дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква М.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква М.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква М.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква М.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква М.

Текст для быстрого ознакомления:

МАВЗОЛЕЙ, -ёя դամբարան։ Мавзолей
Ленина Լենինի դամբարանը։
МАГАЗИ’Н, -а խանութ։ Купить в магазине
խանութից գնել։
МАГАЗИ’ННЫЙ, -ая, -ое խանութի։
МАГНЕТИ’ЗМ, -а մագնիսականություն։
МАГНИ’Т, -а մագնիս,
МАГНИ’ТНЫЙ, -ая, -ое մագնիսային,
մագնիսական։ МаГНИТНОе ПОЛе մագ-
նի սական դաշտ։
МА’ЗАТЬ, мажу, мажешь, мажут,
несов. что? чем? քսել։ Мазать
хлеб маслом կարագը հացին քսել։
|| сов. вымазать, -ажу, -ажешь,
-ажут, намазать, -ажу, -ажешы
-ажут.
МАЗЬ,՜ -ЗИ քսուք։ СаПОЖНЭЯ мазь կոշ֊
կաք սուք։
МАЙ, мая մայիս։ Первое мая Մայիսի
մեկը։
МА’ЙСКИЙ, -ая, -ое 1. մայիսյան։
Майские дни մայիսյան օրեր։ 2. (пер-
вомайский) մայիսմեկյան։ Майская
демонстрация մայիսմեկյան ցույց։
МАК, -а կակաչ, խաշխաշ։
МАКАРО’НЫ, -pOH մակարոն։
МАКА’ТЬ, -йю, -аешь, -ают, несов.
что? во что? թաթախել։ Макать
сухарь В МОЛОКО պաքսիմատը կաթի
մեջ թաթախել։ || сов. макнуть, -ну,
-нёшь, -нут.
МАКНУ’ТЬ см. макать.
МАКСИМА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое առավե-
լագույն։ МаКСИМаЛЬНЫЙ СрОК առա-
վելագույն ժամկետ։
МДКУ’ШКА, -и (вершина) գագաթ,
կատար։
МАЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое փոքրիկ։
МАЛ И’НА, -Ы 1« մոռիյ ազնվամորիէ
2. մոռենիէ
МАЛ И’НО ВЫЙ, -ая, -ое ?. մոռի,
ազնվամորու, մոռից պատրաստ-
IԼած։ Малиновое варенье մոռի մուրաբա՛է
2. մուգ կարմիր, մոռագույն։
Малиновое платье մոռագույն զգեստ։
МА’ЛО 1. (немного) քիչ՛ Очень мало
շատ քիչ։ 2* քիչ Էէ
МАЛОВА’ЖНЫЙ, -ая, -ое (незначительный)
քիչ կարևոր, չնչին, աննշան։
МАЛОГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое Կիսա֊
գրագետt
МАЛОДУШИЕ, -ия (нерешительность)
փոքրոգություն j թուլա մոր֊
թութ յունէ
МАЛОДУШНЫЙ, -ая, -ое (слабо՝
ВОЛЬНЫЙ, Трусливый) փոքրոգի, թոշ
լա մորթ ։
МАЛОКРО ВНЕ, -ИЯ սակավարյունո i ֊
թյուն։ Страдать малокровием
կավարյունությամր տառապել։
МАЛОКРО’ВНЫЙ, -ая, -ое սակով*
արյուն։
МАЛОЛЕ’ТНИЙ, -няя, -нее փոքրա-
հասակ։ Малолетние дети փոքրա.
Հասակ երե խաներ։
МАЛОЛКУДНЫЙ, -ЭЯ, -ое սակավամարդ
։ Малолюдная улица սակավամարդ
փողոց։
МАЛОНАСЕЛЕННЫЙ, -ая, -ое иш.
կավաբնակ։
МА’ЛО-ПОМА’ЛУ (постепенно, понемногу)
քիչ՜՚քիի աստիճանաբար f
կամ աց֊կամաց։
МАЛОРО СЛ ЫЙ, -ая, -ое կարճաՀա-
սակ, կարճ։
МАЛОЧИ СЛЕННЫЙ, -ая ,-ое փոքրաթիվ,
սակավաթիվ։ Малочисленный
ОТрЯД սակավաթիվ շոկատ։
МА Л ЫЙ, -ая, -ое (маленький) փոքր։
Малые размеры փոքր չափսեր։
МАЛЫШ, -а փոքրիկ, պստիկ (տղա)։
МА ЛЬЧИК, -а տղա, մանչուկ։
МАЛЬЧИКО ВЫЙ, -ая, -ое տղայի,
Мальчиковое пальто տղայի վեր ար-
կու։
МАЛЬЧИ ШЕСКИЙ, -ая, -ое երեխա.
յա կան , տղայական։
МАЛЮТКА, -и (младенец) մանկիկ,
փոքրիկ երեխա։
МАЛЯР, -а ներկարար։
МАЛЯРНЫЙ, -ая, -ое ներկարարш-
կան է ներկարարի։
МА’МА, -Ы (маТЬ) մայրիկ։
МАНДОЛ И’НА, -Ы մանդոլին։
МАНЁВР, -а զորաշարժ, ղորավարժու֊
թյուն, մաներ։
МАНЕВРИРОВАТЬ, -йрую, -йруешь,
-Йруют, несов. մանևրել, զորաշարժ
կատարել։
МАНЕРА, -Ы ?• &և, սովորություն,
2. շարժուձև։
МАНИ’ТЬ, маню, манишь, манят, не-
сов. кого? чем? կանչել (ձեռքով, հայացքով
և այլն), j| сов. поманить,
-маню, -манишь, -манят.
МАНИФЕ’СТ, -а հրովարտակ, մանի-
ֆեսսi։
MAHO’METP, -a ճնշաչափ, մանոմետր■
МАРА’ТЬ, -аю, -аешь, -йют, несоз.

———-

1- кого? что? (пачкать, грязнить)
կեղտոտել, ապականել։ МарЗТЬ ОДеЖ-
ду հագուստը կեղտոտել։ 2* 41710?
խզբզեի թուղթ մրոտ ել։ 3. ՎէՈՕ?
(вычёркивать) ջնջել, գրածի վրա
խազ քաշել։ || сов. к 1 знач. замарать,
-аю, -аешь, -ают, и измарать,
-аю, -аешь, -ают, ко 2 знач. намарать,
-аю, -аешь, -ают ւ к 3 знач.
вымарать, -аю, -аешь, -ают.
МАРАТЬСЯ, -аюсь, -аешься. «аются,
несов. (пачкаться, грязниться) կեղտոտվել,
աղտոտվել։ || СОв. ЗамарЭТЬ-
ся, -аюсь, -аешься, -аются.
МАРГАРИ’ТКА, -И մարգարտածաղիկ։
МАРИНО’ВАННЫЙ, -ая, -ое թթու
դրած։ Маринованная капуста թթու
դրած կաղամբ։
МАРИНОВА’ТЬ, -ную, -нуешь; ՝нуют.
несов. что? թթու դնել։ |j сов. замариновать,
-ную, -нуешь, -нуют.
МА’РКА, -И նամականիշ, դրոշմ ա֊
նիշ։ Почтовая Марка նամականիշ։
2* ապրանքանիշ, մակնիշ։ ЗаВОДСКаЯ
Марка գործարանային ա պրանքա-
նիշ։
МАРКСИСТСКИЙ, -ая, -ое մաՐՔսիս.
տ ական։
АРКСИ’СТСКО-ЛЕ’НИНСКИЙ, -ая,
-Ое մարքս-լենինյան։ МарКСИСТСКО-
ленинская идеология մարքս֊լենին֊
յան գաղափարախո սո ւթյուն։
iviAPT, -a մարտ Լամիս)*
МАРТ ЬГШКА, -И կապիկ։
МАРШ, -а ՜ւ * երթ, ռազմերթ։ 2. քայլերդ։
Траурный марш սգո քայլերդ։
МАРШИРОВА’ТЬ, -рую, -руешь., -ру-
-ЮТ, несов. քայլեի Համա քայլել*
й!АРШРУ’Т, -а երթուղի, մարշրուտ։
Избрать маршрут поездки ուղե֊
վորության երթուղի րնտրելt
ПАРШРУ’ТНЫЙ, -ая, -ОС երթուղային,
մարշրուտային։ МаршруТНОе
ТаКСИ երթուղային տաքսի։
՛ Ч’СКА, -И դիմակ։
MAC КАРА’Д, -Ձ դիմակահանդես։
МАСКИРОВА’ТЬ, -рую, -руешь, -рутот,
несов. кого? что? чем? քողարկել։ |j сов.
замаскировать, -рую, -руешь, -руют.
МАСКИРО’ВКА, -И քողարկում։
МАСЛЁНКА, -И յուղաման,
МАСЛИ’НА, -Ы J* ձիթապտուղ։ 2. ձի-
թենի,
МА’СЛО, -а յուղ. Топлёное масло հալա
А յուղ։ Сливочное МЭСЛО կարագ։
Растительное масло ձեթ։
МАСЛОБОЙКА, -и խնոցի,
МАСЛОБО’ЙНЫЙ, -ая, -ое ձիթահան,
ձեթի. Маслобойный завод ձեթի
գործարան, ձիթագործարան։
МАССА, ■Ы զան դվա ծ։ 2* Հոծ բազմու֊
թյուն, մեծ քանակություն։
МАССИ’ВНЫЙ, -ая, -ое (тяжёлый,
бОЛЬШОЙ) զանգվածայինդ մեծ, ծանր։
Массивное здание մեծ շենք։
МАССОВЫЙ, -ая, -ое մասսայական ։
զան գվա ծա ւԻն՛
МАСТЕР, -а վարպետ։
МАСТЕРСКА’Я, -КОЙ Ա արհեստանոց։
2. արվեստանոց։
МА’СТЕРСКИ վար պե ։ո որ են։
МАСТЕРСТВО’, -а 1. (ремесло) արհեստ։
Учиться мастерству արհեստ սովորել
։ 2 (умение) վարպետություն,
հմտություն։ ВЫПОЛНИТЬ С бОЛЬШИМ
мастерством՛ մեծ վարպետությամբ
կ ա ա ա րե լ։
МАТЕМА’ТИК, -а մաթեմատիկոս։
MATEiMA’THKA, -И մաթեմատիկա։
Прикладная математика կիրառական
մաթեմատիկա։
МАТЕМАТИ ЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -Ое մաթե֊
մա տիկ ական։
МАТЕРИ А’Л, -а 1. նյութ, Строительный
материал շինանյութ, 2, (ткань)
կտորէ գործվածք։ Материал на платье
շրշա զգեստ ի կտոր։
МАТЕРИА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое նյութական,
դրամական, Материальная помощь
նյութական օգնություն։
МАТ ЕРИ’К, -а մայր ցամաք։
МАТЕРИ КО’ВЫЙ, -ал, -ое մայրցամաքային,
մա/ր ցամաքի։
МАТ ЕРИ’ НСКИЙ* -ая, -ое մայրական,
մոր։
1. МАТЕ’РИЯ, -ии նյութ։ Строение
материи նյութի կազմություն։
2. МАТЕ’РИЯ, -ии (ткань) գործվածք,
կտոր. Шерстяная материя բրդե
գործվածք։
МА’ТОЗЫЙ, -ая, -ое 1. անփայլ, փայ —
լա տ ։ 2* անթ ափ ա նցիկ (ապակի)։ M<i~
товое стекло անթափանցիկ ապակի։
МАТРА С, -а (и матрац, -а) ներքնակ,
МАТРИАРХА’Т, -а մայրիշխանություն
МАТРО’С, -а նավաստի։
МАТЧ, -а մրցախաղ, մրցամարտ, խաղամրցություն,
մատչ։ Фу тбОЛ Ы1Ы li
МаТЧ ֆուտբոլային մրցախաղ։
МАТЬ, матери մայր,
МАХА’ТЬ, машу, машешь,, машут.
несов. чем?- թափահարել. Махать
платком թաշկինակը թափահարել,
|| сов. махнуть, -ну, -нё’шь, -к^т.
МАХНУ’ТЬ см. махать.
МАХОВИ’К, *а թափանիվ*
МА’ЧЕХА, -И խորթ մայր։

————-

МА’ЧТА, -ы կայմ,
МАШИ’НА, -ы մեքենա։ Швейная машина
կարի մեքենա։
МАШИНА’ЛЬНО մեքենայորեն, մեքենայաբար
։ Отвечать машинально մե֊
քեն ա յա բար պատասխանել։
МАШИНИ’СТ, -Э մեքենավար։ ПарО-
ВОЗНЬШ машинист շոգեքարշի մե֊
քեն ավար։
МАШИН И’СТКА, -Н մեքենագրուհի։
МАШИ’Н КА, -и մեքենա։ Пишущая
машинка գրամեքենա։ Машинка для
стрижки ВОЛОС մազերը խուզելու
մեքենա։
МАШИ’НИЫЙ, -ая, -ое մեքենայական,
մեքեն այի։
МАШИНОВЕ ДЕНИЕ, -ия մեքենա-
գիտություն։
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ия մեքենա֊
շինություն։
МАШ И Н ОСТРО И ‘ТЕЛ ЬН Ы Й, -ая, -ое
մեքենաշինական, մեքենաշինության։
Машиностроительная промышленность
մեքենաշինության արդյունաբերություն
։
МАЯ К, -а փարոս։
МАЯТНИК, -а ճոճանակ։ Стенные
часы с маятником ճոճանակով
պատի ժամացույց։
МГЛА -Ы մեգ, մշուշ։ ОсеННЯЯ МГЛЭ
աշնանային մշուշ։
МГЛИ’СТЫЙ, -ая, -ое (туманный) մի.
գա պատ t մառախլապատ, մշուշոտ,
մշուշա պատ։
МГНОВЕ’НИЕ, ՝ИЯ (момент) ակնթարթէ
В ОДНО мгновение մի ակնթարթում։
МГНОВЕ’ННО (моментально) վայրկենապես,
վայրկենաբարէ մի ակնթարթում
։
МГНОВЕ ННЫЙ, -ая, -ое (моменталь-
НЫЙ) ակնթարթային, վայրկենական։
Мгновенное решение վայրկենական
որոշում ։
МЕ^БЕЛЬ, -ЛИ կահույք։
М ЕБЛ И РО’ВАННЫЙ, -ая, -ое կա֊
հավորված։
МЕБЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь» -ру-
ЮТ, СОв. и несов. что? կահավորել։
Меблировать квартиру բնակարա֊
նը կաՀավորել։
МЕБЛИРОВКА, -И 1. կահավորում,
կահավորելը։ 2, (мебель) կահռ֊ւյք,
կ ահա վո ր ութ jaJ-ն է
МЁД, -а (-у) մեղր։
М ЕДАЛ И СТ, -а մեդալավոր, մեգա֊
լակիր։
МЕДВЕ’ДИЦА, -ы Էգ արջ։
МЕДВЕ’ДЬ, -дя արշ։ Бурый медведь
զորշ արշ։
МЕДВЕЖИЙ, -жья, -жье ար%Իж արfա՜
ժն։
МЕДВЕЖОНОК, -НКа արշոլկ, ար չի
քոթոթ։
МЕДИКА(ИЕ’НТЫ, -os (лекарства) դե֊
ղորայք։
МЕДИЦИ’НА, -Ы բժշկականություն,
բժշկ ա գի աո ւթյուն։
МЕДИЦИ НСКИЙ, -ая, -ое բժշկական,
МеДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ բժշկական
ինստիտուտ։ МеДИЦИНСКЭЯ ПОМОЩЬ
բժշկական օգնություն։
МЕ ДЛЕННО դանդ ազորեն։
МЕ’ДЛ ЕНН ЫЙ, -ая, -ое դանդաղ։
МЕДЛИ ТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ դանդաղկոտություն
։ Проявить медлительность
դանդաղկոտություն հանդես բերեք
МЕДЛИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое դանդաղ»
կ.ո տ ։
МЕ’ДЛ ИТЬ, •лю, -лишь, -лят, несов.
հապա դել, ուշացնել, ձգձգել։ МеД-
лить с выполнением задания առա.
շադրանքի կատարումը ուշացնել։
МЕДНЫЙ, -ая, -ое պղնձե, պղնձի։
МЕДОВЫЙ, -ая, -ое մեղրի։
МЕДЬ, -ди պղինձ։
МЕЖА’, -Й բաժնեհատ, բաժնեգիծ,
մարզագիծ։
МЕЖДОМЕ’ТИЕ, -ИЯ ձայնարկություն ։
МЕЖДОУСО’БИЕ, -ия (и междоусобица,
-Ь1 եր կ պ առակութ յո ւն t
МЕЖДУ между кем? между чем? միջև,
մեր Между лесом И рекой անտառի
և դետի միջԽ МвЖДу НВМИ մեր մեջ։
МЕЖДУГОРОДНЫЙ, -ая, -ое մի}֊
քաղաքային։ Междугородный телефон
միջքաղաքային հեռախոս։
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, -ая, -ое (интернациональный
) միջազգային։ Между —
народная премия мира խաղաղության
միջազգային մրցանակ։
МЕЖКОНТИНЕНТА ЛЬНЫЙ, ^йя, ое
միշմտ էրցամաքային։
МЕЖНАЦИОНА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое աղ-
գամ ի շ յան։
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ, -ая, -ое <%-
մոլորակային։
МЕЛ, -а կավիճ։ Писать мелом կավ-
ճով գրեր
МЕЛЕТЬ, -ёет, -ёют, несов. ծանծաղա-
նալ։ || сов . обмелеть, -ёет -ёют.
МЕ’ЛКИЙ, -ЭЯ, -Ое 1. մանր, փոքր։
Мелкий песок մանր ավազ։ 2. ծան.
ծաղ, ոլ խոր։ МеЛКЭЧ реКЭ ծանծաղ
գետ։
МЕ’ЛКО մանր։ Мелко накрошить хлеб
հացը մանր բրդել։

————-

И2ЛКОБУРЖУА З ЫЙ, -ая, -ое մա.
նր բուրժուա կան։
МЕЛКОВО’ДНЫЙ, -ЗЯ, -ое ծանծաղ^
ծան ծա ղահուն։ Мелководная рекй
ծանծաղահուն գետ։
/‘МЕЛКОСОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -ая,
-Ое մանր սեփականատիրական։
МЕЛОДИЧНЫЙ, -ЭЯ, -Ое բարեհնչյուն,
քաղցրալուր։ МбЛОДИЧНЫЙ ГОЛОС
քաղցրալուր ձայն։
МЕЛ ОД И Я, “ИИ եղանակ, մեղեդի։
МЕЛОЧНЫЙ, -ая, -06 մանր ԼՍ խըն֊
դԻր} մանրոգի,։ Мелочный человек
մանրախնդիր մարդ։
МЕ’ЛОЧЬ, -ЧИ 1* մանրունք, մանր բաներ
։ Крупные яблоки отобрали,
осталась только мелочь խոշոր խըն .
ձորները ջոկեցին, մնաց միայն մանրունքը
։ 2. մանրադրամ։ У КЗССИра Нв
было мелочи գանձապահը մանրադրամ
չուներ։ Յէ (пуСТЯК; մանրուք,
աննշան բան, չնչին բան։
МЕЛЬ, -И, О мели, на мели ծանծաղուտ
։ Сесть на мель ծանծաղուտ
ընկնել։
МЕЛЬКА Tb, -аю, -аешь, -ают, несов.
7. երբեմն երևա Էյ երևալ և անմիջապես
անհետանալ։ 2, (мерЦЗТЬ) փայլ-
կըտալ, առկայծել։ МеЛЬКЗЮТ ЗвёэДЫ
աստղերը փայլկտում են։
M E’ЛЬ КОМ (неДОЛГО) կարճ Ժամանակով
։ С кем-либо повидаться мельком
մեկի հետ կարճ ժաման ակո վ
տեսնվել։ 2. (беГЛО; ПОВерХНОСТНО,
МИМОХОДОМ) հարևանցիորեն} թեթե-
վակիյ ի միջի այլոց։
МЕ ЛЬНИК, -а ջրաղացպան, աղացպանէ
МЕ’ЛЬНИЦА, -Ы IP աղաց, աղաց։ Ко
фейная мельница սրճաղաց >
МЕЛЬЧАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
մանրանալ։ || СОв. ИЗМеЛЬЧЯТЬ, -ЭЮ,
-йешь, -ают.
МЕЛЬЧИ’ТЬ, -чу, -чйшь, -чат, несов,
что? փոքրացնել, մանրացնել։ || СОв.
размельчить, -чу, -чйшь, -чат.
М ЕМОРИА’Л ЬН Ы Й, -ая, -ое հուշային։
Мемориальная доска հուշատախ-
տակ։
МЕМУА’РЫ, -ОВ հուշիկներ, մեմուար■
ներ։
ME’НА, -Ы (обмен) փոխանակում , փոխանակելը,
փոխանակություն։
МЕНЗУ РКА, -И չափանոթ,
МЕНЬШИНСТВО’, -а փոքր ա մասն п с-
թյուն։ МеНЬШИНСТВО ГОЛОСОВ ձայների
փոքրամասնություն։ НаЦИОНЙЛЬ
ное меньшинство ազգային փոքրա
մա սնո ւթյո ւն i
МЕНЮ* ճաշացուցակ, կերակրացուցակյ
МЕНЯ ТЬ, -яю, -йешь, -йют, несов.
1 кого? что? (обменивать) փոխանակել-.
2. кого? что? (заменять, изме».
нять) փոխել, փոփոխելt МеНЯТЬ беЛЬ§
սպիտակեղենը փոխել։ МеНЯТЬ ВНвШ*
НИЙ ВИД ար տաքին տեսքը փոփոխել։
3. что? (разменивать) մանրեր Менять
деньги փողը մանրեր || сен
поменять, -яю, -яешь, -яют.
МЕ’РА, -Ы 1. չափ։ Мера веса Կշռի չափ։
-2. (предел, размер) չափ, սահման։
Сверх меры չափից դուրս։ 3. միջոց,
միջոցառում։ ПрИНЯТЬ НеОбхОДИМЫе
Меры անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք
առնել։
МЕРЕ’ЩИТЬСЯ, -Щусь, -щишься,
-щатся, несов. кому? чему? թվալ,
աչքին երևար || сов. померещиться,
-щусь, _ -щишься, -щатся
МЕ’РЗКИЙ, -ая, -ое (отвратительный,
ГаДКИЙ) գարշելի, նողկալի, զզվելիէ
МЕРЗКО, (отвратительно, гадко)
գարշելիորեն, նողկալիորեն, զզվելիորեն
։
МЁРЗЛЫЙ, -ая, -ое սառած։ Мёрзлая
ЗеМЛЯ սառած գետին։
МЁРЗНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, несов.
1. սառչել, սառցակալել, սառույց
կտրեր Вода мёрзнет ջուրը սառչում
Է։ 2. (зябнуть, коченеть) սառչել,
սաստիկ մրսեր НОГИ мёрзнут ոտքերը
սառչում են։ || сов. замёрзнуть,
-ну, -нешь, -нут>
МЕРИДИА Н, -а միջօրեական։
МЕРИ’ЛО, -а չափանիշ։
МЕ’РИТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
кого? что? չափեր || сов. померить,
-рю, -ришь, -рят.
МЕ’РКА, -и 1. չափս։ Снять мерку
չափսը վերցներ 2* չափաման։
МЕ’РКНУТЬ, -нет, -нут, несов. (тускнеть)
աղոտանալ, խավարեր ЗвёЗДЫ
меркнут աստղերը աղոտանում են։
|| сов. померкнуть, -нет, -нут.
МЕРОПРИЯТИЕ, -ИЯ միջոցառում։
МЕРТВЕ’Ц, -а (покойник) մեռեր
МЁРТВЫЙ, -ая, -Ое մեռած, մեռյալ
։ 2. (безжизненный) անկենդան,
մեռելային, մեռած։
МЕРЦА’НИЕ, -ИЯ առկայծում։
МЕРЦА’ТЬ, -ает -ают, несов. առկայ֊
ծեր
МЕСИ’ТЬ, мешу, месишь, месят, нессв.
Что? Հունցել, տրորեր МеСИТЬ T6CTO
խմոր հունցեր
МЕСТА’МИ (кое-где) տեղ-տեղ, որոշ
տե ղեր։
МЕСТИ’, мету, метёшь, метут, несоз.
что? ավլել, սրբեր

——————

МЕСТКОМ, -а (местный комитет) տեղ-
կոմ (տեղային կոմիտե)<
МЕСТНОСТЬ, ~ТИ վաձՐք տեղ։ ЛвСИ-
стая местность անտառոտ վայր։
МЕСТНЫЙ, -ЭЯ, ՝Ое տեղական, տեղային
։ По местному времени տեղական
ժամանակով։
МЕ СТО, -а ւ տեղ։ Положить на место
ւոեղր դնել։ 2. (мвСТНОСТЬ) Վա1Ր>
տեղ։ Место назначения նշանակ-
ման վայր։
МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, -а բնակավայր։
МЕСТОИМЕ’НИЕ, -ИЯ դերանուն։ Личное
местоимение անձնական ղեր.
անուն։
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, -ИЯ տեղադրություն
։
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, -ия U ծննդավայր
։ 2է հանքավայր, հանքատեղ։
Месторождение золота ոսկու հանքատեղ
։
МЕСТЬ, -ТИ վրեժ, վրեժխն դրություն։
МЕ’СЯЦ, -а ամիս։ 2. (луна) լուսին,
լուսնյակ։
МЕ СЯЧНИК, -а միամսյակ։
МЁ’СЯЧНЫЙ, -ая, -ое ամսական, ամսվա,
միամսյա։ В месячный СрОК միամսյա
ժամկե տում։
МЕТА’JIЛ, -а մետաղ։ Цветные металлы
գունավոր մետաղներ։
МЕТАЛЛ И’СТ, -а մետաղագործ։
МЕТАЛЛ И’ЧЕСКИ Й, -ая, -ое մետաղ,
յա, մետաղե։ Металлические изделия
մետաղյա իրեր։
МЕТАЛООБРАБА’ТЫБАЮЩИЙ, -ая,
-ее մետաղամշակման։ Металообраба-
тывающая промышленность մետաղամշակման
արդյո ւնա բերություն ։
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ОС մե.
տաղագործական։ Металлургический
ЗаВОД մետաղագործ՜ական գործարան
։
МЕТАЛЛУРГИЯ, -ИИ մետաղագործություն
։
МЕТА’ТЬ, мечу, мёчешь, мечут, несов.
Что? (брОСаТЬ, КИДаТЬ) նետել, գցելէ
Метать копьё նիզակ նետել։
МЕТА’ФОРА, -Ы փոխաբերություն։
МЕТЕЛЬ, -ЛИ (вьюга) բուք, ձյունա-
հո ղմ, թորան։
МЕТЕОРОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, ое օդ-
եր ևո ւթա բանական ։
1. МЕ’ТИТЬ, мечу, -метишь метят,
НеСОв, НтО? նշան անել, նշան գնել։
Метить платки թաշկինակների վրա
նշան աներ || сов. пометить, -ёчу,
-ётишь, -ётят.
2. МЕ’ТИТЬ, мечу, метишь, мётят,
несов. в кого? во что? (целиться)
նշան բռնել, աշխատել դիպցնել։
МЕ’ТКА, -И նշան, նիշ, տարբերանիշ։
МЕТКИЙ, “ЭЯ, “Ое դիպուկ, անվրեպ չ
շեշտակի։ МеТКИЙ СТреЛОК դիպուկ
հրաձիգ։
МЕТКО դիպուկ, անվրեպ կերպով,
շեշտակիորեն։ Метко стрелять ?/•
պուկ կրակել։
МЕТЛА7, -Ы ավել, ցախավել։
МЕТОДИ’ЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -Об մեթոդական
։ Методическое пособие մեթո֊
դւսկան ձեռնարկ։
МЕТРИКА, -И ծննդյան վկայական,
ծննդական։
1. МЕХ, -а, о мёхе, на меху, մորթի։
Лисий мех աղվեսի մորթի։
2. МЕХ, -а փուքս։ Кузнечный мех
դարբնոցի փուքս։
МЕХАНИЗА’ЦИЯ, -ИИ մեքենայացում
։
МЕХАНИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? մեքենայացնել
։
МЕХА’НИК, -а մեքենագետ, մե խանիկէ
МЕХА’НИКА, -И մեքենագիտություն,
մեքենաբանություն, մեխանիկա։
МЕХАНИЧЕСКИ (машинально) մե.
քենայաբար, մե ռենայորեն։
МЕХАНИЧЕСКИЙ՞ -ЭЯ, -ое մեքե-
նայական, ավտոմատիկ։ МеХаНИ-
ческая пила մեքենայական սղոց։
2. (машинальный, бессознательный)
մեքենայական, մեքենայաբար կա֊
տարվող, ինքն ա բեր ական։ МбХЗ-
нические движеиия մեքենայական
շարժումներ։
МЕХОВО’Й, -ая, -ое մորթեղենի, մորթե,
մորթուց կար ած։ Меховой магазин
մորթեղենի խանութ։ Меховая шуба
մորթե մուշտակ։
МЕЧ, -а սուր, թուր, սուսեր։
МЕЧЕ’ТЬ, -ТИ մզկիթ, մեչիդ։
МЕЧТА’, -Ы երազանք, անուրջ, ցնորք։
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -oe երազ.
կոտ։
МЕЧТА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
О КОМ? О чём? երազել, անրջել։
1. МЕША ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кому? чему? чем? խանգարել։ Не мешает
(не мешало бы) չի խանգարի,
վատ չէր լինի։ || сов. помешать, -аю,
-аешь, -ают.
2. МЕША ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1. что? чем? խառնել։ Мешать чай
ЛОЖКОЙ թեյը դգալով խտռնել։ 2. чтО?
С ЧЁМ? իրար խտռնել, միացնել։ Мс-
щать цемент С песком ցեմենտն ու
ձվաղն իրար խառնել։ 3 К020? ЧШО?

—————

(путать) շփոթեի փոխս գցել։ Я ВСвГ-
да ИХ мешаю ես նրանց միշտ շփոթում
եմ։ || сов. к / знач. помешать,
-аю, -аешь, -ают и ко 2, 3 знач.
смешать, -аю, -аешь, -ают.
МЕША’ТЬСЯ, -аюсь, -аешься, -аются,
несов. во что? (вмешиваться) խառ֊
նըվել, միջամտել։
ИЕ’Ш КАТЬ, -аю, -аешъ, -ают, несов.
(медлить) դանդաղել, հապաղել։
МЕШО’К, -шка, պարկ, տոպրակ։
МЕЩАН И Н, -а քա ղքենի,
МЕЩА’НКА, -И քաղքենուհի։
МЕЩАНСКИЙ, -ая, -ое քաղքենիական։
МИГ, -а (мгновение) ակնթարթ։ В один
МИГ մի ակնթարթում։
МИГА’ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
1. թարթեր Мигать глазами աչ֊
քերը թարթեր г. кому? на кого?
НО. ЧПХО? աչքով անելյ աչքով նշան
иէներ 3. (мерцать) առկայծեր Звёзды
МИГаШТ աստղերը առկայծում են։
МИЗЕРНЫЙ, -ая, -ое (ничтожный,
незначительный, маленький) չըն-
քին, խղճուկ։ МиЗвр,НаЯ СуММЙ չնչին
գումար։ Мизерный СрОК չնչին ժամ֊
կետ։
МИЗИ НЕЦ, -нца հէր՚լ՚թ’ На мизинце
ճկույթ՜ի վրա։
МИКРО’Б, -а (бактерия) մանրէ։
МИКРОСКОП, -а մանրադիտակ։
МИЛИТАРИЗМ, -а ռազմամոլություն,
միլի ւոարիղմ։
МИ’ЛОСТЫНЯ, -НИ ողորմութ յուն։
МИ’ЛЫЙ, -ая, -ое 1- (приятный, славный,
хороший) հաճելի, համակրելի
։ 2. (дорогой, любимый) սիրելի,
թանկագին։ МИЛЫЙ Друг սիրեւի բարեկամ
։
МИ’J1 Я, -ли ‘մղոն։ Двадцать миль
քսան մղոն։
*1И’М0 мимо кого? мимо чего? մոտով,
կողքով, կողքից։ ПрОЙТИ МИМО ЧеГО-
НИбуДЬ մի բանի մոտով անցնել։
МИМОХОДОМ /. մոտով անցնելիս,
անցնելիս։ МИМОХОДОМ ЗЯЙТИ В М3*
ГЭЗИН մոտով անցնելիս մտնել խանութ
։ 2. (вскользь) Ի միջի այլոց,
Հարևանցիորեն։ МИМОХОДОМ СКаЗЗТЬ
ի միջի այ/ոց ասել։
1, МИ’НА, -Ы ական։
2. МИ’НА, — Ы դեմքի արտահայտող
թյուն։
МИНДА ЛЬ, -ЛЯ Ա նռւշ։ 2. նշենի։
МИНЕРА Л, -а, հանք, միներալ։
МИНЕРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое հանքային
։ Минеральные воды հանքային
չրեյ։։
МИНИАТЮ РА, -Ы մանրանկար։
МИНИАТЮ РНЫЙ, -ая, -ое 1. մանրա.
նկարչական, մանրանկարչության։
2. (крошечный, ИЗЯЩНЫЙ) փոքրիկ,
նրբագեղ։ Миниатюрные руки փոքրիկ
ձեռքեր։
МИНИМА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое նվազա֊
գույն։
МИНИСТЕРСТВО, -а մինիստրությունt
МИНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют,
СОв. U НеСОв. 7 • КОгО? Что? մոտով անց-
նել, չդիպչել։ МИНОВЭТЬ ГОрОД քաղաքի
մոտով անցնել, քաղաքն անցնել
։ 2* (пройти, ОКОНЧИТЬСЯ) անցնել,
վերջանալ։ Зима МИНОВЭЛЭ ձմեռն
ան ց ա վ։
МИНОМЁТ, -а ականանետ։
МИНОНОСЕЦ, -СДа ականակիր, ականանավ
։
МИНУ’ВШИЙ, -ая, -ее (прошедший,
прошлый) անցած, անցյալ։ Минув-
ШИе ГОДЫ անցած տարիներ։
МИ НУС, -а U հանած։ ШеСТЬ МИНуС
четыре վեցից հանած չորս։ 2. (не-
достатак, пробел) թերություն. Проект
имеет МНОГО минусов նախագիծը
շատ թերություններ ունի։
МИНУТА, -Ы րոպե։
МИНУ’ТНЫЙ, -ая, -ое 1. րոպեի, .
Минутная стрелка րոպեի սլաքը։
2. րոպեական։
1. МИР, -а աշխարհ։ Во всём мире
ամբողջ աշխարհում։
2. МИР, -а խաղաղություն։ Во ИМЯ Мира
հանուն խաղաղության։ 2, հաշտություն:
Заключить мир հաշտություն
կնքեր
МИРИ’ТЬ, -pro, -рйшь, рят, несов.
кого? с кем? հաշտեցնել։ МирНТЬ
поссорившихся կռվածներին հաշտեցներ
|| сов, помирить, -рю, -рйшь,
-рят.
МИРИ’ТЬСЯ, -рюсь, -рйшься, -рятся,
несов. 1- с кем? միմյանց հետ հաշտվեր
2. С ЧвМ? հաշտվել, համակերպվեր
Мириться с недостатками թե֊
րությունների հետ հաշտ վեր || СОв.
к 1 знач. помириться, -рюсь, -рйшь-
ся, -рятся и ко 2 знач. примириться,
-рюсь, -рйшься, -рятся.
МИ’РНЫЙ, -ЭЯ, -Ое խաղաղասեր, խաղաղ,
հաշտ։ Мирный НЗрОД խաղաղասեր
Ժողովուրդ։ Мирная жизнь
խաղաղ կյանք։ МирНЭЯ СвМЬЯ հաշտ
րն տանիք։
МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ИЯ աշխարհայացք
։
МИРОВО’Й, -ая, ое համաշխարհային։
Мировая слава համաշխարհային հըռ-

————-

չակ։ Мировая война համաշխարհային
պատերազմ։
МИРОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое խաղա֊
ղասեր, խաղաղասիրական։ МИрО-
любивые государства խաղաղասեր
պետություններ։ Миролюбивая ПО-
ЛИТИКа խաղաղասիրական քաղա-
քա կան ութ յուն։
МИРОЛКУБИЕ, -ИЯ խաղաղա սիրոլ-
թյուն։
МИСКА, -И խոՐ և ԷաՏ^ ճաշաման։
МИФ, -3 առա и պել։
МИФИ’ЧЕС КИЙ, -ая, -ое առա и պե լական
։ Мифический герой առա и պել/
սկան հերոս։
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое դի-
дш բանական։
МИФОЛОГИЯ, ‘ИИ դի дш բան ութ յուն*
МИШЕ’НЬ, -НИ թիրախ, նշան։
МЛАДЕ’НЕЦ, -нца (дитя, ребёнок)
մանկիկ, մանուկ, երեխա։
МЛАДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое մանկական
։ Младенческие годы մանկական
տարիներ։
МЛАДШИЙ, -ая, -ее կրտսեր, փոքր։
Младшее поколение կրտ սեր սերունդ։
МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ, -его կաթնասուն,
Травоядные млекопитающие
խոտաճարակ կաթնասուններt
МНЕНИЕ, -ИЯ կարծիք։ Высказать
СВоё мнение իր կարծիքը հայտնել։
По моему мнению իմ կարծիքով։
МНИМЫЙ, -ая, -ое 1* կարծեցյալ,
երևակայական։ Мнимая опасность
երևակայական վտանգ։ 2* (прИ-
ТВОрНЫЙ, ЛОЖНЫЙ) կեղծ, շինծու։
МНИ’ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое կասկածոտ,
կասկածամիտ։ МнИТеЛЬНЫЙ ЧвЛО-
ВеК կասկածոտ մարդ։
MHO’ГО շատ։ МНОГО рабОТЭТЬ շատ աշխատել
։
МНОГО ВЕКО ВО’Й, -ая, -бе բազմադարյան
։
МНОГО ВО’ ДНЫЙ, -ая, -ое ջրառատ,
ջրաշատ։ МНОГОВОДНЭЯ река ջրառատ
դե տ։
МНОГОГРАННЫЙ, -ЭЯ, -ое է. բազմանիստ,
բազմակող։ Многогранная
колонна բազմակող սյուն։ 2, (раЗНО-
сторонний) բազմակողմանի։ МнОГО-
гранная деятельность բազմակողմանի
գործունեությունt
МНОГОДЕТНЫЙ, -ая, -ое բազմա■
զավակ։
МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
է. նշանակալից։ МНОГОЗНЭЧИТеЛЬНОе
СОбыТИе նշանակալից իրադարձություն
։ 2, բազմանշանակ։ МНОГОзначительный
ВЗГЛЯД բազմանշանակ
հայացք։
МНОГОЗНА’ЧНЫЙ, -ая, -ое 1. բազ.
մանիշ։ МнОГОЗНЭЧНОе ЧИСЛО բազմա.
նիշ թիվ։ 2. բազմիմաստ։ МНОГОЗНЯЧ*
НОе СЛОВО բազմիմաստ բառէ
МНОГОКРАТНО շատ անդամ, բազ •
միցս։ Многократно ПОВТОРЯТЬ բազ.
միցս կրկնել։
МНОГОКРАТНЫЙ, -ая, -ое բազմապատիկ
։ Многократные числа բազ.
մա պատիկ թվեր։
МНОГОЛЕТНИЙ, -яя, -ее (долголетний)
բազմամյա։ МнОГОЛеТНИЙ
труд բազմամյա աշխատանք։
МНОГОЛЮДНЫЙ, -ая, -ое բազմամարդ
։ Многолюдная улица բազմամարդ
փողոցt
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ, -ая, -ое
բազմազգ։
МНОГООБРА’ЗИЕ, -ИЯ բազմաձևություն,
բազմազանություն։
МНОГООБРА ЗНЫЙ, -ая, -ое բազմա-
զան, բազմաձև։
МНОГОСТОРОННИЙ, -ЯЯ, -ее բազմակողt
Многосторонняя призма բս «չ-
մակող պրիզմա։ 2. (раЗНОСТОрОННИЙ)
բազմակողմանի։ Многостороннее Об-
разование բազմակողմանի կրթություն
։
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое
բազմաչարչար։ МНОГОСТрЭДаЛЬНЫЙ
НарОД բազմաչարչար ժողովուրդ։
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое
բազմաստիճան։ Многоступенчатая
ракета բազմաստիճան հրթիռ։
ММОГОТО’Ч И Е, -ИЯ բազմակետ։
МНОГОУГО ЛЬНИК, -2Լ բազմանկյունի,
МНОГОУГО ЛЬНЫЙ, -ая, -ое բաղ-
մ անկյուն։
МНОГОЧИ СЛЕННЫЙ* -ая, -ое բազ-
մաթիվ, բազմաքանակ, մեծաթիվ։
МНОГОЧЛЕН, -а բազմանդամանի։
МНОГОЧЛЕ ННЫЙ, -ая, -ое բազմանդամ
։ Многочленная формула բազմանդամ
բանաձև։
МНО ЖЕСТВО, -а բազմություն, շատությունt
МНОЖИМОЕ, -ОГО բազմապատկելի։
МНО’ЖИТЕЛЬ, -ЛЯ՛ բազմապատկիչ։
МНОЖИТЬ, -жу, -жишь, *жат, несов.
и что? на чтс? բազմապատկեի
Множить четыре на три չոր up երեքով
բազմա պատկեր 2. KOZO? 4/710?
բազմացնել, շատացնել։ || СОв. yMHQ-
жить, -жу, -жишь, -жат и к 1 знач.
также помножить, *жу, -жишь,
•жат.

————-

МОБИЛИЗА’ЦИЯ, -ИИ 1■ զորահավաք,
մո բիլիզացիա, Всеобщая МОбиЛН-
ЗаЦИЯ ընդհանուր զորահավաք, 2.
մոբիլիզացում։ Мобилизация СИЛ
ուժերի մոբիլիզացում։
МОБИЛИЗОВАТЬ, -зую, -зуешь, -зу-
ют, сов. и несов. кого? на что? что?
մոբիլիզացնել, զորահավաքի ենթար-
կեր
МОГИЛА, -Ы գերեզման։
МОГУ’Ч ИЙ, -ая, -ее (мощный, сильный)
հզորյ զորավոր, զորեղ։
МОГУ’ ЩЕСТВО, -а (мощь) հզորություն,
զորեղություն։
МО’ДА, -Ы նորաձևություն, մոդա։ ВоЙ-
ТИ В МОДу մոդա դառնար
МО’ДНЫЙ, -ая, -ое մոդայական, նորաձև
։ Модное платье մոդայական
շոր։
МО’ЖНО /. (возможно) հնարավոր Է,
կարելի Է։ 2, (разрешается) Կարելի
Էյ թույլատրելի Է։
МОЗГ, -а է, ուղեղ։ Головной МОЗГ
գլխո ւդե ղ։ 2. ծուծ։ КОСТНЫЙ МОЗГ
ո и վրա ծուծ։
ЭДОЗГОВО’Й, -ая, -бе ուղեղի, ուղեղային,
МОЗО’ ЛИСТЫЙ, -ЭЯ, -Ое կոշտուկավորI
Мозолистые руки կոշտուկա-
վոր ձեռքեր։
МОЗОЛЬ, -ли կոշտուկ։
МО’Й, МОЯ, моё իմ։ Мой брат իմ եղբայ.
րը, եղբայրս։ Моя сестра իմ քույրը։
Моё ОКНО իմ լուսամուտը։
mo’ к н уть, -ну, -нешь, -нут, несов.
թրջվել։ Мокнуть ПОД ДОЖДё.М անձրևի
տակ թրջվել։
№’ КРЫЙ, -ая, -ое (сырой, влажный)
թաց, Мокрая тряпка թաց շնչոց,
МОЛ, -а, на молу ծովապատնեշ։
МОЛВА’, -Ы (слухи) լուրեր, համբավ։
МОЛЕ’КУЛА, -Ы մոլեկուլ։
МОЛЕКУЛЯ’РНЫЙ, -ая, -ое մոլեկուլային
։ Молекулярный вес մոլեկու-
լային կշիռ։
МОЛ И7 Т В А, ՝Ы Ш ղոթք ։
молить, молю, молишь, молят, не-
сов. кого? о чём? (просить, умолять)
աղաչել, աղերսել։
МОЛИТЬСЯ, молюсь, молишься, молятся,
несов. кому? чему? աղոթել, աղոթք
անել։ || СОв. ПОМОЛИТЬСЯ, ОЛЮСЬ,
-блишься, -олятся.
МОЛНИЕНО СНЫЙ, -ая, -ое կայծակդ
նային, շանթասլաց։ МоЛНИвНОСНЫЙ
удар կայծակնային հարված։
MOJIН И EOT ВО ‘Д, -а (громоотвод)
շանթարգել։
МО’ЛНИЯ, -ИИ կայծակ, շանթ։ С
быСТрОТОЙ МОЛНИИ կայծակի արա-
գությամ թ։
МОЛОДЕЖНЫЙ, -ЗЯ, -Ое երիտասարդ
գա կան։ Молодёжная бригада երիտասարդական
բրիգադ։
МОЛОДЕЖЬ, -ЖИ երիտասարդությունt
Учащаяся молодёжь սովորող երի֊
տա սարդություն։
МОЛОДЕ’Ц, -ДЦЭ կտրիճ երիտասարդ
։ 2* կեցցե’ и, ապրե՛ս։ МОЛОДЦЫ,
ребята! կեցե’ք տղաներէ
МОЛОДОЙ’, -ая, -ое երիտասարդ, ջահելt
МО’ЛОДОСТЬ, -ТИ երիտասարդություն,
ջահելություն։ В ранней МОЛОДОСТИ
վաղ երիտասարդության ժամանակէ
МОЛОКО’, -а կաթ։ Кислое молоко
թթված կաթ (մածուն)։
МО’ЛОТ, -а մուրճ, կռան։ СерП И МОЛОТ
մուրճ ու մանգաղ։
МОЛОТИ Л КА, -И կալսիչ (մեքենա),
МОЛОТИТЬ, -очу, -отишь, -бтят, несоз.
что? կալսել, ծեծեր
МОЛОТО’К, -тка մուրճ։ СаПОЖНЫЙ
МОЛОТОК կոշկակարի մուրճ։
МОЛОТЬ, мелю, мелешь, мёл: г, несов.
Что? աղար МОЛОТЬ КОфс սուրճ
աղար || сов. смолоть, смелю, смелешь,
смелют.
МОЛОТЬБА’, -Ы կալսում։
МОЛО’ЧНИК, -а կաթնաման,
МОЛО’ЧНИЦА, -Ы կաթնավաճառուհի։
МО’ЛЧА 1 լռելյայն, լռությամբ,
МОЛЧАЛИ’ВО J լուռ կերպով,
МОЛЧАЛИ’ВЫЙ, -ая, -ое 1. (неразговорчивый)
լռակյաց, սակավախոս։
2. լուռ։ М0ЛЧаЛИВ0е СОГЛЗСИе լուռ
համաձա յնութ յո ւն։
МОЛЧАНИЕ, -ИЯ լռություն, ОбОЙТИ
молчанием լռությամբ անցներ
МОЛЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, несов.
լռել, լուռ մնալ։
МОЛЬ, -ЛИ ցեց։
МОЛЬБА’, -Ы աղաչանք, աղերսանք,
թ ախանձանք։
МОМЕ’НТ, -а (миг, мгновение) ակնթարթ,
պահ, մոմենտ։ БЛаГОпрИЯТ֊
НЫЙ момент բարենպաստ պահ,
МОМЕНТАЛЬНО (мгновенно) վայրկենապես,
վայրկենաբար, մի ակնթաբ֊
թում ։
МОМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, ое (мгновенный)
վայրկենական, ակնթարթա-
յին։ Моментальный снимок վայըկե-
ն ական լուսանկար։
МОНАРХИЧЕСКИЙ, -ая, -ое միա-
պետական, միապեաութ յան։
МОНАРХИЯ, -ИИ միապետությունէ

————-

МОНАСТЫ РЬ, -рй վանք,
МОНЕ’ТА, -Ы մետաղադրամ, ստակ։
МОНОГРАММА, -Ы միացա գիր,
МОНОГРА’ФИЯ, -ИИ մենագրություն։
МОНОЛИ’ТНЫЙ, -ая. ое միաձույլ,
մհ տկուռ։
МОНОЛО Г, -а մենախո սությո ւնւ
МОНОТО’ННО միալար կերպով, մի ա-
պաղաղ կերպով։
МОНОТО’ННЫЙ, -аЯу ое միապաղաղ,
միօրինակ, միալար։
МОНУМЕНТА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (величественный)
հոյակապ, հո յաշեն ։ Мо-
нументальное здание հոյակապ շենք,
МОРАЛЬ, -ЛИ բարոյականություն։
Коммунистическая мораль կոմու֊
նիստական րարոյականություն։ 2, բա֊
րո յա խո սո ւթյունէ МорвЛЬ баСНИ առա֊
կհ բարոյախոսությունը։
МОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое բարոյական,
Моральные принципы բարոյական
սկզբունքներ։
МОРГАТЬ, -аю, -йешь, -ают, несов. чем?
թարթել։ II сов. моргнуть, -Ну, -НёШЬ,
-нут.
МОРГНУ’ТЬ см. моргать.
МО’РДА, -Ы դունչ, մռութ։
МО’РЕ, -я ծով։ Ехать морем ծովով
գնալ։
МОРЕПЛА’ ВАНИЕ, -ия (мореходство)
ծո վա գն ա ց ո ւթ յո ւն , նավագնաց ու֊
թյուն։
МОРЕПЛА’ ВАТЕЛЬ, -ЛЯ ծովագնաց,
նավորդ։
МОРЕХОДНЫЙ, -ая, -ое նավորդական,
ծովագնացական։
МОРЕХО ДСТВО, -а (мореплавание) <Ь-
մա գնա ռութ/ուն, նավագնաց ութ ւուն։
МОРЖ, I “վափիդ.
МОРИ ТЬ, -рю, -ришь, -рят, несов.
кого? l- (уничтожить, травить) բը-
նաշնչել, ոչնչացնել (թույնով)r Mo-
рить тараканов ուտիճներին ոչըն-
չացնել։ 2. (муЧИТЬ, ИЗНурЯТ’)) տան-
ջել, չարչարել։ || сов. К է ЗНйЧ. ВЫМОРИТЬ,
-рю, -ришь, -рят и ко 2 знач.
заморить, -рю, -рйшь, -рят.
МОРКОВКА, -и դաղար, ստեպղին։
МОРКО’ВНЫЙ, -ая, -ое գազարի։ Морковный
СОК գազարի հյութ։
МОРКОВЬ, -ВИ գազար, ստեպղին։
МОРОЖЕНОЕ, •ОГО պաղպաղակ։
МОРОЖЕНЫЙ, -ЗЯ, -Ое սառեցրած։
Мороженое МЯСО սառեցրած միս։
МОРО’З, -а սս/ռն и մ անիք։
МОРОЗИТЬ, -ИТ несов. ցուրտ անել,
սառնամանիք անել։ По НОЧЗМ МОрО-
ЗИТ գիշերներր ցուրտ Է անում (ցըր-
ա ում Է)է
МОРОЗНЫЙ, -ая, -ое սառնամանի֊
քային, ցուրտ,
МОРОЗОСТОЙКИЙ, -ая, -oe I
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -оеР«»
տադիմացկուն, ցրտակայուն։ Mo*
розостойкие (морозоустойчивые)
растения ցրտադիմացկուն բույսեր։
Морозостойкий бетон ցրտակայուն
բետոն։
МОРОСИ’ТЬ, -Йт Н’СОв. մաղել (անձրևի
մասին)։ МОРОСИТ ДОЖДЬ անձրև Է
մա ղում։
МОРСКОЙ, -ая, -бе ծովային, ծովի>
МОРФОЛОГИ ЧЕСКИЙ, -ая, -ое ձևա֊
բանականt Морфологический анализ
предложения նախադասության ձե-
ւէա բան ական վերլուծում։
МОРФОЛОГИЯ, «ИИ ձևաբանություն։
Учебник морфологии ձևաբանության
դա սա գիրք։
МОРЩИ’НА, — Ы կնճիռ, խորշոմ։
МОРЩИ’НИСТЫЙ, -ая, -ое կնճռոտ,
խորշոմավոր։ МорЩИНИСТОе ЛИЦО
կնճռոտ երես։
МОРЩИТЬ, -щу, -щишь, -щат, несов.
ЧтО? կնճռեի կնճռոտ ել, խորշոմեցնել
։ Морщить лоб ճակատ ր կնճռո-
տել։ \\ сов. наморщить, -щу, -щишь,
-щат и сморщить, -щу, -тишь,
-щат.
МОРЩИТЬСЯ, -щусь, -щишься, щат-
СЯ, СОв. 1* կնճռոտվել, խորշոմել։
2« դեմքը կնճռո տել, դեմքը ծռմռելւ
|| сов. к 1 знач. сморщиться, -щигся,
-щатся, ко 2 знач. поморщиться,
-щусь, -щишься, -щатся н наморщиться,
-щусь, -щишься, -щатся .
МОРЯ’К, -а ծովային, նավաստի։
МОСКИ’Т, -а մոծակг
МОСТ, -а կամուրշ։
МОСТОВАЯ, -ОЙ սալարկ, սօյլաՀա-
տակ։
МОТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. что?
կծկել, կաժել, փաթաթել։ MOT3Tb
нитки թել կծկել։ || сов. намотать,
-аю, -аешь, -ают.
1. МОТИ’В, -а (мелодия, напев) եղանակ
(երաժշտական)։ ВеСвЛЫЙ МОТИВ
ուրախ եղանակ։
2, МОТИ’В, -а շարժառիթ, դրգա պատ-
ճառ. Важные мотивы կարևոր 2աՐԺա֊
ռիթներ։
МОТИ ВИ’РОВАТЬ, -рую, -руешь, -ру-
ЮТ, СОв. и несов. что? պատճաոաբա֊
նել, հիմնավորել,
МОТИВИРО’ВКА, -и պատճառաբանում,
հիմնավորում։ 2. պատճառա.

————-

բանություն։ УбеДИТСЛЬНаЯ МОТИВИ-
рОВКЗ համոզիչ պաւռճաոա բանոև-
թյուն։
МОТО’К, -тка կաժ։
МОТО’Р, -а (двигатель) շարժիր
МОТЫЛЁК, -лька, թիթեռնիկ, թիթեռ։
МОХ, мха (и моха) ВО мху մամուռ։
МОХНА’ТЫЙ, -ЭЯ, -ое /. բրդոտ, փըր֊
չոտ։ Мохнатый ЗВерЬ բրդոտ գազան։
г. խավոտ։ Мохнатое полотенце
խավոտ երեսսրբիչ։
МОЧАЛКА, -И ճիլոպ։
МОЧИ’ТЬ, мочу, мочишь, мочат, несов.
кого? что!? թէդկ։ թացացնեի խոնավացնել
։ լյ сов,, замочить, -очу,
-бчишь, -6чйт и намочнть, -очу,
-бчишь, -очат.
МОЧЬ, могу, можешь, могут, несов.
կարողանալ, ի վիճակի լինել։ || СОв.
смочь, смогу, сможешь, смогут.
МОШЕ’ННИК, -а (плут) խարդախ
մարդ, խաբեբա։
МО’ШКА, -И մլակ, մժեղ, մժղուկ։
МОЩЁНЫЙ, -ая, -ое սա/ահատակված,
սալարկված։ Мощёная улица սա֊
լարկվա ծ փողոց։ мощно Հզորապես, ուժգին։
МО’ЩНССТЬ, ֊ти (сила, могущество)
Հզորություն, զորեղություն։ МОЩНОСТЬ
государства պետության Հը֊
զորություն։ Հ?, կարողություն։ МОЩ»
ностыо в 500 лошадиных сил
500 ձիուժի կարողությամբ։
МО’ЩНЫЙ, -ая, -ое 1. (могучий) հզոր,
զորեղ, հուժկու։ МОЩНЫЙ ПОДЪём
сельского хозяйства գյոլղատնտե-
սոլթյան Հզոր վերելք։ ^ ուժեղ,
Հզոր։ Мощный двигатель Հզոր շար֊
ժիր
МОЩЬ, -ЩИ (могущество, сила) Հզոր ու֊
թյուն, ուժ, կարողություն։։ Военная
МОЩЬ страны երկրի ռազմական Հզո-
րությունը։
МРАК, -а (ТЬМа) մթություն, խավար։
МРА’МОР, -а մարմար։
МРА’МОРНЫЙ, -ая, -ое մարմարե i
մարմարյա, մարմարի։ МрЗМОрНаЯ
Статуя մար մար յա արձան։
МРАЧНЕТЬ, -ею, -ёешь, -ёют, несов.
մռայլվել, մթադնվելt || СОв. ПОМраЧ-
нёть, -его, -еешь, -ёют.
МРА’ЧНО, մռայլորեն, մռայլ*
МРА’ЧНЫЙ, -ая, -ое 1* (тёмный) մութ,
խավար։ Мрачная НОЧЬ մութ գիշեր։
2. (угрюмый) մռայլ, տխուր։ МраЧНОС
настроение մռայլ տրամադրություն։
МСТИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ վրիժառու, վրեժ-
խնդիր (մ ար դ ) ։
МСТИТЕЛЬНОСТЬ, -ТИ վրեժխնդ րա֊
կ անո ւթյո ւնլ
МСТИ ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ոխակալ,
վրեժխնդիր, վրիժառուէ МСТИТвЛЬ-
ный человек վրեժխնդիր մարդ։
МСТИТЬ, мщу, мстишь, мстят, несов.
КОМ-У? за что? վրեժ առնել, վրեժ լսւ֊
ծել։ Мстить врагу թ. նամուց վրեժ լոս.
ծելէ || сое. отомстить, мщу, -мстишь,
-мстят.
МУДРЕ’Ц, -а իմաստուն (մարգ)։
МУ’ДРО իմաստուն կերպով, իմաստնա-
բար, իմաստությամբ, խելացիորեն։
МУ’ДРОСТЬ, -ТИ իմաստություն, խելացիություն
։
МУ’ДРЫЙ, -ая, -ое իմաստուն, խելացի։
Мудрый старик իմաստուն ծերունի։
Мудрое решение խելացի որոշում։
МУЖ, -а (супруг) ամուսին (աղամարգ)։
МУЖЕСТВЕННО (стойко, храбро)
արիաբար, քաջաբար։
МУ’ЖЕСТВЕННОСТЬ, ТИ արիություն,
քաջություն, առնականություն։
МУ’ЖЕС’ГВЕННЫЙ, -ая, -ое արի,
քաջարի t առնական։ МужеСТВСН-
֊ НЫЙ ВИД առնական տեսք։
МУ’ЖЕСТВО, -а (храбрость) արիություն,
քաջություն։
МУЖСКО’Й, -ая, -6е տղամարդու ,
արական։ МуЖСКОе ПЭЛЬТО տղամարդու
վերարկու։ МуЖСКОЙ ПОЛ արական
սեռ։
МУЖЧИ’НА, -Ы տղամարդ։
МУЗЕ’Й, -ёя թանգարան։
МУЗЕ’ЙНЫЙ, -ая, -ое թանգարանային,
թանգարանի։
МУ’ЗЫКА, -И երաժշտություն, նվա֊
գա ծո ւթյո ւն ։
МУЗЫКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое եՐաժո֊
տակտն։ Музыкальное училище երա-
ժրշտական ուսումնարան։
МУЗЫ КА НТ, -а երաժիշտ։
МУЗЫКОВЕ’Д, -а երաժշտագետ։
МУ’КА, -и տառապանք, տանջանք,
չար չարանք։
МУКА’, -й ալյուր։ Пшеничная мука
ցորեն ի ալյուր։
МУЛ, -8 շորի։
МУНДИ’Р, -а համազգեստ։
МУРА BE’Й, -ВЬЯ մրշյունէ
МУРАВЕ ЙНИК, -а մրշնանոց, մրջնաբույն
է
МУРАВЬИ’НЫЙ, -ая, -ое մրչնային,
մրջյունի։
МУРЛЫКАТЬ, -ычет, -ычут (и -ыка-
ет, -ыкают), несов. մռռ ալ։ Кошка
мурлычет կատուն մռռրլմ Է։
МУХКУЛ, -а (мышца) մկան։

————-

МУСКУЛАТУ’РА, -Ы մկանունք, մկան,
ներ։
МУСКУЛЬНЫЙ, -ЭЯ, -Ое մկանային,
մկանի։
МУ’СОР, -а աղբ,
МУ’СОРНЫЙ -ая, -ое աղբի, Мусорный
ЯЩИК աղբարկղ։
МУСОРОПРОВО’Д, -а աղբամուղ,
МУТИ’ТЬ, мучу, мутйшь, мутят (и
мутишь, мутят)։ несов. что? պղտորել։
Мутить ВОДУ ջուրը պղտորել, || СОв.
взмутить, взмучу, взмутишь, взмутят
(и взмутишь, взмутят).
МУТНЕТЬ, -ёет, -ёют, несов. պղտոր֊
վել, մթնել, || сов. помутнеть, -ёет,
-ёют.
МУ’ТНЫЙ, -ая, -ое J. պղտոր, Мутная
ВОДа պղտոր ջուլit 2. աղոտ, պղտոր.
Мутное стекло աղոտ ապակի։
МУ’ХА, -И ճանճt
МУЧЕНИЕ, -ИЯ չար չարանք, տան-
ջանք։
МУЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое տանջալից,
տանջող, չար լարող, МуЧИТеЛЬ-
ная зубная боль տանջալից ատամ֊
նաց ավ։
МУ ЧИТЬ, -чу, -чишь, -чат (и -чаю,
-чаешь, -чают), несов. кого? что? լտր-
չարել, տանջել։ || СОв. замучить, -Чу,
-чишь, -чат (и -чаю, -чаешь, -чают)
и измучить, -чу, -чишь, -чат (и
-чаю, -чаешь, -чают).
МУ’ЧИТЬСЯ, -чусь, -чишься, -чатся
(и -чаюсь, -чаешься, -чаются), несоа.
չար լարվել, տանջվել։ || СОв. ЗЗМу-
читься, -чусь, -чишься, -чатся (и
-чаюсь, -чаешься, -чаются) и измучиться,
-чусь, -чишься, -чатся
(и -чаюсь, -чаешься, -чаются).
МУШКЕТЁР, -а Հրացանակիր {զինվոր)։
МЧАТЬСЯ, мчусь, мчишься, мчатся,
НеСОв. սլանալ, թռչել, սրընթաց գը ֊
նալt
МЩЁ’НИЕ, -ИЯ (месть) վրեժխնդրու֊
թյուն, վրիժառություն, վրեժ առնելը։
МЫ, нас, нам, нас, нами, о нас մենք.
Для нас մեզ համար։ О H8C մեր մասին
։
МЫ’ЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
КОгО? НШО? սապոնել, օճառ քսել։
Мылить бельё սպիտակեղենը սա֊
պոնել։ || СОв. НаМЫЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ,
-ЛЯТ.
МЬГЛО, -а օճառ, սապոն։
МЫЛЬНИЦА, -ы սապոնի աման, օճառաման
։
мьгльный, -8Я, -Ое օճառի, սապոնի։
МЫС ֊а, на мысу И на мысе հրվանդան։
МЫСЛИТЕЛЬ, -ЛЯ մտածող։ КруИНЫЙ
мыслитель խոշոր մտածող։
МЫСЛИТЬ, -лю, -лишь, -лят, несов.
(рассуждать) մտածել, դատել, խորհել,
Мыслить логически տրսյմա-
բանորեն մտածել,
МЫСЛЬ, -ли (дума, мышление) միտք,
մ տ ա ծո ղո ւթ յուն։
МЫТЬ, мою, моешь, моют, несов.
кого? что? чем? լվանալ, Мыть лицо
երեսը լվանալ։ МЫТЬ ПОСуду ա մանե֊
ղենը լվանալ։ || СОв. ВЫМЫТЬ, -МОЮ,
-моешь, -моют и помыть, -мою,
-моешь, -моют,
мыться, моюсь, моешься, моются,
несов. լվացվեի լողանալ։ || СОв.
вымыться, -моюсь, -моешься, «МОЮТСЯ
и помыться, -моюсь, -моешься,
-моются.
МЫЧАНИЕ, -ИЯ բառաչ, բառա չյււ
բառա չոց։
МЫЧА’ТЬ, -чйт, -чат, несов. բառա-
չել։
МЫ ШЕЛ О’ В КА, -И մկան թակարդ։
МЫШЕЧНЫЙ, -ая, -ое մկանային,
մկանի։
МЫШЛЕНИЕ, -ия (и мышление, -ия)
մ տ ա ծո ղո ւթ յո ւն ։ мышонок, -нка մկան ճուտ։
МЫШЦА, -Ы (мускул) մկան։
МЫШЬ, -ШИ մուկ։
МЫШЬЯ’К, -а մկնդեղ.
МЯ ГКИЙ, -ая, -ое 1. փափուկ, կակուղ։
Мягкая постель փափուկ անկողին,
2. մեղմ։ Мягкий СВвТ մեղմ լույս։
Мягкий климат մեղմ կլիմա։
МЯ’ГКО (нежно, легко, ТИХО) մեղմաբար,
մեղմորեն, մեղմ, փափուկ։
МЯГКОСЕРДЕ ЧНЫЙ, -ая, -ое (добрый,
ОТЗЫВЧИВЫЙ) փափկա սիր տ, բարեսիրտ
։
МЯГКОСТЬ, -ТИ փափկություն, կակղություն,
մեղմություն։
МЯ КОТЬ, -ТИ 1. փափուկ մաս (հացի,
մսի), փափուկ միս։ 2, միջուկ, միս
(պտուղների)։
МЯСИСТЫЙ, -ая, -ое մսոտ, մսալի։
МЯСИСТЫЙ кусок մսոտ պատառ։
МЯСНИ К, -ձ մսավաճառ։
МЯСНО Й, -ая, -ое մսի, մսային, մսեղեն
։ Мясные консервы մսի պա-
հածսներ։ Мясная пища մսեղեն
կերակուր։
МЯСОРУ БКА, -И մսաղաց։
МЯТА, -Ы անանուխ, դաղձ։
МЯТЕ’Ж, -а խռովություն։ КоНТрреВО-
ЛЮЦИОННЫЙ мятеж հակահեղափոխա-
կան խռո վու.թյուն։

А1ЯТЕ’ЖНИК. -а խռովարար (մարդ)t
МЯТЕ’ЖНЫЙ, -ая, -OS խռովարարս։֊
կան, խռովարար։
мятный, -ЗЯ, «00 անանուխի, դազձիէ
Мятные капли անանուխի կաթիլ-
հեր։
МЯТЬ, мну, мнёшь, мнут, несов. что?
տրորեի ճմռեի ճխլտել, ճմռթել։
Мять постель անկողինը տրորելէ
Мять платье հագուստը ճմռթել,
|| cos. измять, изомну, изомнёшь,
изомнут и смять, сомну, сомнёшь,
сомнут.
МЯУ’КАТЬ, ает, -ают, несов. մլավել <
МЯЧ, -ё գնդակ, Футбольный МЯЧ ֆուտ,
բոլի գնդակ։ ИгрЭТЬ В МЯЧ գնդակ
խաղալ։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика