дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Л.
Словари

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Л.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Л.

Скачать бесплатно РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ одним файлом.

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Л.

Смотреть онлайн РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква Л.

Текст для быстрого ознакомления:

ЛАБОРАТОРНЫЙ, -ЭЯ, -Ое լաբորատորային,
լաբորատոր։ ЛаборВТОр-
ные работы լաբորատորային աշխատանքներ,
1. ЛА’ВКА, -и (скамья) նստարան (երկարt).
Сесть на лавку նստել նստարանին
։
2. ЛА’ВКА, -и փոքր խանութ, կրպակ.
Продуктовая лавка մթերային խանութ,
ЛА’ВОЧНИК, -ft խանութպան։
ЛА BP, -a դափնի,
ЛАВРО’ВЫЙ, -ая, -ое դափնե, դափնյա,
գափն ու. Лавровый венок դա ф-
նյա պսակ յ դափնեպսակ*
ЛАТЕРНЫЙ, -ая. -Ое ճամրարօւյին,
ճամբարի։ Лагерный сбор ճամբա
րային հավաք։
ЛА’ГЕРЬ, -ря ճամբար« Пионерский
Лагерь պիոներական ճամբարt
ЛА’ДНО (хорошо) լա՛վ, բարի’։
ЛАДОНЬ, -НИ ափ (ձեռքի)։
ЛАЗЕ’ЙКА, -И սողանցք։
ЛА’ЗИТЬ, лажу, лазишь, лазят (и
лазать, -аю, ՝аешь, -ают), несов.
(лезть), 1. на что? кдда? մագլցել,
մագլցելով բարձրանալէ 2. SO ‘Ч/TIO?
куда? մ տՆել, սողոսկել, խցկվեր
ЛАЙ, лая հաչոց։ Лай собак շների հալոց
։
ЛАКА’ТЬ, -ает, -ёют, иеш. -что? լա-
կեղ։

ЛА’КОМСТВО, -а քաղցրեղեն, անուշեղեն,
քաղցրավենիք, համեղ nւտելե-
ղեն
ЛА’КОМЫЙ, -ая, -ое (вкусный) համեղ,
անուշ։ Лакомый кусок հա.
մեղ պատառ։
ЛА’МПА, -ы լամպ։ Керосиновая лампа
նավթի լամպ։
ЛА’МПОЧКА, -И էլեկտրական լամպ։
ЛА’НДЫШ, -а հովտաշուշան։
АНЬ, -И եղնիկ,
А’ПА, -ы թաթ։ Медвежья лапа ար.
շի թաթ։
ЛА’ПОТЬ, -ПТЯ տրեխ։
ЛАПША’, -й արիշտա։
ЛАРЁК, -РЬКЙ կրպակ։
fA’PMMK, -а արկղիկ, տուվէ։
. ЛА’СКА, -и փ աղաքշանք, գգվանքյ
գուրգուրանք։ Материнская ласка
մայրական փ ա ղաքշանք ։
2, ЛА’СКА, -И աքիս։
ЛАСКА ТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
кого? что? փաղաքշել, գուրգուրել,
շոյել, փայփայել։ Ласкать ребёнка
երեխային փաղաքշել։
ЛАХКОВО սիրալիր կերպով, փաղա֊
քշանքո վ, քնքշա բար։
ЛА’СКОВЫЙ, -ЙЯ, -ое սիրալիր, փաղա-
քշական, գհրովալից , քնքուշ։ ЛаСКО-
вые слова փաղաքշական խոսքեր։
ЛА’СТОЧКА, -И ծիծեռնակ,
ЛАТА ТЬ, -Խ, -йешь, -ают, несов. что?
կարկատել, կարկատան գցել։ |j СОв.
залатйть, -йю, -аешь, -йюТ.
ЛАТУНЬ, -НИ արույր։
ЛАУРЕАТ, -а դափնեկիր. Лауреат
Ленинской премии Լենինյան մրցա-
նակի դափնեկիր։
ЛАЧУТА, -И հյուղ։ խղճուկ խրճիթ։
ЛА’ЯТЬ, лает, лают, несов. հաչել։
ЛГАТЬ, лгу, лжёшь, лгут, несов. (обманывать,
ВраТЬ) ստել, ստախոսել,
սուտ ասել։ |] СОв. СОЛГЭТЬ, -ЛГУ,
-лжёшь, -гут.
ЛГУН, -й (лжец) и տ ա խո и յ սո ւտ ա սան։
ЛГУНЬЯ, -НЬИ ստախոս} սուտասան
(կին),
ЛЕБЕДЙ’НЫЙ, -ая, -ое կարապի։
ЛЕ’БЕДЬ, -ДЯ կարապ։
ЛЕВ, ЛЬВа առյուծ,
ЛЕВША՛, -Й ձախլիկ։
ЛЁ’ВЫЙ, -ая; -ое ձախ։ Левая сторона
ձախ կողմը։
ЛЕГА’ЛЬНО լեգալ կերպով։
ЛЕГА’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое օրինական,
լեգալ։
ЛЕГЕ’НДА, -ы լեգենդ, առա и պել*
ավանդազրույց։
ЛЕГЁНДА’РНЫЙ, -ая, -ое (сказочный)
առասպելական, լեգենդարt /1С ГС Н —
дарный герой առասպելական հերոսէ
ЛЁГКИЙ, -ая, -ое /* թեթև, թեթևս ,-
քաշ։ Лёгкий ВвС թեթև քաշ։ 2,
հեշտ, դյուրին։ ЛёгКЭЯ ЗЭДаЧа հեշտ
խնդիր։
ЛЕГКО’ հեշտությամբ, հեշտ, թէթևակի։
ЛЕГКОВЕ’РНЫЙ, -ая, -оё (доверчивый)
դյոլրահավաԽ։ ЛвГКОВер-
НЫЙ человек դյուրահավատ մարգ։
ЛЕГКОВО Й, ая, -06 մարդատար։
ЛЁГКОЕ, -ого թոք,
ЛЕГКОМЫ СЛЕННЫЙ, -ая, -ое թե.
թևամիտ, թեթևսռլիկ, անլուրջ, ЛвГ-
комысленный поступок թեթևամիտ
վարմունք։
ЛЁД, ЛЬДа սառույց,
ЛЕДЕНЕ’ТЬ, -ёет, -ёют, несов. и առ լել,
սառույց կապել, սառցակալվել։ J| СОв•
оледенеть, -ёет, ёют.
ЛЕ’ДНИК, «3 սառցարան, սառցատունէ
Л ЕДИН’К, -а սառցադաշտ։
ЛЕДНИКО’ ВЫЙ, -ая, -ое սառցային,
սառցադաշտային, ЛеДНИКОВЫЙ Пв-
риод սառցային շրջան։
Jl ЁДОКО’Л, -3 սառցահատ (նավ)։
ЛЕДОХОД, -а սառցահոս, սառցա •
հո սանք։
Л ЕДЯНО’Й, -ая, -ое ք. սառցե, սառ֊
ցային։ 2, շատ սառը։
ЛЕЖАТЬ, -жу, ՝жйшь, -жат, несов.
1, պառկել։ ЛбЖЗТЬ НЭ ПвСКв պառկել
ավաղի վրա։ 2 . դրված լինել, ընկած
լինել, գտնվել։ КНИГЭ ЛвЖИТ
на парте գիրքը նստարանի վրա կ։
ЛЕЖАЧИЙ, -ая, -ее պառկած, В лежачем
положении պառկած վիճա-
կում ։
ЛЕ’ЗВИЕ, -ИЯ սայր, բերան (կտրող
գործիքի),
ЛЕЗТЬ, -зу, -зешь, -зут, несов. ?. на
что? куда? մագլցել, մագլցելով բարձրանալ,
Лезть на дерево ծառը բարձրանալ,
2, во что? куда? մտնել, սողոսկեի
խցկվել։ ЛеЗТЬ В ВОДУ շռւրը
մտնել։
ЛЕ’ЙКА, -И 1. ցնցուղ, չրցան։ 2. ձա-
գար ։
ЛЕКА’РСТВО, -а դեղ։ Лекарство от
ГОЛОВНОЙ боли գլխացավի դեղ։
ЛЕ’КСИКА, -и բառապաշար։ Лексика
Пушкина Պուշկինի բաոապաշարը։
ЛЕКСИКОГРА’ФИЯ, -ИИ բառարա֊
նա գրություն։
ЛЕ’КТОР, -а դասախոս։ Лектор университета
համալսարանի դա սա խո и t
ЛЕ’КЦМЯ, ~ИЙ դասս/խո սություն։ Чи-
тать лекции դա սա խո սո Փյուններ
կարդալ։

Л ЕЛЕ’ЯТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют, несов.
кого? что? փայփայեի տածեր Лелеять
ребёнка երեխային փայփայեր
Лелеять надежду հայս տածեր
ЛЕН, ЛЬНа վուշ, կտավատ։
ЛЕНИВЫЙ, -ЭЯ, -Ое ծույլ, ալարկոտ։
ЛЕ’НИНСКИЙ, -ая, -ое լենինյան, По
ленинскому пути լենինյան ուղիով։
ЛЕНИТЬСЯ, ленюсь, ленишься, лё-
НЯТСЯ, НеСОв. ծուլանալ, ծուլություն
անեք, ալարեր
ЛЕ’НТА, -Ы Ժապավեն։
ЛЕНТЯ Й, -ЯЯ ծույլ (տղամարդ)։
ЛЕНТЯ’ЙКА, -И ծույլ (կին),
ЛЕНЬ, -НИ ծուլություն, ալարկո տոլ*
թյուն։
ЛЕПЕСТО’К, -тка պսակաթերթ, ծաղկաթերթ
։
ЛЕ’ПЕТ, -а թոթովանք։
ЛЕПЁ’ШКА, -И բլիթ։
ЛЕПИ’ТЬ, леплю, лепишь, лёпят,
несов. 1. кого? что? из чего? ծեփել,
ծեփագործել, ծեփակերտեր ЛеПИТЬ
бюст ИЗ ГЛИНЫ կավից կիսանդրի ծեփեր
2. что? (приклеивать) կպցնել,
փակցներ II сов. К 1 знач. вылепить,
-плю, -пишь, -пят и слепить, слеплю,
слепишь, слепят.
ЛЕ’ПТА, -ы (вклад) լումա, Внести
СВОЮ лепту իր լուման մտցներ
ЛЕС, -3 1՛ անտառ։ 2. անտառանյութ,
փայտանյութ։
1. ЛЕСА’, -ы (и леса, -ы) կարթաթել,
2. ЛЕСА’, -6в փայտամած, լաստակ,
ЛЕСИСТЫЙ, -ЭЯ, -Ое անտառոտ, անտառապատ,
անտառաշատ։
ЛЕСНИ К, -а ան տ առա պահ։
ЛЕСНИЧИЙ, -его անտառապետ։
ЛЕСНО’Й, -ЭЯ, -бе անտառի, անտառային
։
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЕ, -ИЯ անտառա-
տնկում։
ЛЕСОПИ’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое փայտասղոցման
։ Лесопильный завод փայ-
տաս ղոցման գործարան։
ЛЕСОРУ’Б, -а անտառահատք
ЛЕ’СТНИЦА, -Ы սանդուղք։
ЛЕСТЬ, -ТЙ շո ղոքորթո ւթյո ւն է
ЛЕТА’, лет 1. (возраст, года) տարիք,
հասակ։ ЧеЛОВеК В Летах տարիքավոր
մարդ։ 2, (годы) տարիներ, ЧереЗ
несколько лет մի քանի տարի Հետո։
ЛЕТА’ТЬ, -аю, -аешь, -йют, несов.
(лететь) թռչեր Летят перелётные
ПТИЦЫ թռչում են չվող թռչունները։
ЛЕТЕ’ТЬ, лечу, летишь, летят, несов.
1. (летать) թռչեր Лететь на самолёте
ինքնաթիռով թռչել։ 2, (МЧЭТЬСЯ)
8 671
սլանար Лететь стрелой նետի պեա
սլանար
ЛЕТНИЙ, -ЯЯ, -ее ամառվա, ամառաա
յին։ Летние каникулы ամառային
արձակուրդներ։
ЛЁТНЫЙ, -ая, ~ое 1* թռԻւքային> թչ՚ռ*
չելու, թռի չքահարմար։ ЛёТНаЯ ՈՕ«
ГОДЭ թռի չքահարմար եղանակ։ 2, օդա*
չվական։ ЛёТНЭЯ ШКОЛЭ օդաչվական
դպրոց։
JIE’TO, -а ամառ։
ЛЕ’ТОМ ամռանը, ամառը։
ЛЕТОПИСЬ, -СИ տարեգրություն։
ЛЕТУ’ ЧИЙ, -ая, -ее թռչող։ 2. (мимолётный)
թռուցիկ։ ЛвТучев Соб-
раНИе թռուցիկ ժողով։ 3. ցնդող է
ցնդական։ ЛеТуЧИО МЭСЛЭ ցնդական
յուղեր։
ЛЁТЧИК, «Յ օդաչու։
ЛЕЧЕБНЫЙ, -ая, -ое բուժական,
բուժիչ. Лечебная гимнастика բուժական
մարմնամարզություն։
Л ЕЧЕ’НИЕ, -ИЯ բուժում, բժշկում,
բժշկություն։
ЛЕЧИ’ТЬ, лечу, лёчишь, лёчат, несоь,
кого? что? от чего? чем? բուժել,
բժշկեր Лечить больного հիվանդին
բուժեր
ЛЕЧИ’ТЬСЯ, лечусь, лечишься, лечатся,
несов. у кого? от чего? чем0
բուժվել, բժշկվեր
ЛЕЧЬ, лйгу, ляжешь, лйгут, сов. на
что? куда? պառկել, || несов. ложиться,
-жусь, -жйшься, -жатся.
ЛЖЕЦ, -а (лгун) ստախոս, սուս II».
սան։
лжи’вый, -ая, -ое սուտ, կեղծ։ Лжи-
вое заявление կեղծ հայտարար;
թյուն։
ЛИ (и ль) արդյոք։ ПрИДвШЬ ЛИ ТЫ9 արդյոք
դու կգա ս։
ЛИ’БО (или) կամ։ Либо сегодня, либо
завтра կամ այսօրյ կամ վաղր։
ЛИ՛ ВЕНЬ, -ВНЯ հորդ անձրև, տարափ։
ЛИЗАТЬ, лижу, лйжешь, лйжут,
несов. кого? что? լիզել,
ЛИКВИДА’ЦИЯ, -ИИ լուծարք, վերա-
ցում։ Ликвидация неграмотности
անգրագիտության վերացում։
ЛИКВИДИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-руют, сов. и несов. что? լուծարքի
ենթարկեի վերացնել։ ЛнКВИДИрО-
вать недостатки թերությունների վերացներ
ЛИКОВА’НИЕ, -ИЯ ցնծություն, Հըրճ-
վանք։
ЛИКОВА’ТЬ, -кую, -куешь, -куш,
несов- ցնձալ, հրճվել.

ЛИЛИПУ Т, -а {карлик) ւիլիպուտ, գա.
ճաճ, թզուկ։
ЛИЛИЯ, -ИИ շուշանt
ЛИЛО’вый, -2Я, -Ое рщд մանուշա֊
կա գույն։
ЛИМО’Н, -a լիմոն, կիտրոն։ 2. կիտ-
րոնածառ, լիմոնի ծառէ
Л ИМО’ННЫЙ, -ая, -ое լիմոնի, կիտ-
րոնի։
ЛИНГВИ’СТ, -а (языковед) լեզվաքան։
ЛИНР’ЙКА, -и 1- տող։ Писать ло линейкам
տողերով գրեր 2. քանոն։
Деревянная линейка փայտե քանոն
։ 3. տողան, ПжШврСКИЙ ОТрЯД
построился В линейку պիոներական
ջոկատը տողանի կանգնեց։
ЛИНЕ’ЙНЫЙ, -ая, -ое գծային,
ЛИ’НЗА, -Ы ոսպնյակ, տեսապակի։
ЛИ’НИЯ, -ИИ գիծ։ Провести линию
գիծ քաշել։
ЛИНКОР, -а գծանավ։
ЛИНО’ВАНЫЙ, -ая, -ое գծավոր,
տողավոր, գծած, տողած։ ЛиНО-
ваная бумага տողած թուղթ։
Л ИНОВА’ТЬ, -ную, -ну ешь, -нуют,
несов. что? գծել, տողեր || сов. налиновать,
-ную, -нуешь, -нуют.
ЛИНЯ’ТЬ, -яет, -яют, несов. 1- (выцветать)
խունանալ, գույնը գցեր
Эта ткань линяет այս գործվածքը
խունանում Է։ 2. փետրաթա փ լինել,
մազաթ ափ լինել, բուրգը թողներ
Кошки летом ЛИНЯЮТ ամռանը կատուները
մազաթ ա փ են լինում։ || СОв.
к 1 внач. полинять, -яет, -яют, и ко
2 энач. вылинять, -яет, -яют.
ЛИ’ПА, -Ы լորի, լորենի, թմրի։
ЛИ’ПКИЙ, -ая, -ое կպչուն, մածուցիկ։
ЛИПНУТЬ, -нет, -нут, несов. к кому?
к чему? (прилипать) Կպչեր Мокрая
рубашка липнет к телу թաց շապիկը
կպչում Է մարմնին։
ЛИ’РИКА, -И քնարերգություն, լիրիկա։
ЛИРИ’ЧЕСКИЙ, -ЭЯ, -Oe քնարերգական,
քնարական, լիրիկական։ Ли-
рическая ПОЭЗИЯ քնարերգական բանաստեղծություն
։ Лирические пес-
НИ քնարական երգեր։
ЛИСА’, -ы (лисица) աղվես,
ЛИСЁНОК) -ика աղվեսի ձագ, աղվեսի
ճուտ։
ЛИ’СИЙ, -СЬЯ, -сье աղվեսի, ա ղվե Նային
։ Лисий мех աղվեսի մորթի։
ЛИСИ ‘ЦА, -Ы (лиса) աղվես։
1. ЛИСТ, -а տերև. Листья дерева ծառի
տեր ևներ։
2. ЛИСТ, -Й թերթ։ Лист бумаги մի թկթ
Քուղթ։
ЛИСТВА’, -Ы սա ղարթ յ տերևներ։
ЛИ СТВЕННЫЙ, -ая, *ое տերևավորt
սաղարթավոր* Лиственный лес սա֊
ղարթ ավոյւ անտառ։
ЛИСТОВКА, -И թռուցիկ։ ПерВОМЭЙ-
ские ЛИСТОВКИ մայիսմեկյան թռուցիկներ
։
ЛИСТОПА’Д, -а տե թևաթափ։
Л ИТЕРА’ТОР, -а {писатель, публицист)
գրականագետ, գրող։
ЛИТЕРАТУ’РА, -Ы գրականություն։
Художественная литература գեղարվեստական
գրականություն։
Л ИТЕРАТУ’РН ЫЙ, -ая, ое գրական ։
Литературная критика գրական քըն*
նադատություն։ Литературный язык
գրական լեզու։ Литературный Кру-
ЖОК գրական խմբակ։
ЛИТ ЕРАТУРО В Е’Д, -а գրականագետ։
1. ЛИТЬ, лью, льёшь, льют, несов. что?
լցնել, ածել (հեղուկը)։ ЛИТЬ ВОДу
ջուր լցնել, ջուր ածել։
2. ЛИТЬ, лью, льёшь, льют, несов. что?
ձուլել, թափեր
ЛИТЬСЯ, льётся, льются, несов. թափվել,
Հոսել։
ЛИФТ, -а վերելակ։
Л ИХОРА’ДКА, -и տենղ, ջերմ,
Л ИХОРА’ДОЧНО տենդորեն, տենդա-
գ ի ն ։ . , ЛИХОРА ДОЧНЫЙ, -an, -ое տենդային,
տենդոտ։ С ЛИХОраДОЧНОЙ ПОСПеШ-
НОСТЬЮ տենդային շտապողականությամբ
։
Л ИЦЕМЕ’РИЕ, -ИЯ կեղծավորություն,
երկերե սանիություն։
Л ИЦЕМЕ’РИТЬ, -рю, РИШЬ, -рят,
НеСОв. կեղծավորություն անել, երկերեսանիություն
անել։
ЛИЦЕМЕ’РНЫЙ, -ая, -ое (двулич-
НЫЙ) կեղծավոր, երկերե սանի։
ЛИЦО’, -а 1. դեմք, երես։ Знакомое
лицо ծանոթ դեմք։ Встретиться лицом
К лицу երես առ երես հանդի պել։
2* (личность) անձ, անձնավորություն
։
ЛИЧИ’НКА, -И թրթուր։
Л И Ч Н О անձամբ, անձնապես4
ЛИ’ЧНОСТЬ, -ТИ անձնավորություն ,
անձյ դեմքt
ЛИЧНЫЙ, ֊ая, -ое անձնական, անհատ
ա կան։ Личная собственность
անձնական օեփականոլթյռլն։ ЛиЧНОв
местоимение անձնական դերանուն>
Личное дело անհատական գ-ործ,
ЛИША’ТЬ см* лишйть.
ЛИШАТЬСЯ см. лишиться.
ЛИШЕ’НИЕ, ՝ия >• ■զրկ»^, զրկելր՛
Лишение свободы ազատազրկում։

շ. զրկանք, Терпеть лишения զըր-
կանքներ կրել։
ЛИШИ’ТЬ, -шу, -шйшь, -шат, сов.
кого? чего? ղրկել, Лишить возможности
ЧТО-ЛИбО ДеЛаТЬ մի բան աներ/։լ
հն ար ա վոր ութ (Ո էնիւյ ղրկելէ || НеСОв.
лишать, -аю, -аешь, -агот.
ЛИШИТЬСЯ, шусь, -шйшъся, -шатся,
сов. кого? чего? (потерять) զրկվեւ՝
ЛИШИТЬСЯ родителей ծնողներից
զրկվեբ Ц несов. лишаться, -аюсь,
-аешься, -аются.
ЛИ’ШНИЙ, -ЯЯ, -ее է. ավելի, ավելորդ։
Лишние деньги ավելորդ փողէ 2. (нс-
нужный, бесполезный) ավելորդ, ան.
տեղի, անպետք, զուր։ ЛиШНйе
раСХОДЫ անտւեզի ծախսեր, ավելորդ
ծախս՛եր։ Лишние вещи անպետք
իրեր։
ЛИШЬ г֊ (тояыго) միա։ն, Отсутствует
ЛИШЬ одита մի այն մեկն Է բացակայում,
2. (едва) հազիվ, հենց ո՛ր,
ЛОБ, лба> на лбу ճակատ,
ЛОБОВО’Й, -ая, -ое ճակատի, ճակա-
տա չին t
ЛОВИТЬу ловлю, ловишь, ловят, не՝
сов. кого? что? 1+ բռնել։ ЛОВИТЬ
МЯЧ գնդակը բռնել։ 2* բռնել, որսալ։
Ловить рыбу ձուկ բռնել, ձուկ որսալ։
Н сов: поймать, -аю, -аешь, -ают.
ловкий, -ЭЯ , -06 ճարպիկ, ճար տար։
Л0′ вля, -ЛИ որսալը, որս։
ЛОВУ’ШКА, -и (западня) թակարդ,
ծուղակ, Расставить ловушки թա.
կարդներ դնելt
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое լո֊
գարիթմական։ Логарифмическая линейка
լոգարիթմական քանոն։
ЛОТИ КА, -И տրամաբանություն։
ЛОГИ ЧНО տրամաբանորեն։
ЛОГИ’ЧНЫЙ, -ая, -ое տրամաբանական,
Логичный ответ տրամաբա-
նական պատասխան։
ЛОГОВИЩЕ, -а ) ք
ЛО’ГОВО, а / ‘ո’ բռւյԽ
Л O’Д КА, -И նավակ, մակույկ։ ПОДВОД-
ная лодка սուզանավ։
ЛО’ДОЧНИК| «3 նավակավար, մակույկ
ավար։
ЛО’ДЫРЬ, -ря (лентяй, бездельник)
դատարկապորտ, անբան, լոդր։
ЛО’ЖА, -И օթյակ։
ЛОЖй’ТЬСЯ см. лечь.
ЛО’ЖКА, -и գղալ, СтОЛОВаЯ Л0ЖКЭ
ճաշի (հացի, սեղանի) գդալ,
ЛО’ЖНО կեղծ, սխալ կերպով, ЛОЖНО
истолковать սխալ մեկնաբանել։
ЛО’ЖНЫЙ, -ЙЯ, -Ое սուտ, սխալ, կեղծ.
Ложные СЛУХИ սուտ լուրերւ ЛОЖНЫЙ
шаг սխալ քայլ։ Ложная скромность
կեղծ համեստություն,
ложь, ЛЖИ սուտ, ստություն։
Л03А’, -ы վազ, որթ։ Виноградная
лоза խա ղողի որթ է
ЛОЗУНГ, -а նշանաբան, լոզունգ։
ЛО’КОН, -а խոպոպ, խոպոպիկ։ локоть, -КТЯ արմունկ։
1, Л0Л1* -а լինդ, նիգ,
2. ЛОМ, ■Յ կտորտանք, ջարդոն. Метай»
ЛИЧеСКИЙ ЛОМ մետաղի ջարդոն,
ЛОМАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов.
что? կոտրել, ջարդել։ Ц СОв. СЛОМИТЬ,
-ак>, -аешь, -ают.
ЛОМАТЬСЯ, -ается, -акугся, несов.
կոտրվել, ջարդվել։ || СОв. СЛОМИТЬСЯ,
-ается, -аются.
ЛОМКА, -И կոտրո՛ւմ, ջարդում։
2t բեկում։ Ломка характера բնա֊
վորութ յան բեկում։
ЛО’МКИЙ, -ая, -ое դյուրաբեկ, բեկուն,
հեշտ կոտրվող։
ЛОМО ТЬ, ломтя (и ломоть, ломтя)
կտոր, պատառ (հացի, կարկանդակի
և այլն)։ Ломоть хлеба Հացի պա —
տ առ։
ЛОПАТА, -ЬГ թի, բահ։
ЛОПАТКА, -И թիակ,
ЛО’ПАТЬСЯ СМ. лопнуть.
ЛОПНУТЬ, -нет, -нут, СОв. պայթել,
տրաքվել, ճաքել։ || НвСОв. лбпаТЬСЯ,
-ается, -аются.
ЛОСКУ Т, -а կտոր (գործվածքի, կաշվի
և այլն)։
ЛОТЕРЕ’Я, -ей վիճակախաղ։ Денежновещевая
лотерея դրամա֊իբային վի֊
ճակա խ ա ղ։
ЛОХМАТЫЙ, -ая, -ое ւ^յիրչոտ, բըր֊
գոտ։ Лохматый пёс փրչոտ շուն։
2* խավոտ։
лохмотья, -тьев ցնցոտիներ, քըր.
շեր։
ЛО ШАДЬ, -ДИ ձի։
ЛУГ, -а, о луге, на лугу, в лугу, по
лугу մարգագետին, АлЬПИЙСКИв Луга
ալպյան մարգագետիններ,
ЛУДИТЬ, лужу, лудишь, лудят, несов.
что? Կլայեկել, || сов. вылудить, -ужу,
-удишь, -удят и полудить, -ужу,
-удишь, -удят.
ЛУ’ЖА, -И ջրափոս։
ЛУЖА ЙКА, -и փոքր մարդագետին,
բացատէ
ք. ЛУК, -а (*у) սոխ, Зелёный лук
կանաչ ипխէ
2. ЛУК, -а աղեղ (զենք)։
ЛУКА’ВО (хитро, коварно) խորաման.
կորեն, նենգաբար։

ЛУКА’ВЫЙ, -ая, -ое (хитрый, ковар-
НЫЙ) խորամանկ, նենգ, նենգամիտէ
ЛУНА’, -Ы լուսին, լուսնյակ։
лунный, -аЯ, ‘Ое լուսնի, լուսնյակ,
լուսնկա։ ЛуННаЯ НОЧЬ լուսնկա գիշեր,
լուսն լակ գիշեր։
ЛУПА, -Ы խոշորացույց։
ЛУПИ’ТЬ, луплю, лупишь, лупят,
несов. что? Կլպել, կձպել, կեղևը հա.
նել, ЛуПИГЬ ЯЙЦО ձոլն կճպել || СОв.
облупйть, -уплю, -упишь, -упят.
ЛУПИ’ТЬСЯ, лупится, лупятся, не-
сов. U (шелушиться) պլոկվել։ թեփը
տար После загара кожа лупится
ար ևայրուկից հետո կաշին պլոկվում
Է։ 2. թավէվել, պոկ գալ։ Штука-
турка лупится սվաղը թափվում Է։
|| сов. облупиться, -упится, -упятся.
ЛУЧ, -а ճառագայթ, շող։
ЛУЧЕВО’Й, -ая, -бе ճառագայթային,
ճառագաւթի։
ЛУЧШИЙ, -ая, -ее 1* ամենալավ։
.2, ավելի լտվ։ лыжи, ЛЫЖ դահուկներ։
ЛЫ’ЖНИК, -а դահուկավոր։
ЛЫ’ЖНИЦА, -Ы դահուկավոր (կին),
ЛЫСЕ’ТЬ, -ёю, -ёешь, -ёют, несов.
ճաղատանալ։ Ц СОв. облысёть, -ёю,
-ёешь, -ёют.
ЛЫСИНА, -Ы ճաղատություն, ճաղատ։
ЛЫСЫЙ, -ая, -ое ճաղատ։ ЛыСЭЯ Г0-
лова ճաղատ գլուխ։
ЛЬВЁНОК, -нка առյուծի ձագ, կորյուն։
ЛЬВИ’НЫЙ, -ая, -ое առյուծի, առյու —
ծային։
ЛЬВИЦА, -Ы Էգ առյուծ։
ЛЬГО’ТА, -Ы արտոնություն։
льготный, -ая, -ое արտոնյալ։ На
ЛЬГОТНЫХ условиях արտոնյալ պայ-
մ աններով։
ЛЬДИ?НА, -Ы մեծ սառցակտոր, մեծ
սառցաբեկոր, սառցա գունդ։
льняной, -ая, -ое Վս ա 1 վուշի, կտավատի
։ Льняное поле վ/՚լշի դաշտ։
ЛЬСТЕ’Ц, -а շողոքորթ, քծնող (մարդ)։
ЛЬСТИ’ ВЫЙ, -ая, -ое շողոքորթ։
Льстивый человек շողոքորթ մարգ։
ЛЬСТИТЬ, лыцу, льстишь, льстят,
несов. кому? чему? շողոքորթել, քըծ-
նել։ || СОв. ПОЛЬСТИТЬ, -ЛЫЦу,
-льстйшь, -льстят.
ЛЮБЕ’3H0 (приветливо) սիրալիր կեր-
պո մ t
ЛЮБЕ’ЗНЫЙ, -ая, -ое սիրալիր։ Лю-
безный приём սիր՚սլիր ընդունելություն
։
ЛЮБИ’МЕЦ, -мца սիրելի, սիրած,
սիրված (մարդ)։ ЛюбИМеЦ ПубЛИКИ
հասարակության սիրելին։
ЛЮБИ’МЫЙ, -ЭЯ, -ое սիրելի, սիրած,
սիրված։ Любимые мелодии սիրված
մեղեդիներ։ Мои любимые ЦЕв!Ы
իմ սիրած ծա զիկները։
ЛЮБИ’ТЕЛЬ, -ЛЯ սիրող, սիրահար։
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое սիրող-
ների, սիրողական։ Любительский
спектакль սիրողների ներկայացում։
ЛЮБИ’ТЬ, люблю, любишь, любят,
несов. кого? что? սիրել < Любить
свой народ Իր Ժողովուրդը սիրել։
ЛЮБОВА’ТЬСЯ, -буюсь, -буешься,
-буются, несов. кем? чем? հաճույքով
նայել, հիացմունքով դիտել, հիանալ,
սքանչանալ։ ЛюбОВЭГЬСЯ Природой
բնությամբ հիանալ։ || СОв. ПОЛЮба-
ваться, -буюсь, -буешься, -буются.
ЛЮБО’ВЬ, -бвй սեր։ Любовь к родине
հայրենիքի սեր։ С Любовью սիրով։
ЛЮБОЗНА’ТЕЛЬНОСТЬ, -ти հաՐՅա.
սիրոլթ յուն։
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (пытливый)
հարдա սեր, քննախույզ։
ЛЮБОЙ, -ая, -бе ամեն մի, յուրա.
քան չյուր։
ЛЮБОПЫ’ТНЫЙ, -ая, -oe J. հետ ա-
քրքրվո ՛Է, հետաքրքրաոեր։ ЛюбОПЫТ-
НЫЙ мальчик հետաքրքրվող տղաէ
2. (интересный, занимательный) հե֊
տաքրքրական։ Любопытный случай
հետաքրքրական դեպք։
ЛЮБОПЫТСТВО, -а հե տաքրքրու֊
թյուն։
ЛЮДИ» людей, к людям, с людьми,
О ЛЮДЯХ մարդիկ։ ЛЮДИ ДОбрОЙ ВОЛИ
բարի կամքի տեր մարդիկ։
ЛЮ’ДНЫЙ, -ая, -oe 1. (многолюдный)
մարդաշատ, բազմամարդ։ ЛЮДНЫЙ
Город բազմամարդ քաղաք։ 2, բանուկt
Людная улица բանուկ փողոց։
Л КУЛЬКА, -И (колыбель) օրորոց։
ЛЮ’СТРА, -ы շահ. Хрустальная люстра
բյուրեղապակյա շահ։
ЛЮ’ТЫЙ, -ая, -ое (свирепый жестокий,
беспощадный) դաժան, արյունարբու,
վայրագ, կատաղի, անողոքէ
Лютый зверь արյունարբու գազան։
Лютый враг անողոք թշնամի։
ЛЯГУ’ШКА, -и գորտ։
ЛЯ’ЖКА, -И (бедро) ազդր։
ЛЯЗГ, -а զրնգոց, շա չյունէ
ЛЯ’ЭДКА, -и ձգափոկ։

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика