем? հատուցել, փոխհատուցեր
N несов. отплачивать, -аю,
-аешь, -ают.
ОТПЛА’ЧИ ВАТЬ см. отплатить.,
ОТПОЛИРОВАТЬ см. полировать.
ОТПО’Р, -Ձ հակահարված, դիմադրություն
ւ
ОТПОРОТЬ, -орю, -брешь, -орют,
СОв. что? կարը քանդել, կարը քանդելով
պոկել (անջատել), կարքանդ
աներ || несов. отпарывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОТПОРОТЬСЯ, -орется, -брются, сов.
կարը քանդվել, կարքանդ լիներ || Нв-
сов. отпарываться, -ается, -аются.
ОТПРАВИТЕЛЬ, -ЛЯ ուղարկող, առա֊
քիչ, առացող (մարդ)։
ОТПРА’ВИГЬ, -влю, -ви^ль, -вят, сов.
кого? что9 куда? (послать, отослать)
ուղարկել, ճանապարհել, առաքեր От-
править деньги ПОЧТОЙ փոստով
փող առաքեր || НвСОв. ОТПраВЛЯТЬ,
-яю, -яешь, -яют.
ОТПРА’ВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься,
-вятся, cos, куда? (поехать, пойти,
ОТЪехаТЬ, ОТОЙТИ) մեկնել, գնալ,
ճան ա պարհ ընկեր Отправиться на
прогулку զբոսանքի գնար Поезд
отправится через десять минут
գնացքը կմեկնի տաս րոպե հետո։
II несов. отправляться, -яюсь, .^ешь՜
ся, -яются.
ОТПРА’ВКА, -и ուղ արկելը, առւսքոլմt
ճանա պ արՀելըէ

————

ОТПРАВЛЯТЬ см. отправить.
ОТПРАВЛЯТЬСЯ см. отправиться.
ОТПРА ВНО’Й, -ЭЯ, -Об 7* առաքմանէ
Отправной пункт товара ապրանքի
■Առաքման կետ։ 2, (ИСХОДНЫЙ) ելակետային
։ Отправная МЫСЛЬ ելակետային
միտք։
ОТПРА’ЗДНОВАТЬ см. праздновать.
ОТПУГИВАТЬ см. отпугнуть.
ОТПУГНУТЬ, -ну, -нёшь, -нут, сов.
KOZO? Чем? խրտնեցնել, վախեցնելով
փախցնել։ || неСОв. отпугивать, -ЭЮ,
аешь, -ают.
ОТПУСК, -а 1. արձակուրդ։ Быть
В отпуске (быть В отпуску) արձակուրդի
մեջ լինել։ 2. բացթողում,
բաց թողնելը։ ОтПуСК СТрОИТвЛЬНЫХ
материалов շինանյութերի բացթողումը
ОТПУСКАТЬ см. отпустить.
ОТПУСКНОЙ, -ая, -бе արձակուր-
գա ձին, արձակուրդի։
ОТПУСТИТЬ* -ущу, -устишь, -устят,
сов. кого? Что?բաց թողնել, արձակել,
թույլ տալ գնալու։ ОТПУСТИТЬ
детей на прогулку երեխաներին
թույլ տալ զբոսանքի գնալ։ 2* 41710?
(ослабить) թուլացնել։ Отпустить
ПОЯС գոտին թուլացնել։ 3. ЧГПО?
(выдать, продать) վաճառել, բաց
թողնել։ Отпустить товар ապրանքը
բաց թողնել։ 4. ЧГПО? թողնել, երկարացնել
{մաղեր, եղունգներ)։ ОТПуС-
ТИТЬ бороду մորոլք թողնել։ || несов.
отпускать, -ак>, -аешь, -ают.
ОТ РА ВА, -Ы (яд) թույն, թունավոր
նյութ։
ОТРАВИТЬ, -авлю, -авишь, -авят,
СОв. кого? что? թունավորել։ || НвСОв.
отравлять, -яю, -яешь, -яют.
ОТРАВЛЕ НИЕ, -ИЯ թունավորում։
ОТРАВЛЯТЬ см. отравить.
ОТРА’ДНЫЙ, -ая, -ое (приятный,
утешительный) բերկրալի, ուրախալի։
ОТРАЖА’ТЬсж. отразить.
ОТРАЖАТЬСЯ см. отразиться.
ОТРАЖЕ НИЕ, -ИЯ 1. արտացոլում,
անդրադարձում։ Отражение звука
ձայնի անդրադարձում։ 2. ետ մղելը,
վանում։ Отражение ЭТЭКИ գրոհը
ետ մղելը։
ОТРАЗИТЬ, -ажу, -азг’ш.ь, -азят, сов.
է. кого? что? (отбить) ետ մղել, վա֊
նել։ Отразить нападение հարձակու֊
մը ետ մղել։ 2. Что? արտացոլել, անդրադարձնել
։ Отразить жизнь в
литературе կյանքը արտացոլել գրականության
մեջ։ |] несов. отражать,
-аю, -аешь, -ают.
12 671
ОТРАЗИТЬСЯ, -ажусь, -азйшься, -азят
СЯ, СОв. 7- в Чём? արտացոլվել, անդրադառնալ
։ Отразиться в зеркале
հայելու մեջ արտացոլվել։ 2* HU КОМ?
на чём? անդրադառնալ, ազդել։ ОтрЗ-
ЗИТЬСЯ на здоровье առողջության
վրա անդրադառնալ։ || нвсов. Отражаться,
-аюсь, -аешься, -аются,
ОТРАСЛЬ, -И ճյուղ, բնագավառ։
ОТРЕГУЛИ’РОБАТЬсж. регулйроват ь.
ОТРЕДАКТИРОВАТЬ см. редактировать,
ОТРЕ ЗАТЬ, -ёжу, -ёжешь, -ёжут, сов.
что? կտրել, հատել։ || НвСОв. ОТреЗаТЯ,
-аю, -аешь, -ают.
ОТРЕЗАТЬ см. отрёзать.
ОТРЕЗВЕТЬ см. трезвёть.
ОТРЕЗВИТЬ, -влю, -вйшь, -вят, сов.
кого? чем? զգաստացնել, սթափեցնել
։ || несов. отрезвлять, -яю, -яешь,
-яют.
ОТРЕЗВЛЯТЬ см. отрезвить.
ОТРЕ’ЗОК, -зка կտոր, հատված։
ОТРЕКАТЬСЯ см. отречься.
ОТРЕМОНТИ РОВАТЬ см. ремонтировать.
ОТРЕ’ЧЬСЯ, -екусь, -ечёшься, -екутся,
сов. от кого? от чего? հրաժարվել,
ուրանալէ ОтреЧЬСЯ ОТ СВОИХ СЛОЧ իր
խոսքերից հրաժարվել։ || НвСОв. СТ-
рекаться, -аюсь, -аешься, -аются.
ОТРИЦАНИЕ, -ИЯ բացաипԼմ, ժխտում,
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое բաց ш-
սական, ժխտական։ Отрицательный
ответ բացասական պատասխանւ
Отрицательное мнение բացս՝
սական կարծիքt Отрицательное число
բացասական թիվ։
ОТРИЦАТЬ, -аю, -аешь, -ают. несов*
4t7lQ? ժխտել, բացասել։
OTPO F, -а լեռնաճյուղ, լեռնաշղթայի
ճյուղավորս ւմ։
ОТРОЧЕСТВО, -3 պատանեկություն։
ОТРУБАТЬ см. отрубить.
ОТРУБИТЬ, -ублю, -убишь, -убят,
СОЗ. Что? Чем? կտրել, թռցնել, հատեր
Отрубить сук ճյուղը կտրեր\\46ՇՕՏ.
отрубать, -аю, -аешь, -ают.
ОТРУГАТЬ см. ругать.
ОТРЫВАТЬ см. оторвать.
ОТРЫВОК, -вка հատված։ Избранные
отрывки из произведения երկի ըն-
տ իր Հա վածներ,
ОТРЯ’Д, -а ջոկատ։ Пионерский отряд
պիոներական ջոկատ։
ОТСКА’КИВАТЬ см. отскочить.
ОТСКОЧИТЬ, -очу, -бчишь, -6ч ат,
СОв. ետ թռչել, ետ ցատկել։ || НвСОЗ,
отскакивать, -аю, -аешь, -ают.

————-

ОТСРОЧИВАТЬ см. отсрочить,
ОТСРО’ЧИТЬ, -очу, -очишь, -бчат,
СОв. Что? հետաձգեչ։ ОТСРОЧИТЬ
экзамены քննությունները հետաձգել։
2 . տար կե տել, ժամկետը երկար ա*
ձգել։ || несов. отсрочивать, -аю,
-аешь, -ают.
О ГСРО’Ч КА, -И հետաձգում , տարկետում
։ Получить отсрочку տարկետում
ստանալ։
ОТСТАВА’НИЕ, -ИЯ ետ մնալըյ. ետ
ընկնելը։
ОТСТАВАТЬ см. отстать.
ОТСТА’ВКА, -И հրաժարական։ ПоДЭТЬ
В отставку հրաժարական տալt
ОТСТА’ИВАТЬ см. отстоять.
ОТСТА’ЛОСТЬ, -ТИ հետամնացություն։
ОТСТА’ЛЫЙ, -ая, -ое հետամնաց, Отсталые
ВЗГЛЯДЫ հետամնաց հայացք,
ներ։
ОТСТА ТЬ, -ану, -анешь, -анут, сов.
1- от кого? от чего? ետ մնալ, ետ
ընկնելt Отстать от товарищей ընկերներից
ետ մնալ։ 2. (отделиться)
պոկվել։ Обои отстали պաստառը
պոկվել Է։ || НвСОв. ОТСТЗВаТЬ, -ТЭК),
-таёшь, -тают.
ОТСТОЯ ТЬ, -ою, -ойшь, -оят, сов.
кого? что? պաշտպանել։ ОТСТОЯТЬ
МИр խա զա ղությունը պաշտ պանել։
Отстоять СВОИ права Իր իրավունքները
պաշտպանել։ jj НвСОв. OT-
стаивать, -аю, -аешь, -ают.
ОТСТРАНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
1• кого? что? մի կողք քաշել, իրենից
հեռացնել։ 2. KOgO? (уВОЛИТЬ)
հեռացնել (աշխատանքից)։ [[ НбСОв.
отстранять, -яю, -яешь, -яют.
ОТСТРАНЯТЬ см. отстранить.
ОТСТУПА’ТЬ см. отступйть.
ОТСТУПАТЬСЯ см. отступиться.
ОТСТУПИТЬ, -уплю, -упишь, -упят,
сов. 1• ետ գնալ, ետ քաշվել։ OTCTy-
ПИТЬ на шаг մի քայլ ետ զնար 2, նահանջել,
Противник отступил հակառակորդը
նահանջեց։ jj НвСОв. ОТСТУПАТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОТСТУПИТЬСЯ, -уплюсь, -упишься,
-упятся, сов. от кого? cm чего? Հրաժարվել,
ետ կանգնել, ուրանալ։ ОТСТУПИТЬСЯ
ОТ СВОИХ СЛОВ իր խոսքերից
ետ կանգնել։ || НеСОв. OTCTy-
патьгя, аюсь, аешься, -аются.
ОТСТУПЛЕНИЕ, -ИЯ 1. նահանջ, 2. շեղում,
Лирическое отступление լի֊
րիկական շեղում,
ОТСУТСТВИЕ, ИЯ բացակայություն,
В отсутствии родителей ծնողների
բացակայությամբ.
ОТСУТСТВОВАТЬ, -вую, -вуешь, -р.у-
ЮТ, несов. բացակայել։ ОтСуТСТ-
вовать на уроках ղասերից բացա-
կայել,
ОТСУТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ое բացա-
կայող} բա ռակ ա։
ОТСЫЛАТЬ см. отослать.
ОТСЫРЕ ЛЫЙ, -аЯу -ое խոնավացած,
տամկացած։
ОТСЫРЕТЬ см. сыреть.
ОТСЮДА այստեղից։
OTTA’JIКИВАТЬ см- оттолкнуть.
ОТТЕНИТЬ, -ню, -нйшь, -нят, сов.
что? (вьщелить) ստվերարկել, ընդգծել,
|| несов. оттенять, -яю, -яешь,
-яют.
ОТТЕ’НОК, -нка երանգ, նրբերանգ։
ОТТЕНЯ ТЬ см. оттенйть.
ОТТЕПЕЛЬ, -ЛИ ձնհալք, ձնհալ, հա-
ԼՈՏ։
ОТТЕСНИТЬ, -НЙ, -$ИШЬ, -НЯТ, СОв.
кого? что? նեղելսվ հեռացնել, ետ
մղել. Оттеснить ПРОТИВНИКИ հակառակորդին
ետ մղել, || несов. OTteC-
нять, -яю, -яешь, -яют.
ОТТЕСНЯТЬ см. огтеснйть.
ОТТОГО’ (поэтому) այղ պատՏա֊
ռով, ուստի։
ОТТОЛКНУТЬ, -ну, -НСШЬ, нуг, СОв.
кого? что? от кого? от чего? ետ հը֊
ըել, ետ մղել։ || НвСОв, ОТТалКИВЭТЬ,
-аю, -аешь, -ают.
ОТТУ’ДА այնտեղիցг
ОТУПЕ’НИЕ, -ИЯ բթացում, բթանալը,
շշմելը,
ОТУПЕТЬ см. тупеть.
ОТУЧАТЬ им. отучить.
ОТУЧИТЬ, -учу, -учишь, -учат, сов.
КОгсР От Чего? ետ սովորեցնել, տա-
ոավաըժել, մոռանալ տալ, jj НвСОв.
отучать, -аю, -аешь, -ают.
ОТХО Д, -a U հեռանալը, ես։ քաշվելը,
2. (отступление) նահանջ, ետ քաշվելը,
3. (отправление) մեկնում, մեկն
ե լ ը (գնացքի, նավի)։
ОТХОДИТЬ СМ. ОТОЙТИ.
ОТХОДЫ, -ов մնացուկներ, թափոններ
։ Отходы производства ար տա-
գրո ւթ յան թափոններ։
ОТЦО’ВСКИЙ, ЯЯ -oe հայրական,
հոր։
ОТЧАИВАТЬСЯ см. отчаяться
ОТЧА’СТИ մասամբ։
ОТЧАЯНИЕ, •ИЯ հուսահատութ յուն,
վհատություն։ ПрИВОДИТЬ В ОТ-
чаяние հուսահատության հասցնել։
ОТЧА ЯННЫЙ, -ая, -ое 1- հուսահատ,
հուսակտուր, հուսահատական։ 2• լա՝

————-

փաղանց խիզախ, չափազանց հանգու֊
գըն։ 3. կատաղիէ մոլիէ մոլեգին, սաս •
տիկ։
ОТЧА’ЯТЬСЯ» -аюсь, -аешься, -аются,
СОв. в чём? հուսահատվել, վհատվել,
հույսը կտրել։ || несов. отчаиваться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОТЧЕГО’ (почему) ինչու, ինչ պատճա-
ռով։
ОТЧЕГО’ ЛИБО \ որևէ պատճա֊
ОТЧЕГО -НИБУДЬ J ռով, որևէ բանից,
ОТЧЕГО -ТО (почему-то) անհայտ պատճառով,
չգիտես ինչու։
ОТЧЕСТВО, -а հայրանուն։
ОТЧЁТ, -а 1• հաշվետվություն։ Годовой
ОТЧёТ տարեկան հաշվետվություն;
2, բացատրություն, հաշիվ։ Требо-
вать отчёта հաշիվ պահանջել։
ОТЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое (ясный, чёткий,
ТОЧНЫЙ) որոշակի, պարզորոշ,
պարզ, ճշգրիտ։
ОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое հաշվետու, հաչ .
վետվության։ Отчётный период հաշվետու
Ժամանակաշրջան։
ОТЧИ ЗНА, ы (отечество, родина) հայ-
ըենիք։ Любовь К отчизне սեր հայրենիքի
նկատմամբ։
ОТЧИМ, -а խորթ հայր, հորու։
ОТЧИ СЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, -ЛЯТ. сов.
кого? (уволить) հեռացնել, ազատել,
արձակել Լծառայութ յունից , ուսումնական
հաստատությունից)։ ОТЧИСЛИТЬ
студента ուսանողին հեռացներ ||
несов. отчислять, -яю, -яешь, -яют.
ОТЧИСЛЯТЬ СМ. ОТЧЙСЛИТЬ.
ОТЧИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают сов.
КОгО? за чтс/? խիստ կշտամբել,
խիստ նախատեր JJ нвСОв. ОТЧИТЫ-
вать, -аю, аешь, -ают,
ОТЧИТАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, ают՛
ся, сов. перед кел(? перед чем? հաշիվ
տալ, հաշվետու լիներ ОТЧИТЭТЬСЯ
перед избирателями ընտրողներին
հաշիվ տար || несов. ОТЧК7 ываться,
-аюсь, -аешься, -аются.
ОТЧИТЫВАТЬ см. отчатагь,
ОТЧИТЫВАТЬСЯ см- отчитаться.
ОТЧУЖДЕ НИЕ, ИЯ օտարացում, խոր-
թ ա ց и,ւմ։
ОТЧУЖДЁННЫЙ, -ая5 -ое օտարացած-,
խորթացած, քաշվածէ
ОТШЕ ЛЬНИ К, -э (аскет) ճգնավոր,
մենակյաց։
ОТШЛИФОВАТЬ см. шлифовать.
ОТШТУКАТУ РИТЬ см. штукатурить.
ОТЪЕ’ЗД, -в մեկնում, մեկնելը, ճանապարհվելը
Լփ п խ տ գրամիշոցո վ)։ В
день отъезда մեկնելու օրը։
ОТЫСКАТЬ, -ыщу, -ьоцешь, ыщут.
СОв. кого? чтс<? որոնել գտնել, փնտրելով
գտներ || нвсов. отыскивать, -аю»
-аешь, -ают.
ОТЫ СКИВАТЬ см. отыскать.
ОТЯЖЕЛЕТЬ см. тяжелеть.
ОФИЦЕ Р, -а ոպա։
ОФИЦЕРСКИЙ, -ая, -ое սպայական,
սպայի։
ОФИЦИАЛЬНО պաշտոնա պե uf պաշտոնական
կերպովt Официально зая՝
ВИТЬ պաշտոնապես հայտարարել։
ОФИЦИАЛЬНЫЙ, •ЭЯ, ое պաշտոնական
։ Официальный документ պաշտոնական
փաստաթուղթ։ Официальное
приглашение պաշտոնական հը-
րավեր։
ОФО’РМИТЬ, -млю, -мишь, -мят, сов.
?. что? ձևավորեր Оформить стенгазету
պատի թերթը ձևավորեր
2. кого? что? ձևակերպեր Оформить
приказ հրամանը ձևակերպեր Офор-
мить кого-нибудь на работу մեկին
աշխատանքի ձևակերպեր || НвСОв.
оформлять, -яю, -яешь, -яют,
ОФОРМЛЕНИЕ, -ИЯ J. ձևակերպում,
ձևակերպելը^ 2. ձևավորում, ձևա-
վոըելը։
ОФОРМЛЯТЬ см. оформить.
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ см. характеризовать.
ОХВАТИТЬ, -ачу, -атишь, «атят, сов.
кого? что? чем? I■ (обнягь) գրկել,
թևերի մեշ առնել։ ОхВЭТИТЬ руКЭМИ
СТВОЛ дерева ծառի բանը գրկեր
2. շրշա փակել, շրշա պատ ել։ 3. (оку-
ТаТЬ) պատել, բռնել։ 4է ընդգրկեր
|| несов. охватывать, -аю, -аешь,
-ают.
ОХЛАДЕВАТЬ см. охладеть.
ОХЛАДЕ’ТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, сов.
К кому? К чему? и առ լել, պաղել,
шЪ տար բեր դառնալէ |) НвСОв. ОХЛа-
девать, -аю, -аешь, -ают,
ОХЛАДИТЬ, -ажу, -адйшь, -адяг, сов.
чгао? սառեցնել, պաղեցնել > հովացնել,
]| несов. охлаждать, -аю, -аешь,
-ают.
ОХЛАЖДАТЬ см. охладить.
1, ОХО ТА, -ы на кого? ва кем? за чем?
որս, որ սորգություն, որս անելը։ ОхО-
та на волков գայլի որս։ Идти на
охоту ոյ,սի գնար
2. ОХО ТА, -ы к чему? (желание, склонность,
стремление) ցանկություն Հակում,
սեր, ձգտում։ ОхОТЭ К ЧТСЛИц)
կարդալու սեր։
ОХОТИТЬСЯ, -бчусь, -бтишься, -отяг-
Ся, несов. на кого? за кем? за чем? որ

————

սորգությամբ զբաղվել, որս անեի
որսալ։ ОХОТИТЬСЯ Н8 МвДВвДЯ արշ
որսալ։
1. ОХО’ТНИК, -а որսորդ։
2. ОХО’ТНИК, -а до чего? սիրահար
(որևէ բանի)։ Большой охотник до
КИНО կինոյի մեծ սիրահար։ ОХОТНИК
поесть ուտելու սիրահար։
ОХОТНИЧИЙ, -чья, -чье որ սոր դա*
կան։ Охотничье ружьё որսորդական
հրացան։
OXO’THO սիրով, հաճույքով։
ОХРАНА, -Ы, 7* պահպանելը, պահպա-
նություն, պաշտ պանություն։ Охрана
социалистической собственности սոցիալիստական
սեփականության պահպանություն
։ 2. պահակախումբ, պահակ
։ Вооружённая охрана զինված
պահակախումբ։
0ХРАНЯ Tb, -silo, -яешь, яют, несов.
кого? что? (оберегать, стеречь, защищать)
պահպանեի պաշտ պանել*
ОХРИ ПНУТЬ см. хрипнуть.
ОЦАРА’ПАТЬ см. царапать.
ОЦЕ’НИВАТЬ см. оценить.
ОЦЕНИТЬ, -еню, -ёнишь, -ёнят,
сов. кого? что? դնահատեր || несов.
оценивать, -аю, -аешь, -ают.
ОЦЕ НКА, -и 1. գնահատում, գնահա-
Աէելը։ Оценка товаров ապրանքների
գնահատումt 2. գնահատական։ ПйТЬ
высокую оценку բարձր գնահատական
տ ալ ։
ОЦЕПЕНЕТЬ см. цепенеть
ОЦЕПИ’ТЬ, -еплю, -ёпишь, ёпят, со»,
кого? что? շրշա փակել, շրչապատելէ
օղակել։ || несов. оцеплять, -яю,
-яешь, -яют.
ОЦЕП Л я ТЬ см. оцепить.
04 А Г, -а о չախ։
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (прелестный,
прекрасный, восхитительный)
կախարդիչ, հմայիչ, սքանչելի,
հիանալի։
0ЧАР0 ВАТЬ, рую, -руешь, руюг,
СОв. кого? чем? կախարդել, հմայեի
դյութեր || несов. очаровывать, -аю,
-аешь, -ают.
04АРО’ВЫ ВАТЬ см. очаровать.
ОЧЕВИ’ДЕЦ, -ДЦ8 ականատես։
ОЧЕВИ’ДНО г. (вероятно, по видимому)
ըստ երևույթին, հավանաբար,
հավանորեն։ Очевидно, он прав ըստ
երևույթին նա ի/ավացի Է։ 2. (ЯСНО,
ПОНЯТНО) ակնհայտ Է, ակներև Էէ
պարզ Է‘
ОЧЕВИДНЫЙ, -ая, -ое (явный, ясный,
беССПОрнЫЙ) ակներ և յ ակնհայտ յ
ա ն վի սել ի է
ОЧЕНЬ շատ, սաստիկ, խիստ; ОчвНЬ
хорошо շատ /ավ։ Очень важный
խիստ կարևոր։
ОЧЕРЕДНОЙ, -ЭЯ, -бе հերթական։
Очередной номер стенной газеты
պատի թերթի հերթական համարը։
О’ЧЕРЕДЬ, -ди հերթ։ Поставить на
очередь հերթի դնել։
О’ЧЕРК, -а ակնարկ (գրական)։
ОЧЕРСТВЕТЬ см. черстветь.
ОЧЕРТА’НИЕ, -ия ուրվագիծ։ Очерта-
ния берега реки գետափի ուրվա-
դծերը։
ОЧИНИТЬ см. ЧИНИТЬ.
ОЧИ’СТИТЬ, -ищу, -йстишь, -йсгят,
сов. !• кого? что? մաքրել, սրբել։
Очистить водоём չրամրարը մաքրել
։ 2. что? մ՚սքրեի կւպել, կճպել։
Очистить картофель կարտոֆիլը կը»
պել։ 3. ЧШ0? մաքրել, զտել։ ОЧИСТИТЬ
пшеницу էյորենր մաքրել, || несов.
очищать, -аю, -аешь, -аюг.
ОЧИ’СТКА, -и մաքրում, մաքրելը։
ОЧИЩАТЬ см. очистить.
ОЧКИ’, -6» ակնոց։ НОСИТЬ ОЧКИ ակնոց
դնել (օգտագործել)։
ОЧКО’, -а միավոր։
ОЧНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься, -нутся,
сов. (проснуться) արթնանալ}
զարթնել։ 2. 01Ո Чего? (ОПОМНИТЬСЯ)
սթափվեի զգաստանալ, ՚ \> ր ի զալ։
ОЧУТИТЬСЯ, -утишься: -утятся, сов.
(оказаться) հայտնվել մի տեղում,
մի տեղ ընկնել (հանկարծ, անսպասելի
կերպով)։ Очутиться В НвЛОЗ-
KOM положении անհարմար դրության
մեջ ընկնել։
ОШЕЛОМИТЬ, -млю, мйшь, -мят,
сов. кого? чем? (удивить, озадачить)
շշմեցնել, շվարեցնել, ապշեցնել։
|| несов. ошеломлять, -яю, -яешь,
-яют.
ОШЕЛОМЛЯТЬ см. ошеломить.
ОШИБАТЬСЯ см- ошибйться.
ОШИБИТЬСЯ, -бусь -бёшься, ^-бутся,
СОв. սխալվել։ || НвСОв, ОШйбЯТЬСЯ*
-аюсь, -аешься, -аются.
ОШИ БКА, -И սխալ, սխալանք։ ДопуС-
ТИТЬ ошибку սխալ թույլ տար
ОШИБОЧНЫЙ, -ая, ое (неправильный
неверный) սխալ, թյուր։ ОшИ-
бочное представление 4ч պտտ-
կ hj էացում։
ОШТУКАТУРИТЬ см. штукатурить.
ОЩИПАТЬ см. щипать.
ОЩУ ПАТЬ, -аю, -аешь, ают, сов.
кого9 что? շոշափել, ափլփեր ВрЭЧ

————

ощупал больного բժիշկը շ»շափեց
հիվանդին> 1| несов. ощупывать, -аю,
-аешь, -ают.
ОЩУ’ПЫВАТЬ см. ощупать,
О’ЩУПЬЮ շոշափելով, խարխափելովt
ИДТИ ОЩУПЬЮ խարխափելով գնալ։
ОЩУТИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (заметный,
значительный) զգալի, նեա.
տելի, շոշափելի։ ОщуТИТвЛЬНЫв Пв*
ремены նկատելի (զգալի) փոփոխություններ
։
ОЩУТИ’ТЬ, -ущу, -утишь, -утят СОв.
что? (почувствовать) զգալ։ || несов,
ощущать, -аю, -аешь, -ают,
ОЩУЩАТЬ см. ощутить.
ОЩУЩЕНИЕ, -ИЯ / զգացում, զգալը*
2‘ զգացում չ զգացողությունt

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика