дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 16. ՄԵՐԺՈՒՄ REFUSAL րիֆյոսզըլ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 16. ՄԵՐԺՈՒՄ REFUSAL րիֆյոսզըլ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

16. ՄԵՐԺՈՒՄ  REFUSAL րիֆյոսզըլ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 16. ՄԵՐԺՈՒՄ REFUSAL րիֆյոսզըլ ( էջ 42-43).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

16. ՄԵՐԺՈՒՄ  REFUSAL րիֆյոսզըլ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Ոչ:
Ո չ, շնորհակալություն:
Ես չեմ կարող:
Ոչ, ցավոք, ես չեմ կարող:
 NO.
No, thank you.
I can’t.
No, I cannot, I am sorry.
 նոու
նոու, թանք յու:
այ քանթ
նոու, այ քանոթ, այ ըմ սորի
 Ես համաձայն չեմ:
Բոլորովին էլ այդպես չէ:
Երբեք:
Ոչ մի դեպքում:
 I don’t agree (with you).
Nothing of the kind.
Never.
By no means.
 այ դոունթ ըգրի: (ուիդ յու:)
նաթինգ ըվ դը քայնդ
նեվը
բայ նոու մխնզ
 Ոչ մի դեպքում:
Ընդհակառակը:
Ես հրաժարվում եմ:
Դուք սխալվում եք:
 By no means.
On the contrary!
I don’t want to.
You are mistaken.
 բայ նոու մխնզ
օն դը քոնթրըրի
այ դոունթ ուոնթ թու
յու: ա: միսթէյքըն
 Ցավում եմ, բայց այդպիսի գնի դեպքում
մենք չենք կարող պայմանագիր
Կնքել:
Ցավում եմ, բայց ես չեմ կարող համաձայնվել
ձեր պայմանների հետ:
 I’m sorry to say we cannot sign
a contract with your company at
this price.
I’m sorry, but I can’t agree to your
terms.
 այըմ սորի թը սէյ ուի: քանոթ
սայն ը քոնթրաքթ ուիդ յո:
քամվւընի ըթ դիս Փրայս
այըմ սորի, բըթ այ քանթ ըգրի:
թու յո: թը:մզ
 Դժբախտաբար, մենք չենք կարող
ապրանքն ուղարկել մինչև տարվա
վերջը:
Մեր ապրանքի գինը հարմար չեք
գտնում: Այն մի քիչ բարձր Է:
 Unfortunately we shan’t be able
to deMver them until the end of
the year.
Don’t you find the price for our
goods attractive?
 ւսնֆո:չընթլխ ուի: շանթ բի էյբըլ
թը դիլիվը դեմ անթիլ դի էնդ ըվ
դը յը:
դոունթ յու: ֆայնդ դը փրայս ֆոր
աուը գուդզ ըթրաքթիվ
 երեք տոկոսից ավել զեղչ չենք կարող
տալ, քանի որ այս զիջումով մեզ
համար շատ փոքր եկամուտ է մնում:
 We can’t give more than a 3%
discount as this concession
leaves only a very small profit for
ourselves:
 ուի: քանթ գիվ մո: դան ը թրի:
փը:սը:Նթ դիսքաունթ ազ դիս
քընսեշըն լի:վզ օունլի ը վերի սմո:լ
փրոֆիթ ֆոր աուըսելվզ
 Այդ մասին խոսք անգամ չի կարող
լինել:
Դրանից բան չի ստացվի:
էս նույն կարծիքին չեմ:
Ինչպես գիտեք, ճաշակին ընկեր չկա:
 It’s out of question.
That won’t work.
I differ from you.
You know, tastes differ.
 իթս աութ ըվ քուէսչըն
դաթ ուոունթ ուը:ք
այ դիֆը ֆրոմ յու:
յու: Նոու, թէյսթս դիֆը

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика