дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՆԵՐ: PRICES.
Реклама

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԳՆԵՐ: PRICES.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԳՆԵՐ:    PRICES. փրայսիզ:

 

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ԳՆԵՐ: PRICES. փրայսիզ: (էջ 147-154).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԳՆԵՐ:    PRICES. փրայսիզ:

 Ներեցեք, բայց ձեր գները փոքր-ինչ
բարձր են:
 I’m afraid your prices are
somewhat high.
 այըմ ըֆրէյդ յո: փըայսիզ ա:
սամուոթ հայ
 Ես կուզենայի իմանալ ձեր ամենացածր
գինը:
Սրանք մեր ամենահարմար գներն են:
Մեր գները մեր մրցակիցների գներից
բարձր չեն:
Մեր բոլոր գնորդները մեր նշանակած
գներն ընդունելի են համարում:
Նրանք կարծում են, որ գինը միանգամայն
մրցակցական է:
Ինչպիսի՞ն են ցորենի Ներկա գները:
Կարծում եմ, մենք միանգամայն ընդունելի
գին ենք նշանակել:
Ինչպիսի՞ գներն եք ընդունելի համարում:
Ձեր գները կարող եք իջեցնել 10
տոկոսով:
Մենք կարող ենք 3 տոկոսի զեղչ
տալ, քանի որ ցանկանում ենք գործնական
կապեր հաստատել ձեր ֆիրմայի
հետ:
Մեր գինը համաշխարհային գնից
բարձր չէ:
 We’d like hear your lowest prices.
We are quoting our best prices.
Our prices are not higher than the
prices our competitors quote.
All our buyers find our prices
reasonable.
They consider the price quite
competitive.
What are the current prices for
wheat?
I think we’ve quoted quite
reasonable prices.
What prices would you call
reasonable?
Can you reduce your prices by 10
per cent?
We could give a 3% discount as
we wish to establish business
contacts with your firm.
Our price isn’t higher than the
world price.
 ուիըդ լայք թը հիը յո: լոուըսթ
փրայսիզ
ուի ա: քվոութին աուը բեսթ փրայսիզ
աուը փրայսիզ ա: նոթ հայը դան դը
փրայսիզ աուը քըմփեթիթըրզ քվոութ
օ:լ աուը բայըրզ ֆայնդ աուը
Փրայսիզ րխզընըբըլ
դէյ քընսիդը դը փրսւյս քվայթ
քըմՓեթիթիվ
ուոթ ա: դը քարընթ փրայսիզ ֆո:
ուխթ
այ թինք ուիըվ քվոունթիդ քվայթ
րխզընըբըլ փրայսիզ
ուոթ փրայսիզ վուդ յու քոլ
րխզընըբըլ
քան յու րիդյուս յո: փրայզիս բայ
թեն փը:սը:նթ
ուի քոլդ գիվ ը թըրի փը:սը:նթ
դիսքաունթ ազ ուի ուիշ թու
իսթաբլիշ բիզնիս քոնթաքթս ուիդ
յո: ֆը:մ
աուը փրայս իզընթ հայը դան դը
ուը:լդ փրայս .
 Կհամաձայնվե՜՛ք իջեցնել գինը, եթե
ավելացնենք պատվերը:
Այս հաստոցների գները կիջնեն, քանի
որ դրանք պահանջարկ չունեն
համաշխարհային շուկայում:
Այս տեսակի սարքավորման գները
բարձրանում են:
Եթե դուք ևս 10 հաստոց պատվիրեք,
մենք ձեզ զեղչ կտանք:
Մենք չենք կարող համաձայնվել ձեր
գների հետ:
Այս ապրանքի համաշխարհային
գներն աճում են:
Եթե ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի
համաշխարհային շուկայում, ապա
դրա գինը բարձրանում է:
Այդ ժամանակաշրջանում գները հակում
՜ունեին բարձրանալու:
Ես առաջարկում եմ նորից քննարկել
գների հարցը:
Վերջին մի քանի տարում գները երկու
տոկոսով բարձրացել են:
 Would you agree to reduce your
price if we increase the order?
Prices for these machine-tools
will go down as they are not in
demand on the world market.
Prices for this type of equipment
are going up.
We would grant you a discount, if
you order more than 10
machine-tools.
We can’t agree to your price.
The world prices for these goods
are increasing.
If the goods are in great demand
on the world market prices for
them go up.
The prices tended to rise in that
period.
I suggest that we should renegotiate
the prices.
Prices have risen by 2% in the
past few years.
 վուդ յու ըգրի: թը րիդյուս յո:
փրայս իֆ վի ինքրխզ դի օ:դը
փրայսիզ ֆո: դխզ մըշին-թու:լզ ուիլ
գոու դաուն ազ դէյ ա: նոթ ին
դիմանդ օն դը ուը:լդ մա:քիթ
փրայսիզ ֆո: դիս թայփ ըվ
իքվիփմընթ ա: գոուինգ ափ
ուի վուդ գրանթ յու ը դիսքաունթ
իֆ յու օ:դը մո: դան թեն մըշին-
թոլ :լզ
ուի քանթ ըգրի: թու յո: փրայս
դը ուը:լդ փրայսիզ ֆո: դխզ գուդզ
ա:ր ինքրխզին
իֆ դը գուդզ ա: ին գրէյթ դիմանդ
օն դը ուը:լդ մա:քիթ փրայսիզ ֆո:
դեմ գոու ափ
դը փրայսիզ թենդիդ թը րայզ ին
դաթ փիըրիըդ
այ սըջեսթ դաթ ուի շուդ
րինիգոուշիէյթ դը փրայսիզ
փրայսիզ հավ րիզըն բայ թու:
փը:սը:նթ ին դը փասթ ֆյու յըրզ
 Գնի հարցը լուծվելուց հետո քննարկումը
հարթ բնույթ ստացավ:
Եթե դուք համեմատեք մեր գները ու-
րիշ ֆիրմաների գների հետ, ապա
կտեսնեք, որ դրանք ավելի ցածր են:
Մի՞շտ են գնորդները ձեր գները ընդունելի
համարում:
Սովորաբար, ինչպե՞ս եք վարվում,
երբ գնորդները չեն ընդունում ձեր
գները:
Փորձնական պատվերների համար
մենք սովորաբար զեղչ ենք տալիս
պատվիրատուներին:
Վերջնական գինը կախված կլինի
ապրանքի քանակից:
Մեր մեքենաների գները հենց Նոր են
վերանայվել:
Ահա մեր նոր գնացուցակը:
Գները զգալիորեն բարձրացել են:
Գին
Շուկայական գին
 Since the price problem was
settled the discussion became
smooth.
If you compare our prices with
the prices of other firms you will
find that they are lower.
Do the Buyers always find your
prices reasonable?
What do you usually do if the
Buyers don’t want to accept your
prices?
We usually give, a discount to
customers for trial orders.
The final price will depend on the
number of the goods.
The prices for our machines have
just been revised.
Here is our new price-list.
The prices have increased
considerably,
price, worth, cost
market price
 սինս դը փրայս փրոբլըմ ուոզ սեթլդ
դը դիսքաշըն բիքէյմ սմու:դ
իֆ յու քըմփէը աուը փրայսիզ ուիդ
դը փրայսիզ ըվ ադը ֆը:մզ յու
ուիլ ֆայնդ դաթ դէյ ա: լոուը
դու դը բայըրզ օլվէյզ ֆայնդ յո:
փրայսիզ րխզըՆըրըլ
ուոթ դու յու յուժուըլի դու իֆ դը
բայըրզ դոունթ ուոնթ թու ըքսեփթ
յո: փրայսիզ
ուի յուժուըլի գիվ ը դիսքաունթ թը
քասթըմըրզ ֆո: թրայըլ օ:դըրզ
դը ֆայնըլ փրայս ուիլ դիփենդ օն
դը նամբըր ըվ դը գուդզ
դը փրայսիզ ֆոր աուը մըշինզ
հավ ջասթ բխն րիվայզդ
հիըր իզ աուը նյու փրայս լիսթ
դը փրայսիզ հավ ինքրխզդ
քընսիդըրըբլի
փրայս, ուը:դ, քոսթ
մա:քիթ փրայս
 հաստատուն գներ
… գնով
բարձր գնով
գինն ընկնել
գինը բարձրանալ
գների բարձրացում
գների իջեցում
գների տատանում
ապրանքին գին դնել
գինն իջեցնել
ընդունելի գներ
մրցակցական գներ
համաշխարհային գներ
էժանացնել
էժանանալ
էժանություն
էժանագին
էժանացում
թանկանալ
թանկացում
թանկ
թանկ գնով
 fixed / stable prices
at the price (of); costing
at a high price
go down (in price)
go up in price
rise in prices
fall in prices; price cut
instability of prices
to quote a price
to reduce the price
acceptable / reasonable prices
competitive prices
world prices
reduce the price (of)
fall in price, cheapen, become
cheaper
cheapness (of), low prices (for)
cheap, low
reduction of prices
rise in price
rise in the price(s)
dear, expensive
at a high price
 ֆիքսթ / սթէյբըլ փրայսիզ
ըթ դը փրայս (ըվ); քոսթին
ըթ ը հայ փրայս
գոու դաուն (ին փրայս)
գոու ափ ին փրայս
րայզ ին փրայսիզ
ֆո:լ ին փրայսիզ; փրայս քաթ
ինսթըբիլիթի ըվ փրայսիզ
թը քվոութ ը փրայս
թը րիդյու:ս դը փրայս
ըքսեփթըբըլ / րխզընըբըլ փրայսիզ
քըմփեթըթիվ փրայսիզ
ուը:լդ փրայսիզ
րիդյոսս դը Փրայս (ըվ)
ֆո:լ ին փրայս, չխփըն, բիքամ
ձԻ:Փն
չխփնիս (ըվ), լրոլ փրայսիզ (ֆո:)
չխփ, լոու
րիդաքշըն ըվ փրայսիզ
րայզ ին փրայս
րայզ ին դը փրայսի (զ)
դիը, իքսփենսիվ
ըթ ը հայ փրայս
 թանկ գնահատել
թանկ գին ուզել
իջեցնել
իջեցում
գների անընդհատ իջեցում
գների իջեցման քաղաքականություն
առասպելական գնով
արտոնյալ գնով
ավելացում
ավելացնել
գինն ավելացնել
արժեքազրկել
արժեքազրկում
բարձր գին ‘ ՝
գնել
թանկ գնով գնել
էժան գնել
լրացուցիչ գնել
գնազրկել
 value
ask too high a price, overcharge
lower, reduce
fall, lowering, drop, reduction
systematic reduction of prices
policy of price reduction
at a fabulous price
at a cut / reduced price
extra charge, addition, increase
addn(to), increase
raise the price; add to the price
(of), increase the price (by, of)
depreciate, cheapen
depreciation, devaluation
high price
buy
buy smth. at an exorbitant price
buy smth. for a song; buy smth.
to nothing; buy on the cheap
buy in addition
depreciate, cheapen
 վալյու:
ա:սք թու: հայ ը փրայս, օուվըչա:ջ
լոուը, րիդյու:ս
ֆո:լ, լոուրին, դրոփ, րիդաքշըն
սիսթըմաթիք րիդաքշըն ըվ փրայսիզ
փոլիսի ըվ փրայս րիդաքշըն
ըթ ը ֆէյբըլըս Փրսւյս
ըթ ը քաթ / րիդյու:սթ Փրայս
էքսթրը չա:ջ, ըդիշըն, ինքրխզ
ադ (թու), ինքրխզ
րէյզ դը փրայս; ադ թը ՜դը փրայս
(ըվ), ինքրխզ դը փրայս (բայ, ըվ)
դիփրխշիէյթ, չխփըն
դիփրխշիէյշըն, դիվալյուէյշըն
հայ փրայս
բայ
բայ սամթինգ ըթ ըն իգզո:բիթընթ
փրայս
բայ սամթին ֆոր ը սոն; բայ սամթինգ
թու նաթին; բայ օն դը չի:փ
բայ հն ըդիշըն
դիՓրխշիէյթ, չխՓըն
 գնահւստել
գնահատում
գերվճարում
գնահատող
գնողական
կրկնակի թանկ
կրկնակի մուծել
հավելագին
հատավճար
մատչելի գներ
մթերման գին
մենաշնորհային գին
մանրածախ գին
գները պակասացնել
սակարկել
սակարկելով զիջում ստանալ
սակարկելով շահել
սակարկում
գներն առանց սակարկման
 fix the price (of); state the value
(of) value; fix — assess the
statutory price (of)
valuation, appraisal
surplus payment
valuer; appraiser
purchasing
double the price
pay double
addition, increase of price
pay by the price
reasonable / moderate prices
fixed price
monopolistic / exclusive price
retail price
reduce / abate the price
bargain / haggle about a reduction
get a reduction
make, net, clear
overchanging
fixed priced; no reduction / no
bargaining
 ֆիքս դը փրայս (ըվ); սթէյթ դը վալ-
յու (ըվ) վալյու; ֆիքս / ըսես դը
սթաթյութըրի փրայս (ըվ)
վալյուէյշըն, ըփրէյզըլ
ս ը:փլըս փէյմընթ
վալյուը; ըփրէյզը
փը:չը:սին
դաբըլ դը փրայս
փէյ դաբըլ
ըդիշըն, ինքրխզ ըվ փրայս
փէյ բայ դը փրայս
րխզընըբըլ / մոդըրէյթ փրայսիզ
ֆիքսթ փրայս
մընոփըլիսթիք / իքսքլուսիվ փրայս
րիթէյլ փրայս
րիդյու:ս / ըբէյթ դը փրայս
բա:գին / հագըլ ըբաութ ը րիդաքշըն
գեթ ը րիդաքշըն
մէյք, Նեթ, քլիթ
օուվըչէյնջին
ֆիքսթ փրայսիզ; նոու րիդաքշն7
նոու բա:գինին
 սակագին
սակագնով վաճառել
գնի տարբերություն
գինն առանց փաթեթավորման
 statutory price; tariff
sell at the statutory price
difference in price
packing not included
 սթաթյութըրի փրայս; թարիֆ
սել ըթ դը սթաթյութըրի փրայս
դիֆըրընս ին փրայս
փաքին նոթ ինքլուդիդ
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика